EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02014R0833-20221204

Konsolidirano besedilo: Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-12-04

02014R0833 — SL — 04.12.2022 — 012.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 833/2014

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

(UL L 229 31.7.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

UREDBA SVETA (EU) št. 1290/2014 z dne 4. decembra 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

UREDBA SVETA (EU) 2015/1797 z dne 7. oktobra 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

UREDBA SVETA (EU) 2017/2212 z dne 30. novembra 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

UREDBA SVETA (EU) 2022/262 z dne 23. februarja 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

UREDBA SVETA (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

UREDBA SVETA (EU) 2022/334 z dne 28. februarja 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

UREDBA SVETA (EU) 2022/345 z dne 1. marca 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

UREDBA SVETA (EU) 2022/350 z dne 1. marca 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

UREDBA SVETA (EU) 2022/394 z dne 9. marca 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

UREDBA SVETA (EU) 2022/428 z dne 15. marca 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

UREDBA SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

UREDBA SVETA (EU) 2022/879 z dne 3. junija 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

UREDBA SVETA (EU) 2022/1269 z dne 21. julija 2022

  L 193

1

21.7.2022

►M17

UREDBA SVETA (EU) 2022/1904 z dne 6. oktobra 2022

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

UREDBA SVETA (EU) 2022/2367 z dne 3. decembra 2022

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2368 z dne 3. decembra 2022

  L 311I

5

3.12.2022


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 246, 21.8.2014, str.  59 (833/2014)

►C2

Popravek, UL L 055, 28.2.2022, str.  78 (2022/262)

 C3

Popravek, UL L 114, 12.4.2022, str.  214 (št. 833/2014)

 C4

Popravek, UL L 114, 12.4.2022, str.  212 (2022/328)

 C5

Popravek, UL L 119, 21.4.2022, str.  114 (2022/394)

►C6

Popravek, UL L 190, 19.7.2022, str.  191 (2022/576)

 C7

Popravek, UL L 202, 2.8.2022, str.  58 (2022/576)
▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 833/2014

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini▼M7

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„blago in tehnologije z dvojno rabo“ pomeni blago iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(b) 

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so opredeljeni na seznamu spletnih mest iz Priloge I;

(c) 

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali kakršnimi koli drugimi tehničnimi storitvami in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(d) 

„posredniške storitve“ pomeni:

(i) 

pogajanja ali ureditve transakcij za nakup, prodajo ali dobavo blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo tretjo državo, ali

(ii) 

prodajo ali nakup blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, tudi kadar se nahajajo v tretjih državah za njihov prenos v drugo tretjo državo;

(e) 

„investicijsko posredništvo“ pomeni naslednje storitve in dejavnosti:

(i) 

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti;

(ii) 

izvrševanje naročil v imenu strank;

(iii) 

poslovanje za lastni račun;

(iv) 

upravljanje portfeljev;

(v) 

investicijsko svetovanje;

(vi) 

izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;

(vii) 

plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa;

(viii) 

kakršno koli storitev v zvezi s sprejemom v trgovanje na reguliranem trgu ali trgovanje v večstranskem sistemu trgovanja;

(f) 

▼M11

„prenosljivi vrednostni papirji“ pomeni naslednje razrede vrednostnih papirjev, vključno v obliki kriptosredstev, ki se lahko tržijo na kapitalskem trgu, razen plačilnih instrumentov, kot so:

▼M7

(i) 

delnice družb in drugi vrednostni papirji, enakovredni delnicam v podjetjih, partnerskih podjetjih ali drugih subjektih, ter potrdila o lastništvu v zvezi z delnicami,

(ii) 

obveznice in druge oblike listinjenega dolga, vključno s potrdili o lastništvu v zvezi s takimi vrednostnimi papirji,

(iii) 

vsi drugi vrednostni papirji, ki dajejo pravico do pridobitve ali prodaje kakršnega koli takega prenosljivega vrednostnega papirja ali ki privedejo do denarnega plačila, določeni glede na prenosljive vrednostne papirje;

(g) 

„instrumenti denarnega trga“ pomeni tisti razred instrumentov, s katerimi se navadno posluje na denarnem trgu, kot so zakladne menice, potrdila o denarnih depozitih in komercialni zapisi, razen plačilnih instrumentov;

(h) 

„kreditna institucija“ pomeni podjetje, čigar poslovanje predstavlja sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanje kreditov za svoj račun;

(i) 

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(j) 

„centralna depotna družba“ pomeni pravno osebo, kot je opredeljena v točki 1 člena 2(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(k) 

„depozit“ pomeni pozitivni saldo, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in jih mora kreditna institucija vrniti po veljavnih pravnih in pogodbenih pogojih, vključno z vezanim depozitom in hranilno vlogo, razen pozitivnega salda, kadar:

(i) 

se da njegov obstoj dokazati le s finančnim instrumentom, kot je opredeljen v členu 4(1)(15) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), razen če gre za varčevalni produkt, katerega obstoj je mogoče dokazati s potrdilom o vlogi, ki se glasi na določeno ime, in ki obstaja v državi članici 2. julija 2014,

(ii) 

njegova glavnica ni odplačljiva po nominalni vrednosti,

(iii) 

njegova glavnica je odplačljiva samo s posebnim jamstvom ali sporazumom s strani kreditne institucije ali tretje osebe;

(l) 

„sheme državljanstva za vlagatelje“ (ali „zlati potni listi“) pomeni postopke, ki jih vzpostavi država članica in ki državljanom tretjih držav omogočajo, da pridobijo njeno državljanstvo v zameno za vnaprej določena plačila in naložbe;

(m) 

„sheme prebivanja za vlagatelje“ (ali „zlati vizumi“) pomeni postopke, ki jih vzpostavi država članica in ki državljanom tretjih držav omogočajo, da pridobijo dovoljenje za prebivanje v državi članici v zameno za vnaprej določena plačila in naložbe;

(n) 

„mesto trgovanja“, kot je opredeljeno v členu 4(1)(24) Direktive 2014/65/EU, pomeni regulirani trg, večstranski sistem trgovanja (MTF) ali organizirani sistem trgovanja (OTF);

(o) 

„financiranje ali finančna pomoč“ pomeni vsakršno dejanje, s katerim ne glede na izbran poseben način zadevna oseba, subjekt ali organ pogojno ali brezpogojno izplača oziroma se zaveže izplačilu lastnih sredstev ali gospodarskih virov, med drugim tudi nepovratnih sredstev, posojil, garancij, jamstev, obveznic, akreditivov, dobaviteljskih kreditov, kreditov kupcu, uvoznih ali izvoznih predplačil in vseh vrst zavarovanj in pozavarovanj, tudi zavarovanj izvoznih kreditov; plačilo in pogoji plačila dogovorjene cene za blago ali storitev, ki so v skladu z običajno poslovno prakso, niso financiranje ali finančna pomoč;

(p) 

„partnerska država“ pomeni državo, ki uporablja vrsto ukrepov za nadzor izvoza, ki so vsebinsko enakovredni ukrepom iz te uredbe, navedenim v Prilogi VIII;

(q) 

„komunikacijske naprave za potrošnike“ pomeni naprave, ki jih uporabljajo fizične osebe, kot so osebni računalniki in zunanje naprave (vključno s trdimi diski in tiskalniki), mobilni telefoni, pametni televizorji, pomnilniške naprave (USB pomnilniki) in programska oprema za široko porabo za vse naštete naprave;

▼M8

(r) 

„Ruski letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki so ga izdali pristojni organi Ruske federacije;

▼M12

(s) 

„bonitetna ocena“ pomeni mnenje o kreditni sposobnosti subjekta, dolga ali finančne obveznosti, dolžniških vrednostnih papirjev, prednostnih delnic ali drugega finančnega instrumenta ali izdajatelja takega dolga ali finančne obveznosti, dolžniških vrednostnih papirjev, prednostnih delnic ali drugega finančnega instrumenta, ki se izda na podlagi uveljavljenega in opredeljenega sistema razvrščanja bonitetnih kategorij;

(t) 

„dejavnosti bonitetnega ocenjevanja“ pomenijo analizo podatkov in informacij ter ocenjevanje, odobritev, izdajo in pregled bonitetnih ocen;

(u) 

„energetski sektor“ pomeni sektor, ki zajema naslednje dejavnosti, razen civilnih dejavnosti, povezanih z jedrsko energijo:

(i) 

iskanje, proizvodnjo, distribucijo v Rusiji ali pridobivanje surove nafte, zemeljskega plina ali trdnih fosilnih goriv, rafiniranje goriv, utekočinjanje zemeljskega plina ali ponovno uplinjanje;

(ii) 

proizvodnjo ali distribucijo proizvodov iz trdnih fosilnih goriv, rafiniranih naftnih derivatov ali plina v Rusiji; ali

(iii) 

gradnjo objektov ali namestitev opreme ali zagotavljanje storitev, opreme ali tehnologije za dejavnosti, povezane s proizvodnjo električne energije;

▼M13

(v) 

„direktive o javnem naročanju“ pomeni direktive 2014/23/EU ( 4 ), 2014/24/EU ( 5 ), 2014/25/EU ( 6 ) in 2009/81/ES ( 7 ) Evropskega parlamenta in Sveta;

(w) 

„podjetje za cestni prevoz“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s prevozom tovora z motornimi vozili ali kombinacijami vozil s komercialnim namenom.

▼M7

Člen 2

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije z dvojno rabo, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  

Brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 tega člena ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike za naslednje namene:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasni izvoz predmetov za potrebe novičarskih medijev;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

komunikacijske naprave za potrošnike; ali

▼M16 —————

▼M7

(g) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

▼M16

Z izjemo točke (g) prvega pododstavka izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od datuma, ko se je prvi izvoz izvedel.

▼M7

4.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena in brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 lahko pristojni organi držav članic dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologije ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjeni:

(a) 

sodelovanju med Unijo, vladami držav članic in vlado Rusije v izključno civilne namene;

(b) 

medvladnim sodelovanjem pri vesoljskih programih;

(c) 

upravljanju, vzdrževanju in varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti, predelavi jedrskega goriva ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(d) 

pomorski varnosti;

▼M13

(e) 

civilnim elektronskim komunikacijskim omrežjem, ki niso javno dostopna in niso v lasti subjekta, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti;

▼M7

(f) 

izključni uporabi s strani subjektov, ki jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo ene od držav članic ali partnerske države;

(g) 

diplomatskim predstavništvom Unije, držav članic in partnerskih držav, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami;

▼M16

(h) 

zagotavljanju kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične in pravne osebe, subjekte in organe v Rusiji, razen za rusko vlado in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruske vlade.

▼M7

5.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena in brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da je tako blago ali tehnologije ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.
6.  
Vsa dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi v skladu s pravili in postopki, določenimi v Uredbi (EU) 2021/821, ki se uporablja smiselno. Dovoljenje velja po vsej Uniji.
7.  

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja iz odstavkov 4 in 5 pristojni organi ne izdajo dovoljenja, če lahko utemeljeno sklepajo:

▼M13

(i) 

da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge IV ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene, razen če so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi odstavka 1(a) člena 2b;

(ii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni letalski ali vesoljski industriji, razen če so taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi odstavka 4(b), ali

▼M12

(iii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni energetskemu sektorju, razen če je taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč dovoljena na podlagi izjem iz odstavkov 3 do 6 člena 3 te uredbe.

▼M7

8.  
Pristojni organi lahko razveljavijo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavkov 4 in 5, odložijo njegovo izvršitev, ga spremenijo ali prekličejo, če menijo, da je taka razveljavitev, odlog, sprememba ali preklic potrebna za učinkovito izvrševanje te uredbe.

Člen 2a

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, ki bi lahko prispevali k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Rusije ali k razvoju obrambnega in varnostnega sektorja, naštete v Prilogi VII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo iz odstavka 1 ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike za naslednje namene:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasni izvoz predmetov za potrebe novičarskih medijev;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

komunikacijske naprave za potrošnike; ali

▼M16 —————

▼M7

(g) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

▼M16

Z izjemo točke (g) prvega pododstavka izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od datuma, ko se je prvi izvoz izvedel.

▼M7

4.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologije ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjeni:

(a) 

sodelovanju med Unijo, vladami držav članic in vlado Rusije v izključno civilne namene;

(b) 

medvladnim sodelovanjem pri vesoljskih programih;

(c) 

upravljanju, vzdrževanju in varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti, predelavi jedrskega goriva in ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(d) 

pomorski varnosti;

▼M13

(e) 

civilnim komunikacijskim omrežjem, ki niso javno dostopna in niso v lasti subjekta, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti;

▼M7

(f) 

izključni uporabi s strani subjektov, ki jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo ene od držav članic ali partnerske države; ali

(g) 

diplomatskim predstavništvom Unije, držav članic in partnerskih držav, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami; ali

▼M16

(h) 

zagotavljanju kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične in pravne osebe, subjekte in organe v Rusiji, razen za rusko vlado in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruske vlade.

▼M7

5.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da je tako blago ali tehnologije ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.
6.  
Vsa dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi v skladu s pravili in postopki, določenimi v Uredbi (EU) 2021/821, ki se uporablja smiselno. Dovoljenje velja po vsej Uniji.
7.  

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja iz odstavkov 4 in 5 pristojni organi ne izdajo dovoljenja, če lahko utemeljeno sklepajo:

▼M13

(i) 

da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge IV ali da bi blago lahko imelo vojaško končno uporabo, razen če sta prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljena na podlagi odstavka 1 člena 2b;

(ii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni letalski ali vesoljski industriji, razen če so taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi odstavka 4(b), ali

▼M12

(iii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni energetskemu sektorju, razen če je taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč dovoljena na podlagi izjem iz odstavkov 3 do 6 člena 3 te uredbe.

▼M7

8.  
Pristojni organi lahko razveljavijo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavkov 4 in 5, odložijo njegovo izvršitev, ga spremenijo ali prekličejo, če menijo, da je taka razveljavitev, odlog, sprememba ali preklic potrebna za učinkovito izvrševanje te uredbe.

▼M17

Člen 2aa

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ter strelivo iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji. ( *1 )
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

▼M7

Člen 2b

▼M12

1.  

Kar zadeva fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe iz Priloge IV, lahko pristojni organi z odstopanjem od člena 2(1) in (2) ter člena 2a(1) in (2) in brez poseganja v zahteve glede dovoljenja na podlagi Uredbe (EU) 2021/821 dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ter blaga in tehnologije iz Priloge VII ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči šele, ko ugotovijo, da:;

▼M7

(a) 

so tako blago ali tehnologije ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč potrebni za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje, ali

(b) 

je tako blago ali tehnologije ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.

2.  
Vsa dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi države članice v skladu s pravili in postopki, določenimi v Uredbi (EU) 2021/821, ki se uporablja smiselno. Dovoljenje velja po vsej Uniji.
3.  
Pristojni organi lahko razveljavijo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavka 1, odložijo njegovo izvršitev, ga spremenijo ali prekličejo, če menijo, da je taka razveljavitev, odlog, sprememba ali preklic potrebna za učinkovito izvrševanje te uredbe.

Člen 2c

1.  
Uradno obvestilo pristojnemu organu iz člena 2(3) in člena 2a(3) se, kadar je le mogoče, predloži v elektronski obliki na obrazcih, ki vsebujejo vsaj vse elemente iz predlog, določenih v Prilogi IX, pri čemer so ti elementi razvrščeni v enakem zaporedju kot v predlogah.
2.  
Vsa dovoljenja iz členov 2, 2a in 2b se, kadar je le mogoče, izdajo v elektronski obliki na obrazcih, ki vsebujejo vsaj vse elemente iz predlog, določenih v Prilogi IX, pri čemer so ti elementi razvrščeni v enakem zaporedju kot v predlogah.

Člen 2d

▼M9

1.  
Pristojni organi si z drugimi državami članicami in Komisijo izmenjajo informacije o izdanih dovoljenjih in zavrnitvah, sprejetih na podlagi členov 2, 2a in 2b. Izmenjava informacij se izvede z uporabo elektronskega sistema, vzpostavljenega na podlagi člena 23(6) Uredbe (EU) 2021/821.

▼M7

2.  
Informacije, prejete na podlagi uporabe tega člena, se uporabijo le za namen, za katerega so bile zahtevane, vključno z izmenjavami iz odstavka 4.

Države članice in Komisija zagotovijo varovanje zaupnih informacij, pridobljenih pri uporabi tega člena, v skladu s pravom Unije in zadevnim nacionalnim pravom.

Države članice in Komisija zagotovijo, da se stopnja tajnosti tajnih podatkov, ki se predložijo ali izmenjajo na podlagi tega člena, ne zniža ali prekliče brez predhodnega pisnega soglasja avtorja tajnega podatka.

3.  
Preden država članica izda dovoljenje v skladu s členi 2, 2a in 2b za transakcijo, ki je v bistvenem delu enaka transakciji, katero je druga država članica zavrnila oziroma so jo druge države članice zavrnile in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico, ki je zavrnila, oziroma državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim predloži vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

▼M11

3a.  
Ko država članica izda dovoljenje v skladu s členi 2(4)(d), 2a(4)(d) in 3f(4) za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij, namenjenih za pomorsko varnost, o tem obvesti druge države članice in Komisijo v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M9

4.  
Komisija si v posvetovanju z državami članicami po potrebi in na podlagi vzajemnosti izmenja informacije s partnerskimi državami z namenom, da bi podprla učinkovitost ukrepov za nadzor izvoza na podlagi te uredbe in dosledno uporabo ukrepov za nadzor izvoza s strani partnerskih držav.

▼M7

Člen 2e

1.  
Prepovedano je zagotavljati javno financiranje ali javno finančno pomoč za trgovanje z Rusijo ali vlaganje v Rusiji.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za:

(a) 

zavezujoče finančne obveznosti ali obveznosti finančne pomoči, sprejete pred 26. februarjem 2022;

▼M11

(b) 

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči do skupne vrednosti 10 000 000  EUR na projekt v korist malih in srednjih podjetij s sedežem v Uniji ali

▼M7

(c) 

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči za trgovino s hrano in za kmetijske, medicinske ali humanitarne namene.

▼M9

3.  
Prepovedano je vlagati, sodelovati ali kako drugače prispevati k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe.
4.  
Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo naložbeno udeležbo ali prispevek k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe, potem ko ugotovijo, da je takšno udeležbo ali prispevek treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022 ,ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.

▼M10

Člen 2f

1.  
Operaterjem je prepovedano oddajanje ali omogočanje, spodbujanje ali drugačno prispevanje k oddajanju katere koli vsebine s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge XV, vključno s prenosom ali distribucijo na kakršen koli način, kot so prenos ali distribucija po kabelskih, satelitskih, IP-TV sistemih, ponudniki internetnih storitev, internetnih platformah ali aplikacijah za izmenjavo videov, ne glede na to, ali so novi ali že prej nameščeni.
2.  
Vse licence ali dovoljenja za radiodifuzijo ter dovoljenja ter ureditve za prenos in distribucijo s pravnimi osebami, subjekti ali organi iz Priloge XV se začasno prekinejo.

▼M15

3.  
Prepovedano je oglaševanje proizvodov ali storitev v kateri koli vsebini, ki jo ustvarijo ali oddajajo pravne osebe, subjekti ali organi iz Priloge XV, vključno s prenosom ali distribucijo na kakršen koli način iz odstavka 1.

▼M12

Člen 3

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago ali tehnologijo iz Priloge II, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono ali epikontinentalnim pasom, ali za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono ali epikontinentalnim pasom.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, ali za zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči, potrebne za:

▼M15

(a) 

prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, razen če je prepovedan v skladu s členom 3m ali 3n, iz Rusije ali preko nje v Unijo, ali

▼M12

(b) 

nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost prebivalstva ali na okolje.

4.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se do 17. septembra 2022 ne uporabljajo za izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih pred 16. marcem 2022, ali iz povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, pod pogojem, da je pristojni organ obveščen najmanj pet delovnih dni vnaprej.
5.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za opravljanje storitev zavarovanja ali pozavarovanja kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice v zvezi s svojimi dejavnostmi izven energetrskega sektorja v Rusiji.
6.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz in zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči, potem ko ugotovijo, da je to

(a) 

potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji; ali

(b) 

namenjeno izključni uporabi s strani subjektov, ki so v lasti ali jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice.

7.  
Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 6, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 3a

1.  

Prepovedano je:

(a) 

pridobiti nove ali povečati kakršne koli obstoječe deleže v kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji;

(b) 

odobriti ali sodelovati pri dogovoru o odobritvi novega posojila ali kredita ali na kakršen koli drug način zagotavljati financiranje, vključno z lastniškim kapitalom, pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji, ali za dokazan namen financiranja takšne pravne osebe, subjekta ali organa;

(c) 

ustvariti kakršno koli novo skupno podjetje s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji;

(d) 

zagotavljati investicijske storitve, ki so neposredno povezane z dejavnostmi iz točk (a), (b) in (c).

2.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo katero koli dejavnost iz odstavka 1, potem ko ugotovijo, da:

▼M15

(a) 

je to potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji, kot tudi za prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, razen če je prepovedan v skladu s členom 3m ali 3n, iz Rusije ali preko nje v Unijo, ali

▼M12

(b) 

se to nanaša izključno na pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji, ki je v lasti pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice.

3.  
Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 2, v dveh tednih po odobritvi.

▼M7

Člen 3b

▼M13

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, primerne za uporabo pri rafiniranju nafte in utekočinjenju zemeljskega plina, iz Priloge X, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

▼M7

2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se do 27. maja 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.
4.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz Priloge X ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, če ugotovijo, da so tako blago ali tehnologije ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči potrebni za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih se lahko prodaja, dobava, prenos ali izvoz opravi brez predhodnega dovoljenja, če izvoznik v petih delovnih dneh od prodaje, dobave, prenosa ali izvoza o tem obvesti pristojni organ, pri čemer podrobno ustrezno pojasni prodajo, dobavo, prenos ali izvoz brez predhodnega dovoljenja.

▼M16

5.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 4, v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M7

Člen 3c

▼M13

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, primerne za uporabo v letalstvu ali vesoljski industriji, iz Priloge XI, ter letalsko gorivo in dodatke za gorivo iz Priloge XX, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

▼M7

2.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati zavarovanje in pozavarovanje v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge XI kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
3.  
Prepovedano je izvajati eno ali več od naslednjih dejavnosti: neposredno ali posredno izvajati obnovo, popravilo, pregled, zamenjavo, spremembo ali odpravo okvare zrakoplova ali komponente, razen pregleda pred letom, v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge XI, za katero koli fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
4.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

▼M17

5.  
V zvezi z blagom iz dela A Priloge XI se prepovedi iz odstavkov 1 in 4 do 28. marca 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

▼M17

5a.  
V zvezi z blagom iz dela B Priloge XI se prepovedi iz odstavkov 1 in 4 do … 6. novembra 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

▼M13

6.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 4 lahko pristojni nacionalni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo izvedbo finančnega zakupa zrakoplova, sklenjenega pred 26. februarjem 2022, potem ko ugotovijo, da:

(a) 

je nujno treba zagotoviti odplačilo zakupa pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice in za katerega ne veljajo nobeni omejevalni ukrepi iz te uredbe, ter

(b) 

ruskemu partnerju ne bodo dana na voljo nikakršna gospodarska sredstva, razen prenosa lastništva nad zrakoplovom po celotnem odplačilu finančnega zakupa.

▼M17

6a.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 4 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga s seznama v delu B Priloge XI ali s tem povezano tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, potem ko ugotovijo, da je to potrebno za proizvodnjo blaga iz titana, potrebnega v letalski industriji, za katere ni na voljo nobene alternativne dobave.

▼M13

7.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena, v dveh tednih po odobritvi.
8.  
Prepoved iz odstavka 1 ne posega v člena 2(4)(b) in 2a(4)(b).

▼M16

9.  
Prepoved iz odstavka 4, točka (a), se ne uporablja za izmenjavo informacij, namenjenih razvoju tehničnih standardov v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 tega člena.

▼M8

Člen 3d

1.  
Vsem zrakoplovom, ki jih upravljajo ruski letalski prevozniki, tudi tisti, ki delujejo kot prevozniki, ki tržijo lete, v okviru dogovorov o letih pod skupno oznako ali skupinski prodaji, ali katerim koli zrakoplovom, registriranim v Rusiji, ali katerim koli zrakoplovom, ki niso registrirani v Rusiji, vendar so v lasti, zakupu ali pod drugim nadzorom katere koli ruske fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, se prepove pristanek na ozemlju Unije, vzlet z njega ali njegov prelet.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja, če gre za zasilni pristanek ali zasilni prelet.
3.  
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi zrakoplovu odobrijo pristanek na ozemlju Unije, vzlet z njega ali njegov prelet, če so predhodno ugotovili, da je tak pristanek, vzlet ali prelet potreben zaradi humanitarnih ali katerih koli drugih namenov, ki so skladni s cilji te uredbe.
4.  
Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 3, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 3e

▼M12

1.  
Upravitelj omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba podpira Komisijo in države članice pri izvajanju člena 3d in zagotavljanju skladnosti z njim. Upravitelj omrežja zlasti zavrne vse načrte letov, ki jih vložijo letalski operaterji, v katerih je navedena namera za izvajanje dejavnosti nad ozemljem Unije, ki pomenijo kršitev določb te uredbe, tako da pilotu ni dovoljeno leteti.

▼M8

2.  
Upravitelj omrežja Komisiji in državam članicam na podlagi analize načrtov letov redno pošilja poročila o izvajanju člena 3d.

▼M13

Člen 3ea

▼M16

1.  
Po 16. aprilu 2022 je prepovedano zagotavljati dostop do pristanišč in po 29. juliju 2022 do zapornic na ozemlju Unije za vsa plovila, ki so registrirana pod rusko zastavo, z izjemo dostopa do zapornic z namenom zapustitve ozemlja Unije.

▼M17

1a.  
Prepoved iz odstavka 1 se po 8. aprilu 2023 uporablja za vsa plovila, plovila, za katera je Ruski ladijski register izdal spričevalo.

▼M13

2.  
Odstavek 1 se uporablja za plovila, ki so po 24. februarju 2022 svoj status plutja pod rusko zastavo ali registracijo zamenjala za status plutja pod zastavo ali registracijo pod katero koli drugo državo.

▼M17

3.  

V tem členu, razen v odstavku 1a, plovilo pomeni:

▼M13

(a) 

ladjo, ki spada na področje uporabe ustreznih mednarodnih konvencij;

(b) 

jahto, dolžine 15 metrov ali več, ki ne prevaža blaga in ne prevaža več kot 12 potnikov, ali

(c) 

plovilo za rekreacijo in osebno plovilo, kot sta opredeljeni v Direktivi 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ).

▼M17

4.  
Odstavka 1 in 1a se ne uporabljata za plovila, ki potrebujejo pomoč pri iskanju pribežališča, zasilnega postanka v pristanišču zaradi pomorske varnosti ali za reševanje življenj na morju.
5.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 1a lahko pristojni organi plovilu odobrijo dostop do pristanišča ali zapornice pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je dostop potreben za:

▼M15

(a) 

razen če je prepovedano v skladu s členom 3m ali 3n, nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, titana, aluminija, bakra, niklja, paladija, železove rude ter nekaterih kemičnih izdelkov in izdelkov iz železa iz Priloge XXIV v Unijo;

▼M13

(b) 

nakup, uvoz ali prevoz farmacevtskih, medicinskih, kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s pšenico in gnojili, katerih uvoz, nakup ali prevoz je dovoljen na podlagi te uredbe;

(c) 

humanitarne namene;

(d) 

prevoz jedrskega goriva in drugega blaga, potrebnega za delovanje civilnih jedrskih zmogljivosti, ali

(e) 

nakup, uvoz ali prevoz premoga in drugih trdnih fosilnih goriv iz Priloge XXII v Unijo do 10. avgusta 2022.

