EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0517-20140609

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/2014-06-09

2014R0517 — BG — 09.06.2014 — 000.003


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 150, 20.5.2014 г., стp. 195)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 189, 17.7.2015, стp.  41 (№ 517/2014)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура ( 2 ),

като имат предвид, че:

(1)

В четвъртия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (РКОНИК), по която Съюзът е страна ( 3 ), се посочва, че предвид съществуващите научни данни развитите държави трябва до 2050 г. да намалят емисиите на парникови газове с 80 — 95 % в сравнение с нивата от 1990 г., за да се ограничи глобалното изменение на климата до повишение на температурата с 2 °C, като по този начин се предотвратят нежеланите последици от изменението на климата.

(2)

За да постигне тази цел, Комисията прие Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, която беше взета под внимание от Съвета в заключенията му от 17 май 2011 г. и беше одобрена от Европейския парламент в резолюция от 15 март 2012 г. В тази пътна карта Комисията посочи ефективен от гледна точка на разходите начин за постигане на необходимото общо намаление на емисиите в Съюза до 2050 г. В пътната карта се установява приносът по отрасли, необходим в шест области. Емисиите на газове, различни от CO2, включително флуорсъдържащите парникови газове, но без емисиите от селското стопанство, различни от CO2, следва да бъдат намалени със 72 — 73 % до 2030 г. и със 70 — 78 % до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Ако за референтна година се приеме 2005 г., изискването е намалението на емисиите на газове, различни от CO2, без тези от селското стопанство, да бъде 60 — 61 %. Емисиите на флуорсъдържащи парникови газове се оценяват на 90 милиона тона CO2 еквивалент през 2005 г. Намалението от 60 % означава, че емисиите следва да бъдат намалени на около 35 милиона тона CO2 еквивалент до 2030 г. Предвид очакваните емисии от 104 милиона тона CO2 еквивалент през 2030 г. при пълно прилагане на настоящото законодателство на Съюза е необходимо допълнително намаление от около 70 милиона тона CO2 еквивалент.

(3)

В доклада на Комисията от 26 септември 2011 г. относно прилагането, действието и целесъобразността на Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ) се стига до заключението, че ако бъдат изцяло приложени, действащите мерки за ограничаване могат да доведат до намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Затова тези мерки следва да продължат да бъдат прилагани, както и пояснени въз основа на опита, придобит при изпълнението им. Някои мерки следва да бъдат също така разширени до други устройства, в които се използват значителни количества флуорсъдържащи парникови газове, като например хладилни камиони и ремаркета. Задължението да се създаде и поддържа регистър за оборудването, което съдържа такива газове, следва да се прилага и за електрическата комутационна апаратура. Предвид значението на мерките за ограничаване в края на жизнения цикъл на продуктите и оборудването, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, държавите членки следва да вземат предвид ползата от механизмите за отговорност на производителя и да насърчават тяхното въвеждане въз основа на съществуващите добри практики.

(4)

В посочения доклад също така се съдържа заключението, че може да се направи повече за намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в Съюза, по-специално чрез избягване на употребата на тези газове, когато са налице безопасни и енергийно ефективни алтернативни технологии, които не оказват въздействие върху климата или при които то е по-малко. Намалението на емисиите до 2030 г. с до две трети от нивото им през 2010 г. е ефективно от гледна точка на разходите, тъй като съществуват доказани и изпитани алтернативи в много отрасли.

(5)

В резолюцията на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно всеобхватен подход към антропогенните емисии на газове, различни от CO2, които оказват въздействие върху климата, се приветства ангажиментът на Съюза да подкрепи действията по отношение на флуоровъглеводородите съгласно Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (наричан по-долу „Монреалският протокол“), като водещ пример за непазарен подход за намаляване на емисиите на парникови газове. В тази резолюция също така настоятелно се призовава за проучване на начините за насърчаване на незабавното пристъпване към поетапно намаляване на флуоровъглеводородите на международно равнище чрез Монреалския протокол.

(6)

За да се насърчи употребата на технологии, които не оказват въздействие върху климата или при които то е по-малко, обучението на физически лица, които извършват дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове, следва да включва информация относно технологиите, които заменят и намаляват употребата на флуорсъдържащи парникови газове. Предвид факта, че някои алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове, използвани в продукти и оборудване, за да заменят и намалят употребата на флуорсъдържащи парникови газове, може да са токсични, запалими или под високо налягане, Комисията следва да разгледа съществуващото законодателство на Съюза, уреждащо обучението на физически лица за безопасното използване на алтернативни охладители, и при необходимост да представи на Европейския парламент и Съвета законодателно предложение за изменение на приложимото законодателство на Съюза.

(7)

Като се вземат предвид програмите, установени съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006, следва да бъдат съставени или приспособени програми за обучение и сертификация, които могат да бъдат включени в системите за професионално обучение.

(8)

За да се осигури съгласуваност с изискванията за наблюдение и докладване съгласно РКОНИК и с Решение 4/СМР.7 на Конференцията на страните, представляваща среща на страните по Протокола от Киото към РКОНИК, прието от Седмата конференция на страните по РКОНИК на среща в Дърбан на 11 декември 2011 г., потенциалът за глобално затопляне следва да се изчислява с оглед на 100-годишния потенциал за глобално затопляне на един килограм газ в сравнение с един килограм СO2. Когато е възможно, изчислението следва да се основава на четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата.

(9)

Ефективният мониторинг на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове е от основно значение за проследяването на напредъка към постигането на целите за намаляване на емисиите и за оценката на въздействието на настоящия регламент. За да се гарантира качеството на докладването на емисиите, от основно значение е да се използват съгласувани, висококачествени данни за докладване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Въвеждането от държавите членки на системи за докладване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове ще осигури съответствие с Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ). Данните за течове на флуорсъдържащи парникови газове от оборудване, събирани от дружествата съгласно настоящия регламент, биха могли значително да подобрят тези системи за докладване на емисиите. По този начин следва да е възможно да се проверява съгласуваността на данните, използвани за определяне на емисиите, и да се подобряват приблизителните оценки, основани на изчисления, което ще доведе до по-добра оценка на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове в националните инвентаризации на емисиите на парникови газове.

(10)

Като се има предвид, че съществуват подходящи алтернативи, действащата понастоящем забрана за употреба на серен хексафлуорид в операции по отливане на форми с магнезий и рециклиране на сплави, получени по този начин, следва да обхване и съоръжения, които използват по-малко от 850 kg от серен хексафлуорид годишно. По подобен начин и като се предвиди подходящ преходен период, следва да бъде забранена употребата на охладители с много висок потенциал за глобално затопляне от 2 500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане, равняващо се на 40 тона CO2 еквивалент или повече.

(11)

Когато съществуват подходящи алтернативи на употребата на флуорсъдържащи парникови газове, следва да се въведат забрани за пускането на пазара на ново хладилно, климатично и противопожарно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от тези вещества. Когато липсват алтернативи или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини, или когато употребата на такива алтернативи би довела до несъразмерни разходи, Комисията следва да разполага с възможността да допусне изключение с ограничен срок на прилагане, за да даде възможност за пускането на пазара на такива продукти или оборудване. Като съобразява бъдещото техническо развитие, Комисията следва допълнително да прецени необходимостта от налагането на забрани за пускане на пазара на ново оборудване за вторична комутационна апаратура със средно напрежение и нови малки конвенционални климатични системи (сплит система).

(12)

Следва да бъде разрешено пускането на пазара на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове, ако при отчитане на реалистичен процент на течове и възстановяване общите емисии на парникови газове на това оборудване по време на жизнения му цикъл са под тези, които биха възникнали от аналогично оборудване, което не съдържа флуорсъдържащи парникови газове, с максимално допустимо енергопотребление, посочено в съответните мерки за изпълнение, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ). Редовният и своевременен преглед на тези мерки за изпълнение в съответствие с посочената директива би допринесло тези мерки за изпълнение да продължат да бъдат ефективни и подходящи.

(13)

Постепенното намаляване на количествата флуоровъглеводороди, които могат да бъдат пуснати на пазара, бе определено като най-полезен и ефективен от гледна точка на разходите начин за намаляване на емисиите на тези вещества в дългосрочен план.

(14)

За да постигне постепенното намаляване на количествата флуоровъглеводороди, които може да бъдат пуснати на пазара на Съюза, Комисията следва да разпредели квоти на отделните производители и вносители във връзка с пускането на пазара на флуоровъглеводороди, така че да не бъде надвишено общото количествено ограничение за пускането на пазара на флуоровъглеводороди. За да се запази справедливият характер на процеса на постепенно намаляване на количествата флуоровъглеводороди, които се пускат на пазара, в системата за квоти на Съюза следва да се отчитат съдържащите се в оборудване флуоровъглеводороди. Когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в дадено оборудване, не са пускани на пазара преди зареждането на оборудването, следва да се изисква декларация за съответствие с цел да се докаже, че тези флуоровъглеводороди са отчетени в системата за квоти на Съюза.

(15)

Първоначално изчисляването на референтните стойности и разпределението на квотите между отделните производители и вносители следва да се основава на количествата флуоровъглеводороди, които те са отчели като пуснати на пазара през референтния период от 2009 г. до 2012 г. Въпреки това, за да не се изключват малките предприятия, 11 % от общото количествено ограничение следва да бъдат запазени за вносители и производители, които по време на референтния период не са пуснали на пазара 1 тон или повече флуорсъдържащи парникови газове.

(16)

Чрез редовното преизчисляване на референтните стойности и квотите Комисията следва да гарантира, че предприятията имат право да продължат своите дейности на базата на средните обеми, които те са пуснали на пазара през последните години.

(17)

Процесът на производство на някои флуорсъдържащи газове може да доведе до значителни емисии на други флуорсъдържащи парникови газове, получени като странични продукти. Унищожаването или възстановяването на такива странични емисии за последваща употреба следва да бъде условие за пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове.

