Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R0510

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 510/2014 ( 2014. gada 16. aprīlis ), ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009

OV L 150, 20.5.2014., 1./58. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 510/2014

(2014. gada 16. aprīlis),

ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009 (3) un Padomes Regula (EK) Nr. 614/2009 (4) ir jāpielāgo Lisabonas līgumam, un jo īpaši attiecībā uz tajā paredzēto nošķīrumu starp deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Ir nepieciešami papildu pielāgojumi, kas uzlabotu spēkā esošo tekstu skaidrību un pārskatāmību.

(2)

Līdz 2013. gada 31. decembrim Līgumā par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) paredzētās kopējās lauksaimniecības politikas (“KLP”) galvenais juridiskais instruments ir bijusi Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (5).

(3)

KLP reformas satvarā Regula (EK) Nr. 1234/2007 no 2014. gada 1. janvāra ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (6). Regula (EK) Nr. 1216/2009 un Regula (EK) Nr. 614/2009 būtu jāpielāgo, ņemot vērā minēto regulu, lai saglabātu konsekvenci ar trešām valstīm noslēgtos tirdzniecības nolīgumos par lauksaimniecības produktiem, no vienas puses, un lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, no otras puses.

(4)

Dažus lauksaimniecības produktus izmanto, lai ražotu gan pārstrādātus lauksaimniecības produktus, gan preces, kas nav iekļautas LESD I pielikumā (“I pielikumā neiekļautās preces”). Ir jāveic pasākumi gan kopējās lauksaimniecības politikas, gan kopējās tirdzniecības politikas satvarā, ņemot vērā to, kā šādu produktu un preču tirdzniecība ietekmē LESD 39. panta mērķu sasniegšanu un kā pasākumi, kas pieņemti, lai īstenotu LESD 43. pantu, iespaido minēto produktu un preču ekonomisko stāvokli, ņemot vērā lauksaimniecības produktu iegādes izmaksu atšķirības Savienībā un pasaules tirgū.

(5)

Ņemot vērā to, ka lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozares stāvoklis Savienībā ir atšķirīgs, Savienībā tiek nošķirti lauksaimniecības produkti, kas iekļauti LESD I pielikumā, un pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kas šajā pielikumā nav iekļauti. Atsevišķās trešās valstīs, ar kurām Savienība slēdz nolīgumus, šāds nošķīrums netiek veikts. Tāpēc būtu jāparedz, ka vispārējos noteikumus, ko piemēro pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kuri nav iekļauti LESD I pielikumā, attiecina uz dažiem minētajā pielikumā iekļautiem lauksaimniecības produktiem, ja šo divu produktu veidu pielīdzināšana ir paredzēta starptautiskā nolīgumā.

(6)

Ja šajā regulā ir atsauce uz starptautiskiem nolīgumiem, ko Savienība noslēgusi vai provizoriski piemērojusi saskaņā ar LESD, šajā sakarā norāda LESD 218. pantu.

(7)

Lai novērstu vai neitralizētu nelabvēlīgo ietekmi, kāda dažu pārstrādātu lauksaimniecības produktu importam varētu būt uz Savienības tirgu un kopējās lauksaimniecības politikas efektivitāti, būtu jāparedz iespēja šādu produktu importam piemērot papildu nodokli, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(8)

Olu albumīns un piena albumīns ir pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kas nav iekļauti LESD I pielikumā. Saskaņotības un vienkāršības labad Regulā (EK) Nr. 614/2009 noteiktā vienotā sistēma olu albumīna (ovalbumīna) un piena albumīna (laktalbumīna) tirdzniecībai būtu jāintegrē tirdzniecības režīmā, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm. Tā kā olas lielā mērā var aizstāt ar olu albumīnu un zināmā mērā ar piena albumīnu, tirdzniecības režīmam, ko piemēro olu albumīnam un piena albumīnam, būtu jāatbilst režīmam, kas noteikts olām.

(9)

Neskarot īpašos noteikumus par preferenciālas tirdzniecības režīmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 (7), kā arī citus autonomus Savienības tirdzniecības nolīgumus, ir jāparedz galvenie noteikumi, kas reglamentē tirdzniecības režīmu, kurš piemērojams pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un I pielikumā neiekļautajām precēm, kas iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus. Tāpat jānodrošina, lai pazemināti ievedmuitas nodokļi un tarifu kvotas tiktu noteiktas un eksporta kompensācijas tiktu piešķirtas saskaņā ar šiem galvenajiem noteikumiem. Paredzot šādus noteikumus, būtu jāņem vērā ievedmuitas nodokļu un eksporta subsīdiju ierobežojumi, kas izriet no saistībām, kuras Savienība uzņēmusies saskaņā ar PTO nolīgumiem un divpusējiem nolīgumiem.

(10)

Olu albumīna un piena albumīna tirgus ir cieši saistīts ar olu tirgu, tāpēc būtu jāparedz iespēja pieprasīt uzrādīt olu albumīna un piena albumīna importa licenci un atcelt procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanu olu albumīnam un piena albumīnam, ja šīs procedūras dēļ Savienības olu albumīna un piena albumīna tirgū vai olu tirgū ir radušies vai var rasties traucējumi. Būtu jānodrošina iespēja uz olu albumīna un piena albumīna importa licenču izsniegšanu un šo produktu laišanu brīvā apgrozībā, par kuriem izsniegta licence, attiecināt prasības par to izcelsmi, pirmavotu, autentiskumu un kvalitātes pazīmēm.

(11)

Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un pārmaiņas tirgū, olu albumīna un piena albumīna tirgu un olu tirgus vajadzības un olu albumīna un piena albumīna importa uzraudzības rezultātus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz noteikumiem par olu albumīna un piena albumīna importu ar mērķi laist tos brīvā apgrozībā, ievērojot prasību uzrādīt importa licenci, attiecībā uz noteikumiem par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šīs importa licences, un tās tiesiskajām sekām, uz gadījumiem, kad attiecībā uz licencē minēto pienākumu tiek piemērota pielaide, uz noteikumiem, ka, izdodot importa licences un laižot produktus brīvā apgrozībā, ir jāuzrāda trešās valsts vai personas izdots dokuments, kas inter alia apliecina produktu izcelsmi, izcelšanās vietu, autentiskumu un kvalitātes pazīmes, uz noteikumiem par importa licenču nodošanu vai šādas nodošanas aizliegumu, kā arī gadījumiem, kad nav jāuzrāda importa licence, un gadījumiem, kad ir vai nav jāiemaksā nodrošinājums, ar kuru garantē, ka produkti tiek importēti licences derīguma termiņā.

(12)

Daži pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kas nav iekļauti LESD I pielikumā, ir iegūti, izmantojot lauksaimniecības produktus, uz kuriem attiecas kopējā lauksaimniecības politika. Tāpēc ar nodokļiem, ko piemēro šādu pārstrādātu lauksaimniecības produktu importam, būtu jāizlīdzina atšķirība starp to ražošanā izmantoto lauksaimniecības produktu cenām pasaules tirgū un Savienības tirgū, vienlaikus nodrošinot attiecīgās pārstrādes rūpniecības konkurētspēju.

(13)

Saskaņā ar dažiem starptautiskiem nolīgumiem Savienības tirdzniecības politikas satvarā attiecībā uz pārstrādātu lauksaimniecības produktu ievedmuitas nodokļiem tiek piešķirti ievedmuitas nodokļu lauksaimniecības komponenta, cukura un miltu papildu nodokļu un ad valorem nodokļa samazinājumi vai pakāpeniska atcelšana. Vajadzētu būt iespējai minētos samazinājumus noteikt, pamatojoties uz lauksaimniecības komponentiem, kas piemērojami nepreferenciālas tirdzniecības režīmam.

(14)

Ievedmuitas nodokļa lauksaimniecības komponentam būtu jāizlīdzina pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā izmantoto lauksaimniecības produktu cenu atšķirības pasaules tirgū un Savienības tirgū. Tāpēc, aprēķinot pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamo ievedmuitas nodokļa lauksaimniecības komponentu, ir jāsaglabā cieša saikne ar tādu lauksaimniecības produktu ievedmuitas nodokļa lauksaimniecības komponentu, ko importē neizmainītā stāvoklī.

(15)

Lai īstenotu starptautiskos nolīgumus, kuros paredzēta pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamo ievedmuitas nodokļu samazināšana vai pakāpeniska atcelšana, pamatojoties uz to, ka šo produktu ražošanā ir izmantoti vai tiek uzskatīti par izmantotiem noteikti lauksaimniecības produkti, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz tādu lauksaimniecības produktu saraksta izveidi, kuri uzskatāmi par izmantotiem pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanā, uz līdzvērtīgu daudzumu noteikšanu un noteikumiem par citu lauksaimniecības produktu pārvēršanu līdzvērtīgos tādu konkrēto lauksaimniecības produktu daudzumos, kurus uzskata par izmantotiem, uz samazinātā lauksaimniecības komponenta un samazināto papildu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamiem elementiem un šādu aprēķinu metodēm, kā arī uz nelielām summām, kurām samazinātajiem lauksaimniecības komponentiem un cukura un miltu papildu nodokļiem jābūt noteiktiem kā nulle.

(16)

Ir iespējams importa tarifu koncesijas piešķirt neierobežotam attiecīgo preču daudzumam vai ierobežotam daudzumam, kurš ietverts tarifu kvotā. Ja saskaņā ar konkrētiem starptautiskiem nolīgumiem tarifu koncesijas piešķir tarifu kvotu satvarā, šīs kvotas būtu jāatver un jāpārvalda Komisijai. Praktisku apsvērumu dēļ ir svarīgi, lai uz tādas ievedmuitas nodokļu nelauksaimniecības daļas pārvaldību, ko piemēro precēm, kurām ir saskaņotas tarifu preferences, attiektos tādi paši noteikumi kā uz lauksaimniecības komponenta pārvaldību.

(17)

Olu albumīna un piena albumīna tirgus ir cieši saistīts ar olu tirgu, tāpēc tarifu kvotas olu albumīnam un piena albumīnam būtu jāatver un jāpārvalda tāpat kā tarifu kvotas olām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013. Izraugoties pārvaldības metodi, vajadzības gadījumā būtu jāņem vērā Savienības tirgus piegādes vajadzības un nepieciešamība saglabāt šā tirgus līdzsvaru, un tās pamatā vajadzētu būt iepriekš izmantotām metodēm, ņemot vērā no PTO nolīgumiem izrietošās tiesības.

(18)

Lai uzņēmējiem nodrošinātu vienādu piekļuvi tirgum un vienlīdzīgu attieksmi, ņemtu vērā Savienības tirgus piegādes prasības un saglabātu šā tirgus līdzsvaru, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz nosacījumiem, kas jāizpilda, lai iesniegtu pieteikumu importa tarifu kvotas satvarā, uz noteikumiem par tiesību nodošanu importa tarifu kvotas satvarā, ar kuriem nosaka, ka uz dalību tarifu kvotā attiecas nodrošinājuma iemaksa, kā arī uz specifikācijām, prasībām vai ierobežojumiem, kas piemērojami tarifu kvotām.

