EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014R0561

Padomes Regula (ES) Nr. 561/2014 ( 2014. gada 6. maijs ), ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 169, 7.6.2014., 152./178. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/11/2021; Atcelts ar 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/561/oj

7.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/152


PADOMES REGULA (ES) Nr. 561/2014

(2014. gada 6. maijs),

ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 187. pantu un 188. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Publiskā un privātā sektora partnerības kopīgo tehnoloģiju ierosmju formā sākotnēji bija paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1982/2006/EK (2).

(2)

Padomes Lēmumā 2006/971/EK (3), tika noteiktas konkrētas atbalstāmās publiskā un privātā sektora partnerības, tostarp publiskā un privātā sektora partnerības konkrētās nanoelektronikas (ENIAC) un iegultās datorsistēmas (ARTEMIS) kopīgo tehnoloģiju ierosmju jomās.

(3)

Komisijas paziņojumā “Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgstspējīgai un integrējošai izaugsmei” (“stratēģija Eiropa 2020”), ko atbalstīja Eiropas Parlaments un Padome, ir uzsvērta vajadzība veicināt labvēlīgus apstākļus ieguldījumiem zināšanās un inovācijā, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Savienībā.

(4)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1291/2013 (4) izveidoja pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) (“Apvārsnis 2020”). “Apvāršņa 2020” mērķis ir sasniegt lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un privātā sektora līdzekļus apvienojot publiskā un privātā sektora partnerībās svarīgākajās jomās, kurās pētniecība un inovācija var sniegt ieguldījumu Savienības plašāko konkurētspējas mērķu sasniegšanā, piesaistīt privātus ieguldījumus un palīdzēt atrisināt sabiedrības problēmas. Minēto partnerību pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa saistībām, tostarp līdzsvarotam visu partneru ieguldījumam, tām būtu jānes atbildība par savu mērķu sasniegšanu, un tām vajadzētu būt saskaņotām ar Savienības pētniecības, attīstības un inovācijas stratēģiskajiem mērķiem. Minēto partnerību pārvaldībai un darbībai vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, efektīvai un ietekmīgai, un būtu jādod iespēja tajās piedalīties plašam ieinteresētu personu lokam, kas darbojas savās specifiskajās jomās. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1291/2013 Savienība minētajās partnerībās var iesaistīties, nodrošinot finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas izveidoti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 187. pantu, saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK.

(5)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un Padomes Lēmumu 2013/743/ES (5), būtu jāturpina sniegt atbalstu kopuzņēmumiem, kas izveidoti saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK atbilstīgi Lēmumā 2013/743/ES paredzētajiem noteikumiem. Prioritātes “Vadošā loma rūpniecībā” sadaļā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” galvenā uzmanība ir vērsta divos konkrētos pasākumu virzienos: “mikroelektronika un nanoelektronika” un “jauna komponentu un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu iegulto komponentu un sistēmu inženiertehniskā izstrāde”. ARTEMIS un ENIAC būtu jāapvieno vienā ierosmē.

(6)

Komisijas 2012. gada 26. jūnija paziņojumā “Eiropas stratēģija par svarīgām pamattehnoloģijām – tilts uz izaugsmi un nodarbinātību” ir noteiktas svarīgās pamattehnoloģijas, kuru vidū kā neaizstājams inovācijas avots ir minēta mikroelektronika un nanoelektronika. Pašlaik pastāv plaisa starp pamatzināšanu veidošanu un to vēlāko komercializāciju precēs un pakalpojumos. Tā ir jānovērš, inter alia īstenojot mērķtiecīgu darbu saistībā ar ražošanas izmēģinājuma iekārtām un inovācijas izmēģinājuma projektiem, tostarp plašāka mēroga projektiem, lai nodrošinātu tehnoloģijas un produkta validēšanu ražošanas apstākļos un plašāku integrāciju un savstarpēju bagātināšanos starp dažādajām pamattehnoloģijām.

(7)

Saskaņā ar Komisijas 2013. gada 23. maija paziņojumu “Eiropas stratēģija par mikro- un nanoelektronikas komponentu un sistēmu jomā” mikroelektronikas un nanoelektronikas komponenti un sistēmas ir visu galveno ekonomikas nozaru konkurētspējas un inovācijas pamatā. Tā kā šī nozare ir tik svarīga un tā kā ieinteresētās personas Savienībā tajā saskaras ar problēmām, ir steidzami jārīkojas, lai Eiropas inovācijas un vērtību ķēdēs nepaliktu neviena vāja posma. Tāpēc ir sniegts ierosinājums izveidot Savienības līmeņa mehānismu, lai dalībvalstis, Eiropas Savienība un privātais sektors apvienotu un mērķtiecīgi novirzītu atbalsta sniegšanu pētniecībai un inovācijām elektronikas komponentu un sistēmu jomā.

(8)

Lai Eiropa atgūtu vadošo pozīciju nanoelektronikas ekosistēmas jomā, rūpniecības un pētniecības jomā ieinteresētās personas ir ierosinājušas stratēģisku pētniecības un inovācijas programmu, kas paredz līdz 2020. gadam veikt ieguldījumus kopumā EUR 100 miljardu apmērā ar mērķi vairāk nekā par EUR 200 miljardiem gadā palielināt pasaules mērogā gūtos Eiropas ienākumus nanoelektronikas jomā un Eiropā radīt papildu 250 000 tiešās un inducētās darbavietas.

(9)

Terminam “elektroniskie komponenti un sistēmas” būtu jāietver mikroelektronikas un nanoelektronikas, kā arī iegulto/kiberfizisko un viedo integrēto sistēmu un lietojumprogrammu jomas.

(10)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 72/2008 (6) izveidotais kopuzņēmums ENIAC ir veiksmīgi īstenojis pētniecības programmu, nostiprinot attiecīgās jomas nanoelektronikas nozarē, kurās Eiropa bija uzlabojusi savu konkurētspēju, palielinot ieguldījumus prioritārajās jomās un iesaistot visu ekosistēmu.

(11)

Kopuzņēmums ARTEMIS, kas tika izveidots ar Padomes Regulu (EK) Nr. 74/2008 (7), ir sekmīgi apliecinājis savu stratēģisko pozicionēšanos, kurā apvienotas lejupējas norādes un augšupēji definēti risināmie tehniskie jautājumi, tādējādi piesaistot projektus, kuros var gūt rezultātus, kas tiešā veidā attiecas uz nozari.

(12)

Kopuzņēmumu ENIAC un ARTEMIS starpposma novērtējumi ir apliecinājuši, ka tie ir noderīgi un pielāgoti instrumenti spēku apvienošanai un ka tiem ir būtiska ietekme savās attiecīgajās jomās. Tāpēc būtu jāturpina sniegt atbalstu kopuzņēmumu ENIAC un ARTEMIS aptvertajām pētniecības jomām, lai arī turpmāk uzlabotu Eiropas elektronisko komponentu un sistēmu nozares konkurētspēju un pievērstos tādu stratēģisku pasākumu kopumam, par kurām vienojušās šajās ierosmēs iesaistītās privātā un publiskā sektora ieinteresētās personas.

(13)

Nanoelektronikas un iegulto datorsistēmu pētniecības programmām turpmāks atbalsts būtu jāpiešķir, pamatojoties uz kopuzņēmumu ENIAC un ARTEMIS darbībā gūto pieredzi, tostarp starpposma novērtējumu rezultātiem, ieinteresēto personu ieteikumiem un vajadzību panākt resursu efektīvu koordināciju un sinerģiju.

(14)

Ir nostiprinājusies sadarbība starp Eiropas Tehnoloģiju platformu ARTEMIS, ENIAC un Eiropas Tehnoloģiju platformu viedo sistēmu integrēšanai (EPoSS) ieinteresētajām personām, kā sīki izklāstīts IKT komponentu un sistēmu nozaru augsta līmeņa stratēģiskajā pētniecības un inovācijas programmā, ko tās publicēja 2012. gadā. Lai pēc iespējas labāk atspoguļotu minētās sadarbības radītās sinerģijas un uz tām pamatotos, ir jāizveido vienots kopuzņēmums, kas aptver elektroniskos komponentus un sistēmas, tostarp kopuzņēmumu ENIAC un ARTEMIS iepriekšējos pasākumus, un izmanto vajadzībām piemērotāku struktūru un noteikumus, lai uzlabotu efektivitāti un nodrošinātu vienkāršošanu (“kopuzņēmums ECSEL”). Šajā nolūkā kopuzņēmumam ECSEL būtu jāpieņem savām vajadzībām atbilstīgi finanšu noteikumi saskaņā ar 209. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) (8).

(15)

Rūpniecības nozari pārstāvošo ieinteresēto personu ierosinātās augsta līmeņa stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmas īstenošanas pamatā ir vairāki atbalsta avoti: valstu, reģionālās un starpvaldību programmas, Savienības pamatprogramma un kopīga tehnoloģiju ierosme publiskā un privātā sektora partnerības formā.

(16)

Publiskā un privātā sektora partnerībai elektronisko komponentu un sistēmu jomā būtu jāapvieno finanšu un tehniskie līdzekļi, kas ir svarīgi, lai spētu kontrolēt sarežģīto situāciju saistībā ar inovācijām, kuru attīstības temps šajā jomā kļūst arvien straujāks. Tāpēc kopuzņēmuma ECSEL locekļiem, pamatojoties uz brīvprātības principu, vajadzētu būt Eiropas Savienībai, dalībvalstīm un “Apvāršņa 2020” asociētajām valstīm (“asociētās valstis”), kā arī asociācijām kā privātiem locekļiem, kas pārstāv tās veidojošos uzņēmumus, un citām organizācijām, kuras aktīvi darbojas Eiropā elektronisko komponentu un sistēmu nozarē. Kopuzņēmumam ECSEL vajadzētu būt atvērtam jaunu locekļu uzņemšanai.

(17)

Kopuzņēmumam ECSEL būtu jārisina skaidri noteikti jautājumi, kas Eiropas rūpniecības nozarēm kopumā sniegs iespēju elektronisko komponentu un sistēmu jomā projektēt, ražot un izmantot visinovatīvākās tehnoloģijas. Lai pētniecības grupām un Eiropas rūpniecības nozarēm palīdzētu saglabāt vadošo pozīciju starptautiskajā vidē, kurā pastāv sīva konkurence, visā Eiropā nodrošinātu tehnoloģiju jomā iegūtās vadošās pozīcijas ātru un plašu izmantojumu rūpniecībā, radot būtisku pārnesi sabiedrībai, kopā uzņemtos riskus un apvienotu spēkus, saskaņojot stratēģijas un ieguldījumus kopīgu Eiropas interešu īstenošanai, ir vajadzīgs strukturēts un saskaņots Eiropas līmeņa finansiālais atbalsts. Komisija pēc attiecīgas dalībvalsts vai dalībvalstu grupas paziņojuma var atzīt, ka kopuzņēmuma ECSEL ierosmes ir uzskatāmas par būtiskiem projektiem visas Eiropas interesēs, ja ir nodrošināta atbilstība visām attiecīgajām prasībām.

