EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015R0786

Komisijas Regula (ES) 2015/786 (2015. gada 19. maijs), ar ko nosaka pieņemamības kritērijus detoksikācijas procesiem, kas piemēroti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 125, 21.5.2015., 10./14. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/786/oj

21.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/10


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/786

(2015. gada 19. maijs),

ar ko nosaka pieņemamības kritērijus detoksikācijas procesiem, kas piemēroti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (2) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2002/32/EK ir aizliegts izmantot dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kuros nevēlamo vielu daudzumi pārsniedz minētās direktīvas I pielikumā noteiktos maksimāli pieļaujamos daudzumus.

(2)

Direktīvā 2002/32/EK arī noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina tādu pasākumu veikšana, ar kuriem tiktu garantēta visu pieņemamo detoksikācijas procesu pareiza piemērošana dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem un šo detoksicēto produktu atbilstība minētās direktīvas I pielikuma noteikumiem. Lai panāktu, ka visā Eiropas Savienībā detoksikācijas procesu pieņemamība tiek novērtēta vienādi, ir lietderīgi Savienības līmenī izveidot detoksikācijas procesu pieņemamības kritērijus, papildinot kritērijus, kas noteikti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kuriem veikti šādi procesi.

(3)

Detoksikācijas procesu pieņemamības kritērijiem būtu jānodrošina, ka detoksicēta barība neapdraud dzīvnieku un cilvēku veselību un vidi un ka detoksikācijas process nelabvēlīgi neietekmē barības īpašības. Detoksikācijas procesa atbilstību šiem kritērijiem pēc Komisijas pieprasījuma zinātniski novērtē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 (3) 3. panta 2. punkta p) apakšpunktā definēto piesārņoto barību var detoksicēt, izmantojot fiziskās, ķīmiskās vai (mikro)bioloģiskās detoksikācijas procesu.

(5)

No šīs regulas darbības jomas ir jāizslēdz vienkārši detoksikācijas procesi, kuru gaitā nevēlamas vielas radīts piesārņojums tiek samazināts vai novērsts tikai ar parasto attīrīšanas procesu, tīrīšanu, šķirošanu un piesārņotāju vai konkrētu piesārņotās barības daļu mehānisku atdalīšanu, jo šādi procesi ir parastā ražošanas procesa daļa.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 (4) I pielikumā tehnoloģisko piedevu kategorijā ir iekļauta to piedevu funkcionālā grupa, kas slāpē vai mazina mikotoksīnu absorbciju, veicina to izdalīšanos vai maina to iedarbības veidu, tādējādi mazinot mikotoksīnu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz dzīvnieku un cilvēku veselību. Šīs piedevas nemaina nevēlamās vielas daudzumu barībā un šo piedevu lietošana barību nedetoksicē, tāpēc šo piedevu lietošana neietilpst šīs regulas darbības jomā. Turklāt šādus produktus nav paredzēts lietot neatbilstošai barībai, tāpēc tie neietilpst šīs regulas darbības jomā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 3. punktu detoksikācijas process būtu jāveic šim nolūkam apstiprinātā uzņēmumā. Lai nodrošinātu pareizu un efektīvu detoksikācijas procesa piemērošanu, kompetentajai iestādei būtu jāapstiprina detoksikācijas process, kurš veicams attiecīgajā uzņēmumā.

(8)

Var gadīties, ka ļoti liels barības daudzums ir piesārņots ar piesārņotāju, kuram dekontaminācijas process eksistē, taču EFSA to vēl nav novērtējusi. Lai izvairītos no šāda liela barības daudzuma nevajadzīgas iznīcināšanas, šādās izņēmuma situācijās varētu būt lietderīgi pieprasīt EFSA sniegt detoksikācijas procesa novērtējumu īsā laikposmā, piemēram, 10 darbdienu laikā. Šāda novērtējuma pozitīva iznākuma gadījumā kompetentā iestāde var atļaut identificētās piesārņotās barības detoksikāciju noteiktā laikposmā. Lai detoksikācijas procesu piemērotu bez termiņa ierobežojuma, vajadzīgs detoksikācijas procesa pilnīgs riska novērtējums ar pozitīvu iznākumu.

(9)

Barības detoksikācija tiek piemērota jau tagad. No dienas, kad tiks sākta šīs regulas piemērošana, varēs izmantot tikai tādus detoksikācijas procesus, kuriem veikts EFSA zinātniskais novērtējums ar pozitīvu iznākumu un kurus būs apstiprinājusi kompetentā iestāde, tādēļ ir lietderīgi paredzēt pietiekamu laiku, pirms sākta šīs regulas piemērošana.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro detoksikācijas procesam, kura gaitā nevēlamā viela, kas uzskaitīta Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā, tiek ar nolūku atdalīta no neatbilstošas piesārņotas barības (turpmāk “fiziskās detoksikācijas process”), tiek ar ķīmisku vielu sašķelta vai iznīcināta, pārvēršot nekaitīgos savienojumos (turpmāk “ķīmiskās detoksikācijas process”), vai tiek (mikro)bioloģiskā procesā metabolizēta, iznīcināta vai deaktivēta, pārvēršot nekaitīgos savienojumos (turpmāk “(mikro)bioloģiskās detoksikācijas process”).