(19)

Lai nodrošinātu, ka ir iespējams eksportētiem produktiem piemērot īpašu importa režīmu trešā valstī saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, ievērojot starptautiskos nolīgumus, ko Savienība noslēgusi saskaņā ar LESD, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz noteikumiem, ar kuriem nosaka prasību dalībvalstu kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma un pienācīgām pārbaudēm izdot dokumentu, kas apliecina, ka ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz produktiem, kuriem, ja tos eksportē, var piemērot īpašu importa režīmu trešā valstī, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(20)

Iespējams, ka ar Savienības izejvielām nepietiek, lai konkurences apstākļos pilnībā apmierinātu pārstrādes uzņēmumu pieprasījumu pēc lauksaimniecības izejvielām. Saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (8) šādām precēm var piemērot procedūru “ievešana pārstrādei”, ja ir izpildīti ekonomiskie nosacījumi, kas noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (9). Regulu (EEK) Nr. 2913/92 ir paredzēts aizstāt ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (10), taču tikai no 2016. gada 1. jūnija. Tādēļ ir pamatoti šajā regulā atsaukties uz Regulu (EEK) Nr. 2913/92, jo īpaši ņemot vērā faktu, ka turpmāk atsauces uz Regulu (EEK) Nr. 2913/92 jāuzskata par atsaucēm uz Regulu (ES) Nr. 952/2013. Skaidri noteiktos apstākļos būtu jāizvērtē iespēja paredzēt ekonomiskos nosacījumus, kas jāizpilda, lai noteiktiem lauksaimniecības produktu daudzumiem varētu piemērot procedūru “ievešana pārstrādei”. Šie daudzumi būtu jānosaka, pamatojoties uz līdzsvarotām piegādēm. Lai nodrošinātu taisnīgu piekļuvi pieejamiem daudzumiem, vienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmējiem un skaidrību, būtu jāizmanto sistēma, kurā tiek izmantotas dalībvalstu izsniegtās atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai.

(21)

Lai nodrošinātu procedūras “ievešana pārstrādei” pārdomātu un rezultatīvu pārvaldību, ņemot vērā situāciju attiecīgo izstrādājumu tirgū Savienībā un pārstrādes rūpniecības uzņēmumu vajadzības un praksi, būtu jāparedz, ka Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu tiek deleģētas pilnvaras pieņemt aktus par tādu lauksaimniecības produktu sarakstu, par kuriem var izsniegt atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai; nosaka tiesības, kas izriet no atļaujām procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai un to tiesiskās sekas; paredz noteikumus par šo tiesību nodošanu starp uzņēmumiem un noteikumus, kas nepieciešami, lai procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai izsniegto atļauju sistēma attiecībā uz atļaujas autentiskumu, tās nodošanu vai minētās nodošanas ierobežojumiem būtu uzticama un efektīva.

(22)

Būtu jāparedz kārtība, kādā atbilstīgi Savienības PTO saistībās noteiktajiem ierobežojumiem piešķiramas eksporta kompensācijas par dažiem lauksaimniecības produktiem, kas izmantoti LESD I pielikumā neiekļauto preču ražošanā, lai neliktu ciest ražotājiem, kuriem minētās preces jāiegādājas par cenām, kas noteiktas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Šīm kompensācijām vajadzētu segt tikai lauksaimniecības produkta cenas atšķirību Savienības tirgū un pasaules tirgū. Tāpēc minētā kārtība būtu jāiedibina kā daļa no dažu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu preču tirdzniecības režīma.

(23)

Būtu jāizveido tādu I pielikumā neiekļauto preču saraksts, par kurām var saņemt eksporta kompensāciju, ņemot vērā ietekmi, kāda ir šo preču ražošanā izmantoto lauksaimniecības produktu cenu atšķirībām Savienības tirgū un pasaules tirgū, un nepieciešamību pilnībā vai daļēji izlīdzināt šīs atšķirības, lai atvieglotu tādu lauksaimniecības produktu eksportēšanu, kas izmantoti I pielikumā neiekļauto preču ražošanā.

(24)

Jānodrošina, lai eksporta kompensācijas netiktu piešķirtas par tādām brīvā apgrozībā laistām importētām I pielikumā neiekļautajām precēm, kas ir reeksportētas, eksportētas pēc pārstrādes vai ietvertas citās I pielikumā neiekļautajās precēs. Attiecībā uz importētiem graudaugiem, rīsiem, pienu un piena produktiem vai olām, kas laisti brīvā apgrozībā, ir jānodrošina, lai kompensācijas netiktu piešķirtas par precēm, kas eksportētas pēc pārstrādes vai ietvertas I pielikumā neiekļautajās precēs.

(25)

Eksporta kompensāciju likmes lauksaimniecības produktiem, kuri eksportēti kā I pielikumā neiekļautās preces, būtu jānosaka saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem un praktisku kārtību, ko piemēro eksporta kompensāciju likmēm lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē neizmainītā stāvoklī atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1308/2013 un Padomes Regulai (ES) Nr. 1370/2013 (11).

(26)

Ņemot vērā, no vienas puses, ciešo saikni starp I pielikumā neiekļautajām precēm un to ražošanā izmantotajiem lauksaimniecības produktiem, un, no otras puses, atšķirības starp šīm precēm un produktiem, no otras puses, ir jāparedz prasība I pielikumā neiekļautajām precēm piemērot tādus horizontālos noteikumus par eksporta kompensācijām, kuri noteikti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013

(27)

Lai ņemtu vērā I pielikumā neiekļauto preču, kurās ietverti noteikti lauksaimniecības produkti, īpašos ražošanas procesus un tirdzniecības prasības, būtu jāparedz, ka Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu tiek deleģētas pilnvaras izstrādāt noteikumus attiecībā uz eksportējamo I pielikumā neiekļauto preču un to ražošanā izmantoto lauksaimniecības produktu īpašībām, noteikumus par eksporta kompensāciju noteikšanu dažiem lauksaimniecības produktiem, kuri eksportēti pēc pārstrādes I pielikumā neiekļautajās precēs, noteikumus par apliecinājumu, ar ko jāpierāda eksportētu I pielikumā neiekļauto preču sastāvu, noteikumus, kas paredz deklarēt dažu importētu lauksaimniecības produktu izmantojumu, noteikumus par lauksaimniecības produktu pielīdzināšanu pamatproduktiem un par references daudzuma noteikšanu katram no šiem pamatproduktiem un horizontālo noteikumu piemērošanu lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijām I pielikumā neiekļautajām precēm.

(28)

Atbilstība eksporta apjoma ierobežojumiem, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kurus Savienība noslēgusi vai sākotnēji piemērojusi saskaņā ar LESD, būtu jānodrošina, izdodot tādus kompensācijas sertifikātus, kas attiecas uz minētajos nolīgumos noteiktiem atsauces laikposmiem, ņemot vērā summu, kas gadā paredzēta mazajiem eksportētājiem.

(29)

Eksporta kompensācijas būtu jāpiešķir par summām, kas nepārsniedz kopējo pieejamo summu, atkarībā no tā, kāda ir I pielikumā neiekļauto preču tirdzniecības situācija. Kompensācijas sertifikātu sistēmai būtu jāveicina kompensāciju summu efektīva pārvaldība.

(30)

Būtu jāparedz, ka dalībvalstu izdotie kompensācijas sertifikāti ir derīgi visā Savienībā un ka tie ir izsniedzami tikai tad, ja tiek iemaksāts nodrošinājums, kas garantē, ka uzņēmums pieteiksies kompensācijas saņemšanai. Būtu jāparedz noteikumi par to, ka kompensācijas piešķiršana atbilstīgi iepriekšējas noteikšanas sistēmai attiecas uz visām piemērojamām kompensācijas likmēm, un par nodrošinājuma iemaksāšanu un atbrīvošanu.

(31)

Lai pārraudzītu ar eksporta kompensācijām saistītos izdevumus un kompensācijas sertifikātu sistēmas ieviešanu, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no kompensācijas sertifikātiem, noteikumus par to nodošanu vai to nodošanas ierobežojumiem, gadījumiem un situācijām, kad netiek prasīts uzrādīt kompensācijas sertifikātu vai iemaksāt nodrošinājumu, un par pielaidi, saskaņā ar kuru netiek pildīts pienākums pieteikties kompensāciju saņemšanai.

(32)

Būtu jāizvērtē, kā ar eksporta kompensācijām saistītie mērķtiecīgie pasākumi ietekmē uzņēmumus, kas pārstrādā lauksaimniecības produktus, un jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus. Ņemot vērā mazo eksportētāju konkrētās vajadzības, tiem katrā budžeta gadā būtu jāpiešķir kopējā summa, un tie būtu jāatbrīvo no prasības iesniegt kompensācijas sertifikātus saskaņā ar eksporta kompensāciju režīmu.

(33)

Ja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 ir pieņemti pasākumi attiecībā uz kāda lauksaimniecības produkta eksportu un ja šo pasākumu mērķa sasniegšanu var kavēt tādu I pielikumā neiekļauto preču eksports, kurās ir augsts attiecīgā lauksaimniecības produkta saturs, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus, ar ko nosaka līdzvērtīgus pasākumus, kuri veicami attiecībā uz šo I pielikumā neiekļauto preču eksportu, vienlaikus izpildot visas saistības, ko paredz starptautiskie nolīgumi.

(34)

Saskaņā ar dažiem starptautiskajiem nolīgumiem Savienība var ierobežot ievedmuitas nodokļus un par eksportu maksājamās summas, lai pilnīgi vai daļēji izlīdzinātu tādu lauksaimniecības produktu cenu atšķirības, kas izmantoti pārstrādātu lauksaimniecības produktu vai attiecīgo I pielikumā neiekļauto preču ražošanā. Attiecībā uz šiem pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem un I pielikumā neiekļautajām precēm ir jānosaka, ka minētās summas ir nosakāmas kopīgi kā daļa no kopējā nodokļa un ka tām ir jāizlīdzina lauksaimniecības produktu cenu atšķirības, kas jāņem vērā attiecīgās valsts vai reģiona tirgū un Savienības tirgū.

(35)

Tā kā pārstrādātu lauksaimniecības produktu un I pielikumā neiekļauto preču sastāvs var būt svarīgs šajā regulā noteiktā tirdzniecības režīma pareizai piemērošanai, būtu jāparedz iespēja noteikt to sastāvu, veicot kvantitatīvu un kvalitatīvu analīzi.

(36)

Lai īstenotu Savienības noslēgtos starptautiskos nolīgumus un nodrošinātu skaidrību un atbilstību grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (12), Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz šīs regulas un tās pielikumu nebūtisku elementu papildināšanu un grozīšanu minētajos nolūkos.

(37)

Būtu jānosaka, ka dalībvalstīm jāsniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informācija, kas nepieciešama, lai īstenotu tirdzniecības režīmu attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un I pielikumā neiekļautajām precēm.

(38)

Lai nodrošinātu informācijas sistēmu integritāti un pārsūtīto dokumentu un ar tiem saistīto datu autentiskumu un saprotamību, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz paziņojamās informācijas būtību un veidu, apstrādājamo datu kategorijām, maksimālo glabāšanas laiku un apstrādes mērķi, piekļuves tiesībām attiecīgai informācijai vai informācijas sistēmām un šīs informācijas publiskošanas nosacījumiem.