(18)

Privātās asociācijas AENEAS, ARTEMISIA un EPoSS ir rakstiski paudušas savu piekrišanu pētniecības un inovācijas pasākumus kopuzņēmuma ECSEL darbības jomā veikt tādas struktūras satvarā, kas ir labi pielāgota publiskā un privātā sektora partnerības būtībai. Ir lietderīgi, lai privātās asociācijas pieņemtu šīs regulas pielikumā izklāstītos statūtus, nosūtot apstiprinājuma vēstuli.

(19)

Lai sasniegtu savus mērķus, kopuzņēmumam ECSEL būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībniekiem galvenokārt dotāciju veidā, izsludinot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā. Šāds finansiālais atbalsts būtu jāvērš uz pierādītām neveiksmēm tirgū, kas rada šķēršļus attiecīgās programmas izstrādei, un tam būtu jānodrošina stimulējoša ietekme, mainot saņēmēja uzvedību.

(20)

Kopuzņēmumam ECSEL būtu jādarbojas atklāti un pārredzami, savām attiecīgajām struktūrvienībām savlaicīgi sniedzot visu atbilstīgo informāciju, kā arī plašākā sabiedrībā popularizējot savus pasākumus, tostarp informācijas un izplatīšanas pasākumus. Kopuzņēmuma ECSEL struktūrvienību reglamentam vajadzētu būt publiski pieejamam.

(21)

Vērtējot kopuzņēmuma ECSEL vispārējo ietekmi, būtu jāņem vērā ieguldījumi kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanā no visiem tiesību subjektiem, kas nav Savienība, un valstīm, kas piedalās kopuzņēmumā ECSEL (“ECSEL iesaistītās valstis”). Paredzams, ka minētie kopējie ieguldījumi varētu sasniegt vismaz EUR 2 340 000 000.

(22)

Lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz visiem iekšējā tirgū aktīvajiem uzņēmumiem, Savienības pamatprogrammas sniegtais finansējums būtu jāparedz atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem, lai nodrošinātu publiskā sektora izdevumu efektivitāti un nepieļautu traucējumu radīšanu tirgū, piemēram, privātā finansējuma izspiešanu, neefektīvu tirgus struktūru radīšanu vai neefektīvu firmu saglabāšanu.

(23)

Dalībai netiešās darbībās, ko finansē kopuzņēmums ECSEL, būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1290/2013 (9). Turklāt kopuzņēmumam ECSEL būtu jānodrošina minēto noteikumu konsekventa piemērošana, balstoties uz attiecīgiem Komisijas pieņemtiem pasākumiem. Attiecīgās iestādes var paredzēt specifiskus kritērijus attiecībā uz atsevišķu pieteikuma iesniedzēju tiesībām saņemt finansējumu no ECSEL iesaistītajām valstīm. Ja ECSEL iesaistīta valsts neuzdod kopuzņēmumam ECSEL izpildīt savas iemaksas netiešo darbību dalībniekiem, tā var pieņemt konkrētus noteikumus par izmaksu atbilstību.

(24)

Lai nodrošinātu atvērtību, pārredzamību un veicinātu dalību, kopuzņēmumam ECSEL vajadzētu lietot arī elektroniskos līdzekļus, ko pārvalda Komisija. Tāpēc kopuzņēmuma ECSEL izsludinātos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus vajadzētu publicēt arī dalībnieku vienotajā portālā, kā arī lietojot citus “Apvāršņa 2020” elektroniskos izplatīšanas līdzekļus, ko pārvalda Komisija. Turklāt kopuzņēmumam ECSEL atbilstīgus datus, inter alia par priekšlikumiem, pieteikumu iesniedzējiem, dotācijām un dalībniekiem, vajadzētu darīt pieejamus iekļaušanai “Apvāršņa 2020” ziņošanas un izplatīšanas elektroniskajās sistēmās, ko pārvalda Komisija, piemērotā formātā un Komisijas ziņošanas pienākumiem atbilstīgos termiņos.

(25)

Klasificējot pētniecību tehnoloģiju jomā, produktu izstrādi un demonstrējumu pasākumus, kopuzņēmumam ECSEL būtu jāņem vērā ESAO tehnoloģiskās gatavības līmeņa definīcijas.

(26)

Savienības finansiālais ieguldījums būtu jāpārvalda atbilstīgi pareizas finanšu pārvaldības principam un attiecīgajiem noteikumiem par netiešo pārvaldību, kas ir paredzēti Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 (10).

(27)

Vienkāršošanas nolūkā būtu jāsamazina visu dalībnieku administratīvā slodze. Būtu jāizvairās no dubultām revīzijām un nesamērīgi lielas dokumentācijas un ziņošanas. Savienības līdzekļu saņēmēju revīzijas saskaņā ar šo regulu būtu jāveic atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1291/2013.

(28)

Savienības un kopuzņēmuma ECSEL pārējo locekļu finanšu intereses būtu jāaizsargā, visā izdevumu ciklā veicot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, zaudēto, nepareizi izmaksāto vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu un vajadzības gadījumā piemērojot administratīvus un finansiālus sodus saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 966/2012.

(29)

Komisijas iekšējam revidentam attiecībā uz kopuzņēmumu ECSEL vajadzētu būt tādām pašām pilnvarām, kādas tam ir attiecībā uz Komisiju.

(30)

Ņemot vērā kopuzņēmumu īpašo raksturu un pašreizējo statusu un lai nodrošinātu Septītās pamatprogrammas turpināmību, uz kopuzņēmumiem arī turpmāk vajadzētu attiecināt atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanu. Tāpēc, atkāpjoties no 60. panta 7. punkta un 209. panta Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012, budžeta izpildes apstiprinājumu kopuzņēmumam ECSEL vajadzētu sniegt Eiropas Parlamentam pēc Padomes ieteikuma. Tādēļ Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā izklāstītās ziņošanas prasības Savienības ieguldījumam kopuzņēmumā ECSEL nebūtu jāpiemēro, bet tās būtu pēc iespējas jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas struktūrām saskaņā ar 208. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Finanšu pārskatu revīzija un pakārtoto darījumu likumības un pareizības revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(31)

“Apvārsnim 2020” būtu jāpalīdz mazināt plaisu pētniecības un inovācijas jomā Savienībā, šādā nolūkā veicinot sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF). Tādēļ kopuzņēmumam ECSEL būtu jātiecas ar ESIF veidot ciešu sadarbību, kas var jo īpaši palīdzēt stiprināt pētniecības un inovācijas spējās vietējā, reģionālā un valsts līmenī kopuzņēmuma ECSEL jomā un būt par pamatu gudras specializācijas centieniem.

(32)

Kopuzņēmumi ENIAC un ARTEMIS tika izveidoti uz laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. Kopuzņēmumam ECSEL būtu jāsniedz nepārtraukts atbalsts nanoelektronikas un iegulto datorsistēmu pētniecības programmām, īstenojot atlikušās darbības, kas tika sāktas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 72/2008 un Regulu (EK) Nr. 74/2008 atbilstīgi minētajām regulām. Pāreja no kopuzņēmumiem ENIAC un ARTEMIS uz kopuzņēmumu ECSEL būtu jāsaskaņo un jāsinhronizē ar pāreju no Septītās pamatprogrammas uz “Apvārsni 2020”, lai nodrošinātu pētniecībai pieejamā finansējuma optimālu izmantošanu. Tāpēc juridiskās noteiktības un skaidrības labad Regula (EK) Nr. 72/2008 un Padomes Regula (EK) Nr. 74/2008 būtu jāatceļ, un būtu jāparedz pārejas noteikumi.

(33)

Ņemot vērā “Apvāršņa 2020” vispārējo mērķi panākt lielāku vienkāršību un saskaņotību, visos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus saistībā ar kopuzņēmumu ECSEL būtu jāņem vērā “Apvāršņa 2020” ilgums.

(34)

Ņemot vēra to, ka šīs regulas mērķi, proti, nostiprinātu rūpnieciskās pētniecības un inovācijas visā Savienībā, kopuzņēmumam ECSEL īstenojot kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, lai novērstu dublēšanos, saglabātu kritisko masu būtiskākajās jomās un nodrošinātu publiskā finansējuma optimālu izmantošanu, to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izveide

1.   Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”, uz laikposmu līdz 2024. gada 31. decembrim tiek izveidots kopuzņēmums LESD 187. panta izpratnē (“kopuzņēmums ECSEL”). Lai ņemtu vērā “Apvāršņa 2020” ilgumu, uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saistībā ar kopuzņēmumu ECSEL tiek izsludināti vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim. Pienācīgi pamatotos gadījumos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus var izsludināt līdz 2021. gada 31. decembrim.

2.   Kopuzņēmums ECSEL aizstāj un turpina kopuzņēmumus ENIAC un ARTEMIS, kuri tika izveidoti ar Regulu (EK) Nr. 72/2008 un Regulu (EK) Nr. 74/2008.

3.   Kopuzņēmums ECSEL ir struktūra, kam uzticēts īstenot Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā paredzēto publiskā un privātā sektora partnerību.