2.   Šo regulu nepiemēro vienkāršam detoksikācijas procesam, kura gaitā nevēlamas vielas piesārņojums tiek samazināts vai novērsts ar parasto attīrīšanas procesu, tīrīšanu, šķirošanu un piesārņotāju vai konkrētu piesārņotās barības daļu mehānisku atdalīšanu.

2. pants

Detoksikācijas procesa piemērošana

Detoksikācijas procesu piemēro tikai tad, ja:

šis process ir paredzēts vienīgi tādas barības detoksikācijai, kurā neatbilstība attiecībā uz Direktīvu 2002/32/EK neizriet no mērķtiecīgas neatbilstības Regulas (EK) Nr. 183/2005 4. un 5. panta prasībām,

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pēc Komisijas pieprasījuma ir veikusi detoksikācijas procesa zinātnisko novērtējumu un secinājusi, ka detoksikācijas process atbilst 3., 4. un 5. pantā izklāstītajiem pieņemamības kritērijiem.

3. pants

Fiziskās detoksikācijas procesa pieņemamības kritēriji

1.   EFSA veic fiziskās detoksikācijas procesa zinātnisko novērtējumu, ar ko novērtē, vai tiek nodrošināta atbilstība šādiem kritērijiem:

a)

process ir efektīvs;

b)

process nelabvēlīgi neietekmē barības īpašības un veidu; kā arī

c)

tiek garantēta barības atdalītās daļas droša likvidēšana.

2.   Informācija, ko barības apritē iesaistītais uzņēmējs sniedz Komisijai šāda procesa novērtējuma nolūkos, ir uzskaitīta pielikuma 1. punktā.

4. pants

Ķīmiskās detoksikācijas procesa pieņemamības kritēriji

1.   EFSA veic ķīmiskās detoksikācijas procesa zinātnisko novērtējumu, ar ko novērtē, vai tiek nodrošināta atbilstība šādiem kritērijiem:

a)

process tiek veikts ar pilnībā raksturotu un pieļaujamu ķīmisko vielu;

b)

process ir efektīvs un neatgriezenisks;

c)

procesa rezultātā detoksicētajā barībā nerodas detoksikācijas procesā izmantotās ķīmiskās vielas kaitīgas atliekas;

d)

procesa rezultātā nerodas tādi piesārņotāja reakcijas produkti, kas apdraud dzīvnieku un cilvēku veselību un vidi; kā arī

e)

process nelabvēlīgi neietekmē barības īpašības un veidu.

2.   Informācija, ko barības apritē iesaistītais uzņēmējs sniedz Komisijai šāda procesa novērtējuma nolūkos, ir uzskaitīta pielikuma 2. punktā.

5. pants

(Mikro)bioloģiskās detoksikācijas procesa pieņemamības kritēriji

1.   EFSA veic (mikro)bioloģiskās detoksikācijas procesa zinātnisko novērtējumu, ar ko novērtē, vai tiek nodrošināta atbilstība šādiem kritērijiem:

a)

process tiek veikts ar pilnībā raksturotu un pieļaujamu (mikro)bioloģisko aģentu;

b)

process ir efektīvs un neatgriezenisks;

c)

procesa rezultātā detoksicētajā barībā nerodas detoksikācijas procesā izmantotā (mikro)bioloģiskā aģenta kaitīgas atliekas;

d)

procesa rezultātā nerodas tādi piesārņotāja metabolīti, kas apdraud dzīvnieku un cilvēku veselību un vidi; kā arī

e)

process nelabvēlīgi neietekmē barības īpašības un veidu.

2.   Informācija, ko barības apritē iesaistītais uzņēmējs sniedz Komisijai šāda procesa novērtējuma nolūkos, ir uzskaitīta pielikuma 3. punktā.

6. pants

Uzņēmumi, kuros tiek veikts detoksikācijas process

1.   Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nodrošina, ka uzņēmumus, kurus tie kontrolē un uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 183/2005, ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, kas definēta Regulas (EK) Nr. 183/2005 3. panta e) punktā, ja šie uzņēmumi veic detoksikācijas procesu, kas minēts 1. pantā. Apstiprināšana notiek saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 3. punktu.

2.   Kompetentā iestāde, kas minēta 1. punktā, lemjot par detoksikācijas procesa piemērošanas pieņemamību attiecīgajā uzņēmumā, lai nodrošinātu pareizu un efektīvu detoksikācijas procesa piemērošanu uzņēmumā, var pieprasīt barības apritē iesaistītajam uzņēmējam sniegt neatkarīga eksperta ieteikumu.

3.   Valsts apstiprināto uzņēmumu sarakstā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 183/2005 19. panta 2. punktā, attiecībā uz uzņēmumiem, kas apstiprināti detoksikācijas procesa veikšanai, norāda pieņemto detoksikācijas procesu. Komisija informatīvos nolūkos savā tīmekļa vietnē ievieto valstu saites uz minētajiem sarakstiem.