(39)

Piemēro Savienības tiesību aktus attiecībā uz personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (13) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (14).

(40)

Lai uzņēmējiem un valsts iestādēm netiktu uzlikts nevajadzīgs administratīvais slogs, būtu jāparedz, ka Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz tāda sliekšņa noteikšanu, zem kura netiek iekasētas vai piešķirtas summas, kas saistītas ar ievedmuitas nodokļiem, papildu ievedmuitas nodokļiem, samazinātiem ievedmuitas nodokļiem, eksporta kompensācijām un summām, kuras iekasējamas vai maksājamas, kompensējot kopīgi noteiktu cenu.

(41)

Ņemot vērā ciešo saikni starp I pielikumā neiekļautajām precēm un to ražošanā izmantotajiem lauksaimniecības produktiem, ir jāparedz prasība I pielikumā neiekļautajām precēm mutatis mutandis piemērot horizontālos noteikumus par nodrošinājumu, pārbaudēm, verifikāciju, kontroli un sankcijām, kas noteikti un pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (15).

(42)

Lai nodrošinātu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013 pieņemto horizontālo noteikumu piemērošanu importa licencēm un tarifu kvotām pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, un eksporta kompensācijām, un kompensācijas sertifikātiem par I pielikumā neiekļautajām precēm, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus, ar kuriem vajadzības gadījumā pielāgo horizontālos noteikumus par nodrošinājumu, pārbaudēm, verifikāciju, kontroli un sankcijām, kuri pieņemti saskaņā ar šo regulu.

(43)

Pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanas posmā pirms deleģēto aktu pieņemšanas rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(44)

Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus attiecībā uz importu, būtu jāparedz, ka Komisijai tiek piešķirtas īstenošanas pilnvaras attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka pārstrādātos lauksaimniecības produktus, kuriem būtu jāpiemēro papildu ievedmuitas nodokļi, lai novērstu vai neitralizētu nelabvēlīgo ietekmi uz Savienības tirgu; pasākumiem, kas saistīti ar šo papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanu un attiecas uz termiņu, kādā jāpārbauda importa cenas, jāiesniedz dokumentārie pierādījumi un jānosaka papildu ievedmuitas nodokļu līmenis; pasākumiem, ar ko papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanas nolūkā nosaka reprezentatīvās cenas un sprūda apjomus; pasākumiem attiecībā uz olu albumīna un piena albumīna importa licenču formātu un saturu, ar pieteikumu iesniegšanu šo importa licenču saņemšanai un to izsniegšanu un izmantošanu, ar to derīguma termiņu, ar procedūrām nodrošinājuma apjomam un nodrošinājuma apjomu, kas jāiesniedz saistībā ar šīm licencēm, ar apliecinājumu tam, ka ir izpildītas ar šo licenču izmantošanu saistītās prasības, ar pielaides līmeni attiecībā uz pienākuma importēt importa licencē minēto daudzumu un ar aizstājēju importa licenču un dublikātu izsniegšanu, ar pasākumiem importa licenču apstrādei dalībvalstīs, kā arī ar tādas informācijas apmaiņu, kura nepieciešama, lai pārvaldītu olu albumīna un piena albumīna importa licenču sistēmu, tostarp procedūrām attiecībā uz īpašas administratīvās palīdzības sniegšanu starp dalībvalstīm, ar ievedmuitas nodokļu aprēķināšanu un to līmeņa noteikšanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, attiecībā uz kuriem tiek īstenots starptautisks režīms.

(45)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz importu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai arī attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka tādu lauksaimniecības produktu noteiktus daudzumus, kuri uzskatāmi par izmantotiem pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanā, ar mērķi samazināt vai pakāpeniski atcelt ievedmuitas nodokļus, kas piemērojami preferenciālas tirdzniecības režīmā, un nosaka attiecīgās dokumentācijas prasības, ikgadējās tarifu kvotas un izmantojamās pārvaldības metodes pārstrādātu lauksaimniecības produktu un dažu lauksaimniecības produktu importam atbilstīgi Savienības starptautiskajām saistībām; procedūrām tādu īpašu noteikumu piemērošanai, kuri paredzēti starptautiskos nolīgumos, vai akts, ar ko pieņemts importa vai eksporta režīms, jo īpaši par garantijām, kas attiecas uz produkta īpašībām, pirmavotu un izcelsmi, tā dokumenta atzīšanu, kuru izmanto šo garantiju pārbaudīšanai; eksportētājvalsts izsniegta dokumenta uzrādīšanu un produktu galamērķi un izmantojumu; pasākumiem, ar ko paredz importa licenču derīguma termiņu, procedūras attiecībā uz iemaksājamo nodrošinājumu un tā summu, šo importa licenču izmantošanu un vajadzības gadījumā īpašus pasākumus, jo īpaši attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jāiesniedz importa pieteikumus un jāpiešķir atļauja tarifu kvotas satvarā, un attiecīgās dokumentācijas prasības.

(46)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz importu un “ievešanu pārstrādei” procedūru, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai arī attiecībā uz pasākumiem procesa pārvaldībai, garantējot, ka nav pārsniegti tarifu kvotas satvarā pieejamie daudzumi; un pasākumiem, ar ko pārdala neizmantotos tarifu kvotas daudzumus; aizsardzības pasākumiem pret importu Savienībā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 260/2009 (16) un Padomes Regulu (EK) Nr. 625/2009 (17) vai aizsardzības pasākumus, kuri noteikti starptautiskos nolīgumos; pasākumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu daudzumu, par kuru var izsniegt atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai; pasākumiem, kas saistīti ar procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai izsniegto atļauju sistēmas ieviešanu un attiecas uz vajadzīgiem dokumentiem un procedūrām, kuras jāpiemēro, iesniedzot pieteikumus un izsniedzot atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai; pasākumiem, kas saistīti ar dalībvalstu īstenoto pārvaldību attiecībā uz atļaujām procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, procedūrām, kas saistītas ar administratīvo palīdzību starp dalībvalstīm; pasākumiem, ar ko ierobežo daudzumus, par kuriem var izsniegt atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, noraida daudzumus, kurus piemēro saistībā ar šīm atļaujām, un aptur tādu pieteikumu iesniegšanu, kuros pieprasīta atļauja procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, ja tā tiek pieprasīta lielam daudzumam; un pasākumiem, ar kuriem aptur pārstrādes procedūru vai procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanu olu albumīnam un piena albumīnam..

(47)

Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus attiecībā uz eksportu, būtu jāparedz, ka Komisijai tiek piešķirtas īstenošanas pilnvaras attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar kompensāciju likmju piemērošanu, eksporta kompensāciju aprēķināšanu, dažu produktu pielīdzināšanu pamatproduktiem un pamatproduktu references daudzuma noteikšanu, dažu tādu I pielikumā neiekļauto preču eksporta sertifikātu saņemšanas pieteikuma iesniegšanu, šo sertifikātu izsniegšanu un pārvaldību, kuras nosūta uz noteiktiem galamērķiem, ja tas paredzēts starptautiskā nolīgumā, ko Savienība noslēgusi vai provizoriski piemērojusi saskaņā ar LESD, un ar rīcību gadījumos, kad ražošanas procesā vai blakusproduktu pārstrādes laikā zūd produkti vai samazinās to daudzums.

(48)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz eksportu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai arī attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka tādas procedūras eksportēto I pielikumā neiekļauto preču sastāva paziņošanai un apliecināšanai, kuras nepieciešamas, lai ieviestu eksporta kompensāciju sistēmu, vienkāršotam apliecinājumam, ar ko jāpierāda nonākšanu galamērķī, ja kompensācijas tiek diferencētas, pasākumiem, kas saistīti ar horizontālo noteikumu par eksporta kompensācijām attiecināšanu uz I pielikumā neiekļauto preču eksporta kompensācijām; pasākumiem, kas saistīti ar eksporta kompensāciju sertifikātu sistēmas ieviešanu un attiecas uz kompensācijas sertifikātu pieteikuma iesniegšanu, formātu un saturu, uz kompensācijas sertifikātu formātu, saturu un derīguma laikposmu, procedūru pieteikumu iesniegšanai un kompensācijas sertifikātu izsniegšanai un uz to izmantošanu, procedūrām attiecībā uz iemaksājamo nodrošinājumu un tā summu, un līdzekļiem, ar kuriem var pierādīt, ka ir izpildīti no kompensācijas sertifikātiem izrietošie pienākumi.

(49)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz eksportu un konkrētiem vispārīgiem noteikumiem, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai arī attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar dalībvalstu īstenoto kompensācijas sertifikātu apstrādi, un informācijas apmaiņu un īpašo administratīvo palīdzību starp dalībvalstīm attiecībā uz kompensācijas sertifikātiem; pasākumiem, ar ko nosaka mazajiem eksportētājiem atvēlēto kopējo summu un paredz individuālu slieksni attiecībā uz atbrīvojumu no kompensācijas sertifikātu uzrādīšanas; pasākumiem attiecībā uz aizstājēju kompensācijas sertifikātu izsniegšanu un kompensācijas sertifikātu dublikātiem, pasākumiem, ar ko ierobežo summas, par kurām var izsniegt kompensācijas sertifikātus, noraida daudzumus, kurus piemēro saistībā ar šiem sertifikātiem, un aptur tādu pieteikumu iesniegšanu, kuros pieprasīts kompensācijas sertifikāts, ja tiek piemērota summa, kas pārsniedz pieejamās summas, kuras noteiktas, balstoties uz saistībām, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, nepieciešamajiem procedūras noteikumiem un tehniskajiem kritērijiem, kas attiecas uz citu ar eksportu saistītu pasākumu veikšanu; pasākumiem attiecībā uz piemērojamā nodokļa noteikšanu tiešas kompensēšanas gadījumā preferenciālas tirdzniecības režīmā un saistītajām summām, kas izmaksājamas par eksportu attiecīgajai valstij vai reģionam, pasākumiem, ar ko nodrošina, lai pārstrādātie lauksaimniecības produkti, kuri deklarēti eksportam saskaņā ar preferenciālas tirdzniecības nolīgumu, patiešām netiktu eksportēti saskaņā ar nepreferenciālu nolīgumu vai pretēji; pasākumiem, kas saistīti ar pārstrādātu lauksaimniecības produktu un I pielikumā neiekļauto preču kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodēm; tehniskajiem noteikumiem, kuri nepieciešami to identificēšanai; procedūrām to klasificēšanai kombinētajā nomenklatūrā.

(50)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz eksportu un konkrētiem vispārīgiem noteikumiem, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai arī attiecībā uz pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu Komisijas un dalībvalstu saistības attiecībā uz informācijas apmaiņu par paziņošanas metodēm, noteikumiem par paziņojamo informāciju, paziņojamās informācijas pārvaldības kārtību, paziņojumu saturu, formu, laiku, biežumu un termiņus un kārtību attiecībā uz informācijas un dokumentu nosūtīšanu un pieejamību, ievērojot personas datu aizsardzību un uzņēmumu likumīgās intereses aizsargāt savus un darījumdarbības noslēpumus, un pasākumus par horizontālo noteikumu piemērošanu attiecībā uz nodrošinājumu, pārbaudēm, verifikāciju, kontroli un sankcijām, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013, importa licencēm un tarifu kvotām pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un eksporta kompensācijām un kompensācijas sertifikātiem par I pielikumā neiekļautajām precēm.