▼M16

5a.  

Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organi plovilom, ki so svoj status plutja pod rusko zastavo ali registracijo zamenjala za status plutja pod zastavo ali registracijo pod katero koli drugo državo pred 16. aprilom 2022, dovolijo dostop do pristanišča ali zapornice pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je:

(a) 

ruska zastava ali registracija bila zahtevana na podlagi pogodbe ter

(b) 

dostop potreben za raztovarjanje blaga, ki je nujno potrebno za dokončanje projektov na področju obnovljivih virov energije v Uniji, pod pogojem, da uvoz takega blaga ni drugače prepovedan na podlagi te uredbe.

▼M17

5b.  

Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo dostop do pristanišča ali zapornice plovilu, pod pogojem da:

(a) 

pluje pod zastavo Ruske federacije in je bilo prvotno registrirano na podlagi čarterja za zakup gole ladje pred 24. februarjem 2022,

(b) 

ponovno pridobi pravico do plovbe pod zastavo registra države članice EU pred 31. januarjem 2023 in

(c) 

ni v lasti, zakupu, upravljanju ali kako drugače pod nadzorom ruskega državljana ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Ruske federacije.

▼M16

6.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 5 in 5a, v dveh tednih po odobritvi.

▼M11

Člen 3f

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije za pomorsko navigacijo s seznama v Prilogi XVI, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, za uporabo v Rusiji ali za namestitev na plovilo, ki pluje pod rusko zastavo.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.“;

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali za s tem povezano zagotavljanje tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in za nevojaške končne uporabnike, namenjenih za humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje, ali v odziv na naravne nesreče.
4.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjene za pomorsko varnost.

▼M16

5.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 4, v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M12

Člen 3g

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Rusije; ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Rusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII, ki se nahajajo v Rusiji ali izvirajo iz Rusije;

(c) 

prevažati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII, če izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije v katero koli drugo državo;

▼M17

(d) 

uvažati ali, od 30. septembra 2023, neposredno ali posredno kupovati izdelke iz železa in jekla iz Priloge XVII, kadar so predelani v tretji državi z vključitvijo izdelkov iz železa in jekla s poreklom iz Rusije, kot so navedeni v Prilogi XVII. V zvezi z izdelki iz Priloge XVII k Uredbi (EU) št. 833/2014, predelanimi v tretji državi z vključitvijo izdelkov iz jekla s poreklom iz Rusije pod oznako KN 7207 11 ali 7207 12 10 , se ta prepoved uporablja od 1. aprila 2024 za oznako KN 7207 11 in od 1. oktobra 2024 za oznako KN 7207 12 10 ;

▼M17

(e) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz točk (a), (b), (c) in (d).

▼M17

2.  
V zvezi z blagom iz dela A Priloge XVII in ne glede na navedbo tega blaga v delu B navedene priloge se prepovedi iz odstavka 1 do 17. junija 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 16. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

▼M17

3.  
V zvezi z blagom iz dela B Priloge XVII, ki ni navedeno v delu A navedene priloge, in brez poseganja v odstavek 4, se prepovedi iz odstavka 1 do 8. januarja 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb. Ta določba se ne uporablja za blago pod oznakami KN 7207 11 in 7207 12 10 , za katero se uporabljata odstavka 4 in 5.
4.  

Prepovedi iz odstavka 1, točke (a), (b), (c) in (e), se ne uporabljajo za uvoz, nakup ali prevoz ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč za naslednje količine blaga pod oznako KN 7207 12 10 :

(a) 

3 747 905 metričnih ton med 7. oktobrom 2022 in 30. septembrom 2023;

(b) 

3 747 905 metričnih ton med 1. oktobrom 2023 in 30. septembrom 2024.

5.  

Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za uvoz, nakup ali prevoz ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč za naslednje količine blaga pod oznako KN 7207 11 :

(a) 

487 202 metričnih ton med 7. oktobrom 2022 in 30. septembrom 2023;

(b) 

85 260 metričnih ton med 1. oktobrom 2023 in 31. decembrom 2023;

(c) 

48 720 metričnih ton med 1. januarjem 2024 in 31. marcem 2024.

6.  
Kvote za obseg uvoza iz odstavkov 4 in 5 upravljajo Komisija in države članice v skladu s sistemom v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot iz členov 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ( *2 ).
7.  
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi dovolijo nakup, uvoz ali prenos blaga, navedenega v Prilogi XVII, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko ugotovijo, da je to potrebno za vzpostavitev, delovanje, vzdrževanje, dobavo goriva in ponovno obdelavo ter varnost civilnih jedrskih zmogljivosti in za nadaljnje oblikovanje, izgradnjo in začetek delovanja, ki so potrebni za dokončanje civilnih nuklearnih objektov, dobavo predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij ali kritične tehnologije za spremljanje okoljskega sevanja ter za civilno jedrsko sodelovanje, zlasti na področju raziskav in razvoja.
8.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 7, v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M12

Člen 3h

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati luksuzno blago s seznama v Prilogi XVIII kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  
Prepoved iz odstavka 1 se uporablja za luksuzno blago iz Priloge XVIII, če njegova vrednost presega 300 EUR za posamezni artikel, razen če je v Prilogi določeno drugače.
3.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za blago, potrebno za uradne naloge diplomatskih ali konzularnih predstavništev držav članic ali partnerskih držav v Rusiji ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, ali za osebne predmete njihovega osebja.

▼M16

3a.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za blago, ki je uvrščeno pod oznaki KN 7113 00 00 in KN 7114 00 00 , kot je navedeno v Prilogi XVIII, za osebno uporabo za fizične osebe, ki potujejo iz Unije, ali člane njihovih ožjih družin, ki potujejo z njimi, so v lasti teh posameznikov in niso namenjeni prodaji.

▼M13

4.  
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi odobrijo prenos ali izvoz kulturnih dobrin v Rusijo, ki se posodijo v okviru formalnega kulturnega sodelovanja z Rusijo.
5.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 4, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 3i

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati blago, ki ustvarja znatne prihodke za Rusijo in s tem omogoča njeno delovanje, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je navedeno v Prilogi XXI, v Unijo, če izvira iz Rusije ali se izvaža iz Rusije.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

v zvezi s prepovedjo iz odstavka 1 neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij;

(b) 

v zvezi s prepovedjo iz odstavka 1 neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršen koli nakup, uvoz ali prenos tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev.

▼M17

3.  
V zvezi z blagom iz dela A Priloge XXI se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 10. julija 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 9. aprilom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

▼M17

3a.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za nakupe v Rusiji, ki so potrebni za delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali za osebno uporabo državljanov držav članic in njihovih ožjih družinskih članov.
3b.  
V zvezi z blagom iz dela B Priloge XXI se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 8. januarja 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.
3c.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo nakup, uvoz ali prenos blaga, navedenega v Prilogi XXI, ali zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko ugotovijo, da je to potrebno za vzpostavitev, delovanje, vzdrževanje, dobavo goriva in ponovno obdelavo ter varnost civilnih jedrskih zmogljivosti in za nadaljnje oblikovanje, izgradnjo in začetek delovanja, ki so potrebni za dokončanje civilnih nuklearnih objektov, dobavo predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij ali kritične tehnologije za spremljanje okoljskega sevanja ter za civilno jedrsko sodelovanje, zlasti na področju raziskav in razvoja.

▼M13

4.  

Od 10. julija 2022 se prepoved iz odstavkov 1 in 2 ne uporablja za uvoz, nakup ali prevoz ali za povezano tehnično ali finančno pomoč, ki je potrebna za uvoz v Unijo:

(a) 

837 570 metričnih ton kalijevega klorida iz KN 3104 20 med 10. julijem določenega leta in 9. julijem naslednjega leta;

(b) 

1 577 807 metričnih ton, kombiniranih z drugimi proizvodi, navedenimi v Prilogi XXI pod KN 3105 20 , 3105 60 in 3105 90 , med 10. julijem določenega leta in 9. julijem naslednjega leta.

5.  
Kvote za obseg uvoza iz odstavka 4 upravljajo Komisija in države članice v skladu s sistemom v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot iz členov 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ( 9 ).

▼M17

6.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 3c, v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M13

Člen 3j

▼M17

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati premog in druge proizvode, kot so navedeni v Prilogi XXII, v Unijo, če izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije.

▼M13

2.  

Prepovedano je:

(a) 

v zvezi s prepovedjo iz odstavka 1 neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij;

(b) 

v zvezi s prepovedjo iz odstavka 1 neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršen koli nakup, uvoz ali prenos tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev.

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se do 10. avgusta 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 9. aprilom 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.

Člen 3k

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago iz Priloge XXIII, ki bi zlasti lahko prispevalo h krepitvi ruskih industrijskih zmogljivosti, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se do 10. julija 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 9. aprilom 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.

▼M17

3a.  
V zvezi z blagom pod oznakami KN 2701 , 2702 , 2703 in 2704 iz Priloge XXIII se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 8. januarja 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

▼M13

4.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za blago, potrebno za uradne naloge diplomatskih ali konzularnih predstavništev držav članic ali partnerskih držav v Rusiji ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, ali za osebne predmete njihovega osebja.

▼M16

5.  

Pristojni organi držav članic lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz Priloge XXIII ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologija ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči potrebni za:

(a) 

zdravstvene ali farmacevtske namene ali za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano ali prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije;

(b) 

za izključno uporabo države članice, ki je dala odobritev, in pod njenim popolnim nadzorom, in za izpolnjevanje njenih obveznosti vzdrževanja na območjih, ki so predmet dolgoročne zakupne pogodbe med to državo članico in Rusko federacijo, ali

▼M17

(c) 

vzpostavitev, delovanje, vzdrževanje, dobavo goriva in ponovno obdelavo ter varnost civilnih jedrskih zmogljivosti in nadaljnje oblikovanje, izgradnjo in začetek delovanja, ki so potrebni za dokončanje civilnih jedrskih objektov, dobavo predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij ali kritične tehnologije za spremljanje okoljskega sevanja ter za civilno jedrsko sodelovanje, predvsem na področju raziskav in razvoja.

▼M16

6.  
Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenje za zdravstvene ali farmacevtske namene v skladu z odstavkom 5 pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če lahko utemeljeno sklepajo, da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.
7.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 5, v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M13

Člen 3l

1.  
Vsem podjetjem za cestni prevoz s sedežem v Rusiji je prepovedano prevažati blago po cesti na ozemlju Unije, vključno s tranzitom.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za podjetja cestnega prevoza, ki prevažajo:

(a) 

pošto kot univerzalno storitev;

(b) 

blago v tranzitu prek Unije med območjem Kaliningrada in Rusijo, če prevoz takega blaga ni drugače prepovedan na podlagi te uredbe.

3.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja do 16. aprila 2022 za prevoz blaga, ki se je začel pred 9. aprilom 2022, pod pogojem, da je vozilo podjetja za cestni prevoz:

(a) 

9. aprila 2022 že bilo na ozemlju Unije ali

(b) 

v tranzitu skozi Unijo, da bi se vrnilo v Rusijo.

4.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo prevoz blaga podjetju za cestni prevoz s sedežem v Rusiji, če so pristojni organi ugotovili, da je tak prevoz potreben za:

▼M15

(a) 

razen če je prepovedano v skladu s členom 3m ali 3n, nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, titana, aluminija, bakra, niklja, paladija, železove rude v Unijo;

▼M13

(b) 

nakup, uvoz ali prevoz farmacevtskih, medicinskih, kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s pšenico in gnojili, katerih uvoz, nakup in prevoz je dovoljen na podlagi te uredbe;

(c) 

humanitarne namene;

▼M15

(d) 

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev v Rusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, ali

▼M13

(e) 

prenos ali izvoz kulturnih dobrin v Rusijo, ki se posodijo v okviru formalnega kulturnega sodelovanja z Rusijo.

5.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 4, v dveh tednih po odobritvi.

▼M15

Člen 3m

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati surovo nafto, ali naftne derivate iz Priloge XXV, če ti izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije.
2.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč ali katere koli druge storitve, povezane s prepovedjo iz odstavka 1.
3.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo:

(a) 

do 5. decembra 2022 za enkratne transakcije za kratkoročno dobavo, sklenjene in izvršene pred tem datumom, ali za izvrševanje pogodb o nakupu, uvozu ali prenosu blaga, ki se uvršča pod oznako KN 2709 00 , sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, pod pogojem, da so zadevne države članice o teh pogodbah Komisijo uradno obvestile do 24. junija 2022 in da zadevne države članice o enkratnih transakcijah za kratkoročno dobavo Komisijo uradno obvestijo v 10 dneh po njihovem zaključku;

(b) 

do 5. februarja 2023 za enkratne transakcije za kratkoročno dobavo, sklenjene in izvršene pred tem datumom, ali za izvrševanje pogodb o nakupu, uvozu ali prenosu blaga, ki se uvršča pod oznako KN 2710 , sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, pod pogojem, da so zadevne države članice o teh pogodbah Komisijo uradno obvestile do 24. junija 2022 in da zadevne države članice o enkratnih transakcijah za kratkoročno dobavo Komisijo uradno obvestijo v 10 dneh po njihovem zaključku;

(c) 

za nakup, uvoz ali prenos surove nafte, ki se prevaža po morju, in naftnih derivatov iz Priloge XXV, kadar to blago izvira iz tretje države in se v Rusiji zgolj natovarja, iz nje prevaža ali je preko nje v tranzitu, pod pogojem, da sta tako poreklo kot lastništvo takšnega blaga neruska;

(d) 

za surovo nafto, ki se uvršča pod oznako KN 2709 00 , ki se po naftovodih dobavlja iz Rusije v države članice, dokler Svet ne odloči, da se uporabljajo prepovedi iz odstavkov 1 in 2.

4.  
Če je dobava surove nafte v neobalno državo članico po naftovodu iz Rusije prekinjena iz razlogov, na katere zadevna država članica nima vpliva, se lahko surova nafta iz Rusije, ki se prevaža po morju, ki se uvršča pod oznako KN 2709 00 , z izrednim začasnim odstopanjem od odstavkov 1 in 2 uvozi v to državo članico, dokler dobava ni znova vzpostavljena ali do začetka uporabe sklepa Sveta iz odstavka 3(d) za to državo članico, kar koli od tega nastopi prej.
5.  
Od 5. decembra 2022 in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi Bolgarije odobrijo izvrševanje, do 31. decembra 2024 pogodb, sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, za nakup, uvoz ali prenos surove nafte, ki se prevaža po morju, in naftnih derivatov, iz Priloge XXV, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije.
6.  

Od 5. februarja 2023 in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi Hrvaške odobrijo do 31. decembra 2023 nakup, uvoz ali prenos vakuumskega plinskega olja, ki se uvršča pod oznako KN 2710 19 71 in izvira iz Rusije ali je bilo izvoženo iz Rusije, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a) 

ni na voljo nobene alternativne oskrbe z vakuumskim plinskim oljem ter

(b) 

Hrvaška je Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo uradno obvestila o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno odobritev, Komisija pa v tem času ni nasprotovala.

7.  
Blago, uvoženo na podlagi odstopanja, ki ga je odobril pristojni organ iz odstavka 5 ali 6, se ne prodaja kupcem v drugi državi članici ali v tretji državi.
8.  
Prenos ali transport surove nafte, dobavljene po naftovodih v države članice, kot je navedeno v odstavku 3(d), v druge države članice ali v tretje države ali njena prodaja kupcem v drugih državah članicah ali v tretjih državah je prepovedana.

Vse pošiljke in zabojniki takšne surove nafte so jasno opremljeni z oznako „REBCO: izvoz prepovedan“.

Če je bila surova nafta v državo članico dobavljena po naftovodih, kot je navedeno v odstavku 3(d), je naftne derivate, ki se uvrščajo pod oznako KN 2710 , ki so pridobljeni iz take surove nafte, od 5. februarja 2023 prepovedano prenašati ali prevažati v druge države članice ali v tretje države ali takšne naftne derivate prodajati kupcem v drugih državah članicah ali v tretjih državah.

Z začasnim odstopanjem se prepovedi iz tretjega pododstavka od 5. decembra 2023 uporabljajo za uvoz in prenos naftnih derivatov, pridobljenih iz surove nafte, ki je bila v drugo državo članico dobavljena po naftovodih, kot je navedeno v odstavku 3(d), na Češko ter za prodajo kupcem na Češkem. Če so Češki pred tem datumom na voljo alternativne dobave za takšne naftne derivate, Svet soglasno sprejme sklep o prekinitvi navedenega začasnega odstopanja. V obdobju do 5. decembra 2023 količina takih naftnih derivatov, ki se na Češko uvozijo iz drugih držav članic, ne presega povprečnih količin, ki so bile iz teh drugih držav članic na Češko uvožene v enakem obdobju v zadnjih petih letih.

9.  
Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nakupe blaga s seznama iz Priloge XXV v Rusiji, ki so potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb kupca v Rusiji ali humanitarnih projektov v Rusiji.
10.  
Države članice Komisiji najpozneje do [8. junija 2022] in nato vsake tri mesece poročajo o količinah surove nafte, ki se uvršča pod oznako KN 2709 00 , uvožene po naftovodih, kot je navedeno v odstavku 3(d). Podatke o uvozu je treba razčleniti po naftovodih. Če se za neobalno državo članico uporablja izredno začasno odstopanje iz odstavka 4, ta država članica v času uporabe odstopanja Komisiji vsake tri mesece poroča o količini surove nafte, ki se uvršča pod oznako KN 2709 00 in se po morski poti uvozi iz Rusije.

V obdobju do 5. decembra 2023 iz četrtega pododstavka odstavka 8 države članice Komisiji vsake tri mesece poročajo o tem, koliko naftnih derivatov, ki se uvrščajo pod oznako KN 2710 in so pridobljeni iz surove nafte, dobavljene po naftovodih, kot je navedeno v odstavku 3(d), izvozijo na Češko.

Člen 3n

▼M18

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s trgovanjem, posredovanjem ali prevozom, vključno s prevozi z ene ladje na drugo, surove nafte ali naftnih derivatov s seznama v Prilogi XXV, ki izvirajo ali so bili izvoženi iz Rusije, v tretje države.

▼M17

2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, do:

(a) 

5. decembra 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00 ;

(b) 

5. februarja 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710 .

▼M17

3.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za plačilo zavarovalnih zahtevkov po 5. decembru 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00 ali po 5. februarju 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710 na podlagi zavarovalnih pogodb, sklenjenih pred 4. junijem 2022, in pod pogojem, da je zavarovalno kritje do ustreznega datuma prenehalo.

▼M18

4.  
Prepovedani so trgovanje, posredovanje ali prevoz, vključno s prevozi z ene ladje na drugo, v tretje države, in sicer od 5. decembra 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00 ali od 5. februarja 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710 s seznama v Prilogi XXV, ki izvirajo ali so bili izvoženi iz Rusije
5.  

Prepoved iz odstavka 4 tega člena se uporablja od datuma začetka veljavnosti prvega sklepa Sveta o spremembi Priloge XI k Sklepu 2014/512/SZVP v skladu s členom 4p(9), točka (a), navedenega sklepa.

Od datuma začetka veljavnosti vsakega naslednjega sklepa Sveta o spremembi Priloge XI k Sklepu 2014/512/SZVP se prepovedi iz odstavkov 1 in 4 tega člena za obdobje 90 dni ne uporabljajo za prevoz proizvodov s seznama v Prilogi XXV k tej uredbi, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s prevozom, če:

(a) 

prevoz ali zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s prevozom temelji na pogodbi, sklenjeni pred datumom začetka veljavnosti vsakega nadaljnjega sklepa Sveta, ki spreminja Prilogo XI k Sklepu 2014/512/SZVP, in

(b) 

nakupna cena na sod na datum sklenitve navedene pogodbe ni presegala cene, določene v Prilogi XXVIII k tej uredbi.

6.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 4 se ne uporabljata:

(a) 

od 5. decembra 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00 in od 5. februarja 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710 , ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, če nakupna cena teh proizvodov na sod ne presega cene, določene v Prilogi XXVIII;

(b) 

za surovo nafto ali naftne derivate s seznama iz Priloge XXV, kadar to blago izvira iz tretje države in se v Rusiji zgolj natovarja, iz nje prevaža ali je preko nje v tranzitu, pod pogojem, da sta tako poreklo kot lastništvo takšnega blaga neruska;

(c) 

za prevoz ali za tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč v zvezi s takim prevozom nekaterih proizvodov iz Priloge XXIX v tretje države, ki so v njej navedene, za obdobje, opredeljeno v navedeni prilogi;

(d) 

od 5. decembra 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00 , ki izvira iz Rusije ali je bila izvožena iz Rusije, kupljena po ceni, višji od cene, določene v Prilogi XXVIII, ki je bila natovorjena na plovilo v pristanišču odpreme pred 5. decembrom 2022 in raztovorjena v končnem namembnem pristanišču pred 19. januarjem 2023.

7.  
V primeru, da je plovilo po začetku veljavnosti sklepa Sveta o spremembi Priloge XI k Sklepu 2014/512/SZVP prevažalo rusko surovo nafto ali naftne derivate iz odstavka 4 in je pristojni prevoznik vedel ali imel utemeljen razlog za sum, da so bili taka surova nafta ali naftni derivati na datum sklenitve pogodbe za nakup kupljeni nad ceno, določeno v Prilogi XXVIII k tej uredbi, je temu plovilu za obdobje 90 dni po datumu raztovora tovora, kupljenega nad cenovno kapico, prepovedano zagotavljati storitve iz odstavka 1 tega člena v zvezi s prevozom surove nafte ali naftnih derivatov, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, iz odstavka 4 tega člena.

▼M17

8.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za zagotavljanje pilotnih storitev, potrebnih zaradi pomorske varnosti.

▼M18

9.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 4 se ne uporabljata za prevoz ali zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s prevozom, kadar je to potrebno za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost prebivalstva ali na okolje, ali v odziv na naravne nesreče, pod pogojem, da je bil pristojni nacionalni organ o tem obveščen takoj, ko je bil dogodek zaznan.
10.  
Države članice in Komisija se medsebojno obveščajo o odkritih primerih kršitev ali izogibanja prepovedim iz tega člena.

Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo za namene, za katere so bile poslane ali prejete, vključno z zagotavljanjem učinkovitosti ukrepa.

11.  
Delovanje mehanizma cenovne kapice, vključno s Prilogo XXVIII ter prepovedmi iz odstavkov 1 in 4 tega člena, se pregleda sredi januarja 2023 in nato vsaka dva meseca.

Pri pregledu je treba upoštevati učinkovitost ukrepa glede njegovih pričakovanih rezultatov, njegovega izvajanja, mednarodnega upoštevanja mehanizma cenovne kapice in neformalne uskladitve z njim ter njegovega morebitnega učinka na Unijo in njene države članice. Pregled upošteva razvoj dogodkov na trgu, tudi morebitne pretrese.

Da bi dosegli cilje cenovne kapice, tudi njeno zmožnost, da zmanjša prihodke Rusije od nafte, je cenovna kapica vsaj 5 % nižja od povprečne tržne cene ruske nafte in naftnih derivatov, izračunano na podlagi podatkov Mednarodne agencije za energijo.

▼M16

Člen 3o

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati zlato iz Priloge XXVI, če izvira iz Rusije in je bilo izvoženo iz Rusije v Unijo ali katero koli tretjo državo, po 22. juliju 2022.
2.  
Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati proizvode iz Priloge XXVI, kadar so predelani v tretji državi in vsebujejo proizvode, prepovedane v odstavku 1.
3.  
Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati zlato iz Priloge XXVII, če izvira iz Rusije in je bilo izvoženo iz Rusije v Unijo, po 22. juliju 2022.“;
4.  

Prepovedano je:

(a) 

v zvezi s prepovedjo iz odstavkov 1, 2 in 3 neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom iz odstavkov 1, 2 in 3 ter v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga;

(b) 

v zvezi s prepovedjo iz odstavkov 1, 2 in 3 neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom iz odstavkov 1, 2 in 3 za kakršen koli nakup, uvoz ali prenos tega blaga ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev.

5.  
Prepoved iz odstavkov 1, 2 in 3 se ne uporablja za zlato, ki je potrebno za uradne namene diplomatskih predstavništev, konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.
6.  
Prepoved iz odstavka 3 se ne uporablja za blago, kot je navedeno v Prilogi XVII, za osebno uporabo za fizične osebe, ki potujejo iz Unije, ali člane njihovih ožjih družin, ki potujejo z njimi, so v lasti teh posameznikov in niso namenjeni prodaji.
7.  
Z odstopanjem od odstavkov 1, 2 in 3 lahko pristojni organi dovolijo prenos ali uvoz predmetov kulturne dediščine, ki so izposojeni v okviru uradnega sodelovanja na področju kulture z Rusijo.

▼B

Člen 4

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijami s Skupnega seznama vojaškega blaga ( 10 ) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

▼M1

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami s Skupnega seznama vojaškega blaga, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem ali garancijo kreditnih izvoznih poslov, pa tudi zavarovanjem in pozavarovanjem za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Prepovedi iz odstavka 1 ne posegajo v pomoč za:

(a) 

Uvoz, nakup ali prevoz v zvezi z: (i) zagotavljanjem rezervnih delov in storitev, potrebnih za vzdrževanje in zagotavljanje varnosti obstoječih zmogljivosti v okviru Unije, ali (ii) izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. avgustom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, ali

(b) 

prodajo, dobavo, prevoz ali izvoz rezervnih delov in storitev, potrebnih za vzdrževanje, popravilo in zagotavljanje varnosti obstoječih zmogljivosti v okviru Unije.

▼M3

2a.  

Prepovedi iz točk (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljajo za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezanih z naslednjimi ukrepi:

(a) 

prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom hidrazina (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 odstotkov ali več, pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na količino hidrazina, izračunano glede na izstrelitev ali izstrelitve ali satelite, za katere je bil narejen, in ki ne presega skupne količine 800 kg za posamezno izstrelitev ali satelit;

(b) 

uvozom, nakupom ali prevozom nesimetričnega dimetil hidrazina (CAS 57-14-7);

(c) 

prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom monometil hidrazina (CAS 60-34-4), pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na količino monometil hidrazina, izračunano glede na izstrelitev ali izstrelitve ali satelite, za katere je bil narejen,

kolikor so snovi iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka namenjene za uporabo v izstrelnih napravah, ki jih upravljajo evropski izvajalci izstrelitev, za uporabo pri izstrelitvah evropskih vesoljskih programov ali za preskrbo satelitov z gorivom s strani evropskih proizvajalcev satelitov.

▼M4

2aa.  

Prepovedi iz točk (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljajo za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezane s prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom hidrazina (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 odstotkov ali več, pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na hidrazin, namenjen:

(a) 

testiranjem in poletu pristajalnega modula ExoMars (ExoMars Descent Module) v okviru misije ExoMars 2020, v količini, izračunani v skladu s potrebami vsake faze te misije, ki ne presega skupne količine 5 000  kg za celotno trajanje misije; ali

(b) 

poletu nosilnega modula ExoMars (ExoMars Carrier Module) v okviru misije ExoMars 2020, v količini, izračunani v skladu s potrebami poleta, ki ne presega skupne količine 300 kg.

▼M4

2b.  
Za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezane z dejavnostmi iz odstavka 2a in 2aa, je treba pridobiti predhodno dovoljenje pristojnih organov.

Prosilci za dovoljenje morajo pristojnim organom posredovati vse ustrezne podatke, ki se zahtevajo.

Pristojni organi obvestijo Komisijo o vseh izdanih dovoljenjih.

▼M2

3.  

