EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R0786

Uredba Komisije (EU) 2015/786 z dne 19. maja 2015 o določitvi meril sprejemljivosti za postopke razstrupljanja, ki se uporabljajo za proizvode, namenjene živalski krmi, kot je opredeljeno v Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

UL L 125, 21.5.2015, str. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/786/oj

21.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/786

z dne 19. maja 2015

o določitvi meril sprejemljivosti za postopke razstrupljanja, ki se uporabljajo za proizvode, namenjene živalski krmi, kot je opredeljeno v Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (2) in zlasti druge alinee člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/32/ES določa, da je uporaba proizvodov, ki so namenjeni živalski krmi in katerih vsebnost nezaželenih snovi presega mejne vrednosti iz Priloge I navedene direktive, prepovedana.

(2)

Poleg tega Direktiva 2002/32/ES določa, da morajo države članice zagotoviti, da se sprejmejo ukrepi za zagotovitev pravilne uporabe vsakršnega sprejemljivega postopka razstrupljanja proizvodov, namenjenih živalski krmi, in skladnosti navedenih razstrupljenih proizvodov z določbami Priloge I navedene direktive. Da bi se zagotovila enotna ocena sprejemljivosti postopkov razstrupljanja po vsej Evropski uniji, je primerno na ravni Unije poleg meril za proizvode, ki so namenjeni živalski krmi in so bili obdelani s postopki razstrupljanja, vzpostaviti merila sprejemljivosti za takšne postopke.

(3)

Z merili sprejemljivosti za postopke razstrupljanja bi morali zagotoviti, da razstrupljena krma ne ogroža zdravja živali in ljudi ter okolja in da postopki razstrupljanja nimajo negativnega vpliva na značilnosti krme. Skladnost postopka razstrupljanja z navedenimi merili znanstveno oceni Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) na zahtevo Komisije.

(4)

Onesnažene snovi, opredeljene v členu 3(2)(p) Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3), je mogoče razstrupiti s fizikalnimi, kemičnimi ali (mikro)biološkimi postopki razstrupljanja.

(5)

Iz področja uporabe te uredbe je treba izključiti preproste postopke razstrupljanja, pri katerih se onesnaženost z nezaželenimi snovmi zmanjša ali odpravi izključno z običajnim postopkom rafiniranja, čiščenjem, razvrščanjem ali mehanskim odstranjevanjem onesnaževalcev ali nekaterih delov onesnažene krme, saj so takšni postopki del običajnega proizvodnega postopka.

(6)

V kategorijo tehnoloških dodatkov v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je bila dodana funkcionalna skupina dodatkov, ki preprečujejo ali zmanjšujejo absorpcijo mikotoksinov, pospešujejo njihovo izločanje ali spreminjajo njihov način delovanja ter tako blažijo njihove možne škodljive vplive na zdravje živali in ljudi. Ti dodatki ne spreminjajo vsebnosti nezaželenih snovi v krmi, zato se krma ne razstruplja s temi dodatki, posledično pa njihova uporaba ne spada v področje uporabe te uredbe. Ker takšni proizvodi poleg tega niso namenjeni uporabi za neskladno krmo, ne spadajo v področje uporabe te uredbe.

(7)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 183/2005 bi se moral postopek razstrupljanja izvajati v obratu, odobrenem za navedeni namen. Da bi se zagotovila pravilna in učinkovita uporaba postopka razstrupljanja, bi moral njegovo izvajanje v zadevnem obratu odobriti pristojni organ.

(8)

Lahko se zgodi, da je zelo velika količina krme onesnažena z onesnaževalcem, za katerega sicer obstaja postopek dekontaminacije, a ga EFSA še ni ocenila. Da bi se preprečilo nepotrebno uničenje tako velike količine krme, bi bilo morda v takšnih izjemnih primerih ustrezno zahtevati, da EFSA poda oceno postopka razstrupljanja v kratkem roku, npr. v desetih delovnih dneh. V primeru pozitivnega rezultata takšne ocene lahko pristojni organ odobri razstrupitev ugotovljene onesnažene krme v določenem časovnem obdobju. Za uporabo postopka razstrupljanja brez časovne omejitve je za postopek razstrupljanja potrebna celovita ocena tveganja s pozitivnim rezultatom.

(9)

Razstrupljanje krme se trenutno uporablja. Ker se po datumu začetka veljavnosti te uredbe lahko uporabljajo samo postopki razstrupljanja, ki so prejeli pozitivno znanstveno oceno EFSA in jih je odobril pristojni organ, je primerno zagotoviti dovolj časa pred začetkom uporabe te uredbe.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za postopek razstrupljanja, s katerim se nezaželene snovi iz Priloge I Direktive 2002/32/ES namenoma odstranijo iz neskladne onesnažene krme (v nadaljnjem besedilu: fizikalni postopek razstrupljanja), uničijo ali razgradijo s kemičnimi snovmi v neškodljive spojine (v nadaljnjem besedilu: kemični postopek razstrupljanja) ali uničijo, presnovijo ali deaktivirajo z (mikro)biološkim postopkom v neškodljive spojine (v nadaljnjem besedilu: (mikro)biološki postopek).

