EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32015R0760

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 123, 19.5.2015., 98./121. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj

19.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/98


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/760

(2015. gada 29. aprīlis)

par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Ilgtermiņa finansējums ir izšķiroši svarīgs instruments, kas ļauj nodrošināt Eiropas ekonomikas gudru, ilgtspējīgu, un integrējošu izaugsmi saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020”, kā arī augstu nodarbinātības līmeni un konkurētspēju, lai nākotnes ekonomiku veidotu tā, ka tai ir mazāka nosliece uz sistēmiskiem riskiem un ka tā ir noturīgāka. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (ELTIF) nodrošina ilgstošu finansējumu dažādiem infrastruktūras projektiem, biržas sarakstā neiekļautām sabiedrībām vai biržas sarakstā iekļautiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas emitē kapitāla vērtspapīrus vai parāda instrumentus, kuriem nav viegli identificējama pircēja. Nodrošinot finansējumu šādiem projektiem, ELTIF sniedz ieguldījumu Savienības reālās ekonomikas un tās politikas nostādņu īstenošanas finansēšanā.

(2)

No pieprasījuma viedokļa, ELTIF var radīt pastāvīgu ienākumu plūsmu pensiju administratoriem, apdrošināšanas sabiedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām un citiem subjektiem, kuriem ir regulāras un periodiskas saistības un kuri vēlas gūt ilgtermiņa ienesīgumu no ieguldījumiem labi regulētās struktūrās. Lai gan ELTIF nodrošina mazāku likviditāti nekā ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros, tie var radīt pastāvīgu naudas plūsmu individuāliem ieguldītājiem, kas paļaujas uz ELTIF radītu regulāru naudas plūsmu. Turklāt tiem ieguldītājiem, kas nesaņem stabilu ieņēmumu plūsmu, ELTIF var piedāvāt labas kapitāla vērtības pieauguma iespējas laika gaitā.

(3)

Projektiem, kas saistīti, piemēram, ar transporta infrastruktūru, ilgtspējīgas enerģijas ražošanu vai sadali, sociālo infrastruktūru (mājokļiem vai slimnīcām), jaunu tehnoloģiju ieviešanu, resursu un enerģijas izmantojuma samazināšanas sistēmu ieviešanu vai turpmāku MVU izaugsmi, var trūkt finansējuma. Kā novērots finanšu krīzes laikā, bankas finansējuma papildināšana ar plašāka klāsta finansējuma avotiem, kas labāk mobilizē kapitāla tirgus, var palīdzēt novērst finansējuma nepilnības. ELTIF var būt izšķiroša nozīme šajā sakarā, un tie var arī mobilizēt kapitālu, piesaistot investorus no trešām valstīm.

(4)

Šīs regulas mērķis ir palielināt Eiropas ilgtermiņa ieguldījumus reālajā ekonomikā. Ilgtermiņa ieguldījumi trešās valstīs īstenotos projektos, šo valstu uzņēmumos un infrastruktūrā arī var piesaistīt kapitālu ELTIF un tādējādi stimulēt ES ekonomiku. Tādēļ nevajadzētu liegt šādu ieguldījumu veikšanu.

(5)

Ja nebūtu regulas, kurā izklāstīti noteikumi par ELTIF, valstu līmenī varētu tikt pieņemti atšķirīgi pasākumi, kas atšķirīgu ieguldījumu aizsardzības pasākumu rezultātā var radīt konkurences izkropļojumus. Atšķirīgas valstu prasības attiecībā uz portfeļa sastāvu, diversifikāciju un atbilstīgajiem aktīviem, jo īpaši ieguldījumi precēs, rada šķēršļus tādu ieguldījumu fondu pārrobežu tirdzniecībai, kas orientējas galvenokārt uz biržas sarakstā neiekļautiem uzņēmumiem un reālajiem aktīviem, tāpēc ka ieguldītāji nevar viegli salīdzināt dažādos ieguldījumu piedāvājumus. Atšķirīgas valstu prasības noved arī pie atšķirīgiem ieguldītāju aizsardzības līmeņiem. Turklāt atšķirīgas valstu prasības attiecībā uz ieguldījumu metodēm, piemēram, pieļaujamais aizņemšanās līmenis, atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, noteikumi, ko piemēro īsajai pārdošanai vai vērtspapīru finansēšanas darījumiem, izraisa atšķirīgus ieguldītāju aizsardzības līmeņus. Papildus tam atšķirīgas valstu prasības attiecībā uz atpakaļpirkšanas vai turēšanas laikposmu apgrūtina tādu fondu pārrobežu tirdzniecību, kuri iegulda biržas sarakstā neiekļautos aktīvos. Palielinot juridisko nenoteiktību, minētās atšķirības var mazināt to ieguldītāju uzticību, kuri apsver iespēju ieguldīt šādos fondos, un mazināt ieguldītāju iespējas efektīvi izvēlēties starp dažādiem ilgtermiņa ieguldījumu variantiem. Attiecīgi šīs regulas atbilstošais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants, kā tas ir interpretēts saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru.

(6)

Lai nodrošinātu, ka ELTIF produkta profils ir Savienības mērogā saskaņots un stabils, ir nepieciešami vienoti noteikumi. Konkrētāk – lai nodrošinātu vienmērīgu iekšējā tirgus darbību un augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, ir jāpieņem vienoti ELTIF darbības noteikumi, jo īpaši attiecībā uz portfeļa sastāvu un ieguldījumu instrumentiem, kurus tie drīkst izmantot, lai iesaistītos riska darījumos ar ilgtermiņa aktīviem, piemēram, kapitāla vērtspapīriem vai parāda instrumentiem, kurus emitējuši biržas sarakstā iekļauti MVU un biržas sarakstā neiekļauti uzņēmumi, kā arī ar reālajiem aktīviem. Vienoti noteikumi par ELTIF portfeli ir nepieciešami arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka ELTIF, kuru mērķis ir radīt regulārus ienākumus, saglabātu diversificētu ieguldījumu aktīvu portfeli, kas ir piemērots regulāras naudas plūsmas uzturēšanai. ELTIF ir pirmais solis tāda integrēta iekšējā tirgus izveidē, kurā varētu piesaistīt kapitālu, ko pēc tam varētu novirzīt uz ilgtermiņa ieguldījumiem Eiropas ekonomikā. Lai nodrošinātu vienmērīgu ilgtermiņa ieguldījumu iekšējā tirgus darbību, Komisijai ir jāturpina analizēt iespējamos šķēršļus, kuri varētu apgrūtināt ilgtermiņa kapitāla piesaistīšanu no citām valstīm, tostarp šķēršļus, ko rada šādiem ieguldījumiem piemērojamais nodokļu režīms.

(7)

Ir būtiski nodrošināt, ka noteikumi par ELTIF darbību, jo īpaši attiecībā uz to portfeļa sastāvu un ieguldījumu instrumentiem, ko tie drīkst izmantot, ir tieši piemērojami ELTIF pārvaldniekiem, un tādēļ šie jaunie noteikumi ir jāpieņem kā regula. Tas nodrošina arī vienādus nosacījumus ELTIF nosaukuma izmantošanai, neļaujot rasties atšķirīgām valstu prasībām. ELTIF pārvaldniekiem būtu jāievēro vienādi noteikumi visā Savienībā, lai palielinātu ieguldītāju uzticību ELTIF un nodrošinātu pastāvīgu apzīmējuma “ELTIF” uzticamību. Tajā pašā laikā, pieņemot vienotus noteikumus, tiek samazināta ELTIF piemērojamo regulatīvo prasību sarežģītība. Izmantojot vienotus noteikumus, tiek samazinātas arī pārvaldnieku izmaksas, ko rada nepieciešamība nodrošināt atbilstību atšķirīgām valstu prasībām, kas reglamentē fondus, kuri iegulda biržas sarakstā iekļautos un neiekļautos uzņēmumos un salīdzināmās reālo aktīvu kategorijās. Tas jo īpaši attiecas uz ELTIF pārvaldniekiem, kas vēlas piesaistīt kapitālu pārrobežu līmenī. Vienotu noteikumu pieņemšana arī veicina konkurences kropļojumu novēršanu.

(8)

Jaunie ELTIF noteikumi ir cieši saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (4), jo minētā direktīva ir daļa no tiesiskā regulējuma, kas reglamentē alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) pārvaldību un tirdzniecību Savienībā. Pēc definīcijas ELTIF ir ES AIF, ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuriem ir piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

(9)

Tā kā Direktīvā 2011/61/ES paredzēts arī pakāpenisks trešo valstu režīms, kas reglamentē AIFP un AIF ārpus Savienības, jaunajiem ELTIF noteikumiem ir ierobežotāka darbības joma, kura uzsver jaunā ilgtermiņa ieguldījumu produkta Eiropas dimensiju. Attiecīgi tikai ES AIF, kā tas definēts Direktīvā 2011/61/ES, vajadzētu būt tiesībām kļūt par ELTIF un tikai tādā gadījumā, ja to pārvalda ES AIFP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

(10)

Jaunajiem noteikumiem, ko piemēro ELTIF, būtu jābalstās uz spēkā esošo reglamentējošo satvaru, kas izveidots ar Direktīvu 2011/61/ES un tās īstenošanai pieņemtajiem aktiem. Tādēļ noteikumi par produktiem, ko piemēro ELTIF, būtu jāpiemēro papildus noteikumiem, kuri paredzēti esošajos Savienības tiesību aktos. Jo īpaši ELTIF būtu jāpiemēro Direktīvā 2011/61/ES paredzētie noteikumi par pārvaldību un tirdzniecību. Tāpat ELTIF pārrobežu darbībai būtu atbilstoši jāpiemēro Direktīvā 2011/61/ES paredzētie noteikumi par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tie būtu jāpapildina ar īpašiem tirdzniecības noteikumiem, kas izstrādāti attiecībā uz ELTIF pārrobežu tirdzniecību gan privātiem, gan profesionāliem ieguldītājiem visā Savienībā.

(11)

Visiem ES AIF, kas vēlas tirgot savus aktīvus kā ELTIF, būtu jāpiemēro vienoti noteikumi. Šiem noteikumiem nevajadzētu būt saistošiem attiecībā uz tiem ES AIF, kas nevēlas savus aktīvus tirgot kā ELTIF, tādējādi arī piekrītot, ka tie negūst labumu no izrietošajām priekšrocībām. Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un AIF, kas atrodas ārpus ES, nedrīkstētu būt tiesīgi tirgot savus aktīvus kā ELTIF.

(12)

Lai nodrošinātu ELTIF atbilstību saskaņotajiem noteikumiem, kas reglamentē šo fondu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka kompetentās iestādes piešķir ELTIF atļauju. Tāpēc Direktīvā 2011/61/ES paredzētās saskaņotās atļauju piešķiršanas un uzraudzības procedūras, ko piemēro AIFP, būtu jāpapildina ar īpašu atļauju piešķiršanas procedūru ELTIF. Būtu jāparedz procedūras, lai nodrošinātu, ka ELTIF drīkst pārvaldīt tikai tādi ES AIFP, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES un kas ir spējīgi pārvaldīt ELTIF. Būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka ELTIF varēs izpildīt saskaņotos noteikumus, kas reglamentē minēto fondu darbību. Gadījumos, kad ELTIF tiek pārvaldīts iekšēji un nav iecelts ārējs AIFP, būtu jāizmanto īpaša atļauju piešķiršanas procedūra.