(18)

Комисията следва да гарантира, че съществува централен електронен регистър за управление на квотите за пускане на пазара на флуоровъглеводороди, включително за докладване на пуснато на пазара оборудване, по-специално когато то е предварително заредено с флуоровъглеводороди, които не са били пуснати на пазара преди зареждането и поради това се налага проверка чрез декларация за съответствие и последваща проверка от трето лице за това, че количествата флуоровъглеводороди са отчетени в системата за квоти на Съюза.

(19)

За да се запази гъвкавостта на пазара на флуоровъглеводороди в насипно състояние, следва да бъде възможно прехвърлянето на квотите, разпределени въз основа на референтните стойности, на друг производител или вносител в рамките на Съюза или на друг производител или вносител, който е представляван в Съюза от изключителен представител.

(20)

С цел да се създаде възможност за мониторинг на ефективността на настоящия регламент, обхватът на съществуващите задължения за докладване следва да бъде разширен, за да обхване и други флуорсъдържащи вещества, които имат значителен потенциал за глобално затопляне или които вероятно ще заменят флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I. По същата причина следва да бъдат докладвани и унищожаването на флуорсъдържащи парникови газове, и вносът на тези газове в Съюза, когато се съдържат в продукти и оборудване. Следва да бъдат определени прагове de minimis с цел да се избегне несъразмерната административна тежест, по-специално по отношение на малките и средните предприятия и микропредприятията.

(21)

Комисията следва непрекъснато да наблюдава последиците от намаляването на количествата флуоровъглеводороди, които се пускат на пазара, включително последиците му за доставките за оборудване, при което употребата на флуоровъглеводороди би довела до по-ниски емисии през жизнения цикъл от употребата на алтернативни технологии. До края на 2020 г. Комисията следва да изготви доклад относно наличието на флуоровъглеводороди на пазара на Съюза. Комисията следва да извърши своевременен цялостен преглед до края на 2022 г., за да бъдат адаптирани разпоредбите на настоящия регламент съобразно неговото изпълнение, новите тенденции и международните ангажименти, и да се предложат, ако е необходимо, допълнителни мерки за намаляване на емисиите.

(22)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламенти и на Съвета ( 7 ).

(23)

С цел изменение на определени несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). От особена важност е Комисията по време на подготвителната си работа да проведе съответните консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(24)

Тъй като настоящият регламент е приет съгласно член 192, параграф 1 ДФЕС, той не е пречка държавите членки да запазят или да въведат по-строги предпазни мерки, които са съвместими с ДФЕС. Съгласно член 193 ДФЕС държавите членки трябва да съобщят на Комисията всички такива мерки.

(25)

Настоящият регламент изменя и допълва предмета на Регламент (ЕО) № 842/2006, който поради това следва да бъде отменен. Въпреки това, за да се осигури плавен преход от стария към новия режим, е целесъобразно да се предвиди регламенти (ЕО) № 1493/2007 ( 8 ), (ЕО) № 1494/2007 ( 9 ), (ЕО) № 1497/2007 ( 10 ) , (ЕО) № 1516/2007 ( 11 ), (ЕО) № 303/2008 ( 12 ), (ЕО) № 304/2008 ( 13 ), (ЕО) № 305/2008 ( 14 ), (ЕО) № 306/2008 ( 15 ), (ЕО) № 307/2008 ( 16 ) и (ЕО) № 308/2008 ( 17 ) на Комисията да останат в сила и да продължат да се прилагат, освен ако и докато не бъдат отменени от делегирани актове или актове за изпълнение, приети от Комисията съгласно настоящия регламент,

(26)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, a поради трансграничния характер на разглеждания екологичен проблем и последиците на настоящия регламент за търговията в Съюза и за външната търговия могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Целта на настоящия регламент е опазването на околната среда чрез намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. В съответствие с тази цел настоящият регламент:

а) установява правила за ограничаването, употребата, възстановяването и унищожаването на флуорсъдържащи парникови газове и свързани с тях допълнителни мерки;

б) определя условия за пускането на пазара на определени продукти и оборудване, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове;

в) определя условия за специфичната употреба на флуорсъдържащи парникови газове; и

г) установява количествени ограничения за пускането на пазара на флуоровъглеводороди.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „флуорсъдържащи парникови газове“ означава флуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди и серен хексафлуорид и други парникови газове, които съдържат флуор, изброени в приложение I, или смеси, които съдържат някое от тези вещества;

2) „флуоровъглеводороди“ или „HFC“ означава веществата, изброени в раздел 1 от приложение I, или смеси, които съдържат някое от тези вещества;

3) „перфлуоровъглероди“ или „PFC“ означава веществата, изброени в раздел 2 от приложение I, или смеси, които съдържат някое от тези вещества;

4) „серен хексафлуорид“ или „SF6“ означава веществото, посочено в раздел 3 от приложение I, или смеси, които съдържат това вещество;

5) „смес“ означава течност, съставена от две или повече вещества, от които най-малко едно е вещество, посочено в приложение I или II;

6) „потенциал за глобално затопляне“ или „ПГЗ“ означава съотношението на потенциала за климатично затопляне на даден парников газ към този на въглеродния диоксид (CO2), което се изчислява чрез съотношението на 100-годишния потенциал на затопляне на един килограм парников газ към този на един килограм CO2, определено в приложения I, II и IV, или за смесите — изчислено в съответствие с приложение IV;

7) „тон(ове) CO2 еквивалент“ означава количеството парникови газове, изразено като произведение от масата на парниковите газове в метрични тонове и техния потенциал за глобално затопляне;

8) „оператор“ означава физическо или юридическо лице, упражняващо фактическа власт над техническото функциониране на продуктите и оборудването, попадащи в обхвата на настоящия регламент; при определени обстоятелства държава членка може да посочи собственика като отговорен за изпълнението на задълженията на оператора;

9) „употреба“ означава използването на флуорсъдържащи парникови газове в производството, поддръжката или сервизното обслужване, включително повторното напълване, на продукти и оборудване или в други процеси, посочени в настоящия регламент;

10) „пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето за първи път на друго лице в Съюза, срещу заплащане или безвъзмездно, или използването за собствена сметка от страна на производител и включва митническо освобождаване за свободно обращение в рамките на Съюза;

11) „херметически затворено оборудване“ означава оборудване, в което всички части, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, са запечатани чрез запояване, медно или цинково спояване или подобна трайна връзка, която може да включва вентили със запушалки или запушващи се сервизни отвори, които позволяват правилен ремонт или обезвреждане и които имат норма на изтичане под 3 грама на година под налягане от най-малко четвърт от максималното допустимо налягане;

12) „контейнер“ означава продукт, които е проектиран предимно за транспортиране или съхраняване на флуорирани парникови газове;

13) „контейнер, който не може да бъде повторно напълнен“ означава контейнер, който не може да бъде повторно напълнен, без да бъде приспособен за тази цел, или който се пуска на пазара, без да се осигурява връщането му за повторно пълнене;

14) „възстановяване“ означава събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от продукти, включително контейнери, и оборудване по време на поддръжката или сервизното обслужване, или преди обезвреждането на продуктите или оборудването;

15) „рециклиране“ означава повторна употреба на възстановен флуорсъдържащ парников газ след основен почистващ процес;

16) „регенериране“ означава повторна преработка на възстановен флуорсъдържащ парников газ с цел постигане на равностойни на експлоатационните характеристики на свежо вещество, като се взема предвид употребата, за която предвиден;

17) „унищожаване“ означава процесът, чрез който целият или по-голямата част от даден флуорсъдържащ парников газ трайно се трансформира или разпада до едно или повече стабилни вещества, които не са флуорсъдържащи парникови газове;

18) „извеждане от експлоатация“ означава окончателно спиране и извеждане от функциониране или от употреба на продукт или част от оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове;

19) „ремонт“ означава възстановяване на повредени продукти или оборудване, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, включващо част, съдържаща или проектирана да съдържа такива газове;

20) „монтаж“ означава свързването на две или повече части от оборудване или вериги, съдържащи или проектирани да съдържат флуорсъдържащи парникови газове, с цел монтиране на система на мястото, на което ще функционира, и което включва свързването на газопроводите на системата, за да се затвори контурът, независимо дали е необходимо зареждане на системата след монтирането ѝ;

21) „поддръжка или сервизно обслужване“ означава всички дейности, с изключение на възстановяването в съответствие с член 8 и проверките за течове в съответствие с член 4 и член 10, параграф 1, буква б), които включват прекъсване на контурите, съдържащи или проектирани да съдържат флуорсъдържащи парникови газове, по-специално зареждането на системата с флуорсъдържащи парникови газове, премахването на една или повече части от контура или оборудването, повторния монтаж на две или повече части от контура или оборудването, както и отстраняването на течове;

22) „свежо вещество“ означава вещество, което не е било използвано преди това;

23) „стационарен“ означава обичайно неподвижен по време на експлоатация и включва преместими климатични устройства за стаи;

24) „мобилен“ означава обичайно в движение по време на експлоатация;

25) „еднокомпонентна пяна“ означава пенообразуващо съединение, което се съдържа в една аерозолна опаковка в нереагирало или частично реагирало течно състояние и което се разширява и втвърдява, когато напуска опаковката;

26) „хладилен камион“ означава моторно превозно средство с маса, надвишаваща 3,5 тона, което е проектирано и конструирано предимно за превоз на стоки и което е оборудвано с хладилно устройство;

27) „хладилно ремарке“ означава превозно средство, което е проектирано и произведено с цел да бъде теглено от камион или трактор, предимно за превоз на стоки, и което е оборудвано с хладилно устройство;

28) „технически аерозол“ означава аерозолна опаковка, използвана за поддръжка, ремонт, почистване, изпитване, унищожаване на насекоми, производство на продукти и оборудване, монтаж на оборудване и в други приложения;