Dovoljenje zadevnega pristojnega organa je potrebno za zagotavljanje:

(a) 

tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom iz Priloge II, ter za neposredno ali posredno zagotavljanje, proizvodnjo, vzdrževanje in uporabo tega blaga kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, ali, če taka pomoč zadeva blago za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi;

(b) 

financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom iz Priloge II, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga ali za kakršno koli neposredno ali posredno zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, ali, če navedena pomoč zadeva blago za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih iz člena 3(5), se lahko storitve iz tega odstavka zagotavljajo brez predhodnega soglasja, pod pogojem, da ponudnik storitev v petih delovnih dneh po opravljeni storitvi obvesti pristojni organ.

▼C1

4.  
Če je v skladu z odstavkom 3 tega člena treba pridobiti dovoljenje, se smiselno uporablja člen 3, zlasti odstavka 2 in 5 navedenega člena.

▼M7

Člen 5

1.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 90 dni, ki so bili izdani po 1. avgustu 2014 do 12. septembru 2014, ali z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so bili izdani po 12. septembru 2014 do 12. aprila 2022, ali s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

večje kreditne institucije ali druge večje institucije s seznama iz Priloge III, ki ima izrecna pooblastila za spodbujanje konkurenčnosti ruskega gospodarstva, njegove diverzifikacije in spodbujanje naložb ter ima sedež v Rusiji in katere več kot 50-odstotni delež je bil 1. avgusta 2014 v javni lasti ali pod javnim nadzorom, ali

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge III, ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b) tega odstavka ali s seznama iz Priloge III.

2.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

katere koli večje kreditne institucije ali druge institucije, ki je na dan 26. februarja 2022 v več kot 50-odstotni javni lasti ali pod javnim nadzorom, ali katere koli druge kreditne institucije, ki ima pomembno vlogo pri podpiranju dejavnosti Rusije, njene vlade ali centralne banke, s sedežem v Rusiji s seznama iz Priloge XII, ali

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XII, ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

3.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so bili izdani po 12. septembru 2014 do 12. aprila 2022, ali s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki se ukvarja predvsem z in namenja obsežno dejavnost načrtovanju, proizvodnji, prodaji ali izvozu vojaške opreme ali storitev, s seznama iz Priloge V, razen pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dejavni v vesoljskem sektorju ali sektorju za jedrsko energijo;

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti in ima ocenjena skupna sredstva več kot en bilijon ruskih rubljev ter katerega ocenjeni prihodki vsaj v 50 odstotkih izhajajo iz prodaje ali prevoza surove nafte ali naftnih derivatov s seznama iz Priloge VI,

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, ali

(d) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a), (b) ali (c) tega odstavka.

4.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali je v več kot 50-odstotni javni lasti in pri katerem imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali s katerim imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka druge pomembne gospodarske odnose, kot je navedeno v Prilogi XIII, ali

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XIII, ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

5.  
Od 12. aprila 2022 je prepovedano navajati in zagotavljati storitve na mestih trgovanja, registriranih ali priznanih v Uniji, za prenosljive vrednostne papirje katere koli pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je v več kot 50-odstotni javni lasti.
6.  

Prepovedano je neposredno ali posredno sklepati ali sodelovati v dogovorih za sklepanje:

(i) 

novih posojil ali kreditov z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1 ali 3 po 12. septembru 2014 do 26. februarja 2022, ali

(ii) 

katerih koli novih posojil ali kreditov kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1, 2, 3 ali 4 po 26. februarju 2022.

Prepoved se ne uporablja za:

(a) 

posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančne storitve med Unijo in katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe, ali

(b) 

posojila, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati nujna sredstva za doseganje meril solventnosti in likvidnosti za pravne osebe s sedežem v Uniji, ki so v več kot 50-odstotni lasti subjekta iz Priloge III.

7.  

Prepoved iz odstavka 6 se ne uporablja za črpanje ali izplačila, ki se izvajajo v skladu s pogodbo, sklenjeno pred 26. februarjem 2022, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

vsi pogoji takega črpanja ali izplačil:

(i) 

so bili dogovorjeni pred 26. februarjem 2022 in

(ii) 

na ta dan ali po njem niso bili spremenjeni ter

(b) 

je bil pred 26. februarjem 2022 določen pogodbeni datum zapadlosti za povračila v celoti za vsa razpoložljiva sredstva in za prenehanje pogodbenih zavez, pravic in obveznosti, in

(c) 

pogodba v času sklenitve ni bila v nasprotju s takrat veljavnimi prepovedmi iz te uredbe.

Pogoji za črpanje in izplačila iz točke (a) vključujejo določbe v zvezi s trajanjem povračila sredstev za vsako črpanje ali izplačilo, uporabljeno obrestno mero ali metodo izračuna obrestne mere ter najvišji znesek.

▼C2

Člen 5a

1.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 9. marcu 2022, s strani:

(a) 

Rusije in njene vlade ali

(b) 

centralne banke Rusije ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b).

2.  
Po 23. februarju 2022 je prepovedano neposredno ali posredno vzpostavljanje ali sodelovanje v kakršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kreditov kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1.

Prepoved se ne uporablja za posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančne storitve med Unijo in katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe.

3.  

Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za črpanje ali izplačila, ki se izvajajo v skladu s pogodbo, sklenjeno pred 23. februarjem 2022, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

vsi pogoji takega črpanja ali izplačil:

(i) 

so bili dogovorjeni pred 23. februarjem 2022 in

(ii) 

na ta dan ali po njem niso bili spremenjeni in

(b) 

je bil pred 23. februarjem 2022 določen pogodbeni datum zapadlosti za povračila v celoti za vsa razpoložljiva sredstva in za prenehanje pogodbenih zavez, pravic in obveznosti.

Pogoji za črpanje in izplačila iz točke (a) vključujejo določbe v zvezi s trajanjem povračila sredstev za vsako črpanje ali izplačilo, uporabljeno obrestno mero ali metodo izračuna obrestne mere ter najvišji znesek.

▼M11

4.  
Prepovedane so vse transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev ruske centralne banke, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih ruske centralne banke, kot je Ruski nacionalni premoženjski sklad.

▼M8

5.  
Z odstopanjem od odstavka 4 lahko pristojni organi dovolijo transakcijo, če je to nujno potrebno za zagotovitev finančne stabilnosti Unije kot celote ali zadevne države članice.
6.  
Zadevna država članica nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala odobritev v skladu z odstavkom 5.

▼M12

Člen 5aa

1.  

Prepovedano je neposredno ali posredno sodelovati v kakršni koli transakciji s:

(a) 

pravno osebo, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali je v več kot 50-odstotni javni lasti ali pri katerem imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali imajo z njimi druge pomembne gospodarske odnose, kot je navedeno v Prilogi XIX;

(b) 

pravno osebo, subjektom ali organom s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XIX; ali

(c) 

pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

▼M17

1a.  
Od 22. oktobra 2022 je prepovedano zasedati kakršne koli položaje v upravljavskih organih pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1.

▼M17

2.  
Prepoved iz odstavka 1 se do 15. maja 2022 ne uporablja za izvrševanje pogodb, sklenjenih s pravno osebo, subjektom ali organom iz dela A Priloge XIX pred 16. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.
2a.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prejemanje plačil s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz dela A Priloge XIX v skladu s pogodbami, izvedenimi pred 15. majem 2022.

▼M17

2b.  
Prepoved iz odstavka 1 se do 8. januarja 2023 ne uporablja za izvrševanje pogodb, sklenjenih s pravno osebo, subjektom ali organom iz dela B Priloge XIX pred 7. oktobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.
2c.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prejemanje plačil s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz dela B Priloge XIX v skladu s pogodbami, izvedenimi pred 8. januarjem 2023.

▼M12

3.  

Prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za:

▼M16

(a) 

transakcije, ki so nujno potrebne za neposreden ali posreden nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina, titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude iz Rusije ali prek nje v Unijo, državo, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, Švico ali na Zahodni Balkan;

▼M16

(aa) 

razen če je prepovedano v skladu s členom 3m ali 3n, transakcije, ki so nujno potrebne za neposreden ali posreden nakup, uvoz ali prevoz nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, iz Rusije ali prek nje;

▼M12

(b) 

transakcije, ki so povezane z energetskimi projekti izven Rusije, v katerih je pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge XIX manjšinski delničar;

▼M13

(c) 

transakcije za nakup, uvoz ali prevoz premoga in drugih trdnih fosilnih goriv iz Priloge XXII v Unijo do 10. avgusta 2022;

▼M16

(d) 

transakcije, vključno s prodajo, ki so nujno potrebne, da se do 31. decembra 2022 izvede prenehanje skupnih podjetij ali podobnih pravnih ureditev, sklenjenih pred 16. marcem 2022, ki vključujejo pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1;

▼M15

(e) 

transakcije, povezane z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev, storitev podatkovnega središča ter zagotavljanjem storitev in opreme, potrebnih za njihovo delovanje, vzdrževanje, varnost, tudi zagotavljanje požarnih zidov, ter storitev klicnih centrov pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge XIX;

▼M16

(f) 

transakcije, ki so potrebne za nakup, uvoz ali prevoz farmacevtskih, medicinskih, kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s pšenico in gnojili, katerih uvoz, nakup in prevoz je dovoljen na podlagi te uredbe;

(g) 

transakcije, ki so nujno potrebne za zagotovitev dostopa do sodnih, upravnih ali trgovinskih arbitražnih postopkov v državi članici ter za priznanje ali izvršitev sodbe ali odločbe v postopku trgovinske arbitraže izdane v državi članici, če so takšne transakcije skladne s cilji te uredbe in Uredbe (EU) št. 269/2014.

▼M17

4.  

Z odstopanjem od postopka iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( *3 ) in člena 21(3) Direktive (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta ( *4 ) se priznanje Ruskega ladijskega registra s strani Unije na podlagi Uredbe (ES) št. 391/2009 in Direktive (EU) 2016/1629 prekliče.

▼M13

Člen 5b

▼M16

1.  
Prepovedano je sprejemati depozite ruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Rusiji, pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji ali pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem zunaj Unije, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti ruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Rusiji, če skupna vrednost depozitov te fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na posamezno kreditno institucijo presega 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Prepovedano je zagotavljati storitve denarnice, računa ali skrbništva v zvezi s kriptosredstvi ruskim državljanom ali fizičnim osebam, ki prebivajo v Rusiji, ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

▼M13

3.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za državljane držav članic, držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

▼M16 —————

▼M15

Člen 5c

1.  

Z odstopanjem od člena 5b(1) in (2) lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita ali zagotavljanje storitev v zvezi z denarnico, računom ali skrbniških storitev pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da sta sprejem takega depozita ali zagotavljanje storitev v zvezi z denarnico, računom ali skrbniških storitev:

(a) 

potrebna za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 5b(1) in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za hrano, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b) 

namenjena izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) 

namenjena izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d) 

potrebna za kritje izrednih izdatkov, če ustrezni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(e) 

potrebna za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije; ali

▼M16

(f) 

potrebna za čezmejno trgovino z blagom in storitvami med Unijo in Rusijo, ki ni prepovedana.

▼M15

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, točk (a), (b), (c) ali (e), v dveh tednih po odobritvi.

▼M7

Člen 5d

▼M13

1.  

Z odstopanjem od člena 5b(1) in (2) lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita ali zagotavljanje denarnice, bančne ali skrbniške storitve pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je sprejem takega depozita ali zagotavljanje denarnice, bančne ali skrbniške storitve:

▼M7

(a) 

nujen za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije, ali

(b) 

potreben za dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 5e

1.  
Centralnim depotnim družbam Unije je prepovedano opravljati kakršne koli storitve, kot so opredeljene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 909/2014, za prenosljive vrednostne papirje, izdane po 12. aprilu 2022, kateremu koli ruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.

▼M16

2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali za fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

▼M7

Člen 5f

▼M13

1.  
Prepovedano je prodajati prenosljive vrednostne papirje, denominirane v kateri koli uradni valuti držav članic, izdane po 12. aprilu 2022, ali enote v kolektivnih naložbenih podjemih, ki zagotavljajo izpostavljenost do takih vrednostnih papirjev, vsem ruskim državljanom ali fizičnim osebam, ki prebivajo v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.

▼M15

2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane držav članic, držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali za fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

▼M7

Člen 5g

1.  

Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti, kreditne institucije:

(a) 

pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri se nahajajo, ali Komisiji najpozneje do 27. maja 2022 predložijo seznam depozitov, ki presegajo 100 000  EUR in jih imajo ruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji, ali pravne osebe, subjekti ali organi s sedežem v Rusiji. Vsakih 12 mesecev predložijo posodobljene podatke o zneskih teh depozitov;

(b) 

pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri se nahajajo, predložijo informacije o depozitih, ki presegajo 100 000  EUR in jih imajo ruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji, ki so pridobili državljanstvo države članice ali pravico do prebivanja v državi članici prek sheme državljanstva za vlagatelje ali sheme prebivanja za vlagatelje.

▼M15

Člen 5h

1.  
Pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama iz Priloge XIV ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XIV, je prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za izmenjavo finančnih podatkov.
2.  
Za vsako pravno osebo, subjekt ali organ s seznama iz Priloge XIV se ta prepoved uporablja od datuma, določenega v navedeni prilogi. Prepoved se od istega datuma uporablja za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XIV.

▼M13

Člen 5i

1.  
Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v kateri koli uradni valuti držav članic, Rusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z vlado in centralno banko Rusije, ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz bankovcev, denominiranih v kateri koli uradni valuti držav članic, če so takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz potrebni za:

(a) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, ali

(b) 

uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.

▼M12

Člen 5j

▼M16

1.  
Prepovedano je zagotavljati storitve bonitetnega ocenjevanja kateremu koli oziroma v zvezi s katerim koli ruskim državljanom ali fizično osebo, ki prebiva v Rusiji, ali kateri koli oziroma v zvezi s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

▼M12

2.  
Od 15. aprila 2022 je prepovedano zagotavljati dostop do katerih koli naročniških storitev v zvezi z dejavnostmi bonitetnega ocenjevanja kateremu koli ruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.
3.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

▼M13

Člen 5k

▼M16

1.  

Prepovedano je dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv o javnem naročanju ter člena 10(1), (3), (6), točke (a) do (e), (8), (9) in (10), členov 11, 12, 13 in 14 Direktive 2014/23/EU, člena 7, točke (a) do (d), člena 8, člena 10, točke (b) do (f) in (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, člena 18, člena 21, točke (b) do (e) in (g) do (i), členov 29 in 30 Direktive 2014/25/EU, člena 13, točke (a) do (d), (f) do (h) in (j) Direktive 2009/81/ES in naslova VII Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046:

(a) 

ruskim državljanom, fizičnim osebam, ki prebivajo v Rusiji, ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

(b) 

pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

(c) 

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, kadar predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

▼M13

2.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi odobrijo dodelitev in nadaljnje izvajanje pogodb, ki so namenjene:

(a) 

delovanju, vzdrževanju, razgradnji in ravnanju z radioaktivnimi odpadki, dobavi goriva in ponovni obdelavi ter varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti in nadaljnjemu oblikovanju, izgradnji in začetku delovanja, ki sta potrebna za dokončanje civilnih nuklearnih objektov, pa tudi dobavi predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij, kritičnim tehnologijam za spremljanje okoljskega sevanja ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(b) 

medvladnemu sodelovanju pri vesoljskih programih;

(c) 

zagotavljanju nujno potrebnega blaga ali storitev, ki jih lahko zagotovijo ali jih lahko zagotovijo le v zadostnih količinah samo osebe iz odstavka 1;

(d) 

delovanju diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic v Rusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom;

▼M15

(e) 

razen če je prepovedano v skladu s členom 3m ali 3n, nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude iz Rusije ali preko nje v Unijo, ali

▼M13

(f) 

nakupu, uvozu ali prevozu premoga in drugih trdnih fosilnih goriv iz Priloge XXII v Unijo do 10. avgusta 2022.

3.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena, v dveh tednih po odobritvi.
4.  
Prepovedi iz odstavka 1 se do 10. oktobra 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 9. aprilom 2022.

Člen 5l

1.  
Prepovedano je zagotavljanje neposredne ali posredne podpore, vključno s financiranjem in finančno pomočjo, ali katere koli druge koristi v okviru programa Unije, Euratoma ali nacionalnega programa in pogodb države članice v smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ( 11 ) vsem pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji, ki so v več kot 50-odstotni javni lasti ali pod javnim nadzorom.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za:

(a) 

humanitarne namene, izredne razmere v javnem zdravju, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost prebivalstva ali na okolje, ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

fitosanitarne in veterinarske programe;

(c) 

medvladno sodelovanje v vesoljskih programih in na podlagi sporazuma o mednarodnem termonuklearnem poskusnem reaktorju;

(d) 

delovanje, vzdrževanje, razgradnjo in ravnanje z radioaktivnimi odpadki, dobavo goriva in ponovno obdelavo ter varnost civilnih jedrskih zmogljivosti in dobavo predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij, kritične tehnologije za spremljanje okoljskega sevanja ter civilno jedrsko sodelovanje, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(e) 

izmenjave v okviru mobilnosti posameznikov in medosebne stike;

(f) 

podnebne in okoljske programe, razen podpore v okviru raziskav in inovacij;

(g) 

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic v Rusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami ali mednarodnimi organizacijami v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.

▼M15

Člen 5m

1.  

Prepovedano je registrirati, zagotavljati registrirani sedež, poslovni ali upravni naslov ter upravljavske storitve za sklad ali katero koli podobno pravno ureditev, ki ima za skrbnika ali upravičenca:

(a) 

ruske državljane ali fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji;

(b) 

pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji;

(c) 

pravne osebe, subjekte ali organe, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b);

(d) 

pravne osebe, subjekte ali organe, ki jih obvladuje fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz točke (a), (b) ali (c);

(e) 

fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a), (b), (c) ali (d).

2.  
Od 5. julija 2022 je prepovedano delovati kot skrbnik, pooblaščeni delničar, direktor, sekretar ali izvajati podoben položaj ali poskrbeti za to, da druga oseba deluje kot skrbnik, pooblaščeni delničar, direktor, sekretar ali izvaja podoben položaj za sklad ali podobno pravno ureditev iz odstavka 1.
3.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za posle, ki so nujno potrebni, da se do 5. julija 2022 prekinejo pogodbe, ki niso združljive s tem členom, sklenjene pred 9. aprilom 2022, ali pomožne pogodbe, potrebne za izvrševanje takih pogodb.

▼M17

4.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, kadar je skrbnik ali upravičenec državljan države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali fizična oseba, ki ima dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

▼M15

5.  

Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo, da se storitve iz odstavka 2 nadaljujejo tudi po 5. juliju 2022:

(a) 

da se do 5. septembra 2022 dokončajo posli, ki so nujno potrebni za prekinitev pogodb iz odstavka 3, če so se taki posli začeli izvajati pred 11. majem 2022, ali

(b) 

iz drugih razlogov, pod pogojem, da izvajalci storitev od oseb iz odstavka 1 niti neposredno niti posredno ne sprejemajo sredstev ali gospodarskih virov oziroma da tem osebam ne dajejo na voljo sredstev ali gospodarskih virov ali jim drugače zagotavljajo koristi od sredstev, vloženih v sklad.

6.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo storitve iz navedenih odstavkov pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za:

(a) 

humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije;

(b) 

dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji; ali

(c) 

delovanje skladov, katerih namen je upravljanje shem poklicnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalnih polic ali delniške sheme za zaposlene, dobrodelnih organizacij, amaterskih športnih društev ter skladov za mladoletnike ali ranljive odrasle osebe.

7.  
Zadevna država članica obvesti Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 5 ali 6, v dveh tednih po takšni odobritvi.

▼M17

Člen 5n

1.  

Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati računovodske ali revizijske storitve, vključno z obvezno revizijo, knjigovodske storitve ali davčne svetovalne storitve ali storitve poslovnega in podjetniškega svetovanja ali storitve v zvezi z odnosi z javnostmi:

(a) 

vladi Rusije ali

(b) 

pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

2.  

Prepovedano je zagotavljati, posredno ali neposredno, arhitekturne in inženirske storitve, storitve pravnega svetovanja in storitve svetovanja na področju IT:

(a) 

vladi Rusije ali

(b) 

pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

3.  
Odstavek 1 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne, da se do 5. julija 2022 odstopi od pogodb, ki niso skladne s tem členom in so bile sklenjene pred 4. junijem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.
4.  
Odstavek 2 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne, da se do 8. januarja 2023 odstopi od pogodb, ki niso skladne s tem členom in so bile sklenjene pred 7. otobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.
5.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne za uresničevanje pravice do obrambe v sodnih postopkih in pravice do učinkovitega pravnega sredstva.
6.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne za zagotovitev dostopa do sodnih, upravnih ali arbitražnih postopkov v državi članici, ali za priznanje ali izvršitev sodbe ali arbitražne odločbe, izdane v državi članici, če je takšno zagotavljanje storitev skladno s cilji te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 ( *5 ).
7.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje storitev, namenjenih izključni uporabi pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki so v lasti ali pod izključnim ali skupnim nadzorom pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora, Švice ali partnerske države iz Priloge VIII.
8.  
Odstavek 2 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, potrebnih za obravnavanje izrednih razmer v javnem zdravju, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost prebivalstva ali na okolje, ali v odziv na naravne nesreče.
9.  
Odstavek 2 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, potrebnih za posodobitev programske opreme za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, dovoljene v členih 2(3)(d) in 2a(3)(d), v zvezi z blagom iz Priloge VII.
10.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo storitve iz navedenih odstavkov pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za:

(a) 

humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije;

(b) 

dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji.; ali

(c) 

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic ali partnerskih držav v Rusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami ali mednarodnimi organizacijami v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.

11.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo storitve iz navedenega odstavka pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za:

(a) 

zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji ter za nakup, uvoz ali prevoz titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude v Unijo;

(b) 

zagotovitev neprekinjenega delovanja infrastrukture, ter računalniške strojne in programske opreme, ki so ključni za zdravje in varnost prebivalstva ali varnost okolja;

(c) 

vzpostavitev, delovanje, vzdrževanje, dobavo goriva in ponovno obdelavo ter varnost civilnih jedrskih zmogljivosti in nadaljnje oblikovanje, izgradnjo in začetek delovanja, ki so potrebni za dokončanje civilnih jedrskih objektov, dobavo predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij ali kritične tehnologije za spremljanje okoljskega sevanja ter za civilno jedrsko sodelovanje, zlasti na področju raziskav in razvoja; ali

(d) 

zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev s strani telekomunikacijskih operaterjev Unije, potrebnih za delovanje, vzdrževanje in varnost, vključno s kibernetsko varnostjo, elektronskih komunikacijskih storitev v Rusiji, Ukrajini, Uniji, med Rusijo in Unijo ter med Ukrajino in Unijo, pa tudi za storitve podatkovnih centrov v Uniji.

12.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavkov 10 in 11, v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M7

Člen 6

1.  

Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

(a) 

dovoljenjih, izdanih na podlagi te uredbe;

(b) 

informacijah, prejetih na podlagi člena 5g;

(c) 

težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izdajo nacionalna sodišča;

▼M13

(d) 

odkritih primerih kršitev, izogibanja in poskusov kršenja ali izogibanja prepovedim iz te uredbe z uporabo kriptosredstev.

▼M7

2.  
Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.
3.  
Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo za namene, za katere so bile poslane ali prejete, vključno z zagotavljanjem učinkovitosti ukrepov iz te uredbe.

Člen 7

Na Komisijo se prenese pooblastilo za spremembo prilog I, VII in IX na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

▼M17

Člen 7a

Komisija spremeni:

(a) 

Prilogo XXVIII v skladu s sklepi Sveta o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP za posodobitev cen, o katerih se je dogovorila koalicije za cenovno kapico, in

(b) 

Prilogo XXIX v skladu s sklepi Sveta o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP za posodobitev seznama izvzetih energetskih projektov na podlagi objektivnih meril za upravičenost, o katerih se je dogovorila koalicija za cenovno kapico.

▼B

Člen 8

▼M15

1.  
Države članice sprejmejo pravila o sankcijah, vključno z ustreznimi kazenskimi sankcijami, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice določijo tudi ustrezne ukrepe za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s takimi kršitvami.

▼B

2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

1.  
Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi I. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge I.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.
3.  
Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi I.

Člen 10

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da tako ravnajo, za svoje ravnanje niso odgovorni.

▼M7

Člen 11

1.  

V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali katerimi koli drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

▼M13

(a) 

pravne osebe, subjekti ali organi iz prilog k tej uredbi ali pravne osebe, subjekti ali organi s sedežem zunaj Unije, katerih več kot 50-odstotni delež je v njihovi neposredni ali posredni lasti;

▼M7

(b) 

katera koli druga ruska oseba, subjekt ali organ;

(c) 

katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali (b) tega odstavka ali v njihovem imenu.

2.  
V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi oseba, ki uveljavlja zahtevek.
3.  
Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

▼M12

Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz te uredbe.

▼M7

Člen 12a

1.  
Komisija obdeluje osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih ima po tej uredbi. Te naloge vključujejo ravnanje z informacijami o depozitih in informacijami o dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi.
2.  
Za namene te uredbe je služba Komisije iz Priloge I imenovana za „upravljavca“ za Komisijo v smislu člena 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725 ( 12 ) v zvezi z dejavnostmi obdelave, potrebnimi za opravljanje nalog iz odstavka 1.

▼M16

3.  
Pristojni organi držav članic, vključno z izvršilnimi organi in upravljavci uradnih registrov, v katerih so registrirane fizične osebe, pravne osebe, subjekti in organi ter nepremičnine ali premičnine, obdelujejo in izmenjujejo informacije, vključno z osebnimi podatki, z drugimi pristojnimi organi držav članic in Evropsko komisijo.
4.  
Vsaka obdelava osebnih podatkov se izvaja v skladu s to uredbo ter uredbama (EU) 2016/679 ( *6 ) in (EU) 2018/1725 ( *7 ) Evropskega parlamenta in Sveta in le, kolikor je to potrebno za uporabo te uredbe ter za zagotovitev učinkovitega sodelovanja med državami članicami in s Komisijo pri izvajanju te uredbe.

▼B

Člen 13

Ta uredba se uporablja:

(a) 

na ozemlju Unije;

(b) 

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c) 

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom ene od držav članic;

(e) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 14

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M14
PRILOGA I

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPER

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
PRILOGA II

▼M2

Seznam blaga iz člena 3

▼BOznaka KN

Poimenovanje

7304 11 00

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz nerjavnega jekla

7304 19 10

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 19 30

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 19 90

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 22 00

Brezšivne vrtalne cevi iz nerjavnega jekla, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina

7304 23 00

Brezšivne vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 29 10

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7304 29 30

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7304 29 90

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7305 11 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene, električno obločno

7305 12 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene (razen izdelkov, ki so vzdolžno varjeni, električno obločno)

7305 19 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla (razen izdelkov, ki so vzdolžno varjeni)

7305 20 00

Zaščitne cevi („casing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla

7306 11

Varjene cevi za naftovode ali plinovode, iz ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

7306 19

Varjene cevi za naftovode ali plinovode, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7306 21 00

Varjene zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

7306 29 00

Varjene zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

8207 13 00

Orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovnimi deli iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov

8207 19 10

Orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovnimi deli iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

▼M2

ex 8413 50

Tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem za tekočine na motorni pogon z maksimalnim pretokom, večjim od 18 m3/uro, in maksimalnim izhodnim tlakom, večjim od 40 barov, posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v naftne vrtine.

ex 8413 60

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem za tekočine na motorni pogon z maksimalnim pretokom, večjim od 18 m3/uro, in maksimalnim izhodnim tlakom, večjim od 40 barov, posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v naftne vrtine.