(13)

Ņemot vērā to, ka ES AIF var būt dažādas juridiskās formas, kas tiem ne vienmēr nodrošina juridiskas personas statusu, gadījumos, kad ELTIF ir izveidots kā ES AIF, kas nevar darboties patstāvīgi, jo tam nav juridiskas personas statusa, noteikumi, kuros tiek pieprasīta ELTIF rīcība, būtu jāsaprot kā piemērojami ELTIF pārvaldniekam.

(14)

Lai nodrošinātu, ka ELTIF orientējas uz ilgtermiņa ieguldījumiem un sniedz ieguldījumu Savienības ekonomikas ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā, noteikumos par ELTIF portfeli būtu skaidri jānosaka aktīvu kategorijas, kurās ELTIF ir tiesīgs ieguldīt, un nosacījumi, saskaņā ar kuriem tās būtu jāuzskata par atbilstošām šiem kritērijiem. Vismaz 70 % no ELTIF kapitāla būtu jāiegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos. Lai nodrošinātu ELTIF integritāti, ir arī vēlams aizliegt ELTIF iesaistīties noteiktos finanšu darījumos, kas varētu apdraudēt to ieguldījumu stratēģiju un mērķus, radot riskus, kuri atšķiras no ilgtermiņa ieguldījumu fonda paredzamajiem riskiem. Lai nodrošinātu skaidru orientāciju uz ilgtermiņa ieguldījumiem, – kas var būt noderīgi privātiem ieguldītājiem, kuriem nav pieredzes ar mazāk tradicionālām ieguldījumu stratēģijām, – nevajadzētu atļaut ELTIF ieguldīt atvasinātos finanšu instrumentos, izņemot gadījumus, kad šādas ieguldīšanas mērķis ir ar paša fonda ieguldījumiem saistīto risku ierobežošana. Tā kā preces un tie atvasinātie finanšu instrumenti, kas netieši ļauj iesaistīties riska darījumos ar precēm, ir likvīdi, ieguldījumiem precēs nav vajadzīgas ieguldītāju ilgtermiņa saistības, un tāpēc tie nebūtu jāuzskata par atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem. Minētais arguments neattiecas uz ieguldījumiem infrastruktūrā vai ar precēm saistītos uzņēmumos vai uzņēmumos, kuru veikums ir netieši saistīts ar preču veikumu, piemēram, lauksaimniecības uzņēmumi lauksaimniecības preču gadījumā vai spēkstacijas energoresursu gadījumā.

(15)

Ilgtermiņa ieguldījumu definīcija ir plaša. Atbilstīgie ieguldījumu aktīvi parasti ir nelikvīdi, tiem nepieciešamas konkrēta ilguma saistības, un to ekonomiskajam profilam ir ilgtermiņa raksturs. Atbilstīgie ieguldījumu aktīvi nav pārvedami vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama otrreizējo tirgu likviditāte. Tiem bieži vien ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas ierobežo to pārdošanas iespējas. Tomēr, tā kā biržas sarakstā iekļauti MVU var saskarties ar problēmām, kas saistītas ar likviditāti un piekļuvi otrreizējajam tirgum, tie arī būtu jāuzskata par kvalificētiem portfeļuzņēmumiem. ELTIF ieguldījumu ekonomiskajam ciklam būtībā piemīt ilgtermiņa raksturs, jo tiem ir lielas kapitāla saistības, un ir vajadzīgs ilgs laiks, līdz tie rada atdevi.

(16)

Lai ļautu tam vajadzības gadījumā efektīvi pārvaldīt naudas plūsmu, ELTIF būtu jāļauj ieguldīt arī tādos aktīvos, kas nav atbilstīgi ieguldījumu aktīvi, taču tikai tādos gadījumos, ja tas atbilst ELTIF ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai.

(17)

Ar atbilstīgajiem ieguldījumu aktīviem būtu jāsaprot arī līdzdalības, piemēram, kapitāla vērtspapīri vai kvazikapitāla instrumenti, parāda instrumenti kvalificētos portfeļuzņēmumos un tiem sniegtie aizdevumi. Tiem būtu arī jāietver līdzdalība citos fondos, kas orientējas uz aktīviem, piemēram, ieguldījumi biržas sarakstā neiekļautos uzņēmumos, kas emitē kapitāla vērtspapīrus vai parāda instrumentus, kuriem ne vienmēr ir viegli identificējams pircējs. Tiešai līdzdalībai reālos aktīvos, ja vien tie nav vērtspapīroti, arī būtu jāveido atbilstīgo aktīvu kategorija, ar nosacījumu, ka tie rada paredzamu naudas plūsmu, neatkarīgi no tā, vai tā ir regulāra vai neregulāra, tādā nozīmē, ka to var modelēt un vērtēt, pamatojoties uz diskontētās naudas plūsmas vērtēšanas metodi. Šajos aktīvos indikatīvi varētu iekļaut sociālo infrastruktūru, kas dod paredzamu atdevi, piemēram, enerģētikas, transporta un komunikāciju infrastruktūru, kā arī izglītības, veselības aprūpes, labklājības atbalsta iestādes vai rūpnieciskās iekārtas. Turpretī tādus aktīvus kā mākslas darbi, manuskripti, vīna krājumi vai dārgakmeņi nevajadzētu uzskatīt par atbilstīgiem, jo tie parasti nerada paredzamu naudas plūsmu.

(18)

Par atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem būtu jāuzskata arī reāli aktīvi, kuru vērtība pārsniedz EUR 10 000 000 un kuri rada ekonomisku un sociālu labumu. Šādi aktīvi ietver infrastruktūru, intelektuālo īpašumu, kuģošanas līdzekļus, iekārtas, mehānismus, gaisa kuģus vai ritošo sastāvu un nekustamo īpašumu. Ieguldījumi komerciālā nekustamā īpašumā vai dzīvojamās ēkās būtu jāatļauj, ja tie veicina gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi vai atbalsta Savienības enerģētikas, reģionālo vai kohēzijas politiku. Ieguldījumi šādā nekustamajā īpašumā būtu skaidri jādokumentē, lai parādītu uzņemtās ilgtermiņa saistības attiecībā uz šādu īpašumu. Šīs regulas mērķis nav veicināt spekulatīvus ieguldījumus.

(19)

Infrastruktūras projektiem to plašā mēroga dēļ ir vajadzīgs liels kapitāls, kas tiek ieguldīts uz ilgu laiku. Šādi infrastruktūras projekti ietver sabiedrisko ēku infrastruktūru, piemēram, skolas, slimnīcas vai cietumus; sociālo infrastruktūru, piemēram, sociālos mājokļus; transporta infrastruktūru, piemēram, ceļus, sabiedriskā transporta sistēmas vai lidostas; energoinfrastruktūru, piemēram, enerģētikas tīklus, projektus saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, spēkstacijas vai cauruļvadus; ūdens apsaimniekošanas infrastruktūru, piemēram, ūdens apgādes sistēmas, notekūdeņu vai apūdeņošanas sistēmas; sakaru infrastruktūru, piemēram, tīklus, un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, piemēram, pārstrādes vai savākšanas sistēmas.

(20)

Ar kvazikapitāla instrumentiem būtu jāsaprot tāda veida finansēšanas instrumenti, kas ir pamatkapitāla un parāda apvienojums, kurā instrumenta atdeve ir saistīta ar kvalificēta portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kurā saistību nepildīšanas gadījumā netiek pilnībā nodrošināta instrumenta atlīdzināšana. Šādi instrumenti ietver dažādus finansēšanas instrumentus, piemēram, pakārtotus aizdevumus, daļas bez balsstiesībām, līdzdalības aizdevumus, tiesības piedalīties peļņas sadalē, konvertējamās obligācijas un obligācijas ar garantijas iespējas līgumiem.

(21)

Lai atspoguļotu pastāvošo darījumdarbības praksi, ELTIF būtu jāļauj pirkt kvalificēta portfeļuzņēmuma esošās kapitāla daļas no minētā uzņēmuma esošajiem kapitāla daļu turētājiem. Turklāt, lai nodrošinātu visplašākās iespējamās iespējas līdzekļu iegūšanai, būtu jāatļauj ieguldījumi citos ELTIF, Eiropas riska kapitāla fondos (EuVECAs), kuru darbību reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (5), un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondos (EuSEF), kuru darbību reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (6). Lai novērstu ieguldījumu vērtības samazinājumu kvalificētos portfeļuzņēmumos, ELTIF būtu jāļauj veikt ieguldījumus tikai citos ELTIF, EuVECA un EuSEF ar noteikumu, ka tie paši nav ieguldījuši vairāk nekā 10 % no to kapitāla citos ELTIF.

(22)

Finanšu sabiedrības izmantošana var būt nepieciešama, lai apkopotu un organizētu dažādu ieguldītāju iemaksas, tostarp publiskus ieguldījumus infrastruktūras projektos. Tādēļ ELTIF būtu jāļauj veikt ieguldījumus atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, izmantojot finanšu sabiedrības, ja šie uzņēmumi ir paredzēti ilgtermiņa projektu, kā arī MVU izaugsmes finansēšanai.

(23)

Biržas sarakstā neiekļauti uzņēmumi var saskarties ar grūtībām piekļūt kapitāla tirgiem un finansēt turpmāku izaugsmi un darbības paplašināšanu. Parasti finansējums tiek piesaistīts privāta finansējuma veidā, izmantojot pamatkapitāla daļas vai aizdevumus. Tā kā šādi instrumenti pēc to būtības ir ilgtermiņa ieguldījumi, tiem ir nepieciešams “pacietīgs” kapitāls, ko ELTIF var nodrošināt. Turklāt biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi nereti saskaras ar būtiskiem šķēršļiem ilgtermiņa finansējuma iegūšanā, un ELTIF var nodrošināt vērtīgus alternatīvus finansējuma avotus.

(24)

Tāpēc ilgtermiņa aktīvu kategorijām šīs regulas izpratnē būtu jāietver biržas sarakstā neiekļauti uzņēmumi, kas emitē kapitāla vērtspapīrus vai parāda instrumentus, kuriem varētu nebūt viegli identificējama pircēja, un biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi, kuru maksimālā kapitalizācijas vērtība ir EUR 500 000 000.

(25)

Ja ELTIF pārvaldniekam pieder daļas portfeļuzņēmumā, pastāv risks, ka pārvaldnieks savas intereses nostāda augstāk par ELTIF ieguldītāju interesēm. Lai izvairītos no šāda interešu konflikta un nodrošinātu pienācīgu korporatīvu pārvaldību, ELTIF būtu jāiegulda tikai tādos aktīvos, kas ir nesaistīti ar ELTIF pārvaldnieku, ja vien ELTIF neiegulda citu ELTIF, EuVECAs vai EuSEF ieguldījumu apliecībās vai daļās, ko pārvalda ELTIF pārvaldnieks.

(26)

Lai ELTIF pārvaldniekiem sniegtu zināmu elastību attiecībā uz ieguldījumiem to fondos, tirdzniecība ar aktīviem, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi, būtu jāatļauj ne vairāk kā 30 % apmērā no ELTIF kapitāla.