2.   Ta uredba se ne uporablja za preproste postopke razstrupljanja, pri katerih se onesnaženost z nezaželenimi snovmi zmanjša ali odpravi z običajnim postopkom rafiniranja, čiščenjem, razvrščanjem ali mehanskim odstranjevanjem onesnaževalcev ali nekaterih delov onesnažene krme.

Člen 2

Uporaba postopka razstrupljanja

Postopek razstrupljanja se uporablja samo, če:

je postopek namenjen izključno razstrupljanju krme, pri kateri neskladnost z Direktivo 2002/32/ES ni posledica namenske neskladnosti z zahtevami iz členov 4 in 5 Uredbe (ES) št. 183/2005,

je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) na zahtevo Komisije opravila znanstveno oceno postopka razstrupljanja in ugotovila, da je postopek razstrupljanja v skladu z merili sprejemljivosti iz členov 3, 4 in 5.

Člen 3

Merila sprejemljivosti za fizikalni postopek razstrupljanja

1.   EFSA z znanstveno oceno fizikalnega postopka razstrupljanja oceni, ali so izpolnjena naslednja merila:

(a)

postopek je učinkovit;

(b)

postopek nima negativnega vpliva na značilnosti in vrsto krme, in

(c)

zagotovljeno je varno odlaganje odstranjenega dela krme.

2.   Informacije, ki jih nosilec dejavnosti poslovanja s krmo predloži Komisiji za namen ocene takšnega postopka, so navedene v točki 1 Priloge.

Člen 4

Merila sprejemljivosti za kemični postopek razstrupljanja

1.   EFSA z znanstveno oceno kemičnega postopka razstrupljanja oceni, ali so izpolnjena naslednja merila:

(a)

postopek se izvaja s popolnoma opredeljeno in sprejemljivo kemično snovjo;

(b)

postopek je učinkovit in nepovraten;

(c)

postopek ne povzroča škodljivih ostankov kemične snovi, uporabljene v postopku razstrupljanja, v razstrupljeni krmi;

(d)

postopek ne tvori reakcijskih produktov onesnaževalca, ki ogrožajo zdravje živali in ljudi ter okolja, in

(e)

postopek nima negativnega vpliva na značilnosti in vrsto krme.

2.   Informacije, ki jih nosilec dejavnosti poslovanja s krmo predloži Komisiji za namen ocene takšnega postopka, so navedene v točki 2 Priloge.

Člen 5

Merila sprejemljivosti za (mikro)biološki postopek razstrupljanja

1.   EFSA z znanstveno oceno (mikro)biološkega postopka razstrupljanja oceni, ali so izpolnjena naslednja merila:

(a)

postopek se izvaja s popolnoma opredeljeno in sprejemljivo (mikro)biološko snovjo;

(b)

postopek je učinkovit in nepovraten;

(c)

postopek ne povzroča škodljivih ostankov mikro(biološke) snovi, uporabljene v postopku razstrupljanja, v razstrupljeni krmi;

(d)

postopek ne tvori metabolitov onesnaževalca, ki ogrožajo zdravje živali in ljudi ter okolja, in

(e)

postopek nima negativnega vpliva na značilnosti in vrsto krme.

2.   Informacije, ki jih nosilec dejavnosti poslovanja s krmo predloži Komisiji za namen ocene takšnega postopka, so navedene v točki 3 Priloge.

Člen 6

Obrati, v katerih se izvaja postopek razstrupljanja

1.   Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zagotovijo, da obrate, ki jih nadzorujejo in so zajeti v Uredbi (ES) št. 183/2005, odobri pristojni organ, opredeljen v členu 3(e) Uredbe (ES) št. 183/2005, če se v takšnih obratih izvaja postopek razstrupljanja iz člena 1. Odobritev je v skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 183/2005.

2.   Pristojni organ iz točke 1 lahko zahteva, da nosilec dejavnosti poslovanja s krmo predloži neodvisno strokovno mnenje, na podlagi katerega pristojni organ odloči o sprejemljivosti uporabe postopka razstrupljanja v zadevnem obratu ter zagotovi pravilno in učinkovito uporabo postopka razstrupljanja v obratu.

3.   Na nacionalnem seznamu odobrenih obratov iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 183/2005 se za obrate, odobrene za izvajanje postopka razstrupljanja, navede odobren postopek razstrupljanja. Komisija v informativne namene na svoji spletni strani objavi nacionalne povezave do navedenih seznamov.