(51)

Ievērojot to īpašo būtību, īstenošanas akti, kas attiecas uz pasākumiem, kurus veic, lai noteiktu reprezentatīvās cenas un sprūda apjomus nolūkā piemērot papildu ievedmuitas nodokļus un ievedmuitas nodokļu likmes atbilstīgi Savienības starptautiskajām saistībām; pasākumiem, kurus veic, lai ierobežotu daudzumus, par ko var izdot atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” un kompensācijas sertifikātu izsniegšanai, noraidītu daudzumus, ko piemēro saistībā ar šiem sertifikātiem, un pasākumus procesa pārvaldībai, kurus īsteno, lai garantētu, ka netiek pārsniegti attiecīgajā tarifu kvotā pieejamie daudzumi, un lai pārdalītu neizmantotos tarifu kvotas daudzumus, būtu jāpieņem, nepiemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (18). Visus pārejos īstenošanas aktus saskaņā ar šo regulu būtu jāpieņem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(52)

Būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, lai pieņemtu īstenošanas aktus, kas jāpieņem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011, jo šie akti attiecas uz KLP, kā minēts minētās regulas 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

(53)

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar aizsardzības pasākumiem pret pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu Savienībā vai pret Savienības tirgus darbības traucējumiem vai iespējamiem traucējumiem, kurus iespējams novērst, apturot pārstrādes procedūras vai procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanu olu albumīnam un piena albumīnam, un ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas piemērojami nekavējoties.

(54)

Lai nodrošinātu šīs regulas mērķu sasniegšanu, saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un ir lietderīgi noteikt tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm. Šajā regulā ir paredzēts tikai tas, kas nepieciešams izvirzīto mērķu sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(55)

Lai saglabātu status-quo, šajā regulā būtu jāiekļauj pielikumi, kas satur turpmāk norādīto: pārstrādātu lauksaimniecības produktu saraksts, ar kuru aizstāj pašreizējo Regulas (EK) Nr. 1216/2009 II pielikumu; I pielikumā neiekļautu preču saraksts, ar kuru aizstāj Komisijas Regulas (ES) Nr. 578/2010 (19) II pielikumu un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikumu; to pamatproduktu saraksts, kurus izmanto I pielikumā neiekļauto preču ražošanā, un ar kuru aizstāj Regulas (ES) Nr. 578/2010 I pielikumu; to pārstrādāto lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem var piemērot papildu ievedmuitas nodokļus, un ar kuru aizstāj Regulas (EK) Nr. 1216/2009 III pielikumu; to lauksaimniecības produktu saraksts, kurus izmanto pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanā, un ar kuru aizstāj Regulas (EK) Nr. 1216/2009 I pielikumu.

(56)

Attiecīgi būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 1216/2009 un Regula (EK) Nr. 614/2009.

(57)

Ņemot vērā faktu, ka pirms šīs regulas stāšanās spēkā vajadzīgā saskaņotība tika nodrošināta ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 230. panta 1. punkta otrās daļas i) apakšpunkta starpniecību, šo regulu būtu jāsāk piemērot cik vien drīz iespējams pēc KLP reformu regulu kopuma pieņemšanas, vienlaikus pilnībā ievērojot juridiskās noteiktības intereses un ekonomikas dalībnieku tiesisko paļāvību,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Ar šo regulu nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams pārstrādātu lauksaimniecības produktu importam un I pielikumā neiekļauto preču un šajās I pielikumā neiekļautajās precēs ietvertu lauksaimniecības produktu eksportam.

Šī regula attiecas arī uz tādu lauksaimniecības produktu importu, uz kuriem attiecas starptautisks nolīgums, kurš ir noslēgts vai kuru provizoriski piemēro Savienība saskaņā ar LESD, vai kurš nodrošina pielīdzināšanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kam piemēro preferenciālas tirdzniecības režīmu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“lauksaimniecības produkti” ir produkti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. pantā;

b)

“pārstrādāti lauksaimniecības produkti” ir produkti, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā;

c)

“I pielikumā neiekļautās preces” ir LESD I pielikumā neiekļautie produkti, kas uzskaitīti šīs regulas II pielikuma pirmajā un otrajā slejā;

d)

“pamatprodukti” ir lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti šīs regulas III pielikumā;

e)

“lauksaimniecības komponents” ir vai nu daļa no ievedmuitas nodokļa, ko piemēro pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un kas atbilst ievedmuitas nodokļiem, ko piemēro lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti šīs regulas V pielikumā, vai attiecīgā gadījumā samazināti nodokļi, ko piemēro lauksaimniecības produktiem no attiecīgajām valstīm par izmantoto vai par izmantotiem uzskatīto lauksaimniecības produktu daudzumam;

f)

“nelauksaimniecības komponents” ir maksas daļa, kura atbilst kopējā muitas tarifa nodokļiem un no kuras atskaitīts e) apakšpunktā definētais lauksaimniecības komponents;

g)

“cukura un miltu papildu nodokļi” ir cukura papildu nodoklis (“AD S/Z”) un miltu papildu nodoklis (“AD F/M”), kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma pirmās daļas I iedaļas B.6. punktā un noteikts minētās regulas 1. pielikuma trešās daļas I iedaļas 1. pielikuma 2. tabulā;

h)

ad valorem nodoklis” ir ievedmuitas nodoklis, kas izteikts kā procentuālā daļa no muitas vērtības;

i)

“1. produktu grupa” ir sūkalu pulveris, granulu vai citādā cietā veidā bez pievienota cukura vai citiem saldinātājiem ar KN kodu ex 0404 10 02 līdz ex 0404 10 16;

j)

“2. produktu grupa” ir piena pulveris, piens granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara un kas nav tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg ar KN kodu ex 0402 10 19;

k)

“3. produktu grupa” ir piena pulveris, piens granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kura tauku saturs ir 26 % no svara un kas nav tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg ar KN kodu ex 0402 21 18;

l)

“6. produktu grupa” ir sviests, kura tauku saturs ir 82 %, ar KN kodu ex 0405 10;

II   NODAĻA

PĀRSTRĀDĀTU LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU IMPORTS

I   IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi par importu

I   apakšiedaļa

Pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamie ievedmuitas nodokļi

3. pants

Ievedmuitas nodokļu komponenti

1.   Kopējā muitas tarifā noteiktie ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami šīs regulas I pielikuma 1. tabulā uzskaitītajiem pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem, sastāv no lauksaimniecības komponenta, kurš nav daļa no ad valorem nodokļa, un no nelauksaimniecības komponenta, kurš ir ad valorem nodoklis.

2.   Kopējā muitas tarifā noteiktie ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami šīs regulas I pielikuma 2. tabulā uzskaitītajiem pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem, sastāv no ad valorem nodokļa un lauksaimniecības komponenta, kurš ir daļa no ad valorem nodokļa. Ja I pielikuma 2. tabulā uzskaitītajiem pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem nav ad valorem nodokļa, lauksaimniecības komponents šādiem produktiem tiek uzskatīts par daļu no īpašā nodokļa par minētajiem produktiem.

4. pants

Ievedmuitas nodokļa maksimālā likme

1.   Ja ir jāpiemēro nodokļa maksimālā likme, tās noteikšanai izmanto aprēķina metodi, kas noteikta kopējā muitas tarifā, ievērojot LESD 31. pantu.

2.   Ja maksimālajā nodokļa likmē, kas piemērojama I pielikuma 1. tabulā uzskaitītajiem pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem, ir ietverts cukura un miltu papildu nodoklis, tā noteikšanai izmanto aprēķina metodi, kura noteikta kopējā muitas tarifā, ievērojot LESD 31. pantu.

5. pants

Papildu ievedmuitas nodokļi, kas paredzēti, lai novērstu vai neitralizētu kaitīgu ietekmi uz Savienības tirgu

1.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu IV pielikumā uzskaitītos pārstrādātos lauksaimniecības produktus, kuriem, kad tos importē, piemērojot kopējā muitas tarifā noteikto nodokļa likmi, piemēro papildu ievedmuitas nodokli. Minētos īstenošanas aktus pieņem, tikai lai novērstu vai neitralizētu tādu kaitīgu ietekmi uz Savienības tirgu, ko šāds imports var radīt, un ja:

a)

importu veic par cenu, kas ir mazāka par to, kuru Savienība paziņojusi PTO (“sprūda cena”), vai

b)

importa apjoms gadā pārsniedz noteiktu līmeni (“sprūda apjoms”).

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Papildu ievedmuitas nodokļus saskaņā ar 1. punktu nepiemēro, ja nav iemesla uzskatīt, ka attiecīgais imports varētu traucēt Savienības tirgus darbību vai ka šādu papildu ievedmuitas nodokļa ietekme, ņemot vērā paredzēto mērķi, būtu neproporcionāla.

3.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkā importa cenas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgā sūtījuma CIF importa cenām.

CIF importa cenas pārbauda, salīdzinot tās ar attiecīgā produkta reprezentatīvajām cenām pasaules tirgū vai šā produkta cenām Savienības importa tirgū.

Reprezentatīvās cenas nosaka regulāri, pamatojoties uz datiem, kas savākti, izmantojot Kopienas uzraudzības sistēmu, kura izveidota saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (20) 308.d pantu.

4.   Sprūda apjomu nosaka, pamatojoties uz tirgus pieejamības iespējām, kas noteiktas kā importa procentuālā daļa no attiecīgā iekšzemes patēriņa trīs gados pirms gada, kad rodas vai var rasties 1. punktā minētās negatīvās sekas.

5.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros ir ietverti pasākumi, kas nepieciešami, lai piemērotu šo pantu, jo īpaši attiecībā uz termiņu, kādā jāpārbauda importa cena, un dokumentāro pierādījumu iesniegšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nepiemērojot 44. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, attiecībā uz produktiem, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu:

a)

papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanas nolūkā nosakot reprezentatīvās cenas un sprūda apjomus;

b)

nosakot papildu ievedmuitas nodokļu līmeni saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti starptautiskos nolīgumos, kuri noslēgti vai kurus provizoriski piemēro Savienība atbilstīgi LESD.

7.   Komisija 1. punkta a) apakšpunktā minētās sprūda cenas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

II   apakšiedaļa

Olu albumīna un piena albumīna imports

6. pants

Olu albumīna un piena albumīna importa licences

1.   Uz olu albumīna un piena albumīna importu ar mērķi laist tos brīvā apgrozībā var attiecināt prasību uzrādīt importa licenci, ja šāda licence nepieciešama attiecīgo tirgu pārvaldībai un jo īpaši minēto produktu tirdzniecības uzraudzībai.

2.   Neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 14. pantu, 1. punktā minētās importa licences dalībvalstis izsniedz jebkuram pieteikuma iesniedzējam, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, neatkarīgi no minētā pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības veikšanas vietas, ja vien akts, kas pieņemts saskaņā ar LESD 43. panta 2. punktu, neparedz citādi.