(27)

Lai ierobežotu ELTIF riska uzņemšanos, ir būtiski samazināt darījuma partnera risku, nosakot skaidras ELTIF portfeļa diversifikācijas prasības. Uz visiem ārpusbiržas atvasinājumiem būtu jāattiecina Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (7).

(28)

Lai novērstu to, ka ieguldošais ELTIF būtiski ietekmē cita ELTIF vai emitenta pārvaldību, ir vajadzīgs izvairīties no pārmērīgas ELTIF koncentrācijas vienā un tajā pašā ieguldījumā.

(29)

Lai ELTIF pārvaldnieki varētu piesaistīt papildu kapitālu fonda darbības laikā, tiem būtu jāļauj aizņemties naudu līdz pat 30 % apmērā no ELTIF kapitāla vērtības. Tam būtu jāpalīdz nodrošināt papildu atdevi ieguldītājiem. Lai novērstu valūtu nesakritības risku, ELTIF būtu jāaizņemas tikai tajā valūtā, kurā ELTIF pārvaldnieks plāno iegādāties aktīvu. Lai novērstu ar paralēlās banku sistēmas darbību saistītas problēmas, nauda, ko ELTIF aizņēmies, nebūtu jāizmanto, lai piešķirtu aizdevumus kvalificētiem portfeļuzņēmumiem.

(30)

ELTIF ieguldījumu ilgtermiņa rakstura un nelikviditātes dēļ ELTIF pārvaldniekiem būtu vajadzīgs pietiekami ilgs laiks, lai piemērotu ieguldījumu ierobežojumus. Nosakot šo ierobežojumu īstenošanai nepieciešamo laiku, būtu jāņem vērā ieguldījumu specifiku un īpašības, taču šis laiks nedrīkstētu pārsniegt piecus gadus pēc dienas, kad ir saņemta atļauja darboties kā ELTIF, vai pusi no ELTIF darbības ilguma, atkarībā no tā, kurš no minētajiem iestājas agrāk.

(31)

Ņemot vērā ELTIF portfeļu profilu un to, ka tie orientējas uz ilgtermiņa aktīvu kategorijām, ELTIF ir izstrādāti, lai novirzītu privātos ietaupījumus Eiropas ekonomikas attīstībai. ELTIF ir iecerēti arī kā ieguldījumu instrumenti, caur kuriem Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa var virzīt savu finansējumu, kas paredzēts Eiropas infrastruktūrai vai MVU. Atbilstīgi šīs regulas noteikumiem ELTIF ir strukturēti kā apvienots ieguldījumu instruments, kas reaģē uz EIB grupas centieniem veicināt līdzsvarotu un vienmērīgu tādu ilgtermiņa ieguldījumu iekšējā tirgus attīstību, kas atbilst Savienības interesēm. Ņemot vērā to, ka ELTIF orientējas uz ilgtermiņa aktīvu kategorijām, tos var izmantot šiem fondiem paredzētā uzdevuma veikšanai kā prioritāru instrumentu, lai īstenotu ieguldījumu plānu Eiropai, kas izklāstīts Komisijas 2014. gada 26. novembra paziņojumā.

(32)

Komisijai visi ELTIF pieteikumi EIB finansējumam būtu jāuzskata par prioritāriem, un to izskatīšanas procesi būtu jāoptimizē. Tāpēc Komisijai būtu jāoptimizē visu atzinumu vai viedokļu sniegšana par visiem ELTIF pieteikumiem EIB finansējumam.

(33)

Turklāt dalībvalstis, kā arī reģionālās un vietējās iestādes var būt ieinteresētas palielināt potenciālo ieguldītāju un sabiedrības izpratni par ELTIF.

(34)

Lai gan ELTIF nav pienākuma piedāvāt atpakaļpirkšanas tiesības pirms tā darbības beigām, nebūtu jāliedz ELTIF censties panākt tā ieguldījumu apliecību vai daļu tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, tādējādi nodrošinot ieguldītājiem iespēju pārdot to ieguldījumu apliecības vai daļas pirms ELTIF darbības beigām. ELTIF nolikumam vai dibināšanas dokumentiem nebūtu jāliedz ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas iekļaut tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, nedz arī jāattur ieguldītāji no to ieguldījumu apliecību vai daļu brīvas nodošanas trešām personām, kas vēlas iegādāties minētās ieguldījumu apliecības vai daļas. Ar šo cenšas aktivizēt otrreizējos tirgus kā būtisku tirdzniecības vietu, kur privātie ieguldītāji pērk un pārdod ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas.

(35)

Individuāliem ieguldītājiem varētu būt interese par ieguldījumiem ELTIF, taču ELTIF nevar saviem ieguldītājiem piedāvāt regulāru atpakaļpirkšanu, jo ieguldījumi ilgtermiņa projektos pārsvarā ir nelikvīdi. Ieguldot šādos aktīvos, individuālais ieguldītājs uzņemas saistības, kas pēc būtības ilgst pilnu ieguldījuma termiņu. Tādēļ ELTIF vajadzētu būt principā strukturētam tā, lai pirms ELTIF darbības beigām netiktu piedāvāta regulāra atpakaļpirkšana.

(36)

Lai radītu stimulu ieguldītājiem, jo īpaši privātiem ieguldītājiem, kuri varētu nevēlēties aizturēt savus līdzekļus uz ilgu laika posmu, ELTIF vajadzētu spēt saviem ieguldītājiem piedāvāt pirmstermiņa atpakaļpirkšanas iespējas, ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi. Tādēļ būtu jānodrošina ELTIF pārvaldniekam iespēja brīvi lemt par to, vai ELTIF izveidot ar atpakaļpirkšanas tiesībām vai bez tām saskaņā ar ELTIF ieguldīšanas stratēģiju. Ja ir ieviests atpakaļpirkšanas tiesību režīms, minētās tiesības un to galvenās iezīmes būtu iepriekš skaidri jādefinē un jāformulē attiecīgā ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos.

(37)

Lai ELTIF darbības beigās ieguldītāji varētu efektīvi atpakaļpirkt to ieguldījumu apliecības vai daļas, ELTIF pārvaldniekam būtu laicīgi jāsāk pārdot ELTIF portfeļa aktīvus, lai nodrošinātu, ka to vērtība tiek pareizi īstenota. Nosakot pienācīgu ieguldījumu pārdošanas grafiku, ELTIF pārvaldniekam būtu jāņem vērā ieguldījumu atšķirīgie termiņi un laiks, kas nepieciešams, lai atrastu pircēju aktīviem, kuros ELTIF ir ieguldījis. Ņemot vērā to, ka šajā likvidācijas posmā praktiski nevar nodrošināt ieguldījumu ierobežojumu ievērošanu, tos būtu jābeidz piemērot līdz ar likvidācijas perioda sākumu.

(38)

Lai paplašinātu privāto ieguldītāju piekļuvi ELTIF, PVKIU var ieguldīt līdzekļus ELTIF izdotajās ieguldījumu apliecībās vai daļās tiktāl, ciktāl ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas ir atbilstīgas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK (8).

(39)

ELTIF vajadzētu būt iespējai proporcionāli samazināt savu kapitālu, ja tas ir atbrīvojies no kāda no saviem aktīviem, jo īpaši ja tas ir saistīts ar ieguldījumu infrastruktūrā.

(40)

Fonda darbības laikā aktīvi, kuri nav iekļauti biržas sarakstā un kuros ELTIF ir ieguldījis, var tikt iekļauti regulēta tirgus sarakstā. Ja tā notiek, aktīvi vairs nevar atbilst šīs regulas prasībai par biržas sarakstā neiekļautiem aktīviem. Lai ļautu ELTIF pārvaldniekam pienācīgi realizēt šādu aktīvu, kas vairs nav atbilstīgs, to varētu vēl līdz pat trīs gadiem turpināt ieskaitīt apjomā līdz 70 % robežai, kas noteikta atbilstīgo ieguldījumu aktīviem.

(41)

Ņemot vērā ELTIF specifisko raksturu, kā arī tā potenciālos privātos un profesionālos ieguldītājus, uz kuriem tie orientējas, ir svarīgi ieviest pienācīgas pārredzamības prasības, kas potenciālajiem ieguldītājiem ļautu pieņemt pamatotu lēmu un pilnībā apzināties saistītos riskus. Papildus Direktīvā 2011/61/ES ietverto pārredzamības prasību ievērošanai ELTIF būtu jāpublicē prospekts, kurā būtu jāiekļauj visa informācija, kas slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem jāatklāj saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK (9) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (10). Tirgojot ELTIF privātiem ieguldītājiem, būtu obligāti jāpublicē pamatinformācijas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (11). Turklāt tirdzniecības dokumentos būtu skaidri jāvērš uzmanība uz ELTIF riska profilu.

(42)

ELTIF var šķist interesants tādiem ieguldītājiem kā pašvaldības, baznīcas, labdarības organizācijas un nodibinājumi, kuriem vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai pret tiem attiecas kā pret profesionāliem klientiem apstākļos, kad tie atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (12) II pielikuma II iedaļā minētajiem kritērijiem.

(43)

ELTIF orientējas ne tikai uz profesionāliem, bet arī uz privātiem ieguldītājiem visā Savienībā, tāpēc ir nepieciešams Direktīvā 2011/61/ES jau paredzētajām tirdzniecības prasībām pievienot dažas papildu prasības, lai nodrošinātu privātiem ieguldītājiem atbilstošu aizsardzības līmeni. Attiecīgi būtu jāizveido pieejamas sistēmas, lai veiktu parakstīšanos, maksājumus daļu turētājiem vai ieguldījumu apliecību turētājiem, izpirktu vai atpakaļpirktu ieguldījumu apliecības vai daļas, kā arī nodrošinātu informāciju, kuru ELTIF un ELTIF pārvaldniekam ir pienākums sniegt. Turklāt, lai nodrošinātu, ka privātie ieguldītāji nav nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar profesionāliem ieguldītājiem, būtu jāievieš daži aizsardzības pasākumi, ja ELTIF tiek tirgoti privātiem ieguldītājiem. Gadījumā, ja ELTIF privātiem ieguldītājiem tirgo vai piedāvā izplatītājs, šādam izplatītājam būtu jāievēro attiecīgās Direktīvas 2014/65/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (13) prasības.

(44)

ELTIF pārvaldniekam vai izplatītājam būtu jāiegūst visa nepieciešamā informācija par privātā ieguldītāja zināšanām un pieredzi, finansiālo stāvokli, vēlmi uzņemties risku, ieguldījumu mērķiem un laikposmu, lai novērtētu, vai ELTIF ir piemērots tirgošanai minētajam privātajam ieguldītājam, cita starpā ņemot vērā ELTIF darbības ilgumu un plānoto ieguldījumu stratēģiju. Turklāt, ja privātiem ieguldītājiem piedāvātā vai izvietotā ELTIF darbības ilgums pārsniedz 10 gadus, ELTIF pārvaldniekam vai izplatītājam būtu skaidri un rakstiski jānorāda, ka minētais produkts varētu nebūt piemērots privātiem ieguldītājiem, kuri nespēj uzturēt šādas ilgas un nelikvīdas saistības.

(45)

Tirgojot ELTIF privātiem ieguldītājiem, ELTIF depozitārijam būtu jāatbilst Direktīvas 2009/65/EK noteikumiem par atbilstošajām struktūrām, kurām ir ļauts darboties kā depozitārijiem, noteikumam, kas aizliedz atbrīvošanu no atbildības, un noteikumiem par aktīvu atkalizmantošanu.