29) „система за откриване на течове“ означава калибрирано механично, електрическо или електронно съоръжение за откриване на течове на флуорсъдържащи парникови газове, което предупреждава оператора при откриване на теч;

30) „предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, което:

а) произвежда, използва, възстановява, съхранява, рециклира, регенерира или унищожава флуорсъдържащи парникови газове;

б) внася или изнася флуорсъдържащи парникови газове или продукти и оборудване, съдържащи такива газове;

в) пуска на пазара флуорсъдържащи парникови газове или продукти и оборудване, които съдържат или чието функциониране зависи от такива газове;

г) монтира, обслужва, поддържа, ремонтира, извършва проверки за течове или извежда от експлоатация оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове;

д) е оператор на оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове;

е) произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или унищожава газове, изброени в приложение II;

ж) пуска на пазара продукти или оборудване, съдържащи газове, изброени в приложение II;

31) „изходна суровина“ означава всеки флуорсъдържащ парников газ или вещество по приложение II, които са подложени на химична трансформация — процес, в който първоначалният състав напълно се преобразува и чиито емисии са незначителни;

32) „търговска цел“ означава използване за съхранение, излагане или разпространение на продукти, за продажба на крайни потребители, в търговията на дребно и услугите в хранително-вкусовия сектор;

33) „противопожарно оборудване“ означава оборудването и системите, използвани за противопожарна защита и гасене, и включва пожарогасители;

34) „цикъл на Ренкин с органичен работен агент“ означава цикъл, съдържащ кондензиран флуорсъдържащ парников газ, който превръща топлината от топлинен източник в енергия за производство на електроенергия или механична енергия;

35) „военно оборудване“ означава оръжия, боеприпаси и военна техника, предназначени специално за военни цели, които са необходими за защита на основните интереси на държавите членки в областта на сигурността;

36) „електрическа комутационна апаратура“ означава комутационните апарати и техните комбинации със съответните контролни, измервателни, защитни и регулиращи уреди, както и комплектите от такива апарати и оборудване със съответните връзки, принадлежности, шкафове и носещи конструкции, предназначени за използване във връзка с производството, преноса, разпределението и преобразуването на електроенергия;

37) „групови централизирани охладителни системи“ означава системи с два или повече компресора, функциониращи едновременно, които са свързани с един или повече общи кондензатори и с няколко хладилни уреда, като витрини, шкафове, фризери, или с хладилни складове;

38) „първична охладителна верига от каскадни системи“ означава първичният контур в системи с непряко регулирана средна температура, в които се съчетават два или повече отделни контура на циркулация на хладилни агенти, свързани така, че първичният контур да абсорбира топлината от кондензатора на вторичния контур за средна температура;

39) „конвенционални климатични системи (сплит система)“ означава системи за климатизация на въздуха в помещения, които се състоят от едно външно и едно вътрешно тяло, свързани с тръби, съдържащи охладител, за които е необходим монтаж на мястото на използване.ГЛАВА II

ОГРАНИЧАВАНЕ

Член 3

Предотвратяване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

1.  Преднамереното изпускане на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферата се забранява, ако изпускането не е технически необходимо за съответната употреба.

2.  Операторите на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове, вземат предпазни мерки за предотвратяване на непреднамереното изпускане (наричано по-долу „теч“) на тези газове, както и всички технически и икономически обосновани мерки с цел да намалят течовете на флуорсъдържащи парникови газове.

3.  При откриване на теч на флуорсъдържащи парникови газове операторите осигуряват ремонта на оборудването без необосновано забавяне.

Когато оборудването се проверява за течове съгласно член 4, параграф 1 и в оборудването е отстранен теч, операторите осигуряват проверка на оборудването от сертифицирани физически лица в рамките на един месец след ремонта, за да се провери дали ремонтът е бил ефективен.

4.  Физическите лица, извършващи дейностите, посочени в член 10, параграф 1, букви а) — в), трябва да са сертифицирани в съответствие с член 10, параграфи 4 и 7 и трябва да вземат предпазни мерки за предотвратяване на течове на флуорсъдържащи парникови газове.

Предприятията, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудване, изброено в член 4, параграф 2 букви а) — г), трябва да са сертифицирани в съответствие с член 10, параграфи 6 и 7 и трябва да вземат предпазни мерки за предотвратяване на течове на флуорсъдържащи парникови газове.

Член 4

Проверки за течове

1.  Операторите на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, гарантират, че оборудването се проверява за течове.

Херметически затвореното оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества под 10 тона еквивалент на CO2, не подлежи на проверки за течове съгласно настоящия член, при условие че това оборудване е етикетирано като херметически затворено.

Електрическа комутационна апаратура не подлежи на проверки за течове съгласно настоящия член, при условие че тя отговаря на едно от следните условия:

а) има проверена норма на изтичане под 0,1 % на година съгласно техническата спецификация на производителя, като това е съответно указано върху етикета;

б) оборудвана е с устройство за следене на налягането или плътността; или

в) съдържа по-малко от 6 kg флуорсъдържащи парникови газове.

2.  Параграф 1се прилага по отношение на операторите на следното оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове:

а) стационарно хладилно оборудване;

б) стационарно климатично оборудване;

в) стационарни топлинни помпи (термопомпи);

г) стационарно противопожарно оборудване;

д) хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета;

е) електрическа комутационна апаратура;

ж) двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент.

По отношение на оборудването, посочено в първа алинея, букви а) — д), проверките се извършват от физически лица, които са сертифицирани в съответствие с правилата, предвидени в член 10.

Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея до 31 декември 2016 г. не подлежи на проверки за течове оборудването, съдържащо по-малко от 3 kg флуорсъдържащи парникови газове, или херметически затвореното оборудване, което е съответно етикетирано и съдържа по-малко от 6 kg флуорсъдържащи парникови газове.

3.  Проверките за течове съгласно параграф 1 се извършват със следната честота:

а) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона СО2 еквивалент — най-малко на всеки 12 месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 24 месеца;

б) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 50 тона СО2 еквивалент или повече, но по-малко от 500 тона СО2 еквивалент — най-малко на всеки шест месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 12 месеца;

в) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона СО2 еквивалент или повече — най-малко на три месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки шест месеца.

4.  Приема се, че задълженията по параграф 1, свързани с противопожарно оборудване по параграф 2, буква г), са изпълнени, когато са изпълнени следните две условия:

а) съществуващият режим на инспекции отговаря на стандартите ISO 14520 или EN 15004; и

б) честотата на инспекциите на противопожарното оборудване съответства на изискванията по параграф 3.

5.  Комисията може чрез актове за изпълнение да определи изискванията за проверки за течове, които трябва да бъдат провеждани в съответствие с параграф 1 от настоящия член, за всеки тип оборудване по посочения параграф, за определяне на тези части на оборудването, в които е най-вероятно да се появи теч, и за отмяна на актове, приети съгласно член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 842/2006. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

Член 5

Системи за откриване на течове

1.  Операторите на оборудването, изброено в член 4, параграф 2, букви а) — г), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона CO2 еквивалент или повече, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.

2.  Операторите на оборудването, изброено в член 4, параграф 2, букви е) и ж), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона CO2 еквивалент или повече и монтирано на 1 януари 2017 г. и след това, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.

3.  Операторите на оборудването, изброено в член 4, параграф 2, букви а) — г) и ж), по отношение на които се прилага параграф 1 или 2 от настоящия член, гарантират, че системите за откриване на течове се проверяват най-малко веднъж на дванадесет месеца с оглед осигуряване на правилното им функциониране.

4.  Операторите на оборудването, изброено в член 4, параграф 2, буква е), по отношение на които се прилага параграф 2 от настоящия член, гарантират, че системите за откриване на течове се проверяват най-малко веднъж на шест години с оглед осигуряване на правилното им функциониране.

Член 6

Водене на документация

1.  Операторите на оборудване, по отношение на което се изискват проверки за течове съгласно член 4, параграф 1, изготвят и поддържат за всяка единица от това оборудване документация със следната конкретна информация:

а) количеството и типа на включените флуорсъдържащи парникови газове;

б) количествата флуорсъдържащи парникови газове, които се добавят по време на монтаж, поддръжка или сервизно обслужване, или поради теч;

в) дали количествата включени флуорсъдържащи парникови газове са били рециклирани или регенерирани, както и наименованието и адреса на съоръжението, извършило рециклирането или регенерирането, и когато е приложимо — сертификационния му номер;

г) количеството възстановени флуорсъдържащи парникови газове;

д) идентификационните данни на предприятието, което е извършило монтажа, сервизното обслужване, поддръжката и когато е приложимо, ремонта или извеждането от експлоатация на оборудването, включително, когато е приложимо, номера на неговия сертификат;

е) датите и резултатите от проверките, извършени в съответствие с член 4, параграфи 1 — 3;

ж) ако оборудването е било изведено от експлоатация — мерките, предприети за възстановяване и обезвреждане на флуорсъдържащите парникови газове.

2.  Освен в случаите, когато посочената в параграф 1 документация се съхранява в база данни, създадена от компетентните органи на държавите членки, се прилагат следните правила:

а) операторите, посочени в параграф 1, съхраняват най-малко пет години документацията, посочена в същия параграф;

б) предприятията, извършващи посочени в параграф 1, буква д) дейности за сметка на операторите, съхраняват най-малко пет години копие от документацията, посочена в параграф 1.

При поискване документацията, посочена в параграф 1, се предоставя на компетентния орган на съответната държава членка или на Комисията. Доколкото документацията съдържа информация за околната среда, в зависимост от случая се прилага Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 18 ) или Регламент (ЕО)№ 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 19 ).

3.  За целите на член 11, параграф 4 предприятията, доставящи флуорсъдържащи парникови газове, създават и поддържат документация със съответната информация относно купувачите на флуорсъдържащи парникови газове, включваща следните данни:

а) номера на сертификатите на купувачите; и

б) съответни количества закупени флуорсъдържащи парникови газове.