4.   Kopuzņēmumam ECSEL ir juridiskas personas statuss. Visās dalībvalstīs tam ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, kas šo dalībvalstu tiesību aktos paredzēta juridiskajām personām. Jo īpaši tas var iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

5.   Kopuzņēmuma ECSEL mītne atrodas Briselē, Beļģijā.

6.   Kopuzņēmuma ECSEL statūti (“statūti”) ir izklāstīti pielikumā.

2. pants

Mērķi un darbības joma

1.   Kopuzņēmumam ECSEL ir šādi mērķi:

a)

sniegt ieguldījumu Regulas (ES) Nr. 1291/2013, un jo īpaši Lēmuma Nr. 2013/743/ES II daļas īstenošanā;

b)

sniegt ieguldījumu spēcīgas un globālā mērogā konkurētspējīgas elektronisko komponentu un sistēmu nozares attīstībā Savienībā;

c)

nodrošināt elektronisko komponentu un sistēmu pieejamību galvenajiem tirgiem un sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanai ar mērķi saglabāt Eiropas vadošo pozīciju tehnoloģiju attīstības jomā, pārvarēt plaisu starp pētniecību un tās rezultātu izmantošanu, nostiprināt inovācijas spēju, kā arī nodrošināt ekonomikas un nodarbinātības izaugsmi Savienībā;

d)

saskaņot stratēģijas ar dalībvalstīm, lai piesaistītu privātos ieguldījumus un palielinātu publiskā atbalsta efektivitāti, novēršot centienu nevajadzīgu dublēšanos un sadrumstalotību, kā arī atvieglojot pētniecībā un inovācijā iesaistīto dalībnieku dalību;

e)

saglabāt un palielināt pusvadītāju un viedo sistēmu ražošanas spēju Eiropā, tostarp vadošo lomu ražošanas aprīkojuma un materiālu apstrādes jomā;

f)

nodrošināt un nostiprināt vadošo pozīciju projektēšanas un sistēmu, tostarp iegulto tehnoloģiju, inženiertehniskās izstrādes jomā;

g)

visām ieinteresētajām personām nodrošināt piekļuvi pasaules līmeņa infrastruktūrai, kas paredzēta elektronisko komponentu, kā arī iegulto/kiberfizisko un viedo sistēmu projektēšanai un ražošanai; un

h)

izveidot dinamisku ekosistēmu, iesaistot mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un tādā veidā nostiprinot pastāvošās kopas un atbalstot jaunu kopu izveidi jaunās daudzsološās jomās.

2.   Kopuzņēmuma ECSEL darbības jomas pamatā ir rezultāti, kas iegūti kopuzņēmumā ENIAC un kopuzņēmumā ARTEMIS, Eiropas Tehnoloģiju platformā EpoSS un darbā, kas finansēts ar citām valstu un Eiropas programmām. Tas piemērotā un līdzsvarotā veidā veicinās jauninājumus turpmāk norādītajās galvenajās jomās un nodrošinās šo jomu sinerģiju:

a)

mikroelektronikas un nanoelektronikas projektēšanas tehnoloģijas, process un integrācija, aprīkojums un materiāli, īpašu uzmanību veltot miniaturizācijai, diversifikācijai un diferenciācijai, neviendabīgai integrācijai;

b)

programmatūras un/vai kontrolietilpīgu iegultu/kiberfizisku sistēmu procesi, metodes, rīki un platformas, etalonprojekti un arhitektūra, pievēršoties netraucētai savienojamībai un sadarbspējai, funkcionālajam drošumam, augstai izmantojamībai, profesionālo un patērētāju tipa lietojumprogrammu drošībai, kā arī savienotajiem pakalpojumiem; un

c)

daudzdisciplināras pieejas viedajām sistēmām, ko atbalsta attīstība vienotas projektēšanas un progresīvas ražošanas jomā, lai īstenotu pašpietiekamas un pielāgojamas viedās sistēmas, kam ir sarežģītas saskarnes un kas nodrošina kompleksas funkcijas, kuru pamatā ir, piemēram, netraucēta devēja, iedarbinātāja, apstrādes, energoapgādes un tīklu izveides funkciju integrēšana.

3. pants

Savienības finansiālais ieguldījums

1.   Savienības finansiālais ieguldījums kopuzņēmumā ECSEL, ietverot EBTA apropriācijas, administratīvo izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir līdz EUR 1 184 874 000. Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā no Savienības vispārējā budžeta apropriācijām, kas ir piešķirtas īpašajai programmai, ar kuru īsteno “Apvārsni 2020” (2014.–2020.) un kura izveidota ar Lēmumu 2013/743/ES. Budžeta izpildi attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu uztic kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā minētā struktūra saskaņā ar minētās regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) punktam, 60. un 61. pantam.

2.   Kārtību attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu nosaka deleģēšanas nolīgumā un ikgadējos līdzekļu pārskaitīšanas nolīgumos, ko noslēdz starp Komisiju Savienības vārdā un kopuzņēmumu ECSEL.

3.   Deleģēšanas nolīgums, kas minēts šā panta 2. punktā, ietver elementus, kas noteikti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 3. punktā, 60. un 61. pantā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 40. pantā, kā arī inter alia šādus elementus:

a)

prasības, kas attiecas uz kopuzņēmuma ECSEL ieguldījumu Lēmuma 2013/743/ES II pielikumā minēto attiecīgo rezultātu rādītāju sasniegšanā;

b)

prasības, kas attiecas uz kopuzņēmuma ECSEL ieguldījumu Lēmuma 2013/743/ES III pielikumā minētās uzraudzības īstenošanā;

c)

konkrētos rezultātu rādītājus, kas ir saistīti ar kopuzņēmuma ECSEL darbību;

d)

kārtību tādu datu sniegšanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Komisija var izpildīt savus pienākumus attiecībā uz izplatīšanu un ziņošanu, kas minēti 28. pantā Regulā (ES) Nr. 1291/2013, tostarp attiecībā uz dalībnieku vienoto portālu, kā arī lietojot citus “Apvāršņa 2020” elektroniskos izplatīšanas līdzekļus, ko pārvalda Komisija;

e)

noteikumus kopuzņēmuma ECSEL izsludināto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanai, tostarp dalībnieku vienotajā portālā, kā arī lietojot citus “Apvāršņa 2020” elektroniskos izplatīšanas līdzekļus, ko pārvalda Komisija;

f)

cilvēkresursu izmantošanu un izmaiņas šajos resursos, jo īpaši to pieņemšanu darbā atbilstīgi funkciju grupām, pakāpēm un kategorijām, atkārtotas klasifikācijas veikšanu un visas darbinieku skaita izmaiņas.

4. pants

Ieguldījums, kuru sniedz dalībnieki, kas nav Savienība

1.   ECSEL iesaistītās valstis sniedz tādu finansiālo ieguldījumu kopuzņēmuma ECSEL darbības izmaksu segšanai, kas ir samērojams ar Savienības finansiālo ieguldījumu. Laikposmā, kas minēts 1. pantā, tiek paredzēta summa vismaz EUR 1 170 000 000 apmērā.

2.   Kopuzņēmuma ECSEL privātie locekļi sniedz ieguldījumu kopuzņēmumā ECSEL vai nodrošina, ka šādu ieguldījumu veic to sastāvā esošās vienības vai ar tām saistīti subjekti. Laikposmā, kas minēts 1. pantā, tiek paredzēta summa vismaz. EUR 1 657 500 000 apmērā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto ieguldījumu veido ieguldījumi kopuzņēmumā ECSEL, kā noteikts statūtu 16. panta 2. punktā, 16. panta 3. punkta b) apakšpunktā un 16. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

4.   Kopuzņēmuma ECSEL locekļi, kas nav Savienība, katru gadu līdz 31. janvārim ziņo valdei par to 1. un 2. punktā minēto ieguldījumu vērtību, kuri veikti katrā no iepriekšējiem finanšu gadiem.

5.   Lai noteiktu statūtu 16. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto ieguldījumu vērtību, izmaksas nosaka saskaņā ar attiecīgo vienību ierastajai izmaksu aprēķināšanas praksi, tās valsts piemērojamajiem grāmatvedības standartiem, kurā attiecīgā vienība veic uzņēmējdarbību, un piemērojamajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Izmaksas apliecina neatkarīgs ārējais revidents, ko iecēlusi attiecīgā vienība. Ja saistībā ar apliecinājumu rastos kādas neskaidrības, novērtēšanas metodi pārbauda kopuzņēmums ECSEL. Nenovērstu neskaidrību gadījumā to var revidēt kopuzņēmums ECSEL.

6.   Komisija var iesaistīties koriģējošos pasākumos un, iespējams, izbeigt, proporcionāli samazināt vai apturēt Savienības finansiālo ieguldījumu kopuzņēmumā ECSEL vai sākt statūtu 26. panta 2. punktā minēto likvidācijas procedūru, ja locekļi, kas nav Savienība, tostarp to sastāvā esošās vienības vai ar tām saistīti subjekti nesniedz šā panta 1. un 2. punktā minētos ieguldījumus vai sniedz tos tikai daļēji vai novēloti.

5. pants

Finanšu noteikumi

Neskarot šīs regulas 12. pantu, kopuzņēmums ECSEL pieņem savus konkrētos finanšu noteikumus saskaņā ar 209. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 (11).

6. pants

Personāls

1.   Kopuzņēmuma ECSEL nodarbinātajam personālam piemēro Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikta ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (12), (“Civildienesta noteikumi” un “Nodarbināšanas kārtība”) un noteikumus, kurus Savienības iestādes pieņēmušas kopīgi, lai piemērotu Civildienesta noteikumus un Nodarbināšanas kārtību.

2.   Valde attiecībā uz kopuzņēmuma ECSEL personālu īsteno pilnvaras, kas ar Civildienesta noteikumiem piešķirtas iecēlējinstitūcijai, un kas ar Nodarbināšanas kārtību piešķirtas iestādei, kura pilnvarota slēgt darba līgumus (“iecēlējinstitūcijas pilnvaras”).

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģē izpilddirektoram un paredz nosacījumus, kādos minēto deleģējumu var apturēt. Izpilddirektors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

Ja tas vajadzīgs ārkārtas apstākļu dēļ, valde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un jebkuru turpmāku minēto pilnvaru pastarpinātu deleģējumu. Šādos gadījumos valde pati īsteno iecēlējinstitūcijas pilnvaras vai deleģē tās kādam no saviem locekļiem vai kopuzņēmuma ECSEL darbiniekam, kurš nav izpilddirektors.

3.   Valde pieņem atbilstīgus Civildienesta noteikumu un Nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu.

4.   Personāla resursus paredz kopuzņēmuma ECSEL štatu sarakstā, kurā norāda pagaidu darbinieku skaitu atbilstīgi funkciju grupām un pakāpēm, kā arī līgumdarbinieku skaitu, izteiktu pilnslodzes ekvivalentos, saskaņā ar tā gada budžetu.

5.   Kopuzņēmuma ECSEL personālu veido pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki.

6.   Visas ar personālu saistītās izmaksas sedz kopuzņēmums ECSEL.

7. pants

Norīkotie valsts eksperti un stažieri

1.   Kopuzņēmums ECSEL var piesaistīt norīkotus valsts ekspertus un stažierus, kurus kopuzņēmums ECSEL nav pieņēmis darbā. Norīkoto valsts ekspertu skaitu, izteiktu pilnslodzes ekvivalentos, iekļauj 6. panta 4. punktā minētajā informācijā par personālu saskaņā ar gada budžetu.

