EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R2282

Uredba Komisije (EU) 2015/2282 z dne 27. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 kar zadeva obrazce za priglasitev državne pomoči in informativne liste (Besedilo velja za EGP)

UL L 325, 10.12.2015, str. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2282/oj

10.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2282

z dne 27. novembra 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 kar zadeva obrazce za priglasitev državne pomoči in informativne liste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pobuda za posodobitev državne pomoči se je osredotočala na opredelitev skupnih načel ocenjevanja združljivosti vseh ukrepov pomoči Komisije. Komisija v zvezi s tem meni, da je ukrep pomoči združljiv s Pogodbo, če izpolnjuje merila o prispevku k natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa, potrebi po posredovanju države, ustreznosti, spodbujevalnem učinku, sorazmernosti ter izogibanju neprimernim negativnim učinkom na konkurenco in trgovino med državami članicami. Smernice o državni pomoči so bile revidirane in poenostavljene, da izražajo ta skupna načela ocenjevanja. Obrazci za priglasitev državne pomoči in informativni listi iz Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 (2) bi se morali zato prilagoditi, s čimer se zagotovi, da Komisija prejme vse potrebne informacije za izvedbo svoje ocene v skladu s posodobljenimi pravili o državni pomoči.

(2)

Ukrepi pomoči bi morali biti skladni tudi z merili preglednosti iz sporočila o preglednosti (3), katerih cilj je spodbujanje skladnosti, zmanjševanje negotovosti in omogočanje podjetjem, da preverijo, ali je bila njihovim konkurentom dodeljena zakonita pomoč. Preglednost nacionalnim in regionalnim organom olajšuje tudi izvajanje pravil, saj večja seznanjenost s pomočjo, dodeljeno na raznih ravneh, zagotavlja boljši nadzor in spremljanje na nacionalni in lokalni ravni. Za ta namen bi morale države članice, ki priglasijo pomoč, zagotoviti pomembne informacije o objavljanju informacij o ukrepih pomoči.

(3)

Glede na morebitni vpliv shem pomoči z velikim proračunom, shem z novimi značilnostmi ali shem, ki zajemajo pomembne tržne, tehnološke ali regulativne spremembe, na trgovino in konkurenco bi morale države članice takšne sheme ovrednotiti. Da bi se Komisiji omogočilo, da oceni načrt vrednotenja, bi morale države članice Komisiji predložiti osnutek načrta vrednotenja, in sicer hkrati s priglasitvijo zadevne sheme pomoči. Zato bi bilo treba Uredbi (ES) št. 794/2004 dodati nov obrazec, ki naj ga države članice uporabijo za načrt vrednotenja.

(4)

Uredbo (ES) št. 794/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 794/2004 se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije“;

2.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

3.

Prilogi III A in III B se nadomestita z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 9.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 140, 30.4.2004, str. 1).

(3)  Sporočilo Komisije o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C 198, 27.6.2014, str. 30).


PRILOGA I

Priloga I se spremeni:

(1)

Del I se nadomesti z naslednjim:

„DEL I.

SPLOŠNE INFORMACIJE

1.   Status priglasitve

Ali se informacije, posredovane na tem obrazcu, nanašajo na:

(a) ☐

fazo pred priglasitvijo? Če ste odgovorili pritrdilno, vam obrazca morda še ne bo treba izpolniti v celoti, ampak se boste morali s službami Komisije dogovoriti, katere informacije se zahtevajo za predhodno oceno predlaganega ukrepa.

b) ☐

priglasitev v skladu s členom 108(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)?

c) ☐

poenostavljeno priglasitev iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 794/2004 (1)? Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite poenostavljeni obrazec za priglasitev v Prilogi II.

d) ☐

ukrep, ki ni državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, vendar se priglasi Komisiji zaradi pravne varnosti?

Če ste izbrali točko d) zgoraj, v nadaljevanju navedite, zakaj država članica, ki priglašuje, meni, da ukrep ni državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU. Predložite celotno oceno ukrepa ob upoštevanju spodaj navedenih štirih meril, pri čemer izpostavite zlasti merila, za katere menite, da jih načrtovani ukrep ne izpolnjuje:

Ali priglašeni ukrep pomeni prenos javnih sredstev ali pa se pripiše državi?

Ali priglašeni ukrep dodeljuje prednost podjetjem?

Ali je ukrep diskrecijski in na voljo le omejenemu številu podjetij v omejenem številu gospodarskih sektorjev ali pa vsebuje kakršne koli ozemeljske omejitve?

Ali ukrep vpliva na konkurenco na notranjem trgu oziroma ali pa obstaja nevarnost izkrivljanja trgovine znotraj Unije?

2.   Podatki o organu, ki dodeli pomoč

Zadevna država članica:

Regije zadevne države članice (na ravni NUTS 2); navedite tudi njihov status regionalne pomoči:

Osebe za stike:

 

Ime: …

 

Naslov: …

 

Telefonske številke: …

 

Elektronski naslovi: …

Navedite ime, naslov (vključno s spletnim naslovom) in elektronski naslov organa, ki dodeli pomoč:

 

Ime: …

 

Naslov: …

 

Spletni naslov: …

 

Elektronski naslov: …

Oseba za stike pri Stalnem predstavništvu

 

Ime: …

 

Telefonske številke: …

 

Elektronski naslov: …

Če želite, da se kopija uradnih dopisov, ki jih Komisija pošlje državi članici, posreduje drugim nacionalnim organom, tukaj navedete njihovo ime, naslov (vključno s spletnim naslovom) in elektronski naslov:

 

Ime: …

 

Naslov: …

 

Spletni naslov: …

 

Elektronski naslov: …

3.   Upravičenci

3.1   Sedež upravičencev

(a) ☐

v regijah, ki niso prejemnice pomoči: …

(b) ☐

v regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 107(3)(a) PDEU (navedba regij na ravni NUTS 2): …

(c) ☐

v regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 107(3)(c) PDEU (navedba regij na ravni NUTS 3 ali nižji): …

3.2   Lokacija projektov, če je primerno

(a) ☐

v regijah, ki niso prejemnice pomoči: …

(b) ☐

v regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 107(3)(a) PDEU (navedba regij na ravni NUTS 2): …

(c) ☐

v regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 107(3)(c) PDEU (navedba regij na ravni NUTS 3 ali nižji): …

3.3   Sektorji, na katere se nanaša ukrep pomoči (tj. sektorji, v katerih so dejavni upravičenci)

(a) ☐

Za vse sektorje

b) ☐

Po sektorjih. Če ste odgovorili pritrdilno, navedite sektorje na ravni skupine NACE (2): …

3.4   Če gre za shemo pomoči, navedite:

3.4.1   Vrsto upravičencev:

(a) ☐

velika podjetja

(b) ☐

mala in srednja podjetja (MSP)

(c) ☐

srednja podjetja

(d) ☐

mala podjetja

(e) ☐

mikro podjetja

3.4.2   Ocenjeno število upravičencev:

(a) ☐

manj kot 10

(b) ☐

od 11 do 50

(c) ☐

od 51 do 100

(d) ☐

od 101 do 500

(e) ☐

od 501 do 1 000

(f) ☐

več kot 1 000

3.5   Če gre za individualno pomoč, ki se dodeli v okviru sheme ali kot pomoč ad hoc, navedite:

3.5.1   Ime upravičencev:

3.5.2   Vrsto upravičencev:

MSP

Število zaposlenih: …

Letni promet (v celotnem znesku in nacionalni valuti v zadnjem finančnem letu):

Letna bilanca stanja (v celotnem znesku in nacionalni valuti v zadnjem finančnem letu):

Obstoj povezanega podjetja ali partnerskega podjetja (priložite izjavo v skladu s členom 3(5) Priporočila Komisije o MSP (3), s katero se potrjuje, da ima upravičenec status avtonomnega, povezanega ali partnerskega podjetja (4)):

Veliko podjetje

3.6   Ali so upravičenci podjetja v težavah (5)?

☐ Da

☐ Ne

3.7   Neporavnani nalogi za izterjavo

3.7.1   Če gre za individualno pomoč:

Organi držav članic se zavezujejo, da bodo prekinili dodelitev in/ali izplačevanje priglašene pomoči, če ima upravičenec še vedno na voljo predhodno nezakonito pomoč, ki je bila s sklepom Komisije razglašena za nezdružljivo (individualno pomoč ali pomoč iz sheme pomoči, ki je bila razglašena za nezdružljivo), dokler navedeni upravičenec ne vrne ali vplača na blokiran račun skupnega zneska nezakonite in nezdružljive pomoči ter ustreznih obresti za vračilo.

☐ Da

☐ Ne

Navedite sklic na nacionalno pravno podlago v zvezi s tem:

3.7.2   Če gre za sheme pomoči:

Organi držav članic se zavezujejo, da bodo prekinili dodelitev in/ali izplačevanje katere koli pomoči v okviru priglašene sheme pomoči kateremu koli podjetju, ki je pred tem koristilo nezakonito pomoč, ki je bila s sklepom Komisije razglašena za nezdružljivo (individualno pomoč ali pomoč iz sheme pomoči, ki je bila razglašena za nezdružljivo), dokler navedeno podjetje ne vrne ali vplača na blokiran račun skupnega zneska nezakonite in nezdružljive pomoči ter ustreznih obresti za vračilo.

☐ Da

☐ Ne

Navedite sklic na nacionalno pravno podlago v zvezi s tem:

4.   Nacionalna pravna podlaga

4.1   Navedite nacionalno pravno podlago ukrepa pomoči, vključno z izvedbenimi določbami in ustreznimi viri, na katere se določbe sklicujejo:

Nacionalna pravna podlaga: …

Izvedbene določbe (kadar je to primerno):

Sklici (kadar je to primerno):

4.2   Priglasitvi priložite eno od naslednjih:

(a) ☐

kopijo ustreznih izvlečkov končnih besedil pravne podlage (in spletni naslov, ki omogoča neposreden dostop do njih, če tak naslov obstaja)

(b) ☐

kopijo ustreznih izvlečkov osnutkov besedil pravne podlage (in spletni naslov, ki omogoča neposreden dostop do njih, če tak naslov obstaja)

4.3   Ali končno besedilo vsebuje klavzulo o mirovanju, po kateri organ, ki dodeli pomoč, lahko slednjo dodeli šele, ko jo Komisija odobri?

Da

Ne: Ali je določba v zvezi z navedenim vključena v osnutek besedila?

Da

Ne: Pojasnite, zakaj taka določba ni vključena v besedilo pravne podlage.

4.4   Če besedilo pravne podlage vsebuje klavzulo o mirovanju, navedite ali bo datum dodelitve pomoči:

datum odobritve s strani Komisije

datum zaveze nacionalnih organov k dodelitvi pomoči, ki jo mora najprej odobriti Komisija

5.   Podatki o pomoči, cilju in trajanju

5.1   Naziv ukrepa pomoči (ali ime upravičenca do individualne pomoči)

5.2   Kratek opis cilja pomoči

5.3   Ali se ukrep nanaša na nacionalno sofinanciranje projekta Evropskega sklada za strateške naložbe (6)?

Ne

Da: Obrazcu za priglasitev priložite obrazec Evropske investicijske banke.

5.4   Vrsta pomoči

5.4.1   Ali se priglasitev nanaša na shemo pomoči?

Ne

Da: Ali shema spreminja obstoječo shemo pomoči?

Ne

Da: Ali so izpolnjeni pogoji za poenostavljeni postopek priglasitve iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 794/2004?

Da: Izpolnite poenostavljeni obrazec za priglasitev (glej Prilogo II).

Ne: Izpolnite ta obrazec in navedite, ali je bila prva shema, ki je zdaj spremenjena, priglašena Komisiji.

Da: navedite:

Številka pomoči (7): …

Datum odobritve s strani Komisije (sklic na dopis Komisije), če je primerno, ali številka izvzetja: …/…/…;

Trajanje prve sheme: …

Navedite, kateri pogoji so spremenjeni glede na prvo shemo in zakaj: …

Ne: navedite, kdaj se je shema izvedla:

5.4.2   Ali se priglasitev nanaša na individualno pomoč (8)?

Ne

Da: navedite:

ali gre za pomoč iz odobrene/skupinsko izvzete sheme, ki jo je treba individualno priglasiti. Navedite sklic na odobreno shemo ali na izvzeto shemo:

 

Naziv: …

 

Številka pomoči (7): …

 

Dopis Komisije o odobritvi (kadar je to primerno): …

individualna pomoč ne temelji na shemi

5.4.3   Ali je sistem financiranja sestavni del ukrepa pomoči (na primer z uporabo parafiskalnih dajatev za zbiranje potrebnih sredstev, da se omogoči dodelitev pomoči)?

Ne

Da: Če ste odgovorili pritrdilno, je treba priglasiti tudi sistem financiranja.

5.5   Trajanje

☐   Shema

Navedite načrtovani skrajni rok za dodelitev individualne pomoči v okviru sheme. Če pomoč traja več kot šest let, pojasnite, zakaj je za doseganje ciljev sheme pomoči nujno daljše obdobje.

☐   Individualna pomoč

Navedite načrtovani datum dodelitve pomoči (9): …

Če bo pomoč izplačana v obrokih, navedite načrtovane datume posameznega obroka …

6.   Združljivost pomoči

Skupna načela ocenjevanja

(Pododdelki od 6.2 do 6.7 se ne uporabljajo za pomoč kmetijskemu in ribiškemu sektorju ter sektorju akvakulture  (10) )

6.1   Označite primarni cilj in, kadar je to primerno, sekundarne cilje skupnega interesa, h katerim bo prispevala pomoč:

 

Primarni cilj

(označite samo eno okence)

Sekundarni cilj  (11)

Kmetijstvo; gozdarstvo; podeželje

Širokopasovna infrastruktura

Pomoč za zaprtje

Povračilo škode, ki jo povzročijo naravne nesreče ali izjemni dogodki

Kultura

Pomoč ali prikrajšani delavci in/ali invalidni delavci

Energetska infrastruktura

Energetska učinkovitost

Varstvo okolja

Izvedba pomembnega projekta skupnega evropskega interesa

Ribištvo in akvakultura

Ohranjanje kulturne dediščine

Spodbujanje izvoza in internacionalizacije

Regionalni razvoj (vključno s teritorialnim sodelovanjem)

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Obnovljivi viri energije

Reševanje podjetij v težavah

Raziskave, razvoj in inovacije

Prestrukturiranje podjetij v težavah

Tvegano financiranje

Sektorski razvoj

Storitve splošnega gospodarskega pomena (SGEI)

MSP

Socialna pomoč posameznim potrošnikom

Športna in večnamenska rekreacijska infrastruktura

Usposabljanje

Letališka infrastruktura ali oprema

Obratovanje letališč

Zagonska pomoč letalskim prevoznikom pri razvijanju novih zračnih poti

Usklajevanje prevoza

6.2   Pojasnite potrebo po posredovanju države. Upoštevajte, da mora biti pomoč usmerjena v primere, ko lahko privede do znatnih izboljšav, ki jih trg sam ne more doseči, ker na primer odpravi natančno opredeljeno nedelovanje trga.

6.3   Navedite, zakaj je pomoč ustrezen instrument za doseganje cilja skupnega interesa iz točke 6.1. Upoštevajte, da se pomoč ne šteje za združljivo, če je enak pozitiven prispevek mogoče doseči z manj izkrivljajočimi ukrepi.

6.4   Navedite, ali ima pomoč spodbujevalen učinek (tj. kadar pomoč vpliva na ravnanje podjetja, ki zaradi te pomoči začne opravljati dodatno dejavnost, ki je sicer ne bi opravljalo ali bi jo opravljalo omejeno ali drugače).

☐ Da

☐ Ne

Navedite, ali so dejavnosti, ki so se začele pred vložitvijo vloge za pomoč, upravičene do pomoči.

☐ Da

☐ Ne

Če so upravičene, pojasnite, kako se zagotavlja skladnost z zahtevo glede spodbujevalnega učinka.

6.5   Navedite, zakaj je dodeljena pomoč sorazmerna, če gre za najnižji znesek, potreben za spodbujanje naložb ali dejavnosti.

6.6   Navedite možne neželene učinke pomoči na konkurenco in trgovino ter koliko ti učinki presegajo pozitivne učinke.

6.7   V skladu s sporočilom o preglednosti (12) navedite, ali bodo naslednje informacije objavljene na posameznem nacionalnem ali regionalnem spletnem mestu: celotno besedilo odobrene sheme pomoči ali sklepa o dodelitvi individualne pomoči in njegovih izvedbenih določb ali povezava nanj; podatki o organih, ki dodelijo pomoč; podatki o individualnih upravičencih, instrument pomoči (13) in znesek pomoči, dodeljen posameznim upravičencem; cilj pomoči, datum dodelitve pomoči, vrsta podjetja (npr. MSP, veliko podjetje); referenčna številka ukrepa pomoči, ki jo dodeli Komisija; regija, v kateri se nahaja upravičenec (na ravni NUTS 2) in glavni gospodarski sektor upravičencev (na ravni skupine NACE) (14).

☐ Da

☐ Ne

6.7.1   Navedite naslove spletnih mest, na katerih bodo objavljene informacije:

6.7.2   Če je primerno, navedite naslove osrednjih spletnih mest, ki pridobivajo informacije od regionalnih spletnih mest:

6.7.3   Če naslovi spletnih mest iz točke 6.7.2 ob priglasitvi še niso znani, se mora država članica zavezati, da bo Komisijo obvestila, ko bodo ta spletna mesta ustvarjena in njihovi naslovi znani.

7.   Instrument pomoči, znesek pomoči, intenzivnost pomoči in način financiranja

7.1   Instrument pomoči in znesek pomoči

Označite obliko pomoči in znesek pomoči (15), ki je na voljo upravičencem (za vsak ukrep, kadar je to primerno):

Instrument pomoči

Znesek pomoči ali dodelitve proračunskih sredstev (16)

Skupno

Letno

☐   Nepovratna sredstva (ali po učinku sorodna pomoč)

a) ☐

Neposredna nepovratna sredstva

b) ☐

Subvencionirane obrestne mere

c) ☐

Odpis dolga

 

 

☐   Posojila (ali po učinku sorodna pomoč)

a) ☐

Ugodno posojilo (vključno s podrobnimi podatki o obliki njegovega zavarovanja in trajanju)

b) ☐

Vračljiva predplačila

c) ☐

Odlog plačila davkov

 

 

☐   Jamstvo

Kadar je to primerno, navedite tudi sklic na sklep Komisije o odobritvi metodologije za izračun bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev in informacije o posojilu ali drugi finančni transakciji, ki jo zajema jamstvo, zahtevano zavarovanje in premijo, ki jo je treba plačati, trajanje itd.)

 

 

Vsakršna oblika naložb v lastniški ali navidezni lastniški kapital

 

 

☐   Davčna ugodnost ali davčna oprostitev

a) ☐

Davčna olajšava

b) ☐

Zmanjšanje davčne osnove

c) ☐

Zmanjšanje davčne stopnje

d) ☐

Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost

e) ☐

Drugo (navedite)…

 

 

Drugo (navedite)

……

Navedite instrumente, s katerim se okvirno ujema po učinku

……

 

 

Za jamstva navedite največji znesek posojil z jamstvi: …

Za posojila navedite največji (nominalni) znesek dodeljenega posojila: …

7.2   Opis instrumenta pomoči

Za vsak instrument pomoči, izbran s seznama iz točke 7.1, opišite pogoje za uporabo pomoči (kot sta davčna obravnava in ali se pomoč dodeli samodejno na podlagi nekaterih objektivnih meril ali gre za prosti preudarek organa, ki dodeli pomoč):

7.3   Vir financiranja

7.3.1   Označite način financiranja pomoči:

(a) ☐

Splošni proračun države/regije/kraja

(b) ☐

Z davku podobnimi dajatvami ali z davki, naloženimi upravičencu. Navedite vse podrobne informacije o dajatvah in proizvodih/dejavnostih, za katere se te obračunavajo (navedite zlasti, ali je treba za proizvode, uvožene iz drugih držav članic, plačati dajatve). Če je primerno, priložite kopijo pravne podlage za financiranje.

(c) ☐

Nakopičene rezerve

(d) ☐

Javna podjetja

(e) ☐

Sofinanciranje iz strukturnih skladov

(f) ☐

Drugo (navedite)

7.3.2   Ali se proračun sprejema vsako leto?

Da

Ne. Navedite, katero obdobje zajema: …

7.3.3   Če priglasitev zadeva spremembe obstoječe sheme pomoči, za vsak instrument pomoči navedite proračunske vplive priglašenih sprememb na to shemo glede naslednjega:

Celotni proračun …

Letni proračun (17)

7.4   Kumulacija

Ali se pomoč lahko kumulira s pomočjo ali pomočjo de minimis  (18), prejetih od drugih lokalnih, regionalnih ali nacionalnih pomoči (19), da se pokrijejo isti upravičeni stroški?

Da. Navedite ime, namen in cilj pomoči, če so podatki na voljo.