Предприятията, доставящи флуорсъдържащи парникови газове, съхраняват посочената документация най-малко пет години.

При поискване предприятията, доставящи флуорсъдържащи парникови газове, предоставят тази документация на компетентния орган на съответната държава членка или на Комисията. Доколкото документацията съдържа информация за околната среда, се прилага Директива 2003/4/ЕО или Регламент (ЕО) № 1367/2006, в зависимост от случая.

4.  Комисията може чрез акт за изпълнение да определи формата на документацията, посочена в параграфи 1 и 3 от настоящия член, и да посочи как тя следва да бъде изготвена и поддържана. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

Член 7

Емисии на флуорсъдържащи парникови газове, свързани с производството

1.  Производителите на флуорсъдържащи съединения предприемат всички необходими предпазни мерки, за да се ограничат емисиите на флуорсъдържащи парникови газове във възможно най-голяма степен по време на:

а) производството;

б) транспортирането; и

в) съхранението.

Настоящият член се прилага и за производството на флуорсъдържащи парникови газове като страничен продукт.

2.  Без да се засяга член 11, параграф 1, пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове и газове, изброени в приложение II, се забранява, освен ако, когато е приложимо, производителите или вносителите докажат към момента на пускането, че трифлуорометан, получен като страничен продукт по време на производствения процес, включително по време на производството на техните изходни суровини, е унищожен или възстановен за последваща употреба в съответствие с най-добрите съществуващи техники.

Това изискване се прилага, считано от 11 юни 2015 г.

Член 8

Възстановяване

1.  Операторите на стационарно оборудване или хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, които не се съдържат в пяна, гарантират, че възстановяването на тези газове се извършва от физически лица, притежаващи необходимите сертификати, предвидени в член 10, така че тези газове да бъдат рециклирани, регенерирани или унищожени.

Това задължение се прилага за операторите на следното оборудване:

а) охлаждащи вериги на стационарно хладилно и стационарно климатично оборудване, както и на стационарно оборудване с топлинна помпа (термопомпа);

б) охлаждащи вериги на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета;

в) стационарно оборудване, съдържащо разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове;

г) стационарно противопожарно оборудване;

д) стационарна електрическа комутационна апаратура.

2.  Предприятие, което използва контейнер с флуорсъдържащ парников газ, непосредствено преди обезвреждането му взема необходимите мерки за осигуряване на възстановяването на остатъчните газове, за да гарантира, че те са рециклирани, регенерирани или унищожени.

3.  Операторите на продукти и оборудване, които не са изброени в параграф 1, включително мобилно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, вземат необходимите мерки за осигуряване възстановяването на газовете, доколкото това е технически осъществимо и не води до несъразмерни разходи, от физически лица с подходящата квалификация, така че тези газове се рециклират, регенерират или унищожават, или вземат мерки за унищожаването им без предварително възстановяване.

Възстановяването на флуорсъдържащи парникови газове от климатичните системи на моторни превозни средства, излизащи извън обхвата на Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 20 ), се извършва от физически лица с подходящата квалификация.

Само физическите лица, притежаващи най-малко атестати за обучение в съответствие с член 10, параграф 2, се считат за притежаващи подходяща квалификация за възстановяването на флуорсъдържащи парникови газове от климатичното оборудване на моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО.

Член 9

Механизми за отговорност на производителите

Без да се засяга съществуващото законодателство на Съюза, държавите членки насърчават въвеждането на механизми за отговорност на производителите за възстановяването на флуорсъдържащите парникови газове, както и за тяхното рециклиране, регенериране или унищожаване.

Държавите членки представят на Комисията информация за действията, предприети съгласно първа алинея.

Член 10

Обучение и сертифициране

1.  Въз основа на минималните изисквания по параграф 5 държавите членки създават или приспособяват програми за сертифициране, включително процеси на оценяване. Държавите членки осигуряват обучение на физическите лица, изпълняващи следните задачи:

а) монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването, изброено в член 4, параграф 2, букви а) — е);

б) проверка за течове на оборудването, посочено в член 4, параграф 2, букви а) — д), както е предвидено в член 4, параграф 1;

в) възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове съгласно член 8, параграф 1.

2.  Държавите членки гарантират наличието на програми за обучение на физически лица за възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатичното оборудване на моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО, въз основа на минималните изисквания, посочени в параграф 5.

3.  Програмите за сертифициране и обучението, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат следното:

а) приложими разпоредби и технически стандарти;

б) предотвратяване на емисиите;

в) възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове;

г) безопасна работа с оборудването от съответния тип и размер, посочено в сертификата;

д) информация относно приложими технологии, които да заменят или намалят употребата на флуорсъдържащи парникови газове, и безопасната работа с тях.

4.  Сертификати съгласно програмите за сертифициране, предвидени в параграф 1, се издават, при условие че кандидатът е преминал успешно процеса на оценяване, установен в съответствие с параграфи 1, 3 и 5.

5.  Минималните изисквания за програмите за сертифициране са определени в регламенти (ЕО) № 303/2008 — (ЕО) № 306/2008 и в параграф 12. Минималните изисквания за атестатите за обучение са определени в Регламент (ЕО) № 307/2008 и в параграф 12. В минималните изисквания се определят за всеки вид оборудване, посочено в параграфи 1 и 2, необходимите практически умения и теоретични знания, като когато е целесъобразно, се прави разлика между различните дейности, които се обхващат, както и условията за взаимно признаване на сертификати и атестати за обучение.

6.  Въз основа на минималните изисквания, посочени в параграф 5, държавите членки създават или приспособяват програми за сертифициране на предприятията, извършващи за други лица монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудване, изброено в член 4, параграф 2, букви а) — г).

7.  Сертификатите и атестатите за обучение, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006, остават валидни съгласно условията, при които са издадени първоначално.

8.  Държавите членки гарантират, че всички физически лица, притежаващи сертификати по програмите за сертифициране, предвидени в параграфи 1 и 7, имат достъп до информация относно всеки един от следните въпроси:

а) технологиите, посочени в параграф 3, буква д); и

б) съществуващите регулаторни изисквания за работа с оборудване, съдържащо охладители, съставляващи алтернатива на флуорсъдържащите парникови газове.

9.  Държавите членки гарантират, че е предвидено обучение за физическите лица, желаещи да актуализират знанията си по въпроси, посочени в параграф 3.

10.  До 1 януари 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията за своите програми за сертифициране и обучение.

Държавите членки признават сертификатите и атестатите за обучение, издадени в друга държава членка в съответствие с настоящия член. Държавите членки не могат да ограничават свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване на основание, че сертификатът е издаден в друга държава членка.

11.  Всяко предприятие, което възлага някоя от дейностите, посочени в параграф 1, на друго предприятие, предприема разумни мерки, за да се увери, че последното притежава необходимите сертификати за съответните дейности съгласно настоящия член.

12.  В случай че за прилагането на настоящия член е необходимо да се предвиди по-хармонизиран подход към обучението и сертифицирането, Комисията чрез актове за изпълнение адаптира и актуализира минималните изисквания по отношение на уменията и знанията, които се обхващат, конкретизира условията за сертифициране и атестиране и за взаимно признаване, както и отменя актове, приети съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24. При упражняването на правомощието, което ѝ е предоставено съгласно настоящия параграф, Комисията взема предвид съществуващите системи за професионална квалификация или сертификация.

13.  Комисията може чрез актове за изпълнение да определя формата на уведомлението, посочено в параграф 10 от настоящия член, и да отменя актове, приети съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 842/2006. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

14.  Когато задълженията по настоящия член по отношение на предоставянето на сертифициране и обучение могат да доведат до налагането на несъразмерна тежест на държава членка поради нейното малобройно население и свързаната с това липса на кандидати за подобно обучение или сертифициране, спазването им може да се постигне чрез признаване на сертификатите, издадени в други държави членки.

Държавите членки, които прилагат настоящия параграф, уведомяват Комисията, която съобщава това на останалите държави членки.

15.  Никоя от разпоредбите на настоящия член не е пречка държавите членки да създадат допълнителни програми за сертифициране и обучение по отношение на оборудване, различно от посоченото в параграф 1.ГЛАВА III

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И КОНТРОЛ НА УПОТРЕБАТА

Член 11

Ограничения за пускането на пазара

1.  Пускането на пазара на продукти и оборудване, изброени в приложение III, с изключение на военно оборудване, е забранено от датата, определена в посоченото приложение, като се прави разграничение, когато е приложимо, въз основа на типа или потенциала за глобално затопляне на съответния флуорсъдържащ парников газ.

2.  Забраната по параграф 1 не се прилага за оборудване, за което в изискванията относно екодизайна, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО, е посочено, че с оглед на високата енергийна ефективност по време на неговото функциониране емисиите на CO2 еквивалент по време на жизнения му цикъл са по-ниски, отколкото емисиите от аналогично оборудване, което отговаря на съответните изисквания за екодизайн и не съдържа флуоровъглеводороди.

3.  По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, чрез актове за изпълнение да допусне изключение за период до четири години и да разреши пускането на пазара на продуктите и оборудването, изброени в приложение III, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, при условие че е доказано, че:

а) по отношение на специфичен продукт или оборудване или по отношение на специфична категория продукти или оборудване липсват алтернативи или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини; или

б) употребата на технически осъществими и безопасни алтернативи би довела до несъразмерни разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

4.  За целите на монтажа, сервизното обслужване, поддръжката или ремонта на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове, за което се изисква сертифициране или атестация съгласно член 10, флуорсъдържащите парникови газове се продават само на предприятия, които притежават съответните сертификати или атестации в съответствие с член 10, или на предприятия, които са наели лица, притежаващи сертификат или атестация за обучение в съответствие с член 10, параграфи 2 и 5, и се закупуват само от такива предприятия. Настоящият параграф не е пречка предприятията, които не са сертифицирани и които не извършват дейностите по първото изречение от настоящия параграф, да събират, транспортират или доставят флуорсъдържащи парникови газове.