2.   Valde pieņem lēmumu, kurā paredz noteikumus par valsts ekspertu norīkošanu uz kopuzņēmumu ECSEL un par stažieru piesaistīšanu.

8. pants

Privilēģijas un imunitāte

Kopuzņēmumam ECSEL un tā personālam piemēro Protokolu Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un LESD.

9. pants

Kopuzņēmuma ECSEL atbildība

1.   Kopuzņēmuma ECSEL līgumisko atbildību reglamentē attiecīgie līguma noteikumi un tiesību akti, ko piemēro konkrētajam nolīgumam, lēmumam vai līgumam.

2.   Ārpuslīgumiskās atbildības gadījumā kopuzņēmums ECSEL saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktu vispārējiem principiem atlīdzina jebkādus zaudējumus, ko radījis tā personāls, pildot savus pienākumus.

3.   Jebkuru kopuzņēmuma ECSEL veiktu maksājumu attiecībā uz 1. un 2. punktā minēto atbildību un ar to saistītās izmaksas un izdevumus uzskata par kopuzņēmuma ECSEL izdevumiem un sedz no tā līdzekļiem.

4.   Vienīgi kopuzņēmums ECSEL ir atbildīgs par tā saistību izpildi.

10. pants

Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

1.   Eiropas Savienības Tiesai ir jurisdikcija šādos gadījumos:

a)

ievērojot jebkuru šķīrējklauzulu, kas iekļauta kopuzņēmuma ECSEL noslēgtos nolīgumos un līgumos;

b)

strīdi, kas saistīti ar to zaudējumu atlīdzināšanu, kurus radījis kopuzņēmuma ECSEL personāls, pildot savus pienākumus;

c)

jebkuri strīdi starp kopuzņēmumu ECSEL un tā personālu, atbilstīgi ierobežojumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti Civildienesta noteikumos un nodarbināšanas kārtībā.

2.   Visos gadījumos, kas skar asociēto valsti, piemēro īpašos noteikumus, kas ir paredzēti attiecīgajos nolīgumos.

3.   Visos citos gadījumos, uz kuriem neattiecas šī regula vai citi Savienības tiesību akti, piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā atrodas kopuzņēmuma ECSEL mītne.

11. pants

Novērtēšana

1.   Līdz 2017. gada 30. jūnijam Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību veic kopuzņēmuma ECSEL starpposma novērtēšanu, kurā jo īpaši novērtē gan privāto locekļu, to sastāvā esošo vienību un ar tām saistītu subjektu, un arī citu tiesību subjektu dalības un ieguldījumu līmeni netiešajās darbībās. Komisija sagatavo ziņojumu par minēto novērtēšanu, kas ietver secinājumus par novērtējumu un Komisijas apsvērumus. Komisija nosūta minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 2017. gada 31. decembrim. ECSEL starpposma novērtēšanas rezultātus ņem vērā padziļinātajā izvērtējumā un starpposma novērtējumā, kas minēti 32. pantā Regulā (ES) Nr. 1291/2013.

2.   Pamatojoties uz šā panta 1. punktā minētajiem starpposma novērtējuma secinājumiem, Komisija var rīkoties saskaņā ar 4. panta 6. punktu vai veikt jebkādu citu atbilstīgu rīcību.

3.   Sešu mēnešu laikā pēc kopuzņēmuma ECSEL likvidācijas procedūras, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc statūtu 26. pantā minētās likvidācijas procedūras uzsākšanas, Komisija sagatavo kopuzņēmuma ECSEL galīgo novērtējumu. Galīgā novērtējuma rezultātus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

12. pants

Budžeta izpildes apstiprināšana

Atkāpjoties no 60. panta 7. punkta un 209. panta Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012, budžeta izpildes apstiprinājumu kopuzņēmumam ECSEL sniedz Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar procedūru, kas noteikta kopuzņēmuma ECSEL finanšu noteikumos.

13. pants

Ex post revīzijas

1.   Ka daļu no “Apvāršņa 2020” netiešajām darbībām kopuzņēmums ECSEL veic netiešo darbību izdevumu ex post revīzijas saskaņā ar 29. pantu Regulā (ES) Nr. 1291/2013.

2.   Komisija var nolemt pati veikt šā panta 1. punktā minētās revīzijas. Šādos gadījumos Komisija to dara saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, jo īpaši saskaņā ar Regulām (ES, Euratom) Nr. 966/2012, (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013.

14. pants

Savienības finanšu interešu aizsardzība

1.   Kopuzņēmums ECSEL Komisijas darbiniekiem un citām ECSEL kopuzņēmuma vai Komisijas pilnvarotām personām, kā arī Revīzijas palātai piešķir piekļuvi savām ēkām un telpām un visai informācijai, tostarp informācijai elektroniskā formātā, kas vajadzīga, lai tie varētu veikt revīzijas.

2.   Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (13) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (14), lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar nolīgumu, lēmumu, vai līgumu, kurš finansēts saskaņā ar šo regulu.

3.   Neskarot 1. un 2. punktu, nolīgumos, lēmumos un līgumos, kas izriet no šīs regulas īstenošanas, ietver noteikumus, kas skaidri pilnvaro Komisiju, kopuzņēmumu ECSEL, Revīzijas palātu un OLAF veikt šādas revīzijas un izmeklēšanu saskaņā ar to attiecīgajām kompetencēm.

4.   Kopuzņēmums ECSEL nodrošina to, ka tā locekļu finansiālās intereses ir pienācīgi aizsargātas, veicot vai pasūtot atbilstīgus iekšējas un ārējas kontroles pasākumus.

5.   Kopuzņēmums ECSEL pievienojas Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumam (1999. gada 25. maijs) par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (15). Kopuzņēmums ECSEL pieņem vajadzīgos pasākumus, lai atvieglotu OLAF veikto iekšējo izmeklēšanu.

15. pants

Konfidencialitāte

Neskarot 16. pantu, kopuzņēmums ECSEL nodrošina tādas sensitīvas informācijas aizsardzību, kuras izpaušana varētu kaitēt tā locekļu vai kopuzņēmuma ECSEL pasākumos iesaistīto dalībnieku interesēm.

16. pants

Pārredzamība

1.   Uz kopuzņēmuma ECSEL rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (16).

2.   Kopuzņēmuma ECSEL valde var pieņemt praktisku kārtību Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai.

3.   Neskarot šīs regulas 10. pantu, lēmumi, ko kopuzņēmums ECSEL pieņēmis, ievērojot 8. pantu Regulā (EK) Nr. 1049/2001, var būt par pamatu sūdzībai ombudam saskaņā ar LESD 228. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

17. pants

Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi

1.   Darbībām, ko finansē kopuzņēmums ECSEL, piemēro Regulu (ES) Nr. 1290/2013. Saskaņā ar minēto regulu kopuzņēmumu ECSEL uzskata par finansēšanas struktūru, un tas sniedz finansiālu atbalstu netiešajām darbībām, kā norādīts statūtu 1. punkta a) apakšpunktā.

2.   Attiecīgās finansētājas iestādes var paredzēt specifiskus kritērijus attiecībā uz atsevišķu pieteikuma iesniedzēju tiesībām saņemt finansējumu no ECSEL iesaistītajām valstīm. Šādi kritēriji inter alia var attiekties uz pieteikuma iesniedzēja tipu, tostarp juridisko statusu un darbības mērķi, atbildības nosacījumiem un ekonomisko dzīvotspēju, tostarp finansiālo stabilitāti, kā arī fiskālo un sociālo pienākumu izpildi.

3.   Ja ECSEL iesaistīta valsts neuzdod kopuzņēmumam ECSEL izpildīt savas iemaksas netiešo darbību dalībniekiem, izmantojot dotāciju nolīgumus ar dalībniekiem, ko slēdz kopuzņēmums ECSEL, tā var pieņemt konkrētus noteikumus par izmaksu atbilstību dalībnieku finansēšanai.

4.   Šajā pantā minētos konkrētos kritērijus un noteikumus iekļauj darba plānā.

18. pants

Uzņēmējvalsts atbalsts

Kopuzņēmums ECSEL un valsts, kurā atrodas tā mītne, var noslēgt administratīvu nolīgumu par privilēģijām un imunitāti un par citu atbalstu, kas minētajai valstij jāsniedz kopuzņēmumam ECSEL.

19. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1.   Regula (EK) Nr. 72/2008 un Regula (EK) Nr. 74/2008 ar šo tiek atceltas.

2.   Neskarot 1. punktu, darbības, kas sāktas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 72/2008 un Regulu (EK) Nr. 74/2008, tostarp ikgadējos īstenošanas plānus, kas pieņemti saskaņā ar minētajām regulām, līdz to izpildei turpina reglamentēt minētās regulas.

3.   Papildus šīs regulas 3. panta 1. punktā un 4. panta 2. punktā minētajiem ieguldījumiem laikposmā no 2014. gada līdz 2017. gadam tiks veikti turpmāk minēti ieguldījumi kopuzņēmuma ECSEL administratīvo izmaksu segšanai, lai pabeigtu darbības, kas sāktas saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 72/2008 un (EK) Nr. 74/2008:

a)

EUR 2 050 000 piešķir Savienība,

b)

EUR 1 430 000 piešķir asociācija AENEAS,

c)

EUR 975 000 – asociācija ARTEMISIA.

Starpposma novērtējums, kas minēts šīs regulas 11. panta 1. punktā, ietver kopuzņēmumu ENIAC un ARTEMIS galīgo novērtējumu saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 72/2008 un (EK) Nr. 74/2008.

4.   Izpilddirektoram, kas iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 72/2008, uz atlikušo pilnvaru termiņu uztic kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektora funkcijas, kas paredzētas šajā regulā, no 2014. gada 27. jūnija. Pārējie izpilddirektora līguma noteikumi netiek grozīti.

5.   Ja saskaņā ar šā panta 4. punktu ieceltajam izpilddirektoram tas ir pirmais amata pilnvaru termiņš, viņu ieceļ uz minētā pilnvaru termiņu atlikušo laikposmu, paredzot iespēju pilnvaru termiņu pagarināt līdz 4 gadiem saskaņā ar statūtu 8. panta 4. punktu. Ja izpilddirektors saskaņā ar 4. punktu ir iecelts uz otro amata pilnvaru termiņu, iespēja pagarināt minēto pilnvaru termiņu nepastāv. Izpilddirektors, kura pilnvaru termiņš ir pagarināts, nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā, sava pilnvaru termiņa kopējā laikposma beigās pretendējot uz to pašu amatu.