▼B

8413 82 00

Dvigala za tekočine (razen črpalk)

8413 92 00

Deli dvigal za tekočine, ki niso navedeni drugje

8430 49 00

Stroji za vrtanje zemlje ali kopanje mineralov ali rud, nesamovozni in nehidravlični (razen strojev za prebijanje predorov in ročnega orodja)

▼M2

ex 8431 39 00

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifne številke 8428

ex 8431 43 00

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifnih podštevilk 8430 41 ali 8430 49

ex 8431 49

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifnih številk 8426 , 8429 in 8430

▼B

8705 20 00

Mobilni vrtalni stolpi

8905 20 00

Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

8905 90 10

Plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji (razen plavajočih bagrov, plavajočih ali potapljajočih se vrtalnih ali proizvodnih ploščadi; ribiških in vojnih ladij)
▼M7

PRILOGA III

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5(1)(a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
PRILOGA IV

Seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2(7), člena 2a(7) in člena 2b(1)

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
Argut OOO
Communication center of the Ministry of Defense
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Foreign Intelligence Service (SVR)
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministry of Defence RF
Moscow Institute of Physics and Technology
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF – FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“
United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“
United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“
United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“
United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“
United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“
United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“
United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“
United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise ‘Kant’
Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute ‘Argon’
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’
Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB “ISKRA’’
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ‘October’
United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’
United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’

▼M16

Zvezni center za tehnologijo z dvojno rabo (FTsDT) Sojuz
Konstrukcijski biro za strojegradnjo Sojuz, Turajevo
Centralni inštitut za aerohidrodinamiko Žukovski (TsAGI)
Rosatomflot
▼M7

PRILOGA V

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5(3)(a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

PRILOGA VI

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5(3)(b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
PRILOGA VII

Seznam blaga in tehnologij iz členov 2a(1) in 2b(1)

▼M17

Del A

▼M7

Splošne opombe, kratice in okrajšave ter opredelitve pojmov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821 se uporabljajo za to prilogo, razen za „Del I – Splošne opombe, kratice in okrajšave ter opredelitve pojmov, Splošne opombe k točki 2 Priloge I“.

Za to prilogo se uporabljajo opredelitve pojmov iz Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (2020/C 85/01).

▼M11

Brez poseganja v člen 12 te uredbe nenadzorovano blago, ki vsebuje eno ali več komponent iz te priloge, ni predmet nadzora iz členov 2a in 2b te uredbe.

▼M7

Skupina I – Elektronika

X.A.I.001 

Elektronske naprave in komponente.

a. 

„Mikroprocesorska mikrovezja“, „mikroračunalniška mikrovezja“ in mikrokrmilniška mikrovezja, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

hitrost 5 gflopov ali več in aritmetično logično enoto z 32-bitno širino dostopa ali več;

2. 

urno frekvenco več kot 25 MHz ali

3. 

več kakor eno podatkovno ali ukazno vodilo ali zaporedna komunikacijska vrata za zunanjo medsebojno povezavo med paralelnimi „mikroprocesorskimi mikrovezji“ s stopnjo prenosa več kot 2,5 Mbajtov/s;

b. 

integrirana vezja za shranjevanje, kot sledi:

1. 

električno izbrisljivi programirljivi bralni pomnilniki (EEPROM) s pomnilniško zmogljivostjo;

a. 

več kot 16 Mbitov na paket za bliskovne pomnilnike ali

b. 

presega eno od naslednjih omejitev za vse druge vrste EEPROMov:

1. 

več kot 1 Mbit na paket ali

2. 

več kot 256 kbit na paket in najdaljši čas dostopa manj kot 80 ns;

2. 

statični bralno-pisalni pomnilnik (SRAM) s pomnilniško zmogljivostjo:

a. 

več kot 1 Mbit na paket ali

b. 

več kot 256 kbit na paket in najdaljši čas dostopa manj kot 25 ns;

c. 

analogno-digitalni pretvorniki, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

razločljivost 8 bitov ali več, vendar manj kot 12 bitov, z izhodno hitrostjo več kot 200 mega vzorcev na sekundo (MSPS);

▼M11

2. 

razločljivost 12 bitov z izhodno hitrostjo več kot 105 mega vzorcev na sekundo (MSPS);

▼M7

3. 

razločljivost več kot 12 bitov, vendar enaka ali manj kot 14 bitov, z izhodno hitrostjo več kot 10 milijonov vzorcev na sekundo (MSPS) ali

4. 

razločljivost več kot 14 bitov, z izhodno hitrostjo več kot 2,5 milijona vzorcev na sekundo (MSPS);

d. 

logična vezja s programirljivim poljem, ki imajo največje število digitalnih vhodnih/izhodnih podatkov med 200 in 700;

e. 

procesorji s hitro Fourierovo transformacijo (FFT), katerih izvršni čas kompleksne FFT z 1 024 podatki je krajši od 1 ms;

f. 

naročniška integrirana vezja, katerih funkcija je neznana ali pa je proizvajalcu neznan nadzorni status opreme, v kateri se bodo uporabila ta integrirana vezja, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

več kot 144 priključkov ali

2. 

tipično „zakasnitev razširjenega signala“ manj kot 0,4 ns;

g. 

„vakuumske elektronske naprave“ na potujoče, impulzne ali zvezne valove:

1. 

naprave s sklopljeno votlino ali njihove izvedenke;

2. 

naprave, ki temeljijo na vezjih s spiralnimi, zavitimi ali vijugastimi valovodi, ali njihove izvedenke, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

njihova „trenutna pasovna širina“ je pol oktave ali več, povprečna moč (izražena v kW), pomnožena s frekvenco (izraženo v Ghz), pa več kakor 0,2; ali

b. 

„trenutna pasovna širina“ je manj kot pol oktave povprečna moč (izražena v kW), pomnožena s frekvenco (izraženo v Ghz), pa več kakor 0,4;

h. 

prožni valovodi, izdelani za uporabo pri frekvencah nad 40 GHz;

i. 

površinske zvočnovalovne naprave in zvočnovalovne naprave za površinsko posnemanje (plitvo posnemanje), ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

nosilno frekvenco, večjo od 1 GHz ali

2. 

nosilno frekvenco 1 GHz ali manj ter

a. 

„dušenje bočne frekvence“, večje od 55 dB;

b. 

zmnožek največje časovne zakasnitve in pasovne širine (čas v mikrosekundah, pasovna širina v MHz) več kot 100 ali

c. 

razpršenost zakasnitve večja kakor 10 mikrosekund;

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.I.001.i „Dušenje bočne frekvence“ je najvišja vrednost dušenja, določena v varnostnem listu.

j. 

„členi“:

1. 

„primarni členi“ z „energijsko gostoto“ 550 Wh/kg ali manj pri 293 K (20 °C);

2. 

„sekundarni členi“ z „energijsko gostoto“ 350 Wh/kg ali manj pri 293 K (20°C);

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.I.001.j niso baterije, vključno z enoceličnimi baterijami.

Tehnične opombe: 

1. 

Za namene točke X.A.I.001.j se energijska gostota (Wh/kg) izračuna iz nazivne napetosti, pomnožene z nazivno zmogljivostjo v amper urah (Ah), ta produkt pa se deli z maso v kilogramih; če nazivna zmogljivost ni navedena, se energijska gostota izračuna iz nazivne napetosti na kvadrat, pomnožene s trajanjem praznjenja v urah, ta produkt pa se deli z obremenitvijo praznjenja v omih in maso v kilogramih.

2. 

Za namene točke X.A.I.001.j je „člen“ elektrokemična naprava, ki ima pozitivne in negativne elektrode, elektrolit in je vir električne energije. Je osnoven sestavni del baterije.

3. 

Za namene točke X.A.I.001.j.1 je „primarni člen“„člen“, ki se ne polni iz nobenega drugega vira.

4. 

Za namene točke X.A.I.001.j.2 je „sekundarni člen“„člen“, ki se polni iz zunanjega električnega vira.

k. 

„superprevodni“ elektromagneti ali solenoidi, ki so posebej izdelani tako, da omogočajo popolno polnjenje in izpraznjenje v manj kot eni minuti in imajo vse naslednje značilnosti:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.I.001.k niso „superprevodni“ elektromagneti ali solenoidi, ki so izdelani za medicinsko opremo za slikanje z uporabo magnetne resonance (MRI).

1. 

največja energija, oddana med praznjenjem, deljena s trajanjem praznjenja več kot 500 kJ na minuto;

2. 

notranji premer tokovnih navitij, večji od 250 mm ter

3. 

naznačeni za gostote magnetnega polja večjo od 8T ali za „celotno tokovno gostoto“ v navitju, ki je večja od 300 A/mm2;

l. 

vezja ali sistemi za shranjevanje elektromagnetne energije, ki vsebujejo komponente iz „superprevodnih“ materialov, od katerih je najmanj en „superprevodni“ del posebej izdelan za delovanje pri temperaturah pod „kritično temperaturo“, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

resonančne delovne frekvence več kakor 1 MHz;

2. 

shranjena energijska gostota 1MJ/m3 ali več ter

3. 

čas praznjenja krajši od 1 ms;

m. 

tiratroni z vodikom/vodikovim izotopom, izdelani iz keramične kovine za maksimalno vrednost toka 500 A ali več;

n. 

se ne uporablja;

o. 

sončne celice, stekleni pokrovi za povezovanje celic (CIC), sončni kolektorji in sončni nizi, ki so „primerni za vesolje“ in niso predmet nadzora iz točke 3A001.e.4 ( 13 ).

X.A.I.002 

„Elektronski sestavi“, moduli in oprema za splošno rabo.

a. 

Elektronska oprema za testiranje, razen tiste, ki je določena v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

digitalni snemalniki podatkov z magnetnim trakom, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

maksimalno hitrost prenosa digitalnih podatkov večjo kakor 60 Mbitov/s in uporabljajo tehnike s poševnimi sledmi;

2. 

maksimalno hitrost prenosa digitalnih podatkov večjo kakor 120 Mbitov/s in uporabljajo tehnike z nepremičnimi glavami ali

3. 

so „primerni za vesolje“;

c. 

oprema z maksimalno hitrostjo prenosa digitalnih podatkov večjo kakor 60 Mbitov/s, izdelana za spreminjanje digitalnih snemalnikov z magnetnim trakom v digitalne instrumentacijske snemalnike podatkov;

d. 

nemodularni analogni osciloskopi s pasovno širino 1 GHz ali več;

e. 

modularni analogni osciloskopi, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. 

glavni okvir s pasovno širino 1 GHz ali več; ali

2. 

priključne module s posamezno pasovno širino 4 GHz ali več;

f. 

analogni osciloskopi za vzorčenje za analizo ponavljajočih se pojavov z efektivno pasovno širino, večjo od 4 GHz;

g. 

digitalni osciloskopi in snemalniki prehodnih pojavov, ki uporabljajo tehnike analogne-digitalne pretvorbe, z zmožnostjo shranjevanja prehodnine pojave s sekvenčnim vzorčenjem posameznih vhodnih podatkov v zaporednih intervalih, manjših od 1 ns (več kot 1 giga vzorcev na sekundo (GSPS)), z digitalizacijo na 8 bitov ali z večjo ločljivostjo in shranjevanjem 256 ali več vzorcev.

Opomba: Predmet nadzora točke X.A.I.002 so naslednje posebej izdelane komponente za analogne osciloskope:

1. 

priključne enote;

2. 

zunanji ojačevalniki;

3. 

predojačevalniki;

4. 

naprave za vzorčenje;

5. 

katodne cevi.

X.A.I.003 

Posebna oprema za obdelavo, razen tiste, ki je določena v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821:

▼M15

a. 

frekvenčni pretvorniki ter posebej izdelane komponente zanje, razen tistih, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

▼M7

b. 

masni spektrometri, razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

vsi rentgenski aparati za generiranje rentgenskih žarkov ali komponente impulznih energijskih sistemov, izdelanih iz njih, vključno z Marxovimi generatorji, visokomočnostnimi omrežji za oblikovanje pulzov, visokonapetostnimi kondenzatorji in sprožilci;

d. 

impulzni ojačevalniki, razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

e. 

elektronska oprema za generiranje zakasnitev ali merjenje časovnih intervalov:

1. 

digitalni generatorji zakasnitve z ločljivostjo 50 nanosekund ali manj v časovnih intervalih najmanj 1 mikrosekunde; ali

2. 

večkanalni (tj. s tremi ali več kanali) ali modularni merilniki časovnega intervala in kronometrična oprema z ločljivostjo 50 nanosekund ali manj v časovnih intervalih najmanj 1 mikrosekunde;

f. 

analitični instrumenti za kromatografijo in spektrometrijo.

X.B.I.001 

Oprema za proizvodnjo elektronski komponent ali materialov in posebej izdelane komponente in pribor zanjo.

a. 

Oprema, izdelana posebej za proizvodnjo elektronk, optičnih elementov in posebej zanje izdelanih komponent, ki so predmet nadzora iz točke 3A001 ( 14 ) ali X.A.I.001;

b. 

oprema, posebej izdelana za proizvodnjo polprevodniških naprav, integriranih vezij in „elektronskih sestavov“ ter sistemi, ki vključujejo ali imajo značilnosti take opreme:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b. je tudi oprema, ki se uporablja ali prirejena za uporabo pri proizvodnji drugih naprav, kot so slikovne naprave, elektrooptične naprave, naprave z zvočnimi valovi.

1. 

oprema za obdelavo materialov za izdelavo naprav in komponent iz točke X.B.I.001.b:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001 niso kremenove cevi za peči, obloge za peči, lopatice, ladjice (razen posebno izdelanih ladjic v obliki kletke), izpiralke, kasete ali talilni lonci, prirejeni za opremo za predelavo, ki je predmet nadzora točke X.B.I.001.b.1.

a. 

oprema za proizvodnjo polikristalnega silicija in materialov, ki je predmet nadzora iz točke 3C001 ( 15 );

b. 

oprema, izdelana posebej za prečiščevanje ali obdelavo polprevodniških materialov III/V in II/VI, ki so predmet nadzora iz točke 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 ali 3C005 ( 16 ), razen naprav za vlek kristalov, za katere glej X.B.I.001.b.1.c spodaj;

c. 

naprave za vlek kristalov in peči, kot sledi:

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.B.I.001.b.1.c niso difuzijske in oksidacijske peči.

1. 

oprema za žarjenje ali ponovno kristalizacijo, razen peči s konstantno temperaturo, ki uporabljajo visoke hitrosti prenosa energije z zmožnostjo predelave rezin s hitrostjo več kot 0,005 m2 na minuto;

▼M11

2. 

naprave za proizvodnjo kristalov z izvlekom s „shranjenim programiranim krmiljenjem“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

omogočajo ponovno polnjenje, ne da bi se zamenjal talilni lonec;

b. 

lahko deluje pri tlakih nad 2,5 x 105 Pa, ali

c. 

omogočajo izvlek kristalov s premerom več kot 100 mm;

▼M7

d. 

oprema za epitaksialno rast s „programiranim krmiljenjem“, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

lahko proizvede silicijeve plasti enakomerne debeline do manj kakor ± 2,5 % na razdalji 200 mm ali več;

2. 

lahko proizvede plast katerega koli materiala, razen silicija, enakomerne debeline po rezini, ki je enaka ali večja od ± 3,5%; ali

3. 

kroženje posameznih rezin med obdelavo;

e. 

oprema za epitaksialno rast z molekularnim snopom;

f. 

magnetno ojačena oprema za „brizganje“ z posebej izdelanimi integriranim mehanizmom za uravnavanje obremenitve, ki lahko prenaša rezine v izoliranem vakuumskem okolju;

g. 

oprema, posebej izdelana za ionsko implantacijo, ionsko ali svetlobno okrepljeno difuzijo, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

zmožnost oblikovanja vzorcev;

2. 

energija žarka (pospeševalna napetost) več kot 200 keV;

3. 

optimizirana za delovanje pri energiji žarka (napetosti pospeševanja) manj kakor 10 keV ali

4. 

zmožnost visokoenergetske oksidacije v ogret „substrat“;

h. 

oprema za selektivno odstranjevanje (jedkanje) s programiranim krmiljenjem, ki uporablja anizotropne suhei metode (npr. plazma):

1. 

„serijski tipi“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

detekcijo končne točke, razen optične emisijske spektroskopije ali

b. 

delovni tlak reaktorja (jedkanje) 26,66 Pa ali manj;

2. 

„stroji za posamezne rezine“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

detekcijo končne točke, razen optične emisijske spektroskopije;

b. 

delovni tlak reaktorja (jedkanje) 26,66 Pa ali manj ali

c. 

ravnanje z rezinami od kasete do kasete in z uravnavanjem obremenitve;

Opombi:

 
1. 

„serijski tipi“ se nanaša na stroje, ki niso posebej izdelani za obdelavo posameznih rezin. Taki stroji lahko sočasno obdelajo dve ali več rezin s skupnimi procesnimi parametri, npr. moč RF, temperatura, vrste jedkalnih plinov, pretok.

2. 

„Stroji za posamezne rezine“ se nanaša na stroje, posebej zasnovane za obdelavo posameznih rezin. Ti stroji lahko za nalaganje posamezne rezine v napravo za obdelavo uporabljajo tehnike za avtomatsko ravnanje z rezinami. Opredelitev vključuje opremo, ki lahko naloži in obdela več rezin, vendar se lahko parametri jedkanja, npr. moč RF ali končna točka, določijo neodvisno za vsako posamezno rezino.

i. 

oprema za „kemijsko naparjevanje“ (CVD), npr. plazemsko okrepljeno kemijsko naparjevanje (PECVD) ali svetlobno okrepljeno kemijsko naparjevanje, za proizvodnjo polprevodniških naprav, ki ima eno od naslednjih zmogljivosti, za nanašanje oksidov, nitridov, kovin ali polisilicija:

▼M11

1. 

„oprema za „kemijsko naparjevanje“, ki deluje pod 105 Pa, ali

▼M7

2. 

oprema PECVD, ki deluje pod 60 Pa ali na način od kasete do kasete in uravnavanjem obremenitve;

Opomba: Predmet nadzora točke X.B.I.001.b.1.i niso nizkotlačni sistemi za „kemijsko naparjevanje“ (LPCVD) ali reaktivna oprema za „brizganje“.

j. 

sistemi z elektronskim žarkom, posebej izdelani ali prirejeni za izdelavo mask ali obdelavo polprevodniških naprav, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

odklanjanje elektrostatičnih snopov;

2. 

oblikovan, nima profila gaussovega snopa;

3. 

hitrost analogno-digitalne pretvorbe, ki presega 3 MHz;

4. 

natančnost analogno-digitalne pretvorbe več kot 12 bitov ali

5. 

natančnost krmilnika za potrjevanje položaja tarča-snop glede na cilj 1 mikrometer ali več;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.1.j niso sistemi za nanašanje z elektronskim žarkom ali elektronski mikroskopi za splošno rabo.

k. 

oprema za končno obdelavo površin za obdelavo polprevodniških rezin:

1. 

oprema, posebej zasnovana za obdelavo hrbtne strani rezin, ki so tanjše od 100 mikrometrov, in njihovo nadaljnje ločevanje ali

2. 

oprema, posebej zasnovana za doseganje površinske hrapavosti aktivne površine obdelane rezine z vrednostjo 2 sigmi 2 mikrometra ali manj, popolnoma enoznačno odbiranje (TIR);

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.1.k ni oprema za enostransko lepanje in poliranje rezin.

l. 

oprema za medsebojno povezovanje, ki vključuje eno ali več vakuumskih komor, posebej zasnovanih, da omogočajo integracijo katere koli opreme, ki je predmet nadzora točke X.B.I.001, v celovit sistem;

m. 

oprema s „programiranim krmiljenjem“, ki uporablja „laserje“ za popravilo ali obrezovanje „monolitnih integriranih vezij“, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. 

pozicijska natančnost manj kot ±1 mikrometer ali

2. 

točke (širina reza), manjše kot 3 mikrometre.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.001.b.1, je „brizganje“ postopek nanašanja prevleke na površino, pri katerem se pozitivno nabiti ioni pospešijo z elektronskim poljem v smeri substrata. Kinetična energija ionov, ki se zaletijo v substrat, je tako velika, da se atomi na površini nanosnega materiala sprostijo in nanesejo na podlago. (Opomba: Triodno, magnetronsko brizganje ali brizganje z uporabo radijskih frekvenc za zvišanje sprejemljivosti nanosa in hitrosti nanašanja sta običajni spremembi postopka.)

2. 

maske, substrati za maske, oprema za izdelavo mask in oprema za prenos slik za izdelavo naprav in komponent iz točke X.B.I.001:

Opomba: Izraz maske se nanaša na tiste, ki se uporabljajo za litografijo z elektronskim žarkom, rentgensko litografijo in ultravijolično litografijo ter običajno ultravijolično in vidno fotolitografijo.

a. 

izdelane maske in mrežice ter modeli zanje, razen:

1. 

izdelane maske ali mrežice za proizvodnjo integriranih vezij, ki niso predmet nadzora iz točke 3A001 ( 17 ) ali

2. 

maske ali mrežice, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. 

zasnovane so na geometrijah 2,5 mikrometra ali več ter

b. 

zasnova ne vključuje posebnih značilnosti, ki bi omogočale spremembo predvidene uporabe s proizvodno opremo ali „programsko opremo“;

b. 

substrati za maske, kot sledi:

1. 

trda površina (npr. krom, silicij, molibden), prevlečena s „substrati“ (npr. steklo, kremen, safir) za izdelavo mask z dimenzijami več kot 125 mm x 125 mm ali

2. 

substrati, posebej izdelani za rentgenske maske;

c. 

oprema, razen računalnikov za splošno rabo, posebej izdelana za računalniško podprto oblikovanje (CAD) polprevodniških naprav ali integriranih vezij;

d. 

oprema ali stroji za izdelavo mask ali mrežic:

1. 

fotooptične kamere po sistemu korak in ponovi z zmožnostjo ustvarjanja polj, večjih od 100 mm x 100 mm, ali enkratne izpostavljenosti, večje od 6 mm × 6 mm na slikovni ravnini (tj. žariščni) ali z zmožnostjo ustvarjanja črt širin, manjših od 2,5 mikrometra, na fotoobstojni plasti „substrata“;

2. 

oprema za izdelavo mask ali mrežic, ki uporablja litografijo ionskega ali „laserskega“ snopa z zmožnostjo ustvarjanja črt širin, manjših od 2,5 mikrometra ali

3. 

oprema ali nosilci za spreminjanje mask ali mrežic ali dodajanje membran za odstranjevanje napak;

Opomba: Predmet nadzora v točkah X.B.I.001.b.2.d.1 in b.2.d.2 ni oprema za izdelavo mask s fotooptičnimi metodami, ki je bila bodisi komercialno dostopna pred 1. januarjem 1980 bodisi njena zmogljivost ni boljša od take opreme.

e. 

oprema s „programiranim krmiljenjem“ za pregledovanje mask, mrežic ali membran z:

1. 

ločljivostjo 0,25 mikrometra ali manj ter

2. 

natančnost 0,75 mikrometra ali manj na razdalji v eni ali dveh koordinatah 63,5 mm ali več;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.2.e niso elektronski mikroskopi za splošno rabo, razen če so posebej izdelani in opremljeni za avtomatsko pregledovanje vzorcev.

f. 

oprema za pozicioniranje in izpostavljanje pri proizvodnji rezin z uporabo fotooptične metode ali metode z rentgenskimi žarki, npr. litografska oprema, ki vključuje opremo za prenos slike in opremo po sistemu korak in ponovi (neposredni korak na rezini) ali po sistemu korak in skeniraj (skener), ki lahko opravlja katero koli od naslednjih funkcij:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.2.f ni oprema za pozicioniranje in izpostavljanje, ki uporablja fotooptični stik in bližinsko poravnavanje maske, ali oprema za prenos slik s kontaktom.

1. 

izdelava vzorca, manjšega od 2,5 mikrometra;

2. 

pozicioniranje z natančnostjo, večjo od ± 0,25 mikrometra (3 sigma);

3. 

poravnava stroj-stroj ni boljša od ± 0,3 mikrometra; ali

4. 

valovna dolžina svetlobnega vira manjša kot 400 nm;

g. 

oprema za elektronske žarke, ionske žarke ali rentgenska oprema za prenos slike z zmožnostjo ustvarjanja vzorcev z natančnostjo manj kot 2,5 mikrometra;

Opomba: Za sisteme žarkov z odklonjenim fokusom (sistemi za neposredno zapisovanje) glej X.B.I.001.b.1.j.

h. 

oprema, ki uporablja „laserje“ za neposredno pisanje na rezine z zmožnostjo ustvarjanja vzorcev z natančnostjo manj od 2,5 mikrometra;

3. 

oprema za sestavljanje integriranih vezij:

a. 

stroji za spajanje ploščic s ,programiranim krmiljenjem‘, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

posebej izdelani za „hibridna integrirana vezja“;

2. 

pot za pozicioniranje položaja na X-Y presega 37,5 x 37,5 mm; ter

3. 

natančnost postavitve na ravnini X-Y natančnejša od ± 10 mikrometrov;

b. 

oprema s „programiranim krmiljenjem“ za izdelavo več spojev v eni operaciji (npr. naprave za spajanje prostih koncev, nosilcev čipov, trakov);

c. 

polavtomatske ali avtomatske naprave za tesnitev pokrova s toploto, pri katerih se pokrov lokalno segreje na višjo temperaturo kot ohišje kompleta, posebej izdelane za keramične komplete mikrovezij iz točke 3A001 ( 18 ), ki imajo pretok, enak enemu kompletu ali več na minuto;

Opomba: Predmet nadzora točke X.B.I.001.b.3 niso točkovni varilci za splošno rabo.

4. 

filtri za čiste prostore, ki lahko zagotavljajo zračno okolje 10 ali manj delcev velikosti 0,3 mikrometra ali manjših na 0,02832 m 3 , in filtrirni materiali zanje.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.001 je „programirano krmiljenje“ krmiljenje z uporabo navodil, shranjenih v elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvrši za vodenje izvajanja vnaprej določenih funkcij. Oprema je lahko oprema s „programiranim krmiljenjem“ ne glede na to, ali ima vgrajen ali zunanji elektronski shranjevalnik.

X.B.I.002 

Oprema za preverjanje ali preskušanje elektronskih elementov ali materialov in posebej izdelane komponente in pribor zanjo.

a. 

Oprema, posebej izdelana za preverjanje ali preskušanje elektronk, optičnih elementov in posebej izdelanih komponent zanjo, ki so predmet nadzora v točkah 3A001 ( 19 ) ali X.A.I.001;

b. 

oprema, posebej izdelana za preverjanje ali preskušanje elektronskih naprav, integriranih vezij in „elektronskih sestavov“ ter sistemi, ki vključujejo ali imajo značilnosti take opreme:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.002.b. je tudi oprema, ki se uporablja ali prirejena za uporabo pri pregledovanju ali preskušanju drugih naprav, kot so slikovne naprave, elektrooptične naprave, naprave z zvočnimi valovi.

1. 

oprema za nadziranje s „programiranim krmiljenjem“ za avtomatsko odkrivanje nepravilnosti, napak ali kontaminantov velikosti 0,6 mikrometra ali manj v ali na obdelanih rezinah, substratih, razen plošč tiskanih vezij ali čipov, z uporabo tehnik pridobivanja optičnih slik za primerjavo vzorcev;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.002.b.1 niso elektronski mikroskopi za splošno rabo, razen če so posebej izdelani in opremljeni za avtomatsko pregledovanje vzorcev.