5.  Когато оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, не е херметически затворено, то може да се продава на крайния потребител само ако са представени доказателства, че монтажът се извършва от сертифицирано по член 10 предприятие.

6.  Комисията събира, въз основа на наличните данни от държавите членки, информация за националните кодекси, стандарти или законодателство на държавите членки по отношение на заместващите технологии, използващи алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове в хладилно и климатично оборудване, оборудване с топлинна помпа (термопомпа) и пяна.

До 1 януари 2017 г. Комисията публикува обобщен доклад с информацията, събрана съгласно първа алинея.

Член 12

Етикетиране и информация за продукта и оборудването

1.  Продукти и оборудване, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, не се пускат на пазара, ако не са етикетирани. Това изискване се прилага само за:

а) хладилно оборудване;

б) климатично оборудване;

в) топлинни помпи (термопомпи);

г) противопожарно оборудване;

д) електрическа комутационна апаратура;

е) аерозолни опаковки, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, с изключение на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични компоненти;

ж) всички контейнери за флуорсъдържащи парникови газове;

з) разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове;

и) двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент.

2.  Продуктите или оборудването, за които се прилага изключение съгласно член 11, параграф 3, се етикетират съответно и включват указание, че тези продукти или оборудване могат да се използват само за целта, за която е допуснато изключението по посочения член.

3.  Етикетите, които се изискват съгласно параграф 1, съдържат следната информация:

а) указание, че продуктът или оборудването съдържа или че функционирането му зависи от флуорсъдържащи парникови газове;

б) общоприетите промишлени обозначения на съответните флуорсъдържащи парникови газове или, при липса на такива обозначения — химичните наименования;

в) от 1 януари 2017 г. — изразеното като маса и в еквивалент на CO2 количество флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в съответния продукт или оборудване, или количеството флуорсъдържащи парникови газове, за което е проектирано оборудването, и потенциала за глобално затопляне на тези газове.

Когато е приложимо, върху етикета, който се изисква съгласно параграф 1, се нанася и следната информация:

а) указание, че флуорсъдържащите парникови газове се съдържат в херметически затворено оборудване;

б) указание, че съгласно техническата спецификация на производителя електрическа комутационна апаратура има годишна норма на изтичане по-малка от 0,1 %.

4.  Етикетът трябва да е ясен, четлив и незаличим и да е поставен:

а) до информацията за обслужващите пунктове за зареждане или възстановяване на флуорсъдържащия парников газ; или

б) върху частта от продукта или оборудването, която съдържа флуорсъдържащия парников газ.

Информацията върху етикета трябва да е на официалните езици на държавата членка, в която ще бъде пуснат на пазара продуктът или оборудването.

5.  Пяната и предварителните смеси от полиоли, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, се пускат на пазара само ако флуорсъдържащият парников газ е обозначен чрез етикет, който съдържа общоприетото промишлено обозначение, а при липса на такова — химичното наименование. Етикетът трябва да посочва ясно, че пяната или предварителните смеси от полиоли съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

При пенопласти тази информация се посочва ясно и по незаличим начин върху пенопластите.

6.  При регенерирани или рециклирани флуорсъдържащи парникови газове етикетът трябва да съдържа указание, че веществото е било регенерирано или рециклирано, информация относно номера на партидата и наименованието и адреса на съоръжението за регенериране или рециклиране.

7.  При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел унищожаване, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера е предназначено единствено за унищожаване.

8.  При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел директен износ, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера е предназначено единствено за директен износ.

9.  При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел употреба във военно оборудване, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.

10.  При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.

11.  При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел употреба като изходна суровина, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено като изходна суровина.

12.  При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел производство на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични компоненти, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.

13.  Информацията, посочена в параграфи 3 и 5, се включва в ръководствата за употреба на съответните продукти и оборудване.

При продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове с потенциал на глобално затопляне 150 или повече, тази информация също се посочва и в описанията с рекламна цел.

14.  Комисията може чрез актове за изпълнение да определя формата на етикетите, посочени в параграфи 1 и 4 — 12, и да отменя актове, приети съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 842/2006. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

15.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за изменение на изискванията за етикетиране, определени в параграфи 4 — 12, когато това е целесъобразно предвид развитието в областта на търговията или технологиите.

Член 13

Контрол на употребата

1.  Забранява се употребата на серен хексафлуорид в операции по отливане на форми с магнезий и рециклиране на сплави, получени по този начин.

По отношение на инсталации, които използват количество серен хексафлуорид под 850 kg годишно в операции по отливане на форми с магнезий и рециклиране на сплави, получени по този начин, тази забрана се прилага само след 1 януари 2018 г.

2.  Забранява се употребата на серен хексафлуорид за пълнене на гуми за моторни превозни средства.

3.  От 1 януари 2020 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане от 40 тона CO2 еквивалент или повече.

Настоящият параграф не се прилага за военно оборудване или оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти на температури под - 50 °C.

До 1 януари 2030 г. забраната, посочена в първа алинея, не се прилага за следните категории флуорсъдържащи парникови газове:

а) регенерирани флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, при условие че те са били етикетирани в съответствие с член 12, параграф 6;

б) рециклирани флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, ако те са били възстановени от такова оборудване. Тези рециклирани газове могат да бъдат използвани само от предприятието, което е извършило възстановяването им като част от поддръжката или сервизното обслужване, или от предприятието, за което възстановяването е извършено като част от поддръжката или сервизното обслужване.

Забраната, посочена в първа алинея, не се прилага за хладилно оборудване, за което е допуснато изключение съгласно член 11, параграф 3.

Член 14

Предварително зареждане на оборудване с флуоровъглеводороди

1.  От 1 януари 2017 г. хладилното и климатичното оборудване и оборудването с топлинна помпа (термопомпа), заредено с флуоровъглеводороди, не се пуска на пазара, освен ако флуоровъглеводородите, с които е заредено оборудването, са отчетени в системата за квоти, посочена в глава IV.

2.  При пускане на пазара на предварително заредено оборудване, както е посочено в параграф 1, производителите и вносителите на оборудването гарантират, че спазването на параграф 1 е изцяло документирано, като за целта изготвят декларация за съответствие.

От 1 януари 2018 г., когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в дадено оборудване, не са пускани на пазара преди зареждането на оборудването, вносителите на това оборудване гарантират, че до 31 март всяка година точността на документацията и декларацията за съответствие за предходната календарна година се проверяват от независим одитор. Одиторът трябва да е:

а) акредитиран съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 21 ); или

б) акредитиран за проверяване на финансови отчети в съответствие със законодателството на съответната държава членка.

Производителите и вносителите на оборудването по параграф 1 съхраняват документацията и декларацията за съответствие най-малко пет години след пускането на пазара на оборудването. Вносителите, пускащи на пазара предварително заредено оборудване, когато съдържащите се в него флуоровъглеводороди не са пускани на пазара преди зареждане на оборудването, гарантират, че те са регистрирани съгласно член 17, параграф 1, буква д).

3.  Чрез изготвянето на декларация за съответствие производителите и вносителите на оборудване по параграф 1 поемат отговорността да спазват разпоредбите на параграфи 1 и 2.

4.  Комисията определя чрез актове за изпълнение подробни правила относно декларацията за съответствие и проверката от независимия одитор, посочен в параграф 2, втора алинея от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.ГЛАВА IV

НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ, КОИТО СЕ ПУСКАТ НА ПАЗАРА

Член 15

Намаляване на количеството флуоровъглеводороди, които се пускат на пазара

1.  Комисията гарантира, че количеството флуоровъглеводороди, което производителите и вносителите имат право да пускат на пазара в Съюза всяка година, не надвишава максималното количество за съответната година, изчислено в съответствие с приложение V.

Производителите и вносителите гарантират, че количеството флуоровъглеводороди, изчислено в съответствие с приложение V, което всеки от тях пуска на пазара, не превишава съответната им квотата, разпределена в съответствие с член 16, параграф 5 или прехвърлена в съответствие с член 18.

2.  Настоящият член не се прилага за производители или вносители на флуоровъглеводороди в количества под 100 тона еквивалент на CO2 годишно.

Настоящият член не се прилага и за следните категории флуоровъглеводороди:

а) флуоровъглеводороди, внесени в Съюза за унищожаване;

б) флуоровъглеводороди, използвани от производител като изходна суровина или директно доставени от производител или вносител на предприятия за употреба като изходна суровина;

в) флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител на предприятия за износ извън Съюза, когато тези флуоровъглеводороди впоследствие не са предоставени на друго лице в рамките на Съюза, преди да бъдат изнесени;

г) флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител за употреба във военно оборудване;

д) флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител на предприятие, което ги използва за ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в сектора за производство на полупроводници;

е) от 1 януари 2018 г. и след това — флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител на предприятие, произвеждащо дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични компоненти.

3.  Настоящият член и членове 16, 18, 19 и 25 се прилагат и за флуоровъглеводороди, съдържащи се в предварителните смеси от полиоли.

4.  По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, чрез актове за изпълнение да допусне изключение за период до четири години от изискването за квотата, предвидено в параграф 1, за флуоровъглеводороди, предназначени за употреба в специфични приложения или в специфични категории продукти и оборудване, когато е доказано, че:

а) за тези специфични приложения, продукти или оборудване липсват алтернативи или че те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини; и

б) не може да бъде осигурено достатъчно предлагане на флуоровъглеводороди, без да възникнат несъразмерни разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

Член 16

Разпределение на квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди

1.  До 31 октомври 2014 г. Комисията чрез актове за изпълнение определя за всеки производител или вносител, който е докладвал данни съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 842/2006, референтна стойност въз основа на средногодишните количества флуоровъглеводороди, за които производителят или вносителят са докладвали, че са пуснали на пазара в периода 2009 — 2012 г. Референтните стойности се изчисляват в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

2.  Производителите и вносителите, които не са докладвали данни за пускане на пазара на флуоровъглеводороди съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 842/2006 за референтния период, посочен в параграф 1, могат да декларират намерението си да пуснат флуоровъглеводороди на пазара през следващата година.