Opišite vzpostavljene mehanizme za zagotavljanje spoštovanja pravil kumulacije:

Ne

8.   Ocenjevanje

8.1   Ali se shema upošteva pri ocenjevanju (20)?

Ne

Če se shema pri ocenjevanju ne upošteva, pojasnite, zakaj menite, da merila za ocenjevanje niso izpolnjena.

Da

Po katerih merilih se priglašena shema upošteva pri naknadni oceni:

(a) ☐

shema z velikim proračunom;

(b) ☐

shema, ki ima nove značilnosti;

(c) ☐

shema, kjer je mogoče predvideti pomembne tržne, tehnološke ali regulativne spremembe;

(d) ☐

shema, za katero načrtujete ocenjevanje, čeprav druga merila iz te točke ne veljajo.

Če izpolnjujete katero koli od meril iz te točke, navedite obdobje ocenjevanja in izpolnite obrazec za dodatne informacije, namenjen priglasitvi načrta ocenjevanja v Prilogi 1, Del III.8 (21).

8.2   Navedite, ali je že bilo opravljeno kakršno koli naknadno ocenjevanje za podobno shemo (s sklicem in povezavo na spletno stran, kadar je to primerno)

9.   Poročanje in spremljanje

Da se Komisiji omogoči spremljanje sheme pomoči in individualne pomoči, se država članica, ki priglašuje, zavezuje:

da bo Komisiji vsako leto predložila poročila iz člena 26 Uredbe Sveta (EU) št. 2015/1589 (22).

da bo vsaj 10 let od datuma dodelitve pomoči (individualne pomoči in pomoči, dodeljene na podlagi sheme) hranila podrobne evidence z vsemi informacijami in dokazili, ki so potrebne, da se ugotovi, ali so pogoji glede združljivosti izpolnjeni, in da bo te evidence na pisno zahtevo predložila Komisiji v 20 delovnih dneh ali daljšem obdobju, določenem v zahtevi.

Za sheme davčne pomoči:

Če gre za sheme, po katerih se davčna pomoč dodeli samodejno na podlagi davčne napovedi upravičencev in pri katerih se za posameznega upravičenca ne opravi predhodni nadzor o izpolnjevanju pogojev glede združljivosti, se država članica zavezuje, da bo uporabila ustrezen nadzorni mehanizem, s katerim bo redno preverjala (na primer enkrat v poslovnem letu) vsaj naknadno in na podlagi vzorcev, da so vsi pogoji glede združljivosti izpolnjeni, in da bo v primeru goljufije naložila sankcije. Da se Komisiji omogoči spremljanje shem davčne pomoči, se država članica, ki priglašuje, zavezuje, da bo hranila podrobne evidence o nadzorih vsaj 10 let od datuma, ko so bili ti opravljeni, in jih na pisno zahtevo predložila Komisiji v 20 delovnih dneh ali daljšem obdobju, določenem v zahtevi.

10.   Zaupnost

Ali priglasitev vsebuje zaupne informacije (23), ki se ne smejo razkriti tretjim osebam?

Da. Navedite, kateri del obrazca je zaupen in zakaj.

Ne

11.   Druge informacije

Kadar je to primerno, navedite vse druge informacije, pomembne za ocenjevanje pomoči.

12.   Dodatki

Navedite vse dokumente, ki so priloženi priglasitvi, in predložite kopije v papirni obliki ali spletne naslove, ki omogočajo dostop do zadevnih dokumentov.

13.   Izjava

Potrjujem, da so informacije v tem obrazcu, njegovih prilogah in dodatkih po moji najboljši vednosti pravilne in popolne.

Kraj in datum podpisa …

Podpis: …

Ime in položaj podpisnika …

14.   Obrazec za dodatne informacije

14.1   Na podlagi informacij, navedenih na obrazcu o splošnih informacijah, izberite ustrezen obrazec za dodatne informacije in ga izpolnite:

(a) ☐

Obrazci za dodatne informacije o regionalni pomoči

1. ☐

pomoč za naložbe

2. ☐

pomoč za tekoče poslovanje

3. ☐

individualna pomoč

(b) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za raziskave, razvoj in inovacije

(c) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za prestrukturiranje in reševanje podjetij v težavah

1. ☐

pomoč za reševanje

2. ☐

pomoč za prestrukturiranje

3. ☐

sheme pomoči

(d) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za produkcijo avdiovizualnih del

(e) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za širokopasovna omrežja

(f) ☐

Obrazec za dodatne informacije o okoljski in energetski pomoči

(g) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za tvegano financiranje:

(h) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči letališčem in letalskim prevoznikom:

1.

☐ pomoč za naložbe letališčem

2.

☐ pomoč letališčem za tekoče poslovanje

3.

☐ zagonska pomoč letalskim prevoznikom

4.

☐ pomoč socialnega značaja v skladu s členom 107(2)(a) PDEU

5.

☐ pomoč za pomorski promet

i) ☐

Obrazec za dodatne informacije za priglasitev načrta ocenjevanja

j) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju

k) ☐

Obrazec za dodatne informacije o pomoči ribiškemu sektorju in sektorju akvakulture

14.2   Za pomoč, ki ni zajeta v nobenem obrazcu za dodatne informacije, izberite ustrezno določbo PDEU, smernico ali drugo besedilo, ki se uporablja za državno pomoč:

(a) ☐

Kratkoročni izvozni kredit (24)

(b) ☐

Sistem trgovanja z emisijami (25)

(c) ☐

Sporočilo o bančništvu (26)

(d) ☐

Sporočilo o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa (27)

(e) ☐

Storitve splošnega gospodarskega pomena (člen 106(2) PDEU) (28)

(f) ☐

Člen 93 PDEU

(g) ☐

Člen 107(2)(a) PDEU

(h) ☐

Člen 107(2)(b) PDEU

(i) ☐

Člen 107(3)(a) PDEU

(j) ☐

Člen 107(3)(b) PDEU

(k) ☐

Člen 107(3)(c) PDEU

(l) ☐

Člen 107(3)(d) PDEU

(m) ☐

Drugo, navedite

Utemeljite združljivost pomoči, ki se uvršča v kategorije, izbrane v tej točki:

Iz praktičnih razlogov se priporoča, da predložene dokumente oštevilčite kot priloge in da se v ustreznih oddelkih obrazcev za dodatne informacije sklicujete na njihove številke.

(2)

Deli III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10 in III.11 se nadomestijo z naslednjim:

„DEL III

OBRAZCI ZA DODATNE INFORMACIJE

DEL III.1.A

Obrazec za dodatne informacije o individualni regionalni pomoči za naložbe

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi katere koli individualne pomoči za naložbe iz Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020  (29) (v nadaljnjem besedilu: smernice o regionalni državni pomoči). Če je upravičencev do ukrepa individualne pomoči več, je treba za vsakega od njih navesti ustrezne informacije.

1.   Področje uporabe

1.1   Razlogi za priglasitev ukrepa:

(a) ☐

Priglasitev se nanaša na individualno pomoč, dodeljeno v okviru sheme, in pomoč iz vseh virov, ki presega prag za priglasitev. Navedite sklice državnih pomoči zadevnih odobrenih in skupinsko izvzetih shem pomoči:

(b) ☐

Priglasitev se nanaša na individualno pomoč, dodeljeno zunaj sheme (pomoč ad hoc).

(c) ☐

Priglasitev se nanaša na pomoč, dodeljeno upravičencu, ki je ukinil enako ali podobno dejavnost (30) v EGP dve leti pred datumom, ko je zaprosil za pomoč, ali ima ob vložitvi vloge za pomoč namen ukiniti tako dejavnost v dveh letih po dokončanju naložbe, ki naj bi se subvencionirala.

(d) ☐

Priglasitev se nanaša na naložbo velikega podjetja za potrebe diverzifikacije obstoječe poslovne enote na območju ‚c‘, s katero se ta preusmeri v nove izdelke in/ali nove inovativne postopke.

(e) ☐

Drugo. Pojasnite:

1.2   Področje uporabe priglašenega ukrepa pomoči

1.2.1   Potrdite, da upravičenec ni podjetje v težavah (31)

1.2.2   Če ukrep zajema pomoč za naložbe v širokopasovna omrežja, pojasnite, kako bo organ, ki dodeli pomoč, zagotovil, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji, in navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage in/ali dokazila:

pomoč se dodeli samo za območja brez omrežja iste kategorije (osnovna širokopasovna infrastruktura ali infrastruktura dostopovnih omrežij naslednje generacije), v katerih se tudi v bližnji prihodnosti taka omrežja verjetno ne bodo razvila;

subvencionirani omrežni operater omogoča aktiven in pasiven veleprodajni dostop po poštenih in nediskriminatornih pogojih z možnostjo učinkovite in polne razveze;

pomoč je bila ali bo dodeljena na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z odstavkom 78(c) in (d) smernic Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (32).

1.2.3   Če ukrep zajema pomoč za raziskovalno infrastrukturo (33), potrdite, da je pomoč pogojena s preglednim in nediskriminatornim dostopom do te infrastrukture, ter predložite dokazila o tem in/ali sklice na ustrezne dele pravne podlage. (odstavek 13 smernic o regionalni državni pomoči).

1.2.4   Predložite kopijo obrazca in (osnutek) sporazuma o dodelitvi pomoči.

2.   Dodatne informacije o upravičencu, naložbenem projektu in pomoči

2.1   Upravičenec

2.1.1   Podatki o prejemnikih pomoči:

2.1.2   Če se pravna identiteta prejemnikov pomoči razlikuje od pravne identitete podjetij, ki projekt financirajo, ali dejanskih upravičencev do pomoči, opišite te razlike.

2.1.3   Čim jasneje opišite odnos med upravičencem, skupino podjetij, ki ji pripada, in drugimi povezanimi podjetji, vključno s skupnimi podjetji.

2.2   Naložbeni projekt

2.2.1   Zagotovite naslednje informacije o priglašenem naložbenem projektu:

Datum vložitve vloge za pomoč:

 

(Načrtovani) datum začetka del na naložbenem projektu:

 

Načrtovani datum začetka proizvodnje:

 

Načrtovani datum, ko je dosežena polna proizvodna zmogljivost:

 

Načrtovani datum konca naložbenega projekta:

 

2.2.2   Če priglasitev zajema naložbo na območju ‚a‘ ali naložbo enega ali več MSP (34) na območju ‚c‘ (odstavek 34 smernic o regionalni državni pomoči), označite kategorije začetne naložbe, ki jih zadeva priglasitev (odstavek 20(h) smernic o regionalni državni pomoči):

(a) ☐

ustanovitev nove poslovne enote

(b) ☐

razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote

(c) ☐

diverzifikacija proizvodnje poslovne enote na izdelke, ki jih ta prej ni proizvajala

(d) ☐

bistvena sprememba celotnega proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

(e) ☐

pridobitev sredstev, ki so neposredno povezana s poslovno enoto, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, in jo kupi vlagatelj, ki ni povezan s prodajalcem (35)

2.2.3   Če shema zajema naložbo velikega podjetja na območju ‚c‘, označite kategorije začetne naložbe, ki jih zadeva priglasitev (odstavek 15 in odstavek 20(i) smernic o regionalni državni pomoči):

(a) ☐

ustanovitev nove poslovne enote

(b) ☐

diverzifikacija dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti (36), ki se je prej izvajala v poslovni enoti

(c) ☐

diverzifikacija obstoječe poslovne enote, pri čemer se ta preusmeri v nove izdelke

(d) ☐

nov inovativni postopek v obstoječi poslovni enoti

(e) ☐

pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, in jo kupi vlagatelj, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki se bo izvajala z uporabo pridobljenih sredstev, ni enaka ali podobna dejavnosti, ki se je izvajala v poslovni enoti pred pridobitvijo

2.2.4   Na kratko opišite naložbo in pojasnite, kako se zadevni projekt uvršča v eno ali več kategorij zgoraj navedene začetne naložbe:

2.3   Upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov naložb

2.3.1   Navedite naslednjo razčlenitev skupnih upravičenih stroškov naložb v nominalni in diskontirani vrednosti:

 

Skupni upravičeni stroški (nominalni) (37)

Skupni upravičeni stroški (diskontirani) (37)

Stroški pripravljalnih študij ali stroški svetovanja, povezani z naložbo (samo MSP)

 

 

Zemljišča

 

 

Stavbe

 

 

Obrati/stroji/oprema (38)

 

 

Neopredmetena sredstva

 

 

Skupni upravičeni stroški

 

 

2.3.2   Potrdite, da so pridobljena sredstva nova (odstavek 94 smernic o regionalni državni pomoči) (39).

☐ Da

☐ Ne

2.3.3   Predložite dokazila, da se za MSP lahko šteje za upravičene do 50 % stroškov pripravljalnih študij ali stroškov svetovanja, povezanih z naložbo (odstavek 95 smernic o regionalni državni pomoči).

2.3.4   Predložite dokazila, da pri pomoči, dodeljeni za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, upravičeni stroški presegajo znesek amortizacije sredstev, povezanih z dejavnostjo, ki naj bi se modernizirala, v zadnjih treh poslovnih letih (odstavek 96 smernic o regionalni državni pomoči).

2.3.5   Navedite sklic na pravno podlago ali pojasnite, kako se zagotavlja, da pri pomoči, dodeljeni za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, upravičeni stroški za vsaj 200 % presegajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo, kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred začetkom del (odstavek 97 smernic o regionalni državni pomoči). Če je primerno, predložite dokumentacijo, ki vsebuje ustrezne količinske podatke.

2.3.6   V primerih, ki vključujejo zakup opredmetenih sredstev, navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, kjer je določeno, da se morajo upoštevati naslednji pogoji (odstavek 98 smernic o regionalni državni pomoči), ali pojasnite, kako se drugače zagotavlja spoštovanje navedenih pogojev.

pri zemljiščih in stavbah se mora za velika podjetja zakup nadaljevati vsaj pet let po pričakovanem datumu zaključka naložbe, za MSP pa tri leta;

pri obratih ali strojih mora biti zakup opravljen v obliki finančnega najema in vsebovati obveznost upravičenca do pomoči, da po izteku obdobja najema odkupi sredstvo.

2.3.7   Odstavek 99 smernic o regionalni državni pomoči določa, da se ‚v primeru prevzema poslovne enote upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Transakcija mora potekati po tržnih pogojih. Če je pomoč za pridobitev sredstev že bila odobrena pred njihovim nakupom, bi bilo treba nabavno vrednost teh sredstev odšteti od upravičenih stroškov, povezanih s prevzemom poslovne enote. Če prevzem poslovne enote spremlja dodatna naložba, ki je upravičena do pomoči, bi bilo treba upravičene stroške te druge naložbe prišteti stroškom nakupa sredstev poslovne enote.‘

Če je to v priglašenem primeru pomembno, pojasnite, kako so bili ti pogoji upoštevani, in predložite ustrezna dokazila.

2.3.8   Če upravičeni odhodki za naložbeni projekt vključujejo neopredmetena sredstva, pojasnite, kako se zagotavlja, da bodo izpolnjeni pogoji iz odstavkov 101 in 102 smernic o regionalni državni pomoči (40). V takih primerih navedite natančen sklic na ustrezno določbo pravne podlage.

2.4   Upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov plač

Navedite:

kako so bili ugotovljeni upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov plač (odstavek 103 smernic o regionalni državni pomoči);

kako je bilo izračunano število ustvarjenih delovnih mest glede na odstavek 20(k) smernic o regionalni državni pomoči;

kako so bili ugotovljeni stroški plač zaposlenih oseb glede na odstavek 20(z) smernic o regionalni državni pomoči; in

predložite ustrezne izračune in dokazila.

2.5   Izračun diskontiranih upravičenih stroškov in zneska pomoči

2.5.1   V tabelo iz te točke vnesite podatke o upravičenih stroških po kategoriji upravičenih stroškov, ki jih je treba kriti skozi celotno trajanje naložbenega projekta:

 

Nominalni/ diskontirani

N – 0 (41)

N + 1 (41)

N + 2 (41)

N + 3 (41)

N + X (41)

Skupaj (41)

Pripravljalne študije itd. (samo MSP)

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Zemljišča

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Stavbe

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Obrati/stroji/oprema (42)

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Neopredmetena sredstva

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Stroški plač

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Drugo (navedite)

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Skupaj

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Navedite datum, do katerega so bili zneski diskontirani, in uporabljeno diskontno stopnjo (43):

2.5.2   V tabelo iz te točke vnesite podrobne podatke o priglašeni pomoči, ki je (bo) dodeljena za naložbeni projekt, s sklicem na uporabljeno obliko pomoči:

 

nominalni/ diskontirani

N – 0 (44)

N + 1 (44)

N + 2 (44)

N + 3 (44)

N + X (44)

Skupaj (44)

Nepovratna sredstva

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Ugodno posojilo

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Jamstvo

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Znižanje davka

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Skupaj

nominalni

 

 

 

 

 

 

diskontirani

 

 

 

 

 

 

Navedite datum, do katerega so bili zneski diskontirani, in uporabljeno diskontno stopnjo:

Za vsako obliko pomoči, navedeno v tabeli iz točke 2.5.2, navedite, kako se izračuna ekvivalent nepovratnih sredstev:

Ugodno posojilo:

Jamstvo:

Znižanje davka:

Drugo:

2.5.3   Navedite, kateri od ukrepov pomoči, ki naj bi bil dodeljen projektu, še ni opredeljen, in pojasnite, kako bo organ, ki dodeli pomoč, zagotovil, da bo upoštevana največja dovoljena intenzivnost pomoči (odstavka 82 in 83 smernic o regionalni državni pomoči).

2.5.4   Ali je projekt sofinanciran iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov? Če ste odgovorili pritrdilno, pojasnite, v okviru katerega operativnega programa evropskih strukturnih in investicijskih skladov bodo sredstva pridobljena. Navedite tudi znesek sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki bodo vključena.

2.5.5   Če je upravičenec (na ravni skupine) prejel pomoč za eno ali več začetnih naložb, ki so se začele v isti regiji NUTS 3 v treh letih od datuma začetka del v okviru priglašenega naložbenega projekta (odstavek 20(t) smernic o regionalni državni pomoči), navedite podrobne informacije o ukrepih pomoči za vsako od predhodnih začetnih naložb, ki so prejele pomoč (vključno s kratkim opisom naložbenega projekta, datumom vložitve vloge za pomoč, datumom dodelitve pomoči, datumom začetka del, zneski pomoči in upravičenimi stroški (45)).

 

Upravičeni stroški naložb (46)

Znesek dodeljene pomoči (46)

Datum vložitve vloge

Datum dodelitve pomoči

Datum začetka del

Kratek opis

Sklici na pomoči

Projekt začetne naložbe 1

 

 

 

 

 

 

 

Projekt začetne naložbe 2

 

 

 

 

 

 

 

Projekt začetne naložbe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6   Kadar je to primerno, potrdite, da skupni znesek pomoči, ki bo dodeljen projektu začetne naložbe, ne presega ‚največje intenzivnosti pomoči‘ (kot je opredeljena v odstavku 20(m) smernic o regionalni državni pomoči), ob upoštevanju povečane intenzivnosti pomoči za MSP (kot je opredeljena v odstavku 177 smernic o regionalni državni pomoči) ali ‚prilagojenega zneska pomoči‘ (kot je opredeljen v odstavku 20(c) smernic o regionalni državni pomoči). Predložite ustrezna dokazila in izračune.

2.5.7   Če se pomoč za naložbeni projekt dodeli na podlagi več shem regionalne pomoči ali skupaj s pomočjo ad hoc, potrdite, da je največjo dovoljeno intenzivnost pomoči, ki se lahko dodeli za projekt, vnaprej izračunal prvi organ, ki dodeli pomoč, in navedite znesek te pomoči. Pojasnite, kako bodo organi, ki dodelijo pomoč, zagotovili, da bo upoštevana navedena največja intenzivnost pomoči (odstavek 92 smernic o regionalni državni pomoči).

2.5.8   Če je začetna naložba povezana s projektom evropskega teritorialnega sodelovanja, pojasnite glede na določbe iz odstavka 93 smernic o regionalni državni pomoči, kako se določijo največja dovoljena intenzivnost pomoči za projekt in kateri upravičenci sodelujejo.

3.   Ocena združljivosti ukrepa

3.1   Prispevek k regionalnim ciljem in potreba po posredovanju države

3.1.1   Navedite:

točno lokacijo projekta, ki prejema pomoč (tj. kraj in regijo NUTS 2 ali 3, v katero spada kraj);

podrobne podatke o njenem statusu državne pomoči in sedanji karti regionalne pomoči (to je, ali je na območju, ki je v skladu s členom 107(3)(a) ali (c) PDEU upravičeno do regionalne pomoči?); in

največjo intenzivnost pomoči, ki se uporablja za velika podjetja.

3.1.2   Pojasnite, kako bo pomoč prispevala k regionalnemu razvoju (47).

3.1.3   Če priglasitev zadeva vlogo za individualno pomoč v okviru sheme, pojasnite, kako projekt prispeva k cilju sheme, in predložite ustrezna dokazila (odstavek 35 smernic o regionalni državni pomoči).