(46)

Lai uzlabotu privāto ieguldītāju aizsardzību, šajā regulā papildus ir paredzēts, ka privātiem ieguldītājiem, kuru ieguldījumu portfelis, kas sastāv no skaidras naudas noguldījumiem un finanšu instrumentiem, izņemot jebkādus finanšu instrumentus, kuri sniegti kā nodrošinājums, nepārsniedz EUR 500 000, ELTIF pārvaldniekam vai izplatītājam pēc tam, kad ir veikts piemērotības tests un sniegtas atbilstīgas ieguldījumu konsultācijas, būtu jānodrošina, ka privātais ieguldītājs neiegulda ELTIF summu, kas kopumā pārsniedz 10 % no ieguldītāja ieguldījumu portfeļa un sākotnējā vienā vai vairākos ELTIF ieguldītā summa nav mazāka par EUR 10 000.

(47)

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos paredzētos ārkārtas apstākļos ELTIF darbības laiku var pagarināt vai saīsināt, lai nodrošinātu lielāku elastību, piemēram, gadījumos, kad projekts ir pabeigts vēlāk vai agrāk nekā paredzēts, lai panāktu tā atbilstību ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai.

(48)

ELTIF kompetentajai iestādei pastāvīgi būtu jāpārbauda, vai ELTIF atbilst šīs regulas prasībām. Tā kā kompetentajām iestādēm jau ir piešķirtas plašas pilnvaras saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, minētās pilnvaras ir jāpaplašina, ņemot vērā šo regulu.

(49)

Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (14), attiecībā uz šo regulu vajadzētu būt iespējai izmantot visas pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, un tai būtu jāpiešķir visi minētajam nolūkam nepieciešamie resursi, jo īpaši cilvēkresursi.

(50)

EVTI vajadzētu būt vadošai lomai saistībā ar ELTIF noteikumu piemērošanu, nodrošinot, ka valstu kompetentās iestādes konsekventi piemēro Savienības noteikumus. Kā iestādei ar ļoti specializētām zināšanām par vērtspapīriem un vērtspapīru tirgiem, būtu efektīvi un lietderīgi uzticēt EVTI izstrādāt Komisijai iesniedzamus tādu regulatīvu tehnisko standartu projektus, kas neietver politikas izvēles. Šiem regulatīvi tehniskajiem standartiem būtu jāpievēršas apstākļiem, kādos atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas vienīgais nolūks ir ierobežot riskus, kas piemīt ieguldījumiem, apstākļiem, kādos ELTIF darbības laiks būs pietiekami ilgs, lai aptvertu katra ELTIF atsevišķā aktīva dzīves ciklu, ELTIF aktīvu pienācīgai pārdošanai noteiktā grafika iezīmēm, izmaksu informācijas definīcijām, metodēm to izmaksu aprēķināšanai, ko sedz ieguldītāji, izmaksu atklāšanas uzrādīšanai, kā arī to sistēmu iezīmēm, kas ELTIF jāizveido katrā dalībvalstī, kur tie plāno tirgot ieguldījumu apliecības vai daļas.

(51)

Piemērojot šo regulu, apmaiņai ar personas datiem, to nosūtīšanai un apstrādei būtu pilnībā jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (15) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (16).

(52)

Dalībvalstis nevar pietiekamā mērā sasniegt šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt vienotas prasības attiecībā uz ELTIF ieguldījumiem un darbības nosacījumiem visā Savienībā, vienlaikus pilnībā ņemot vērā nepieciešamību ELTIF drošību un uzticamību sabalansēt ar efektīvu tirgus darbību attiecībā uz ilgtermiņa finansējumu un dažādu ieinteresēto personu izdevumiem, bet to mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(53)

Šī regula ievēro pamattiesības un principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, proti, patērētāju aizsardzību, darījumdarbības brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un personas datu aizsardzību, kā arī piekļuvi pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un mērķis

1.   Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi par atļauju piešķiršanu ES alternatīvo ieguldījumu fondiem (ES AIF) vai ES AIF apakšstruktūrām, ko tirgo Savienībā kā Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondus (ELTIF), par to ieguldījumu politiku un darbības nosacījumiem.

2.   Šīs regulas mērķis ir piesaistīt kapitālu un novirzīt to Eiropas ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā ekonomikā, ievērojot Savienības mērķi – gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

3.   Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības jomā, uz kuru attiecas šī regula.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pēc visu to nodevu, maksājumu un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

2)

“profesionāls ieguldītājs” ir ieguldītājs, kuru uzskata par profesionālu klientu vai pret kuru pēc pieprasījuma var izturēties kā pret profesionālu klientu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikumu;

3)

“privāts ieguldītājs” ir ieguldītājs, kas nav profesionāls ieguldītājs;

4)

“kapitāla vērtspapīrs” ir īpašumtiesību daļa kvalificētā portfeļuzņēmumā, kuru veido kvalificēta portfeļuzņēmuma akcijas vai cita veida līdzdalība, kas emitēta tā ieguldītājiem;

5)

“kvazikapitāls” ir jebkāda veida finansēšanas instruments, kur atdeve no šā instrumenta ir saistīta ar kvalificētā portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kur saistību nepildīšanas gadījumā netiek pilnībā nodrošināta instrumenta atlīdzināšana;

6)

“reālais aktīvs” ir aktīvs, kam savas būtības un īpašību dēļ ir vērtība un kas var dot atdevi, tostarp infrastruktūra un citi aktīvi, kuri rada ekonomisku vai sociālu labumu, piemēram, izglītība, konsultēšana, pētniecība un izstrāde; kā arī komerciālais nekustamais īpašums vai dzīvojamās ēkas, bet tikai tad, ja tie ir tāda ilgtermiņa ieguldījuma projekta būtiska sastāvdaļa vai papildelements, kas veicina Savienības mērķi – gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi;

7)

“finanšu sabiedrība” ir jebkura no šādām struktūrām:

a)

kredītiestāde, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (17) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā,

b)

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

c)

apdrošināšanas sabiedrība, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (18) 13. panta 1. punktā;

d)

finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 20) apakšpunktā;

e)

jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 22) apakšpunktā;

f)

pārvaldības sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

g)

AIFP, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

8)

“ES AIF” ir ES AIF, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā;

9)

“ES AIFP” ir ES AIFP, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta l) apakšpunktā;

10)

ELTIF kompetentā iestāde” ir ES AIF kompetentā iestāde Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta h) apakšpunkta nozīmē;

11)

ELTIF izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ELTIF ir piešķirta atļauja;

12)

ELTIF pārvaldnieks” ir ES AIFP, kam ir piešķirta atļauja darboties kā ES AIFP un kas ir saņēmis apstiprinājumu pārvaldīt ELTIF, vai arī iekšēji pārvaldīts ELTIF gadījumos, kad ELTIF juridiskā forma ļauj veikt iekšēju pārvaldību un kad nav iecelts ārējs AIFP;

13)

ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde AIFP izcelsmes dalībvalstī Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta q) apakšpunkta nozīmē;

14)

“vērtspapīru aizdevums” un “vērtspapīru aizņēmums” ir jebkurš darījums, kura rezultātā darījumu partneris nodod vērtspapīrus ar nosacījumu, ka aizņēmējs apņemas atdot līdzvērtīgus vērtspapīrus kādā nākotnes datumā vai kad to pieprasīs vērtspapīru aizdevējs; šādu darījumu uzskata par vērtspapīru aizdevumu darījumu partnerim, kas nodod vērtspapīrus, un vērtspapīru aizņēmumu darījumu partnerim, kuram vērtspapīri tiek nodoti;

15)

“repo darījums” ir repo darījums, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 83) apakšpunktā;

16)

“finanšu instruments” ir finanšu instruments, kā tas precizēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā;

17)

“īsā pārdošana” ir darbība, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 236/2012 (19) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

18)

“regulēts tirgus” ir regulēts tirgus, kā tas definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 21) apakšpunktā;

19)

“daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma, kā tā definēta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 22) apakšpunktā.

3. pants

Atļaujas piešķiršana un centralizēts publiskais reģistrs

1.   ELTIF var tirgot Savienībā vienīgi tad, ja tam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu. Atļauja darboties kā ELTIF ir derīga visās dalībvalstīs.

2.   Tikai ES AIF ir tiesības pieteikties atļaujas saņemšanai un saņemt atļauju darboties kā ELTIF.

3.   ELTIF kompetentās iestādes reizi ceturksnī informē EVTI par atļaujām, kas piešķirtas vai anulētas, ievērojot šo regulu.

EVTI uztur centralizētu publisko reģistru, kurā norāda ikvienu ELTIF, kam piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu, ELTIF pārvaldnieku un ELTIF kompetento iestādi. Reģistrs ir pieejams elektroniski.

4. pants

Apzīmējums un aizliegums pārveidoties

1.   Apzīmējumu “ELTIF” vai “Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds” attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai tā emitētajām ieguldījumu apliecībām vai daļām var izmantot tikai tad, ja attiecīgajam kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu.

2.   ELTIF ir aizliegts pārveidoties par tādiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, uz kuriem šī regula neattiecas.

5. pants

Pieteikums atļaujai darboties kā ELTIF

1.   Pieteikumu atļaujai darboties kā ELTIF iesniedz ELTIF kompetentajai iestādei.

Pieteikumā atļaujai darboties kā ELTIF iekļauj šādus datus:

a)

fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

b)

informācija par ierosinātā ELTIF pārvaldnieka identitāti, ka arī tā pašreizējo un iepriekšējo fondu pārvaldības pieredzi un vēsturi;

c)

informācija par depozitārija identitāti;

d)

tās informācijas apraksts, kas sniedzama ieguldītājiem, tostarp privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanas kārtības apraksts;

ELTIF kompetentā iestāde var pieprasīt skaidrojumu un informāciju par dokumentiem un informāciju, kas sniegta saskaņā ar otro daļu.

2.   Tikai ES AIFP, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, var iesniegt ELTIF kompetentajai iestādei pieteikumu apstiprinājumam pārvaldīt to ELTIF, par kuru ir pieprasīta atļauja saskaņā ar 1. punktu. Ja ELTIF kompetentā iestāde ir tā pati ES AIFP kompetentā iestāde, šādā pieteikumā apstiprinājumam atsaucas uz dokumentiem, kas iesniegti atļaujas saņemšanai saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

Pieteikumā apstiprinājumam pārvaldīt ELTIF iekļauj šādus datus:

a)

rakstiska vienošanās ar depozitāriju;

b)

informācija par deleģēšanas kārtību attiecībā uz portfeļa un riska pārvaldību, kā arī ELTIF administratīvo pārvaldību;

c)

informācija par ieguldījumu stratēģiju, riska profilu un citiem AIF raksturlielumiem, kuru pārvaldīšanai ES AIFP ir saņēmis atļauju.

ELTIF kompetentā iestāde var lūgt ES AIFP kompetento iestādi sniegt skaidrojumu un informāciju par otrajā daļā minētajiem dokumentiem vai atzinumu par to, vai piešķirtajā ES AIFP atļaujā pārvaldīt AIF ietilpst tiesības pārvaldīt ELTIF. ES AIFP kompetentā iestāde sniedz atbildi 10 darba dienu laikā no dienas, kad tā ir saņēmusi ELTIF kompetentās iestādes pieprasījumu.