7. pants

Ārkārtas situācijas

Ja rodas steidzama nepieciešamība attīrīt no piesārņojuma lielu daudzumu barības ar detoksikācijas procesu, kuru vēl nav novērtējusi EFSA, Komisija pēc kompetentās iestādes pieprasījuma var lūgt EFSA īsā laikposmā sniegt detoksikācijas procesa novērtējumu, lai pozitīva iznākuma gadījumā uz noteiktu īsu laikposmu ļautu veikt konkrēti identificētu piesārņotu sūtījumu detoksikāciju. Šā detoksikācijas procesa izmantošana plašākā mērogā uz nenoteiktu laiku ir atļauta tikai pēc tam, kad EFSA ir veikusi visaptverošu zinātnisko novērtējumu ar pozitīvu iznākumu.

8. pants

Pārejas pasākumi

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji, kuri pirms šīs regulas piemērošanas sākuma izmanto detoksikācijas procesu, kas saņēmis pozitīvu EFSA novērtējumu pirms dienas, kad sākta šīs regulas piemērošana, vai kuri ir snieguši Komisijai pielikumā paredzēto vajadzīgo informāciju līdz 2016. gada 1. jūlijam, bet EFSA nav pabeigusi novērtēšanu šīs regulas piemērošanas laikā, līdz dienai, kad kompetentā iestāde pieņems lēmumu par detoksikācijas procesa piemērošanas pieņemamību attiecīgajā uzņēmumā, drīkst turpināt piemērot detoksikācijas procesu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 19. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).


PIELIKUMS

1.   Informācija, kas jāsniedz fiziskās detoksikācijas procesa pieņemšanai, kā minēts 3. panta 2. punktā

Par katru matrici (barības sastāvdaļām, barības maisījumiem, jebkuru citu dzīvnieku barošanai paredzētu produktu) Komisijai sniedz šādu informāciju:

a)

datus par tāda fiziskās detoksikācijas procesa efektivitāti, kurā tiek atdalīts piesārņojums no barības partijas, lai barības partija atbilstu Direktīvas 2002/32/EK prasībām;

b)

pierādījumus, ka fiziskās detoksikācijas process nelabvēlīgi neietekmē barības īpašības un veidu; kā arī

c)

garantijas par atdalīto barības daļu drošu likvidēšanu.

2.   Informācija, kas jāsniedz ķīmiskās detoksikācijas procesa pieņemšanai, kā minēts 4. panta 2. punktā

Par katru matrici (barības sastāvdaļām, barības maisījumiem, jebkuru citu dzīvnieku barošanai paredzētu produktu) Komisijai sniedz šādu informāciju:

a)

pierādījumus detoksikācijas procesa efektivitātei tādā nozīmē, ka tas ir neatgriezenisks un ka detoksicētā barība atbilst Direktīvas 2002/32/EK prasībām;

b)

pierādījumus, ka detoksikācijas procesa rezultātā detoksicētajā produktā nerodas kaitīgas atliekas no detoksikācijas procesā par sākumsavienojumu vai reakcijas produktu izmantotās ķīmiskās vielas;

c)

detalizētu informāciju par ķīmisko vielu, par ķīmiskās vielas iedarbības veidu attiecībā uz detoksikācijas procesu un ķīmiskās vielas apriti;

d)

pierādījumus, ka piesārņotāja reakcijas produkti, kas veidojas pēc detoksikācijas procesa veikšanas, neapdraud dzīvnieku un cilvēku veselību un vidi;

e)

pierādījumus, ka detoksikācijas process nelabvēlīgi neietekmē detoksicējamās barības īpašības un veidu.

3.   Informācija, kas jāsniedz (mikro)bioloģiskās detoksikācijas procesa pieņemšanai, kā minēts 5. panta 2. punktā

Par katru matrici (barības sastāvdaļām, barības maisījumiem, jebkuru citu dzīvnieku barošanai paredzētu produktu) Komisijai sniedz šādu informāciju:

a)

pierādījumus detoksikācijas procesa efektivitātei tādā nozīmē, ka tas ir neatgriezenisks un detoksicētā barība atbilst Direktīvas 2002/32/EK prasībām;

b)

pierādījumus, ka detoksikācijas procesa rezultātā detoksicētajā produktā nerodas kaitīgas atliekas no detoksikācijas procesā par sākumsavienojumu vai metabolītu izmantotā (mikro)bioloģiskā aģenta;

c)

pierādījumus, ka detoksikācijas procesa rezultātā nerodas izdzīvojušie mikroorganismi ar samazinātu jutīgumu pret detoksikācijas procesu;

d)

detalizētu informāciju par (mikro)bioloģiskā aģenta iedarbības veidu attiecībā uz detoksikācijas procesu un (mikro)bioloģiskā aģenta apriti;

e)

pierādījumus, ka piesārņotāja metabolīti, kas veidojas pēc detoksikācijas procesa veikšanas, neapdraud dzīvnieku un cilvēku veselību un vidi;

f)

pierādījumus, ka detoksikācijas process nelabvēlīgi neietekmē detoksicējamās barības īpašības un veidu.


Augša