3.1.4   Če priglasitev zadeva pomoč ad hoc, pojasnite, kako projekt prispeva k razvojni strategiji zadevnega območja, in predložite ustrezna dokazila (odstavek 42 smernic o regionalni državni pomoči).

3.1.5   Pojasnite, kako se izvaja določba, ki zahteva, da bo vsaka naložba na zadevnem območju ohranjena najmanj pet let (tri leta za MSP) po zaključku naložbe (odstavek 36 smernic o regionalni državni pomoči). Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage (npr. pogodbo o dodelitvi pomoči).

3.1.6   Pri izračunu pomoči na podlagi stroškov plač pojasnite, kako se izvaja določba, ki zahteva, da morajo biti delovna mesta ustvarjena v treh letih po zaključku naložbe in da mora biti vsako delovno mesto, ustvarjeno z naložbo, na zadevnem območju ohranjeno pet let (tri leta za MSP) od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno (odstavek 37 smernic o regionalni državni pomoči). Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage (npr. pogodbo o dodelitvi pomoči).

3.1.7   Navedite sklic na pravno podlago ali dokažite, da morajo prejemniki zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov, in sicer iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem, v obliki, ki ne zajema nobene javne finančne podpore (48). (odstavek 38 smernic o regionalni državni pomoči)

3.1.8   Ali ste se zavezali ali se zavezujete, da boste za naložbo opravili presojo vplivov na okolje? (odstavek 39 smernic o regionalni državni pomoči)

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili nikalno, pojasnite, zakaj presoja vplivov na okolje za ta projekt ni potrebna.

3.2   Ustreznost ukrepa

3.2.1   Če priglasitev zadeva pomoč ad hoc, dokažite, da taka pomoč bolje pripomore k razvoju zadevnega območja kot pomoč v okviru sheme ali ukrepi druge vrste (odstavek 55 smernic o regionalni državni pomoči):

3.2.2   Če je pomoč dodeljena v oblikah, ki zagotavljajo neposredno denarno korist (49), utemeljite, zakaj niso primerne druge, potencialno manj izkrivljajoče oblike pomoči, kot so vračljiva predplačila ali oblike pomoči, ki temeljijo na dolžniških ali kapitalskih instrumentih (50) (odstavek 57 smernic o regionalni državni pomoči):

3.3   Spodbujevalni učinek in sorazmernost ukrepa

3.3.1   Potrdite, da se je priglašena individualna naložba začela šele po tem, ko je bila vložena vloga za pomoč (odstavek 64 smernic o regionalni državni pomoči). Predložite kopijo vloge, ki jo je upravičenec poslal organu, ki dodeljuje pomoč, in dokazila o datumu začetka del.

3.3.2   Dokažite spodbujevalni učinek pomoči, tako da opišete hipotetični scenarij s sklicevanjem na enega od obeh možnih scenarijev iz odstavka 61 smernic o regionalni državni pomoči.

3.3.3   V primerih iz scenarija 1 (tj. odločitve za naložbe iz točke 61 smernic o regionalni državni pomoči) navedite naslednje informacije (ali se sklicujte na ustrezne dele predloženega hipotetičnega scenarija) (odstavek 104 smernic o regionalni državni pomoči):

izračun notranje stopnje donosa naložbe s pomočjo in brez nje (51):

informacije o ustreznih merilih uspešnosti za podjetje (npr. običajne stopnje donosa, ki jih upravičenec zahteva za izvedbo podobnih projektov, stroški kapitala celotnega podjetja, ustrezna merila uspešnosti v sektorju):

pojasnilo, zakaj je pomoč na podlagi meril iz te točke najnižji znesek, ki je potreben za zadostno donosnost projekta (glej odstavek 79 smernic o regionalni državni pomoči):

3.3.4   V primerih iz scenarija 2 (tj. odločitve za lokacijo iz točke 61 smernic o regionalni državni pomoči) navedite naslednje informacije (ali se sklicujte na ustrezne dele predloženega hipotetičnega scenarija) (odstavek 105 smernic o regionalni državni pomoči):

izračun razlike med neto sedanjo vrednostjo naložbe na ciljnem območju in neto sedanjo vrednostjo naložbe na alternativni lokaciji (52):

vse parametre, uporabljene za izračun neto sedanje vrednosti naložbe na ciljnem območju in neto sedanje vrednosti naložbe na alternativni lokaciji (med drugim zadevni časovni okvir, uporabljena diskontna stopnja itd.):

pojasnilo, zakaj pomoč na podlagi informacij iz prvih dveh podtočk ne presega razlike med neto sedanjo vrednostjo naložbe na ciljnem območju in neto sedanjo vrednostjo naložbe na alternativni lokaciji (glej odstavek 80 smernic o regionalni državni pomoči):

3.3.5   Če je regionalna pomoč odobrena prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov v regijah ‚a‘ za naložbe, ki so potrebne za doseganje standardov, določenih z zakonodajo Unije, pojasnite naslednje (in predložite ustrezna dokazila):

Kakšen je zadevni standard?

Zakaj je naložba potrebna za dosego standarda?

Zakaj brez pomoči naložba na zadevnem območju ne bi bila dovolj donosna za upravičenca, zaradi česar bi prišlo do zaprtja obstoječe poslovne enote na tem območju (odstavek 63 smernic o regionalni državni pomoči)?

3.4   Izogibanje negativnim učinkom na konkurenco in trgovino

Za primere iz scenarija 1

Opredelitev upoštevnega trga

3.4.1   Na podlagi informacij, zahtevanih v tej točki, opredelite upoštevne proizvodne trge (tj. proizvode, na katere vpliva sprememba ravnanja upravičenca do pomoči) ter prizadete konkurente in stranke/potrošnike (odstavka 129 in 130 smernic o regionalni državni pomoči):

Opišite vse proizvode, ki se bodo po končani naložbi proizvajali v obratih, ki prejemajo pomoč, in po potrebi navedite kodo NACE, kodo Prodcom ali nomenklaturo CPA (53) za projekte v storitvenih sektorjih.

Ali bodo proizvodi, ki jih predvideva projekt, nadomestili kateri koli drug proizvod, ki ga proizvaja upravičenec (na ravni skupine)? Kateri proizvodi se bodo nadomestili? Če se ti nadomeščeni proizvodi ne proizvajajo na lokaciji projekta, navedite, kje se trenutno proizvajajo. Opišite povezavo med nadomeščeno proizvodnjo in trenutno naložbo ter navedite časovni razpored za nadomestitev.

Kateri proizvodi se lahko še proizvajajo z istimi zmogljivostmi (zaradi prožnosti proizvodnih objektov upravičenca) z malo ali nič dodatnih stroškov?

Pojasnite, ali projekt zadeva polizdelek in ali se pomemben del njegove proizvodnje proda drugače in ne na trgu (pod tržnimi pogoji). Da se omogoči izračun tržnega deleža in povečanja zmogljivosti v nadaljevanju tega oddelka, na podlagi tega pojasnila navedite, ali je zadevni proizvod predviden v projektu in ali gre za izdelek v nadaljnjem proizvodnem procesu.

Navedite upoštevne proizvodne trge zadevnega izdelka in, če je mogoče, predložite ustrezna dokazila, ki jih zagotovi tretja neodvisna oseba. Upoštevni proizvodni trg vključuje zadevni proizvod ter njegove nadomestke na strani povpraševanja, tj. proizvode, ki jih tako obravnavajo potrošniki (zaradi njihove lastnosti, cen in predvidene uporabe), in nadomestke na strani dobave, tj. proizvode, ki jih tako obravnavajo proizvajalci (zaradi prožnosti proizvodnih objektov upravičenca in njegovih konkurentov)

3.4.2   Predložite informacije in ustrezna dokazila o upoštevnem geografskem trgu upravičenca:

Tržna moč (odstavek 115 in odstavek 132(a) smernic o regionalni državni pomoči)

3.4.3   Predložite naslednje informacije o tržnem položaju upravičenca (v določenem časovnem obdobju pred prejetjem pomoči in pričakovanem tržnem položaju po dokončanju naložbe):

oceno celotne prodaje (glede na vrednost in količino) upravičenca pomoči na upoštevnem trgu (na ravni skupine).

oceno skupne prodaje vseh proizvajalcev na upoštevnem trgu (glede na vrednost in količino). Vključite statistiko, ki so jo izdelali javni in/ali neodvisni viri, če je na voljo.

3.4.4   Predložite oceno strukture upoštevnega trga, ki vključuje na primer stopnjo koncentracije na trgu, možne ovire za vstop, kupno moč in ovire za širitev ali izstop. V podporo ugotovitvam glede te točke predložite dokaze, ki jih je po možnosti zagotovila neodvisna tretja stran.

Zmogljivost (odstavek 132(a) smernic o regionalni državni pomoči)

3.4.5   Predložite oceno o dodatni zmogljivosti proizvodnje, ki je bila ustvarjena z naložbo (glede na količino in vrednost):

Za vse primere

Očitni negativni učinki

3.4.6   V primerih iz scenarija 1 predložite naslednje informacije in ustrezne dokaze o upoštevnem proizvodnem trgu (54):

Ali dolgoročno gledano upoštevni trg strukturno absolutno upada (tj. kaže negativno stopnjo rasti)? (odstavek 135 smernic o regionalni državni pomoči).

Ali upoštevni trg upada relativno (tj. kaže pozitivno stopnjo rasti, vendar ne presega referenčne stopnje rasti)? (odstavek 135 smernic o regionalni državni pomoči).

V primerih iz scenarija 2 navedite, ali bi bila naložba brez pomoči izvedena v regiji z višjo ali enako intenzivnostjo regionalne pomoči, kot je v ciljni regiji. (odstavek 139 smernic o regionalni državni pomoči) Predložite ustrezna dokazila.

3.4.7   Potrdite, ali je upravičenec predložil izjavo, v kateri navaja, da na ravni skupine ni ukinil enake ali podobne dejavnosti v EGP dve leti pred datumom, ko je zaprosil za pomoč, in da ne namerava ukiniti enake ali podobne dejavnosti drugod v EGP v dveh letih po dokončanju naložbe (odstavek 23 smernic o regionalni državni pomoči).

Če je bila izjava predložena, priložite njeno kopijo priglasitvi, sicer pa pojasnite, zakaj ni bila predložena.

3.4.8   Če je upravičenec na ravni skupine ukinil enako ali podobno dejavnost na drugem območju v EGP dve leti pred datumom, ko je zaprosil za pomoč, ali ima to namen storiti v dveh letih po dokončanju naložbe, in je zadevno dejavnost preselil na ciljno območje, ali ima to namen storiti, pojasnite, zakaj meni, da ni nobene vzročne povezave med pomočjo in selitvijo (odstavek 122 smernic o regionalni državni pomoči).

3.4.9   Pojasnite, ali bi državna pomoč povzročila izgubo znatnega števila delovnih mest na že obstoječih lokacijah v EGP. Če je tako, navedite njihovo število in delež v primerjavi s skupnim številom zaposlenih na zadevnih lokacijah.

4.   Druge informacije

Navedite katere koli druge ustrezne informacije za ocenitev priglašenega ukrepa pomoči iz smernic o regionalni državni pomoči:

DEL III.1.B

Obrazec za dodatne informacije o shemah regionalne pomoči za naložbe

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi katere koli sheme pomoči za naložbe iz Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020  (55) (v nadaljnjem besedilu: smernice o regionalni državni pomoči).

1.   Področje uporabe

1.1   Razlogi za priglasitev sheme namesto njenega uveljavljanja v skladu z uredbo o splošnih skupinskih izjemah (56) ali uredbo de minimis  (57):

(a) ☐

Ali se priglasitev nanaša na sektorsko shemo? V tem primeru navedite sektor, ki ga shema zajema (koda NACE):

(b) ☐

Priglasitev se nanaša na splošno shemo, ki zajema tudi ladjedelniški sektor.

(c) ☐

Drugo. Navedite podrobne informacije:

1.2   Področje uporabe priglašene sheme

1.2.1   Potrjujem, da pravna podlaga za priglašeno shemo predvideva obveznostpriglasitve individualne pomoči Komisiji, če je odobrena upravičencem, ki so ukinili enako ali podobno dejavnost (58) v EGP dve leti pred datumom, ko so zaprosili za pomoč, ali imajo ob vložitvi vloge za pomoč namen ukiniti tako dejavnost v dveh letih po dokončanju naložbe, ki naj bi se subvencionirala. (odstavek 23 smernic o regionalni državni pomoči)

Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage:

1.2.2   Potrjujem, da priglašena shema pomoči določa, da nobena regionalna pomoč za naložbe ne bo dodeljena spodaj navedenim kategorijam podjetij in sektorjem. V vsakem primeru navedite ustrezno določbo pravne podlage sheme.

Izključeni kategorije podjetij in sektorji

Ustrezna določba pravne podlage sheme

Podjetja v težavah (59)

 

Jeklarski sektor (60)

 

Sektor sintetičnih vlaken (60)

 

Proizvodnja kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU

 

Predelava in/ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU (61) v proizvode, navedene v Prilogi I

 

Proizvodnja, predelava in/ali trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Priloge I k PDEU

 

Prometni sektor (62)

 

Energetski sektor

 

1.2.3   Če shema zajema pomoč za naložbe v širokopasovna omrežja, označite, ali so upoštevani spodaj navedeni pogoji:

(a) ☐

pomoč se odobri samo za območja brez omrežja iste kategorije (osnovna širokopasovna infrastruktura ali infrastruktura dostopovnih omrežij naslednje generacije), v katerih se tudi v bližnji prihodnosti taka omrežja verjetno ne bodo razvila;

(b) ☐

subvencionirani omrežni operater omogoča aktiven in pasiven veleprodajni dostop po poštenih in nediskriminatornih pogojih z možnostjo učinkovite in polne razveze;

(c) ☐

pomoč bi se morala dodeliti na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z odstavkom 78(c) in odstavkom 78(d) smernic za uporabo pravil v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (63);

Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage:

1.2.4   Če shema zajema pomoč za raziskovalne infrastrukture, ali je pomoč pogojena s preglednim in nediskriminatornim dostopom do te infrastrukture?

(a) ☐

Ne

(b) ☐

Da. Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage:

2.   Začetna naložba, upravičeni stroški in pomoč

2.1   Vrste začetnih naložb, zajetih v shemo

2.1.1   Če shema zajema naložbe MSP ali velikih podjetij (64) na območjih ‚a‘ ali naložbe MSP na območjih ‚c‘ (odstavek 34 smernic o regionalni državni pomoči), navedite kategorije začetne naložbe, ki jih zadeva priglasitev (odstavek 20(h) smernic o regionalni državni pomoči):

(a) ☐

ustanovitev nove poslovne enote

(b) ☐

razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote

(c) ☐

diverzifikacija proizvodnje poslovne enote na izdelke, ki jih ta prej ni proizvajala

(d) ☐

bistvena sprememba celotnega proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

(e) ☐

pridobitev sredstev, ki so neposredno povezana s poslovno enoto, če se je ta zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, ter jo kupi vlagatelj, ki ni povezan s prodajalcem (65)

2.1.2   Če shema zajema naložbe velikih podjetij na območjih ‚c‘, navedite kategorije začetne naložbe, ki jih zadeva priglasitev (odstavek 15 in odstavek 20(i) smernic o regionalni državni pomoči):

(a) ☐

ustanovitev nove poslovne enote

(b) ☐

diverzifikacija dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti (66), ki se je prej izvajala v poslovni enoti

(c) ☐

diverzifikacija obstoječe poslovne enote, pri čemer se ta preusmeri v nove izdelke

(d) ☐

nov inovativni postopek v obstoječi poslovni enoti

(e) ☐

pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, in ki jo kupi vlagatelj, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki naj bi se izvajala s pridobljenimi sredstvi, ni enaka ali podobna dejavnosti, ki se je v poslovni enoti izvajala pred pridobitvijo

2.1.3   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, kjer je določeno, da se Komisiji priglasi vsaka individualna pomoč, dodeljena v skladu s pravno podlago sheme za velika podjetja na območjih ‚c‘ za (odstavka 24 in 34 smernic o regionalni državni pomoči):

(a)

diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, pri čemer se ta preusmeri v nove izdelke;

(b)

nov inovativni postopek v obstoječi poslovni enoti.

2.1.4   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, kjer je določeno, da se Komisiji priglasi vsaka individualna pomoč, dodeljena v skladu s pravno podlago sheme, ki bi pripeljala do preseženega praga za priglasitev (67) (odstavek 23 smernic o regionalni državni pomoči).

2.2   Upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov naložb

2.2.1   Ali se v primeru, ko se upravičeni odhodki (odstavek 20(x) smernic o regionalni državni pomoči) v okviru sheme nanašajo na opredmetena sredstva, vrednost naložbe določi kot odstotek na podlagi zemljišč, stavb ter obratov, strojev in opreme (68)?

(a) ☐

zemljišča

(b) ☐

stavbe

(c) ☐

obrati/stroji/oprema?

Navedite sklic na ustrezne dele pravne podlage:

2.2.2   Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage, ki določa, da morajo biti pridobljena sredstva nova (69). (odstavek 94 smernic o regionalni državni pomoči)

2.2.3   Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage, ki določa, da se pri MSP lahko šteje za upravičene do 50 % stroškov pripravljalnih študij ali stroškov svetovanja, povezanih z naložbo (odstavek 95 smernic o regionalni državni pomoči).

2.2.4   Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage, ki določa, da pri pomoči, dodeljeni za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, upravičeni stroški presegajo znesek amortizacije sredstev, povezanih z dejavnostjo, ki naj bi se modernizirala, v zadnjih treh poslovnih letih (odstavek 96 smernic o regionalni državni pomoči).

2.2.5   Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage, ki določa, da pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, upravičeni stroški za vsaj 200 % presegajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo, kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred začetkom del (odstavek 97 smernic o regionalni državni pomoči).

2.2.6   V primerih, ki vključujejo zakup opredmetenih sredstev, navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (odstavek 98 smernic o regionalni državni pomoči):

pri zemljiščih in stavbah se mora za velika podjetja zakup nadaljevati vsaj pet let po pričakovanem datumu zaključka naložbe, za MSP pa tri leta;

pri obratih ali strojih mora biti zakup opravljen v obliki finančnega najema in vsebovati obveznost upravičenca do pomoči, da po izteku obdobja najema odkupi sredstvo.

2.2.7   Odstavek 99 smernic o regionalni državni pomoči določa, da se ‚v primeru prevzema poslovne enote upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Transakcija mora potekati po tržnih pogojih. Če je pomoč za pridobitev sredstev že bila odobrena pred njihovim nakupom, bi bilo treba nabavno vrednost teh sredstev odšteti od upravičenih stroškov, povezanih s prevzemom poslovne enote. Če prevzem poslovne enote spremlja dodatna naložba, ki je upravičena do pomoči, bi bilo treba upravičene stroške te druge naložbe prišteti stroškom nakupa sredstev poslovne enote.‘

Če je to v priglašeni shemi pomembno, navedite sklic na določbe pravne podlage, ki določajo, da morajo biti izpolnjeni pogoji iz te točke.

2.2.8   Ali se v primeru, ko se upravičeni odhodki v okviru sheme nanašajo na neopredmetena sredstva (odstavek 20(j) smernic o regionalni državni pomoči), vrednost naložbe določi na podlagi odhodkov zaradi prenosa tehnologije prek pridobitve patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja?

(a) ☐

patentne pravice

(b) ☐

licence

(c) ☐

znanje

(d) ☐

nepatentirano tehnično znanje

Navedite sklic na ustrezne dele pravne podlage:

2.2.9   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da za velika podjetja upravičeni odhodki za neopredmetena sredstva ne smejo presegati 50 % celotnih upravičenih stroškov naložb za projekt (odstavek 100 smernic o regionalni državni pomoči).

2.2.10   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da je treba spoštovati pogoje iz odstavkov 101 in 102 smernic o regionalni državni pomoči (70).

2.3   Upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov plač

Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, kjer je določeno, kako se ugotovijo upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov plač (odstavek 103 smernic o regionalni državni pomoči), kako se izračuna število ustvarjenih delovnih mest glede na odstavek 20(k) smernic o regionalni državni pomoči in kako se ugotovijo stroški plač zaposlenih oseb glede na odstavek 20(z) smernic o regionalni državni pomoči.

2.4   Izračun diskontiranih upravičenih stroškov

2.4.1   Označite, katere oblike pomoči so dovoljene v okviru sheme:

(a) ☐

nepovratna sredstva. Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(b) ☐

ugodna posojila. Pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev, in navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(c) ☐

jamstva. Pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev, in navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(d) ☐

davčni ukrepi. Navedite vrsto davčnega ukrepa in pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev. Navedite tudi sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(e) ☐

drugo. Pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev. Navedite tudi sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

2.4.2   Ali je shema pomoči upravičena do sofinanciranja iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov? Če ste odgovorili pritrdilno, navedite, v okviru katerih operativnih programov je mogoče pridobiti sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Navedite tudi znesek sredstev, ki bo na voljo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, če je v tej fazi že znan.