6.   Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 74/2008 ieceltā izpilddirektora darba līgumu pārtrauc pirms 2014. gada 27. jūnija.

7.   Neskarot 4. un 5. punktu, šī regula neietekmē saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 72/2008 un (EK) Nr. 74/2008 iesaistītā personāla tiesības un pienākumus. Viņu darba līgumus var atjaunot saskaņā ar šo regulu atbilstīgi Civildienesta noteikumiem un Nodarbināšanas kārtībai, kā arī saskaņā ar kopuzņēmuma ECSEL budžeta ierobežojumiem.

8.   Kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektors sasauc pirmo valdes un Publisko iestāžu padomes sanāksmi.

9.   Ja vien, ievērojot Regulas (EK) Nr. 72/2008 un (EK) Nr. 74/2008 kopuzņēmuma ENIAC dalībnieki un kopuzņēmuma ARTEMIS locekļi nevienojas citādi, visas kopuzņēmumu locekļu tiesības un pienākumus, tostarp aktīvus, parādus vai saistības saskaņā ar minētajām regulām nodod kopuzņēmuma ECSEL locekļiem, ievērojot šo regulu.

10.   Jebkuras saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 72/2008 un (EK) Nr. 74/2008 piešķirtās neizmantotās apropriācijas nodod kopuzņēmumam ECSEL. Jebkuru maksājumu, kas asociācijai AENEAS un asociācijai ARTEMISIA ir jāveic kopuzņēmuma ENIAC un kopuzņēmuma ARTEMIS administratīvajām apropriācijām laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam, pārskaita kopuzņēmumam ECSEL saskaņā ar kārtību, par kuru ir jāvienojas ar Komisiju.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 6. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  2013. gada 10. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2006/971/EK (2006. gada 19. decembris) par īpašo programmu “Sadarbība”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013.) (OV L 400, 30.12.2006., 86. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2013/743/ES (2013. gada 3. decembris), ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013., 965. lpp.).

(6)  Padomes Regula (EK) Nr. 72/2008 (2007. gada 20. decembris), ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu (OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.).

(7)  Padomes Regulu (EK) Nr. 74/2008 (2007. gada 20. decembris), ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.).

(10)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(11)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 110/2014 (2013. gada 30. septembris) par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (OV L 38, 07.02.2014., 2. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 2. sējums, 5. lpp.).

(13)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(15)  OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


PIELIKUMS

KOPUZŅĒMUMA ECSEL STATŪTI

1.   pants

Uzdevumi

Kopuzņēmums ECSEL veic šādus uzdevumus:

a)

finansiāli atbalsta pētniecības un inovācijas netiešās darbības, galvenokārt dotāciju veidā;

b)

nodrošina kopuzņēmuma ECSEL ilgtspējīgu pārvaldību;

c)

attīsta ciešu sadarbību un nodrošina saskaņošanu ar Eiropas (jo īpaši ar “Apvārsni 2020”), valstu un starpvalstu pasākumiem, struktūrām un ieinteresētajām personām, lai Eiropā veicinātu auglīgu inovācijas vidi, radītu sinerģiju un uzlabotu pētniecības un inovācijas rezultātu izmantošanu elektronisko komponentu un sistēmu jomā;

d)

definē un veic visus vajadzīgos pielāgojumus daudzgadu stratēģiskajam plānam;

e)

izstrādā un īsteno darba plānus daudzgadu stratēģiskā plāna izpildei;

f)

ierosina atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, novērtē priekšlikumus un, izmantojot atklātas un pārredzamas procedūras, pieejamo līdzekļu robežās piešķir finansējumu netiešajām darbībām;

g)

publicē informāciju par netiešajām darbībām;

h)

uzrauga netiešo darbību izpildi un pārvalda dotāciju nolīgumus vai lēmumus;

i)

uzrauga vispārējo progresu ceļā uz kopuzņēmuma ECSEL mērķu īstenošanu;

j)

iesaistās informēšanas, paziņošanas, izmantošanas un izplatīšanas pasākumos, mutatis mutandis piemērojot Regulas (ES) Nr. 1291/2013 28. pantu, tostarp sagatavojot sīki izstrādātu informāciju par rezultātiem, kas iegūti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un kas ir pieejami “Apvāršņa 2020” kopīgajā e-datu bāzē;

k)

sadarbojas ar plašu ieinteresēto personu loku, tostarp ar pētniecības organizācijām un universitātēm;

l)

veic jebkādus citus uzdevumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šīs regulas 2. pantā noteiktos mērķus.

2.   pants

Locekļi

1.

Kopuzņēmuma ECSEL locekļi ir šādi:

a)

Savienība, ko pārstāv Komisija;

b)

Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākijas Republika, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste, un

c)

pēc šo statūtu pieņemšanas, ko apliecina ar apstiprinājuma vēstuli, asociācija AENEAS, kas reģistrēta atbilstīgi Francijas tiesību aktiem ar juridisko adresi Parīzē (Francijā), asociācija ARTEMISIA, kas reģistrēta atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem (reģistrācijas Nr. 17201341) ar juridisko adresi Eindhovenā (Nīderlande), asociācija EPoSS, kas reģistrēta atbilstīgi Vācijas tiesību aktiem, ar juridisko adresi Berlīnē (Vācija).

2.

Valstis, kas ir kopuzņēmuma ECSEL locekles, šajos statūtos tiek apzīmētas kā “ECSEL iesaistītās valstis”. Katra ECSEL iesaistītā valsts ieceļ savus pārstāvjus kopuzņēmuma ECSEL struktūrās un izraugās vienību vai vienības attiecīgajā valstī, kas ir atbildīgi par to saistībām attiecībā uz kopuzņēmuma ECSEL pasākumu veikšanu.

3.

Šajos statūtos ECSEL iesaistītās valstis un Komisija tiek apzīmētas kā kopuzņēmuma ECSEL“publiskās iestādes”.

4.

Šajos statūtos privātās asociācijas tiek apzīmētas kā kopuzņēmuma ECSEL“privātie locekļi”, un vienības, kas veido katru atsevišķu privāto locekli, kā definēts attiecīgā privātā locekļa statūtos, tiek apzīmētas kā “sastāvā esošas vienības.

3.   pants

Izmaiņas dalībā locekļa statusā

1.

Dalībvalstis vai asociētās valstis, kas nav uzskaitītas 2. punkta 1. punkta b) apakšpunktā, kļūst par kopuzņēmuma ECSEL locekļiem pēc tam, kad tās ir paziņojušas valdei, ka tās ir rakstiski apstiprinājušas šos statūtus un visus citus noteikumus, kuri reglamentē kopuzņēmuma ECSEL darbību.

2.

Iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par kopuzņēmuma ECSEL dalībnieku, var turpmāk norādītās vienības, ja vien tās sniedz ieguldījumu 16. panta 4. punktā minētajā finansējumā, lai sasniegtu šīs regulas 2. pantā noteiktos kopuzņēmuma ECSEL mērķus, un pieņem šos statūtus:

a)

jebkura valsts, kura nav kāda no 1. punktā norādītajām un kura īsteno pētniecības un inovācijas politiku vai programmas elektronisko komponentu un sistēmu jomā;

b)

ikviens cits tiesību subjekts, kas tieši vai netieši atbalsta pētniecību un inovāciju dalībvalstī vai asociētajā valstī.

3.

Visus pieteikumus, ko iesniedz par dalību kopuzņēmumā ECSEL saskaņā ar 2. punktu, adresē kopuzņēmuma ECSEL valdei. Tā izskata pieteikumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja atbilstību un iespējamo pievienoto vērtību saistībā ar kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanu, un pieņem lēmumu par pieteikumu.

4.

Ikviens dalībnieks var izbeigt savu dalību locekļa statusā kopuzņēmumā ECSEL. Dalības locekļa statusā izbeigšana stājas spēkā un kļūst neatsaucama sešus mēnešus pēc paziņošanas pārējiem locekļiem. Kopš dalības locekļa statusā izbeigšanas brīža bijušo locekli atbrīvo no visiem pienākumiem, izņemot tos, kurus kopuzņēmums ECSEL apstiprinājis vai kurus radījis pirms dalības locekļa statusā izbeigšanas.

5.

Dalību locekļa statusā kopuzņēmumā ECSEL nevar nodot trešai personai bez valdes iepriekšējas piekrišanas.

6.

Tiklīdz ir notikušas jebkādas izmaiņas dalībā locekļa statusā, ievērojot šo pantu, kopuzņēmums ECSEL nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē atjauninātu kopuzņēmuma ECSEL locekļu sarakstu, norādot šādu izmaiņu datumu.

4.   pants

Kopuzņēmuma ECSEL struktūras

Kopuzņēmumam ECSEL ir šādas struktūras:

a)

valde;

b)

izpilddirektors;

c)

Publisko iestāžu padome;

d)

Privāto locekļu padome.

5.   pants

Valdes sastāvs

Valdi veido kopuzņēmuma ECSEL locekļu pārstāvji.

Katrs kopuzņēmuma ECSEL loceklis ieceļ savus pārstāvjus un galveno pārstāvi, kuram ir locekļa balsstiesības valdē.

6.   pants

Valdes darbība

1.

Balsstiesību sadalījums valdē ir šāds:

a)

1/3 privātajiem locekļiem kopā,

b)

1/3 Komisijai un

c)

1/3 ECSEL iesaistītajām valstīm kopā.

Locekļi dara visu iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja vienprātību panākt neizdodas, valde pieņem lēmumus ar vismaz 75 % balsu vairākumu no visām balsīm, ietverot klāt neesošo dalībnieku balsis.

2.

Pirmajos divos finanšu gados balsstiesības ECSEL iesaistīto valstu vidū sadala šādi:

a)

viens procents katrai ECSEL iesaistītajai valstij,

b)

atlikušās balsis katru gadu sadala starp ECSEL iesaistītajām valstīm proporcionāli to faktiskajiem iepriekšējos divos gados veiktajiem finansiālajiem ieguldījumiem, tostarp to ieguldījumiem kopuzņēmumā ENIAC un kopuzņēmumā ARTEMIS.

Turpmākajos finanšu gados ECSEL iesaistīto valstu balsstiesības nosaka katru gadu un proporcionāli līdzekļiem, kurus šīs dalībvalstis ir piešķīrušas netiešajām darbībām divos aizvadītajos finanšu gados.