3.   Šā panta 1. punktā minētās importa licences ir derīgas visā Savienībā.

4.   Uz 1. punktā minēto importa licenču izsniegšanu un tādu preču laišanu brīvā apgrozībā, uz kurām šīs licences attiecas, var attiecināt prasības par attiecīgā produkta izcelsmi un pirmavotu un prasību uzrādīt trešās valsts vai personas izsniegtu dokumentu, kas inter alia apliecina produktu izcelsmi, pirmavotu, autentiskumu un kvalitātes pazīmes.

7. pants

Ar importa licencēm saistīts nodrošinājums

1.   Uz 6. pantā minēto importa licenču izsniegšanu var attiecināt prasību iemaksāt nodrošinājumu, kas garantē, ka uzņēmums importēs produktus importa licences derīguma termiņā.

2.   Ja produkti netiek importēti importa licences derīguma termiņā, iemaksāto nodrošinājumu pilnībā vai daļēji ietur.

3.   Tomēr, ja produkti noteiktajā laikposmā nav importēti nepārvaramas varas dēļ vai šajā laikposmā neimportētais daudzums ir pielaides līmeņa robežās, nodrošinājumu neietur.

8. pants

Deleģētās pilnvaras

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

noteikumiem par prasību uzrādīt importa licenci attiecināšanu uz olu albumīna un piena albumīna importu ar mērķi laist tos brīvā apgrozībā;

b)

noteikumiem par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no importa licences, un tās tiesiskajām sekām;

c)

gadījumiem, kad attiecībā uz pienākumu importēt licencē minēto daudzumu ir piemērojams pielaides līmenis vai kad licencē ir jānorāda izcelsme;

d)

noteikumiem par to, ka attiecībā uz importa licences izsniegšanu vai noteikumiem par prasību tādu preču laišanu brīvā apgrozībā, uz kurām šī licence attiecas, uzrādīt trešās valsts vai personas izsniegtu dokumentu, kas inter alia apliecina produktu izcelsmi, pirmavotu, autentiskumu un kvalitātes pazīmes;

e)

noteikumiem par importa licences nodošanu vai šādas nodošanas ierobežojumiem;

f)

gadījumiem, kad importa licence nav jāuzrāda;

g)

noteikumiem par prasību attiecībā uz 6. pantā minētajām importa licencēm iemaksāt nodrošinājumu.

9. pants

Īstenošanas pilnvaras

Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz:

a)

importa licences formātu un saturu;

b)

to, kā iesniedzami pieteikumi importa licenču saņemšanai un kā šīs licences izsniedzamas un izmantojamas;

c)

importa licences derīguma termiņu, iemaksājamo nodrošinājumu un tā summu, un procedūrām tā iemaksāšanai un;

d)

apliecinājumiem, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka ir izpildītas importa licenču izmantošanai noteiktās prasības;

e)

pielaides līmeni attiecībā uz pienākuma importēt licencē minēto daudzumu izpildi;

f)

aizstājēju importa licenču un importa licenču dublikātu izsniegšanu;

g)

importa licenču apstrādi dalībvalstīs un apmaiņu ar informāciju, kas vajadzīga sistēmas pārvaldībai, tostarp procedūrām, kas saistītas ar īpašu dalībvalstu savstarpēju administratīvu palīdzību.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

II   IEDAĻA

Preferenciālās tirdzniecības režīms

I   apakšiedaļa

Ievedmuitas nodokļu samazināšana

10. pants

Lauksaimniecības komponentu, ad valorem nodokļu un papildu nodokļu samazināšana un pakāpeniska atcelšana

1.   Ja starptautiskā nolīgumā, ko saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, ir:

a)

paredzēts ievedmuitas nodokļu samazinājums vai secīgi samazinājumi, kā rezultātā tiek pakāpeniski atcelti ievedmuitas nodokļi pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kā arī

b)

ir norādīti produkti, kuriem šos samazinājumus var piemērot, preču daudzumi, jebkuru kvotu vērtības, kam piemēro šādus samazinājumus, šādu daudzumu vai vērtību aprēķināšanas metode, vai faktori, kuri nosaka lauksaimniecības komponenta samazinājumu, papildu nodokļu cukuram un miltiem vai ad valorem nodokļu samazinājumu,

uz lauksaimniecības komponentu, papildu nodokļiem cukuram un miltiem vai procentuālajiem nodokļiem var attiecināt samazinājumu vai pakāpeniskus samazinājumus, kas noved pie atcelšanas, kā paredzēts attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Piemērojot šo pantu, lauksaimniecības komponents var arī ietvert lauksaimniecības elementu, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma pirmās daļas I iedaļas B.1. punktā un kā paredzēts minētās regulas I pielikuma trešās daļas I iedaļas 1. pielikuma 2. tabulā.

2.   Ja starptautiskā nolīgumā, ko saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, ir paredzēts, ka lauksaimniecības komponenti attiecībā uz šīs regulas I pielikuma 2. tabulā iekļautajiem produktiem ir jāsamazina vai pakāpeniski jāatceļ, nodokli, kuru veido lauksaimniecības komponents, kas ir daļa no ad valorem nodokļa, aizstāj ar lauksaimniecības komponentu, kas nav ad valorem nodoklis.

11. pants

Daudzums, kas faktiski ir izmantots vai tiek uzskatīts par izmantotu

1.   Lauksaimniecības komponentu vai cukura un miltu papildu nodokļu samazinājumu vai pakāpenisku atcelšanu atbilstīgi 10. panta 1. punktam nosaka, pamatojoties uz:

a)

to V pielikumā iekļauto lauksaimniecības produktu daudzumu, kas ir faktiski izmantoti vai tiek uzskatīti par izmantotiem pārstrādātā lauksaimniecības produkta ražošanā;

b)

nodokļiem, kas piemēroti a) apakšpunktā minētajiem lauksaimniecības produktiem un ko izmanto samazinātā lauksaimniecības komponenta vai cukura un miltu papildu nodokļu aprēķināšanai gadījumā, kad tiek piemērots konkrēts preferenciālās tirdzniecības režīms.

2.   Lauksaimniecības produktus, kas uzskatāmi par izmantotiem pārstrādātā lauksaimniecības produkta ražošanā, izvēlas no lauksaimniecības produktiem, kuri izmantoti šā pārstrādātā lauksaimniecības produkta ražošanā, pamatojoties uz to nozīmīgumu starptautiskajā tirdzniecībā un to cenu līmeņa reprezentativitāti attiecībā uz visu to pārējo lauksaimniecības produktu cenu līmeņiem, kas izmantoti minētā pārstrādātā lauksaimniecības produkta ražošanā.

3.   To lauksaimniecības produktu daudzumu, kas iekļauti V pielikumā un faktiski ir izmantoti, pārvērš līdzvērtīgos tādu konkrētu lauksaimniecības produktu daudzumos, kuri uzskatāmi par izmantotiem.

12. pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

to V pielikumā iekļauto lauksaimniecības produktu saraksta izveidošanu, kuri jāuzskata par izmantotiem pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā, pamatojoties uz 11. panta 2. punktā izklāstītajiem atlases kritērijiem;

b)

regulas 11. panta 3. punktā paredzēto līdzvērtīgo daudzumu noteikšanu un to pārvēršanas noteikumu izstrādi;

c)

nepieciešamajiem elementiem samazinātā lauksaimniecības komponenta un samazināto papildu nodokļu cukuram un miltiem aprēķināšanai, un minētās aprēķināšanas metožu izveidošanai;

d)

nelielām summām, kurām piemērojamie samazinātie lauksaimniecības komponenti un cukura un miltu papildu nodokļi noteikti nulles vērtībā.

13. pants

Īstenošanas pilnvaras

1.   Lai īstenotu starptautiskos nolīgumus, ko saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, Komisija attiecīgā gadījumā pieņem īstenošanas aktus, ietverot pasākumus attiecībā uz ievedmuitas nodokļu aprēķināšanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, uz kuriem attiecas samazinājums atbilstīgi šīs regulas 10. panta 1. un 2. punktam.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka:

a)

nemainīgus tādu 12. panta a) punktā minēto lauksaimniecības produktu daudzumus, kuri uzskatāmi par izmantotiem pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanā;

b)

tādu 12. panta a) punktā minēto lauksaimniecības produktu daudzumus, kuri uzskatāmi par izmantotiem pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanā, visos iespējamos šo pārstrādāto lauksaimniecības produktu sastāvos, kuriem nevar noteikt nemainīgus konkrēto lauksaimniecības produktu daudzumus atbilstīgi šā punkta a) apakšpunktam;

c)

prasības attiecībā uz dokumentāciju.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nepiemērojot 44. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, var noteikt piemērojamā ievedmuitas nodokļa apjomu atbilstīgi tāda starptautiska nolīguma noteikumiem, kuru saskaņā ar LESD ir noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, vai noteikumiem, kas pieņemti, ievērojot šā panta 1. punktu.

II apakšiedaļa

Tarifu kvotas un īpaša pieeja importam no trešām valstīm

14. pants

Tarifu kvotu atvēršana un pārvaldība

1.   Tarifu kvotas pārstrādāto lauksaimniecības produktu importam un 1. panta otrajā daļā minēto lauksaimniecības produktu importam, to laišanu brīvā apgrozībā Savienībā, kā noteikts starptautiskos nolīgumos, kurus saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, atver un pārvalda Komisija saskaņā ar 15. un 16. pantu.

2.   Šīs regulas 1. punktā minētās tarifu kvotas pārvalda tā, lai izvairītos no jebkādas uzņēmumu diskriminācijas un pienācīgi ņemtu vērā Savienības tirgus piegādes prasības un vajadzību saglabāt šā tirgus līdzsvaru.

3.   Šīs regulas 1. pantā minētās tarifu kvotas pārvalda, izmantojot kādu no turpmāk minētajām metodēm, citu piemērotu metodi vai jebkuru šo metožu apvienojumu:

a)

piešķiršanas metode, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība (“tiešsecības princips”);

b)

metode, kura paredz kvotu piešķiršanu proporcionāli pieteikumos pieprasītajiem daudzumiem (“vienlaicīgas pārbaudes metode”);

c)

piešķiršanas metode, kuras pamatā ir tradicionāli tirdzniecības modeļi (“metode “tradicionāls tirgus dalībnieks / jaunpienācējs” ”).

15. pants

Deleģētās pilnvaras

1.   Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

nosacījumiem un atbilstības prasībām, kas uzņēmumam jāizpilda, lai iesniegtu pieteikumu tādas tarifu kvotas satvarā, kura noteikta starptautiskā nolīgumā, kā minēts 14. panta 1. punktā;

b)

noteikumiem par tiesību nodošanu uzņēmumu starpā un vajadzības gadījumā šādas nodošanas ierobežojumiem tādas tarifu kvotas pārvaldības satvarā, kas noteikta starptautiskā nolīgumā, kā minēts 14. panta 1. punktā;

c)

noteikumiem, kas paredz, ka dalība tarifu kvotā, kas noteikta starptautiskā nolīgumā, kā minēts 14. panta 1. punktā, ir iespējama, ja tiek uzrādīta importa licence un iemaksāts nodrošinājums;

d)

specifikācijām, prasībām vai ierobežojumiem, kas piemērojami tarifu kvotai, kura noteikta starptautiskā nolīgumā, kā minēts 14. panta 1. punktā.