Декларацията се отправя до Комисията, като се уточняват видът флуоровъглеводороди и количествата, които се очаква да бъдат пуснати на пазара.

Комисията публикува известие за срока за подаване на тези декларации. Преди да подадат декларация съгласно параграфи 2 и 4 от настоящия член, предприятията се регистрират в регистъра, предвиден в член 17.

3.  До 31 октомври 2017 г. и на всеки три години след това Комисията преизчислява референтните стойности за производителите и вносителите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, въз основа на средногодишните количества флуоровъглеводороди, пуснати законосъобразно на пазара на 1 януари 2015 г. и след това, които са докладвани съгласно член 19 за наличните години. Комисията определя тези референтни стойности чрез актове за изпълнение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

4.  Производителите и вносителите, за които са били определени референтни стойности, могат да обявят допълнителни очаквани количества в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 2.

5.  Комисията разпределя квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди за всеки производител и вносител за всяка година, считано от 2015 г., като прилага механизма за разпределяне, установен в приложение VI.

Квотата се разпределя на производители и вносители, установени в рамките на Съюза или които са упълномощили изключителен представител, установен в рамките на Съюза, с цел спазване на изискванията на настоящия регламент. Изключителният представител може да бъде същият като упълномощения представител по член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 22 ).

Изключителният представител трябва да спазва всички задължения на производителите и вносителите съгласно настоящия регламент.

Член 17

Регистър

1.  До 1 януари 2015 г. Комисията създава и осигурява функционирането на електронен регистър за квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди (наричан по-долу „регистърът“).

Регистрацията в регистъра е задължителна за:

а) производителите и вносителите, на които е била разпределена квота за пускане на пазара на флуоровъглеводороди в съответствие с член 16, параграф 5;

б) предприятията, на които се прехвърля квота в съответствие с член 18;

в) производителите и вносителите, които заявяват намерението си да подадат декларация в съответствие с член 16, параграф 2;

г) производителите и вносителите, които снабдяват с флуоровъглеводороди, или предприятията, които ги получават, за целите, изброени в член 15, параграф 2, втора алинея, букви а) — е);

д) вносителите, които пускат на пазара предварително заредено оборудване, когато съдържащите се в него флуоровъглеводороди не са пускани на пазара преди зареждане на оборудването в съответствие с член 14.

Регистрацията се извършва чрез подаване на заявление до Комисията в съответствие с процедурите, определени от Комисията.

2.  Комисията може, доколкото това е необходимо, чрез актове за изпълнение да вземе мерки за осигуряване на доброто функциониране на регистъра. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

3.  Комисията гарантира, че регистрираните производители и вносители се уведомяват чрез регистъра относно разпределените квоти и всички промени в тях по време на периода на разпределението.

4.  Компетентните органи, включително митническите органи на държавите членки, имат достъп до регистъра с цел получаване на информация.

Член 18

Прехвърляне на квоти и разрешение за използване на квоти за пускането на пазара на флуоровъглеводороди във внесено оборудване

1.  Производителите или вносителите, за които е била определена референтна стойност съгласно член 16, параграф 1 или 3 и на които е била разпределена квота съгласно член 16, параграф 5, могат да прехвърлят в регистъра, посочен в член 17, параграф 1, тази квота изцяло или частично на други производители или вносители в Съюза или на други производители или вносители, които са представлявани в Съюза от изключителен представител съгласно член 16, параграф 5, втора и трета алинея.

2.  Производителите или вносителите, които са получили квота съгласно член 16, параграфи 1 и 3 или на които е прехвърлена квота съгласно параграф 1 от настоящия член, могат да разрешат на друго предприятие да използва квотата им за целите на член 14.

Производител или вносител, който е получил квота изключително въз основа на декларацията по член 16, параграф 2, може да разреши на друго предприятие да използва квотата му за целите на член 14 само при условие че съответните количества флуоровъглеводороди се доставят физически от далия разрешението производител или вносител.

За целите на членове 15 и 16 и член 19, параграфи 1 и 6 съответните количества флуоровъглеводороди се считат за пуснати на пазара от далия разрешението производител или вносител към момента на предоставяне на посоченото разрешение. Комисията може да изиска от далия разрешението производител или вносител доказателства, че осъществява дейност по отношение на доставката на флуоровъглеводороди.ГЛАВА V

ДОКЛАДВАНЕ

Член 19

Докладване относно производство, внос, износ, употреба като изходна суровина и унищожаване на веществата, посочени в приложение I или II

1.  До 31 март 2015 г. и всяка година след това всеки производител, вносител и износител, който през предходната календарна година е произвел, внесъл или изнесъл флуорсъдържащи парникови газове и газове, посочени в приложение II, в размер на един метричен тон или 100 тона еквивалент на CO2 или повече, докладва на Комисията данните, посочени в приложение VII, за всяко едно от тези вещества за съответната календарна година. Настоящият параграф се прилага и за предприятия, получаващи квоти съгласно член 18, параграф 1.

2.  До 31 март 2015 г. и всяка година след това всяко предприятие, което през предходната календарна година е унищожило флуорсъдържащи парникови газове и газове, посочени в приложение II, в размер на един метричен тон или 1 000 тона еквивалент на CO2 или повече, докладва на Комисията данните, посочени в приложение VII, за всяко едно от тези вещества за съответната календарна година.

3.  До 31 март 2015 г. и всяка година след това всяко предприятие, което през предходната календарна година е използвало като изходна суровина флуорсъдържащи парникови газове в размер на 1 000 тона еквивалент на CO2 или повече, докладва на Комисията данните, посочени в приложение VII, за всяко едно от тези вещества за съответната календарна година.

4.  До 31 март 2015 г. и всяка година след това всяко предприятие, което през предходната календарна година е пуснало на пазара флуорсъдържащи парникови газове и газове, посочени в приложение II, в размер на 500 тона еквивалент на CO2 или повече, докладва на Комисията данните, посочени в приложение VII, за всяко едно от тези вещества за съответната календарна година.

5.  Всеки вносител, който пуска на пазара предварително заредено оборудване, представя на Комисията документ за проверка, издаден съгласно член 14, параграф 2, когато съдържащите се в това оборудване флуоровъглеводороди не са пускани на пазара преди зареждането му.

6.  До 30 юни 2015 г. и всяка година след това всяко предприятие, което съгласно параграф 1 докладва данни за пускането на пазара на флуоровъглеводороди в размер над 10 000 тона еквивалент на CO2 или повече през предходната календарна година, освен това трябва да гарантира, че точността на тези данни се проверява от независим одитор. Одиторът трябва да бъде:

а) акредитиран съгласно Директива 2003/87/ЕО; или

б) акредитиран за проверяване на финансови отчети в съответствие със законодателството на съответната държава членка.

Предприятието съхранява доклада от проверката най-малко пет години. При поискване докладът от проверката се предоставя на компетентния орган на съответната държава членка и на Комисията.

7.  Комисията може чрез актове за изпълнение да определи формата и средствата за представяне на докладите, посочени в настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24.

8.  Комисията предприема необходимите мерки за защита на поверителността на информацията, която ѝ е предоставена в съответствие с настоящия член.

Член 20

Събиране на данни за емисиите

Държавите членки създават системи за докладване за съответните сектори, посочени в настоящия регламент, с цел получаване на данни за емисии, доколкото е възможно.ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Преглед

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за актуализиране на приложения I, II и IV въз основа на новите доклади за оценка, приети от Междуправителствения комитет по изменение на климата, или на новите доклади на Групата за научна оценка към Монреалския протокол относно потенциала за глобално затопляне на посочените в списъците вещества.

2.  Комисията наблюдава прилагането и въздействието на настоящия регламент въз основа на информацията за пускането на пазара на газовете, посочени в приложения I и II, докладвана в съответствие с член 19, както и за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, предоставена в съответствие с член 20, и въз основа на всяка получена от държавите членки информация от значение.

Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията публикува доклад относно наличието на флуоровъглеводороди на пазара на Съюза.

Най-късно до 31 декември 2022 г. тя публикува подробен доклад относно въздействието на настоящия регламент, и по-специално:

а) прогноза за продължаващото търсене на флуоровъглеводороди до 2030 г. и след това;

б) оценка на необходимостта от по-нататъшни действия от страна на Съюза и неговите държави членки с оглед на съществуващите и новите международни ангажименти относно намаляването на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове;

в) преглед на европейските и международните стандарти, националното законодателство относно безопасността и строителните норми в държавите членки във връзка с прехода към алтернативни охладители;

г) преглед на наличието на технически осъществими и ефективни от гледна точка на разходите алтернативи на продуктите и оборудването, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, по отношение на продукти и оборудване, които не са посочени в приложение III, като се взема предвид енергийната ефективност.

3.  Най-късно до 1 юли 2017 г. Комисията публикува доклад за оценка на забраната по точка 13 от приложение III, като взема по-специално предвид наличието на икономически ефективни, технически осъществими, енергийно ефективни и надеждни алтернативи на груповите централизирани охладителни системи, посочени в тази разпоредба. Въз основа на този доклад, когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на разпоредбата по точка 13 от приложение III.

4.  Най-късно до 1 юли 2020 г. Комисията публикува доклад, в който оценява наличието на икономически ефективни, технически осъществими, енергийно ефективни и надеждни алтернативи, които да дават възможност за замяна на флуорсъдържащите парникови газове в ново оборудване за вторична комутационна апаратура със средно напрежение и нови малки конвенционални климатични системи (сплит системи), и когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на списъка в приложение III.