Privāto locekļu balsstiesības vienādi sadala starp privātajām asociācijām, ja vien Privāto locekļu padome nelemj citādi.

Visiem jaunajiem kopuzņēmuma ECSEL locekļiem, kas nav dalībvalsts vai asociētā valsts, balsstiesības nosaka valde pirms šā dalībnieka pievienošanās kopuzņēmumam ECSEL.

3.

Valde ievēl savu priekšsēdētāju vismaz uz vienu gadu.

4.

Valde rīko kārtējās sanāksmes vismaz divas reizes gadā. Pēc Komisijas vai ECSEL iesaistīto valstu pārstāvju vai privāto locekļu vairākuma pieprasījuma vai pēc priekšsēdētāja vai izpilddirektora pieprasījuma saskaņā ar 16. panta 5. punktu valde var rīkot ārkārtas sanāksmes. Valdes sanāksmes sasauc priekšsēdētājs, un tās parasti notiek kopuzņēmuma ECSEL mītnē.

Valdes kvorumu veido Komisija, privātie locekļi un vismaz triju ECSEL iesaistīto valstu galvenie pārstāvji.

Izpilddirektors piedalās jautājumu apspriešanā, ja vien valde nenolemj citādi, bet viņam nav balsstiesību.

Valde katrā gadījumā atsevišķi var aicināt citas personas piedalīties tās sanāksmēs novērotāja statusā, jo īpaši Savienības reģionālo iestāžu pārstāvjus.

5.

Kopuzņēmuma ECSEL locekļu pārstāvji nav personīgi atbildīgi par darbībām, ko viņi veic kā pārstāvji valdē.

6.

Valde pieņem savu reglamentu.

7.   pants

Valdes uzdevumi

1.

Valdei ir vispārējā atbildība par kopuzņēmuma ECSEL stratēģisko virzību un darbību, un tā uzrauga tā pasākumu īstenošanu.

2.

Komisija, pildot savus uzdevumus valdē, tiecas nodrošināt koordināciju starp kopuzņēmuma ECSEL pasākumiem un atbilstīgiem “Apvāršņa 2020” pasākumiem, lai tad, kad tiek apzinātas sadarbības pētniecības prioritātes, veicinātu sinerģiju.

3.

Valde jo īpaši veic šādus uzdevumus:

a)

izvērtē, apstiprina vai noraida pieteikumus par dalību, kas iesniegti saskaņā ar šo statūtu 3. panta 3. punktu;

b)

pieņem lēmumus par jebkura locekļa, kas nepilda savus pienākumus, dalības locekļa statusā izbeigšanu kopuzņēmumā ECSEL;

c)

pieņem kopuzņēmuma ECSEL finanšu noteikumus saskaņā ar šīs regulas 5. pantu;

d)

pieņem kopuzņēmuma ECSEL gada budžetu, tostarp atbilstīgu štatu sarakstu, kurā norāda pagaidu amatu skaitu atbilstīgi funkciju grupai un pakāpei, kā arī līgumdarbinieku un norīkoto valstu ekspertu skaitu, ko izsaka ar pilnslodzes ekvivalentu;

e)

īsteno iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz personālu saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu;

f)

ieceļ, atlaiž izpilddirektoru, pagarina viņa pilnvaru termiņu, sniedz viņam norādījumus un uzrauga viņa darbību;

g)

pēc izpilddirektora ieteikuma apstiprina Programmu biroja organizatorisko struktūru;

h)

pieņem 21. panta 1. punktā minēto daudzgadu stratēģisko plānu;

i)

pieņem darba plānu un atbilstīgo izdevumu aplēses, kas minētas 21. panta 2. punktā;

j)

apstiprina gada darbības ziņojumu, tostarp atbilstīgos izdevumus, kas minēti 22. panta 1. punktā;

k)

attiecīgā gadījumā pēc izpilddirektora ieteikuma organizē kopuzņēmuma ECSEL iekšējās revīzijas funkcijas izveidošanu;

l)

pēc izpilddirektora ieteikuma izveido kopuzņēmuma ECSEL saziņas politiku;

m)

attiecīgā gadījumā paredz Civildienesta noteikumu un Nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus saskaņā ar šīs regulas 6. panta 3. punktu;

n)

attiecīgā gadījumā paredz noteikumus par valstu ekspertu norīkošanu uz kopuzņēmumu ECSEL un par stažieru izmantošanu saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktu;

o)

attiecīgā gadījumā papildus kopuzņēmuma ECSEL struktūrām izveido padomdevējas grupas;

p)

attiecīgā gadījumā iesniedz Komisijai pieprasījumu grozīt šo regulu, ko ierosinājis kāds kopuzņēmuma ECSEL loceklis;

q)

uzņemas atbildību par jebkuru uzdevumu, kas nav konkrēti piešķirts kādai kopuzņēmuma ECSEL struktūrai; tā šādus uzdevumus var piešķirt jebkurai no kopuzņēmuma ECSEL struktūrām.

8.   pants

Izpilddirektora iecelšana amatā, atlaišana vai pilnvaru termiņa pagarināšana

1.

Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras ieceļ valde. Komisija attiecīgā gadījumā atlases procedūrā iesaista citu kopuzņēmuma ECSEL locekļu pārstāvjus.

Konkrētāk, atlases procedūras pirmsatlases posmā nodrošina pienācīgu citu kopuzņēmuma ECSEL locekļu pārstāvību. Šajā nolūkā ECSEL iesaistītās valstis un privātie locekļi, savstarpēji vienojoties, valdes vārdā ieceļ pārstāvi un novērotāju.

2.

Izpilddirektors ir personāla loceklis un tiek nodarbināts kā kopuzņēmuma ECSEL pagaidu darbinieks saskaņā ar Nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.

Lai ar izpilddirektoru noslēgtu līgumu, kopuzņēmumu ECSEL pārstāv valdes priekšsēdētājs.

3.

Izpilddirektora pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Līdz minētā termiņa beigām Komisija, vajadzības gadījumā piesaistot ECSEL iesaistītās valstis un privātos locekļus, sagatavo izpilddirektora darbības un kopuzņēmuma ECSEL turpmāko uzdevumu un problēmu izvērtējumu.

4.

Valde, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais izvērtējums, var vienu reizi pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus.

5.

Izpilddirektors, kura pilnvaru termiņš ir pagarināts, nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā, kopējā termiņa beigās pretendējot uz to pašu amatu.

6.

Izpilddirektoru var atlaist tikai ar valdes lēmumu pēc priekšlikuma, ko izteikusi Komisija, attiecīgā gadījumā piesaistot kopuzņēmuma ECSEL iesaistītās valstis un privātos locekļus.

9.   pants

Izpilddirektora uzdevumi

1.

Izpilddirektors ir galvenā izpildpersona, kas atbildīga par kopuzņēmuma ECSEL pārvaldību ikdienā saskaņā ar valdes lēmumiem.

2.

Izpilddirektors ir kopuzņēmuma ECSEL juridiskais pārstāvis. Izpilddirektors atskaitās valdei.

3.

Izpilddirektors izpilda kopuzņēmuma ECSEL budžetu.

4.

Konkrētāk, izpilddirektors neatkarīgi veic šādus uzdevumus:

a)

konsolidē un iesniedz pieņemšanai valdē daudzgadu stratēģiskā plāna projektu, ko veido Privāto o locekļu padomes ierosinātā daudzgadu stratēģiskā pētniecības un inovācijas programma un Publisko iestāžu sagatavotie daudzgadu finanšu plāni;

b)

sagatavo un iesniedz pieņemšanai valdē gada budžeta projektu, tostarp attiecīgo štatu sarakstu, kurā norāda pagaidu darbinieku skaitu atbilstīgi funkciju grupām un pakāpēm, kā arī līgumdarbinieku un norīkoto valstu ekspertu skaitu, ko izsaka ar pilnslodzes ekvivalentu;

c)

sagatavo un iesniedz pieņemšanai valdē darba plāna projektu, kurā ir aprakstīta to uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus darbības joma, kas ir vajadzīgi, lai īstenotu pētniecības un inovācijas pasākumu plānu atbilstīgi Privāto locekļu padomes ierosinājumam un saskaņā ar publisko iestāžu ierosinātajām atbilstīgo izdevumu aplēsēm;

d)

sagatavo un iesniedz valdes atzinumam gada pārskatus;

e)

sagatavo un iesniedz apstiprināšanai valdē gada darbības ziņojumu, tostarp informāciju par atbilstīgajiem izdevumiem;

f)

paraksta individuālus dotāciju nolīgumus un lēmumus;

g)

paraksta iepirkuma līgumus;

h)

īsteno kopuzņēmuma ECSEL saziņas politiku;

i)

organizē, vada un pārrauga kopuzņēmuma ECSEL darbības un personālu, ievērojot valdes noteiktos deleģējuma ierobežojumus, kā paredzēts šīs regulas 6. panta 2. punktā;

j)

izveido efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu un nodrošina tās darbību, un ziņo valdei par visām būtiskajām izmaiņām šādā sistēmā;

k)

nodrošina riska novērtējuma un riska pārvaldības veikšanu;

l)

veic visus citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu kopuzņēmuma ECSEL progresu ceļā uz šīs regulas 2. pantā noteikto mērķu sasniegšanu;

m)

veic visus citus uzdevumus, ko izpilddirektoram uzticējusi vai deleģējusi valde.

5.

Izpilddirektors izveido Programmu biroju visu no šīs regulas izrietošo atbalsta uzdevumu izpildei savā atbildībā. Programmu birojā strādā kopuzņēmuma ECSEL darbinieki, kuri veic jo īpaši šādus uzdevumus:

a)

sniedz atbalstu pienācīgas grāmatvedības sistēmas izveidē un pārvaldībā saskaņā ar kopuzņēmuma ECSEL finanšu noteikumiem;

b)

pārvalda uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kā paredzēts darba plānā, kā arī administrē dotāciju nolīgumus un lēmumus;

c)

sniedz kopuzņēmuma ECSEL locekļiem un pārējām struktūrām visu atbilstīgo informāciju un atbalstu, kas tiem vajadzīgs to uzdevumu veikšanai un kas atbilst to īpašajām prasībām;

d)

rīkojas kā kopuzņēmuma ECSEL struktūru sekretariāts un sniedz atbalstu padomdevējām grupām, ko izveidojusi valde.

10.   pants

Publisko iestāžu padomes sastāvs

Publisko iestāžu padomi veido kopuzņēmuma ECSEL publisko iestāžu pārstāvji.