2.   Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz noteikumiem, ar kuriem paredz, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma un pēc pienācīgām pārbaudēm ir jāizdod dokuments, kurš apliecina, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi attiecībā uz produktiem, kuriem, ja tos eksportē, var piemērot īpašu importa režīmu trešā valstī.

16. pants

Īstenošanas pilnvaras

1.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka:

a)

gada tarifu kvotas, vajadzības gadījumā tās attiecīgi sadalot pa gada laikposmiem, un izmantojamo pārvaldības metodi;

b)

procedūras tādu īpašo noteikumu piemērošanai, kas paredzēti starptautiskā nolīgumā vai tiesību aktā, ar ko pieņemts importa vai eksporta režīms, jo īpaši par noteikumiem attiecībā uz:

i)

garantijām, kas attiecas uz produkta īpašībām, pirmavotu un izcelsmi,

ii)

tā dokumenta atzīšanu, ko izmanto i) punktā minēto garantiju pārbaudīšanai,

iii)

eksportētājas valsts izdota dokumenta uzrādīšanu,

iv)

produktu galamērķi un izmantošanu;

c)

tādu importa licenču derīguma termiņu, kuras jāuzrāda saskaņā ar 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

d)

procedūras nodrošinājuma iemaksāšanai saskaņā ar 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu un tā summu;

e)

tādu importa licenču izmantošanu, kuras jāuzrāda saskaņā ar 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un vajadzības gadījumā īpašus pasākumus, jo īpaši attiecībā uz nosacījumiem, kas jāievēro, iesniedzot importa pieteikumus un piešķirot atļauju tarifu kvotas satvarā;

f)

prasības attiecībā uz dokumentāciju;

g)

vajadzīgos pasākumus saistībā ar 15. panta 2. punktā minētā dokumenta saturu, formu, izdošanu un izmantošanu.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, nepiemērojot 44. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru:

a)

tā procesa pārvaldīšanai, ar ko nodrošina, ka netiek pārsniegti tarifu kvotas satvarā pieejamie daudzumi, jo īpaši katram pieteikumam nosakot nemainīgu piešķīruma koeficientu, kad ir sasniegti pieejamie daudzumi, noraidot vēl neizskatītos pieteikumus un nepieciešamības gadījumā apturot pieteikumu iesniegšanu;

b)

neizmantoto tarifu kvotas daudzumu pārdalīšanai.

III   IEDAĻA

Aizsardzības pasākumi

17. pants

Aizsardzības pasākumi

1.   Komisija, ievērojot šā panta 3. punktu, pieņem īstenošanas aktus, kas satur aizsardzības pasākumus pret pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu Savienībā. Lai nodrošinātu kopējās tirdzniecības politikas vienotību, minētie īstenošanas akti ir atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 260/2009 un Regulai (EK) Nr. 625/2009. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Ja vien saskaņā ar jebkuru citu Eiropas Parlamenta un Padomes tiesību aktu vai jebkuru citu Padomes tiesību aktu nav paredzēts citādi, Komisija, ievērojot šā panta 3. punktu, pieņem īstenošanas aktus, kas satur tādus aizsardzības pasākumus pret pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu Savienībā, kas paredzēti starptautiskos nolīgumos, kurus saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru

3.   Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas var veikt 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

Ja Komisija saņem šādu lūgumu no dalībvalsts pieņemt 1. vai 2. punktā vai abos punktos minētos īstenošanas aktus, tā pieņem īstenošanas aktus, kas satur tās attiecīgo lēmumu, piecu darba dienu laikā pēc lūguma saņemšanas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.   Tādu pienācīgi pamatotu un nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar šā panta 1. un 2. punktā minētajiem aizsardzības pasākumiem, Komisija saskaņā ar 44. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

5.   Ja Komisija atceļ vai groza aizsardzības pasākumus, kas pieņemti, ievērojot šā panta 1. līdz 4. punktu,, tā šajā nolūkā pieņem īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktu, izņemot, ja ir pienācīgi pamatoti un nenovēršama steidzamība, jo tādā gadījumā īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 3. punktu.

IV   IEDAĻA

Ievešana pārstrādei

I   apakšiedaļa

Ievešana pārstrādei bez ekonomisko nosacījumu izpētes

18. pants

Lauksaimniecības produktu ievešana pārstrādei bez ekonomisko nosacījumu izpētes

1.   Ja I pielikumā neiekļautās preces iegūst no lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti šīs regulas III pielikumā un kas ievesti pārstrādei, uzskata, ka Regulas (EEK) Nr. 2913/92 117. panta c) punktā minētie ekonomiskie nosacījumi ir izpildīti, ja tiek uzrādīta atļauja procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai šiem lauksaimniecības produktiem.

2.   Atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai izsniedz I pielikumā neiekļauto preču ražošanā izmantotiem lauksaimniecības produktiem, nepārsniedzot Komisijas noteiktos daudzumus.

Minētos daudzumus nosaka, līdzsvarojot, no vienas puses, I pielikumā neiekļauto preču eksporta kompensācijām noteiktos obligātos budžeta ierobežojumus un, no otras puses, paredzamās izdevumu vajadzības attiecībā uz eksporta kompensācijām I pielikumā neiekļautajām precēm, un jo īpaši ņemot vērā:

a)

attiecīgo I pielikumā neiekļauto preču eksporta apjoma aplēses;

b)

vajadzības gadījumā – attiecīgo pamatproduktu situāciju Savienības tirgū un pasaules tirgū;

c)

ekonomiskos un reglamentējošos faktorus.

Šos daudzumus regulāri pārskata, ņemot vērā ekonomisko un reglamentējošo faktoru izmaiņas.

3.   Šā panta 1. punktā minētās atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai dalībvalstis izsniedz jebkurai personai, kas iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai, neatkarīgi no minētā pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

Atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai ir derīgas visā Savienībā.

19. pants

Deleģētās pilnvaras

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

to lauksaimniecības produktu sarakstu, ko izmanto tādu I pielikumā neiekļauto preču ražošanā, par kurām var izsniegt atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai;

b)

tiesībām, kas izriet no atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, un šādas atļaujas tiesiskajām sekām;

c)

tādu tiesību nodošanu uzņēmumu starpā, kas izriet no atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai;

d)

noteikumiem, kas nepieciešami, lai procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai izsniegto atļauju sistēma attiecībā uz atļaujas autentiskumu, tās nodošanu vai tās nodošanas ierobežojumiem būtu uzticama un efektīva.

20. pants

Īstenošanas pilnvaras

1.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz:

a)

tādu lauksaimniecības produktu daudzuma noteikšanu, ievērojot 18. panta 2. punktu, par kuriem var izsniegt atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai;

b)

tādu pieteikumu formātu un saturu, kurus iesniedz, lai saņemtu atļauju procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai;

c)

atļauju procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai formātu, saturu un derīguma termiņu;

d)

nepieciešamos dokumentus un procedūru, kas jāpiemēro, iesniedzot pieteikumus un izsniedzot atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai;

e)

dalībvalstu īstenoto pārvaldību attiecībā uz atļaujām procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai;

f)

procedūrām, kas saistītas ar dalībvalstu savstarpējo administratīvo palīdzību.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Ja atļauja tiek pieprasīta produktu daudzumam, kas pārsniedz saskaņā ar šā panta 1. punkta a) apakšpunktu noteikto daudzumu, Komisija pieņem īstenošanas aktus, nepiemērojot 44. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, attiecīgajiem produktiem var ierobežot daudzumus, par kuriem atļauts izsniegt atļaujas procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, noraidīt daudzumu, par kuru tiek pieprasīta atļauja procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, un apturēt tādu pieteikumu iesniegšanu, kuros prasīta atļauja procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai.

II apakšiedaļa

Ievešanas pārstrādei režīma apturēšana

21. pants

Procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanas apturēšana olu albumīnam un piena albumīnam

1.   Ja procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošana traucē vai varētu traucēt Savienības tirgus darbību, Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas, var pieņemt īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji apturēt procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanu olu albumīnam un piena albumīnam. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ja Komisija saņem no dalībvalsts lūgumu pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus, tā piecu darba dienu laikā pēc lūguma saņemšanas pieņem īstenošanas aktus, kas satur tās lēmumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Pienācīgi pamatotu un nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija attiecībā uz 1. punktā paredzēto apturēšanu pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 44. panta 3. punktā minēto procedūru.

III   NODAĻA

EKSPORTS

I   IEDAĻA

Eksporta kompensācijas

22. pants

Preces un produkti, par kuriem var piešķirt kompensāciju

1.   Ja tiek eksportētas I pielikumā neiekļautās preces, par Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vii) punktā uzskaitītajiem lauksaimniecības produktiem, kas izmantoti minēto I pielikumā neiekļauto preču ražošanā, var saņemt eksporta kompensācijas, ievērojot minētās regulas 196. pantu, kā noteikts šīs regulas II pielikumā, un piemēro Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 2. punktu un 3. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētās eksporta kompensācijas nepiešķir par:

a)

importētām I pielikumā neiekļautajām precēm, kas uzskatāmas par laistām brīvā apgrozībā saskaņā ar LESD 29. pantu un ir atkārtoti eksportētas;

b)

importētām I pielikumā neiekļautajām precēm, kas uzskatāmas par laistām brīvā apgrozībā saskaņā ar LESD 29. pantu un ir eksportētas pēc pārstrādes vai ietvertas citās I pielikumā neiekļautajās precēs;

c)

importētiem graudaugiem, rīsiem, pienu un piena produktiem vai olām, kas uzskatāmi par laistiem brīvā apgrozībā saskaņā ar LESD 29. pantu un ir eksportēti pēc pārstrādes vai ietverti I pielikumā neiekļautās precēs.

23. pants

Eksporta kompensāciju noteikšana

1.   Šīs regulas 22. pantā minētās eksporta kompensācijas nosaka dalībvalstu kompetentās iestādes, pamatojoties uz eksportēto preču sastāvu un eksporta kompensāciju likmēm, kuras noteiktas katram eksportēto preču sastāvā esošajam pamatproduktam.

2.   Lai noteiktu eksporta kompensācijas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vii) punktā uzskaitītos lauksaimniecības produktus, kas nav iekļauti šīs regulas III pielikumā, pielīdzina pamatproduktiem vai produktiem, kas iegūti no pamatproduktu pārstrādes.

24. pants

Horizontālie noteikumi un eksporta kompensāciju likmes

1.   Uz I pielikumā neiekļautajām precēm attiecas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 199. panta 3. punktā paredzētie horizontālie noteikumi par eksporta kompensāciju piešķiršanu lauksaimniecības produktiem.

2.   Lai noteiktu eksporta kompensāciju likmes pamatproduktiem, veic pasākumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 198. pantu un Regulas (ES) Nr. 1370/2013 13. pantu.

3.   Lai aprēķinātu eksporta kompensācijas, lauksaimniecības produktus, kas ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vii) punktā un nav iekļauti šīs regulas III pielikumā, un ir iegūti no pamatproduktiem vai pielīdzināti tiem, vai produktus, kas iegūti no pamatproduktu pārstrādes saskaņā ar 23. panta 2. punktu, uzskata par pamatproduktiem.