2.4.3   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da mora organ, ki dodeli pomoč, pred dodelitvijo individualne pomoči v okviru priglašene sheme ugotoviti, ali je upravičenec (na ravni skupine) prejel pomoč za eno ali več začetnih naložb, ki so se začele v isti regiji NUTS 3 v treh letih od datuma začetka del na naložbenem projektu.

2.4.4   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da skupni znesek pomoči, ki bo v okviru sheme dodeljena za kakršen koli projekt začetne naložbe, ne presega ‚največje intenzivnosti pomoči‘ (kot je opredeljena v odstavku 20(m) smernic o regionalni državni pomoči), pri čemer upoštevajte povečano intenzivnost pomoči za MSP (kot je opredeljena v odstavku 177 smernic o regionalni državni pomoči) ali ‚prilagojeni znesek pomoči‘ (kot je opredeljen v odstavku 20(c) smernic o regionalni državni pomoči), kadar je to primerno.

2.4.5   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da bo pri individualni pomoči, dodeljeni na podlagi več shem regionalne pomoči ali skupaj s pomočjo ad hoc, največjo dovoljeno intenzivnost pomoči, ki se lahko dodeli za projekt, vnaprej izračunal prvi organ, ki dodeli pomoč? (odstavek 92 smernic o regionalni državni pomoči)

2.4.6   Kadar shema pomoči omogoča pomoč za začetno naložbo, povezano s projekti evropskega teritorialnega sodelovanja, navedite (glede na določbe iz odstavka 93 smernic o regionalni državni pomoči) sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, kako bo ugotovljena največja dovoljena intenzivnost pomoči za projekt in kateri upravičenci sodelujejo.

3.   Ocena združljivosti sheme pomoči

3.1   Prispevek k regionalnemu cilju in potreba po posredovanju države

Ali je shema del operativnega programa (71) (odstavek 32 smernic o regionalni državni pomoči)?

Da. Navedite sklice na zadevne operativne programe:

Ne. Pojasnite, kako je shema dosledna in prispeva k razvojni strategiji zadevnega območja (odstavek 33 smernic o regionalni državni pomoči):

3.1.1   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki zahtevajo, da se za zadevne naložbe opravi presoja vplivov na okolje, preden se individualnim projektom dodeli pomoč, če to zahteva zakonodaja (odstavek 39 smernic o regionalni državni pomoči).

3.1.2   Pojasnite, kako bodo organi, ki dodelijo pomoč, opredelili prednostne naloge in izbrali naložbene projekte glede na cilje sheme (na primer na podlagi uradnega sistema točkovanja) (odstavek 33 smernic o regionalni državni pomoči). Navedite tudi sklic na ustrezne določbe pravne podlage ali drugih povezanih upravnih aktov.

3.1.3   Pojasnite, kako bo organ, ki dodeli pomoč, ob dodelitvi pomoči za individualne naložbene projekte v okviru priglašene sheme ugotovil, da izbrani projekti prispevajo k cilju sheme in s tem k razvojni strategiji zadevnega območja. (odstavek 35 smernic o regionalni državni pomoči)

3.1.4   Pojasnite, kako se izvaja določba, ki zahteva, da bo vsaka naložba, podprta v okviru priglašene sheme, na zadevnem območju ohranjena najmanj pet let (oziroma tri leta za MSP) po zaključku naložbe (odstavek 36 smernic o regionalni državni pomoči). Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage.

3.1.5   Če se pomoč, dodeljena v okviru priglašene sheme, izračuna na osnovi stroškov plač, pojasnite, kako se izvaja določba, ki zahteva, da morajo biti delovna mesta ustvarjena v treh letih po zaključku naložbe in da mora biti vsako delovno mesto, ustvarjeno z naložbo, na zadevnem območju ohranjeno pet let (tri leta za MSP) od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno (odstavek 37 smernic o regionalni državni pomoči). Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage.

3.1.6   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, kjer je določeno, da morajo upravičenci zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov, in sicer iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem, v obliki, ki ne zajema nobene javne finančne podpore (72). (odstavek 38 smernic o regionalni državni pomoči)

3.1.7   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki kažejo, da mora shema upoštevati zgornje meje karte regionalne pomoči, ki veljajo med dodelitvijo pomoči (odstavek 81 smernic o regionalni državni pomoči). Navedite tudi sklic na sklep Komisije o odobritvi zadevne karte regionalne pomoči.

3.2   Ustreznost sheme

3.2.1   Če shema ni upravičena v okviru operativnega programa, pojasnite, zakaj je regionalna pomoč ustrezen instrument za doseganje skupnega cilja enakosti ali kohezije (73) (odstavek 52 smernic o regionalni državni pomoči):

3.2.2   Če je shema sektorska in ni upravičena do sofinanciranja iz strukturnih skladov, dokažite prednosti takšnega instrumenta v primerjavi z večsektorsko shemo pomoči ali drugimi možnostmi politike (odstavek 53 smernic o regionalni državni pomoči):

3.2.3   Ali se bo individualna pomoč v okviru priglašene sheme dodelila:

samodejno, če so izpolnjeni pogoji iz sheme, ali

na podlagi odločitve organa po prostem preudarku?

Navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage:

Če se pomoč dodeli na podlagi prostega preudarka, na kratko opišite uporabljena merila in priložite kopijo notranjih upravnih določb, ki jih organ, ki dodeli pomoč, uporablja za dodelitev pomoči:

3.2.4   Če se pomoč v okviru sheme dodeli v oblikah, ki zagotavljajo neposredno denarno korist (74), utemeljite, zakaj druge, potencialno manj izkrivljajoče oblike pomoči, kot so vračljiva predplačila ali oblike pomoči, ki temeljijo na dolžniških ali kapitalskih instrumentih (75), niso primerne (odstavek 57 smernic o regionalni državni pomoči):

3.3   Spodbujevalni učinek in sorazmernost sheme

3.3.1   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da je treba vsako vlogo za pomoč vložiti pred začetkom izvajanja del v okviru zadevnega naložbenega projekta (odstavek 64 smernic o regionalni državni pomoči).

3.3.2   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da bodo morali tisti, ki zaprosijo za pomoč v okviru priglašene sheme, priložiti standardni obrazec vloge za pomoč, ki ga zagotovi organ, ki dodeli pomoč, v katerem morajo hipotetično pojasniti, kaj bi se zgodilo brez pomoči, in navesti, kateri od scenarijev (scenarij 1 – odločitev o naložbi ali scenarij 2 – odločitev o lokaciji) se uporablja (odstavka 66 in 61 smernic o regionalni državni pomoči). Če se navedeni obrazec razlikuje od primera iz Priloge V k smernicam o regionalni državni pomoči, predložite kopijo tega obrazca.

3.3.3   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da morajo velika podjetja, ki zaprosijo za pomoč v okviru priglašene sheme, predložiti dokazila v podporo hipotetičnemu scenariju, opisanem na obrazcu. (odstavek 67 smernic o regionalni državni pomoči). Pojasnite, kakšne vrste dokumenti se bodo zahtevali.

3.3.4   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da mora organ, ki dodeli pomoč, pri oceni posameznih vlog za pomoč preveriti verodostojnost hipotetičnega scenarija in potrditi, da ima regionalna pomoč zahtevani spodbujevalni učinek, ki ustreza scenariju 1 ali scenariju 2  (76) (odstavek 68 smernic o regionalni državni pomoči).

3.3.5   Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da bo individualna pomoč, dodeljena velikim podjetjem v okviru priglašene sheme, omejena na neto dodatne stroške izvajanja naložb na zadevnem območju glede na hipotetični scenarij brez pomoči, ob uporabi metode, obrazložene v odstavkih 79 in 80 smernic o regionalni državni pomoči (odstavek 88 smernic o regionalni državni pomoči).

3.4   Izogibanje neprimernim negativnim učinkom na konkurenco in trgovino

3.4.1   Pojasnite, kako se bodo izkrivljanja konkurence in trgovine, ki jih povzroči priglašena shema pomoči, čim bolj omejila (odstavek 125 smernic o regionalni državni pomoči) (77):

3.4.2   Navedite sklice na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da mora organ, ki dodeli pomoč, pri dodelitvi pomoči v okviru sheme posameznim projektom preveriti in potrditi, da bi bila brez pomoči naložba izvedena v regiji z višjo ali enako intenzivnostjo regionalne pomoči, kot je v ciljni regiji (odstavek 126 smernic o regionalni državni pomoči).

3.4.3   Navedite sklice na ustrezne določbe pravne podlage, ki določajo, da mora organ, ki dodeli pomoč, pri dodelitvi pomoči v okviru sheme posameznim projektom priglasiti nepovratna sredstva individualne pomoči, če je upravičenec zaprl enako ali podobno dejavnost na drugem območju v EGP v dveh letih pred datumom vložitve vloge za pomoč ali ima ob vložitvi vloge za pomoč namen ukiniti tako dejavnost v dveh letih po dokončanju naložbe, ki naj bi se subvencionirala. (odstavek 122 smernic o regionalni državni pomoči)

4.   Druge informacije

Navedite katere koli druge informacije, ki so pomembne za ocenitev priglašenega ukrepa pomoči iz smernic o regionalni državni pomoči:

DEL III.1.C

Obrazec za dodatne informacije o shemah regionalne pomoči za tekoče poslovanje

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi katere koli sheme pomoči za tekoče poslovanje iz Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020  (78) (v nadaljnjem besedilu: smernice o regionalni državni pomoči).

1.   Področje uporabe

(a)

Navedite vrsto pomoči za tekoče poslovanje, ki se bo dodelila:

(i) ☐

pomoč za tekoče poslovanje za zmanjšanje nekaterih posebnih težav, s katerimi se srečujejo MSP na območjih ‚a‘;

(ii) ☐

pomoč za tekoče poslovanje za kritje dodatnih stroškov v najbolj oddaljenih regijah;

(iii) ☐

pomoč za tekoče poslovanje za zmanjšanje upada števila prebivalstva na zelo redko poseljenih območjih;

(iv) ☐

Drugo. Navedite podrobne informacije:

(b)

Ali priglašena shema pomoči določa, da nobena pomoč za tekoče poslovanje ne bo odobrena naslednjim kategorijam podjetij in sektorjem? V vsakem primeru navedite ustrezno določbo pravne podlage sheme.

Izključene kategorije podjetij in sektorji

Podjetja v težavah (79)

Ustrezna določba pravne podlage sheme

Jeklarski sektor (80)

☐ Da

 

Sektor sintetičnih vlaken (80)

☐ Da

 

Proizvodnja kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU

☐ Da

 

Predelava in/ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU (81) v proizvode, navedene v Prilogi I

☐ Da

 

Proizvodnja, predelava in/ali trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Priloge I k PDEU

☐ Da

 

Prometni sektor

☐ Da

 

Energetski sektor

☐ Da

 

Področje K ‚Finančne in zavarovalniške dejavnosti‘ statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2

☐ Da

 

NACE 70.10 ‚Dejavnost uprav podjetij‘ ali NACE 70.22 ‚Drugo podjetniško in poslovno svetovanje‘

☐ Da

 

2.   Temeljni elementi programa

2.1   Opišite glavne elemente sheme in njene cilje:

2.2   Označite, katere oblike pomoči so dovoljene v okviru sheme:

(a) ☐

Nepovratna sredstva. Navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(b) ☐

Ugodna posojila. Pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev, in navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(c) ☐

Jamstva. Pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev, in navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(d) ☐

Davčni ukrepi. Navedite, za katere ukrepe gre, in pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev. Navedite tudi sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

(e) ☐

Drugo. Pojasnite, kako bo izračunan ekvivalent nepovratnih sredstev. Navedite tudi sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

2.3   Individualna pomoč v okviru priglašene sheme bo dodeljena:

(a) ☐

samodejno, če so izpolnjeni pogoji iz sheme.

(b) ☐

na podlagi odločitve organa po prostem preudarku.

Če se pomoč dodeli za vsak primer posebej, na kratko opišite merila, ki se bodo uporabila. Če obstajajo upravne smernice za oceno vloge za pomoč, priložite njihovo kopijo:

2.4   Ali bo shema pomoči sofinancirana iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov? Če ste odgovorili pritrdilno, navedite, v okviru katerih operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov bodo sredstva pridobljena. Navedite tudi znesek sredstev, ki bo na voljo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

3.   Združljivost pomoči

3.1   Prispevek k regionalnemu cilju in spodbujevalni učinek:

Za pomoč za zmanjšanje nekaterih posebnih težav, s katerimi se srečujejo MSP  (82) na območjih ‚a‘

3.1.1   Navedite posebne težave, s katerimi se MSP srečujejo na zadevnem območju in so obravnavane v shemi (odstavek 43 smernic o regionalni državni pomoči), ter dokažite obstoj in obseg teh težav (odstavek 44 smernic o regionalni državni pomoči).

3.1.2   Pojasnite, zakaj se težav iz točke 3.1.1 ne da odpraviti s pomočjo za naložbe, zaradi česar je potrebna priglašena shema pomoči za tekoče poslovanje (odstavek 44 smernic o regionalni državni pomoči):

Za pomoč za kritje nekaterih dodatnih stroškov v najbolj oddaljenih regijah

3.1.3   Opredelite posebne dodatne stroške (83), ki bodo kriti v okviru sheme, in pojasnite, kako so ti stroški povezani s trajnimi omejitvami iz člena 349 PDEU (odstavek 45 smernic o regionalni državni pomoči):

Za pomoč za zmanjšanje upada števila prebivalstva na zelo redko poseljenih območjih

3.1.4   Dokažite, da brez pomoči za tekoče poslovanje obstaja tveganje upada števila prebivalstva na zadevnem območju (odstavek 46 smernic o regionalni državni pomoči):

3.2   Ustreznost sheme

Pojasnite, zakaj je predlagana pomoč po vašem mnenju ustrezna za dosego cilja sheme. Zlasti pojasnite, zakaj drugi, manj izkrivljajoči instrumenti politik in druge, manj izkrivljajoče vrste instrumentov pomoči niso ustrezni za dosego enako pozitivnega prispevka k regionalnemu razvoju (odstavki 50, 56, 57 in 58 smernic o regionalni državni pomoči):

3.3   Sorazmernost sheme

Za vse vrste pomoči za tekoče poslovanje

3.3.1   Navedite upravičene stroške, ki jih je v celoti mogoče pripisati težavam, ki naj bi jih pomoč odpravljala (odstavek 109 smernic o regionalni državni pomoči):

3.3.2   Potrdite, da stroški amortizacije in stroški financiranja, vključeni v upravičene stroške, ki so pomembni za regionalno pomoč za naložbe, ne bodo vključeni v upravičene stroške za pomoč za tekoče poslovanje (odstavek 109 smernic o regionalni državni pomoči), in navedite sklic na ustrezno določbo pravne podlage:

3.3.3   Opišite model nadomestila (odstavek 56 smernic o regionalni državni pomoči), ki bo sprejet, in kako bo ta model omogočal ustrezen izračun zneska pomoči, ob zagotovitvi, da nadomestilo ne presega stroškov, kot je opredeljeno v odstavku 109 smernic o regionalni državni pomoči:

3.3.4   Navedite, ali se pomoč za tekoče poslovanje dodeljuje tudi prek drugih shem pomoči za tekoče poslovanje v regiji, in navedite sklic na zadevne državne pomoči teh shem:

3.3.5   Če se v isti regiji uporabljajo druge sheme pomoči za tekoče poslovanje, pojasnite, kako je zagotovljeno, da pomoč za tekoče poslovanje, dodeljena v okviru različnih shem pomoči za tekoče poslovanje, nima za posledico prekomernega nadomestila:

Za pomoč za tekoče poslovanje le v najbolj oddaljenih regijah

3.3.6   Dokažite, da bodo dodatni stroški, ki jih je treba kriti v okviru priglašene sheme, količinsko opredeljeni glede na raven stroškov, ki jih imajo podobna podjetja, ustanovljena v drugih regijah zadevne države članice (odstavek 110 smernic o regionalni državni pomoči):

Za pomoč za tekoče poslovanje za zmanjšanje nekaterih posebnih težav, s katerimi se srečujejo MSP le na nekaterih območjih ‚a‘

3.3.7   Pojasnite, kako se bo raven pomoči med trajanjem sheme postopoma zmanjševala (odstavek 111 smernic o regionalni državni pomoči), in navedite sklic na ustrezne določbe pravne podlage:

3.4   Izogibanje neprimernim negativnim učinkom na konkurenco in trgovino

Pojasnite, zakaj pomoč, dodeljena v okviru sheme, verjetno ne bo povzročila občutnih izkrivljanj konkurence na trgu (odstavek 140 smernic o regionalni državni pomoči):

4.   Druge informacije

Navedite katere koli druge informacije, ki so pomembne za ocenitev priglašenega ukrepa pomoči iz smernic o regionalni državni pomoči:

Del III.2

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za raziskave, razvoj in inovacije

Ta obrazec za dodatne informacije se mora uporabiti za priglasitev katerega koli ukrepa pomoči (shem pomoči in individualne pomoči) iz Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (v nadaljnjem besedilu: okvir za raziskave in razvoj ter inovacije)  (84).

Če je upravičencev do ukrepa individualne pomoči več, je treba za vsakega od njih navesti ustrezne informacije.

1.   Značilnosti priglašenega ukrepa pomoči

1.1   Sheme pomoči

A)

Razlogi za priglasitev sheme:

(a) ☐

shema zajema pomoč, ki ni pregledna v smislu člena 5 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (USSI) (85);

(b) ☐

drugi razlogi.

Navedite podrobne informacije:

B)

Sektorsko področje uporabe priglašene sheme:

C)

Obkljukajte okence in potrdite, da boste vsako pomoč, dodeljeno v okviru priglašene sheme, priglasili ločeno, če preseže pragove iz člena 4 uredbe o splošnih skupinskih izjemah:

1.2   Individualna pomoč

A)

Če pomoč temelji na odobreni shemi, navedite informacije o tej shemi, vključno s sklicem na njeno objavo (spletni naslov) in registracijsko številko državne pomoči:

B)

Če je primerno, navedite menjalni tečaj, ki je bil uporabljen za namene priglasitve:

1.3   Splošne informacije

A)

Navedite vrsto pomoči:

(a) ☐

pomoč za raziskovalne in razvojne projekte;

(b) ☐

pomoč za študije izvedljivosti;

(c) ☐

pomoč za gradnjo in posodobitev raziskovalnih infrastruktur;

(d) ☐

pomoč za inovacije za MSP;

(e) ☐

pomoč za procesne in organizacijske inovacije;

(f) ☐

pomoč za inovativne skupine.

B)

Ali priglašeni ukrep zajema financiranje s strani Unije, ki ga centralno upravljajo institucije, agencije, skupna podjetja ali drugi organi Unije, ki niso pod neposrednim ali posrednim nadzorom držav članic?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

C)

Ali priglašeni ukrep zajema podjetja v težavah, kot so opredeljena v Smernicah o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (86)?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

D)

Ali priglašeni ukrep zajema podjetja z neporavnanimi nalogi za izterjavo, ki so bili izdani na podlagi predhodnega sklepa, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in neskladno z notranjim trgom?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite zneske za izterjavo:

E)

Ali priglašeni ukrep zajema organizacije za raziskave in razširjanje znanja (‚raziskovalne organizacije‘) ali raziskovalne infrastrukture, kot so opredeljene v točki 15(ee) in točki 15(ff) okvira za raziskave in razvoj ter inovacije?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

F)

Ali priglašeni ukrep zajema javno naročanje raziskovalnih in razvojnih storitev?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

G)

Ali se pomoč, dodeljena v okviru priglašenega ukrepa, lahko združi z drugo pomočjo?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

H)

Če je primerno, obkljukajte okence in potrdite, da upravičenci ustrezajo opredelitvi MSP iz Priloge I k uredbi o splošnih skupinskih izjemah, ter navedite ustrezne informacije o individualni pomoči in predložite ustrezna dokazila:

2.   Raziskovalne organizacije in raziskovalne infrastrukture

A)

Ali raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture, ki jih zadeva priglašeni ukrep pomoči, opravljajo gospodarsko dejavnost, ki zajema ponudbo blaga in storitev na določenem trgu?