3.   Pieteikuma iesniedzējus divu mēnešu laikā no pilnīgi aizpildīta pieteikuma iesniegšanas dienas informē par to, vai ir piešķirta atļauja darboties kā ELTIF, tostarp vai ES AIFP ir piešķirts apstiprinājums pārvaldīt ELTIF.

4.   Par jebkurām turpmākām izmaiņām dokumentos, kas minēti 1. un 2. punktā, nekavējoties informē ELTIF kompetento iestādi.

5.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ES AIF, kura juridiskā forma ļauj tam veikt iekšēju pārvaldību un ja tā pārvaldības struktūra izvēlas neiecelt ārēju AIFP, vienlaicīgi iesniedz pieteikumu atļaujai darboties kā ELTIF saskaņā ar šo regulu un kā AIFP saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

Neskarot Direktīvas 2011/61/ES 7. pantu, pieteikumā atļaujai darboties kā iekšēji pārvaldītam ELTIF iekļauj šādus datus:

a)

fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

b)

tās informācijas apraksts, kas sniedzama ieguldītājiem, tostarp privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanas kārtības apraksts.

Atkāpjoties no 3. punkta, iekšēji pārvaldītu ES AIF trīs mēnešu laikā no pilnīgi aizpildīta pieteikuma iesniegšanas dienas informē par to, vai ir piešķirta atļauja darboties kā ELTIF.

6. pants

Nosacījumi atļaujas darboties kā ELTIF piešķiršanai

1.   ES AIF tiek piešķirta atļauja darboties kā ELTIF vienīgi tad, ja tā kompetentā iestāde:

a)

ir pārliecinājusies par to, ka ES AIF ir spējīgs izpildīt visas šīs regulas prasības;

b)

ir apstiprinājusi ES AIFP, kuram piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, pieteikumu pārvaldīt ELTIF, fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus un izvēlēto depozitāriju.

2.   Ja ES AIF iesniedz pieteikumu saskaņā ar šīs regulas 5. panta 5. punktu, kompetentā iestāde piešķir atļauju ES AIF tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka šis ES AIF atbilst gan šīs regulas, gan Direktīvas 2011/61/ES prasībām par atļaujas piešķiršanu ES AIFP.

3.   ELTIF kompetentā iestāde var atteikties apstiprināt ES AIFP pieteikumu pārvaldīt ELTIF vienīgi tad, ja ES AIFP:

a)

neatbilst šai regulai;

b)

neatbilst Direktīvai 2011/61/ES;

c)

nav saņēmis no savas kompetentās iestādes atļauju pārvaldīt AIF, kas izmanto tāda veida ieguldījumu stratēģijas, uz kurām attiecas šī regula; vai

d)

nav iesniedzis 5. panta 2. punktā minētos dokumentus vai tajā prasīto skaidrojumu vai informāciju.

Pirms atteikties apstiprināt pieteikumu ELTIF kompetentā iestāde apspriežas ar ES AIFP kompetento iestādi.

4.   ELTIF kompetentā iestāde nepiešķir atļauju darboties kā ELTIF ES AIF, kas iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai, ja tam ir juridiski aizliegts tirgot tā ieguldījumu apliecības vai daļas tā izcelsmes dalībvalstī.

5.   ELTIF kompetentā iestāde paziņo ES AIF iemeslu, kāpēc atteikts piešķirt atļauju darboties kā ELTIF.

6.   Pieteikumu, kas noraidīts saskaņā ar šo nodaļu, neiesniedz atkārtoti citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

7.   Attiecībā uz atļauju darboties kā ELTIF nepiemēro prasību par to, ka ELTIF būtu jāpārvalda tādam ES AIFP, kam atļauja piešķirta ELTIF izcelsmes dalībvalstī, vai ka ES AIFP būtu jāveic vai jādeleģē jebkāda darbība ELTIF izcelsmes dalībvalstī.

7. pants

Piemērojamie noteikumi un atbildība

1.   ELTIF vienmēr ievēro šīs regulas noteikumus.

2.   ELTIF un ELTIF pārvaldnieks vienmēr atbilst Direktīvas 2011/61/ES prasībām.

3.   ELTIF pārvaldnieks ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES ir arī atbildīgs par jebkādiem šīs regulas pārkāpumiem. ELTIF pārvaldnieks arī ir atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šīs regulas neievērošanas dēļ.

II NODAĻA

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ ELTIF IEGULDĪJUMU POLITIKU

1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi un atbilstīgi aktīvi

8. pants

Ieguldījumu apakšstruktūras

Ja ELTIF veido vairāk nekā viena ieguldījumu apakšstruktūra, tad, piemērojot šo nodaļu, katra no šīm apakšstruktūrām uzskatāma par atsevišķu ELTIF.

9. pants

Atbilstīgi ieguldījumi

1.   Saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem mērķiem ELTIF iegulda tikai šādu kategoriju aktīvos un tikai saskaņā ar šajā regulā precizētajiem nosacījumiem:

a)

atbilstīgi ieguldījumu aktīvi;

b)

aktīvi, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punktā.

2.   ELTIF neveic nevienu no šādām darbībām:

a)

aktīvu īsā pārdošana;

b)

tieša vai netieša iesaistīšanās riska darījumos ar precēm, tostarp izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus, to sertifikātus, uz tām balstītus indeksus, vai jebkurus citus līdzekļus vai instrumentus, kas varētu radīt ar tām saistītu risku;

c)

vienošanos slēgšana par vērtspapīru aizdevumiem, vērtspapīru aizņēmumiem, repo darījumiem vai jebkuru citu tādu vienošanos slēgšana, kam ir līdzvērtīga ekonomiskā ietekme un kas rada līdzīgus riskus, ja tādējādi tiek ietekmēti vairāk nekā 10 % ELTIF aktīvu;

d)

atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, izņemot gadījumus, ja šādu instrumentu izmantošanas vienīgais nolūks ir ierobežot riskus, kas piemīt citiem ELTIF ieguldījumiem.

3.   Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EVTI pēc sabiedriskās apspriešanās izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, precizējot kritērijus tādu apstākļu noteikšanai, kuros atvasinātie finanšu instrumenti tiek izmantoti vienīgi, lai ierobežotu risku, kas piemīt 2. punkta d) apakšpunktā minētajiem ieguldījumiem.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2015. gada 9. septembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

10. pants

Atbilstīgi ieguldījumu aktīvi

Aktīvs, kas minēts 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir atbilstīgs ELTIF ieguldījumu veikšanai vienīgi tad, ja tas ietilpst kādā no šādām kategorijām:

a)

kapitāla vērtspapīri vai kvazikapitāla instrumenti, kurus:

i)

ir emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums un kurus ELTIF ieguvis no kvalificēta portfeļuzņēmuma vai otrreizējā tirgū no trešās personas;

ii)

ir emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums apmaiņā pret kapitāla vērtspapīru vai kvazikapitāla instrumentu, ko ELTIF iepriekš iegādājies no kvalificēta portfeļuzņēmuma vai otrreizējā tirgū no trešās personas;

iii)

ir emitējis uzņēmums, kuram kvalificētais portfeļuzņēmums ir meitasuzņēmums, kurā pirmajam minētajam ir vairākuma īpašumtiesības – apmaiņā pret kapitāla vērtspapīru vai kvazikapitāla instrumentu, ko ELTIF ieguvis no kvalificētā portfeļuzņēmuma saskaņā ar i) vai ii) apakšpunktu vai otrreizējā tirgū no trešās personas;

b)

parāda instrumenti, kurus emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums;

c)

aizdevumi, kurus ELTIF piešķir kvalificētam portfeļuzņēmumam un kuru termiņš nav ilgāks par ELTIF darbības ilgumu;

d)

viena vai vairāku ELTIF, EuVECA un EuSEF ieguldījumu apliecības vai daļas ar nosacījumu, ka šie ELTIF, EuVECA un EuSEF paši nav ieguldījuši ELTIF vairāk nekā 10 % no sava kapitāla;

e)

tieša vai netieša līdzdalība individuālos reālos aktīvos ar kvalificētu portfeļuzņēmumu starpniecību, kuru vērtība ir vismaz EUR 10 000 000 vai ekvivalenta summa tajā valūtā, kurā un tajā laikā, kad radušies izdevumi.

11. pants

Kvalificēts portfeļuzņēmums

1.   Kvalificēts portfeļuzņēmums, kas minēts 10. pantā, ir portfeļuzņēmums, kurš nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmums un kurš atbilst šādām prasībām:

a)

tas nav finanšu sabiedrība;

b)

tas ir sabiedrība, kurai

i)

nav ļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā; vai

ii)

ir ļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un kuras tirgus kapitalizācijas vērtība vienlaikus nepārsniedz EUR 500 000 000;

c)

tas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī vai kādā trešā valstī ar nosacījumu, ka šī trešā valsts:

i)

nav no Finanšu darījumu darba grupas puses atzīta par augsta riska jurisdikciju vai jurisdikciju, kas nesadarbojas;

ii)

ir parakstījusi vienošanos ar ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsti un visām pārējām dalībvalstīm, kurās paredzēts tirgot ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas, lai nodrošinātu, ka trešā valsts pilnībā ievēro ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par ienākumiem un kapitālu 26. pantā noteiktos standartus un nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem, tostarp jebkādus daudzpusējus nolīgumus nodokļu jomā;

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta a) apakšpunkta, kvalificēts portfeļuzņēmums var būt finanšu sabiedrība, kas finansē vienīgi kvalificētus portfeļuzņēmumus, kuri minēti šā panta 1. punktā, vai reālos aktīvus, kuri minēti 10. panta e) punktā.

12. pants

Interešu konflikts

ELTIF neiegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, attiecībā uz kuriem ELTIF pārvaldniekam ir tieša vai netieša interese, izņemot interesi, kas saistīta ar tā pārvaldāmā ELTIF, EuSEF vai EuVECA ieguldījumu apliecību vai daļu turēšanu.

2. IEDAĻA

Noteikumi par ieguldījumu politiku

13. pants

Portfeļa sastāvs un diversifikācija

1.   ELTIF iegulda vismaz 70 % sava kapitāla atbilstīgos ieguldījumu aktīvos.

2.   ELTIF iegulda ne vairāk kā:

a)

10 % no sava kapitāla instrumentos, ko emitējis viens kvalificēts portfeļuzņēmums, vai šādam portfeļuzņēmumam piešķirtos aizdevumos;

b)

10 % no sava kapitāla tieši vai netieši vienā reālā aktīvā;

c)

10 % no sava kapitāla ieguldījumu apliecībās vai daļās vienā ELTIF, EuVECA vai EuSEF;

d)

5 % no sava kapitāla aktīvos, kas minēti 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ja minētos aktīvus ir emitējusi viena struktūra.

3.   Kopējā ELTIF, EuVECA un EuSEF ieguldījumu apliecību vai daļu vērtība ELTIF portfelī nepārsniedz 20 % no ELTIF kapitāla vērtības.

4.   Kopējais ELTIF darījuma partnera risks ārpusbiržas atvasinājumu darījumos, līgumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu vai līgumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu nepārsniedz 5 % no ELTIF kapitāla vērtības.