2. 

posebej izdelana oprema za merjenje in analize s „programiranim krmiljenjem“:

a. 

izdelana je posebej za merjenje vsebnosti kisika ali ogljika v polprevodniških materialih;

b. 

oprema za merjenje širine vlaken z ločljivostjo 1 mikrometra ali več;

c. 

posebej izdelani instrumenti za merjenje ploskosti, ki lahko merijo odklone od ploskosti 10 mikrometrov ali manj, z ločljivostjo 1 mikrometra ali več;

3. 

oprema za preverjanje rezin „s programiranim krmiljenjem“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

položajna natančnost je večja od 3,5 mikrometra;

b. 

naprave za preizkušanje lahko imajo več kot 68 priključkov; ali

c. 

sposobnost preskušanja pri frekvenci, večji od 1 GHz;

4. 

preskusna oprema:

a. 

oprema „s programiranim krmiljenjem“, izdelana posebej za preskušanje diskretnih polprevodniških naprav in nezaprto napravo, z zmožnostjo preskušanja pri frekvencah, višjih od 18 GHz;

Tehnična opomba: Diskretne polprevodniške naprave vključujejo fotocelice in sončne celice.

b. 

oprema „s programiranim krmiljenjem“, izdelana posebej za preskušanje integriranih vezij in „elektronskih sestavov“ zanje, z zmožnostjo funkcionalnega preizkušanja:

1. 

z „urno frekvenco“ več kot 20 MHz ali

2. 

z „urno frekvenco“ več kot 10 MHz, vendar ne več kot 20 MHz, in zmožnost preizkušanja kompletov več kot 68 terminalov.

Opombe: Predmet nadzora iz točke X.B.I.002.b.4.b ni oprema, izdelana posebej za testiranje:

1. 

pomnilnikov;

2. 

„sestavov“ ali razreda „elektronskih sestavov“ za domačo rabo in prosti čas; in

3. 

elektronske komponente, „elektronski sestavi“ in integrirana vezja, ki niso predmet nadzora v točki 3A001 ( 20 ) ali X.A.I.001, če taka preskusna oprema ne vključuje računalniških zmogljivosti z „uporabniku dostopno programirljivostjo“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.002.b.4.b, je „hitrost vzorčenja“ opredeljena kot maksimalna frekvenca digitalnih operacij testne naprave. Zato je to ekvivalent največji podatkovni hitrosti prenosa, ki jo lahko zagotavlja testna naprava v nemultipleksnem načinu. Nanaša se tudi na hitrost testnega postopka, največjo digitalno frekvenco ali največjo digitalno hitrost.

c. 

oprema, posebej izdelana za določanje zmogljivosti žariščnoravninskih nizov na valovnih dolžinah več kot 1 200 nm, ki uporablja meritve s „programiranim krmiljenjem“ ali računalniško podprto ocenjevanje in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

uporablja luči za skeniranje s premerom območja, manjšim od 0,12 mm;

2. 

izdelana je za merjenje fotoobčutljivih parametrov zmogljivosti in za ocenjevanje frekvenčnega odziva, funkcije prenosa modulacije, izenačenosti odzivnosti ali hrupa ali

3. 

izdelana je za ocenjevanje nizov z zmožnostjo ustvarjanja slik z več kot 32 x 32 črtnimi elementi;

5. 

sistemi za testiranje z elektronskim žarkom, izdelani za delovanje pri 3 keV ali manj, ali sistemi z „laserskim“ žarkom, ki se uporabljajo za brezkontaktno preverjanje polprevodniških naprav z napajanjem, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

stroboskopsko zmogljivost s slepim žarkom ali stroboskopijo detektorja;

b. 

elektronski spektrometer za meritve napetosti z natančnostjo manj kot 0,5 V ali

c. 

električne preskuševalne naprave za analizo delovanja integriranih vezij;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.002.b.5 niso elektronski mikroskopi, razen če so posebej izdelani in opremljeni za brezkontaktno preverjanje polprevodniških naprav z napajanjem.

6. 

večfunkcionalni sistemi, ki deluje na osnovi ionskega žarka, s „programiranim krmiljenjem“, ki so posebej izdelani za proizvodnjo, popravilo, analizo fizične razporeditve in preskušanje mask ali polprevodniških naprav, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a. 

natančnost krmilnika za potrjevanje položaja tarča-snop glede na cilj 1 mikrometer ali več ali

b. 

natančnost analogno-digitalne pretvorbe več kot 12 bitov;

7. 

sistemi za merjenje delcev, ki uporabljajo „laserje“, izdelane za merjenje velikosti in koncentracije delcev v zraku, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. 

lahko merijo delce velikosti 0,2 mikrometra ali manj ob pretoku 0,02832 m3 na minuto ali več; in

b. 

z zmožnostjo prepoznavanja čistega zraka razreda 10 ali boljše.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.002 je „programirano krmiljenje“ krmiljenje z uporabo navodil, shranjenih v elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvrši za vodenje izvajanja vnaprej določenih funkcij. Oprema je lahko oprema s „programiranim krmiljenjem“ ne glede na to, ali ima vgrajen ali zunanji elektronski shranjevalnik.

X.C.I.001 

Pozitivne uporovne paste za polprevodniško litografijo, posebej prirejene (optimizirane) za uporabo pri valovnih dolžinah med 370 nm in 193 nm.

X.D.I.001 

„Programska oprema“, posebej izdelana za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ elektronskih naprav ali komponent, ki so predmet nadzora iz točke X.A.I.001, elektronska oprema za splošno rabo, ki je predmet nadzora iz točke X.A.I.002, ali proizvodna in testna oprema, ki je predmet nadzora v točkah X.B.I.001 in X.B.I.002; ali „programska oprema“, posebej izdelana za „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke 3B001.g in 3B001.h ( 21 ).

X.E.I.001 

„Tehnologije“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ elektronskih naprav ali komponent, ki so predmet nadzora iz točke X.A.I.001, elektronska oprema za splošno rabo, ki je predmet nadzora iz točke X.A.I.002, ali proizvodna in testna oprema, ki je predmet nadzora v točkah X.B.I.001 ali X.B.I.002, ali materiali, ki so predmet nadzora iz točke X.C.I.001.

Skupina II – Računalniki

Opomba: Kategorija IV ne nadzoruje blaga za osebno rabo s strani fizičnih oseb.

X.A.II.001 

Računalniki, „elektronski sestavi“ in povezana oprema, ki niso predmet nadzora v točkah 4A001 ali 4A003 ( 22 ), in posebej izdelane komponente zanje.

Opomba: Nadzorni status „digitalnih računalnikov“ in sorodne opreme, opisanih v točki X.A.II.001, je določen z nadzornim statusom druge opreme ali sistemov, pod pogojem:

a. 

da so „digitalni računalniki“ ali sorodna oprema bistveni za delovanje druge opreme ali sistemov;

b. 

da „digitalni računalniki“ ali sorodna oprema niso „osnovni element“ druge opreme ali sistemov; in

N.B.1: Nadzorni status opreme za „obdelavo signala“ ali „izboljšavo slike“, ki je posebej izdelana za drugo opremo, katerih funkcija je omejena na funkcije, dovoljene drugi opremi, je določen z nadzornim statusom druge opreme, tudi če presega kriterije „osnovnega elementa“.

N.B.2: Glede nadzornega statusa „digitalnih računalnikov“ ali sorodne opreme za telekomunikacijsko opremo glej del 1 skupine 5 (Telekomunikacije) ( 23 ).

c. 

da so „tehnologije“ za „digitalne računalnike“ in sorodna oprema opisani v točki 4E ( 24 ).

a. 

elektronski računalniki in sorodna oprema ter „elektronski sestavi“ in posebej izdelane komponente zanje, ocenjeni za delovanje pri temperaturi okolja nad 343 K (70 °C);

b. 

„digitalni računalniki“, vključno z opremo za „obdelavo signalov“ ali „izboljšanje slike“, ki imajo „korigirano največjo zmogljivost“ („APP“) enako ali večjo od 0,0128 utežnega teraFLOPS (WT);

c. 

„elektronski sestavi“, ki so posebej izdelani ali prirejeni za povečanje zmogljivosti s kopičenjem procesorjev:

1. 

izdelani tako, da se lahko združujejo v konfiguracijah 16 ali več procesorjev;

2. 

se ne uporablja;

Opomba 1: Točka X.A.II.001.c se uporablja samo za „elektronske sestave“ in programirljive medsebojne povezave z „APP“, ki ne presega meje iz točke X.A.II.001.b, kadar so dobavljeni kot nedelavni „elektronski sestavi“. Ne uporablja se za „elektronske sestave“, ki so po svoji naravi namenjeni za uporabo s sorodno opremo, ki je predmet nadzora iz točke X.A.II.001.k.

Opomba 2: Predmet točke X.A.II.001.c ni „elektronski sestav“, izdelan posebej za izdelke ali družino izdelkov, katerih maksimalna konfiguracija ne presega mej iz točke X.A.II.001.b.

d. 

se ne uporablja;

e. 

se ne uporablja;

f. 

oprema za „obdelavo signalov“ ali „izboljšavo slike“ s „korigirano največjo zmogljivostjo“ („APP“) enako ali večjo od 0,0128 utežnega teraFLOPS WT;

g. 

se ne uporablja;

h. 

se ne uporablja;

i. 

oprema, ki vsebuje „terminalski vmesnik“, ki presega omejitve iz X.A.III.101;

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.II.001.i „terminalski vmesnik“ pomeni opremo, na ravni katere informacije vstopajo ali izstopajo iz telekomunikacijskega sistema, npr. telefon, podatkovna naprava, računalnik itd.

j. 

oprema, posebej izdelana za zagotavljanje zunanjih medsebojnih povezav „digitalnih računalnikov“ ali s tem povezana oprema, ki omogoča komunikacijo pri podatkovnih hitrostih nad 80 Mbajtov na sekundo.

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.II.001.j. ni oprema za interne medsebojne povezave (npr. hrbtne plošče, vodila), oprema za pasivne medsebojne povezave, „krmilniki za dostop do omrežja“ ali „krmilniki za komunikacijske kanale“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.II.001.j je „krmilnik komunikacijskega kanala“ fizični vmesnik, ki krmili tok sinhronih ali asinhronih digitalnih informacij. To je sestav, ki ga je mogoče vgraditi v računalnik ali telekomunikacijsko opremo za zagotovitev komunikacijskega dostopa.

k. 

„hibridni računalniki“ in „elektronski sestavi“ ter posebej izdelane komponente zanje, ki vsebujejo analogno-digitalne pretvornike, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

32 kanalov ali več in

2. 

ločljivost 14 bitov (brez znakovnega bita) ali več pri hitrosti pretvorb 200 000 Hz ali več.

X.D.II.001 

„Programska oprema“ za preverjanje in potrjevanje „programov“, programska oprema, ki omogoča samodejno ustvarjanje „izvornih kod“, ter „programska oprema“ operacijskega sistema, ki je posebej izdelana za opremo za „realno časovno obdelavo“.

a. 

„Programska oprema“ za preverjanje in potrjevanje „programov“, ki uporablja matematične in analitske tehnike ter je zasnovana ali prirejena za „programe“ z več kot 500 000 ukazi v „izvorni kodi“;

b. 

„programska oprema“, ki omogoča samodejno ustvarjanje „izvornih kod“ na podlagi podatkov, pridobljenih na spletu od zunanjih senzorjev, opisanih v Uredbi (EU) 2021/821 ali

c. 

„programska oprema“ operacijskega sistema, ki je posebej izdelana za opremo za „realno časovno obdelavo“, ki zagotavlja, da je„globalni latentni čas prekinitve“ krajši od 20 mikrosekund.

Tehnična opomba: Za namene točke X.D.II.001 je „globalni latentni čas prekinitve“ čas, ki ga računalniški sistem potrebuje, da prepozna prekinitev zaradi dogodka, servisira prekinitev in izvede kontekstni preklop na nadomestno nalogo pomnilnika, ki čaka na prekinitev.

X.D.II.002 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je predmet nadzora iz točke 4D001 ( 25 ), posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke 4A101 ( 26 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

„Tehnologije“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki so predmet nadzora iz točke X.A.II.001, ali „programska oprema“, ki je predmet nadzora iz točke X.D.II.001 ali X.D.II.002.

X.E.II.002 

▼M16

„Tehnologije“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, izdelane za „obdelavo večpodatkovnega toka“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.E.II.002 je „obdelava večpodatkovnega toka“ mikroprogram ali tehnika arhitekture naprave, ki omogoča simultano obdelavo dveh ali več podatkovnih zaporedij pod nadzorom enega ali več zaporedij navodil, in sicer z uporabo:

▼M7

1. 

arhitektur za eno ukazno obdelavo več podatkov (SIMD), kakor so na primer vektorski ali matrični procesorji;

2. 

arhitektur za večkratno eno ukazno obdelavo več podatkov (MSIMD);

3. 

arhitektur za več ukazno obdelavo več podatkov (MIMD), vključno s tistimi, ki so trdno sklopljene, tesno sklopljene ali ohlapno sklopljene; ali

4. 

strukturiranih nizov procesnih elementov, vključno s sistoličnimi nizi.

Skupina III. Del 1 – Telekomunikacije

Opomba: Kategorija III. Del 1 ne nadzoruje blaga za osebno rabo s strani fizičnih oseb.

X.A.III.101 

Telekomunikacijska oprema.

a. 

Katera koli vrsta telekomunikacijske opreme, ki ni predmet nadzora iz točke 5A001.a ( 27 ) in je posebej izdelana za delovanje zunaj temperaturnega obsega od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b. 

oprema ali sistemi za telekomunikacijski prenos in posebej izdelane komponente in pribor zanje, ki imajo katero koli od naslednji značilnosti, funkcij ali lastnosti:

Opomba: Oprema za telekomunikacijski prenos:

a. 

kategorizirana, kot sledi, oziroma kombinacije naslednjega:

1. 

radijska oprema (npr. oddajniki, sprejemniki in oddajniki-sprejemniki);

2. 

oprema za zaključevanje linije;

3. 

oprema za vmesne ojačevalnike;

4. 

oprema za ponavljalnike;

5. 

oprema za obnavljalnike;

6. 

dekodirniki (trans kodirniki);

7. 

oprema za multiplekser (tudi za statistični multiplekser);

8. 

modulatorji/demodulatorji (modemi);

9. 

oprema za multiplekser (glej priporočilo CCITT G. 701);

10. 

oprema za digitalno prevezovanje s „programiranim krmiljenjem“;

11. 

„prehodi“ in mostovi;

12. 

„enote za dostop do medijev“ in

b. 

izdelana za uporabo v eno kanalni ali večkanalni komunikaciji prek česar koli od naslednjega:

1. 

žica (linija);

2. 

koaksialni kabel;

3. 

optični kabel;

4. 

elektromagnetno sevanje ali

5. 

podvodno širjenje zvočnih valov.

1. 

uporablja digitalne tehnike, vključno z digitalno obdelavo analognih signalov, in je izdelana za delovanje pri „digitalni prenosni hitrosti“na najvišji ravni multiplekser, ki presega 45 Mbit/s ali s „skupno digitalno prenosno hitrostjo“ več kot 90 Mbit/s;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.1 ni oprema, ki je posebej izdelana za vgradnjo in upravljanje v katerem koli satelitskem sistemu za civilno rabo.

2. 

modemi, ki uporabljajo „pasovno širino enega govornega kanala“ s „podatkovno hitrostjo“ več kot 9 600 bitov na sekundo;

3. 

je oprema za digitalno prevezovanje s „programiranim krmiljenjem“ in njena „bitna hitrost“ presega 8,5 Mbit/s na vrata;

4. 

je oprema, ki zajema kar koli od naslednjega:

a. 

„krmilniki omrežnega dostopa“ in z njimi povezani skupni medij z „digitalno prenosno hitrostjo“ več kot 33 Mbit/s ali

b. 

„krmilniki komunikacijskega kanala“ s „podatkovno hitrostjo“ digitalnih izstopnih podatkov več kot 64 000 bitov/s na kanal;

Opomba: Če katera koli nenadzorovana oprema vsebuje „krmilnik omrežnega dostopa“, ne more imeti nobenega telekomunikacijskega vmesnika, razen tistega, ki je opisan iz točke X.A.III.101.b.4., vendar ni predmet njenega nadzora.

5. 

uporablja „laser“ in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

ima valovno dolžino oddaje, večjo od 1 000  nm ali

b. 

uporablja analogne tehnike in ima pasovno širino večjo od 45 MHz;

c. 

uporablja tehnike koherentnega optičnega prenosa ali koherentnega optičnega prepoznavanja (imenovane tudi optične heterocikličen oziroma vojvodinske tehnike);

d. 

uporablja tehnike multiplekserja z delitvijo valovnih dolžin; ali

e. 

izvaja „optično ojačanje“;

6. 

radijska oprema, ki deluje pri vhodnih ali izhodnih frekvencah nad:

a. 

31 GHz za uporabo na satelitskih zemeljskih postajah ali

b. 

26,5 GHz za druge vrste uporabe;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.III.101.b.6 ni oprema za civilno rabo, ki je v skladu s pasom, ki ga Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) dodeli v območju med 26,5 GHz in 31 GHz.

7. 

je radijska oprema, ki zajema kar koli od naslednjega:

a. 

tehnike kvadraturo-amplitudne modulacije nad ravnjo 4, če „skupna digitalna prenosna hitrost“ presega 8,5 Mbit/s;

b. 

tehnike kvadraturo-amplitudne modulacije nad ravnjo 16, če je „skupna digitalna prenosna hitrost“ enaka ali manjša od 8,5 Mbit/s;

c. 

druge tehnike digitalne modulacije z „učinkovitostjo spektra“, večjo od 3 bitov/s/Hz ali

d. 

deluje v frekvenčnem pasu od 1,5 MHz do 87,5 MHz in vsebuje prilagodile tehnike, ki zagotavljajo več kot 15 dB dušenja motečega signala;

Opombe: 

1. 

Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.7 ni oprema, ki je posebej izdelana za vgradnjo in upravljanje v katerem koli satelitskem sistemu za civilno rabo.

2. 

Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.7 ni oprema za radijski rele za delovanje v pasu, ki ga dodeli Mednarodna telekomunikacijska zveza ITU:

a. 

s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

ne presega 960 MHz; ali

2. 

s „skupno digitalno prenosno hitrostjo“, ki ne presega 8,5 Mbit/s in

b. 

z „učinkovitostjo spektra“, ki ne presega 4 bit/s/Hz.

c. 

Komutacijama oprema s „programiranim krmiljenjem“ in povezani signalni sistemi, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, funkcij ali lastnosti, ter posebej izdelane komponente in pribor zanje:

Opomba: Statistični multiplekserji z digitalnim vhodom in digitalnim izhodom, ki omogočajo komutacijo, se obravnavajo kot stikala s „programiranim krmiljenjem“.

1. 

„komutacijama oprema ali sistemi za podatke (sporočila)“, zasnovana za „paketno delovanje“, elektronski sestavi in „komponente“ zanjo, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

2. 

se ne uporablja;

3. 

usmerjanje ali komutacija paketov „pentagrama“;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.c.3 niso omrežja, omejena na uporabo samo „krmilnikov omrežnega dostopa“, oziroma sami „krmilniki omrežnega dostopa“.

4. 

se ne uporablja;

5. 

prednostne naloge na več ravneh in namenjanje prednosti pri vodovni komutaciji;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.III.101.c.5 ni enostopenjsko podeljevanje prednosti klicem.

6. 

izdelana za samodejno izročanje celičnih radijskih klicev drugim celičnim stikalom ali za samodejno povezavo s centralizirano bazo podatkov o naročnikih, ki je skupna več kot enemu stikalu;

7. 

vsebuje opremo za digitalno prevezovanje s „programiranim krmiljenjem“ in njena „bitna hitrost“ presega 8,5 Mbit/s na vrata;

8. 

„signalizacija po skupnem kanalu“, ki deluje bodisi nepovezano bodisi nepovezanosti;

9. 

„dinamično prilagodljivo usmerjanje“;

10. 

so paketna stikala, vodovna stikala in usmerjevalniki z vrati ali linijami, ki presegajo kar koli od naslednjega:

a. 

„podatkovno hitrost“64 000 bit/s na kanal za „krmilnik komunikacijskega kanala“; ali

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.c.10.a niso multiplekser sestavljene povezave, sestavljene samo iz komunikacijskih kanalov, ki posamično niso predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.1.

b. 

„bitno hitrost 33 Mbit/s za „krmilnik omrežnega dostopa“ in povezane skupne medije;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.III.101.c.10 niso paketna stikala ali usmerjevalniki, katerih vrata ali linije ne presegajo mejnih vrednosti iz točke X.A.III.101.c.10.

11. 

„optična komutacija“;

12. 

uporablja tehnike „asinhronega načina prenosa“ („ATM“);

d. 

optična vlakna in optični kabli, daljši od 50 m, izdelani za eno modalno delovanje;

e. 

centralizirano upravljanje omrežja, ki ima vse naslednje značilnosti:

1. 

podatke prejema iz vozlišč in

2. 

te podatke obdeluje, da se zagotovi nadzor prometa, za katerega niso potrebne odločitve upravljavca, in s tem izvajanje „dinamičnega prilagodljivega usmerjanja“;

Opomba 1: X.A.III.101.e ne vključuje odločitev glede usmerjanja na podlagi vnaprej določenih informacij.

Opomba 2: X.A.III.101.e ne izključuje nadzora prometa kot funkcije predvidljivih statističnih prometnih razmer.

f. 

fazni antenski nizi, ki delujejo nad 10,5 GHz, ki vsebujejo aktivne elemente in porazdeljene komponente ter so zasnovani tako, da omogočajo elektronsko krmiljenje oblikovanja in usmerjanja snop, razen pristajalnih sistemov z instrumenti, ki izpolnjujejo standarde Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) (mikrovalovni pristajalni sistemi (MLS));

g. 

oprema za mobilne komunikacije, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, elektronski sestavi in komponente zanjo ali

h. 

komunikacijska oprema za radijski rele, izdelana za uporabo na frekvencah 19,7 GHz ali več, ter komponente zanjo, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.III.101:

1) 

„Asinhroni prenosni način“ („ATM“) pomeni način prenosa, pri katerem so informacije organizirane po celicah; prenos je asinhron v smislu, da je ponovni nastop celic odvisen od želene ali trenutne bitne stopnje.

2) 

„Pasovna širina enega govornega kanala“ je oprema za prenos podatkov, izdelana za delovanje v enem govornem kanalu na 3 100  Hz, kot je opredeljeno v priporočilu CCITT G. 151.

3) 

„Krmilnik komunikacijskega kanala“ pomeni fizični vmesnik, ki krmili tok sinhronih ali asinhronih digitalnih informacij. To je sklop, ki ga je mogoče vgraditi v računalnik ali telekomunikacijsko opremo za zagotovitev komunikacijskega dostopa.

4) 

„Pentagram“ je samostojna in neodvisna podatkovna entiteta, ki prenaša dovolj informacij, da jo je mogoče usmeriti od izvorne do namembnega podatkovnega terminala, ne da bi bili odvisni od predhodnih izmenjav med tem izvornim in namembnim podatkovnim terminalom ter prenosnim omrežjem.

5) 

„Hitra izbira“ je podporna storitev, ki se uporablja za virtualne klice in omogoča, da podatkovni terminal razširi možnost prenosa podatkov pri vzpostavljanju klicev in sprostitvi „paketov“, ki presegajo osnovne zmogljivosti virtualnega klica.

6) 

„Prehod“ je funkcija, ki se izvaja s katero koli kombinacijo opreme in „programske opreme“, da se izvede pretvorba konvencij za predstavljanje, obdelavo ali prenos informacij, ki se uporabljajo v enem sistemu, v ustrezne, vendar drugačne konvencije, ki se uporabljajo v drugem sistemu.

7) 

„Digitalno omrežje z integriranimi storitvami“ (ISDN) je enotno digitalno omrežje od konca do konca, v katerem se podatki, ki izvirajo iz vseh vrst komunikacij (npr. glas, besedilo, podatki, slike in gibljive slike), prenašajo iz enih vrat (terminala) v izmenjavi (preklop) prek enega dostopovnega voda do naročnika in od njega.

8) 

„Paket“ je skupina binarnih števk, ki vključuje podatkovne signale in signale za krmiljenje klica ter se preklopi kot sestavljena celota. Podatki, signali za krmiljenje klica in morebitne informacije o nadzoru napak so razporejeni v določeni obliki.

9) 

„Signalizacija po skupnem kanalu“ pomeni prenos informacij o nadzoru (signalizacija) prek ločenega kanala kot se uporablja za sporočila. Kanal za signalizacijo običajno nadzoruje kanale za več sporočil.

10) 

„Podatkovna hitrost“ je hitrost, kakor je določena v Priporočilu ITU 53-36, upoštevajoč dejstvo, da pri nebinarni modulaciji baud (enota za hitrost prenosa informacij) in bit (enota za vsebino informacij) nista enaka. Vključiti je treba bite za funkcije kodiranja, preverjanja in sinhronizacije.

11) 

„Dinamično adaptivno usmerjanje“ omeni avtomatično preusmerjanje prometa na podlagi zaznave in analize tekočih dejanskih omrežnih pogojev.

12) 

„Enota za dostop do medijev“ pomeni opremo, ki vsebuje enega ali več komunikacijskih vmesnikov („krmilnik omrežnega dostopa“, „krmilnik komunikacijskega kanala“ modem ali računalniško vodilo) za povezavo terminalov na omrežje.

13) 

„Učinkovitost spektra“ je „digitalna prenosna hitrost“ [bits/s] / 6 dB pasovne širine spektra v Hz.

14) 

„Programirano krmiljenje“ je krmiljenje z uporabo navodil, shranjenih v elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvrši za vodenje izvajanja vnaprej določenih funkcij. Opomba: Oprema je lahko oprema s „programiranim krmiljenjem“ ne glede na to, ali ima vgrajen ali zunanji elektronski shranjevalnik.

X.B.III.101 

Oprema za testiranje telekomunikacijskih sistemov, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.C.III.101 

Predoblike stekla ali katerega koli drugega materiala, optimiziranega za proizvodnjo optičnih vlaken, ki so predmet nadzora iz točke X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.III.101 in X.B.III.101, ter programska oprema za dinamično prilagodljivo usmerjanje, kot je opisana v nadaljevanju:

a. 

„programska oprema“, razen tiste v strojno izvršljivi obliki, posebej izdelana za „dinamično adaptivno usmerjanje“.

b. 

se ne uporablja.

X.E.III.101 

„Tehnologije“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.III.101 ali X.B.III.101, ali „programska oprema“, ki je predmet nadzora iz točke X.D.III.101, ter naslednje druge „tehnologije“:

a. 

Naslednje posebne „tehnologije“:

1. 

„tehnologije“ za obdelavo in nanašanje premazov na optična vlakna, „posebej izdelane“, da so primerne za podvodno uporabo;

2. 

„tehnologije“ za „razvoj“ opreme, ki uporabljajo tehnike „sinhrone digitalne hierarhije“ („SDH“) ali „sinhronega optičnega omrežja“ („SONET“).

Tehnična opomba: Za namene točke X.E.III.101:

1) 

„Sinhrona digitalna hierarhija“ (SDH) je digitalna hierarhija, ki zagotavlja sredstva za upravljanje, multipleksiranje in dostop do različnih oblik digitalnega prometa z uporabo sinhronega formata prenosa na različnih vrstah medijev. Format temelji na sinhronem prenosnem modulu, ki je opredeljen v priporočilih CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 in drugih, ki še niso objavljena. Hitrost prve stopnje sinhrone digitalne hierarhije je 155,52 Mbit/s.