Člen 7

Izredne razmere

Kadar je nujno potrebna dekontaminacija velike količine krme s postopkom razstrupljanja, ki ga EFSA še ni ocenila, lahko Komisija na zahtevo pristojnega organa zahteva, da EFSA v kratkem časovnem obdobju poda oceno postopka razstrupljanja, s čimer se v primeru pozitivnega rezultata omogoči razstrupitev izrecno ugotovljenih onesnaženih pošiljk v določenem kratkem časovnem obdobju. Ta postopek razstrupljanja se lahko uporablja v širšem obsegu v nedoločenem časovnem obdobju le v primeru, da ga je EFSA ocenila pozitivno v okviru celovite znanstvene ocene.

Člen 8

Prehodni ukrepi

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki pred začetkom uporabe Uredbe uporabljajo postopek razstrupljanja, ki ga je pozitivno ocenila EFSA pred začetkom uporabe te uredbe, ali ki so predložili potrebne informacije iz Priloge k Uredbi Komisije pred 1. julijem 2016, a EFSA še ni zaključila ocene pred začetkom uporabe te uredbe, lahko še naprej uporabljajo postopek razstrupljanja do odločitve pristojnega organa v zvezi s sprejemljivostjo uporabe postopka razstrupljanja v zadevnem obratu.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 1.

(2)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.

(3)  Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L 229, 1.9.2009, str. 1).

(4)  Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).


PRILOGA

1.   Informacije, ki jih je treba predložiti za namene odobritve fizikalnega postopka razstrupljanja iz člena 3(2)

Komisiji se za posamezno snov (posamično krmilo, krmna mešanica, kateri koli drug proizvod, namenjen krmljenju živali) predložijo naslednji elementi:

(a)

podatki o učinkovitosti fizikalnega postopka razstrupljanja za odpravo onesnaženosti iz serije krme, tako da je serija krme v skladu z zahtevami iz Direktive 2002/32/ES;

(b)

dokazilo, da fizikalni postopek razstrupljanja nima negativnega vpliva na značilnosti in vrsto krme, ter

(c)

zagotovila o varnem odlaganju odstranjenega dela krme.

2.   Informacije, ki jih je treba predložiti za namene odobritve kemijskega postopka razstrupljanja iz člena 4(2)

Komisiji se za posamezno snov (posamično krmilo, krmna mešanica, kateri koli drug proizvod, namenjen krmljenju živali) predložijo naslednji elementi:

(a)

dokazilo, da je postopek razstrupljanja učinkovit v smislu skladnosti razstrupljene krme z zahtevami iz Direktive 2002/32/ES in nepovraten;

(b)

dokazilo, da postopek razstrupljanja ne povzroča škodljivih ostankov kemične snovi, uporabljene za razstrupitev (kot izhodna spojina ali kot reakcijski produkt), v razstrupljenem proizvodu;

(c)

podrobne informacije o kemični snovi, načinu delovanja kemične snovi v zvezi s postopkom razstrupljanja in končnem stanju kemične snovi;

(d)

dokazilo, da reakcijski produkti onesnaževalca, ki se tvorijo po izvedbi postopka razstrupljanja, ne ogrožajo zdravja živali in ljudi ter okolja;

(e)

dokazilo, da postopek razstrupljanja nima negativnega vpliva na značilnosti in vrsto krme, ki jo je treba razstrupiti.

3.   Informacije, ki jih je treba predložiti za namene odobritve (mikro)biološkega postopka razstrupljanja iz člena 5(2)

Komisiji se za posamezno snov (posamično krmilo, krmna mešanica, kateri koli drug proizvod, namenjen krmljenju živali) predložijo naslednji elementi:

(a)

dokazilo, da je postopek razstrupljanja učinkovit v smislu skladnosti razstrupljene krme z zahtevami iz Direktive 2002/32/ES in nepovraten;

(b)

dokazilo, da postopek razstrupljanja ne povzroča škodljivih ostankov (mikro)biološke snovi, uporabljene za razstrupitev (kot izhodna spojina ali kot metabolit), v razstrupljenem proizvodu;

(c)

dokazilo, da postopek razstrupljanja ne povzroča preživetja mikroorganizmov z zmanjšano občutljivostjo na postopek razstrupljanja;

(d)

podrobne informacije o načinu delovanja (mikro)biološke snovi v zvezi s postopkom razstrupljanja in končnem stanju (mikro)biološke snovi;

(e)

dokazilo, da metaboliti onesnaževalca, ki se tvorijo po izvedbi postopka razstrupljanja, ne ogrožajo zdravja živali in ljudi ter okolja;

(f)

dokazilo, da postopek razstrupljanja nima negativnega vpliva na značilnosti in vrsto krme, ki jo je treba razstrupiti.


Na vrh