Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015R2256

Komisijas Regula (ES) 2015/2256 (2015. gada 4. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 321, 5.12.2015., 12./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2256/oj

5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/12


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2256

(2015. gada 4. decembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (1) un jo īpaši tās 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1177/2003 ir noteikta vienota sistēma Savienības statistikas sistemātiskai sagatavošanai par ienākumiem un dzīves apstākļiem.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1983/2003 (2) pieņemts primāro mērķa mainīgo lielumu saraksts, šo mainīgo lielumu kodi un datu pārsūtīšanas tehniskais formāts attiecībā uz EU-SILC galvenajiem darbības aspektiem.

(3)

Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome 2010. gada 7. un 8. jūnija sanāksmē pieņēma lēmumu par to, ka 2015. gadā īstenojamā Savienības pamatmērķa vidusposma pārskatā būtu jāiekļauj arī rādītāju pārskats, kurā ņemtu vērā ekonomiskās norises un uzlabotus mērīšanas instrumentus.

(4)

Ņemot to vērā, Komisijas Regulās (ES) Nr. 112/2013 (3) un (ES) Nr. 67/2014 (4) tika iekļauti jauni mainīgie lielumi, ar kuriem mērīt mājsaimniecību un indivīdu (pieaugušo) materiālo nenodrošinātību to sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstā, par kuriem dati vācami 2014. un 2015. gadā.

(5)

Lai veiktu turpmākās datu vākšanas darbības, jāpielāgo arī primāro mērķa mainīgo lielumu saraksts. Tas ietver novecojušu mainīgo lielumu svītrošanu un jaunu mainīgo lielumu pievienošanu Regulas (EK) Nr. 1983/2003 pielikumam. Lai īstenotu uzticamu materiālās nenodrošinātības mērīšanas pasākumu, šīs pozīcijas izvēlētas pēc divām padziļinātām statistiskas analīzēm, kas balstītas uz datiem, kuri apkopoti 2009. un 2013. gada EU-SILC.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1983/2003.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1983/2003 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 3.7.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 7. novembra Regula (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (OV L 298, 17.11.2003., 34. lpp.).

(3)  Padomes 2013. gada 7. februāra Regula (ES) Nr. 112/2013, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2014. gada sarakstu, kuri attiecas uz materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (OV L 37, 8.2.2013., 2. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 67/2014, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2015. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzdalību sociālajā un kultūras dzīvē un materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (OV L 23, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1983/2003 pielikumu groza šādi:

1)

sadaļu “Dati par saimi – Sociālā atstumtība – Nemonetāri saimes pametuma rādītāji, ietverot grūtības” savilkt galus kopā“, parāda apmērs un pirmās nepieciešamības preču pastiprināts trūkums” groza šādi:

a)

svītro šādus mainīgos lielumus:

Sastāvdaļa

Mainīgā lieluma nosaukums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

“X,L

HS070

 

Vai Jums ir telefons (ietverot mobilo telefonu)?

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē, citi iemesli

 

HS070_F

– 1

Trūkstošais

1

Aizpilda mainīgo lielumu

X,L

HS080

 

Vai Jums ir krāsu televizors?

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē, citi iemesli

 

HS080_F

– 1

Trūkstošais

1

Aizpilda mainīgo lielumu”

un

“X,L

HS100

 

Vai Jums ir veļas mašīna?

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē, citi iemesli

 

HS100_F

– 1

Trūkstošais

1

Aizpilda mainīgo lielumu”

b)

pēc mainīgajiem lielumiem HS150 un HS150_F tiek pievienoti šādi mainīgie lielumi:

Komponents

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

“X,L

HD080

 

Nolietotu mēbeļu aizstāšana

1

2

Nē – mājsaimniecība to nevar atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

HD080_F

1

Aizpilda mainīgo lielumu

– 1

Trūkst”

2)

starp sadaļu “Personas dati – Pamatdati – Demogrāfiskie dati 16+” un “Personas dati – Izglītība – Izglītība, ietverot augstāko iegūto ISCED līmeni” iekļauj šādu jaunu sadaļu “Personas dati – Sociālā atstumtība – Rādītāji par nemonetāro personas nenodrošinātību”:

Komponents

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

Personas dati

Sociālā atstumtība

“RĀDĪTĀJI PAR NEMONETĀRO PERSONAS NENODROŠINĀTĪBU

X,L

PD020

 

Nolietotu apģērbu aizstāj ar jaunu (nevis lietotu) apģērbu

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD020_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD030

 

Divi pāri derīgu apavu (tostarp viens pāris apavu, kuri valkājami jebkādos laika apstākļos)

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD030_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD050

 

Vismaz reizi mēnesī tiekas ar draugiem/ģimeni (radiem), lai kopā dotos iedzert vai paēst

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD050_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD060

 

Regulāri izmanto kādu brīvā laika pavadīšanas iespēju

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD060_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD070

 

Katru nedēļu tērē nelielu naudas summu savām vajadzībām

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD070_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD080

 

Interneta pieslēgums mājās personīgām vajadzībām

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD080_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents”


Augša