2) 

„Sinhrono optično omrežje“ (SONET) je omrežje, ki zagotavlja sredstva za upravljanje, multipleksiranje in dostop do različnih oblik digitalnega prometa z uporabo sinhrone oblike prenosa prek optičnih vlaken. Oblika je severnoameriška različica „SDH“, uporablja pa se tudi modul za sinhroni prenos (STM). Vendar kot osnovni prenosni modul uporablja sinhroni prenosni signal s hitrostjo prve stopnje 51,81 Mbits/s. Standardi omrežja SONET se vključujejo v standarde sinhrone digitalne hierarhije.

Skupina III. Del 2 – Informacijska varnost

Opomba: Kategorija III. Del 2 ne nadzoruje blaga za osebno rabo s strani fizičnih oseb.

X.A.III.201 

Naslednja oprema:

a. 

se ne uporablja;

b. 

se ne uporablja;

c. 

blago, uvrščeno kot šifriranje množičnega trga v skladu z opombo o kriptografiji – opomba 3 k Skupini 5, del 2 ( 28 ).

X.D.III.201 

Naslednja „programska oprema“ za „informacijsko varnost“:

Opomba: Predmet nadzora tega vnosa ni „programska oprema“, izdelana ali prirejena za zaščito pred zlonamernimi poškodbami računalnika, npr. virusi, pri katerih je uporaba „kriptografije“ omejena na avtentikacijo, digitalni podpis in/ali dešifriranje podatkov ali datotek.

a. 

se ne uporablja;

b. 

se ne uporablja;

c. 

„programska oprema“, razvrščena kot programska oprema za šifriranje za množični trg v skladu z opombo o kriptografiji – opomba 3 k Skupini 5, del 2 ( 29 ).

X.E.III.201 

„Tehnologije“„informacijske varnosti“ v skladu s Splošno opombo o tehnologiji:

a. 

se ne uporablja;

b. 

„tehnologije“, ki niso navedena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „uporabo“ blaga za množični trg, ki je predmet nadzora iz točke X.A.III.201.c, ali „programska oprema“ za množični trg, ki je predmet nadzora iz točke X.D.III.201.c.

Skupina IV – Senzorji in laserji

X.A.IV.001 

Pomorska ali kopenska akustična oprema z zmožnostjo odkrivanja ali lociranja podvodnih predmetov ali značilnosti ali pozicioniranja površinskih plovil ali podvodnih vozil; ter posebej izdelane komponente, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IV.002 

Optični senzorji:

a. 

Cevi za ojačanje slike in posebej zanje izdelane komponente:

1. 

cevi za ojačanje slike, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. 

maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 400 nm, vendar največ 1 050  nm;

b. 

mikrokanalno ploščo za ojačanje elektronske slike z razmikom odprtin (razmikom med središči) manj kakor 25 μm in

c. 

s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

fotokatoda S-20, S-25 ali multialkalna fotokatoda ali

2. 

fotokatoda iz galijevega arzenida ali galij indijevega arzenida;

2. 

posebej zasnovane mikrokanalne plošče, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. 

15 000 ali več votlih cevi na ploščo in

b. 

razdalja odprtin (razmik med središči) manj kakor 25 μm.

b. 

oprema za prikaz slike z neposrednim opazovanjem, ki deluje v vidnem ali infrardečem spektru ter vsebuje cevi za ojačanje slike z značilnostmi iz točke X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 

Kamere:

a. 

kamere, ki izpolnjujejo merila iz opombe 3 k točki 6A003.b.4 ( 30 );

b. 

se ne uporablja.

X.A.IV.004 

Optika:

a. 

optični filtri:

1. 

za valovne dolžine prek 250 nm, sestavljeni iz večplastnih optičnih prevlek in z eno nad naslednjih značilnosti:

a. 

pasovne širine, enake ali manjše od 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) in koničnim prenosom 90 % ali več ali

b. 

pasovne širine, enake ali manjše od 0,1 nm FWHI, in koničnim prenosom 50 % ali več;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.IV.004 niso optični filtri s fiksnimi zračnimi režami ali filtri tipa Lyot.

2. 

za valovno dolžino več kakor 250 nm in z vsemi naslednjimi značilnostmi:

a. 

nastavljivi v območju spektra 500 nm ali več;

b. 

takojšnji optični prepustni pas, enak ali manjši od 1,25 nm;

c. 

valovno dolžino je mogoče ponastaviti v območju 0,1 ms na natančnost 1 nm ali boljšo v nastavljivem območju spektra in

d. 

enoten konični prenos 91 % ali več;

3. 

stikala za optično motnost (filtri) z vidnim poljem 30° ali več in z odzivnim časom 1 ns ali manj;

b. 

kabel iz „fluoridnih vlaken“ ali optična vlakna zanj, ki imajo slabljenje manj kot 4 dB/km na valovnih dolžinah nad 1 000  nm, vendar ne več kot 3 000  nm.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.IV.004.b so „fluoridna vlakna“ vlakna, izdelana iz fluoridnih spojin v razsutem stanju.

X.A.IV.005 

„Laserji“:

a. 

ogljikov-dioksidni (CO2) „laserji“ s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

izhodno močjo CW več kot 10 kW;

2. 

impulzno izhodno veličino s „trajanjem impulza“ več kot 10 μs in

a. 

s povprečno izhodno močjo več kakor 10 kW ali

b. 

impulzno „maksimalno močjo“ več kot 100 kW ali

3. 

impulzno izhodno veličino s „trajanjem impulza“ 10 μs ali manj in

a. 

impulzno energijo, večjo od 5 J na impulz, in „konično moč“ impulza, večjo od 2,5 kW, ali

b. 

povprečno izhodno močjo več kot 2,5 kW;

b. 

polprevodniški laserji:

1. 

posamezni transverzalni polprevodniški „laserji“, ki imajo:

a. 

povprečno izhodno moč več kot 100 mW ali

b. 

valovno dolžino oddaje, večjo od 1 050  nm;

2. 

posamezni večtransverzalni polprevodniški „laserji“ ali nizi polprevodniških „laserjev“ z valovno dolžino, večjo od 1 050  nm;

c. 

rubinasti „laserji“ z izhodno energijo več kot 20 J na impulz;

d. 

„nenastavljivi“„impulzni laserji“ z izhodno valovno dolžino več kot 975 nm, vendar največ 1 150  nm, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„trajanje impulza“, enako ali večje od 1 ns, vendar manjše 1 μs, in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

eno kanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ presega 12 % s „povprečno izhodno močjo“ več kot 10 W in zmožnostjo delovanja s hitrostjo ponavljanja impulzov nad 1 kHz; ali

2. 

„povprečna izhodna moč“ presega 20 W; ali

b. 

večkanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ je večja od 18 % in „povprečna izhodna moč“ je večja od 30 W;

2. 

„maksimalna moč“ presega 200 MW ali

3. 

„povprečna izhodna moč“ presega 50 W;ali

2. 

„trajanje impulza“ presega 1 μs, s katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

eno kanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ presega 12 % s „povprečno izhodno močjo“ več kot 10 W in zmožnostjo delovanja s hitrostjo ponavljanja impulzov nad 1 kHz ali

2. 

„povprečna izhodna moč“ presega 20 W ali

b. 

večkanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ je večja od 18 % in „povprečna izhodna moč“ je večja od 30 W; ali

2. 

„povprečna izhodna moč“ presega 500 W;

e. 

„nenastavljivi“„laserji“ z zveznim valom z izhodno valovno dolžino več kot 975 nm, vendar največ 1 150  nm, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

eno kanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ presega 12 % s „povprečno izhodno močjo“ več kot 10 W in zmožnostjo delovanja s hitrostjo ponavljanja impulzov nad 1 kHz ali

b. 

„povprečna izhodna moč“ presega 50 W ali

2. 

večkanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ je večja od 18 % in „povprečna izhodna moč“ je večja od 30 W ali

b. 

„povprečna izhodna moč“ presega 500 W;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.IV.005.e.2.b. niso ‚večkanalni transverzalni industrijski „laserji“ z izhodno močjo, ki je enaka ali večja od 2 kW, s skupno maso večjo od 1 200  kg. Za namen te opombe skupna masa vključuje vse komponente, ki so potrebne za delovanje „laserja“, npr. „laser“, napajalno enoto, izmenjevalnik toplote, ne vključuje pa zunanjih optičnih naprav za preklapljanje žarkov in/ali njihov prenos.

f. 

„nenastavljivi“„laserji“ z valovno dolžino več kot 1 400  nm, vendar največ 1 555  nm, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

izhodno energijo več kot 100 mJ na impulz in „maksimalno močjo“ impulza več kot 1 W; ali

2. 

povprečno ali CW izhodno moč več kot 1 W;

g. 

prostoelektronski „laserji“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.IV.005 je „učinkovitost zidne vtičnice“ opredeljena kot razmerje izhodne moči „laserja“ (ali „povprečne izhodne moči“) do celotne električne vhodne moči za delovanje „laserja“, vključno z močjo napajalne enote/preklapljanja in termičnega preklapljanja/izmenjevalnika toplote.

X.A.IV.006 

„Magnetometri“, „superprevodniški“ elektromagnetni senzorji ter posebej izdelane komponente zanje:

a. 

„magnetometri“, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, z občutljivostjo pod (boljšo od) 1,0 nT (rms) na kvadratni koren Hz;

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.IV.006.a je „občutljivost“ (nivo šuma) efektivna vrednost zvočne ravni, ki jo omejuje naprava, in je najnižji signal, ki ga je še mogoče izmeriti.

b. 

„superprevodniški“ elektromagnetni senzorji, komponente, izdelane iz „superprevodniških“ materialov:

1. 

vsaj eden od njihovih „superprevodniških“ sestavnih delov je izdelan za delovanje pri temperaturah pod „kritično temperaturo“ (vključno z napravami na Josephsonov efekt ali „superprevodnimi“ napravami za merjenje kvantne interference (SQUID));

2. 

izdelani so za zaznavanje sprememb elektromagnetnega polja pri frekvencah 1 KHz ali manj ter

3. 

imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

imajo tankoplastne SQUID-e z najmanjšo stranico manj kakor 2 μm in povezana vhodna in izhodna sklopna vezja;

b. 

izdelani so za delovanje s hitrostjo spremembe izhodne napetosti magnetnega polja več kakor 1 x 106 kvantov magnetnega pretoka na sekundo;

c. 

izdelani so za delovanje v Zemljinem magnetnem polju brez magnetnega ščita ali

d. 

imajo temperaturni koeficient manj (manjši) od 0,1 kvanta magnetnega pretoka/K.

X.A.IV.007 

Gravimetri za talno uporabo, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, kot sledi:

a. 

s statično natančnostjo manj od (boljšo kot) 100 μGal ali

b. 

vrste s kvarčnimi elementi (Worden).

X.A.IV.008 

Radarski sistemi, oprema in glavne komponente, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, ter posebej izdelane komponente zanjo, kot sledi:

a. 

oprema za letalske radarje, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, ter posebej izdelane komponente zanjo.

b. 

„laserski“ radarji ali oprema za zaznavanje in določevanje svetlobe (LIDAR), „primerni za vesolje“, posebej izdelani za zemljemerstvo ali za meteorološka opazovanja.

c. 

sistemi za izboljšanje vidnosti radarske slike z milimetrskimi valovi, ki so posebej izdelani za rotoplane in imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

delujejo pri frekvenci 94 GHz;

2. 

njihova povprečna izhodna moč je manjša od 20 mW;

3. 

imajo širino radarskega snopa 1 stopinjo; ter

4. 

operativni doseg 1 500  m ali več.

X.A.IV.009 

Posebna oprema za obdelavo:

a. 

oprema za zaznavanje seizmičnih podatkov, ki ni predmet nadzora iz točke X.A.IV.009.c;

b. 

TV kamere, odporne proti sevanju, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

seizmični sistemi za zaznavanje vdorov, ki zaznajo, razvrstijo in ugotovijo povezavo z virom zaznanega signala.

X.B.IV.001 

Oprema, vključno z orodjem, šablonami, napeljavami ali merilniki, ter druge posebej izdelane komponente in pribor zanjo, posebej izdelana ali prirejena za kar koli od naslednjega:

a. 

za izdelavo ali pregledovanje:

1. 

magnetnih ondulatorjev za prostoelektronske „laserje“;

2. 

fotoinjektorjev za prostoelektronske „laserje“;

b. 

za nastavljanje vzdolžnega magnetnega polja prostoelektronskih „laserjev“ na zahtevano toleranco.

X.C.IV.001 

Optično občutljiva vlakna, ki so strukturno prirejena tako, da imajo „dolžino udarca“ manj kot 500 mm (visoka dvolomnost), ali materiali za optične senzorje, ki niso opisani v točki 6C002.b ( 31 ) in imajo vsebnost cinka enako ali večjo od 6 % „molskega deleža“.

Tehnična opomba: za namene točke X.C.IV.001:

1) 

„molski delež“ je razmerje med moli ZnTe in vsoto molov CdTe in ZnTe v kristalu;

2) 

„dolžina udarca“ je razdalja, ki jo morata prepotovati pravokotno polarizirana signala, ki sta sprva v fazi, da se doseže fazna razlika 2 Pi radiana.

X.C.IV.002 

Optični materiali:

a. 

materiali z nizko optično absorpcijo:

1. 

fluoridne spojine v razsutem stanju, ki vsebujejo sestavine čistoče 99,999 % ali višje ali

Opomba: Predmet nadzora v točki X.C.IV.002.a.1 so fluoridi cirkonija ali aluminija in različice.

2. 

fluoridno steklo v razsutem stanju, izdelano iz spojin, ki so predmet nadzora iz točke 6C004.e.1 ( 32 );

b. 

„predoblike za optična vlakna“, izdelane iz fluoridnih spojin v razsutem stanju, ki vsebujejo sestavine čistoče 99,999 % ali višje, „posebej izdelane“ za proizvodnjo „fluoridnih vlaken“, ki so predmet nadzora iz točke X.A.IV.004.b.

Tehnična opomba: za namene točke X.C.IV.002:

1) 

„fluoridna vlakna“ so vlakna, izdelana iz fluoridnih spojin v razsutem stanju;

2) 

„predoblike za optična vlakna“ so palice ali ingoti iz stekla, plastike ali drugih materialov, ki so bili posebej predelani za uporabo pri izdelavi optičnih vlaken. Značilnosti predoblike določajo osnovne parametre dobljenih vlečenih optičnih vlaken.

X.D.IV.001 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, posebej izdelana za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, ki je predmet nadzora iz točke 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ali X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

„Programska oprema“, posebej izdelana za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.IV.002, X.A.IV.004 ali X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Druga „programska oprema“:

a. 

aplikacije „programske opreme“ za potrebe kontrole zračnega prometa, ki so nameščene na računalnikih za splošno uporabo v centrih za kontrolo zračnega prometa in so zmožne avtomatsko predati podatke o cilju glavnega radarja (če niso povezani s podatki iz radarjev za sekundarni nadzor (SSR)) iz centra za kontrolo zračnega prometa gostitelja drugemu centru za kontrolo zračnega prometa.

b. 

„programska oprema“, posebej izdelana za seizmične sisteme za zaznavanje vdorov iz točke X.A.IV.009.c.

c. 

„izvorna koda“, posebej izdelana za seizmične sisteme za zaznavanje vdorov iz točke X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ali X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

„Tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, materialov ali „programske opreme“, ki so predmet nadzora v točki X.A.IV.002, X.A.IV.004 ali X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ali X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Druga „tehnologija“ kot sledi:

a. 

tehnologije optične proizvodnje za serijsko proizvodnjo optičnih komponent s hitrostjo več kot 10 m2 površine na leto na katerem koli posamičnem vretenu, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

površina presega 1 m2 ter

2. 

podoba površine presega λ/10 (rms) pri določeni valovni dolžini;

b. 

„tehnologija“ za optične filtre s pasovno širino 10 nm ali manj, s poljem opazovanja (FOV) več kot 40° in ločljivostjo, večjo od 0,75 para črt na miliradian;

c. 

„tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ kamer, ki so predmet nadzora v točki X.A.IV.003;

d. 

„tehnologija“, potrebna za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ ne-triosnih pretočnih „magnetometrov“ ali sistemov ne-triosnih pretočnih „magnetometrov“ , ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti:

1. 

„občutljivost“ nižjo (boljšo) od 0,05 nT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah manj kakor 1 Hz; ali

2. 

„občutljivost“ nižjo (boljšo) od 1 x 10-3 nT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah 1 Hz ali več;

e. 

„tehnologija“, potrebna za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ naprav za infrardečo konverzijo navzgor, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

odzivnost pri valovnih dolžinah več kot 700 nm, vendar največ 1 500  nm; ter

2. 

kombinacijo infrardečega fotodetektorja, svetleče diode (OLED) in nanokristala za pretvorbo infrardeče svetlobe v vidno svetlobo.

Tehnična opomba: Za namene točke X.E.IV.003 je „občutljivost“ (ali nivo šuma) efektivna vrednost zvočne ravni, ki jo omejuje naprava, in je najnižji signal, ki ga je še mogoče izmeriti.

Skupina V – Navigacija in letalska elektronika

X.A.V.001 

Letalska komunikacijska oprema, vsi inercialni navigacijski sistemi „zrakoplovov“ in druga letalska elektronika, vključno s komponentami, razen tistih, ki so določene na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Opomba 1: predmet nadzora iz točke X.A.V.001 niso slušalke z mikrofonom ali mikrofoni.

Opomba 2: predmet nadzora iz točke X.A.V.001 ni blago za osebno uporabo fizičnih oseb.

X.B.V.001 

Druga oprema, posebej izdelana za testiranje, pregledovanje ali „proizvodnjo“ navigacijske opreme in letalske elektronike.

X.D.V.001 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ navigacijske opreme, letalske komunikacijske opreme in druge letalske elektronike.

X.E.V.001 

„Tehnologija“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ navigacijske opreme, letalske komunikacijske opreme in druge letalske elektronike.

Skupina VI – Pomorstvo

X.A.VI.001 

Plovila, pomorski sistemi ali oprema in posebej izdelane komponente zanje, komponente in pribor:

a. 

sistemi za podvodno gledanje:

1. 

televizijski sistemi (s kamero, lučmi ter opremo za nadzor in prenos signalov) z mejno ločljivostjo merjeno na zraku več kot 500 črt, ki so posebej izdelani ali prirejeni za daljinsko vodeno delovanje s podvodnim plovilom ali

2. 

podvodne televizijske kamere z mejno ločljivostjo (merjeno na zraku) več kot 700 črt;

Tehnična opomba: mejna ločljivost pri televiziji je mera horizontalne ločljivosti, ki se navadno izraža z maksimalnim številom črt na višino slike, ki se meri na testni tabeli z uporabo standarda IEEE 208/1960 ali drugega enakovrednega standarda.

b. 

fotografske kamere, posebej izdelane ali prirejene za podvodno uporabo, s formatom filma 35 mm ali več in samodejnim ali daljinskim ostrenjem, „posebej izdelanim“ za podvodno uporabo;

c. 

stroboskopski sistemi osvetljevanja, „posebej izdelani“ ali prirejeni za podvodno uporabo, z zmožnostjo izhodne svetlobne energije več kakor 300 J na blisk;

d. 

druga oprema za podvodne kamere, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

e. 

se ne uporablja;

f. 

plovila (površinska ali podvodna), vključno z napihljivimi čolni, in posebej izdelane komponente zanje, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.VI.001.f niso plovila med začasnim postankom, ki se uporabljajo za zasebni prevoz ali za prevoz potnikov ali blaga s carinskega območja Unije ali prek njega.

g. 

pomorski motorji (vgrajeni in izvenkrmni) ter podmorniški motorji in posebej izdelane komponente zanje, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

h. 

drugi aparati za podvodno samostojno dihanje (oprema za potapljanje) in pribor zanje, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

i. 

rešilni jopiči, napihljive posode, potapljaški kompasi in potapljaški računalniki;

Opomba: predmet nadzora iz točke X.A.VI.001.i ni blago za osebno uporabo fizičnih oseb.

j. 

podvodne luči in pogonska oprema;

Opomba: predmet nadzora iz točke X.A.VI.001.j ni blago za osebno uporabo fizičnih oseb.

k. 

zračni kompresorji in filtrirni sistemi, posebej izdelani za polnjenje jeklenk z zrakom;

X.D.VI.001 

„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

„Programska oprema“, posebej izdelana za upravljanje podvodnih vozil brez posadke, ki se uporabljajo v naftni in plinski industriji.

X.E.VI.001 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VI.001.

Skupina VII – Zračna plovila in pogon

X.A.VII.001 

▼M11

Dizelski motorji in traktorji ter posebej zanje zasnovane komponente, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821:

▼M7

a. 

Dizelski motorji, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za tovornjake, traktorje in avtomobilsko uporabo, s skupno izhodno močjo 298 kW ali več;

b. 

kolesni traktorji za vožnjo zunaj cest z nosilnostjo 9 mt ali več ter glavne komponente in pribor, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

cestni vlačilci za polpriklopnike z enojno ali tandemsko zadnjo osjo z nazivno obremenitvijo 9 mt ali več po osi ter posebej izdelane glavne komponente.

Opomba: Predmet nadzora iz točk X.A.VII.001.b in X.A.VII.001.c niso vozila med začasnim postankom, ki se uporabljajo za zasebni prevoz ali za prevoz potnikov ali blaga s carinskega območja Unije ali prek njega.

X.A.VII.002 

Plinskoturbinski motorji ter komponente, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

a. 

Se ne uporablja;

b. 

se ne uporablja;

c. 

▼M11

Zračni plinskoturbinski motorji ter posebej zanje zasnovane komponente.

▼M7

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.VII.002.c niso zračni plinskoturbinski motorji, ki so namenjeni za uporabo v civilnih „zrakoplovih“ in se uporabljajo v dobrovernih civilnih „zrakoplovih“ že več kot osem let. Če se v dobrovernih civilnih „zrakoplovih“ uporabljajo že več kot osem let, glej PRILOGO XI.

d. 

se ne uporablja;

e. 

dihalna oprema pod tlakom za uporabo v zrakoplovih ter posebej izdelane komponente zanjo, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 

Oprema za testiranje vibracij in posebej izdelane komponente zanjo, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Opomba: predmet nadzora točke X.B.VII.001 je samo oprema za „razvoj“ ali „proizvodnjo“, ne pa tudi sistemi za spremljanje stanja.

X.B.VII.002 

Posebej izdelani „oprema“, orodje ali pribor za proizvodnjo ali merjenje lopatic plinskih turbin, kril ali ulitkov konic:

a. 

avtomatizirana oprema, ki uporablja nemehanske metode za merjenje debeline stene kril;

b. 

orodje, pribor ali merilna oprema za vrtanje z „laserjem“, vodnim snopom ali postopkom ECM/EDM, ki so predmet nadzora v točki 9E003.c ( 34 );

c. 

oprema za izpiranje s keramičnim jedrom;

d. 

oprema ali orodje za proizvodnjo keramičnih jeder;

e. 

oprema za pripravo voščenih vzorcev za keramične lupine;

f. 

oprema za izžig ali žganje keramične lupine.

X.D.VII.001 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.VII.001 ali X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

„Programska oprema“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VII.002 ali X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

„Tehnologija“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točke X.A.VII.001 ali X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VII.002 ali X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Druga „tehnologija“, ki ni opisana v točki 9E003 ( 35 ):

a. 

sistemi za krmiljenje konic rotorja, ki uporabljajo „tehnologijo“ aktivnega kompenzacijskega ohišja, omejeno na bazo podatkov o zasnovi in razvoju; ali

b. 

plinski ležaji za sklope rotorjev turbinskih motorjev.

▼M13

Kategorija VIII – Razno

X.A.VIII.001 

Naslednja oprema za pridobivanje ali iskanje nafte:

(a) 

merilna oprema, vgrajena v vrtalno glavo, vključno z inercialnimi navigacijskimi sistemi za merjenje med vrtanjem (MWD);

(b) 

nadzorni sistemi za plina in pripadajoči detektorji, izdelani za neprekinjeno delovanje in odkrivanje vodikovega sulfida;

(c) 

oprema za seizmološke meritve, vključno z refleksijsko seizmiko in seizmičnimi vibratorji;

(d) 

sonarji za kartiranje morskega dna.

X.A.VIII.002 

Oprema, „elektronski sestavi“ in komponente, izdelani posebej za kvantne računalnike, kvantno elektroniko, kvantne senzorje, kvantne procesne enote, kubitna vezja, kubitne naprave ali kvantne radarske sisteme, vključno s Pockelsovimi celicami.

Opomba 1: Kvantni računalniki izvajajo izračune, ki izkoriščajo skupne lastnosti kvantnih stanj, kot so superpozicija, interferenca in prepletenost.

Opomba 2: Enote, vezja in naprave med drugim vključujejo superprevodna vezja, kvantno žarjenje, ionsko past, fotonsko interakcijo, silicij/spin, hladne atome.

X.A.VIII.003 

Mikroskopi, povezana oprema in detektorji:

(a) 

vrstični elektronski mikroskopi (SEM);

(b) 

vrstični elektronski mikroskopi z Augerjevo spektroskopijo;

(c) 

presevni elektronski mikroskopi (TEM);

(d) 

mikroskopi na atomsko silo (AFM);

(e) 

vrstični mikroskopi na atomsko silo (SFM);

(f) 

oprema in detektorji, posebej zasnovani za uporabo pri mikroskopih iz točk X.A.VIII.003.a do X.A.VIII.0003.e, ki uporabljajo katero od naslednjih tehnik analize materialov:

1. 

rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (XPS);

2. 

energijsko disperzivno rentgensko spektroskopijo (EDX, EDS) ali

3. 

elektronsko spektroskopijo za kemijsko analizo (ESCA).

X.A.VIII.004 

Oprema za globokomorsko rudarjenje kovinskih rud.

X.A.VIII.005 

Naslednja proizvodna oprema in obdelovalni stroji:

(a) 

oprema za aditivno „proizvodnjo“ kovinskih delov;

Opomba: Točka X.A.VIII.005.a se uporablja samo za naslednje sisteme:

1. 

sisteme na osnovi spajanja slojev prahu, ki uporabljajo selektivno lasersko taljenje (SLM), neposredno lasersko sintranje kovinskih prahov (DMLS) ali obdelavo z elektronskim snopom (EBM), in

2. 

sisteme z dovajanjem prahu, ki uporabljajo lasersko taljenje, usmerjeno nanašanje ali lasersko nanašanje kovin.

(b) 

oprema za aditivno proizvodnjo „energijskih materialov“, vključno z opremo, ki uporablja ultrazvočno ekstrudiranje;

(c) 

oprema za aditivno proizvodnjo s fotopolimerizacijo v komori (VVP), ki uporablja stereolitografijo (SLA) ali digitalne tehnologije obdelave svetlobe (DLP).

X.A.VIII.006 

Oprema za „proizvodnjo“ tiskane elektronike za organske svetleče diode (OLED), organske tranzistorje na poljski pojav (OFET) ali organske fotonapetostne celice (OPVC).

X.A.VIII.007 

Oprema za „proizvodnjo“ mikroelektromehanskih sistemov (MEMS) z uporabo mehanskih lastnosti silicija, vključno s senzorji v obliki čipa, kot so tlačne membrane, merilniki upogiba ali mikronastavitvene naprave.

X.A.VIII.008 

Oprema, posebej izdelana za proizvodnjo E-goriv (elektrogoriv in sintetičnih goriv) ali visoko učinkovitih sončnih celic (učinkovitost > 30 %).

X.A.VIII.009 

Naslednja oprema za ultra visoki vakuum (UHV):

(a) 

črpalke UHV (sublimacijska, turbomolekularna, difuzijska, kriogenska, ionsko-getrska);

(b) 

tlačni merilniki za UHV.

Opomba: UHV pomeni 100 nanoPaskalov (NPA) ali manj.