Katra publiskā iestāde ieceļ savus pārstāvjus un galveno pārstāvi, kuram ir balsstiesības Publisko iestāžu padomē.

11.   pants

Publisko iestāžu padomes darbība

1.

Balsstiesības Publisko iestāžu padomē atbilstīgi 18. panta 4. punktam katru gadu piešķir publiskajām iestādēm proporcionāli to finansiālajam ieguldījumam kopuzņēmuma ECSEL pasākumos attiecīgajā gadā; katram attiecīgajam loceklim piešķir ne vairāk kā 50 % no kopējā balsu skaita Publisko iestāžu padomē.

Ja saskaņā ar 18. panta 4. punktu par savu finansiālo ieguldījumu izpilddirektoram ir paziņojušas mazāk nekā trīs ECSEL iesaistītās valstis, Komisijai ir 50 % balsstiesību, un pārējos 50 % sadala vienādās daļās starp ECSEL iesaistītajām valstīm.

Publiskās iestādes dara visu iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja vienprātību panākt neizdodas, publisko iestāžu padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu, kas ir vismaz 75 % no kopējā balsu skaita, ietverot klāt neesošo ECSEL iesaistīto valstu balsis.

Katrai publiskajai iestādei ir veto tiesības visos jautājumos par to, kā izlietot tās ieguldījumu kopuzņēmumā ECSEL.

2.

Publisko iestāžu padome ievēl savu priekšsēdētāju vismaz uz diviem gadiem.

3.

Publisko iestāžu padome rīko kārtējās sanāksmes vismaz divas reizes gadā. Pēc Komisijas vai ECSEL iesaistīto valstu pārstāvju vairākuma pieprasījuma vai pēc priekšsēdētāja pieprasījuma tā var rīkot ārkārtas sanāksmes. Publisko iestāžu padomes sanāksmes sasauc priekšsēdētājs, un tās parasti notiek kopuzņēmuma ECSEL mītnē.

Publisko iestāžu padomes kvorumu veido Komisija un vismaz triju ECSEL iesaistīto valstu galvenie pārstāvji.

Izpilddirektoram ir tiesības piedalīties jautājumu apspriešanā, ja vien Publisko iestāžu padome nenolemj citādi, bet viņam nav balsstiesību.

Jebkura dalībvalsts vai asociētā valsts, kas nav kopuzņēmuma ECSEL biedrs, var piedalīties Publisko iestāžu padomē novērotāja statusā. Novērotāji saņem visus attiecīgos dokumentus un var sniegt ieteikumus saistībā ar ikvienu Publisko iestāžu padomes pieņemto lēmumu. Uz visiem šādiem novērotājiem attieksies konfidencialitātes noteikumi, ko piemēro Publisko iestāžu padomes locekļiem.

Publisko iestāžu padome vajadzības gadījumā var izveidot darba grupas vienas vai vairāku publisko iestāžu pārraudzībā.

Publisko iestāžu padome pieņem savu reglamentu.

12.   pants

Publisko iestāžu padomes uzdevumi

Publisko iestāžu padome:

a)

nodrošina, ka, piešķirot publisko finansējumu netiešajās darbībās iesaistītajiem dalībniekiem, ir pienācīgi piemēroti godīguma un pārredzamības principi;

b)

apstiprina reglamentu attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un netiešo darbību novērtēšanu, atlasi un uzraudzību;

c)

apstiprina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saskaņā ar darba plānu;

d)

sarindo priekšlikumus, pamatojoties uz atlases un atbalsta piešķiršanas kritērijiem un ņemot vērā to ieguldījumu uzaicinājumā norādīto mērķu sasniegšanā un sinerģiju ar valsts prioritātēm;

e)

pieņem lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu atlasītajiem priekšlikumiem, nepārsniedzot pieejamā budžeta robežas un ņemot vērā pārbaudes, kas veiktas saskaņā ar 18. panta 5. punktu. Šāds lēmums ECSEL iesaistītajām valstīm ir saistošs, un papildu novērtējumi vai atlases procesi nav jāveic.

13.   pants

Privāto locekļu padomes sastāvs

Privāto locekļu padomi veido kopuzņēmuma ECSEL privāto locekļu pārstāvji.

Katrs privātais loceklis ieceļ savus pārstāvjus un galveno pārstāvi, kuram ir balsstiesības Privāto locekļu padomē.

14.   pants

Privātā sektora locekļu padomes darbība

1.

Privāto locekļu padome pulcējas vismaz divas reizes gadā.

2.

Privāto locekļu padome vajadzības gadījumā var izveidot darba grupas viena vai vairāku locekļu pārraudzībā.

3.

Privāto locekļu padome ievēl savu priekšsēdētāju.

4.

Privāto locekļu padome pieņem savu reglamentu.

15.   pants

Privāto locekļu padomes uzdevumi

Privāto locekļu padome:

a)

sagatavo un regulāri atjaunina 21. panta 1. punktā minēto daudzgadu stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmas projektu šīs regulas 2. pantā noteikto kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanai;

b)

kā pamatu 21. panta 2. punktā minētajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus katru gadu sagatavo pētniecības un inovācijas pasākumu plāna projektu nākamajam gadam;

c)

valdes noteiktajos termiņos iesniedz izpilddirektoram daudzgadu stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmas projektu un ikgadējo pētniecības un inovācijas pasākumu plāna projektu;

d)

organizē ieinteresēto personu padomdevēju forumu, kurā var piedalīties visas publiskās un privātās personas, kas ir ieinteresētas elektronisko komponentu un sistēmu jomā, lai informētu tās par savām darbībām un saņemtu atsauksmes par daudzgadu stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmas projektu un pētniecības un inovācijas pasākumu plāna projektu konkrētajam gadam.

16.   pants

Finansējuma avoti

1.

Kopuzņēmumu ECSEL kopīgi finansē tā dalībnieki, veicot finansiālos ieguldījumus iemaksu veidā un ieguldījumus natūrā, lai segtu izmaksas, kuras privātajiem locekļiem vai to sastāvā esošām vienībām un ar tām saistītiem subjektiem radušās, īstenojot netiešās darbības, kuras neatlīdzina kopuzņēmums ECSEL.

2.

Kopuzņēmuma ECSEL administratīvās izmaksas sedz no šādiem ieguldījumiem:

a)

šīs regulas 3. panta 1. punktā minētā Savienības finansiālā ieguldījuma, kas nepārsniedz EUR 15 255 000,

b)

šīs regulas 4. panta 2. punktā minētā privāto locekļu ieguldījuma, kas nepārsniedz EUR 19 710 000 vai 1 % no visu projektu kopējo izmaksu summas atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, taču nepārsniedzot EUR 48 000 000,

c)

šīs regulas 19. panta 2. punktā minētā ieguldījuma to darbību pabeigšanai, kuras sāktas saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 72/2008 un (EK) Nr. 74/2008.

Ja daļa no ieguldījuma administratīvo izmaksu segšanai netiek izlietota, to var darīt pieejamu kopuzņēmuma ECSEL darbības izmaksu segšanai.

3.

Kopuzņēmuma ECSEL darbības izmaksas sedz no šādiem līdzekļiem:

a)

Savienības finansiālā ieguldījuma;

b)

ECSEL iesaistīto valstu finansiālā ieguldījuma;

c)

ieguldījumiem natūrā, ko privātie locekļi vai to sastāvā esošās vienības un ar t sniedz atbilstīgi izmaksām, kuras tiem radušās, īstenojot netiešās darbības, atskaitot kopuzņēmuma ECSEL, ECSEL iesaistīto valstu ieguldījumu un jebkuru citu Savienības ieguldījumu minēto izmaksu segšanā.

4.

Kopuzņēmuma ECSEL resursus, kas ir iekļauti tā budžetā, veido šādi ieguldījumi:

a)

dalībnieku finansiālais ieguldījums administratīvo izmaksu segšanai;

b)

dalībnieku finansiālais ieguldījums darbības izmaksu segšanai, tostarp ieguldījumi no ECSEL iesaistītajām valstīm, kuras atbilstīgi 17. panta 1. punktam uztic šo ieguldījumu izmaksu kopuzņēmumam ECSEL;

c)

visi kopuzņēmuma ECSEL gūtie ieņēmumi;

d)

visi pārējie finansiālie ieguldījumi, resursi un ieņēmumi.

Visus procentus no ieguldījumiem, ko saņēmis kopuzņēmums ECSEL, uzskata par tā ieņēmumiem.

5.

Ja kāds kopuzņēmuma ECSEL loceklis nav izpildījis pienākumus attiecībā uz iepriekš saskaņoto finansiālo ieguldījumu, izpilddirektors par to rakstiski paziņo un nosaka pieņemamu termiņu, kurā minētos pienākumus var izpildīt. Ja pienākumi nav izpildīti norādītajā termiņā, izpilddirektors sasauc valdes sanāksmi, lai lemtu par to, vai būtu jāatsauc attiecīgā locekļa dalība locekļa statusā vai jāveic kādi citi pasākumi, līdz pienākumi ir izpildīti.

6.

Visi kopuzņēmuma ECSEL resursi un pasākumi ir paredzēti šīs regulas 2. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanai.

7.

Kopuzņēmumam ECSEL pieder visi aktīvi, ko tas ir radījis vai kas tam ir nodoti šīs regulas 2. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanai.

8.

Ja vien kopuzņēmumu ECSEL nelikvidē, ieņēmumu atlikumu, kas pārsniedz izdevumus, kopuzņēmuma ECSEL locekļiem neizmaksā.

17.   pants

ECSEL iesaistīto valstu ieguldījums

1.

Izmantojot dotāciju nolīgumus, kurus kopuzņēmums ECSEL ir noslēdzis ar netiešajās darbībās iesaistītajiem dalībniekiem, ECSEL iesaistītās valstis var uzticēt kopuzņēmumam ECSEL pienākumu veikt to ieguldījumus minētajiem dalībniekiem. Tās arī var uzticēt kopuzņēmumam ECSEL pienākumu izmaksāt dalībniekiem to ieguldījumus vai pašas veikt maksājumus, pamatojoties uz kopuzņēmuma ECSEL veiktajām pārbaudēm.

2.