25. pants

Sertifikāti konkrētu I pielikumā neiekļauto preču eksportam uz konkrētiem galamērķiem

Ja tas ir paredzēts starptautiskā nolīgumā, ko Savienība noslēgusi vai provizoriski piemēro saskaņā ar LESD, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pēc attiecīgās personas lūguma izdod sertifikātu, kurā noteikts, vai ir izmaksātas eksporta kompensācijas par konkrētām I pielikumā neiekļautajām precēm, ko eksportē uz konkrētiem galamērķiem.

26. pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

noteikumiem par eksportējamo I pielikumā neiekļauto preču un to ražošanā izmantoto lauksaimniecības produktu īpašībām;

b)

noteikumiem par to eksporta kompensāciju noteikšanu lauksaimniecības produktiem, kas eksportēti pēc tam, kad tie pārstrādāti I pielikumā neiekļautajās precēs;

c)

noteikumiem par apliecinājumu, ar ko jāpierada eksportēto I pielikumā neiekļauto preču sastāvu;

d)

noteikumiem, ar kuriem pieprasa deklarāciju par konkrētu importētu lauksaimniecības produktu izmantošanu;

e)

noteikumiem par lauksaimniecības produktu, kas ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vii) punktā un nav iekļauti šīs regulas III pielikumā, pielīdzināšanu pamatproduktiem un par katra pamatprodukta references daudzuma noteikšanu;

f)

horizontālo noteikumu par lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijām, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 202. pantam, piemērošanu I pielikumā neiekļautajām precēm.

27. pants

Īstenošanas pilnvaras

Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz:

a)

kompensācijas likmes piemērošanu, ja, aprēķinot eksporta kompensācijas, ir jāņem vērā šā panta c) punktā minēto produktu un I pielikumā neiekļauto preču komponentu īpašības,

b)

eksporta kompensācijas aprēķināšanu:

i)

pamatproduktiem,

ii)

produktiem, kas iegūti, pārstrādājot pamatproduktus,

iii)

produktiem, kas pielīdzināti i) vai ii) punktā minētajiem produktiem;

c)

šā panta b) punkta ii) un iii) apakšpunktā minēto, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii), v) un vii) punktā uzskaitīto un šīs regulas III pielikumā neiekļauto lauksaimniecības produktu pielīdzināšanu pamatproduktiem;

d)

tādu references daudzumu noteikšanu katram pamatproduktam, kas izmantojams par pamatu eksporta kompensāciju noteikšanai, pamatojoties uz eksportēto preču ražošanā faktiski izmantoto produkta daudzumu vai nosakot fiksētu daudzumu, kā izklāstīts II pielikumā;

e)

pieteikumu 25. pantā minēto sertifikātu saņemšanai, šo sertifikātu izsniegšanu un pārvaldīšanu;

f)

rīcību gadījumos, kad ražošanas procesā vai blakusproduktu pārstrādes laikā zūd produkti vai samazinās to daudzums;

g)

procedūrām, kuras ir saistītas ar eksportētu I pielikumā neiekļauto preču sastāva paziņošanu un apliecināšanu, kas ir jāpierada, un kuras nepieciešamas eksporta kompensāciju sistēmas ieviešanai;

h)

vienkāršotu apliecinājumu, ar ko jāpierada preču nonākšanu galamērķī, ja kompensācijas tiek diferencētas pēc galamērķa;

i)

I pielikumā neiekļauto preču importa kompensācijām piemērotu horizontālos noteikumus par lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijām, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 203. pantam;

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

II   IEDAĻA

Kompensācijas sertifikāti

28. pants

Kompensācijas sertifikāti

1.   Eksporta kompensācijas par lauksaimniecības produktiem, kas ietverti I pielikumā neiekļautajās precēs, piešķir tad, ja ir iesniegts pieteikums eksporta kompensāciju saņemšanai un ir uzrādīts eksporta brīdī derīgs kompensācijas sertifikāts.

Mazos eksportētājus, tostarp kompensācijas sertifikāta turētājus, kas piesakās nelielu eksporta kompensācijas summu saņemšanai, kuras ir pārāk nelielas, lai uz tām attiecinātu kompensācijas sertifikātus un kuras atbilst noteiktajiem budžeta ierobežojumiem, atbrīvo no pienākuma uzrādīt kompensācijas sertifikātu. Minētie atbrīvojumi nepārsniedz kopējo mazajiem eksportētājiem atvēlēto summu.

2.   Dalībvalsts izsniedz kompensācijas sertifikātu jebkurai personai, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas iesniegusi pieteikumu kompensācijas sertifikāta saņemšanai, neatkarīgi vietas, kur tā veic uzņēmējdarbību. Kompensācijas sertifikāti ir derīgi visā Savienībā.

29. pants

Piemērojamās kompensācijas likmes

1.   Piemēro kompensācijas likmi, kas ir spēkā dienā, kad muitas iestādes pieņem eksporta deklarāciju par I pielikumā neiekļautajām precēm, ja vien saskaņā ar 2. punktu nav iesniegts pieteikums kompensācijas likmes iepriekšējai noteikšanai.

2.   Pieteikumu kompensācijas likmes iepriekšējai noteikšanai var iesniegt vienlaicīgi ar pieteikumu kompensācijas sertifikāta saņemšanai vai dienā, kad tiek izsniegts kompensācijas sertifikāts, vai jebkurā brīdī pēc šīs dienas un pirms kompensācijas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

3.   Kompensācijas likmi nosaka iepriekš un piemēro tādā līmenī, kāds ir spēkā dienā, kad iesniegts pieteikums likmes iepriekšējai noteikšanai. Likmes, kas noteiktas iepriekš, no minētās dienas piemēro visām kompensāciju likmēm, uz kurām attiecas kompensācijas sertifikāts.

4.   Eksporta kompensācijas par I pielikumā neiekļautajām precēm piešķir, pamatojoties uz:

a)

kompensācijas likmēm, kas jāpiemēro saskaņā ar 1. punktu un kas attiecas uz šajās I pielikumā neiekļautajās precēs ietvertajiem pamatproduktiem, ja kompensācijas likmes nav noteiktas iepriekš, vai

b)

kompensācijas likmēm, kas noteiktas iepriekš saskaņā ar 3. punktu un kas attiecas uz šajās I pielikumā neiekļautajās precēs ietvertajiem pamatproduktiem.

30. pants

Nodrošinājums attiecībā uz kompensācijas sertifikātiem

1.   Kompensācijas sertifikātus izsniedz, ja ir iemaksāts nodrošinājums, kas garantē, ka uzņēmums attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniegs pieteikumu eksporta kompensācijas saņemšanai par kompensācijas sertifikāta derīguma termiņā veiktu I pielikumā neiekļauto preču eksportu.

2.   Ja par kompensācijas sertifikāta derīguma termiņā veikto eksportu kompensācija nav pieprasīta vai ir pieprasīta tikai daļēji, iemaksāto nodrošinājumu pilnībā vai daļēji ietur.

Neatkarīgi no pirmās daļas nodrošinājumu neietur:

a)

ja tas, ka preces nav eksportētas vai ir eksportētas tikai daļēji vai kompensācijas sertifikāts nav pieprasīts vai ir pieprasīts tikai daļēji, ir noticis nepārvaramas varas dēļ

b)

ja nepieprasītā kompensācijas summa par eksportu ir pielaides līmeņa robežās.

31. pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

noteikumiem par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no kompensācijas sertifikāta, ietverot nodrošinājumu, ka eksporta kompensācijas tiks samaksātas, ja izpildīti visi nosacījumi, un pienākumu pieteikties eksporta kompensācijām par tādiem lauksaimniecības produktiem, kuri eksportēti pēc tam, kad tie pārstrādāti I pielikumā neiekļautās precēs;

b)

noteikumiem attiecībā uz kompensācijas sertifikāta nodošanu, vai šādas nodošanas ierobežojumiem;

c)

gadījumiem un apstākļiem, kad kompensācijas sertifikātu saskaņā ar 28. panta 1. punktu nav jāuzrāda, ņemot vērā darbības mērķi, attiecīgās summas un kopējo summu, ko var piešķirt mazajiem eksportētājiem;

d)

gadījumiem un apstākļiem, kad, atkāpjoties no 30. panta, nav jāiemaksā nodrošinājums;

e)

noteikumiem par šīs regulas 30. panta 2. punkta otrās daļas b) apakšpunktu minēto pielaides līmeni, ņemot vērā nepieciešamību ievērot budžeta ierobežojumus;

32. pants

Īstenošanas pilnvaras

1.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz:

a)

pieteikuma iesniegšanu kompensācijas sertifikāta saņemšanai, tā formātu un saturu;

b)

kompensācijas sertifikāta formātu, saturu un derīguma termiņu;

c)

procedūru, kas jāpiemēro, iesniedzot pieteikumus kompensācijas sertifikātu saņemšanai, kā arī procedūru kompensācijas sertifikātu izsniegšanai un izmantošanai;

d)

procedūru attiecībā uz iemaksājamo nodrošinājumu un tā apjomu;

e)

šīs regulas 31. panta 2. punkta otrās daļas b) apakšpunktā minēto pielaides līmeni, ņemot vērā nepieciešamību ievērot budžeta ierobežojumus;

f)

līdzekļiem, ar kuriem var pierādīt, ka ir izpildīti no kompensācijas sertifikātiem izrietošie pienākumi;

g)

kompensācijas sertifikātu apstrādi dalībvalstīs un apmaiņu ar informāciju, kas vajadzīga sistēmas pārvaldībai, tostarp procedūrām, kas saistītas ar īpašu dalībvalstu savstarpēju administratīvu palīdzību;

h)

mazajiem eksportētājiem atvēlētās kopējās summas noteikšanu un atsevišķas robežvērtības paredzēšanu attiecībā uz atbrīvojumu no kompensācijas sertifikāta uzrādīšanas saskaņā ar 28. panta 1. punkta otro daļu;

i)

aizstājēju kompensācijas sertifikātu un kompensācijas sertifikātu dublikāta izsniegšanu.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Ja kompensācija tiek pieprasīta par summu, kas pārsniedz pieejamo summu, kura noteikta, pamatojoties uz saistībām, ko nosaka saskaņā ar LESD noslēgtie starptautiskie nolīgumi, Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 44. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, var ierobežot summas, par kurām atļauts izsniegt kompensācijas sertifikātus, noraidīt summas, kuras norādītas pieteikumos kompensācijas sertifikātu saņemšanai, un apturēt pieteikumu iesniegšanu kompensācijas sertifikātu saņemšanai.