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

B)

Če isti subjekt opravlja hkrati gospodarske in negospodarske dejavnosti, ali je ti dve vrsti dejavnosti, njune stroške, financiranje in prihodke mogoče jasno ločiti?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

C)

Če isti subjekt opravlja hkrati gospodarske in negospodarske dejavnosti, ali je znesek javnih finančnih sredstev, ki mu je dodeljen za določeno obračunsko obdobje, omejen na stroške negospodarskih dejavnosti, ki jih ima v istem obdobju?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

D)

Če isti subjekt opravlja hkrati gospodarske in negospodarske dejavnosti, ali je gospodarska raba teh dejavnosti v celoti pomožna, tj. ali ustreza dejavnosti, ki je neposredno povezana z raziskovalnimi organizacijami ali raziskovalnimi infrastrukturami in je nujna za njihovo delovanje, ali dejavnosti, ki je neločljivo povezana z glavno negospodarsko rabo in ima omejeno področje uporabe?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite delež celotne zmogljivosti, ki se uporablja ali se ocenjuje, da se bo uporabila za take gospodarske dejavnosti vsako leto:

E)

Če so javna finančna sredstva zagotovljena za gospodarske dejavnosti raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur, ki niso pomožne, ali je mogoče dokazati, da so javna sredstva in vse ugodnosti, ki iz njih izhajajo, v celoti koristili končni prejemniki, na primer prek znižanih cen, in da pri tem posrednik ni imel dodatnih ugodnosti v svojo korist?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

3.   Posredna državna pomoč podjetjem prek raziskovalnih organizacij in raziskovalnih infrastruktur

3.1   Raziskave v imenu podjetij

A)

Ali raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture, ki jih zadeva priglašeni ukrep pomoči, opravljajo pogodbene raziskave za podjetja ali jim omogočajo raziskovalne storitve?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

B)

Če raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture opravljajo pogodbene raziskave za podjetja ali jim omogočajo raziskovalne storitve, ali omogočajo te storitve po tržni ceni?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

C)

Če raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture opravljajo pogodbene raziskave za podjetja ali jim omogočajo raziskovalne storitve in ni tržne cene, ali omogočajo te storitve po ceni, ki izraža celotne stroške storitev in običajno vključuje maržo, ki se določi na podlagi marž, ki jih običajno uporabljajo podjetja v zadevnem sektorju, ali je cena rezultat pogajanj na podlagi strogih poslovnih odnosov, kjer se raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture pogajajo, da bi ob sklenitvi pogodbe dosegle največjo gospodarsko korist in pokrile vsaj svoje mejne stroške?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

3.2   Sodelovanje s podjetji

A)

Ali raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture, ki jih zadeva priglašeni ukrep pomoči, učinkovito sodelujejo s podjetji, zato da bi skupaj izvedli posebne projekte?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

B)

Če je sodelovanje raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur s podjetji učinkovito, označite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

udeležena podjetja krijejo celotne stroške projektov;

☐ da

☐ ne

(b)

rezultati sodelovanja, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, se lahko splošno razširjajo, in katere koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur, se slednjim lahko dodelijo v celoti;

☐ da

☐ ne

(c)

katere koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz projekta, in s tem povezane pravice dostopa, se sodelujočim partnerjem dodelijo tako, da ustrezno izražajo njihove delovne sklope, prispevke in interese

☐ da

☐ ne

Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

C)

Če je sodelovanje raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur s podjetji učinkovito in na nobeno vprašanje iz točke B) niste odgovorili pritrdilno, označite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture prejmejo nadomestilo v znesku, določenem na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega prodajnega postopka;

☐ da

☐ ne

(b)

raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture prejmejo nadomestilo v znesku, za katerega je na podlagi neodvisne strokovne ocene potrjeno, da je vsaj enak tržni ceni;

☐ da

☐ ne

(c)

raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture lahko dokažejo, da so nadomestilo določile z učinkovitimi pogajanji na podlagi strogo poslovnih odnosov, zato da bi ob sklenitvi pogodbe dosegle največjo gospodarsko korist;

☐ da

☐ ne

(d)

če sporazum o sodelovanju sodelujočim podjetjem daje pravico prve zavrnitve pravic intelektualne lastnine, ki so jih ustvarile raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture, slednje uveljavljajo vzajemno pravico za pridobitev več ekonomsko ugodnih ponudb od tretjih oseb, tako da bodo morala sodelujoča podjetja svojo ponudbo v tem smislu uskladiti

☐ da

☐ ne

Če ste na katero od vprašanj iz tega oddelka odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

4.   Javno naročanje raziskovalnih in razvojnih storitev

A)

Če priglašeni ukrep zajema javno naročanje raziskovalnih in razvojnih storitev s strani podjetij, ali so ponudniki teh storitev izbrani na podlagi odprtega razpisnega postopka, izvedenega v skladu z veljavnimi direktivami (87)?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

B)

V vseh drugih primerih, v katerih priglašeni ukrep zajema javno naročanje raziskav in razvojnih storitev s strani podjetij, vključno s predkomercialnim naročilom, označite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izbirni postopek je odprt, pregleden in nediskriminatoren ter temelji na objektivnih merilih za izbor in dodelitev, določenih pred postopkom za oddajo naročila.

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili nikalno, navedite podrobne informacije o tem, ali je bil upoštevan konkurenčen, pregleden in nediskriminatoren postopek v skladu z veljavnimi direktivami (na primer konkurenčen postopek s pogajanji, partnerstvo za inovacije, ali konkurenčen dialog).

(b)

predvideni pogodbeni dogovori, v katerih so opisane vse pravice in obveznosti pogodbenic, vključno v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, so pred postopkom za oddajo naročila na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom.

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

(c)

naročilo nobenemu udeleženemu ponudniku ne daje nobene prednostne obravnave pri dobavi komercialnih količin končnih proizvodov ali storitev javnemu naročniku v zadevni državi članici (88), in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

vsi rezultati, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, se lahko na splošno razširjajo tako, da jih lahko druga podjetja razmnožujejo, in kakršne koli pravice intelektualne lastnine se v celoti dodelijo javnemu naročniku

vsi ponudniki storitev, ki se jim dodelijo rezultati, iz katerih izhajajo pravice intelektualne lastnine, morajo javnemu naročniku zagotoviti neomejen in brezplačen dostop do teh rezultatov, tretjim osebam pa dostop pod tržnimi pogoji.

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

5.   Opis priglašenega ukrepa pomoči

5.1   Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte

A)

Navedite, katere faze raziskav in razvoja podpira priglašeni ukrep:

(a) ☐

temeljne raziskave;

(b) ☐

industrijske raziskave;

(c) ☐

eksperimentalni razvoj.

B)

Če projekt v primeru individualne pomoči zajema različne raziskovalne kategorije, naštejte in razvrstite različne naloge v kategorije temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja:

C)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

 

Temeljne raziskave

Industrijske raziskave

Eksperimentalni razvoj

Stroški dela

 

 

 

Stroški instrumentov in opreme

 

 

 

Stroški stavb in zemljišča

 

 

 

Stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnih transakcij

 

 

 

Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica projekta

 

 

 

Drugi stroški poslovanja

 

 

 

D)

Navedite največje dovoljene intenzivnosti pomoči:

 

Malo podjetje

Srednje podjetje

Veliko podjetje

Temeljne raziskave

Industrijske raziskave

odvisno od učinkovitega sodelovanja med podjetji (za velika podjetja čezmejno sodelovanje ali sodelovanje z vsaj enim MSP) ali med podjetjem in raziskovalno organizacijo; ali

odvisno od obsežnega razširjanja rezultatov

 

 

 

Eksperimentalni razvoj

odvisno od učinkovitega sodelovanja med podjetji (za velika podjetja čezmejno sodelovanje ali sodelovanje z vsaj enim MSP) ali med podjetjem in raziskovalno organizacijo; ali

odvisno od obsežnega razširjanja rezultatov

 

 

 

5.2   Pomoč za študije izvedljivosti

A)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

B)

Navedite največje dovoljene intenzivnosti pomoči, vključno s povečano intenzivnostjo za SMP (‚bonusi za SMP‘):

5.3   Pomoč za gradnjo in posodobitev raziskovalnih infrastruktur

A)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

B)

Navedite največjo dovoljeno intenzivnost pomoči:

C)

Če raziskovalne infrastrukture hkrati opravljajo gospodarske in negospodarske dejavnosti, obkljukajte okence in potrdite, da so finančni stroški in prihodki posamezne vrste dejavnosti obračunani ločeno na podlagi dosledno uporabljenega in objektivno upravičenega načela stroškovnega knjigovodstva:

Pri individualni pomoči navedite ustrezne informacije in predložite ustrezna dokazila:

D)

Če raziskovalne infrastrukture prejmejo javna finančna sredstva za gospodarske in negospodarske dejavnosti, obkljukajte okence in potrdite obstoj mehanizma za spremljanje in vračanje sredstev, ki zagotavlja, da se ne preseže največja dovoljena intenzivnost pomoči:

Navedite ustrezne informacije in predložite ustrezna dokazila:

E)

Ali cena, ki se zaračuna za delovanje ali uporabo raziskovalne infrastrukture, ustreza tržni ceni?

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

F)

Ali so raziskovalne infrastrukture dostopne različnim uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način?

☐ Da

☐ Ne

Če imajo nekatera podjetja prednost pri dostopu, navedite podrobne informacije in delež stroškov naložb, ki jih ta podjetja krijejo:

5.4   Pomoč za inovacije za MSP

A)

Označite, katere dejavnosti podpira priglašeni ukrep:

(a) ☐

pridobivanje, potrjevanje in zaščita patentov ter drugih neopredmetenih sredstev;

(b) ☐

začasna dodelitev visokokvalificiranega osebja;

(c) ☐

naročanje svetovalnih in podpornih storitev za inovacije.

B)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

C)

Navedite največje dovoljene intenzivnosti pomoči:

5.5   Pomoč za procesne in organizacijske inovacije

A)

Označite, katere dejavnosti podpira priglašeni ukrep:

procesne inovacije;

organizacijske inovacije.

B)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

Stroški dela

 

Stroški instrumentov in opreme (v obsegu in za obdobje uporabe v projektu)

 

Stroški stavb in zemljišča (v obsegu in za obdobje uporabe v projektu)

 

Stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnih transakcij

 

Dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta

 

C)

Navedite največje dovoljene intenzivnosti pomoči:

D)

Če je pomoč dodeljena velikim podjetjem, obkljukajte okence in potrdite, da ta dejansko sodelujejo z MSP pri izvajanju dejavnosti, ki prejema pomoč, in da MSP krijejo vsaj 30 % skupnih upravičenih stroškov:

Pri individualni pomoči navedite ustrezne informacije in predložite ustrezna dokazila:

5.6   Pomoč za inovativne skupine

A)

Obkljukajte okence in potrdite, da je pomoč dodeljena izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovativno skupino:

Pri individualni pomoči navedite podrobne informacije:

B)

Ali pristojbine za uporabo zmogljivosti skupin in za sodelovanje pri njihovih dejavnostih ustrezajo tržni ceni ali izražajo njihove stroške?

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

C)

Ali so prostori, ustanove in dejavnosti skupin dostopni različnim uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način?

☐ Da

☐ Ne

Če imajo nekatera podjetja prednost pri dostopu, navedite podrobne informacije in delež stroškov naložb, ki jih ta podjetja krijejo:

D)

Pri individualni pomoči navedite informacije o načrtovani ali pričakovani specializaciji inovativne skupine, obstoječemu regionalnemu potencialu in prisotnosti podobnih skupin v Uniji:

5.6.1   Pomoč za naložbe

A)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

B)

Navedite največje dovoljene intenzivnosti pomoči, vključno s katero koli povečano intenzivnostjo (‚bonusi‘) za skupine v regijah, ki prejemajo pomoč in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) ali člena 107(3)(c) PDEU:

5.6.2   Pomoč za tekoče poslovanje

A)

Označite, katere dejavnosti podpira priglašeni ukrep:

(a) ☐

spodbujanje skupine;

(b) ☐

trženje skupine;

(c) ☐

upravljanje zmogljivosti skupine;

(d) ☐

organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc.

B)

Opredelite upravičene stroške in pri individualni pomoči navedite njihov znesek:

C)

Navedite največjo dovoljeno intenzivnost pomoči in trajanje pomoči:

6.   Ocena združljivosti priglašenega ukrepa pomoči

Pri individualni pomoči natančno opišite projekt ali dejavnost, ki prejema pomoč:

6.1   Prispevek k natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa

A)

Natančno opredelite zastavljeni cilj in pojasnite, kako se s priglašenim ukrepom namerava spodbujati raziskovalne, razvojne in inovativne dejavnosti v Uniji:

B)

Če gre za shemo pomoči, ali je ta del obsežnega programa ali akcijskega načrta za spodbujanje raziskovalnih, razvojnih in inovativnih dejavnosti ali strategij pametne specializacije?

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije, če je primerno, in sklic na ocene podobnih predhodnih ukrepov pomoči:

Individualna pomoč

A)

Ali se bo obseg projekta zaradi priglašenega ukrepa povečal?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vrsto povečanja in predložite ustrezna dokazila:

(a) ☐

povečanje skupnih stroškov projekta (brez zmanjšanja porabe upravičenca do pomoči v primerjavi z razmerami brez pomoči);

(b) ☐

povečanje števila ljudi, dodeljenih raziskovalnim, razvojnim in inovativnim dejavnostim;

(c) ☐

druga vrsta povečanja.

B)

Ali se bo področje uporabe projekta zaradi priglašenega ukrepa povečalo?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vrsto povečanja in predložite ustrezna dokazila:

(a) ☐

povečanje števila pričakovanih rezultatov projekta;

(b) ☐

ambicioznejši projekt, kar dokazuje več vključenih partnerjev, večja verjetnost znanstvenega ali tehnološkega dosežka ali večje tveganje neuspeha (zlasti povezano z dolgoročno naravo projekta in negotovostjo njegovih rezultatov);

(c) ☐

druga vrsta povečanja.

C)

Ali se bo projekt zaradi priglašenega ukrepa hitreje izvedel?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, predložite ustrezna dokazila:

D)

Ali se bo skupni porabljeni znesek zaradi priglašenega ukrepa povečal?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vrsto povečanja in predložite ustrezna dokazila:

(a) ☐

povečanje celotne porabe za raziskave, razvoj in inovacije s strani upravičenca do pomoči v absolutnem smislu ali kot delež prihodkov;

(b) ☐

spremembe predvidenih proračunskih sredstev za projekt (brez ustreznega zmanjšanja proračuna, namenjenega drugim projektom);

(c) ☐

druga vrsta povečanja.

E)

Ali bo prispevek priglašenega ukrepa k skupnemu interesu predmet javno dostopnih naknadnih ocen?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

6.2   Potreba po posredovanju države

A)

Opredelite nedelovanje trga, ki v tem primeru ovira raziskave, razvoj in inovacije in upravičuje potrebo po državni pomoči, ter priložite ustrezna dokazila:

(a) ☐

pozitivni zunanji učinki/učinki prelivanja znanja;

(b) ☐

nepopolne in nesimetrične informacije;

(c) ☐

usklajevanje in mrežne nepopolnosti.

B)

Pojasnite, kako lahko priglašeni ukrep učinkovito odpravi nedelovanje trga, povezano z doseganjem cilja skupnega interesa brez pomoči:

6.2.1   Individualna pomoč

A)

Pojasnite, ali pomoč obravnava splošno nedelovanje trga glede raziskovalnih, razvojnih in inovativnih dejavnosti v Uniji ali posebno nedelovanje trga na primer v zvezi z določenim sektorjem ali panogo:

B)

Predložite primerjave med sektorji in druge študije, če so na voljo, ki lahko podprejo analizo domnevnega nedelovanja trga:

C)

Navedite informacije o projektih ali raziskovalnih, razvojnih in inovativnih dejavnosti v Uniji, če so na voljo, ki so po tehnološki vsebini, stopnji tveganja in obsegu podobni tistim, ki jih zadeva priglašeni ukrep, in pojasnite, zakaj je v zadevnem primeru potrebna pomoč:

6.3   Ustreznost ukrepa pomoči

A)

Pojasnite, kako so bile ugotovljene koristi uporabe selektivnega instrumenta politike, kot je državna pomoč, da se povečajo raziskovalne, razvojne in inovativne dejavnosti, ter predložite oceno vplivov v zvezi s tem in ustrezna dokazila:

B)

Če se pomoč odobri v oblikah, ki omogočajo neposredno denarno korist (kot so neposredna nepovratna sredstva, oprostitve ali znižanja davkov ali druge obvezne dajatve ali dobava zemljišča, proizvodov ali storitev po ugodnih cenah), predložite analizo drugih možnosti in pojasnite, zakaj in kako so druge oblike pomoči manj ustrezne za odpravo ugotovljenega nedelovanja trga:

6.4   Spodbujevalni učinek

A)

Obkljukajte okence in potrdite, da bo pri dodelitvi pomoči v okviru priglašenega ukrepa zagotovljeno, da upravičenec ne bo začel izvajati zadevnih raziskovalnih, razvojnih in inovativnih dejavnosti pred vložitvijo vloge za pomoč pri nacionalnih organih (89), in pri individualni pomoči navedite ustrezne datume:

B)

Obkljukajte spodnje okence in potrdite, da vloge za pomoč vsebujejo vsaj ime in velikost podjetja, opis projekta, vključno z njegovo lokacijo ter datumom začetka in zaključka, znesek javne pomoči, ki je potreben za izvedbo projekta, in seznam upravičenih stroškov:

C)

Če se pomoč dodeli v obliki davčnega ukrepa, navedite podrobne informacije v zvezi s tem, za nepostopne ukrepe pa vse ocenjevalne študije spodbujevalnega učinka:

6.4.1   Individualna pomoč

A)

Na podlagi analize hipotetičnih scenarijev opišite ravnanje upravičenca, ki ne prejme pomoči, in opredelite predvidene spremembe:

B)

Navedite elemente, ki so pomembni za priglašeni ukrep, in predložite ustrezna dokazila, kot so dokumenti upravljalnih organov podjetij, ocene tveganja, računovodska poročila, notranji poslovni načrti, mnenja strokovnjakov in druge študije, povezane s projektom, ki se ocenjuje:

(a) ☐

raven donosnosti;

(b) ☐

znesek naložb in časovni okvir denarnih tokov;

(c) ☐

stopnjo tveganja.

C)

Navedite podatke o industriji, ki dokazujejo razumnost hipotetičnega scenarija upravičenca, zahtevane ravni donosnosti in pričakovanih denarnih tokov, če so na voljo:

6.5   Sorazmernost pomoči

A)

Če se pomoč dodeli v obliki vračljivega predplačila, izraženega kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, podrobno opišite uporabljeno metodologijo za izračun navedenega ekvivalenta, vključno z osnovnimi preverljivimi podatki, pri individualni pomoči pa navedite, na podlagi katere odobrene sheme pomoči se pomoč dodeli:

Če se pomoč dodeli v obliki vračljivega predplačila, izraženega kot odstotek upravičenih stroškov, in presega za največ 10 odstotnih točk največje intenzivnosti pomoči iz okvira za raziskave in razvoj ter inovacije, potrdite:

(a) ☐

ukrep v primeru uspešnega izida zagotavlja, da se predplačilo povrne z obrestno mero, ki je vsaj enaka diskontni stopnji, ki izhaja iz uporabe Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (90);

(b) ☐

zadevna država članica v primeru uspeha, ki presega izid, opredeljen kot uspešen, zahteva izplačila, ki presegajo povračilo predplačila, vključno z obrestmi v skladu z veljavno diskontno stopnjo;

(c) ☐

povračilo je v primeru neuspeha ali delnega uspeha sorazmerno s stopnjo doseženega uspeha.

Navedite podrobne informacije o povračilu predplačila in na podlagi razumne in preudarne domneve natančno opredelite, kaj šteje za uspešen izid dejavnosti, ki prejmejo pomoč:

B)

Če se pomoč dodeli v obliki davčnega ukrepa, označite, kako se izračunajo intenzivnosti pomoči, in navedite ustrezne podrobne informacije:

na podlagi posameznega projekta;

na ravni podjetja kot razmerje med skupno davčno olajšavo in vsoto upravičenih stroškov za raziskave, razvoj in inovacije, nastalih v obdobju, ki ni daljše od treh zaporednih poslovnih let.

6.5.1   Individualna pomoč

A)

Predložite celovit poslovni načrt projekta, ki prejema pomoč (s pomočjo in brez nje), vključno z vsemi ustreznimi pričakovanimi stroški in koristmi:

Če se mora upravičenec do pomoči odločiti, ali bo izvedel projekt, ki prejema pomoč, ali alternativni projekt brez pomoči, predložite tudi celovit poslovni načrt hipotetičnega projekta:

B)

Če drug projekt ne obstaja, pojasnite, zakaj je pomoč omejena na najnujnejše za zagotovitev zadostne donosnosti projekta, ki prejema pomoč, na primer tako, da se omogoči doseganje notranje stopnje donosnosti (IRR), ki bo ustrezala referenčnemu merilu ali minimalni stopnji donosa posameznega sektorja ali podjetja:

C)

Če se mora upravičenec odločiti, ali bo izvedel projekt, ki prejema pomoč, ali alternativni projekt brez pomoči, pojasnite, zakaj je pomoč omejena na najnujnejše za kritje neto dodatnih stroškov projekta, ki prejema pomoč v primerjavi s hipotetičnim projektom, pri čemer po potrebi upoštevajte različne možne poslovne scenarije:

Predložite dokazila, kot so notranji dokumenti podjetja, ki potrjujejo, da je hipotetični projekt sestavljen iz jasno opredeljenega in dovolj predvidljivega alternativnega projekta, ki ga je upravičenec upošteval pri svojem notranjem odločanju:

D)

Pojasnite, kako se je določil znesek pomoči, in predložite ustrezna dokazila:

E)

Če je bilo za izvajanje dejavnosti, ki prejema pomoč, več morebitnih kandidatov, ali je bila pomoč dodeljena na podlagi preglednih, objektivnih in nediskriminatornih meril?