X.A.VIII.010 

„Kriogeni hladilni sistemi“, izdelani za vzdrževanje temperature pod 1,1 K za 48 ur ali več, in pripadajoča kriogena hladilna oprema:

(a) 

pulzne cevi;

(b) 

kriostati;

(c) 

Dewarjeve posode;

(d) 

sistem za ravnanje s plinom (GHS);

(e) 

kompresorji;

(f) 

kontrolne enote.

Opomba: „Kriogeni hladilni sistemi“ med drugim vključujejo dilucijske hladilnike, adiabatne hladilnike z razmagnetenjem in sisteme za lasersko hlajenje.

X.A.VIII.011 

Naprave za „dekapsulacijo“ polprevodniških naprav.

Opomba: „Dekapsulacija“ je odstranitev pokrova ali zalivnega materiala s pakiranega integriranega vezja z mehanskimi, toplotnimi ali kemičnimi sredstvi.

X.A.VIII.012 

Fotodetektorji z visoko kvantno učinkovitostjo (QE), ki presega 80 % pri valovnih dolžinah nad 400 nm, vendar ne več kot 1 600  nm.

X.AVIII.013 

Obdelovalni stroji z numeričnim krmiljenjem z eno ali več linearnimi osmi z dolžino poti več kot 8 000  mm.

▼M16

X.A.VIII.014 

Sistemi vodnih topov za obvladovanje nemirov ali množic in posebej zanje izdelani sestavni deli.

Opomba:  X.A.VIII.014 Sistemi vodnih topov vključujejo na primer: vozila ali nepremične postaje, opremljene z daljinsko vodenim vodnim topom, ki so zasnovane za zaščito upravljavca pred zunanjimi nemiri z značilnostmi, kot so na primer oklep, neprebojno steklo, kovinski zasloni, zaščitni loki ali pnevmatike s podaljšano mobilnostjo. Posebej za vodne topove zasnovani sestavni deli lahko vključujejo na primer: krovne šobe za vodne topove, črpalke, rezervoarje, kamere in luči, ki so ojačane ali zaščitene pred izstrelki, dvižne drogove za te predmete in sisteme za daljinsko upravljanje teh predmetov.

X.A.VIII.015 

Udarno orožje organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, vključno s sapi, gumijevkami, gumijevkami s stranskim držalom, tonfami, šamboki in biči.

X.A.VIII.016 

Policijske čelade in ščitniki ter posebej zasnovani sestavni deli, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.VIII.017 

Zadrževalne naprave organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, vključno z lisicami za noge in roke in okovi; prisilnimi jopiči; električnimi lisicami; pasovi za elektrošoke; rokavi za elektrošoke večtočkovnimi zadrževalnimi napravami, kot so prisilni stoli, ter posebej zasnovani sestavni deli in pribor, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Opomba:  Točka X.A.VIII.017 se nanaša na zadrževalne naprave, ki jih uporabljajo organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Ne nanaša se na medicinske pripomočke, ki so opremljeni za omejevanje gibanja pacientov med medicinskimi postopki. Ne nanaša se na pripomočke, ki paciente z motnjami spomina omejujejo na ustrezno zdravstveno ustanovo. Ne nanaša se na varnostno opremo, kot so varnostni pasovi ali otroški avtomobilski varnostni sedeži.

X.A.VIII.018 

Oprema, programska oprema in podatki za iskanje nafte in plina (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

se ne uporablja;

b. 

oprema za hidravlično lomljenje:

1. 

programska oprema in podatki za načrtovanje in analizo hidravličnega lomljenja;

2. 

„propant“ in „lomilna tekočina“ za hidravlično lomljenje in kemični aditivi zanju ali

3. 

visokotlačne črpalke.

Tehnična opomba:

„Propant“ je trden material, običajno obdelan pesek ali umeten keramični material, zasnovan tako, da ohranja odprt inducirani hidravlični lom med lomljenjem ali po njem. Doda se „lomilni tekočini“, ki se lahko glede na vrsto lomljenja razlikuje po sestavi in je lahko na osnovi gela, pene ali delovnega fluida.

X.A.VIII.019 

Posebna oprema za predelavo (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

obročasti magneti;

b. 

se ne uporablja.

▼M17

X.A.VIII.020 

Orožje in naprave, zasnovani za obvladovanje nemirov ali za samozaščito:

a. 

prenosno orožje za zadajanje elektrošoka, ki se lahko naenkrat uporabi samo proti eni osebi, med drugim električne gumijevke, električni ščiti, pištole za omamljanje in električni paralizatorji;

b. 

kompleti, ki vsebujejo vse bistvene sestavne dele prenosnega orožja za zadajanje elektrošoka iz točke X.A.VIII.020.a, ali

Opomba: Za bistvene sestavne dele šteje naslednje blago:

1. 

enota za proizvodnjo elektrošoka;

2. 

stikalo, na daljinsko upravljanje ali ne, in

3. 

elektrode ali po potrebi žice, prek katerih se zada elektrošok.

c. 

fiksno ali namestljivo električno orožje, ki pokriva široko območje in lahko z elektrošokom cilja na več posameznikov.

X.A.VIII.021 

Orožje in oprema za razširjanje kemičnih snovi za onesposobitev ali dražilnih kemičnih snovi, ki se uporabljajo za obvladovanje nemirov ali za samozaščito, ter nekatere sorodne snovi:

a. 

prenosno orožje in oprema, s katerima se odmerek kemične snovi za onesposobitev ali dražilne kemične snovi sprosti v smeri proti enemu posamezniku ali tako, da učinkuje na majhno območje, npr. v obliki meglice;

Opomba 1: Ta točka ne zajema opreme iz točke ML7(e) Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije.

Opomba 2: Ta točka ne zajema prenosne opreme, tudi če vsebuje kemično snov, če je namenjena za osebno varnost njenega uporabnika.

Opomba 3: Poleg ustreznih kemičnih snovi, kot so agensi za obvladovanje nemirov ali PAVA, se za blago iz točk X.A.VIII.021.c in X.A.VIII.021.d šteje, da gre za kemične snovi za onesposobitev ali dražilne kemične snovi.

b. 

vanililamid pelargonske kisline (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. 

paprična oljna smola (OC) (CAS 8023-77-6);

d. 

zmesi, ki vsebujejo najmanj 0,3 mas. % PAVA ali OC in topilo (npr. etanol, 1-propanol ali heksan), ki se lahko uporabijo kot agensi za onesposobitev ali dražilni agensi, zlasti v obliki aerosolov in v tekoči obliki, ali za proizvodnjo agensov za onesposobitev ali dražilnih agensov;

Opomba 1: Ta točka ne zajema omak in pripravkov zanje, juh in pripravkov zanje, mešanic začimb ali zelišč, če PAVA ali OC ni njihova edina sestavna aroma.

Opomba 2: Ta točka ne zajema zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet v skladu z zakonodajo Unije.

e. 

fiksna oprema za razširjanje kemičnih snovi za onesposobitev ali dražilnih kemičnih snovi, ki se lahko pritrdi na zid ali strop v zaprtih prostorih ter vključuje posodo s kemičnimi snovmi za onesposobitev ali dražilnimi kemičnimi snovmi in se sproži z daljinskim upravljanjem, ali

Opomba: Poleg ustreznih kemičnih snovi, kot so agensi za obvladovanje nemirov ali PAVA, se za blago iz točk X.A.VIII.021.c in X.A.VIII.021.d šteje, da gre za kemične snovi za onesposobitev ali dražilne kemične snovi.

f. 

fiksna ali namestljiva oprema za razširjanje agensov za onesposobitev ali dražilnih kemičnih agensov, ki zajema široko območje ter ni namenjena za pritrditev na zid ali strop v zaprtih prostorih.

Opomba 1: Ta točka ne zajema opreme iz točke ML7(e) Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije.

Opomba 2: Poleg ustreznih kemičnih snovi, kot so agensi za obvladovanje nemirov ali PAVA, se za blago iz točk X.A.VIII.021.c in X.A.VIII.021.d šteje, da gre za kemične snovi za onesposobitev ali dražilne kemične snovi.

X.A.VIII.022 

Proizvodi, ki bi se lahko uporabili za usmrtitev oseb z vbrizganjem smrtonosnega odmerka, kot sledi:

a. 

Anestetična sredstva barbiturati s kratkoročnim ali srednjeročnim delovanjem, vključno z, vendar ne omejeno na:

1. 

amobarbital (CAS RN 57-43-2);

2. 

natrijevo sol amobarbitala (CAS 64-43-7);

3. 

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4. 

natrijevo sol pentobarbitala (CAS 57-33-0);

5. 

pentobarbital (CAS 76-73-3);

6. 

natrijevo sol sekobarbitala (CAS 309-43-3);

7. 

tiopental (CAS 76-75-5) ali

8. 

natrijevo sol tiopentala (CAS RN 71-73-8), znano tudi kot tiopenton natrij;

b. 

proizvodi, ki vsebujejo enega od anestetičnih sredstev iz točke X.A.VIII.022.a.“;

▼M16

X.B.VIII.001 

Posebna oprema za predelavo (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

vroče celice ali

b. 

komore z rokavicami, primerne za uporabo pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi.

▼M13

X.C.VIII.001 

Kovinski prah in prah kovinskih zlitin, ki se uporablja za kateri koli sistem, naveden v točki X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 

Napredni materiali:

(a) 

materiali, ki omogočajo nezaznavnost ali prilagodljivo kamouflažo;

(b) 

metamateriali, npr. z negativnim lomnim količnikom;

(c) 

se ne uporablja;

(d) 

zlitine z visoko entropijo (HEA);

(e) 

Heuslerjeve zlitine;

(f) 

Kitajevi materiali, vključno s kvantnimi spinskimi tekočinami po Kitajevem modelu.

X.C.VIII.003 

Konjugirani polimeri (prevodni, polprevodni, elektroluminiscenčni) za tiskano ali organsko elektroniko.

X.C.VIII.004 

Naslednji energetski materiali in njihove mešanice:

(a) 

amonijev pikrat (CAS 131–74–8);

(b) 

črni smodnik;

(c) 

heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

(d) 

difluoroamin (CAS 10405-27-3);

(e) 

nitroškrob (CAS9056-38-6);

(f) 

se ne uporablja;

(g) 

tetranitronaftalen;

(h) 

trinitroanisol;

(i) 

trinitronaftalen;

(j) 

trinitroksilen;

(k) 

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

(l) 

dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

(m) 

etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

(n) 

trietilaluminij (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) ter drugi piroforni kovinski alkili in arili litija, natrija, magnezija, cinka ali bora;

(o) 

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

(p) 

nitroglicerin (ali gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

(q) 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

(r) 

etilenediamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

(s) 

pentaeritritol tetranitrat (PENT) (CAS 78-11-5);

(t) 

svinčev azid (CAS 13424-46-9), navadni svinčev stifnat (CAS 15245-44-0) in osnovni svinčev stifnat (CAS 12403-82-6) ter inicialni eksplozivi ali netilne mešanice, ki vsebujejo azide ali komplekse azidov;

(u) 

se ne uporablja;

(v) 

se ne uporablja;

(w) 

dietildifenilna sečnina (CAS 85-98-3); dimetildifenilna sečnina (CAS 611-92-7); metiletildifenilna sečnina.

(x) 

N,N-difenilsečnina (nesimetrična difenilsečnina) (CAS 603–54–3);

(y) 

metil-N,N-difenilna sečnina (metilna nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 13114-72-2);

(z) 

etil-N,N-difenilna sečnina (etilna nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 64544-71-4);

(aa) 

se ne uporablja;

(bb) 

4-nitrodifenilamin (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

(cc) 

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

(dd) 

se ne uporablja.

X.D.VIII.001 

Programska oprema, izdelana posebej za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točk X.A.VIII.005 do X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 

Programska oprema, izdelana posebej za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, „elektronskih sestavov“ ali komponent iz točke X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 

Programska oprema za digitalne dvojčke izdelkov aditivne proizvodnje ali za ugotavljanje zanesljivosti izdelkov aditivne proizvodnje.

▼M16

X.D.VIII.004 

„Programska oprema“, posebej zasnovana za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 

Posebna programska oprema (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

programska oprema za nevtronske izračune/modeliranje;

b. 

programska oprema za izračune/modeliranje prenosa sevanja ali

c. 

programska oprema za hidrodinamične izračune/modeliranje.

▼M13

X.E.VIII.001 

Tehnologija za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točk X.A.VIII.001 do X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 

Tehnologija za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ materialov iz točke X.C.VIII.002 ali X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 

Tehnologija za digitalne dvojčke izdelkov aditivne proizvodnje ali za ugotavljanje zanesljivosti izdelkov aditivne proizvodnje ali za programsko opremo iz točke X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 

Tehnologija za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ programske opreme iz točk X.D.VIII.001 do X.D.VIII.002.

▼M16

X.E.VIII.005 

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 

„Tehnologija“ izključno za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VIII.017.

▼M15

Skupina IX – Posebni materiali in z njimi povezana oprema

▼M16

X.A.IX.001 

Kemični agensi, vključno s formulacijo solzivca, ki vsebuje 1 mas. % ali manj ortoklorobenzalmalononitrila (CS) ali 1 mas. % ali manj kloroacetofenona (KN), razen v posameznih posodah z neto maso 20 g ali manj; tekoči poper, razen če je pakiran v posameznih posodah z neto maso 85,05 g ali manj; dimne bombe; nedražilne dimne rakete, kanistri, granate in polnila ter drugi pirotehnični izdelki z dvojno vojaško in komercialno rabo ter sestavni deli, posebej zasnovani zanje, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IX.002 

Praški, barvila in črnila za prstne odtise.

X.A.IX.003 

Oprema za zaščito in odkrivanje, ki ni posebej zasnovana za vojaške namene in ni zajeta v točkah 1A004 ali 2B351 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora), ter njeni sestavni deli, ki niso posebej zasnovani za vojaške namene in niso predmet nadzora v točkah 1A004 ali 2B351:

a. 

dozimetri za merjenje sevanja za osebno rabo ali

b. 

oprema, katere funkcija ali konstrukcija jo omejuje na zaščito proti tveganjem, značilnim za civilno industrijo, na primer v rudarstvu, kamnolomih, kmetijstvu, farmacevtski industriji, v medicini, veterini, pri ravnanju z okoljem in odpadki ali v prehrambni industriji.

Opomba:  Predmet nadzora v točki X.A.IX.003 ni oprema za zaščito pred kemičnimi ali biološkimi agensi, ki je potrošniško blago, pakirano za prodajo na drobno ali osebno uporabo, ali medicinski proizvodi, kot so rokavice iz lateksa, kirurške rokavice iz lateksa, tekoče milo za dezinfekcijo, operacijska pokrivala za enkratno uporabo, kirurške halje, kirurška pokrivala za stopala in kirurške maske.

X.A.IX.004 

Posebna oprema za obdelavo, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

oprema za odkrivanje, spremljanje in merjenje sevanja, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821, ali

b. 

radiografska oprema za odkrivanje, kot so rentgenski pretvorniki in fosforne plošče za shranjevanje slik.

X.B.IX.001 

Posebna oprema za obdelavo, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

elektrolitske celice za pridobivanje fluora, razen tistih, ki so določene na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

pospeševalniki delcev;

c. 

strojna oprema/sistemi za industrijsko procesno krmiljenje, zasnovani za energetiko, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821, ali

e. 

oprema za proizvodnjo strukturnih kompozitov, vlaken, prepregov in predoblik.

▼M15

X.C.IX.001 

Izolirane kemično opredeljene spojine v skladu z opombo 1 k poglavjema 28 in 29 kombinirane nomenklature:

a. 

v koncentracijah 95 mas. % ali več, kot sledi:

1. 

etilen diklorid (CAS 107-06-2);

2. 

nitrometan (CAS 75-52-5);

3. 

pikrinska kislina (CAS 88-89-1);

4. 

aluminijev klorid (CAS 7446-70-0);

5. 

arzen (CAS 7440-38-2);

6. 

arzenov trioksid (CAS 1327-53-3);

7. 

bis(2-kloroetil)etilamin hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8. 

bis(2-kloroetil)metilamin hidroklorid (CAS 55-86-7);

9. 

tris(2-kloroetil)amin hidroklorid (CAS 817-09-4);

10. 

tributilfosfit (CAS 102-85-2);

11. 

izocianatometan (CAS 624-83-9);

12. 

kinaldin (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromokloroetan (CAS 107-04-0);

14. 

benzil (CAS 134-81-6);

15. 

dietil eter (CAS 60-29-7);

16. 

dimetil eter (CAS 115-10-6);

17. 

dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoksietanol (CAS 109-86-4);

19. 

butirilholinesteraza (BCHE);

20. 

dietilentriamin (CAS 111-40-0);

21. 

diklorometan (CAS 75-09-2);

22. 

dimetilanilin (CAS 121-69-7);

23. 

etilbromid (CAS 74-96-4);

24. 

etilklorid (CAS 75-00-3);

25. 

etilamin (CAS 75-04-7);

26. 

heksamin (CAS 100-97-0);

27. 

izopropanol (CAS 67-63-0);

28. 

izopropil bromid (CAS 75-26-3);

29. 

izopropil eter (CAS 108-20-3);

30. 

metilamin (CAS 74-89-5);

31. 

metilbromid (CAS 74-83-9);

32. 

monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33. 

obidoksim klorid (CAS 114-90-9);

34. 

kalijev bromid (CAS 7758-02-3);

35. 

piridin (CAS 110-86-1);

36. 

piridostigmin bromid (CAS 101-26-8);

37. 

natrijev bromid (CAS 7647-15-6);

38. 

natrijeva kovina (CAS 7440-23-5);

39. 

tributilamin (CAS 102-82-9);

40. 

trietilamin (CAS 121-44-8); ali

41. 

trimetilamin (CAS 75-50-3);

b. 

v koncentracijah 90 mas. % ali več, kot sledi:

1. 

aceton (CAS: 67-64-1);

2. 

acetilen (CAS 74-86-2);

3. 

amoniak (CAS 7664-41-7);

4. 

antimon (CAS 7440-36-0);

5. 

benzaldehid (CAS 100-52-7);

6. 

benzoin (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanol (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanol (CAS 78-92-2);

9. 

izo-butanol (CAS 78-83-1);

10. 

tert-butanol (CAS 75-65-0);

11. 

kalcijev karbid (CAS 75-20-7);

12. 

ogljikov monoksid (CAS 630-08-0);

13. 

klor (CAS 7782-50-5);

14. 

cikloheksanol (CAS 108-93-0);

15. 

dicikloheksilamin (CAS 101-83-7);

16. 

etanol (CAS 64-17-5);

17. 

eten (CAS 74-85-1);

18. 

etilenoksid (CAS 75-21-8);

19. 

fluoroapatit (CAS 1306-05-4);

20. 

klorovodik (CAS 7647-01-0);

21. 

vodikov sulfid (CAS 7783-06-4);

22. 

mandljeva kislina (CAS 90-64-2);

23. 

metanol (CAS 67-56-1);

24. 

metilklorid (CAS 74-87-3);

25. 

metil jodid (CAS 74-88-4);

26. 

metil merkaptan (CAS 74-93-1);

27. 

monoetilenglikol (CAS 107-21-1);

28. 

oksalil klorid (CAS 79-37-8);

29. 

kalijev sulfid (CAS 1312-73-8);

30. 

kalijev tiocianat (CAS 333-20-0);

31. 

natrijev hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32. 

žveplo (CAS 7704-34-9);

33. 

žveplov dioksid (CAS 7446–09–5);

34. 

žveplov trioksid (7446-11-9);

35. 

tiofosforil klorid (CAS 3982-91-0);

36. 

triizobutil fosfit (CAS 1606-96-8);

37. 

beli fosfor (CAS 12185-10-3); ali

38. 

rumeni fosfor (CAS 7723-14-0);

▼M17

39. 

živo srebro (CAS 7439-97-6);

40. 

barijev klorid (CAS 10361-37-2);

41. 

žveplova kislina (CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-dimetil-1-buten (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimetilpropanal (CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimetilpropilklorid (CAS 753-89-9);

45. 

2-metilbuten (CAS 26760-64-5);

46. 

2-kloro-3-metilbutan (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimetil-2,3-butanediol (CAS 76-09-5);

48. 

2-metil-2-buten (CAS 513-35-9);

49. 

butillitij (CAS 109-72-8);

50. 

bromo(metil)magnezij (CAS 75-16-1);

51. 

formaldehid (CAS 50-00-0);

52. 

dietanol amin (CAS 111-42-2);

53. 

dimetil karbonat (CAS 616-38-6);

54. 

metildietanolamin hidroklorid (CAS 54060-15-0);

55. 

dietilamin hidroklorid (CAS 660-68-4);

56. 

diizopropilamin hidroklorid (CAS 819-79-4);

57. 

3-kinuklidin hidroklorid (CAS 1193-65-3);

58. 

3-kinuklidinol hidroklorid (CAS 6238-13-7);

59. 

(R)-3-kinuklidinol hidroklorid (CAS 42437-96-7); ali

60. 

N,N-dietilaminoetanol hidroklorid (CAS 14426-20-1).

▼M15

X.C.IX.002 

Fentanil in njegovi derivati alfentanil, sufentanil, remifentanil, karfentanil in njihove soli.

Opomba:

Predmet nadzora v točki X.C.IX.002 niso proizvodi, ki se štejejo za potrošniško blago, pakirano za prodajo na drobno za osebno rabo ali pakirano za individualno rabo.

X.C.IX.003 

Kemične predhodne sestavine za kemikalije, ki delujejo na centralni živčni sistem, kot sledi:

a. 

4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7) ali

b. 

N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Opombe:

1.   Predmet nadzora v točki X.C.IX.003 niso „mešanice kemikalij“, ki vsebujejo eno ali več kemikalij, določenih v točki X.C.IX.003, v katerih nobena posamično določena kemikalija ne pomeni več kot 1 mas. % mešanice.

2.   Predmet nadzora točke X.C.IX.003 niso proizvodi, ki se štejejo za potrošniško blago, pakirano za prodajo na drobno za osebno rabo ali pakirano za individualno rabo.

▼M16

X.C.IX.004 

Vlakneni in nitasti materiali, ki niso predmet nadzora v točkah 1C010 ali 1C210, za uporabo v „kompozitnih“ strukturah in s specifičnim modulom 3,18 x 106 m ali več in sprecifično natezno trdnostjo 7,62 x 104 m ali več.

X.C.IX.005 

„Cepiva“, „imunotoksini“, „medicinski proizvodi“, „diagnostični kompleti in kompleti za testiranje živil“ (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

„cepiva“, ki vsebujejo snovi, ki so predmet nadzora v točkah 1C351, 1C353 ali 1C354, ali so izdelana za uporabo proti tem snovem;

b. 

„imunotoksini“, ki vsebujejo snovi, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d, ali

c. 

„medicinski proizvodi“, ki vsebujejo kar koli od naslednjega:

1. 

„toksine“, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d (razen botulinotiksinov, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.1, konotoksinov, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.3, ali snovi, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.4 ali.d.5 v povezavi s kemičnim bojevanjem), ali

2. 

gensko spremenjene organizme ali genetske elemente, ki so predmet nadzora v točki 1C353.a.3 (razen tistih, ki vsebujejo botulinotiksine ali kode zanje, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.1, in konotoksine, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.3);

d. 

„medicinski proizvodi“, ki niso predmet nadzora v točki X.C.IX.005.c in vsebujejo kar koli od naslednjega:

1. 

botulinotoksine, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.1;

2. 

konotoksine, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.3, ali

3. 

gensko spremenjene organizme ali genetske elemente, ki so predmet nadzora v točki 1C353.a.3 ter vsebujejo botulinotiksine ali kode zanje, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.1, in konotoksine, ki so predmet nadzora v točki 1C351.d.3, ali

e. 

„diagnostični kompleti in kompleti za testiranje živil“, ki vsebujejo blago, ki je predmet nadzora v točki 1C351.d (razen blaga, ki je predmet nadzora v točkah 1C351.d.4 ali.d.5 v povezavi s kemičnim bojevanjem).

Tehnični opombi:

1.   „Medicinski proizvodi“ so: (1) farmacevtske formulacije, zasnovane za testiranje in uporabo v humani (ali veterinarski medicini) pri zdravljenju bolezenskih stanj, (2) predpakirane za distribucijo kot klinični ali medicinski proizvodi, (3) ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) za trženje kot klinični ali medicinski proizvodi ali za uporabo kot raziskovalno novo zdravilo.

2.   „Diagnostični kompleti in kompleti za testiranje živil“ so posebej razviti, pakirani in trženi za diagnostične namene ali namene javnega zdravja. Biološki toksini v kateri koli drugi konfiguraciji, vključno s pošiljkami v razsutem stanju, ali za katero koli drugo končno uporabo, so predmet nadzora v točki 1C351.

X.C.IX.006 

Komercialna polnila in naprave, ki vsebujejo energetske materiale, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821, in dušikov trifluorid v plinastem stanju (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

oblikovana polnila, ki so posebej zasnovana za delo z naftnimi vrtinami, kjer se uporabi eno polnilo, ki deluje vzdolž ene osi in po detonaciji ustvari luknjo, in ki

1. 

vsebujejo kakršno koli formulacijo „kontroliranih materialov“;

2. 

imajo samo en stožčast vložek enotne oblike z vključenim kotom 90 stopinj ali manj;

3. 

vsebujejo več kot 0,010 kg, vendar največ 0,090 kg „kontroliranih materialov“ in

4. 

imajo premer do vključno 114,3 cm;

b. 

oblikovana polnila, posebej zasnovana za delo z naftnimi vrtinami, ki vsebujejo 0,010 kg „kontroliranih materialov“ ali manj;

c. 

vžigalne vrvice ali udarne cevi, ki vsebujejo 0,064 kg/m „kontroliranih materialov“ ali manj;

d. 

naprave za napajanje s kartušami, ki vsebujejo 0,70 kg „kontroliranih materialov“ ali manj v deflagracijski snovi;

e. 

detonatorji (električni ali neelektrični) in njihovi sklopi, ki vsebujejo 0,01 kg „kontroliranih materialov“ ali manj;

f. 

vžigalniki, ki vsebujejo 0,01 kg „kontroliranih materialov“ ali manj;

g. 

kartuše za naftne vrtine, ki vsebujejo 0,015 kg kontroliranih „energetskih materialov“ ali manj;

h. 

komercialni liti ali stisnjeni potisniki, ki vsebujejo 1,0 kg „kontroliranih materialov“ ali manj;

i. 

komercialne predpripravljene gošče in emulzije, ki vsebujejo 10,0 kg ali manj oziroma 35 mas. % ali manj „kontroliranih materialov“ iz točke ML8;

j. 

rezila in orodja za ločevanje, ki vsebujejo 3,5 kg „kontroliranih materialov“ ali manj;

k. 

pirotehnične naprave, ki so izdelane izključno v komercialne namene (npr. gledališče, posebni učinki v filmski industriji in ognjemeti) in ki vsebujejo 3,0 kg „kontroliranih materialov“ ali manj;

l. 

druge komercialne eksplozivne naprave in polnila ki niso predmet nadzora v točki X.C.IX.006.a do.k in vsebujejo 1,0 kg „kontroliranih materialov“ ali manj ali

Opomba:  Točka X.C.IX.006.l vključuje varnostne naprave za avtomobile; sisteme za gašenje; kartuše za pištole za kovičenje; eksplozivna polnila za kmetijske, naftne in plinske dejavnosti, športno opremo, komercialno rudarjenje ali javne gradnje ter zakasnilne cevi, ki se uporabljajo pri sestavljanju komercialnih eksplozivnih naprav.

m. 

dušikov trifluorid (NF3) v plinskem stanju.

Opombi:

1.   „Kontrolirani materiali“ pomenijo kontrolirane energetske materiale (glej točke 1C011, 1C111, 1C239 in ML8).

