EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0772

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

UL L 209, 16.7.2014, str. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/772/oj

16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 772/2014

z dne 14. julija 2014

o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 95(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 95(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 so določena splošna pravila o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabiti za skupne upravičene odhodke za operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR).

(2)

Z odstopanjem od tega so v členu 95(4) določene dodatne odstotne točke intenzivnosti javne pomoči, ki se uporabljajo za posebne vrste operacij, kot so v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 508/2014. Da ne bi ogrozili trajnosti reforme skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP), člen 94(3)(c) in člen 69(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 poleg tega z uvedbo znižane stopnje sofinanciranja omejujeta podporo ESPR za nekatere vrste operacij. Ta logika se odraža tudi v različnih stopnjah dodatnih odstotnih točk intenzivnosti pomoči, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 508/2014. Izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014 zato lahko privede do povečanja odstotnih točk intenzivnosti javne pomoči ali pa mora privesti do zmanjšanja odstotnih točk intenzivnosti javne pomoči.

(3)

Zato je treba zagotoviti, da kopičenje dodatnih odstotnih točk intenzivnosti pomoči v primeru izpolnjevanja več pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014 v zvezi z eno operacijo ne ogrozi ciljev SRP in ne povzroči čezmerne kompenzacije ali pretiranega izkrivljanja pravil trga v sektorju ribištva in akvakulture.

(4)

Kadar operacija izpolnjuje pogoje iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, ki omogočajo dodatno povečanje odstotnih točk, lahko torej države članice uporabijo večjo intenzivnost javne pomoči. Vendar bi moralo biti v primeru, ko operacija izpolnjuje dva ali več pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, kar omogoča več povečanj odstotnih točk, morebitno povečanje omejeno na največje povečanje. V primeru, ko operacija izpolnjuje dva ali več pogojev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, ki pomenijo zmanjšanje odstotnih točk, pa bi moralo biti zmanjšanje omejeno na največje zmanjšanje.

(5)

Za izpolnitev obveznosti zmanjšanja odstotnih točk za nekatere vrste operacij iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014 se v primeru, da je za operacijo mogoče uporabiti eno, dve ali več povečanj ali zmanjšanj odstotnih točk zaradi izpolnjevanja več meril iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, morebitnih povečanj ne bi smelo upoštevati in bi bilo treba uporabiti le največje zmanjšanje.

(6)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebna intenzivnost javne pomoči

Kadar operacija izpolnjuje dva ali več pogojev, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 508/2014, se različna dodatna povečanja in zmanjšanja odstotnih točk intenzivnosti javne pomoči, določena v navedeni prilogi, uporabijo, kot sledi:

(a)

če je v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 508/2014 mogoče uporabiti dve ali več povečanj odstotnih točk, se lahko uporabi le največje povečanje;

(b)

če je v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 508/2014 mogoče uporabiti dve ali več zmanjšanj odstotnih točk, se uporabi le največje zmanjšanje;

(c)

če je za operacijo mogoče uporabiti eno dodatno povečanje oz. dve ali več dodatnih povečanj odstotnih točk, hkrati pa je mogoče uporabiti eno zmanjšanje oz. dve ali več zmanjšanj odstotnih točk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 508/2014, se uporabi le največje zmanjšanje.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.


Na vrh