Ja ECSEL iesaistītā valsts neuztic šos pienākumus kopuzņēmumam ECSEL, kā izklāstīts 1. punktā, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai noslēgtu savus dotāciju nolīgumus termiņā, kas ir līdzīgs kopuzņēmuma ECSEL dotāciju nolīgumu noslēgšanas termiņiem. ECSEL iesaistītā valsts kā daļu no sava maksājuma procesa var izmantot kopuzņēmuma ECSEL veikto izmaksu atbilstības pārbaudi, kas minēta 18. panta 7. punktā.

3.

ECSEL iesaistīto valstu un kopuzņēmuma ECSEL sadarbības kārtību nosaka ar administratīvu nolīgumu, ko noslēdz tiesību subjekti, kurus šim nolūkam ir iecēlušas ECSEL iesaistītās valstis, un kopuzņēmums ECSEL.

4.

Ja ECSEL iesaistītās valstis saskaņā ar 1. punktu uztic pienākumus kopuzņēmumam ECSEL, 3. punktā minēto administratīvo kārtību papildina ar ikgadējiem nolīgumiem, kurus noslēdz vienības, ko šim nolūkam ir norīkojušas ECSEL iesaistītās valstis, un kopuzņēmums ECSEL, paredzot noteikumus attiecībā uz ECSEL iesaistīto valstu finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumā ECSEL.

5.

Dalībvalstis, asociētās valstis un trešās valstis, kas nav kopuzņēmuma ECSEL locekļi, ar kopuzņēmumu ECSEL var vienoties par līdzīgu risinājumu.

18.   pants

Netiešo darbību finansēšana

1.

Kopuzņēmums ECSEL atbalsta netiešās darbības, izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā un pieejamā budžeta robežās piešķirot publisko finansējumu. Jebkurš saskaņā ar kopuzņēmumu ECSEL paredzētais publiskais atbalsts neskar valsts atbalsta noteikumus.

2.

Publisko iestāžu finansiālais ieguldījums ir definēts 16. panta 3. punkta a) apakšpunktā un 16. panta 3. punkta b) apakšpunktā, un to netiešajās darbībās iesaistītajiem dalībniekiem izmaksā kā attiecināmo izmaksu atlīdzību. Savienības un ECSEL iesaistītās valsts veicamās konkrētās atlīdzības likmes iekļauj darba plānā.

3.

Publiskās iestādes paziņo izpilddirektoram par savām finanšu saistībām, ko tās uzņēmušās attiecībā uz katru darba plānā iekļaujamo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 17. panta 1. punktu kopuzņēmuma ECSEL budžeta projekta izstrādes laikā, ņemot vērā darba plānā aplūkoto pētniecības un inovācijas pasākumu mērogu.

4.

Izpilddirektors pārbauda potenciālo atbalsta saņēmēju atbilstību ES finansējuma saņemšanas prasībām, un ECSEL iesaistītās valstis pārbauda savu atbalsta potenciālo saņēmēju atbilstību un ieguldījumu netiešajās darbībās, ņemot vērā visus iepriekš noteiktos valsts kritērijus attiecībā uz finansējumu, un paziņo rezultātus izpilddirektoram.

5.

Pamatojoties uz 4. punktā aprakstītajām pārbaudēm, izpilddirektors sagatavo ierosināto sarakstu, kurā iekļauj potenciālo atbalsta saņēmēju norādītas netiešās darbības, kurām piešķirams finansējums, un paziņo šo sarakstu Publisko iestāžu padomei, kura pieņem lēmumu par maksimālo publiskā finansējuma piešķīrumu saskaņā ar 12. panta e) punktu un pilnvaro izpilddirektoru noslēgt nolīgumus ar attiecīgajiem dalībniekiem.

6.

Publiskā finansējuma izmaksai attiecīgajiem dalībniekiem saskaņā ar 17. panta 3. un 4. punktā minēto kārtību kopuzņēmums ECSEL veic visus vajadzīgos pasākumus, tostarp izmaksu atbilstības pārbaudi.

7.

ECSEL iesaistītās valstis pieprasa tikai tos uzraudzības un tehniskās revīzijas ziņojumus, ko pieprasa kopuzņēmums ECSEL.

19.   pants

Finanšu saistības

Kopuzņēmuma ECSEL finanšu saistības nepārsniedz tā budžetā pieejamo vai tā locekļu atvēlēto finanšu līdzekļu apjomu.

20.   pants

Finanšu gads

Finanšu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

21.   pants

Darbības un finanšu plānošana

1.

Daudzgadu stratēģiskajā plānā Privātā sektora locekļu padomes sagatavotas daudzgadu stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmas un publisko iestāžu sagatavotu daudzgadu finanšu plānu veidā izklāsta stratēģiju un plānus šīs regulas 2. pantā izklāstīto kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanai. Tajā būtu jānorāda pētniecības un inovācijas prioritātes galveno kompetenču izstrādei un pieņemšanai elektronisko komponentu un sistēmu jomā dažādās piemērošanas nozarēs, lai nostiprinātu Eiropas konkurētspēju un palīdzētu veidot jaunus tirgus un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā. Tas būtu regulāri jāpārskata atbilstīgi vajadzību attīstībai rūpniecības jomā Eiropā.

2.

Izpilddirektors iesniedz pieņemšanai valdē ikgadējā vai daudzgadu darba plāna projektu, kurā iekļauj pētniecības un inovācijas pasākumu plānu, administratīvos pasākumus un atbilstīgo izdevumu aplēses.

3.

Darba plānu pieņem pirms tā īstenošanas, līdz iepriekšējā gada beigām. Darba plānu dara publiski pieejamu.

4.

Izpilddirektors sagatavo gada budžeta projektu nākamajam gadam un iesniedz to pieņemšanai valdē.

5.

Konkrēta gada budžetu valde pieņem līdz iepriekšējā gada beigām.

6.

Gada budžetu pielāgo, lai ņemtu vērā Savienības budžetā noteikto Savienības finansiālā ieguldījuma apmēru.

22.   pants

Ziņošana par darbību un finansēm

1.

Izpilddirektors katru gadu ziņo valdei par izpilddirektora pienākumu izpildi saskaņā ar kopuzņēmuma ECSEL finanšu noteikumiem.

Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu gada beigām izpilddirektors valdei iesniedz apstiprināšanai gada darbības ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL panākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā, jo īpaši attiecībā uz minētā gada darba plānu. Gada darbības ziņojumā inter alia iekļauj informāciju par šādiem jautājumiem:

a)

veiktās pētniecības, inovācijas un citas darbības un atbilstīgie izdevumi;

b)

iesniegtie priekšlikumi, tostarp to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, tostarp MVU, un valstīm;

c)

finansējumam atlasītie priekšlikumi, tostarp to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, tostarp MVU, un valstīm, norādot kopuzņēmuma ECSEL un ECSEL iesaistīto valstu ieguldījumu individuāliem dalībniekiem un netiešajām darbībām.

2.

Pēc tam, kad valde gada darbības ziņojumu ir apstiprinājusi, to dara publiski pieejamu.

3.

Līdz nākamā finanšu gada 1. martam kopuzņēmuma ECSEL grāmatvedis Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai nosūta provizoriskos pārskatus.

Līdz nākamā finanšu gada 31. martam kopuzņēmums ECSEL Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai nosūta ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību.

Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par kopuzņēmuma ECSEL provizoriskiem pārskatiem, ievērojot Regulas (EK, Euratom) Nr. 966/2012 148. pantu, kopuzņēmuma ECSEL grāmatvedis sastāda kopuzņēmuma ECSEL galīgos pārskatus, un izpilddirektors tos iesniedz valdei, lai saņemtu atzinumu.

Valde sniedz atzinumu par kopuzņēmuma ECSEL galīgajiem pārskatiem.

Līdz katra nākamā finanšu gada 1. jūlijam izpilddirektors galīgos pārskatus un valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

Galīgos pārskatus līdz nākamā finanšu gada 15. novembrim publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Līdz 30. septembrim izpilddirektors Revīzijas palātai sniedz atbildi uz piezīmēm, kas izteiktas par gada pārskatu. Minēto atbildi izpilddirektors iesniedz arī valdei.

Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma izpilddirektors tam iesniedz visu informāciju, kas vajadzīga attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras netraucētai piemērošanai saskaņā ar 165. panta 3. punktu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

23.   pants

Iekšējā revīzija

Komisijas iekšējam revidentam ir tādas pašas pilnvaras attiecībā uz kopuzņēmumu ECSEL, kādas tam ir attiecībā uz Komisiju.

24.   pants

Locekļu atbildība un apdrošināšana

1.

Attiecībā uz kopuzņēmuma ECSEL parādiem locekļi ir finansiāli atbildīgi tikai par ieguldījumu, ko tie jau snieguši administratīvo izmaksu segšanai.

2.

Kopuzņēmums ECSEL noslēdz un uztur spēkā atbilstīgu apdrošināšanu.

25.   pants

Interešu konflikts

1.

Īstenojot savus pasākumus, kopuzņēmums ECSEL, tā struktūras un personāls izvairās no jebkāda interešu konflikta.

2.

Kopuzņēmuma ECSEL valde pieņem noteikumus interešu konfliktu novēršanai un to pārvaldībai attiecībā uz kopuzņēmuma locekļiem, struktūrām un personālu. Minētajos noteikumos paredz prasību valdes vai Publisko iestāžu padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma ECSEL locekļu pārstāvjiem izvairīties no interešu konflikta.

26.   pants

Likvidācija

1.

Kopuzņēmumu ECSEL likvidē šīs regulas 1. pantā paredzētā laikposma beigās.

2.

Papildus 1. punktam, likvidācijas procedūru sāk automātiski, ja Savienība vai visi privātie locekļi izstājas no kopuzņēmuma ECSEL.

3.

Kopuzņēmuma ECSEL likvidācijas procedūras veikšanai valde ieceļ vienu vai vairākus likvidatorus, kuri izpilda valdes lēmumus.

4.

Likvidējot kopuzņēmumu ECSEL, tā aktīvus izmanto, lai segtu tā saistības un izdevumus, kas saistīti ar tā likvidāciju. Visu atlikumu sadala starp locekļiem likvidācijas brīdī proporcionāli to finansiālajam ieguldījumam kopuzņēmumā ECSEL. Visu šādu atlikumu, kas iedalīts Savienībai, ieskaita atpakaļ Savienības budžetā.

5.

Ievieš ad hoc procedūru, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi pārvaldīts ikviens kopuzņēmuma ECSEL noslēgtais nolīgums vai pieņemtais lēmums, kā arī jebkurš iepirkuma līgums, kura termiņš ir ilgāks par kopuzņēmuma ECSEL pastāvēšanas termiņu.


Augša