5.   Atkāpjoties no 2. punkta a) un b) apakšpunkta, ELTIF var paaugstināt tajos noteikto 10 % limitu līdz 20 % ar noteikumu, ka kopējā ELTIF turēto aktīvu vērtība kvalificētos portfeļuzņēmumos un atsevišķos reālos aktīvos, kuros tas iegulda vairāk nekā 10 % no sava kapitāla, nepārsniedz 40 % no ELTIF kapitāla vērtības.

6.   Atkāpjoties no 2. punkta d) apakšpunkta, ELTIF var paaugstināt tajā noteikto 5 % limitu līdz 25 % attiecībā uz obligācijām, ko emitē kredītiestāde, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un uz kuru saskaņā ar tiesību aktiem attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta obligāciju turētāju aizsardzībai. Jo īpaši summas, kas iegūtas no šādu obligāciju emisijas, saskaņā ar tiesību aktiem iegulda aktīvos, kas visu obligāciju derīguma laiku var segt prasījumus sakarā ar šīm obligācijām un kas emitenta neveiksmes gadījumā tiktu prioritārā kārtā izmantoti, lai kompensētu ieguldīto kapitālu un izmaksātu uzkrātos procentus.

7.   Lai aprēķinātu 1. līdz 6. punktā minētos limitus, uzņēmumus, kas konsolidēto pārskatu vajadzībām ir iekļauti vienā grupā, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/34/ES (20) vai saskaņā ar atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskata par vienu kvalificētu portfeļuzņēmumu vai vienu struktūru.

14. pants

Ieguldījumu pozīciju izlabošana

Ja ELTIF pārkāpj 13. panta 2. punktā līdz 13. panta 6. punktā noteiktās diversifikācijas prasības un ja šā pārkāpuma izdarīšana ir ārpus ELTIF pārvaldnieka kontroles, ELTIF pārvaldnieks atbilstīgā laikposmā veic nepieciešamos pasākumus pozīcijas izlabošanai, pienācīgi ņemot vērā ELTIF ieguldītāju intereses.

15. pants

Koncentrācija

1.   ELTIF nedrīkst iegūt vairāk kā 25 % ieguldījumu apliecību vai daļu no viena ELTIF, EuVECA vai EuSEF.

2.   Ieguldījumiem aktīvos, kas minēti šīs regulas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piemēro Direktīvas 2009/65/EK 56. panta 2. punktā noteiktos koncentrācijas limitus.

16. pants

Naudas aizņēmumi

1.   ELTIF var aizņemties naudu ar noteikumu, ka šāds aizņēmums atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

a)

tas nepārsniedz 30 % no ELTIF kapitāla vērtības;

b)

tā mērķis ir ieguldīt atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, izņemot 10. panta c) apakšpunktā minētajos aizdevumos, ar noteikumu, ka ELTIF turētā nauda vai naudas ekvivalenti nav pietiekami, lai veiktu attiecīgo ieguldījumu;

c)

par to līgumu slēdz tajā pašā valūtā, kurā, ar aizņemto naudu paredzēts iegādāties aktīvus;

d)

tā termiņš nav ilgāks par ELTIF darbības laiku;

e)

tas apgrūtina aktīvus, kas nepārsniedz 30 % no ELTIF kapitāla vērtības.

2.   ELTIF pārvaldnieks ELTIF prospektā norāda, vai viņš plāno aizņemties naudu realizējot savu ieguldījumu stratēģiju.

17. pants

Portfeļa sastāva un diversifikācijas noteikumu piemērošana

1.   Ieguldījumu limitu, kas noteikts 13. panta 1. punktā:

a)

piemēro līdz dienai, kas noteikta ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos;

b)

pārtrauc piemērot, tiklīdz ELTIF sāk pārdot aktīvus, lai atpakaļpirktu ieguldītāju ieguldījumu apliecības vai daļas pēc ELTIF darbības beigām;

c)

aptur uz laiku, ja ELTIF piesaista papildu kapitālu vai samazina savu esošo kapitālu, ja vien šāda apturēšana ilgst ne vairāk kā 12 mēnešus.

Dienu, kas minēta pirmās daļas a) apakšpunktā, nosaka, ņemot vērā to aktīvu specifiku un īpašības, kuros ELTIF paredzējis ieguldīt, un tā nav vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad ir saņemta atļauja darboties kā ELTIF, vai tā nav vēlāk kā pusē no ELTIF darbības ilguma, kas noteikts saskaņā ar 18. panta 3. punktu, atkarībā no tā, kura no minētajām iestājas agrāk. Izņēmuma gadījumos ELTIF kompetentā iestāde pēc tam, kad ir iesniegts pienācīgi pamatots ieguldījumu plāns, var pagarināt šo termiņu ne vairāk kā par vēl vienu gadu.

2.   Ja ilgtermiņa aktīvu, kurā ELTIF ir ieguldījis, ir emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums, kas vairs neatbilst 11. panta 1. punkta b) apakšpunktam, šādu ilgtermiņa aktīvu var turpināt ņemt vērā, aprēķinot 13. panta 1. punktā minēto ieguldījumu limitu, ilgākais trīs gadus no dienas, kad kvalificētais portfeļuzņēmums vairs neizpilda 11. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasības.

III NODAĻA

ELTIF IEGULDĪJUMU APLIECĪBU VAI DAĻU ATPAKAĻPIRKŠANA, TIRDZNIECĪBA UN EMITĒŠANA, UN IENĀKUMU UN KAPITĀLA SADALE

18. pants

Atpakaļpirkšanas politika un ELTIF darbības ilgums

1.   ELTIF ieguldītāji nevar pieprasīt savu ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanu pirms ELTIF darbības beigām. Daļu vai ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu no ieguldītājiem var sākt no nākamās dienas pēc dienas, kurā ELTIF ir beidzis darbību.

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos skaidri norāda konkrētu datumu, kurā ELTIF beidz darbību un tajos var paredzēt tiesības uz laiku pagarināt darbības termiņu un nosacījumus šādu tiesību izmantošanai.

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos un ieguldītājiem paredzētajā informācijā nosaka kārtību, kādā veicama ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšana un aktīvu realizācija, un skaidri norāda, ka atpakaļpirkšanu no ieguldītājiem sāk nākamajā dienā pēc ELTIF darbības beigšanas dienas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos var paredzēt iespēju veikt atpakaļpirkšanu pirms ELTIF darbības beigām, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atpakaļpirkšana netiek atļauta pirms 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītā datuma;

b)

atļaujas piešķiršanas laikā un visā ELTIF darbības laikā ELTIF pārvaldnieks spēj apliecināt kompetentajām iestādēm, ka ir izveidota atbilstīga likviditātes pārvaldības sistēma un efektīvas ELTIF likviditātes risku pārraudzības procedūras, kas atbilst ELTIF ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai un piedāvātajai atpakaļpirkšanas politikai;

c)

ELTIF pārvaldnieks nosaka precīzi definētu atpakaļpirkšanas politiku, kurā ir skaidri norādīti laikposmi, kuros ieguldītāji var pieprasīt atpakaļpirkšanu;

d)

ELTIF atpakaļpirkšanas politika nodrošina, ka kopējais atpakaļpirkšanas darījumu apjoms noteiktā laikposmā ir ierobežots līdz noteiktai procentuālajai daļai no ELTIF aktīviem, kas minēti 9. punkta 1. panta b) apakšpunktā. Šo procentuālo daļu pielāgo ELTIF pārvaldnieka publiskotajai likviditātes pārvaldībai un ieguldījumu stratēģijai;

e)

ELTIF atpakaļpirkšanas politika nodrošina, ka pret ieguldītājiem izturas taisnīgi un atpakaļpirkšanu veic proporcionāli, ja kopējais atpakaļpirkšanas pieprasījumu apjoms noteiktā laikposmā pārsniedz d) apakšpunktā minēto procentuālo daļu.

3.   ELTIF darbības ilgums atbilst ELTIF ilgtermiņa būtībai un ir pietiekami ilgs, lai aptvertu katra atsevišķā ELTIF aktīva dzīves ciklu, ko mēra saskaņā ar attiecīgā aktīva nelikviditātes profilu un ekonomisko dzīves ciklu, kā arī izvirzīto ELTIF ieguldījuma mērķi.

4.   Ieguldītāji var pieprasīt ELTIF likvidāciju, ja to atpakaļpirkšanas pieprasījumi, kas iesniegti saskaņā ar ELTIF atpakaļpirkšanas politiku, nav izpildīti viena gada laikā no dienas, kad tie iesniegti.

5.   Ieguldītājiem vienmēr ir iespēja saņemt atmaksu naudā.

6.   Atmaksa natūrā no ELTIF aktīviem ir iespējama vienīgi tad, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos ir paredzēta šāda iespēja,ar noteikumu, ka pret visiem ieguldītājiem izturas taisnīgi;

b)

ieguldītājs rakstiski lūdz veikt atmaksu, izmantojot daļu no ELTIF aktīviem;

c)

nav īpašu noteikumu, kas ierobežo minēto aktīvu nodošanu.

7.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, precizējot apstākļus, kuros ELTIF darbības ilgums tiek uzskatīts par pietiekamu, lai aptvertu katra atsevišķa ELTIF aktīva dzīves cikla ilgumu, kā minēts 3. punktā.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2015. gada 9. septembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

19. pants

Otrreizējais tirgus

1.   ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti neliedz ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas tirgot regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

2.   ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti neliedz ieguldītājiem brīvi nodot savas ieguldījumu apliecības vai daļas trešām personām, kas nav ELTIF pārvaldnieks.

3.   ELTIF savos periodiskajos pārskatos publicē savu biržas sarakstā iekļauto ieguldījumu apliecību vai daļu tirgus vērtību, kā arī katras ieguldījumu apliecības vai daļas neto aktīvu vērtību.

4.   Ja kāda aktīva vērtība ir būtiski mainījusies, ELTIF pārvaldnieks to atklāj ieguldītājiem savos periodiskajos pārskatos.

20. pants

Jaunu ieguldījumu apliecību vai daļu emitēšana

1.   ELTIF var emitēt jaunas ieguldījumu apliecības vai daļas saskaņā ar tā nolikumu vai dibināšanas dokumentiem.

2.   ELTIF neemitē jaunas ieguldījumu apliecības vai daļas par cenu, kas ir zemāka par tā neto aktīvu vērtību, iepriekš nepiedāvājot šīs ieguldījumu apliecības vai daļas par šo cenu esošajiem ELTIF ieguldītājiem.

21. pants

ELTIF aktīvu realizācija

1.   ELTIF pieņem detalizētu grafiku savu aktīvu secīgai realizācijai, lai nodrošinātu ieguldītāju ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanu pēc ELTIF darbības beigām, un atklāj to ELTIF kompetentajai iestādei ne vēlāk kā vienu gadu pirms ELTIF darbības beigu datuma.

2.   Grafikā, kas minēts 1. punktā, iekļauj:

a)

potenciālo pircēju tirgus novērtējumu;

b)

iespējamās pārdošanas cenu novērtējumu un salīdzinājumu;

c)

atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtējumu;

d)

realizācijas grafiku.