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

F)

Če je pomoč namenjena odpravljanju dejanskih ali morebitnih neposrednih ali posrednih izkrivljanj mednarodne trgovine, predložite vsa dokazila na voljo, ki potrjujejo, da so konkurenti, ki se nahajajo zunaj Unije, neposredno ali posredno (običajno v zadnjih treh letih) prejeli ali bodo prejeli pomoč enake intenzivnosti za podobne projekte:

Navedite tudi informacije, potrebne, da se oceni potreba po upoštevanju konkurenčne prednosti konkurenta iz tretje države:

6.6   Izogibanje neprimernim negativnim učinkom na konkurenco in trgovino

Označite:

(a)

ali mora biti glavni sedež upravičenca, ki se mu dodeli pomoč, v ustrezni državi članici ali mora biti pretežni del njegove dejavnosti v taki državi:

☐ da

☐ ne

(b)

ali mora upravičenec, ki se mu dodeli pomoč, uporabljati nacionalne proizvode in storitve:

☐ da

☐ ne

(c)

ali ukrep pomoči omejuje upravičenca pri izkoriščanju rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah:

☐ da

☐ ne

(d)

ali ukrep pomoči nalaga upravičencu katero koli drugo obveznost:

☐ da

☐ ne

Če ste na katero od vprašanj iz tega oddelka odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

6.6.1   Shema pomoči

Pri shemah pomoči navedite, kako se bo zagotovila kar največja omejitev negativnih učinkov (ob upoštevanju na primer obsega zadevnih projektov, zneskov individualne ali kumulativne pomoči, števila pričakovanih upravičencev in lastnosti ciljnih sektorjev), in predložite vse ocene učinkov ali naknadnih ocen, ki so bile opravljene za podobne predhodne sheme:

6.6.2   Individualna pomoč

A)

Če je primerno, opišite verjetni učinek pomoči na konkurenco v inovacijskem procesu:

B)

Navedite proizvodne trge, na katere bo pomoč verjetno vplivala, sedanji tržni delež upravičenca na vseh zadevnih trgih in vse spremembe teh tržnih deležev, ki bi izhajali iz dejavnosti, ki prejemajo pomoč:

C)

Za vsak zadevni proizvodni trg navedite konkurente upravičenca do pomoči in njihov tržni delež:

Navedite pripadajoči indeks Herfindahl-Hirschman (HHI), če je na voljo:

D)

Za vsak zadevni proizvodni trg navedite informacije o strankah ali potrošnikih, na katere vplivajo dejavnosti, ki prejemajo pomoč:

E)

Opišite strukturo in dinamiko upoštevnih trgov glede naslednjih vidikov:

(a)

najnovejši razvoj in prihodnji obeti rasti:

(b)

znesek, ki so ga glavni akterji uporabili v podobnih projektih:

(c)

stopnja vstopnih in izstopnih ovir:

(d)

obstoj izravnalne kupne moči:

(e)

spodbude za konkuriranje za prihodnje trge:

(f)

razlikovanje med proizvodi in intenzivnost konkurence:

(g)

drugi elementi, ki bi verjetno vplivali na konkurente, stranke ali potrošnike:

F)

Ali upravičenec do pomoči lahko kako vpliva na izbirni postopek, na primer s pravico, da priporoči podjetja, ali z vplivanjem na pot raziskave?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

G)

Ali je pomoč dodeljena na trgih s presežno zmogljivostjo ali v nazadujočih industrijah?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobne informacije:

H)

Ali je upravičenec upošteval alternativne lokacije za dejavnosti, ki prejemajo pomoč?

☐ Da

☐ Ne

Navedite podrobne informacije:

7.   Druge informacije

Navedite katere koli druge informacije, ki bi lahko bile pomembne za ocenitev priglašenega ukrepa pomoči iz okvira za raziskave in razvoj ter inovacije:

DEL III.3.A

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za reševanje nefinančnih podjetij v težavah: individualna pomoč

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi individualne pomoči za reševanje iz Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah  (91) (v nadaljnjem besedilu: smernice za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah).

1.   Upravičenost

1.1   Podjetje v težavah

A)

Ali je podjetje družba z omejeno odgovornostjo (92), ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala (93)?

☐ Da

☐ Ne

B)

Ali je podjetje družba, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (94) in ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico kapitala, prikazanega v računovodskih izkazih družbe?

☐ Da

☐ Ne

C)

Ali je podjetje v stečajnem postopku ali po nacionalnem pravu izpolnjuje merila za uvrstitev v stečajni postopek na zahtevo njegovih upnikov?

☐ Da

☐ Ne

D)

Če podjetje ni MSP:

ali je bilo v zadnjih dveh letih knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom podjetja večje od 7,5

in

ali je bilo razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti nižje od 1,0?

☐ Da

☐ Ne

E)

Če ste na katero od vprašanj iz oddelkov od A do D odgovorili pritrdilno, odgovor utemeljite in navedite sklice na ustrezna dokazila iz priloge (zadnji izkaz poslovnega izida skupaj z bilanco stanja ali sodno odločbo o stečajnem postopku ali dokazila, da podjetje po nacionalnem pravu izpolnjuje merila za uvrstitev v stečajni postopek na zahtevo upnikov itd.).

1.2   Podjetje z velikimi likvidnostnimi potrebami:

Če menite, da je upravičenec upravičen do pomoči za reševanje, čeprav se ne uvršča med podjetja v težavah, pojasnite, zakaj ima po vašem mnenju zaradi izjemnih in nepredvidenih okoliščin veliko potrebo po likvidnosti, in navedite sklic na ustrezna dokazila (npr. projekcije denarnih tokov).

1.3   Na novo ustanovljeno podjetje/večja poslovna skupina:

A)

Kdaj je bilo podjetje ustanovljeno?

B)

Od kdaj podjetje posluje?

C)

Ali družba pripada večji poslovni skupini?

☐ Da

☐ Ne

D)

Če ste na vprašanje iz točke C odgovorili pritrdilno, navedite vse podrobne informacije o skupini (organizacijski načrt, ki prikazuje povezavo med člani skupine, s podrobnimi podatki o kapitalskih in glasovalnih pravicah) in dokažite, da so težave družbe njene lastne težave, da ne izhajajo iz samovoljne razporeditve stroškov znotraj skupine in so preveč resne, da bi jih skupina sama rešila.

1.4   Sektorsko področje uporabe:

Ali je podjetje dejavno:

A)

v sektorju premogovništva (95):

☐ da

☐ ne

B)

v jeklarskem sektorju (96):

☐ da

☐ ne

C)

v sektorjih, zajetih v posebnih pravilih, ki veljajo za finančne institucije (97):

☐ da

☐ ne

2.   Združljivost z notranjim trgom

2.1   Prispevek k cilju skupnega interesa:

A)

Ali se upravičenec nahaja v regijah (na ravni NUTS 2), kjer je stopnja brezposelnosti bodisi:

višja od povprečja v Uniji, vztrajna in jo spremljajo težave pri ustvarjanju novih delovnih mest v zadevnih regijah, bodisi

višja od nacionalnega povprečja, vztrajna in jo spremljajo težave pri ustvarjanju novih delovnih mest v zadevnih regijah?

☐ Da

☐ Ne

B)

Ali obstaja tveganje prekinitve zagotavljanja pomembne storitve, ki jo je težko nadomestiti in ki je konkurenčna podjetja ne bi mogla preprosto prevzeti (na primer nacionalni izvajalec infrastrukturnih storitev)?

☐ Da

☐ Ne

C)

Ali ima podjetje pomembno sistemsko vlogo v določeni regiji ali sektorju? Ali bi imel izstop podjetja s pomembno sistemsko vlogo morebitne negativne posledice (na primer izstop podjetja, ki zagotavlja pomemben vložek)?

☐ Da

☐ Ne

D)

Ali obstaja tveganje motnje v neprekinjenem zagotavljanju storitve splošnega gospodarskega pomena?

☐ Da

☐ Ne

E)

Ali bi neuspeh ali negativne spodbude kreditnih trgov podjetje, ki je sicer sposobno preživeti, potisnile v stečaj?

☐ Da

☐ Ne

F)

Ali bi izstop zadevnega podjetja s trga povzročil nepopravljivo izgubo pomembnega tehničnega ali strokovnega znanja?

☐ Da

☐ Ne

G)

Ali bi neuspeh upravičenca povzročil podobne težke razmere, ki niso navedene zgoraj?

☐ Da

☐ Ne

H)

Če ste na katero od vprašanj iz točk od A do G odgovorili pritrdilno, izčrpno utemeljite odgovore in navedite sklic na nadaljnja ustrezna dokazila iz priloge.

2.2   Ustreznost/oblika pomoči

A)

Ali se pomoč dodeli v obliki jamstva za posojilo ali posojila?

☐ Da

☐ Ne

B)

Če ste odgovorili pritrdilno, opišite posojilne pogoje ali jamstva in priložite ustrezna dokazila (npr. osnutek posojilne pogodbe, osnutek jamstva).

C)

Ali je obrestna mera posojila (ali, kadar je to primerno, skupni strošek financiranja zajamčenega posojila, vključno z obrestno mero posojila in jamstveno premijo) določena pri stopnji, ki ni nižja od referenčne obrestne mere, ki jo je Komisija v sporočilu o referenčnih obrestnih merah (98) določila za šibka podjetja z običajno stopnjo zavarovanja s premoženjem?

☐ Da

☐ Ne

D)

Pojasnite, kako bo pomoč za reševanje uporabljena: ali bo namenjena financiranju strukturnih ukrepov, kot je prevzem pomembnih poslovnih enot ali sredstev, drugačnih od tistih, ki so v obdobju reševanja potrebni za preživetje upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

E)

Če ste odgovorili pritrdilno, pojasnite.

F)

Ali se bo posojilo odplačalo ali bo jamstvo za posojilo prenehalo največ šest mesecev po izplačilu prvega obroka upravičencu?

☐ Da

☐ Ne

G)

Ali se zavezujete, da boste najpozneje šest mesecev po odobritvi ukrepa pomoči za reševanje Komisiji predložili eno od naslednjega:

dokazilo, da je bilo posojilo v celoti odplačano in/ali, da je jamstvo prenehalo;

načrt prestrukturiranja;

načrt za likvidacijo, v katerem so utemeljeni koraki, ki vodijo k likvidaciji upravičenca v ustreznem časovnem okviru brez nadaljnje pomoči?

☐ Da

☐ Ne

2.3   Sorazmernost pomoči/pomoč, omejena na najmanjšo potrebno

Ali je znesek pomoči za reševanje določen v skladu s formulo iz Priloge I k smernicam za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite izračun zneska pomoči za reševanje, ki je opravljen v skladu s formulo.

Če znesek pomoči za reševanje presega rezultat izračunov, opravljenih na podlagi formule iz Priloge I k smernicam za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, ustrezno utemeljite načrt za likvidnost, v katerem so opredeljene likvidnostne potrebe upravičenca za naslednjih šest mesecev.

2.4   Negativni učinki – načelo enkratne pomoči

Ali je podjetje (ali skupina, ki ji pripada) v preteklosti že prejelo katero koli pomoč za reševanje, pomoč za prestrukturiranje ali začasno podporo za prestrukturiranje (99) in/ali nepriglašeno pomoč?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vse podrobne informacije (datum, znesek, sklic na predhodni sklep Komisije, če je primerno, itd.) (100).

3.   Druge informacije

Tukaj navedite vse druge informacije, ki se vam zdijo pomembne za oceno zadevnih ukrepov iz smernic za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah:

DEL III.3.B

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah: individualna pomoč

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi individualne pomoči za prestrukturiranje iz Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah  (101) (v nadaljnjem besedilu: smernice za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah).

1.   Upravičenost

1.1   Podjetje v težavah

A)

Ali je podjetje družba z omejeno odgovornostjo (102), ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala (103)?

☐ Da

☐ Ne

B)

Ali je podjetje družba, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (104) in ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico kapitala, navedenega v računovodskih izkazih družbe?

☐ Da

☐ Ne

C)

Ali je podjetje v stečajnem postopku ali po nacionalnem pravu izpolnjuje merila za uvrstitev v stečajni postopek na zahtevo njegovih upnikov?

☐ Da

☐ Ne

D)

Če podjetje ni MSP:

ali je bilo v zadnjih dveh letih knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom podjetja večje od 7,5

in

ali je bilo v zadnjih dveh letih razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti nižje od 1,0?

☐ Da

☐ Ne

E)

Če ste na katero od vprašanj iz točk od A do D odgovorili pritrdilno, odgovor utemeljite in navedite sklice na ustrezna dokazila iz priloge (zadnji izkaz poslovnega izida skupaj z bilanco stanja ali sodno odločbo o stečajnem postopku ali dokazila, da podjetje po nacionalnem pravu družb izpolnjuje merila za uvrstitev v stečajni postopek na zahtevo upnikov itd.).

1.2   Na novo ustanovljeno podjetje ali večja poslovna skupina

A)

Kdaj je bilo podjetje ustanovljeno? …

B)

Od kdaj podjetje posluje? …

C)

Ali družba pripada večji poslovni skupini?

☐ Da

☐ Ne

D)

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vse podrobne informacije o skupini (organizacijski načrt, ki prikazuje povezavo med člani skupine, s podrobnimi podatki o kapitalskih in glasovalnih pravicah) in dokazila, da so težave družbe njene lastne težave, da ne izhajajo iz samovoljne razporeditve stroškov znotraj skupine in so preveč resne, da bi jih skupina sama rešila.

1.3   Sektorsko področje uporabe

Ali je podjetje dejavno:

A)

v sektorju premogovništva (105):

☐ da

☐ ne

B)

v jeklarskem sektorju (106):

☐ da

☐ ne

C)

v sektorjih, zajetih v posebnih pravilih, ki veljajo za finančne institucije (107):

☐ da

☐ ne

1.4   Ponudnik storitev splošnega gospodarskega pomena (SGEI):

A)

Ali podjetje omogoča storitve splošnega gospodarskega pomena?

☐ Da

☐ Ne

B)

Če ste na vprašanje iz točke A odgovorili pritrdilno, opišite storitve splošnega gospodarskega pomena in predložite kopijo pooblastil.

C)

Če ste na vprašanje iz točke A odgovorili pritrdilno, navedite znesek nadomestila, ki ga podjetje prejme za javne storitve, opišite metodologijo za izračun nadomestila in navedite ustrezno pravno podlago o določitvi metodologije za izračun nadomestila za javne storitve.

2.   Združljivost z notranjim trgom

2.1   Prispevek k cilju skupnega interesa:

A)

Ali se upravičenec nahaja v regijah (na ravni NUTS 2), kjer je stopnja brezposelnosti bodisi

višja od povprečja v Uniji, vztrajna in jo spremljajo težave pri ustvarjanju novih delovnih mest v zadevnih regijah bodisi

višja od nacionalnega povprečja, vztrajna in jo spremljajo težave pri ustvarjanju novih delovnih mest v zadevnih regijah.

☐ Da

☐ Ne

B)

Ali obstaja tveganje prekinitve zagotavljanja pomembne storitve, ki jo je težko nadomestiti in ki je konkurenčna podjetja ne bi mogla preprosto prevzeti (na primer nacionalni izvajalec infrastrukturnih storitev)?

☐ Da

☐ Ne

C)

Ali ima podjetje pomembno sistemsko vlogo v določeni regiji ali sektorju? Ali bi imel izstop podjetja s pomembno sistemsko vlogo morebitne negativne posledice (na primer izstop podjetja, ki zagotavlja pomemben vložek)?

☐ Da

☐ Ne

D)

Ali obstaja tveganje motnje v neprekinjenem zagotavljanju storitve splošnega gospodarskega pomena?

☐ Da

☐ Ne

E)

Ali bi neuspeh ali negativne spodbude kreditnih trgov podjetje, ki je sicer sposobno preživeti, potisnile v stečaj?

☐ Da

☐ Ne

F)

Ali bi izstop zadevnega podjetja s trga povzročil nepopravljivo izgubo pomembnega tehničnega ali strokovnega znanja?

☐ Da

☐ Ne

G)

Ali bi neuspeh upravičenca povzročil podobne težke razmere, ki niso navedene zgoraj?

☐ Da

☐ Ne

H)

Če ste na katero od vprašanj iz točk od A do G odgovorili pritrdilno, izčrpno utemeljite odgovore in navedite sklic na nadaljnja ustrezna dokazila iz priloge.

2.2   Načrt prestrukturiranja in obnova dolgoročne sposobnosti preživetja

Predložite načrt prestrukturiranja (108), namenjen obnovi dolgoročne sposobnosti preživetja (109) upravičenca v razumnem času, skupaj s tržno raziskavo in analizo občutljivosti, v kateri so opredeljeni najpomembnejši parametri uspešnosti podjetja in glavni dejavniki tveganja v prihodnosti (pri tem čim bolj upoštevajte okviren načrt prestrukturiranja iz Priloge II k smernicam za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah).

3.   Potreba po posredovanju države/spodbujevalni učinek

3.1   Navedite primerjavo med ukrepi, določenimi v načrtu prestrukturiranja, in verodostojnim alternativnim scenarijem, ki ne vključuje državne pomoči (110), ter dokažite, da ustrezni cilji, ki ste jih določili v oddelku 2.1, v takem alternativnem scenariju ne bi bili doseženi ali bi bili doseženi v manjši meri.

3.2   Dokažite, da bi se podjetje, ki je upravičeno do pomoči, brez pomoči prestrukturiralo, prodalo ali likvidiralo tako, da ne bi doseglo cilja skupnega interesa iz oddelka 2.1.

4.   Ustreznost

4.1   Na kratko opišite izbrane instrumente državne pomoči, vključno z obliko, zneskom in plačilom (111):

4.2   Pojasnite, ali so težave upravičenca povezane z likvidnostjo in/ali solventnostjo ali z obema:

4.3   Dokažite, da so izbrani instrumenti državne pomoči ustrezni za odpravljanje težav iz točke 4.2 (tj. likvidnost ali solventnost).

5.   Sorazmernost pomoči/pomoč, omejena na najmanjšo potrebno

5.1   Lastni prispevek

A)

Ali lastni prispevek upravičenca znaša najmanj 50 % stroškov prestrukturiranja (112)?

☐ Da

☐ Ne

B)

Opišite in količinsko opredelite vse kategorije stroškov prestrukturiranja, navedite njihov skupni znesek in kolikšen odstotek teh stroškov bo krit iz lastnega prispevka:

C)

Opišite in količinsko opredelite lastni prispevek k stroškom prestrukturiranja, ki jih bodo iz lastnih virov zagotovili upravičenec, njegovi delničarji ali upniki ali poslovna skupina, ki ji upravičenec pripada, ali pa novi vlagatelji:

D)

Pojasnite, zakaj je lasten prispevek po vašem mnenju konkreten in brez pomoči:

E)

Dokažite, da je lastni prispevek po učinkih na solventnost ali likvidnost upravičenca (113) primerljiv z dodeljeno pomočjo, ter v nasprotnem primeru pojasnite, zakaj ni primerljiv, in po potrebi navedite sklic na ustrezna dokazila (npr. bilanco stanja, izkaze finančnih tokov itd.):

5.2   Porazdelitev bremena

Izpolniti, če se državna pomoč dodeli v obliki, ki izboljša položaj lastniškega kapitala upravičenca  (114)

A)

Ali so bile izgube upravičenca v celoti upoštevane in pripisane obstoječim delničarjem in/ali podrejenim upnikom ter prevzete z njihove strani?

☐ Da

☐ Ne

B)

Če ste na vprašanje iz točke A odgovorili pritrdilno, predložite ustrezna dokazila, ki temeljijo na najnovejši analizi bilance stanja upravičenca.

C)

Ali se bodo med prestrukturiranjem preprečili denarni odlivi upravičenca v korist imetnikov lastniškega kapitala in/ali podrejenih dolžniških instrumentov?

☐ Da

☐ Ne

D)

Če ste na vprašanje iz točke C odgovorili nikalno, navedite razloge.

E)

Ali bo država prejela razumni delež prihodnjih povečanj vrednosti upravičenca glede na znesek državne injekcije lastniškega kapitala v primerjavi s preostalim lastniškim kapitalom družbe po upoštevanju izgub?

☐ Da

☐ Ne

F)

Če ste na vprašanje iz točke E odgovorili pritrdilno, odgovor utemeljite in predložite ustrezna dokazila.

G)

Če izgube upravičenca niso prevzete v celoti (glej točko A) in/ali se denarni odlivi upravičenca v korist imetnikov lastniškega kapitala in/ali podrejenih dolžniških instrumentov med prestrukturiranjem ne preprečijo (glej točko C), navedite razloge za to in pojasnite zlasti, zakaj bi izpolnjevanje vseh navedenih pogojev dalo nesorazmerne rezultate:

H)

Ali imetniki nadrejenih dolžniških instrumentov prispevajo k obnovi položaja lastniškega kapitala upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

I)

Če ste na vprašanje iz točke H odgovorili pritrdilno, pojasnite, kako bodo prispevali imetniki nadrejenih dolžniških instrumentov.