5.  Най-късно до 1 юли 2017 г. Комисията публикува доклад за оценка на метода за разпределяне на квотите, включително резултата от безвъзмездното разпределяне на квоти, и на разходите по прилагането на настоящия регламент в държавите членки, както и на въздействието от евентуално международно споразумение относно флуоровъглеводородите, ако е приложимо. Въз основа на този доклад, когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение с цел:

а) изменение на метода за разпределяне на квотите;

б) установяване на подходящ метод за разпределяне на евентуалните приходи.

6.  Най-късно до 1 януари 2017 г. Комисията публикува доклад, в който анализира законодателството на Съюза по отношение на обучението на физически лица за безопасното използване на алтернативните охладители, които да заменят или намаляват употребата на флуорсъдържащи парникови газове, и когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на приложимото законодателство на Съюза.

Член 22

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, параграф 15 и член 21, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 10 юни 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за нови петгодишни срокове, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 15 и член 21, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 12, параграф 15 и член 21, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23

Консултативен форум

При прилагането на настоящия регламент Комисията осигурява балансирано участие на представителите на държавите членки и на представителите на гражданското общество, включително на природозащитни организации, производители, оператори и сертифицирани лица. За тази цел тя създава консултативен форум, в рамките на който тези страни се срещат и предоставят на Комисията съвети и експертен опит във връзка с прилагането на настоящия регламент, по-специално относно наличието на алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове, включително аспектите на тяхната употреба, свързани с околната среда, техниката, икономиката и безопасността. Процедурният правилник на консултативния форум се изготвя от Комисията и се публикува.

Член 24

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 25

Санкции

1.  Държавите членки установяват система от санкции, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки съобщават тези разпоредби на Комисията до 1 януари 2017 г. и ѝ съобщават незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.

2.  В допълнение към посочените в параграф 1 санкции на предприятията, превишили квотата си за пускане на пазара на флуоровъглеводороди, разпределена съгласно член 16, параграф 5 или прехвърлена съгласно член 18, може единствено да се разпредели намалена квота за периода на разпределение, следващ откриването на превишаването на квотата.

Размерът на намалението се изчислява като 200 % от размера, с който квотата е превишена. Ако размерът на намалението надвишава размера на квотата, която трябва да бъде разпределена в съответствие с член 16, параграф 5 за периода, следващ откриването на превишаването, за този период не се разпределя никаква квота, а квотата за следващите периоди на разпределение се намаляват до приспадане на целия размер.

Член 26

Отмяна

Регламент (ЕО) № 842/2006 се отменя, считано от 1 януари 2015 г., без да се засяга спазването на изискванията на този регламент в съответствие с предвидените в него срокове.

Независимо от това регламенти (ЕО) № 1493/2007, (ЕО) № 1494/2007, (ЕО) № 1497/2007, (ЕО) № 1516/2007, (ЕО) № 303/2008, (ЕО) № 304/2008, (ЕО) № 305/2008, (ЕО) № 306/2008, (ЕО) № 307/2008 и (ЕО) № 308/2008 остават в сила и продължават да се прилагат, освен ако и докато не бъдат отменени с делегирани актове или актове за изпълнение, приети от Комисията съгласно настоящия регламент.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 27

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ТОЧКА 1

Вещество

ПГЗ (1)

промишлено обозначение

химично наименование

(общоприето наименование)

химична формула

Раздел 1: Флуоровъглеводороди (HFC)

HFC-23

трифлуорометан

(флуороформ)

CHF3

14 800

HFC-32

дифлуорометан

CH2F2

675

HFC-41

флуорометан

(метилфлуорид)

CH3F

92

HFC-125

пентафлуороетан

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-тетрафлуороетан

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-тетрафлуороетан

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-трифлуороетан

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-трифлуороетан

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-дифлуороетан

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-дифлуороетан

CH3CHF2

124

HFC-161

флуороетан

(етилфлуорид)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-хептафлуоропропан

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-хексафлуоропропан

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-хексафлуоропропан

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-хексафлуоропропан

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-пентафлуорпропан

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-пентафлуорпропан

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-пентафлуоробутан

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуоропентан

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

Раздел 2: Перфлуоровъглероди (PFC)

PFC-14

тетрафлуорометан

(перфлуорометан, въглероден тетрафлуорид)

CF4

7 390

PFC-116

хексафлуороетан

(перфлуороетан)

C2F6

12 200

PFC-218

октафлуоропропан

(перфлуоропропан)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10

(R-31-10)

декафлуоробутан

(перфлуорбутан)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12

(R-41-12)

додекафлуоропентан

(перфлуоропентан)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14

(R-51-14)

тетрадекафлуорохексан

(перфлуорохексан)

C6F14

9 300

PFC-c-318

октафлуороциклобутан

(перфлуороциклобутан)

c-C4F8

10 300

Раздел 3: Други перфлуорни съединения

 

серен хексафлуорид

SF6

22 800

(1)   Въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата, освен ако не е посочено друго.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIДРУГИ ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 19

Вещество

ПГЗ (1)

общоприето наименование/ промишлено обозначение

химична формула

Раздел 1: Ненаситени (хлоро)флуоровъглеводороди

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 Fn (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

7 Fn(2)

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 Fn (3)

Раздел 2: Флуорсъдържащи етери и алкохоли

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (изофлуран)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-пентафлуоропропанол

CF3CF2CH2OH

42

бис(трифлуорометил)-метанол

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (десфлуран)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

Раздел 3: Други перфлуорни съединения

перфлуорополиметилизопропилов етер (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

азотен трифлуорид

NF3

17 200

серен трифлуорометилпентафлуорид

SF5CF3

17 700

перфлуороциклопропан

c-C3F6

17 340 Fn (4)

(1)   Въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата, освен ако не е посочено друго.

(2)   ПГЗ според доклада за оценка от 2010 г. на Групата за научна оценка към Монреалския протокол, таблици 1 — 11, в който се цитират два проверени чрез партньорска проверка научни източника. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)   Стойност по подразбиране, все още няма данни за потенциала за глобално затопляне.

(4)   Минимална стойност в съответствие с четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIЗАБРАНИ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 1

Продукти и оборудване

Когато е целесъобразно, ПГЗ на смеси, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, се изчислява в съответствие с приложение IV, както е предвидено в член 2, точка 6

Дата на забраната

1.  Контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, противопожарни системи или комутационна апаратура, или като разтворители

4 юли 2007 г.

2.  Неограничени системи с пряко изпарение, съдържащи флуоровъглеводороди и перфлуоровъглероди като охладители

4 юли 2007 г.

►C1   3.  Противопожарно оборудване  ◄

►C1  което съдържа перфлуорвъглероди ◄

4 юли 2007 г.

което съдържа трифлуорометан

1 януари 2016 г.

4.  Прозорци за домашна употреба, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

4 юли 2007 г.

5.  Други прозорци, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

4 юли 2008 г.

6.  Обувки, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

4 юли 2006 г.

7.  Гуми, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

4 юли 2007 г.

8.  Еднокомпонентна пяна, която съдържа флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече (освен когато се изисква спазване на национални стандарти за безопасност)

4 юли 2008 г.

9.  Аерозолни опаковки, пуснати на пазара и предназначени за продажба на населението, за развлекателни и декоративни цели, както е посочено в точка 40 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и устройства за звукова сигнализация, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече

4 юли 2009 г.

10.  Домашни хладилници и фризери, съдържащи флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече

1 януари 2015 г.

11.  Хладилници и фризери за търговски цели (херметическо затворено оборудване)

които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2 500 или повече

1 януари 2020 г.

които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече

1 януари 2022 г.

12.  Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 2 500 или повече, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти на температури под – 50 °C

1 януари 2020 г.

13.  Групови централизирани охладителни системи за търговски цели с максимален капацитет от 40 kW или повече, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, освен в първична охладителна верига от каскадни системи, където може да се използват флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, по-малък от 1 500

1 януари 2022 г.

14.  Преместимо климатично оборудване за стаи (херметично затворено оборудване, което може да бъде премествано между стаите от крайния потребител), които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече

1 януари 2020 г.

15.  Конвенционални климатични системи (сплит системи), съдържащи по-малко от 3 kg флуорсъдържащи парникови газове, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 750 или повече

1 януари 2025 г.

16.  Пяна, която съдържа флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на национални стандарти за безопасност

Екструдирана полистиролна пяна

1 януари 2020 г.

Други видове пяна

1 януари 2023 г.

17.  Технически аерозоли, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на национални стандарти за безопасност или когато се използва за медицински приложения

1 януари 2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЩИЯ ПГЗ НА СМЕС

ПГЗ на смес се изчислява като среднопретеглена стойност, получена от сумата на тегловите фракции на отделните вещества, умножена по техните ПГЗ, освен ако не е посочено друго, включително вещества, които не са флуорсъдържащи парникови газове.

image

където % е приносът в тегло с теглова толерантност от +/– 1 %.

Пример: прилагане на формулата по отношение на смес от газове, състояща се от 60 % диметилов етер, 10 % HFC-152a и 30 % изобутан:

image

→ Общ ПГЗ = 13,9

ПГЗ на посочените по-долу несъдържащи флуор вещества се използва за изчисляването на ПГЗ на смеси. За други несъдържащи флуор вещества, които не са изброени в настоящото приложение, се прилага стандартна стойност от 0.Вещество

ПГЗ (1)

общоприето наименование

промишлено обозначение

химична формула

метан

 

CH4

25

двуазотен оксид

 

N2O

298

диметилов етер

 

CH3OCH3

1

метиленхлорид

 

CH2Cl2

9

метилхлорид

 

CH3Cl

13

хлороформ

 

CHCl3

31

етан

R-170

CH3CH3

6

пропан

R-290

CH3CH2CH3

3

бутан

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

изобутан

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

пентан

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5  (2)

изопентан

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5  (2)

етоксиетан (диетилов етер)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

метилформат

R-611

HCOOCH3

25

водород

R-702

H2

6

амоняк

R-717

NH3

0

етилен

R-1150

C2H4

4

пропилен

R-1270

C3H6

2

циклопентан

 

C5H10

5  (2)

(1)   Въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата, освен ако не е посочено друго.