3.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, precizējot kritērijus, kas izmantojami, veicot 2. punkta a) apakšpunktā minēto novērtējumu un 2. punkta c) apakšpunktā minēto vērtējumu.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2015. gada 9. septembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

22. pants

Ienākumu un kapitāla sadale

1.   ELTIF var regulāri sadalīt ieguldītājiem ienākumus, kuri gūti no portfelī esošajiem aktīviem. Minētos ienākumus veido:

a)

ienākumi, kurus regulāri gūst no aktīviem;

b)

kapitāla vērtības pieaugums, kas īstenots pēc aktīva realizācijas.

2.   Ienākumus nesadala tādā mērā, kāds vajadzīgs ELTIF nākotnes saistību izpildei.

3.   ELTIF, realizējot kādu aktīvu pirms ELTIF darbības beigām, var proporcionāli samazināt savu kapitālu, ar noteikumu, ka ELTIF pārvaldnieks pamatoti uzskata, ka šāda realizācija ir ELTIF ieguldītāju interesēs.

4.   ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos precizē sadales politiku, kādu ELTIF īstenos tā darbības laikā.

IV NODAĻA

PĀRREDZAMĪBAS PRASĪBAS

23. pants

Pārredzamība

1.   ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas Savienībā netirgo bez iepriekšējas prospekta publikācijas.

ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas netirgo privātiem ieguldītājiem Savienībā bez iepriekšējas pamatinformācijas dokumenta publicēšanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014.

2.   Prospektā iekļauj visu informāciju, kas ieguldītājiem vajadzīga, lai viņi varētu informēti novērtēt viņiem piedāvāto ieguldījumu un jo īpaši ar to saistītos riskus.

3.   Prospektā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)

paziņojums, kurā izklāstīts, kā ELTIF ieguldījuma mērķi un stratēģija šo mērķu sasniegšanai kvalificē šo fondu kā ilgtermiņa fondu;

b)

informācija, ko saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK un Regulu (EK) Nr. 809/2004 atklāj slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi;

c)

informācija, ko atklāj ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 23. pantu, ja tā jau nav aptverta ar šā punkta b) apakšpunktu;

d)

uzskatāma norāde par tām aktīvu kategorijām, kurās ELTIF ir atļauts ieguldīt;

e)

uzskatāma norāde uz jurisdikcijām, kurās ELTIF ir atļauts ieguldīt;

f)

jebkura cita informācija, kuru kompetentās iestādes uzskata par būtisku saistībā ar 2. punktu.

4.   Prospektā un visos citos tirgvedības dokumentos iekļauj uzskatāmu informāciju ieguldītājiem par ELTIF nelikviditāti.

Jo īpaši prospektos un visos citos tirgvedības dokumentos skaidri:

a)

informē ieguldītājus par ELTIF ieguldījumu ilgtermiņa raksturu;

b)

informē ieguldītājus par ELTIF darbības beigām, kā arī par iespēju pagarināt ELTIF darbības ilgumu, ja šāda iespēja ir paredzēta, un par pagarināšanas nosacījumiem;

c)

norāda, vai ir paredzēts tirgot ELTIF privātiem ieguldītājiem;

d)

izskaidro ieguldītāju tiesības atpakaļpirkt viņu ieguldījumus saskaņā ar 18. pantu un ELTIF nolikumu vai dibināšanas dokumentiem;

e)

norāda biežumu un termiņus, kad ELTIF darbības laikā veic ieņēmumu sadali ieguldītājiem, ja tāda ir paredzēta;

f)

iesaka ieguldītājiem ELTIF ieguldīt tikai nelielu daļu no to kopējā ieguldījumu portfeļa;

g)

apraksta ELTIF risku ierobežošanas politiku, tostarp dod uzskatāmu norādi, ka atvasinātos finanšu instrumentus var izmatot tikai, lai ierobežotu citiem ELTIF ieguldījumiem piemītošos riskus, un iekļauj norādi par iespējamo ietekmi, kādu uz ELTIF risku profilu var atstāt atvasināto finanšu instrumentu izmantošana;

h)

informē ieguldītājus par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem reālos aktīvos, tostarp infrastruktūrā;

i)

regulāri – vismaz reizi gadā – informē ieguldītājus par jurisdikcijām, kurās ELTIF ir veicis ieguldījumus.

5.   Papildus Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā pieprasītajai informācijai ELTIF gada pārskatā iekļauj:

a)

naudas plūsmas pārskatu;

b)

informāciju par jebkādu dalību instrumentos, kuros izmantoti Savienības budžeta līdzekļi;

c)

informāciju par atsevišķu kvalificētu portfeļuzņēmumu vērtību un citu tādu aktīvu vērtību, kuros ELTIF ir ieguldījis, tostarp par izmantoto atvasināto finanšu instrumentu vērtību;

d)

informāciju par jurisdikcijām, kurās atrodas ELFTI aktīvi.

6.   Pēc privāta ieguldītāja lūguma ELTIF pārvaldnieks sniedz papildu informāciju attiecībā uz kvantitatīvajiem ierobežojumiem, ko piemēro ELTIF riska pārvaldībā, attiecībā uz tālab izvēlētajām metodēm un aktīvu kategoriju galveno risku un ienesīguma jaunāko attīstību.

24. pants

Papildu prasības attiecībā uz prospektu

1.   ELTIF nosūta ELTIF kompetentajām iestādēm savu prospektu un visus grozījumus tajā, kā arī tā gada pārskatu. Pēc pieprasījuma ELTIF sniedz šos dokumentus ELTIF pārvaldnieka kompetentajai iestādei. ELTIF sniedz šos dokumentu laikposmā, ko norādījušas šīs kompetentās iestādes.

2.   ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti ir prospekta sastāvdaļa un ir pievienoti tam.

Pirmajā daļā minētos dokumentus nepieprasa pievienot prospektam, ja ieguldītājs ir informēts par to, ka ieguldītājam pēc pieprasījuma šos dokumentus atsūtīs vai informēs par vietu, kur katrā tajā dalībvalstī, kurā ieguldījumu apliecības vai daļas tirgo, viņš var iepazīties ar tiem.

3.   Prospektā norāda veidu, kādā ieguldītājiem ir pieejams gada pārskats. Tajā nosaka, ka privātiem ieguldītājiem gada pārskata papīra kopiju piegādā pēc pieprasījuma bez maksas.

4.   Ieguldītājiem pēc viņu pieprasījuma bez maksas sniedz prospektu un jaunāko publicēto gada pārskatu.

Prospektu var sniegt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc privāto ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas piegādā papīra kopiju.

5.   Prospekta būtiskās daļas pastāvīgi aktualizē.

25. pants

Izmaksu atklāšana

1.   Prospektā uzskatāmi informē ieguldītājus par dažādu izmaksu apmēru, ko tieši vai netieši sedz ieguldītāji. Dažādās izmaksas iedala šādās pozīcijās:

a)

ELTIF izveides izmaksas;

b)

izmaksas, kas saistītas ar aktīvu iegādi;

c)

izmaksas, kas saistītas ar pārvaldību un darbību;

d)

sadales izmaksas;

e)

citas izmaksas, tostarp administratīvās, regulatīvās, depozitārija, glabāšanas, profesionālo pakalpojumu un revīzijas izmaksas.

2.   Prospektā norāda izmaksu kopējo attiecību pret ELTIF kapitālu.

3.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, precizējot vienotās definīcijas, aprēķinu metodes, kā arī 1. punktā minēto izmaksu un 2. punktā minēto kopējo attiecību norāžu veidus.

Izstrādājot minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EVTI ņem vērā regulatīvos tehniskos standartus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 5. punkta a) un c) apakšpunktā.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2015. gada 9. septembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

V NODAĻA

ELTIF IEGULDĪJUMU APLIECĪBU VAI DAĻU TIRDZNIECĪBA

26. pants

Ieguldītājiem pieejamās sistēmas

1.   Tāda ELTIF pārvaldnieks, kura ieguldījumu apliecības vai daļas ir paredzēts tirgot privātiem ieguldītājiem, – katrā dalībvalstī, kurā tas plāno tirgot šādas ieguldījumu apliecības vai daļas, – izveido pieejamas sistēmas, lai veiktu parakstīšanos, veiktu maksājumus ieguldījumu apliecību vai daļu turētājiem, izpirktu vai atpakaļpirktu ieguldījumu apliecības vai daļas, kā arī darītu pieejamu informāciju, kuru ELTIF un tā pārvaldniekam ir pienākums sniegt.

2.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, precizējot 1.punktā minēto sistēmu veidus un īpašības, to tehnisko infrastruktūru un to darba saturu attiecībā uz privātiem ieguldītājiem.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2015. gada 9. septembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

27. pants

Privātiem ieguldītājiem tirgotu ELTIF iekšējais novērtējuma process

1.   Tāda ELTIF pārvaldnieks, kura ieguldījumu apliecības vai daļas ir paredzēts tirgot privātiem ieguldītājiem, izveido īpašu iekšējo novērtējuma procesu un piemēro to šim ELTIF, pirms tas tiek tirgots vai izplatīts privātiem ieguldītājiem.

2.   Šā panta 1. punktā minētā iekšējā procesa ietvaros ELTIF pārvaldnieks novērtē, vai ELTIF ir piemērots tirgošanai privātiem ieguldītājiem, ņemot vērā vismaz:

a)

ELTIF darbības ilgumu; un

b)

ELTIF plānoto ieguldījumu stratēģiju.

3.   ELTIF pārvaldnieks ikvienam izplatītājam dara pieejamu visu atbilstīgo informāciju par ELTIF, kas tiek tirgots privātiem ieguldītājiem, tostarp visu informāciju attiecībā uz tā darbības ilgumu un ieguldījumu stratēģiju, kā arī iekšējo novērtēšanas procesu un jurisdikcijām, kurās ELTIF ir atļauts veikt ieguldījumus.

28. pants

Īpašas prasības attiecībā uz ELTIF izplatīšanu privātiem ieguldītājiem

1.   Tieši piedāvājot vai izvietojot ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas privātiem ieguldītājiem, ELTIF pārvaldnieks iegūst nepieciešamo informāciju par:

a)

privātā ieguldītāja zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā saistībā ar ELTIF;

b)

privātā ieguldītāja finanšu stāvokli, tostarp tā spēju ciest zaudējumus;

c)

privātā ieguldītāja ieguldījumu mērķiem, tostarp minētā ieguldītāja iecerēto ieguldīšanas laikposmu.

Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta saskaņā ar pirmo daļu ELTIF pārvaldnieks iesaka ELTIF tikai tad, ja tas ir piemērots minētajam konkrētajam privātajam ieguldītājam.

2.   Ja privātiem ieguldītājiem piedāvātā vai izvietotā ELTIF darbības ilgums pārsniedz 10 gadus, ELTIF pārvaldnieks vai izplatītājs skaidri un rakstiski brīdina, ka minētais produkts varētu nebūt piemērots privātiem ieguldītājiem, kuri nevar uzturēt šādas ilgas un nelikvīdas saistības.

29. pants

Īpaši noteikumi par privātiem ieguldītājiem tirgota ELTIF depozitāriju

1.   Atkāpjoties no Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 3. punkta, privātiem ieguldītājiem tirgota ELTIF depozitārijs ir tāda veida iestāde, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 23. panta 2. punktā.

2.   Atkāpjoties no Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 13. punkta otrās daļas un 14. punkta, privātiem ieguldītājiem tirgota ELTIF depozitārijs nevar atbrīvot sevi no atbildības gadījumā, ja ir zaudēti finanšu instrumenti, kas nodoti turēšanai trešai personai.