6.   Negativni učinki

6.1   Načelo enkratne pomoči

Ali je podjetje (ali skupina, ki ji pripada) v preteklosti že prejelo katero koli pomoč za reševanje, pomoč za prestrukturiranje ali začasno podporo za prestrukturiranje (115) in/ali nepriglašeno pomoč?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vse podrobne informacije (datum, znesek, sklic na predhoden sklep Komisije, če je primerno, itd.) (116):

6.2   Ukrepi za omejitev izkrivljanja konkurence:

Strukturni ukrepi – odprodaja in zmanjšanje poslovnih dejavnosti

A)

Opišite odprodajo sredstev, zmanjšanje zmogljivosti ali prisotnosti na trgu, h katerim je upravičenec zavezan. Dokažite, da odprodaje, odpisi dolgov in opustitev dejavnosti, ki ustvarjajo izgubo in ki so predmet zaveze, niso potrebne za obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja upravičenca. Navedite tudi ustrezne trge, na katerih se bodo odprodaje izvedle, in njihovo časovno razporeditev (117). Navedite, ali bo upravičenec olajšal odprodajo, na primer z odcepitvijo dejavnosti in soglasjem, da ne bo pridobival strank odprodanega dela podjetja.

B)

Če se strukturni ukrepi izjemoma izvajajo samo v obliki odprodaje sredstev in ne ustvarijo uspešnega subjekta, zmožnega konkurirati na trgu, dokažite, da nobena druga oblika strukturnih ukrepov ne bi bila izvedljiva ali da bi drugi strukturni ukrepi resno ogrozili gospodarsko uspešnost podjetja:

Ukrepi v zvezi z ravnanjem

C)

Ali se upravičenec strinja, da se med prestrukturiranjem odpove nakupu delnic v drugih podjetjih, razen kadar je to nujno potrebno za zagotovitev njegove dolgoročne sposobnosti preživetja, pri čemer je v takem primeru o tem dolžan obvestiti Komisijo in počakati na njeno odobritev?

☐ Da

☐ Ne

D)

Ali se upravičenec strinja, da pri trženju svojih proizvodov in storitev ne bo razglašal državne podpore kot konkurenčno prednost?

☐ Da

☐ Ne

E)

Ali so v zvezi z ravnanjem predvideni še kakšni drugi ukrepi?

☐ Da

☐ Ne

Ukrepi za odprtje trga

F)

Ali bodo nacionalni organi ali upravičenec sprejeli kakšen ukrep za spodbujanje bolj odprtih, trdnejših in konkurenčnejših trgov, na primer s podpiranjem vstopa in izstopa (118)?

☐ Da

☐ Ne

G)

Če ste na vprašanje iz točke F odgovorili pritrdilno, opišite, katere ukrepe bodo sprejeli in na katerem trgu, ter pojasnite, kako so ti ukrepi neposredno ali posredno povezani z dejavnostmi upravičenca:

Umerjanje ukrepov za omejevanje izkrivljanja konkurence

H)

Ali je kateri od ukrepov namenjen kritju socialnih stroškov prestrukturiranja (119)?

☐ Da

☐ Ne

I)

Če ste na vprašanje iz točke H odgovorili pritrdilno, navedite, kateri:

7.   Druge informacije

7.1   Tukaj navedite vse druge informacije, ki se vam zdijo pomembne za oceno zadevnih ukrepov iz smernic za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (npr. v zvezi z ukrepi za povečanje zaposljivosti presežnih delavcev ali pomoč pri iskanju nove zaposlitve):

DEL III.3.C

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za reševanje, pomoči za prestrukturiranje in/ali začasni podpori za prestrukturiranje: sheme pomoči

Ta obrazec za dodatne informacije se izpolni v primeru shem pomoči za reševanje, pomoči za prestrukturiranje in začasne podpre za prestrukturiranje iz Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah  (120) (v nadaljnjem besedilu: smernice za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah).

1.   Področje uporabe sheme

1.1   Ali shema zadeva:

a)

pomoč za reševanje:

☐ da

☐ ne

b)

pomoč za prestrukturiranje:

☐ da

☐ ne

c)

začasno podporo za prestrukturiranje:

☐ da

☐ ne

2.   Upravičenost

2.1   Ali je shema omejena na MSP (121) v težavah ali na manjša podjetja v državni lasti, ki so v težavah (122) (če ni drugače navedeno, so ta podjetja v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovana ‚MSP‘)?

☐ Da

☐ Ne

2.2   Ali je shema omejena na MSP, ki izpolnjujejo eno o naslednjih meril za upravičenost:

(a)

Za MSP, ki so družbe z omejeno odgovornostjo (123):zaradi nakopičenih izgub so izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala (124)?

☐ Da

☐ Ne

(b)

Za MSP, ki so družbe, v katerih imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (125):zaradi nakopičenih izgub so izgubila več kot polovico kapitala, prikazanega v računovodskih izkazih družbe?

☐ Da

☐ Ne

(c)

MSP, ki so v stečajnem postopku ali po nacionalnem pravu izpolnjujejo merila za uvrstitev v stečajni postopek na zahtevo njihovih upnikov?

☐ Da

☐ Ne

(d)

Za manjša podjetja v državni lasti: v zadnjih dveh letih je bilo knjigovodsko razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom večje od 7,5 in razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo ter obrestnim pokritjem nižje od 1,0?

☐ Da

☐ Ne

2.3   Ali shema predvideva, da se pomoč za reševanje ali začasna podpora za prestrukturiranje ali obe lahko dodelita MSP, ki se ne uvrščajo med podjetja v težavah, ampak se zaradi izjemnih in nepredvidenih okoliščin srečujejo z akutnimi likvidnostnimi potrebami?

☐ Da

☐ Ne

2.4   Če ste na vprašanje iz točke 2.3 odgovorili pritrdilno, pojasnite, kako se bo ocenilo, ali se MSP srečujejo z akutnimi likvidnostnimi potrebami, in katere okoliščine se štejejo za izjemne in nepredvidene.

2.5   Ali se shema uporablja za na novo ustvarjena MSP?

☐ Da

☐ Ne

2.6   Ali se shema uporablja za MSP, ki so dejavna:

a)

v sektorju premogovništva (126):

☐ da

☐ ne

b)

v jeklarskem sektorju (127):

☐ da

☐ ne

c)

v sektorjih, zajetih v posebnih pravilih, ki veljajo za finančne institucije (128):

☐ da

☐ ne

3.   Najvišji znesek pomoči

3.1   Ali je največji skupni znesek pomoči, ki se dodeli kateremu koli MSP v okviru sheme, omejen na največ 10 milijonov EUR, vključno s katero koli pomočjo, pridobljeno iz drugih virov ali v okviru drugih shem?

☐ Da

☐ Ne

3.2   Navedite največji znesek pomoči, ki se dodeli MSP v okviru sheme:

4.   Združljivost z notranjim trgom

Če gre za pomoč za reševanje, prestrukturiranje in začasno podporo za prestrukturiranje

4.1   Prispevek k cilju skupnega interesa:

(a)

Ali se shema uporablja samo v primerih, ko bi neuspeh upravičenca verjetno povzročil socialne težave ali nedelovanje trga, zlasti:

izstop inovativnega MSP ali MSP z velikim potencialom za rast bi lahko imel negativne posledice;

☐ da

☐ ne

izstop MSP z močnimi povezavami z drugimi lokalnimi ali regionalnimi MSP bi lahko imel negativne posledice;

☐ da

☐ ne

neuspeh ali negativne spodbude kreditnih trgov bi MSP, ki je sicer sposobno preživeti, potisnile v stečaj; ali

☐ da

☐ ne

podobni primeri resnih težav, ki jih upravičenec ustrezno utemelji

☐ da

☐ ne

(b)

Če ste na katero od vprašanj iz podtočke a) odgovorili pritrdilno, natančno utemeljite odgovore in pojasnite merila, na podlagi katerih bodo nacionalni organi ocenili prispevek k ciljem skupnega interesa.

Če gre za pomoč za prestrukturiranje

4.2   Načrt prestrukturiranja in obnova dolgoročne sposobnosti preživetja

Ali shema v primeru dodelitve pomoči za prestrukturiranje zahteva predložitev načrta prestrukturiranja (129), namenjenega obnovi dolgoročne sposobnosti preživetja (130) upravičenca v razumnem času (glej okviren načrt prestrukturiranja v Prilogi II k smernicam za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah)?

☐ Da

☐ Ne

5.   Potreba po posredovanju države in spodbujevalni učinek

5.1   Ali shema v primeru dodelitve pomoči za prestrukturiranje zahteva, da nacionalni organi primerjajo ukrepe, določene v načrtu prestrukturiranja, z verodostojnim alternativnim scenarijem, ki ne vključuje državne pomoči (131), in dokažejo, da se ustrezni cilji skupnega interesa iz oddelka 4.1 v takem alternativnem scenariju ne bi dosegli ali bi se dosegli v manjši meri? Natančneje, ali shema zahteva dokazilo, da bi se podjetje, ki je upravičeno do pomoči, brez pomoči prestrukturiralo, prodalo ali likvidiralo tako, da ne bi doseglo ciljev skupnega interesa iz oddelka 4.1?

☐ Da

☐ Ne

5.2   Če ste na vprašanje iz točke 5.1 odgovorili pritrdilno, pojasnite, na podlagi katerih meril bodo nacionalni organi to ocenili.

6.   Ustreznost

Če gre za pomoč za reševanje

6.1   Ali je pomoč v okviru sheme omejena na jamstva za posojilo ali posojila?

☐ Da

☐ Ne

6.2   Ali shema zahteva, da se strošek financiranja posojila (ali, v primeru jamstva za posojilo, skupni strošek financiranja zajamčenega posojila, vključno z obrestno mero posojila in jamstveno premijo) določi pri stopnji, ki ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere, ki jo je Komisija v sporočilu o referenčnih obrestnih merah (132) določila za šibka podjetja z običajno stopnjo zavarovanja s premoženjem?

☐ Da

☐ Ne

6.3   Ali shema določa, da se pomoč za reševanje dodeli za največ šest mesecev in da je treba v tem času opraviti analizo položaja upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

6.4   Ali shema določa, da se šest mesecev po dodelitvi pomoči za reševanje posojilo vrne ali jamstvo preneha, razen če pred tem: (a) nacionalni organi potrdijo načrt prestrukturiranja ali načrt likvidacije ali (b) upravičenec predloži poenostavljen načrt prestrukturiranja (133) (v primeru začasne podpore za prestrukturiranje)?

☐ Da

☐ Ne

6.5   Ali shema določa, da se pomoč za reševanje ne sme uporabiti za financiranje strukturnih ukrepov, kot je prevzem pomembnih poslovnih enot ali sredstev, drugačnih od tistih, ki so v obdobju reševanja potrebni za preživetje upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

Če gre za pomoč za prestrukturiranje

6.6   Pojasnite, na podlagi katerih meril bodo nacionalni organi ocenili, koliko so težave upravičencev povezane z likvidnostjo ali solventnostjo ali z obema, in, kako bodo izbrali najustreznejše instrumente državne pomoči, da se odpravijo ugotovljene težave:

Če gre za začasno podporo za prestrukturiranje

6.7   Ali je začasna podpora za prestrukturiranje, ki se dodeli v okviru sheme, omejena na jamstva za posojilo ali posojila?

☐ Da

☐ Ne

6.8   Ali shema določa, da se strošek financiranja posojila (ali, v primeru jamstva za posojilo, skupni strošek financiranja zajamčenega posojila, vključno z obrestno mero posojila in jamstveno premijo) določi pri stopnji, ki ni nižja od referenčne obrestne mere, ki jo je Komisija v sporočilu o referenčnih obrestnih merah določila za šibka podjetja z običajno stopnjo zavarovanja s premoženjem?

☐ Da

☐ Ne

6.9   Ali shema zahteva, da se nadomestilo za začasno podporo za prestrukturiranje poveča za vsaj 50 bazičnih točk 12 mesecev po izplačilu prvega obroka upravičencu (pri čemer se to obdobje skrajša za vsako neposredno predhodno obdobje pomoči za reševanje)?

☐ Da

☐ Ne

6.10   Ali shema določa, da se začasna podpora za prestrukturiranje dodeli za največ 18 mesecev, pri čemer se to obdobje skrajša za vsako neposredno predhodno obdobje pomoči za reševanje?

☐ Da

☐ Ne

6.11   Ali shema določa, da nacionalni organi največ šest mesecev po izplačilu prvega obroka začasne podpore za prestrukturiranje upravičencu odobrijo poenostavljen načrt prestrukturiranja, pri čemer se to obdobje skrajša za vsako neposredno predhodno obdobje pomoči za reševanje?

☐ Da

☐ Ne

6.12   Ali shema določa, da se posojilo odplača ali jamstvo preneha v 18 mesecih od datuma dodelitve začasne podpore za prestrukturiranje, pri čemer se to obdobje skrajša za vsako neposredno predhodno obdobje pomoči za reševanje, razen če so nacionalni organi pred tem odobrili predloženi načrt prestrukturiranja ali likvidacije upravičenca?

☐ Da

☐ Ne

7.   Sorazmernost pomoči ali pomoč, omejena na najmanjšo potrebno

Če gre za pomoč za reševanje in začasno podporo za prestrukturiranje

7.1   Znesek pomoči

(a)

Ali shema določa, da znesek pomoči ne sme presegati rezultata izračuna na podlagi formule iz Priloge I k smernicam za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah?

☐ Da

☐ Ne

(b)

Če ste na vprašanje iz točke (a) odgovorili nikalno, ali shema zahteva pripravo načrta likvidnosti, v katerem se opredelijo likvidnostne potrebe upravičenca v naslednjih šestih mesecih (18 mesecih v primeru začasne podpore za prestrukturiranje)?

☐ Da

☐ Ne

(c)

Če ste na vprašanje iz točke (b) odgovorili pritrdilno, pojasnite, na podlagi česa in v skladu s katerimi informacijami bodo nacionalni organi proučili, ali je načrt likvidnosti, v katerem se opredelijo likvidnostne potrebe upravičenca v naslednjih šestih mesecih (18 mesecih v primeru začasne podpore za prestrukturiranje) ustrezno utemeljen:

Če gre za pomoč za prestrukturiranje

7.2   Lastni prispevek

(a)

Ali shema zahteva, da upravičenec, njegovi delničarji,upniki,poslovne skupine, ki ji upravičenec pripada, ali novi vlagatelji iz lastnih virov zagotovijo konkreten prispevek brez pomoči k stroškom prestrukturiranja, ki znaša vsaj 40 % stroškov prestrukturiranja v primeru srednjih podjetij ali 25 % stroškov prestrukturiranja v primeru malih podjetij?

☐ Da

☐ Ne

(b)

Če ste na vprašanje iz točke a) odgovorili pritrdilno, pojasnite, katere elemente bodo nacionalni organi upoštevali pri ocenjevanju, ali je lastni prispevek konkreten in brez pomoči:

(c)

Ali shema zahteva, da mora biti lastni prispevek po učinku na stanje solventnosti ali likvidnosti upravičenca primerljiv z dodeljeno pomočjo (134)?

☐ Da

☐ Ne

(d)

Če ste na vprašanje iz točke c) odgovorili pritrdilno, pojasnite, kako bodo nacionalni organi to ocenili:

7.3   Porazdelitev bremena

Izpolniti, če shema določa, da se državna pomoč lahko dodeli v obliki, ki bo izboljšala položaj lastniškega kapitala upravičenca  (135):

(a)

Ali shema določa, da lahko država posreduje šele potem, ko se izgube v celoti upoštevajo in pripišejo obstoječim delničarjem in/ali imetnikom podrejenih dolžniških instrumentov?

☐ Da

☐ Ne

(b)

Ali se bodo med prestrukturiranjem v pravno sprejemljivem obsegu preprečili denarni odlivi upravičenca v korist imetnikov lastniškega kapitala in podrejenih dolžniških instrumentov?

☐ Da

☐ Ne

(c)

Če ste na vprašanje iz točke b) odgovorili nikalno, pojasnite, na podlagi katerih meril bodo nacionalni organi ocenili, ali bi taki denarni odlivi nesorazmerno vplivali na tiste, ki so zagotovili nov lastniški kapital.

(d)

Ali bodo nacionalni organi dovolili odstopanja od pogojev iz točk a) in b)?

Ne

Da. Če ste odgovorili pritrdilno, pojasnite.

(e)

Ali shema določa, da bo država prejela razumni delež prihodnjih povečanj vrednosti upravičenca glede na znesek državne injekcije lastniškega kapitala v primerjavi s preostalim lastniškim kapitalom družbe po upoštevanju izgub?

☐ Da

☐ Ne

8.   Negativni učinki

8.1   Načelo enkratne pomoči:

Ali shema izključuje (136) zagotavljanje pomoči za MSP, ki so v preteklosti že prejela pomoč za reševanje, pomoč za prestrukturiranje ali začasno podporo za prestrukturiranje (137) in/ali katero koli nepriglašeno pomoč?

☐ Da

☐ Ne

Če gre za pomoč za prestrukturiranje

8.2   Ukrepi za omejitev izkrivljanja konkurence (138):

Strukturni ukrepi – odprodaja in zmanjšanje poslovnih dejavnosti

(a)

Ali shema zahteva, da upravičenci odprodajo sredstva, zmanjšajo zmogljivost ali prisotnost na trgu (139) ter navedejo ustrezne trge, na katerih bodo sredstva odprodali (140), in časovno razporeditev odprodaje (141)?

☐ Da

☐ Ne

(b)

Ali shema določa, da bi se morali strukturni ukrepi običajno izvajati v obliki odprodaj v okviru rednega poslovanja samostojnega podjetja, ki je sposobno preživeti in ki, če bi ga vodil ustrezen kupec, lahko dolgoročno uspešno konkurira?

☐ Da

☐ Ne

(c)

Če ste na vprašanje iz točke b) odgovorili nikalno, ali shema določa, da lahko upravičenec, če takšen subjekt ni na voljo, izloči in nato odproda obstoječo in ustrezno financirano dejavnost ter ustvari nov uspešen subjekt, ki bi moral biti zmožen konkurirati na trgu?

☐ Da

☐ Ne

(d)

Če shema omogoča izvajanje strukturnih ukrepov samo v obliki odprodaje sredstev brez oblikovanja uspešnega subjekta, zmožnega konkurirati na trgu, ali mora upravičenec dokazati, da nobena druga oblika strukturnih ukrepov ne bi bila izvedljiva ali da bi drugi strukturni ukrepi resno ogrozili gospodarsko uspešnost podjetja?

☐ Da

☐ Ne

Ukrepi v zvezi z ravnanjem

(e)

Ali shema zahteva, da se upravičenec v obdobju prestrukturiranja odpove nakupu delnic v drugih podjetjih, razen kadar je to nujno potrebno za zagotovitev dolgoročne sposobnosti njegovega preživetja?

☐ Da

☐ Ne

(f)

Ali shema zahteva, da se upravičenec pri trženju svojih proizvodov in storitev odpove razglašanju državne podpore kot konkurenčno prednost?

☐ Da

☐ Ne

(g)

Ali shema zahteva, da se upravičenec vzdrži poslovnega ravnanja, katerega cilj je hitro širjenje njegovega tržnega deleža v povezavi s posebnimi proizvodi ali geografskimi trgi s ponujanjem pogojev (na primer cenovnih ali drugih komercialnih pogojev), ki jih konkurenti, ki ne prejemajo državne pomoči, ne morejo ponujati?

☐ Da

☐ Ne

(h)

Če ste na vprašanje iz točke (g) odgovorili pritrdilno, pojasnite, v katerih okoliščinah? Pojasnite.

(i)

Ali shema predvideva še kakšne druge ukrepe v zvezi z ravnanjem?

Ne

Da. Če ste odgovorili pritrdilno, jih opišite.

Ukrepi za odprtje trga

(j)

Ali shema omogoča, da nacionalni organi ali upravičenec sprejmejo ukrepe za spodbujanje bolj odprtih, trdnejših in konkurenčnejših trgov, na primer s podpiranjem vstopa in izstopa (142)?

☐ Da

☐ Ne

(k)

Če ste na vprašanje iz točke j) odgovorili pritrdilno, navedite, katere:

9.   Splošno

9.1   Ali se shema uporablja za MSP na območjih, ki prejemajo pomoč?

☐ Da

☐ Ne

9.2   Ali se posebne določbe uporabljajo za MSP na območjih iz sheme, ki prejemajo pomoč?

☐ Da

☐ Ne

9.3   Če ste na vprašanje iz točke 9.2 odgovorili pritrdilno, pojasnite, katere posebne določbe se uporabljajo in zakaj je njihova uporaba utemeljena.

9.4   Ali nacionalni organi nameravajo sprejeti prispevek, ki je manjši od 40 % stroškov prestrukturiranja v primeru srednjih podjetij ali manjši od 25 % stroškov prestrukturiranja v primeru malih podjetij?