(2)   Веществото не е посочено в четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата. Стойност по подразбиране, основана на ПГЗ на други въглеводороди
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО, РЕФЕРЕНТНИТЕ СТОЙНОСТИ И КВОТИТЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ

Максималното количество, посочено в член 15, параграф 1, се изчислява чрез прилагането на посочените по-долу проценти спрямо средната годишна стойност на общото количество, пуснато на пазара на Съюза през периода 2009 — 2012 г. От 2018 г. нататък максималното количество, посочено в член 15, параграф 1, се изчислява чрез прилагането на посочените по-долу проценти спрямо средната годишна стойност на общото количество, пуснато на пазара на Съюза през периода 2009 — 2012 г., като впоследствие се изваждат стойностите за видовете употреба, за които се прилагат изключения по член 15, параграф 2, въз основа на наличните данни.Години

Проценти за изчисляване на максималното количество на флуоровъглеводородите, които ще бъдат пуснати на пазара, и съответните квоти

2015 г.

100  %

2016 — 2017 г.

93  %

2018 — 2020 г.

63  %

2021 — 2023 г.

45  %

2024 — 2026 г.

31  %

2027 — 2029 г.

24  %

2030 г.

21  %

Максималното количество, референтните стойности и квотите за пускане на пазара на флуоровъглеводороди, посочени в членове 15 и 16, се изчисляват като общо количество на всички видове флуоровъглеводороди, изразено в тон/тонове CO2 еквивалент.

Изчисляването на референтните стойности и квотите за пускане на пазара на флуоровъглеводороди, посочени в членове 15 и 16, се извършва въз основа на количествата флуоровъглеводороди, които производителите и вносителите са пуснали на пазара на Съюза по време на референтния период или периода на разпределение, като се изключат количествата флуоровъглеводороди за приложенията по член 15, параграф 2 през същия период, въз основа на наличните данни.

Сделките по член 15, параграф 2, буква в) се проверяват в съответствие с член 19, параграф 6, независимо от съответните количества.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 16

1.

Определяне на количеството, което трябва да се разпредели на предприятията, за които е определена референтна стойност съгласно член 16, параграфи 1 и 3

Всяко предприятие, за което е определена референтна стойност, получава квота, съответстваща на 89 % от референтната стойност, умножена по процента, посочен в приложение V за съответната година.

2.

Определяне на количеството, което ще се разпредели на предприятията, които са подали декларация по член 16, параграф 2

Сборът от квотите, разпределени съгласно точка 1, се изважда от максималното количество за дадена година, определено в приложение V, за да се определи количеството, което следва да се разпредели на предприятия, за които не е била определена референтна стойност и които са подали декларация по член 16, параграф 2 (количество за разпределяне на етап 1 от изчисляването).

2.1.   Етап 1 от изчисляването

На всяко предприятие се разпределя количество, съответстващо на заявеното от него в декларацията, което обаче не надхвърля пропорционалния дял от количеството, което се разпределя на етап 1.

Пропорционалният дял се изчислява, като се раздели 100 на броя на предприятията, които са подали декларация. Сборът от квотите, отпуснати в етап 1, се изважда от количеството, което се разпределя на етап 1, за да се определи количеството, което да бъде разпределено на етап 2.

2.2.   Етап 2 от изчисляването

Всяко предприятие, което не е получило 100 % от заявеното в декларацията количество на етап 1, получава допълнително количество, равно на разликата между заявеното количество и количеството, получено на етап 1. То обаче не трябва да превишава пропорционалния дял от количеството, което се разпределя на етап 2.

Пропорционалният дял се изчислява, като се раздели 100 на броя на предприятията, които имат право да получат количества на етап 2. Сборът от квотите, отпуснати в етап 2, се изважда от количеството, което се разпределя на етап 2, за да се определи количеството, което да бъде разпределено на етап 3.

2.3.   Етап 3 от изчисляването

Етап 2 се повтаря, докато се изпълнят всички искания или докато оставащото количество, което да се разпредели в следващата фаза, е по-малко от 500 тона еквивалент на CO2.

3.

Определяне на количеството, което да бъде разпределено на предприятията, подали декларация по член 16, параграф 4.

При разпределението на квотите за 2015 — 2017 г. сборът от квотите, разпределени по точки 1 и 2, се изважда от максималното количество за дадена година, определено в приложение V, за да се определи количеството, което да се разпредели на предприятия, за които е определена референтна стойност и които са подали декларация по член 16, параграф 4.

Прилага се механизмът за разпределяне, посочен в точки 2.1 и 2.2.

При разпределението на квотите за 2018 г. и за всяка година след това предприятията, които са подали декларация по член 16, параграф 4, се третират по същия начин както предприятията, които са подали декларация по член 16, параграф 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ДОКЛАДВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 19

1. Всеки производител, посочен в член 19, параграф 1, докладва относно:

а) общото количество на всяко вещество, посочено в приложения I и II, което той е произвел в Съюза, като посочва основните категории на приложение, където се употребява веществото;

б) количествата от всяко вещество, посочено в приложение I и когато е приложимо — в приложение II, които производителят е пуснал на пазара в Съюза, като посочва отделно количествата, пуснати на пазара за употреба като изходна суровина, за директен износ, за производство на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични компоненти, за употреба във военно оборудване и за употреба при ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници;

в) количествата от всяко вещество, посочено в приложения I и II, които са били съответно рециклирани, регенерирани и унищожени;

г) всички запаси, съхранявани в началото и в края на отчетния период.

д) всяко разрешение за използване на квота за целите на член 14, като се посочват съответните количества.

2. Всеки вносител, посочен в член 19, параграф 1, докладва относно:

а) количествата от всяко вещество, посочено в приложение I и когато е приложимо — в приложение II, които производителят е внесъл на пазара в Съюза, като посочва основните категории на приложение, където се използва веществото, и като посочва отделно количествата, пуснати на пазара за унищожаване, употреба като изходна суровина, за директен износ, за производство на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични компоненти, за употреба във военно оборудване и за употреба при ецване на полупроводникови материали и почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници;

б) количествата от всяко вещество, посочено в приложения I и II, които са били съответно рециклирани, регенерирани и унищожени;

в) всяко разрешение за използване на квота за целите на член 14, като се посочват съответните количества;

г) всички запаси, съхранявани в началото и в края на отчетния период.

3. Всеки износител, посочен в член 19, параграф 1, докладва относно:

а) количеството от всяко вещество, посочено в приложения I и II, което той е изнесъл от Съюза, различно от количеството, предвидено за рециклиране, регенериране или унищожаване;

б) всички количества от всяко вещество, посочено в приложения I и II, което той е изнесъл от Съюза съответно за рециклиране, регенериране и унищожаване.

4. Всяко предприятие, посочено в член 19, параграф 2, докладва относно:

а) количествата от всяко вещество, посочено в приложения I и II, което е унищожено, включително количествата от тези вещества, съдържащи се в продукти или оборудване;

б) запасите от всяко вещество, посочено в приложения I и II, предвидени за унищожаване, включително количествата от тези вещества, съдържащи се в продукти или оборудване;

в) технологията, използвана за унищожаването на веществата, посочени в приложения I и II.

5. Всяко предприятие, посочено в член 19, параграф 3, докладва относно количествата от всяко вещество, посочено в приложение I, използвано като изходна суровина.

6. Всяко предприятие, посочено в член 19, параграф 4, докладва относно:

а) категориите продукти или оборудване, съдържащи вещества, посочени в приложения I и II;

б) броя на отделните единици;

в) всички количества от всяко вещество, посочено в приложения I и II, съдържащо се в продукти или оборудване.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 842/2006

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграфи 2 и 3

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграфи 1, 2 и 3

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 3, втора алинея

Член 3, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 5

Член 4, параграф 4

Член 3, параграф 6

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 7

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 5, параграф 1

Член 10, параграфи 5 и 12

Член 5, параграф 2, първо изречение

Член 10, параграфи 1, 2 и 6

Член 5, параграф 2, второ изречение

Член 10, параграф 10, първа алинея

Член 5, параграф 2, трето изречение

Член 10, параграф 10, втора алинея

Член 5, параграф 3

Член 3, параграф 4, първа алинея и член 10, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 11, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 10, параграф 13

Член 6, параграф 1

Член 19, параграф 1 и приложение VII

Член 6, параграф 2

Член 19, параграф 7

Член 6, параграф 3

Член 19, параграф 8

Член 6, параграф 4

Член 20 и член 6, параграф 2

Член 7, параграф 1, първа алинея, първо изречение

Член 12, параграф 1, първо изречение

Член 7, параграф 1, първа алинея, второ и трето изречение

Член 12, параграфи 2, 3 и 4

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 13

Член 7, параграф 2

Член 12, параграф 1, второ изречение

Член 7, параграф 3, първо изречение

Член 12, параграф 14

Член 7, параграф 3, второ изречение

Член 12, параграф 15

Член 8, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10

Член 21, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 24

Член 13, параграф 1

Член 25, параграф 1, първа алинея

Член 13, параграф 2

Член 25, параграф 1, втора алинея

Член 14

Член 15

Член 27

Приложение I — част 1

Приложение I

Приложение I — част 2

Приложение IV

Приложение II

Приложение III( 1 ) ОВ С 271, 19.9.2013 г., стр. 138.

( 2 ) Позиция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

( 3 ) Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 1993 г. за сключване на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11).

( 4 ) Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

( 6 ) Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

( 7 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 8 ) Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 7).

( 9 ) Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 25).

( 10 ) Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 4).

( 11 ) Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 10).

( 12 ) Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 3).

( 13 ) Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 12).

( 14 ) Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 17).

( 15 ) Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 21).

( 16 ) Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 25).

( 17 ) Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 28).

( 18 ) Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

( 19 ) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

( 20 ) Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12).

( 21 ) Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

( 22 ) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Top