3.   Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 12. punktā minēto depozitārija atbildību nevar izslēgt vai ierobežot ar vienošanos gadījumā, ja ELTIF tiek tirgots privātiem ieguldītājiem.

4.   Neviens nolīgums, kas ir pretrunā 3. punktam, nav spēkā.

5.   Aktīvus, kuri atrodas ELTIF depozitārija turēšanā, šis depozitārijs vai jebkura trešā persona, kurai deleģēta turēšanas funkcija, neizmanto atkārtoti uz sava rēķina. Atkalizmantošana ietver visus darījumus, kas aptver turēšanā pieņemtus aktīvus, tostarp, bet neaprobežojoties ar to pārvešanu, ieķīlāšanu, pārdošanu un aizdošanu.

ELTIF depozitārija turēšanā pieņemtos aktīvus var atkalizmantot tikai ar noteikumu, ka:

a)

aktīvi tiek atkalizmantoti uz ELTIF rēķina;

b)

depozitārijs ievēro ELTIF pārvaldnieka norādījumus ELTIF vārdā;

c)

atkalizmantošana nāk par labu ELTIF un ir daļu vai ieguldījumu apliecību turētāju interesēs; un

d)

darījumu sedz augstas kvalitātes un likvīds nodrošinājums, ko saskaņā ar īpašumtiesību nodošanas kārtību ir saņēmis ELTIF.

Otrās daļas d) apakšpunktā minētā nodrošinājuma tirgus vērtība vienmēr ir vismaz atkalizmantoto aktīvu tirgus vērtība plus uzcenojums.

30. pants

Papildu prasības attiecībā uz ELTIF tirdzniecību privātiem ieguldītājiem

1.   ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas var tirgot privātiem ieguldītājiem ar nosacījumu, ka privātie ieguldītāji saņēmuši atbilstīgas ieguldījumu konsultācijas no ELTIF pārvaldnieka vai izplatītāja.

2.   ELTIF pārvaldnieks var tieši piedāvāt vai izvietot ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas privātiem ieguldītājiem tikai tad, ja ELTIF pārvaldniekam ir atļauts sniegt Direktīvas 2011/61/ES 6. panta 4. punkta a) apakšpunktā un b) apakšpunkta i) punktā minētos pakalpojumus un tikai pēc tam, kad minētais pārvaldnieks veicis šīs regulas 28. panta 1. punktā minēto piemērotības testu.

3.   Ja potenciālā privātā ieguldītāja finanšu instrumentu portfelis nepārsniedz EUR 500 000, ELTIF pārvaldnieks vai jebkurš izplatītājs pēc tam, kad ir veikts 28. panta 1. punktā minētais piemērotības tests un sniegtas atbilstīgas ieguldījumu konsultācijas, pamatojoties uz potenciālā privātā ieguldītāja sniegto informāciju, nodrošina, ka privātais ieguldītājs neiegulda ELTIF summu, kas kopumā pārsniedz 10 % no minētā ieguldītāja ieguldījumu portfeļa, un ka sākotnējā minimālā summa, kas ieguldīta vienā vai vairākos ELTIF, ir EUR 10 000.

Potenciālais privātais ieguldītājs ir atbildīgs par to, lai sniegtu ELTIF pārvaldītājam vai izplatītājam precīzu informāciju par potenciālā privātā ieguldītāja finanšu instrumentu portfeli un ieguldījumiem ELTIF kā minēts pirmajā daļā.

Piemērojot šo punktu, uzskata, ka finanšu instrumentu portfelī ietilpst naudas noguldījumi un finanšu instrumenti, bet neietilpst finanšu instrumenti, kuri sniegti kā nodrošinājums.

4.   Tāda ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti, kuru tirgo privātiem ieguldītājiem, paredz, ka pret visiem ieguldītājiem ir vienlīdzīga attieksme un atsevišķiem ieguldītājiem vai ieguldītāju grupām nenodrošina privileģētu attieksmi vai īpašas ekonomiskās priekšrocības.

5.   Privātiem ieguldītājiem tirgotu ELTIF juridiskā forma nerada privātiem ieguldītājiem nekādu turpmāku atbildību un neprasa no šāda ieguldītāja nekādas papildu saistības papildus sākotnējām kapitāla saistībām.

6.   Privātie ieguldītāji parakstīšanās periodā un vismaz divas nedēļas pēc dienas, kad tie parakstījušies uz ELTIF ieguldījumu apliecībām vai daļām var atcelt savu parakstīšanos un saņemt naudu atpakaļ bez sankcijām.

7.   Privātiem ieguldītājiem tirgotu ELTIF pārvaldnieks izstrādā atbilstīgas procedūras un noteikumus privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanai, kas nodrošina iespēju privātiem ieguldītājiem iesniegt sūdzības savas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām.

31. pants

ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu tirdzniecība

1.   ELTIF pārvaldnieks var tirgot attiecīgā ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas profesionāliem un privātiem ieguldītājiem savā izcelsmes dalībvalstī pēc paziņošanas saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 31. pantu.

2.   ELTIF pārvaldnieks var tirgot ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas profesionāliem un privātiem ieguldītājiem dalībvalstī, kas nav ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsts, pēc paziņošanas saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. pantu.

3.   ELTIF pārvaldnieks attiecībā uz katru tā pārvaldīto ELTIF informē kompetentās iestādes par saviem plāniem tirgot vai netirgot ELTIF privātiem ieguldītājiem.

4.   Papildus dokumentiem un informācijai, kas norādīta Direktīvas 2011/61/ES 31. un 32. pantā, ELTIF pārvaldnieks sniedz kompetentajām iestādēm turpmāk minēto:

a)

ELTIF prospektu;

b)

ELTIF pamatinformācijas dokumentu, ja tas tiek tirgots privātiem ieguldītājiem; un

c)

informāciju par 26. pantā minētajām sistēmām.

5.   Kompetento iestāžu kompetences un pilnvaras, kas minētas Direktīvas 2011/61/ES 31. un 32. pantā, attiecas arī uz ELTIF tirdzniecību privātiem ieguldītājiem un papildu prasībām, kas noteiktas šajā regulā.

6.   Papildus savām pilnvarām, kas noteiktas Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 3. punkta pirmajā daļā, ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde arī nepieļauj ELTIF tirdzniecību, ja ELTIF pārvaldnieks neatbilst vai neatbildīs šīs regulas noteikumiem.

7.   Papildus savām pilnvarām, kas noteiktas Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 3. punkta pirmajā daļā, ELTIF pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde atsakās arī nodot pilnīgu paziņojuma dokumentāciju kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā plānota attiecīgā ELTIF tirdzniecība, ja ELTIF pārvaldnieks neatbilst šīs regulas noteikumiem.

VI NODAĻA

UZRAUDZĪBA

32. pants

Uzraudzība, ko veic kompetentās iestādes

1.   Kompetentās iestādes pastāvīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām.

2.   ELTIF kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu veikta uzraudzība pār atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti II, III un IV nodaļā.

3.   ELTIF kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu veikta uzraudzība pār atbilstību pienākumiem, kuri izklāstīti ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos, un pienākumiem, kuri izklāstīti prospektā, un kuriem ir jāatbilst šai regulai.

4.   ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu veikta uzraudzība pār pārvaldnieka pasākumu un organizācijas piemērotību, lai ELTIF pārvaldnieks spētu nodrošināt atbilstību pienākumiem un noteikumiem saistībā ar visu tā pārvaldīto ELTIF izveidi un darbību.

ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu veikta uzraudzība pār ELTIF pārvaldnieka atbilstību šai regulai.

5.   Kompetentās iestādes pārrauga kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību vai kas tiek tirgoti to teritorijās, lai pārliecinātos, ka tie neizmanto apzīmējumu “ELTIF” vai neuzdodas par ELTIF, ja vien tie nav saņēmuši atļauju saskaņā ar šo regulu un neatbilst šīs regulas noteikumiem.

33. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.   Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju izpildei, ievērojot šo regulu.

2.   Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, tostarp tās, kas attiecas uz sodiem, īsteno arī attiecībā uz šo regulu.

3.   ELTIF kompetentā iestāde aizliedz izmantot apzīmējumu “ELTIF” vai “Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds”, ja ELTIF pārvaldnieks vairs neatbilst šīs regulas noteikumiem.

34. pants

EVTI pilnvaras un kompetences

1.   EVTI tiek piešķirtas pilnvaras, kas vajadzīgas, lai veiktu uzdevumus, kas tai noteikti šajā regulā.

2.   EVTI pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, īsteno arī attiecībā uz šo regulu un atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001.

3.   Piemērojot Regulu (ES) Nr. 1095/2010, šo regulu uzskata par turpmāk pieņemtu juridiski saistošu Savienības aktu, ar ko nosaka EVTI uzdevumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1095/2010 1. panta 2. punktā.

35. pants

Sadarbība starp kompetentajām iestādēm

1.   ELTIF kompetentā iestāde un ELTIF pārvaldnieka kompetentā iestāde, ja tā nav viena un tā pati iestāde, savstarpēji sadarbojas un apmainās ar informāciju, lai pildītu savus šajā regulā noteiktos pienākumus.

2.   Kompetentās iestādes savstarpēji sadarbojas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

3.   Kompetentās iestādes un EVTI savstarpēji sadarbojas, lai pildītu savus attiecīgos šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

4.   Kompetentās iestādes un EVTI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai pildītu savus attiecīgos šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, jo īpaši lai identificētu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

36. pants

Komisijas pieteikumu apstrāde

Komisija visus ELTIF pieteikumus EIB finansējumam uzskata par prioritāriem un optimizē to izskatīšanas procesus. Komisija optimizē visu atzinumu vai viedokļu sniegšanu par visiem ELTIF pieteikumiem EIB finansējumam.

37. pants

Pārskatīšana

1.   Ne vēlāk kā 2019. gada 9. jūnijā Komisija sāk pārskatīt šīs regulas piemērošanu. Šajā pārskatā jo īpaši izvērtē:

a)

18. panta ietekmi;

b)

kā ieguldījumu aktīvu diversifikāciju ietekmē 13. panta 1. punktā noteiktās minimālās robežvērtības piemērošana, saskaņā ar kuru vismaz 70 % aktīvu ir ieguldāmi atbilstīgo ieguldījumu aktīvos;

c)

cik lielā mērā ELTIF tiek tirgoti Savienībā, tostarp, vai AIFP, uz kuriem attiecas Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 2. punkts, varētu būt ieinteresēti ELTIF tirdzniecībā;

d)

cik lielā mērā būtu jāatjaunina atbilstīgo aktīvu un ieguldījumu saraksts, kā arī diversifikācijas noteikumi, portfeļa sastāvs un ierobežojumi attiecībā uz naudas aizņemšanos.

2.   Pēc tam, kad ir veikta 1. punktā minētā pārskatīšana un pēc apspriešanās ar EVTI, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtēts šīs regulas un ELTIF ieguldījums kapitāla tirgu savienības izveidē un 1. panta 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanā. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno leģislatīva akta priekšlikumu.

38. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 9. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2015. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OV C 67, 6.3.2014., 71. lpp.

(2)  OV C 126, 26.4.2014., 8. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 20. aprīļa lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

(10)  Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (OV L 86, 24.3.2012., 1. lpp.).

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).


Augša