☐ Da

☐ Ne

9.5   Če ste na vprašanje iz točke 9.4 odgovorili pritrdilno, pojasnite, kako bodo nacionalni organi uporabili zahteve v zvezi z ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence, da se omejijo negativni sistemski vplivi na regijo:

10.   Druge informacije

Navedite katere koli druge informacije, ki bi lahko bile pomembne za ocenitev priglašenega ukrepa pomoči iz smernic za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (npr. v zvezi z ukrepi za povečanje zaposljivosti presežnih delavcev ali pomoč pri iskanju nove zaposlitve):

DEL III.4

Obrazec za dodatne informacije o pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi pomoči iz Sporočila Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del  (143).

1.   Značilnosti priglašenih ukrepov pomoči

1.1   Čim natančneje opišite namen pomoči za vsak ukrep, kadar je to primerno.

1.2   Opišite področje uporabe posameznega ukrepa glede na:

1.2.1   vrsto dejavnosti, ki jih zajema (npr. razvoj, produkcija, distribucija):

1.2.2   vrsto del, ki jih zajema (npr. kinematografskih del, televizijskih serij, transmedijev):

1.3   Če shema pomoči vključuje ukrep podpore za transmedijske projekte, ali so dejavnosti, ki prejemajo pomoč, neposredno povezane z elementom filmske produkcije dela?

☐ Da

☐ Ne

1.4   Navedite, katere določbe zagotavljajo, da ima pomoč kulturni cilj:

2.   Pogoji za upravičenost

2.1   Navedite pogoje za upravičenost dejavnosti ali del v okviru načrtovanega ukrepa pomoči:

2.2   Navedite pogoje za upravičenost upravičencev v okviru načrtovanega ukrepa pomoči:

Ali shema dela razlike na podlagi državljanstva ali stalnega prebivališča?

Ali morajo upravičenci ob plačilu pomoči izpolnjevati še kakšne druge pogoje poleg tistega v zvezi z zastopanostjo s strani stalne agencije?

Če pomoč vsebuje elemente davka, ali morajo upravičenci izpolnjevati še kakšne druge obveznosti ali pogoje poleg tistega, po katerem morajo imeti obdavčljiv dohodek na ozemlju države članice?

Drugi pogoji:

3.   Obveznosti teritorializacije porabe

3.1   Navedite, ali ukrep vključuje določbe, ki zahtevajo, da producenti porabijo proračun za produkcijo v celoti ali delno na ozemlju države članice ali v eni od njenih regij:

3.1.1   da bi bili upravičeni do pomoči?

☐ Da

☐ Ne

3.1.2   kot pogoj, povezan z dodelitvijo pomoči?

☐ Da

☐ Ne

3.2   Ali se pogoji glede teritorializacije porabe uporabljajo za nekatere posebne postavke proračuna za produkcijo?

3.3   Če je treba upoštevati najmanjšo stopnjo teritorializacije porabe, da se izpolni pogoj za upravičenost do pomoči, opišite naravo teh zahtev:

3.3.1   implicitna narava (npr. najmanjše število dni predvajanja produkcije na ozemlju):

3.3.2   eksplicitna narava (npr. najmanjši znesek ali odstotek izdatkov):

3.4   Če je dodelitev pomoči povezana s pogoji teritorializacije porabe, pojasnite:

3.4.1   Ali je pomoč izračunana kot odstotek teritorializacije porabe?

3.4.2   Ali je zahtevana teritorializacija porabe izračunana glede na celoten filmski proračun?

3.4.3   Ali je zahtevana teritorializacija porabe izračunana glede na znesek dodeljene pomoči?

4.   Upravičeni stroški

Navedite stroške, ki se lahko upoštevajo pri določitvi zneska pomoči.

5.   Intenzivnost pomoči

5.1   Navedite, ali shema dovoljuje, da intenzivnosti pomoči presegajo 50 % proračuna za produkcijo? Če ste odgovorili pritrdilno, opišite vrsto zadevnih del in določene omejitve intenzivnosti pomoči.

5.2   Če se uporablja pojem ‚zahtevna avdiovizualna dela‘, navedite kategorije del, ki jih ta pojem zajema (navedite uporabljeno opredelitev).

5.3   Če se pomoč v okviru sheme dodeli za pisanje scenarijev ali razvoj: ali so ti stroški vključeni v proračun za produkcijo in upoštevani pri izračunu intenzivnosti pomoči za avdiovizualna dela?

5.4   Če so dejavnosti distribucije in promocije podprte v okviru sheme: kolikšna je dovoljena intenzivnost pomoči v okviru sheme?

6.   Filmska dediščina

Če je primerno, navedite informacije o ukrepih, izvedenih v zvezi s filmsko dediščino.

7.   Združljivost

7.1   Utemeljite združljivost pomoči ob upoštevanju načel iz Sporočila Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del.

7.2   Če shema zajema pomoč za kinematografe, utemeljite, zakaj je pomoč združljiva s pomočjo za pospeševanje kulture v smislu člena 107(3)(d) PDEU, in zlasti potrebo po pomoči, njeno ustreznost in sorazmernost.

8.   Druge informacije

Tukaj navedite vse druge informacije, ki se vam zdijo pomembne za oceno zadevnih ukrepov iz Sporočila Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del.

DEL III.5

Obrazec za dodatne informacije o državni pomoči za širokopasovna omrežja

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi pomoči iz Smernic Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij  (144) (v nadaljnjem besedilu: smernice za uporabo pravil v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij).

1.   Značilnosti priglašenega ukrepa pomoči

1.1   Opišite cilj ukrepa pomoči:

1.2   Pojasnite, kako se ukrep pomoči ujema z nacionalno strategijo za razvoj širokopasovnih omrežij in s cilji Unije (vključno s strategijo EVROPA 2020 in Evropskim programom za digitalne tehnologije (145)).

1.3   Navedite razloge za javno posredovanje in pojasnite pričakovane koristi ukrepa pomoči (npr. gospodarske in družbene koristi, večja pokritost s širokopasovnimi omrežji in z internetnimi povezavami itd.).

1.4   Katero kategorijo omrežja podpira ukrep pomoči?

hrbtenična omrežja (ali povezovalna omrežja);

zaledna omrežja (ali regionalna ali t. i. ‚middle mile‘ omrežja (tj. omrežje vmesnega kilometra));

dostopovna omrežja (ali t. i. ‚last mile‘ omrežja (tj. omrežje zadnjega kilometra)).

1.5   Katere elemente omrežja podpira ukrep pomoči?

Pasivne infrastrukturne elemente;

Aktivno infrastrukturno opremo.

1.6   Katero vrsto širokopasovnih omrežij podpira ukrep pomoči?

Osnovna širokopasovna omrežja (ki zagotavljajo hitrost prenosa vsaj 2 MB/s)

Dostopovna omrežja naslednje generacije (NGA) (146)

Širokopasovna omrežja ultra velikih hitrosti (147)

1.7   V katere vrste območij je usmerjen ukrep pomoči? Razvrstite ciljna območja glede na različen segment in vrsto podprtega omrežja in razvrstitev utemeljite na podlagi preverljivih podatkov.

Bele lise osnovnega omrežja

Sive lise osnovnega omrežja

Črne lise osnovnega omrežja

Bele lise NGA

Sive lise NGA

Črne lise NGA

Bele lise omrežja ultra visoke hitrosti

Sive lise omrežja ultra visoke hitrosti

Črne lise omrežja ultra visoke hitrosti

1.8   Navedite vse druge ustrezne informacije, da pojasnite splošni okvir ukrepa pomoči.

1.9   Katera vrsta naložbe in poslovnega modela bo sprejeta (148)?

2.   Postopek in dodelitev ukrepa pomoči

Kartiranje, analiza pokritosti

2.1   Kakšno je področje uporabe ukrepa pomoči v smislu teritorialne pokritosti?

2.2   Navedite informacije, vključno z datumom, in predložite rezultate natančnega kartiranja in analize pokritosti, ki sta bila izvedena, da se jasno določijo ciljna območja.

Javno posvetovanje

2.3   Opišite postopek in rezultate odprtega, preglednega javnega posvetovanja, ki je vsem zainteresiranim stranem omogočilo, da so izrazile svoje mnenje o načrtovanem ukrepu pomoči. Navedite ustrezne internetne povezave, kjer so objavljene informacije o ukrepu.

Konkurenčen izbirni postopek

2.4   Če bo subvencionirano omrežje postavil in/ali upravljal tretji operater, potrdite, da bo konkurenčni izbirni postopek izveden v skladu z direktivami EU o javnih naročilih (149). Navedite vse ustrezne informacije v zvezi s tem.

2.5   Navedite informacije o tem, kako bo izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba (vključno z merili za dodelitev in relativno težo, pripisano vsakemu izbranemu merilu), pri čemer upoštevajte kvalitativno merilo (na primer pokritost, trajnost tehnološkega pristopa ali učinek rešitve na konkurenco) in ceno.

2.6   Ali obstajajo minimalne zahteve v zvezi s storitvijo, ki jim mora subvencionirano omrežje ustrezati (kot so najmanjša pasovna širina, podprte storitve, minimalna geografska pokritost itd.)?

☐ Da

☐ Ne

2.7   Če ste odgovorili pritrdilno, opišite.

Tehnološka nevtralnost

2.8   Ali je ukrep pomoči tehnološko nevtralen?

☐ Da

☐ Ne

2.9   Če ste na vprašanje iz točke 2.8 odgovorili pritrdilno, opišite, kako je zagotovljeno upoštevanje navedenega načela.

Uporaba obstoječe infrastrukture

2.10   Predložite zemljevid obstoječih infrastruktur v zadevni državi ali regiji, vključno z novimi infrastrukturami, ki jih komercialni operaterji načrtujejo v bližnji prihodnosti, to je v treh letih.

2.11   Pojasnite, kako je zagotovljeno, da bodo operaterji, ki želijo sodelovati v izbirnem postopku, zagotovili vse ustrezne informacije o vseh obstoječih infrastrukturah, ki jih imajo v lasti ali jih upravljajo v ciljnem območju.

Grosistični dostop

2.12   Pojasnite, katere vrste obveznosti ‚grosističnega dostopa‘ bodo veljale za subvencionirano omrežje (vključno z dostopom do pasivne in aktivne infrastrukture, pravico do uporabe vodov in drogov, temnih optičnih vlaken in uličnih priključnih omaric) in koliko časa bodo trajale.

Oblikovanje cen grosističnega dostopa

2.13   Pojasnite, kako se bo izvedla primerjalna analiza cen dostopa.

Mehanizem za vračilo sredstev in spremljanje

2.14   Ali se bo za ukrep pomoči uporabljal mehanizem za vračilo sredstev?

☐ Da

☐ Ne

2.15   Če ste na vprašanje iz točke 2.14 odgovorili pritrdilno, opišite ta mehanizem, njegove značilnosti in trajanje.

2.16   Pojasnite, kako bo organizirano spremljanje ukrepa pomoči:

kateri javni organ bo izvajal spremljanje?

kateri vidiki ukrepa se bodo spremljali?

katera merila uspešnosti bodo analizirana?

kakšen bo časovni razpored spremljanja?

Nacionalni regulativni organi

2.17   Opišite vlogo nacionalnega regulativnega organa, zlasti glede: določanja ciljnih območij, oblikovanja cen grosističnega dostopa, vključno s primerjalno analizo, reševanja sporov itd.

2.18   Navedite stališče nacionalnega regulativnega organa o predlaganem posredovanju pomoči in, če je na voljo, mnenje nacionalnega organa za konkurenco.

3.   Merila združljivosti

Pojasnite, kako priglašeni ukrep pomoči izpolnjuje pogoje iz oddelka 2.5 smernic za uporabo pravil v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, zlasti glede naslednjega:

Cilj skupnega interesa

(a)

Ali je ukrep pomoči namenjen doseganju natančno določenih ciljev skupnega interesa?

☐ Da

☐ Ne

(b)

Če ste na vprašanje iz točke (a) odgovorili pritrdilno, opišite cilje skupnega interesa, ki jih ukrep pomoči želi doseči.

Nedelovanje trga

(c)

Ali je ukrep pomoči namenjen odpravi nedelovanja trga ali velikih neenakosti, ki ovirajo razpoložljivost širokopasovnih storitev?

☐ Da

☐ Ne

(d)

Če ste na vprašanje iz točke (c) odgovorili pritrdilno, opišite to nedelovanje trga in zagotovite splošen pregled trga širokopasovnih storitev v zadevni državi ali regiji in območij, h katerim je ukrep pomoči usmerjen.

Pregled mora vsebovati informacije o sedanji ravni pokritosti s širokopasovnim omrežjem, stopnjo razširjenosti interneta (številu priključenih gospodinjstev, podjetij), razčlenitev razpoložljivosti storitev po tehnologiji, glavnih trendih na (nacionalnem ali regionalnem) trgu širokopasovnih storitev, razlike med podeželjem in mestom v smislu pokritosti s širokopasovnim omrežjem, primerjavo maloprodajnih cen s tistimi, ki se zaračunajo za enake storitve, zagotovljene v bolj konkurenčnih, a primerljivih območjih ali regijah države, razpoložljive tehnološke rešitve za razvoj širokopasovnih omrežij in opravljanje storitev povezovanja, konkurenčni položaj na trgih elektronskih komunikacij (strukturo in dinamiko trgov), pregled nacionalnega regulativnega okvira in obstoječih regulativnih obveznosti operaterjev elektronskih komunikacij.

Ustrezni instrument

(e)

Dokažite ustreznost ukrepa pomoči.

(f)

Ali so bili izvedeni kateri koli drugi (manj izkrivljajoči) instrumenti za zagotavljanje širokopasovnih storitev in izboljšanje nezadostne širokopasovne povezljivosti, vključno s predhodnimi ureditvami ali pospeševanjem povpraševanja?

☐ Da

☐ Ne

(g)

Če ste na vprašanje iz točke (f) odgovorili pritrdilno, opišite te pobude in pojasnite, zakaj niso štele za zadostne za doseganje želenih ciljev v zvezi z razvojem širokopasovnih omrežij.

(h)

Ali so obstoječi operaterji omrežja v zadnjih treh letih izvedli kakšno zasebno naložbo na ciljnih območjih?

☐ Da

☐ Ne

(i)

Če ste na vprašanje iz točke (h) odgovorili pritrdilno, opišite te naložbe in pojasnite, zakaj obstoječa širokopasovna infrastruktura ni dovolj močna, da bi zadostila potrebam državljanov in poslovnih uporabnikov, in zakaj je potrebna državna pomoč.

Spodbujevalni učinek

(j)

Opišite pozitivne učinke, ki se pričakujejo od ukrepa pomoči.

Velika sprememba

(k)

Ali bo ukrep pomoči povzročil ‚veliko spremembo‘ v smislu razpoložljivosti širokopasovnih povezav?

☐ Da

☐ Ne

(l)

Če ste na vprašanje iz točke (k) odgovorili pritrdilno, dokažite to na podlagi primerjave z obstoječo in načrtovano postavitvijo omrežja (to je pred in po načrtovanem posredovanju). Natančno opišite zlasti, ali se bo izvedla pomembna nova naložba v širokopasovno omrežje in kolikšna bo ter katere nove zmogljivosti bodo zagotovljene na trgu v smislu razpoložljivosti širokopasovnih povezav in kakovosti.

(m)

Pojasnite pričakovane spremembe v ravnanju upravičencev do ukrepa pomoči.

(n)

Dokažite, da se brez državne pomoči podobna naložba v širokopasovna omrežja ne bi izvedla v enakem časovnem okviru in/ali pod enakimi pogoji.

Sorazmernost

(o)

Pojasnite, kako je zagotovljeno, da je ukrep pomoči omejen na najmanjši potrebni znesek.

Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino

(p)

Pojasnite, katere možne neželene učinke bi lahko imel ukrep pomoči na konkurenco in trgovino (na primer: možnost, da povzroči izrinjanje zasebnih naložb ali okrepitev prevladujočega položaja) in kateri elementi pri zasnovi ukrepa (150) bi lahko kar najbolj zmanjšali ta tveganja.

4.   Druge informacije

Tukaj navedite vse druge informacije, ki se vam zdijo pomembne za oceno zadevnega ukrepa iz Smernic Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, ali informacije, pomembne z vidika pravil Unije o konkurenci in notranjem trgu (151).

DEL III.6

Obrazec za dodatne informacije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo

Ta obrazec za dodatne informacije je namenjen priglasitvi katere koli pomoči iz Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: smernice za varstvo okolja in energijo)  (152).

Vse dokumente, ki jih zagotovijo države članice kot priloge k obrazcu za priglasitev, je treba oštevilčiti in številke dokumentov je treba navesti v ustreznih oddelkih tega obrazca za dodatne informacije.

Če je upravičencev do ukrepa individualne pomoči več, je treba za vsakega od njih navesti ustrezne informacije.

Ta obrazec za dodatne informacije se izpolni skupaj z obrazcem ‚Del I. Splošne informacije‘.

Področje uporabe

Uredba o splošnih skupinskih izjemah

Preden izpolnite ta obrazec za priglasitev, preverite, ali bi se ta ukrep lahko izvedel v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 (153) (v nadaljnjem besedilu: uredba o splošnih skupinskih izjemah) in zlasti oddelkom 7 poglavja III Uredbe (Pomoč za varstvo okolja in energijo).

Ali bi se pomoč lahko izvedla v okviru uredbe o splošnih skupinskih izjemah?

☐ Da

☐ Ne

Če bi se pomoč lahko izvedla v okviru uredbe o splošnih skupinskih izjemah, pojasnite, zakaj je ukrep priglašen.

Uredba de minimis

Preden izpolnite ta obrazec za priglasitev, preverite, ali bi se ukrep lahko izvedel v okviru uredbe de minimis  (154):

Ali bi se pomoč lahko izvedla v okviru uredbe de minimis?

☐ Da

☐ Ne

Če bi se pomoč lahko izvedla v okviru uredbe de minimis, pojasnite, zakaj je ukrep priglašen.

Ta obrazec je namenjen samo priglasitvi državne pomoči, ki se bo izvedla v okviru smernic za varstvo okolja in energijo. Izpolnite ustrezne dele obrazca za priglasitev glede na značilnosti priglašenega ukrepa.

Oddelek A:   Splošne informacije o ukrepih pomoči za varstvo okolja in energijo

1.

V nadaljevanju navedite vrsto pomoči in izpolnite ustrezen del oddelka B ‚Splošna ocena združljivosti‘ tega obrazca za dodatne informacije: Če shema zagotavlja več kot eno vrsto pomoči iz spodnjega seznama, izpolnite oddelek B za vsako obkljukano okence.

Če je ukrep pomoč v obliki znižanj ali oprostitev okoljskih davkov ali znižanja finančne podpore za energijo iz obnovljivih virov (155), izpolnite oddelek C ‚Ocena združljivosti pomoči v obliki znižanj ali oprostitev okoljskih davkov in v obliki znižanja finančne podpore za energijo iz obnovljivih virov‘.

(a) ☐

Pomoč za podjetja, ki presegajo standarde Unije ali ki zvišujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Unije

(b) ☐

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Unije ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Unije

(c) ☐

Pomoč za predčasno prilagajanje na prihodnje standarde Unije

(d) ☐

Pomoč za obnovljive vire energije

Potrdite, da ukrep podpira samo energijo iz obnovljivih virov, kot je opredeljena v točki 19(5) in točki 19(11) smernic za varstvo okolja in energijo.

V zvezi z biogorivi potrdite, da ukrep podpira samo trajnostna biogoriva, kot je opredeljeno v točki 19(9) smernic za varstvo okolja in energijo.

(e) ☐

Pomoč za ukrepe glede energijske učinkovitosti

Potrdite, da ukrep podpira samo ukrepe glede učinkovitosti, kot so opredeljeni v točki 19(2) smernic za varstvo okolja in energijo.

(f) ☐

Pomoč za ukrepe glede energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja

Potrdite, da ukrep podpira samo ukrepe glede energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja, kot sta opredeljena v točki 19(14) smernic za varstvo okolja in energijo.

(g) ☐

Pomoč za soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Potrdite, da ukrep podpira samo soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot je opredeljena v točki 19(13) smernic za varstvo okolja in energijo.

(h) ☐

Pomoč za ravnanje z odpadki

(i) ☐

Pomoč za okoljske študije

(j) ☐

Pomoč za sanacijo onesnaženih območij

(k) ☐

Pomoč za preselitev podjetij

(l) ☐

Pomoč, vključena v sheme trgovanja z dovoljenji

(m) ☐

Pomoč za energetsko infrastrukturo

(n) ☐

Pomoč za zajem, prevoz in shranjevanje CO2 (‚CCS‘)

(o) ☐

Pomoč za ukrepe za zadostnost proizvodnje

(p) ☐

Pomoč v obliki znižanj ali oprostitev okoljskih davkov

(q) ☐

Pomoč v obliki znižanj finančne podpore za energijo iz obnovljivih virov

2.

Natančno opišite glavne značilnosti priglašenega ukrepa (cilj, verjetne učinke pomoči, instrument pomoči, intenzivnost pomoči, upravičence, proračun, pogoje itd.).

3.

Ali se pomoč lahko združi z drugo pomočjo?

☐ Da

☐ Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite oddelek o kumulaciji v oddelku o sorazmernosti oddelka B.