2.   Dušikov trifluorid, ki ni v plinastem stanju, je predmet nadzora v točki ML8.d Skupnega seznama vojaškega blaga.

X.C.IX.007 

Mešanice, ki niso predmet nadzora v točki 1C350 ali 1C450 in vsebujejo kemikalije, ki so predmet nadzora v točki 1C350 ali 1C450, ter medicinski, analitski in diagnostični kompleti in kompleti za testiranje živil, ki niso predmet nadzora v točki 1C350 ali 1C450 in vsebujejo kemikalije, ki so predmet nadzora v točki 1C350 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

mešanice, ki vsebujejo naslednje koncentracije predhodnih sestavin, ki so predmet nadzora v točki 1C350:

1. 

mešanice, ki vsebujejo 10 mas. % ali manj katere koli kemikalije s seznama 2 Konvencije o kemičnem orožju, ki je predmet nadzora v točki 1C350;

2. 

mešanice, ki vsebujejo manj kot 30 mas. %:

a. 

katere koli kemikalije s seznama 3 Konvencije o kemičnem orožju, ki je predmet nadzora v točki 1C350, ali

b. 

katere koli predhodne sestavine, ki ni navedena v Konvenciji o kemičnem orožju in je predmet nadzora v točki 1C350;

b. 

mešanice, ki vsebujejo naslednje koncentracije toksičnih kemikalij ali predhodnih sestavin, ki so predmet nadzora v točki 1C450:

1. 

mešanice, ki vsebujejo naslednje koncentracije kemikalij s seznama 2 Konvencije o kemičnem orožju, ki so predmet nadzora v točki 1C450:

a. 

mešanice, ki vsebujejo 1 mas. % ali manj katere koli kemikalije s seznama 2 Konvencije o kemičnem orožju, ki je predmet nadzora v točki 1C450.a.1 in a.2 (tj. mešanice, ki vsebujejo amiton ali PFIB), ali

b. 

mešanice, ki vsebujejo 10 mas. % ali manj katere koli kemikalije s seznama 2 Konvencije o kemičnem orožju, ki je predmet nadzora v točkah 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 ali b.6;

2. 

mešanice, ki vsebujejo 30 mas. % ali manj katere koli kemikalije s seznama 3 Konvencije o kemičnem orožju, ki je predmet nadzora v točkah 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 ali 1C450.b.8;

c. 

„medicinski, analitski in diagnostični kompleti in kompleti za testiranje živil“, ki vsebujejo predhodne sestavine, ki so predmet nadzora v točki 1C350, v količini, ki ne presega 300 gramov na kemikalijo.

Tehnična opomba:

Za namene te točke so „medicinski, analitski in diagnostični kompleti in kompleti za testiranje živil“ predpakirani materiali z opredeljeno sestavo, ki so posebej razviti, pakirani in trženi za medicinske, analitske, diagnostične namene ali namene javnega zdravja. Nadomestni reagenti za medicinske, analitske in diagnostične komplete in komplete za testiranje živil iz točke X.C.IX.007.c so predmet nadzora v točki 1C350, če vsebujejo vsaj eno od predhodnih sestavin, opredeljenih v navedeni točki, v koncentracijah, ki so enake ali večje od ravni nadzora za mešanice iz točke 1C350.

X.C.IX.008 

Nefluorirane polimerne snovi, ki niso predmet nadzora v točki 1C008 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

poliarilen-eter ketoni:

1. 

polieter-eter-keton (PEEK);

2. 

polieter-keton-keton (PEKK);

3. 

polieter-keton (PEK) ali

4. 

polieter-keton-eter-keton-keton (PEKEKK);

b. 

se ne uporablja.

X.C.IX.009 

Posebni materiali, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

kroglični ležaji iz kaljenega jekla in volframovega karbida (premer 3 mm ali več);

b. 

plošče iz nerjavnega jekla 304 in 316, razen tistih, ki so določene na Skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

plošče iz monela;

d. 

tributil fosfat (CAS 126-73-8);

e. 

dušikova kislina (CAS 7697–37–2) v koncentracijah 20 mas. % ali več;

f. 

fluor (CAS 7782-41-4) ali

g. 

alfa sevalci, razen tisti, ki so določeni na skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

X.C.IX.010 

aromatski poliamidi (aramidi), ki niso predmet nadzora v točkah 1C010, 1C210 ali X.C.IX.004, predloženi v kateri koli od naslednjih oblik (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

primarne oblike;

b. 

filamentna preja ali monofilamenti;

c. 

prameni iz filamentov;

d. 

rovingi;

e. 

rezana vlakna;

f. 

tkanine;

g. 

celuloza ali kosmiči.

X.C.IX.011 

Nanomateriali (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

polprevodniški nanomateriali;

b. 

nanomateriali na osnovi kompozitnih materialov ali

c. 

kateri koli od naslednjih nanomaterialov na osnovi ogljika:

1. 

ogljikove nanocevke;

2. 

ogljikova nanovlakna;

3. 

fulereni;

4. 

grafeni ali

5. 

ogljikove čebule.

Opomba:  Za namene točke X.C.IX.011 nanomaterial pomeni material, ki izpolnjuje vsaj eno od naslednjih meril:

1.   je sestavljen iz delcev, pri čemer ima 1 % delcev glede na številčno porazdelitev velikosti eno ali več zunanjih dimenzij v razponu 1–100 nm;

2.   ima notranje ali površinske strukture v eni ali več dimenzijah v razponu 1–100 nm ali

3.   ima specifično površino glede na volumen večjo od 60 m2/cm3, razen materialov, ki so sestavljeni iz delcev velikosti manj kot 1 nm.

X.D.IX.001 

Posebna programska oprema, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

programska oprema, posebej zasnovana za strojno opremo/sisteme za industrijsko procesno krmiljenje, ki so predmet nadzora v točki X.B.IX.001, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821, ali

b. 

programska oprema, posebej zasnovana za opremo za proizvodnjo strukturnih kompozitov, vlaken, prepregov in predoblik, ki so predmet nadzora v točki X.B.IX.001, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.E.IX.001 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ vlaknenih in nitastih materialov, ki so predmet nadzora v točki X.C.IX.004 ali X.C.IX.010.

X.E.IX.002 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ nanomaterialov, ki so predmet nadzora v točki X.C.IX.011..

▼M15

Skupina X – Obdelava materialov

▼M16

X.A.X.001 

Oprema za odkrivanje eksplozivov ali detonatorjev, tako v večjih količinah kot sledi, sestavljena iz avtomatizirane naprave ali kombinacije naprav za avtomatizirano sprejemanje odločitev za odkrivanje prisotnosti različnih vrst eksplozivov, ostankov eksplozivov ali detonatorjev; in sestavni deli, razen tistih, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821:

a. 

Oprema za odkrivanje eksplozivov za „avtomatizirano sprejemanje odločitev“ za odkrivanje in prepoznavanje eksplozivov v večjih količinah z uporabo rentgenskih žarkov (npr. računalniška tomografija, dvojna energija ali koherentno razprševanje), jedrskih (npr. termična nevtronska analiza, pulzna analiza nevtronov, spektroskopija impulznega prenosa nevtronov in absorpcija resonance gama žarkov) ali elektromagnetnih tehnik (npr. kvadropolna resonanca in dielektrometrija), vendar ni omejena na te tehnike;

b. 

se ne uporablja;

c. 

oprema za odkrivanje detonatorjev za avtomatizirano sprejemanje odločitev za odkrivanje in identifikacijo inicialnih naprav (npr. detonatorji, eksplozivne kapice), ki uporablja rentgenske žarke (npr. dvojna energija ali računalniška tomografija) ali elektromagnetne tehnike, vendar ni omejena na te tehnike.

Opomba:  Oprema za odkrivanje eksplozivov ali detonatorjev iz X.A.X.001 vključuje opremo za pregledovanje oseb, dokumentov, prtljage, drugih osebnih predmetov, tovora in/ali pošte.

Tehnične opombe:

1.   Avtomatizirano sprejemanje odločitev je zmožnost opreme, da zazna eksplozive ali detonatorje glede na privzeto stopnjo občutljivosti ali stopnjo občutljivosti, ki jo izbere upravljavec, in sproži samodejni alarm ob zaznavi eksplozivov ali detonatorjev na ravni občutljivosti ali nad njo.

2.   Ta točka ne zajema opreme, ki je odvisna od tega, kako upravljavec razlaga indikatorje, kot je ločevanje anorganskih/organskih barv izdelkov, ki se pregledujejo.

3.   Eksplozivi in detonatorji vključujejo komercialna polnjenja in naprave, ki so predmet nadzora v točkah X.C.VIII.004 in X.C.IX.006, ter energetske materiale, ki so predmet nadzora v točkah 1C011, 1C111 in 1C239.

X.A.X.002 

Oprema za odkrivanje skritih predmetov, ki deluje v frekvenčnem območju od 30 GHz do 3 000  GHz in ima prostorsko ločljivost 0,1 mrad (miliradian) do vključno 1 mrad (miliradian) na varnostni razdalji 100 m; in sestavni deli razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821.

Opomba:  Oprema za odkrivanje skritih predmetov iz X.A.X.001 vključuje opremo za pregledovanje oseb, dokumentov, prtljage, drugih osebnih predmetov, tovora in/ali pošte, vendar ni omejena na to opremo.

Tehnična opomba:

Razpon frekvenčnih območij se navadno izraža kot milimetrski val, submilimetrski val in teraherčna frekvenčna območja.

X.A.X.003 

Ležaji in ležajni sistemi, ki niso predmet nadzora v točki 2A001 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

Kroglični ležaji ali trdni kroglični ležaji z dovoljenimi odstopanji po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu z ABEC 7, ABEC 7P ali ABEC 7T ali standardom ISO razreda 4 ali višjim (ali enakovrednimi standardi), in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

Izdelani za uporabo pri obratovalnih temperaturah nad 573 K (300°C) z uporabo posebnih materialov ali s posebno toplotno obdelavo; ali

2. 

z mazalnimi elementi ali spremembami sestavnih delov, ki so v skladu s specifikacijami proizvajalca posebej izdelani tako, da omogočajo delovanje ležajev pri hitrostih nad 2,3 milijona „DN“;

b. 

trdni koničasti ležaji z dovoljenimi odstopanji po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu z razredom ANSI/AFBMA razreda 00 (v palcih) ali razreda A (metrični) ali višjim (ali enakovrednim) razredom in imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. 

z mazalnimi elementi ali spremembami sestavnih delov, ki so v skladu s specifikacijami proizvajalca posebej izdelani tako, da omogočajo delovanje ležajev pri hitrostih nad 2,3 milijona „DN“; ali

2. 

izdelani za uporabo pri obratovalni temperaturi pod 219 K (–54°C) ali nad 423 K (150°C);

c. 

foljni ležaj s plinskim mazivom, izdelan za uporabo pri obratovalnih temperaturah 561 K (288°C) ali višjih in z nosilnostjo enote nad 1 MPa;

d. 

aktivni magnetni ležajni sistemi;

e. 

Samoporavnalni ležaji ali radialni drsni ležaji s podlogo iz tkanine, izdelani za uporabi pri obratovalni temperaturi pod 219 K (–54°C) ali nad 423 K (150°C).

Tehnične opombe:

1.   „DN“ je zmnožek premera izvrtine ležaja v mm in rotacijske hitrosti ležajev v vrtljajih na minuto (rpm).

2.   Obratovalne temperature vključujejo temperature, dobljene po prenehanju delovanja plinskoturbinskega motorja.

X.A.X.004 

Cevi, pribor (fitingi) in ventili, izdelani iz nerjavnih zlitin bakra in niklja ali drugega legiranega jekla, ki vsebujejo 10 mas. % ali več niklja in/ali kroma, ali so z njimi obloženi:

a. 

tlačna cev, pribor in fitingi z notranjim premerom 200 mm ali več, primerni za delovanje pri tlaku 3,4 MPa ali več;

b. 

cevni ventili, ki imajo vse naslednje značilnosti, ki niso predmet nadzora v točki 2B350.g:

1. 

spoji za cevi z notranjim premerom 200 mm ali več ter

2. 

ocenjeni pri 10,3 MPa ali več.

Opombe:

1.   Glej X.D.X.005 za programsko opremo za blago, zajeto v tem vnosu.

2.   Glej točko 2E001 („razvoj“), 2E002 („proizvodnja“) in X.E.X.003 („uporaba“) za tehnologijo za blago, zajeto v tem vnosu.

3.   Glej povezane kontrole 2A226, 2B350 in X.B.X.010.

X.A.X.005 

Črpalke za premikanje staljenih kovin z elektromagnetnimi silami.

Opombe:

1.   Glej X.D.X.005 za programsko opremo za blago, zajeto v tem vnosu.

2.   Glej točko 2E001 („razvoj“), 2E002 („proizvodnja“) in X.E.X.003 („uporaba“) za tehnologijo za blago, zajeto v tem vnosu.

3.   Črpalke za uporabo v reaktorjih, hlajenih s tekočo kovino, ki so premet nadzora v točki 0A001.

X.A.X.006 

„Prenosni električni generatorji“ in posebej izdelani sestavni deli.

Tehnična opomba:

„Prenosni električni generatorji“ – generatorji iz točke X.A.X.006 so prenosni – 2 268  kg ali manj, na kolesih ali se prevažajo v 2,5 tonskem tovornjaku 2,5 brez posebne zahteve glede namestitve.

X.A.X.007 

Posebna oprema za obdelavo, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

ventili z mehom;

b. 

se ne uporablja.

▼M15

X.B.X.001 

„Reaktorji z neprekinjenim tokom“ in njihove „modularne komponente“.

Tehnične opombe:

1.   Za namene točke X.B.X.001 so „reaktorji z neprekinjenim tokom“ vsebujejo sisteme za takojšnjo pripravljenost za uporabo (plug and play), pri katerih se reaktanti neprekinjeno dovajajo v reaktor, nastali produkt pa se zbira ob izhodu.

2.   Za namene točke X.B.X.001 so „modularne komponente“ tekočinski moduli, črpalke za tekočine, ventili, polnjeni moduli, mešalni moduli, merilniki tlaka, ločevalniki tekočin itd.

X.B.X.002 

Naprave za sestavljanje in sintezo nukleinskih kislin, ki niso predmet nadzora iz točke 2B352.i, ki so delno ali v celoti avtomatizirane in izdelane za pridobivanje nukleinskih kislin nad 50 baz.

X.B.X.003 

Avtomatizirani sintetizatorji peptidov, ki lahko delujejo v kontrolirani atmosferi.

▼M16

X.B.X.004 

Enote za numerično krmiljenje za obdelovalne stroje in „numerično krmiljeni“ obdelovalni stroji, razen tistih, ki so določeni na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

enote za „numerično krmiljenje“ za obdelovalne stroje:

1. 

s štirimi interpolirajočimi osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi; ali

2. 

z dvema ali več osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi, in najmanjšim programljivim povečanjem večjim (manjšim) od 0,001 mm;

3. 

enote za „numerično krmiljenje“ za obdelovalne stroje z dvema, tremi ali štirimi interpolirajočimi osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi in ki lahko prejemajo navodila neposredno (spletno) ter ki obdelujejo podatke računalniško podprtega oblikovanja (CAD) za notranjo pripravo navodil za stroj; ali

b. 

plošče za nadzor gibanja, posebej izdelane za obdelovalne stroje, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

interpolacija v več kot štirih oseh;

2. 

lahko obdeluje podatke v realnem času za spreminjanje podatkov o poti orodja, hitrosti napajanja in o vretenu med postopkom strojne obdelave na naslednje načine:

a. 

avtomatski izračun in spreminjanje podatkov o programu izdelave izdelka za strojno obdelavo v dveh ali več oseh z merilnimi cikli in dostopom do izvirnih podatkov; ali

b. 

prilagodljivo krmiljenje z več kot eno fizično spremenljivko, izmerjeno in obdelano z računalniškim modelom (strategija), za spremembo enega ali več navodil za strojno obdelavo, da se optimizira postopek; ali

3. 

sposoben prejemanja in obdelave podatkov CAD za notranjo pripravo strojnih navodil;

c. 

„numerično krmiljeni“ obdelovalni stroji, ki so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z elektronskimi napravami za sočasno vodenje po konturi v dveh ali več oseh in imajo obe naslednji značilnosti:

1. 

dve ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi; ter

2. 

natančnost pozicioniranja v skladu s standardom ISO 230/2 (2006) z vsemi možnimi kompenzacijami:

a. 

bolje kot 15 μm vzdolž vsake linearne osi (splošna natančnost) za stroje za brušenje;

b. 

bolje kot 15 μm vzdolž vsake linearne osi (splošna natančnost) za rezkalne stroje; ali

c. 

bolje kot 15 μm vzdolž vsake linearne osi (splošna natančnost) za stroje za struženje; ali

d. 

naslednji obdelovalni stroji za odstranjevanje ali odrezovanje kovin, keramike ali kompozitov, ki so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z elektronskimi napravami za simultano „vodenje po konturi“ v dveh ali več oseh:

1. 

obdelovalni stroji za struženje, brušenje, rezkanje ali katero koli kombinacijo teh dejavnosti, ki imajo dve ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

eno ali več konturnih „nihajnih vreten“;

Opomba:  Točka X.B.X.004.d.1.a se uporablja samo za obdelovalne stroje za brušenje ali mletje.

b. 

„aksialno opletanje“ (aksialni premik) pri enem obratu vretena, ki je manjši (boljši) od 0,0006 mm popolnoma enoznačnega odbiranja (TIR);

Opomba:  Točka X.B.X.004.d.1.b se uporablja samo za obdelovalne stroje za struženje.

c. 

„opletanje“ (out-of-true running) pri enem obratu vretena, ki je manjše (boljše) od 0,0006 mm popolnoma enoznačnega odbiranja (TIR); ali

d. 

„natančnost pozicioniranja“ z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami je manjša (boljša) od: 0,001° na vsaki rotacijski osi;

2. 

Elektroerozijski stroji (EDM) z žičnim napajanjem, ki imajo pet ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za vodenje po konturi.

X.B.X.005 

Obdelovalni stroji, ki niso „numerično krmiljeni“, za izdelavo površin optične kakovosti (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora) in posebej izdelani sestavni deli zanje:

a. 

Stroji za struženje, ki uporabljajo enotočkovno rezalno orodje in imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

pozicijska natančnost pomika je manjša (boljša) od 0,0005 mm na 300 mm tekalnega hoda;

2. 

dvosmerna ponovljivost pozicije pomika je manjša (boljša) kot 0,00025 mm na 300 mm tekalnega hoda;

3. 

„opletanje“ vretena, manjše (boljše) od 0,0004 mm TIR;

4. 

kotni pogrešek prečnega pomika (čeljust, korak in zasuk) manjši (boljši) od 2 sekund na prehod TIR po celotnem tekalnem hodu; ter

5. 

pravokotnica pomika je manjša (boljša) od 0,001 mm na 300 mm tekalnega hoda;

Tehnična opomba:

Dvosmerna ponovljivost pozicije pomika (R) na osi je največja vrednost ponovljivosti pozicije na katerem koli mestu vzdolž osi ali okrog nje, določena z uporabo postopka in pod pogoji, določenimi v delu 2.11 standarda ISO 230/2: 1988.

b. 

enorezilni rezkalni stroji, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. 

„opletanje“ vretena, manjše (boljše) od 0,0004 mm TIR, in ter

2. 

kotni pogrešek prečnega pomika (čeljust, korak in zasuk) manjši (boljši) od 2 sekund na prehod TIR po celotnem tekalnem hodu;

X.B.X.006 

Stroji za izdelavo zobnikov in/ali stroji končno obdelavo, ki niso predmet nadzora v točki 2B003, z zmožnostjo proizvajanja zobnikov boljše kakovosti kot AGMA 11.

X.B.X.007 

sistemi in oprema za kontrolo dimenzij in merjenje, ki niso predmet nadzora v točki 2B006 ali 2B206 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

stroji za ročno kontrolo dimenzij, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. 

dve ali več osi ter

2. 

merilno negotovost, enako ali manjšo (boljšo) od (3 + L/300) μm na vseh oseh (L je merjena dolžina v mm);

X.B.X.008 

„Roboti“, ki niso predmet nadzora v točki 2B007 ali 2B207, ki lahko pri obdelavi v realnem času iz uporabljajo povratne informacije iz enega ali več senzorjev za generiranje ali spreminjanje programov ali za generiranje ali spreminjanje numeričnih programskih podatkov.

X.B.X.009 

Sestavi, plošče vezij ali vstavki, posebej izdelani za strojna orodja, ki so predmet nadzora v točki X.B.X.004, ali za opremo, ki je predmet nadzora v točkah X.B.X.006, X.B.X.007 ali X.B.X.008:

a. 

Vretenski sestavi, ki so sestavljeni iz vreten in ležajev kot minimalni sestav, z gibanjem po radialni osi („run-out opletanje“) ali aksialni osi („camming opletanje“) pri enem obratu vretena, manjšim (boljšim) od 0,0006 mm TIR;

b. 

Enotočkovni vstavki za rezalno orodje z diamantom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

brezhiben rez brez sekancev pod 400-kratno povečavo v vsako smer;

2. 

polmer rezanja od 0,1 do vključno 5 mm ter

3. 

polmer rezanja z izgubo okroglosti manjši (boljši) od 0.002 mm TIR.

c. 

Posebej izdelane plošče tiskanega vezja z vgrajenimi komponentami, ki lahko v skladu s specifikacijami proizvajalca nadgradijo enote za „numerično krmiljenje“, strojna orodja ali naprave za povratne informacije, ki dosegajo ali presegajo ravni, določene v X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 ali X.B.X.009.

Tehnična opomba:

Ta točka ne zajema merilnih interferometričnih sistemov brez zaprte ali odprte zanke, ki vsebujejo laser za merjenje napake pomika obdelovalnih strojev, stroji za pregledovanje dimenzij ali podobna oprema.

X.B.X.010 

Posebna oprema za obdelavo, razen tiste, ki je določena na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Uredbi (EU) 2021/821 (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

izostatične stiskalnice, razen tisti, ki so določene v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

oprema za izdelavo mehov, vključno s hidravlično oblikovalno opremo in ekspanzijskimi oblikovnimi gravurami;

c. 

laserski varilni stroji;

d. 

varilci MIG;

e. 

varilci z elektronskim snopom;

f. 

oprema iz monela, vključno z ventili, cevnimi sistemi, rezervoarji in posodami;

g. 

304 in 316 ventili iz nerjavnega jekla, cevni sistemi, rezervoarji in posode;

Opomba:  Pribor se šteje za del cevnega sistema za namene X.B.X.010.g.

h. 

Oprema za rudarjenje in vrtanje:

1. 

velika vrtalna oprema za vrtanje lukenj premera več kot 61 cm;

2. 

velika oprema za zemeljska dela, ki se uporablja v rudarstvu;

i. 

oprema za elektrogalvanizacijo, izdelana za prekrivanje z nikljem ali aluminijem;

j. 

črpalke, izdelane za industrijsko uporabo in za uporabo z električnim motorjem 5 HP ali več;

k. 

vakuumski ventili, cevni sistemi, prirobnice, tesnila in sorodna oprema, posebej izdelani za uporabo pri visokovakuumskem delovanju, razen tistih, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

l. 

stroji z vreteni in stroji za oblikovalno valjanje, razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

m. 

centrifugalni večosni balansirni stroji, razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

n. 

Plošča, ventili, cevni sistemi, rezervoarji in posode iz avstenitnega nerjavnega jekla.

X.D.X.001 

„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.X.001.

X.D.X.002 

„Programska oprema“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme za odkrivanje skritih predmetov, ki je predmet nadzora v točki X.A.X.002.

X.D.X.003 

„Programska oprema“, izdelana posebej za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki so predmet nadzora v točkah X.B.X.004, X.B.X.006 ali X.B.X.007, X.B.X.008 in X.B.X.009.

X.D.X.004 

Posebna „programska oprema“ (glej seznam blaga, ki je predmet nadzora):

a. 

„Programska oprema“ za prilagodljivo krmiljenje, ki ima obe naslednji značilnosti:

1. 

za prilagodljive proizvodne enote (FMU) ter

2. 

z zmožnostjo generiranja ali spreminjanja programov ali podatkov v realnem času z uporabo sočasno dobljenih signalov z vsaj dvema tehnikama odkrivanja, kot so:

a. 

strojni vid (optična telemetrija);

b. 

infrardeče slikanje;

c. 

zvočno slikanje (akustična telemetrija);

d. 

meritev z otipom;

e. 

inercialno pozicioniranje;

f. 

meritev sile ter

g. 

merjenje navora.

Opomba: Točka X.D.X.004.a ne zajema „programske opreme“, ki opravlja zgolj prerazporejanje funkcionalno identične opreme znotraj „fleksibilnih proizvodnih enot“ z uporabo predhodno shranjenih programov izdelave izdelka in predhodno shranjene strategije za distribucijo programov izdelave izdelka.

b. 

se ne uporablja.

X.D.X.005 

„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, ki je predmet nadzora v točki X.A.X.004 ali X.A.X.005.

Opomba:  Glej 2E001 („razvoj“) za „tehnologija“ za „programsko opremo“, zajeto v tem vnosu.

X.D.X.006 

„Programska oprema“, posebej izdelana za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ prenosnih električnih generatorjev, ki so predmet nadzora v točki X.A.X.006.

X.E.X.001 

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.X.002 ali potrebna za „razvoj“„programske opreme“, ki je predmet nadzora v točki X.D.X.002.

Opomba:  Glej X.A.X.002 in X.D.X.002 za povezane kontrole blaga in programske opreme.

X.E.X.002 

„Tehnologija“ za „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točkah X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ali X.B.X.008.

X.E.X.003 

„Tehnologija“, ki je v skladu s Splošno opombo o tehnologiji namenjena za „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.X.004 ali X.A.X.005.

X.E.X.004 

„Tehnologija“ za „uporabo“ prenosnih električnih generatorjev, ki so predmet nadzora v točki X.A.X.006..

▼M17

Del B

1.   Polprevodniške napraveOznaka KN

Poimenovanje

8541 10

Diode, razen fotoobčutljivih diod ali svetlečih diod (LED)

8541 21

Tranzistorji, razen fotoobčutljivih z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od 1 W

8541 29

Drugi tranzistorji, razen fotoobčutljivih

8541 49

Fotoobčutljivi polprevodniški elementi (razen fotonapetostnih generatorjev in celic)

8541 51

Drugi polprevodniški elementi: polprevodniški pretvorniki

8541 59

Drugi polprevodniški elementi

8541 90

Polprevodniški elementi: Deli

2.   Elektronska integrirana vezjaOznaka KN

Poimenovanje

8542 31

Procesorji in krmilniki, kombinirani ali nekombinirani s pomnilniki, pretvorniki, logičnimi vezji, ojačevalniki, urami, vezji za nastavitev časa in drugimi vezji

8542 33

ojačevalniki

8542 32

Pomnilniki

8542 39

Druga elektronska integrirana vezja

8542 90

Elektronska integrirana vezja: Deli

3.   Fotografski aparatiOznaka KN

Opis

9006 30

Aparati, specialno konstruirani za fotografiranje pod vodo, za geodetsko snemanje iz zraka ali za medicinsko ali kirurško preiskavo notranjih organov; primerjalni aparati za sodnomedicinske ali kriminalistične namene

▼M7
PRILOGA VIII

▼M17

Seznam partnerskih držav iz členov 2(4), 2a(4), 2d(4), 3h(3), 3k(4) in 5n(7)

▼M7

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

▼M13

JAPONSKA

▼M15

ZDRUŽENO KRALJESTVO

JUŽNA KOREJA

▼M16
PRILOGA IX

A.   Vzorec obrazca za obvestilo o dobavi, prenosu ali izvozu, vloga za izvoz in izvozno dovoljenje

(iz člena 2c te uredbe)

To izvozno dovoljenje je veljavno v vseh državah članicah Evropske unije do poteka veljavnosti