III   IEDAĻA

Citi ar eksportu saistīti pasākumi

33. pants

Citi ar eksportu saistīti pasākumi

1.   Ja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 ir pieņemti pasākumi (nodevu vai maksu veidā) attiecībā uz kāda III pielikumā iekļautā lauksaimniecības produkta eksportu un ja šo pasākumu mērķa sasniegšanu var kavēt tādu I pielikumā neiekļautu preču eksports, kurās ir augsts attiecīgā lauksaimniecības produkta saturs, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs Regulas 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz līdzvērtīgiem pasākumiem, kas veicami saistībā ar šīm I pielikumā neiekļautajām precēm, ar noteikumu, ka minētie deleģētie akti ievēro jebkādas saistības, kuras izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar LESD. Minētos deleģētos aktus pieņem tikai tad, ja pastāvošie pasākumi, kas ir pieejami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, izrādās nepietiekami.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajos gadījumos tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, uz deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, attiecas 43. pantā paredzētā procedūra.

Minētie nenovēršamie steidzamie iemesli var ietvert vajadzību rīkoties nekavējoties, lai risinātu vai novērstu tirgus traucējumu, ja tirgus traucējumu draudi parādās tik strauji vai negaidīti, ka ir vajadzīga tūlītēja rīcība, lai efektīvi un iedarbīgi atrisinātu situāciju, vai arī ja ar tūlītēju rīcību varētu novērst, ka šādi tirgus traucējumu draudi īstenojas, turpinās vai izvēršas par smagāku vai ilgstošu traucējumu, vai arī ja vilcināšanās tūlītēji rīkoties radītu traucējuma rašanās vai saasināšanās draudus vai radītu situāciju, ka vēlāk apdraudējuma vai traucējuma novēršanai būtu vajadzīgi plašāki pasākumi, vai arī kaitētu ražošanai vai tirgus apstākļiem.

2.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus, pieņem procedūras un tehniskos kritērijus 1. punkta piemērošanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

IV   NODAĻA

PASĀKUMI, KO PIEMĒRO GAN IMPORTAM, GAN EKSPORTAM

34. pants

Tiešā kompensēšana preferenciālās tirdzniecības režīmā

1.   Ja tas ir paredzēts starptautiskā nolīgumā, ko saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, lauksaimniecības produktiem piemērojamo ievedmuitas nodokli var aizstāt ar summu, kas noteikta, pamatojoties uz lauksaimniecības produktu cenu atšķirībām Savienībā un attiecīgajā valstī vai reģionā, vai ar summu, kas kompensē kopīgi noteiktu cenu attiecīgajai valstij vai reģionam.

Tādā gadījumā summas, kas jāmaksā par eksportu uz attiecīgo valsti vai reģionu, nosaka kopīgi un ar tādu pašu pamatojumu, ko piemēro, nosakot ievedmuitas nodokļa lauksaimniecības komponentu saskaņā ar nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus,:

a)

1. punktā minēto piemērojamo nodokli un saistītās summas, kas jāmaksā par eksportu uz attiecīgo valsti vai reģionu, noteikšanai;

b)

nodrošināšanai, lai pārstrādātie lauksaimniecības produkti, kas deklarēti eksportam preferenciālās tirdzniecības režīmā, netiktu faktiski eksportēti nepreferenciālas tirdzniecības režīmā vai otrādi.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

35. pants

Analīzes metodes

1.   Lai īstenotu šajā regulā paredzēto tirdzniecības režīmu, un ja tas vajadzīgs saistībā ar pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem vai I pielikumā neiekļautajām precēm, šo produktu un preču īpašības un sastāvu nosaka, analizējot to sastāvdaļas.

2.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus saistībā ar 1. punktā minētajiem produktiem un precēm attiecībā uz:

a)

kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodēm;

b)

tehniskajiem noteikumiem, kas nepieciešami to identificēšanai;

c)

procedūrām, ko piemēro to KN klasifikācijas nolūkos.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

36. pants

Šīs regulas pielāgošana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a)

šīs regulas I līdz V pielikuma pielāgošanu starptautiskajiem nolīgumiem, ko saskaņā ar LESD noslēgusi vai provizoriski piemēro Savienība, tostarp pārstrādātu lauksaimniecības produktu un I pielikumā neiekļauto preču dzēšanu un jaunu pārstrādātu lauksaimniecības produktu un I pielikumā neiekļauto preču pievienošanu;

b)

šīs regulas 2. panta j) līdz l) punkta, 25. panta un I līdz V pielikuma pielāgošanu Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma grozījumiem.

37. pants

Informācijas apmaiņa

1.   Ja tas nepieciešams šīs regulas īstenošanai, dalībvalstis sniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma informāciju par:

a)

pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu;

b)

I pielikumā neiekļauto preču eksportu;

c)

pieteikumiem, lai saņemtu atļauju procedūras “ievešana pārstrādei” piemērošanai, un šādu atļauju izsniegšanu un izmantošanu attiecībā uz 18. pantā minētajiem lauksaimniecības produktiem;

d)

pieteikumiem 28. panta 1. punktā minēto kompensācijas sertifikātu saņemšanai un šo sertifikātu izsniegšanu un izmantošanu;

e)

eksporta kompensāciju maksājumiem un atlīdzinājumiem par 22. panta 1. punktā minētajām I pielikumā neiekļautajām precēm;

f)

pieņemtajiem administratīvajiem īstenošanas pasākumiem;

g)

citu attiecīgu informāciju.

Ja pieteikums eksporta kompensācijas saņemšanai ir iesniegts citā dalībvalstī, nevis tajā, kur attiecīgās I pielikumā neiekļautās preces ražotas, informāciju par e) apakšpunktā minēto I pielikumā neiekļauto preču ražošanu un sastāvu paziņo šai citai dalībvalstij pēc tās pieprasījuma.

2.   Komisija informāciju, kas tai iesniegta saskaņā ar 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu, var nosūtīt visām dalībvalstīm.

3.   Lai nodrošinātu informācijas sistēmu integritāti un pārsūtīto dokumentu un ar tiem saistīto datu autentiskumu un salasāmību, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka:

a)

saskaņā ar 1. punktu paziņojamās informācijas būtību un veidu;

b)

apstrādājamo datu kategorijas un maksimālos saglabāšanas termiņus un apstrādes mērķi, jo īpaši, ja šos datus publicē un nosūta trešām valstīm;

c)

piekļuves tiesības informācijai vai informācijas sistēmām, ko sniedz, pienācīgi ievērojot dienesta noslēpumus un konfidencialitāti;

d)

informācijas publiskošanas nosacījumus.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kas nepieciešami šā panta piemērošanai, attiecībā uz:

a)

paziņošanas metodēm;

b)

par paziņojamās informācijas detaļām;

c)

paziņojamās informācijas pārvaldības kārtību, kā arī noteikumus par paziņojumu saturu, formu, sniegšanas laiku, biežumu, un termiņiem;

d)

kārtību, kādā informāciju un dokumentus nosūta vai dara pieejamus dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, Padomei, starptautiskām organizācijām, trešo valstu kompetentajām iestādēm vai sabiedrībai, vienlaikus garantējot personas datu aizsardzību un uzņēmumu likumīgās intereses savu darījumdarbības noslēpumu aizsargāšanā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

38. pants

Personas datu apstrāde un aizsardzība

1.   Dalībvalstis un Komisija vāc personas datus 37. panta 1. punktā izklāstītajos nolūkos un neapstrādā šos datus veidā, kas neatbilst minētajiem nolūkiem.

2.   Ja personas datus apstrādā 37. panta 1. punktā minētajos nolūkos, šos datus padara anonīmus un apstrādā tikai apkopotā veidā.

3.   Personas datus apstrādā saskaņā ar Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001 izklāstītajiem noteikumiem. Konkrēti, šādus datus glabā tikai tādā veidā, kas nedod iespēju identificēt datu subjektus ilgāk, nekā ir nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika apkopoti vai kuriem tiek veikta to turpmāka apstrāde, ņemot vērā minimālos saglabāšanas termiņus, kas noteikti piemērojamajos valsts un Savienības tiesību aktos.

4.   Dalībvalstis informē datu subjektus, ka to personas datus var apstrādāt valsts un Savienības struktūrās atbilstīgi 1. punktam un ka šajā ziņā datu subjektiem ir tiesības, kas izklāstītas datu aizsardzības noteikumos, attiecīgi Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001.

39. pants

Nelielas summas

Komisija saskaņā ar 42. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz minimālajām robežvērtībām, kuras nesasniedzot, dalībvalstis drīkst atturēties no tādu summu piemērošanas, kas jāiekasē vai jāpiešķir saskaņā ar 3., 5., 10., 22. un 34. pantu. Minimālo robežvērtību nosaka tādā apjomā, kuru nesasniedzot, ar attiecīgo summu piemērošanu saistītās administratīvās izmaksas būtu neproporcionālas summām, kas jāiekasē vai jāpiešķir.

40. pants

Nodrošinājums, pārbaudes, verifikācija, kontrole un sankcijas

1.   Attiecīgā gadījumā pārstrādātu lauksaimniecības produktu importa licencēm un šādiem produktiem piemērotajām tarifu kvotām, kā arī eksporta kompensācijām par I pielikumā neiekļautajām precēm un attiecīgajiem kompensācijas sertifikātiem mutatis mutandis piemēro horizontālos noteikumus par nodrošinājumu, pārbaudēm, verifikāciju, kontroli, piemērojamām sankcijām un euro izmantošanu, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 58. līdz 66. pantā, 79. līdz 88. pantā un 105. līdz 108. pantā un tiesību aktos, kuri pieņemti, pamatojoties uz minēto regulu.

2.   Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 42. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz noteikumiem, ar kuriem šīs regulas īstenošanas nolūkā attiecīgi pielāgo noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šā panta 1. punktā minētajiem pantiem.

3.   Komisija vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz to noteikumu piemērošanu, kas pieņemti, pamatojoties uz šā panta 1. punktā minētajiem pantiem, šīs regulas īstenošanas nolūkā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

41. pants

Starptautiskās saistības un piemērojamie standarti

Komisija, pieņemot deleģētos aktus un īstenošanas aktus, ņem vērā Savienības starptautiskās saistības un piemērojamos Savienības sociālos, vides un dzīvnieku labturības standartus, nepieciešamību uzraudzīt tirdzniecības un tirgus izmaiņas, vajadzību pēc drošas tirgus pārvaldības un nepieciešamību samazināt administratīvo slogu.

V   NODAĻA

PILNVARU DELEĢĒŠANA UN KOMITEJU PROCEDŪRA

42. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 8., 12., 15., 19., 26., 31. pantā, 33. panta 1. punktā, 36. pantā, 37. panta 3. punktā, 39. pantā un 40. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms septiņu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8., 12., 15., 19., 26., 31. pantā, 33. panta 1. punktā, 36. pantā, 37. panta 3. punktā, 39. pantā un 40. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 8., 12., 15., 19., 26., 31. pantu, 33. panta 1. punktu, 36. pantu, 37. panta 3. punktu, 39. pantu un 40. panta 2. punktu pieņemts deleģētais stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

43. pants

Steidzamības procedūra

1.   Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmantoto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu, kas pieņemts atbilstīgi šim pantam, saskaņā ar 42. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

44. pants

Komiteju procedūra

1.   Šīs regulas 13. panta, 17. panta 1., 2., 4. un 5. punkta, 20. panta 1. punkta, 27. panta, 32. panta 1. punkta, 33. panta 2. punkta, 34. panta 2. punkta un 37. panta 4. punkta nolūkiem un – attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas nav olu albumīns un piena albumīns, – 5. panta 1. un 5. punkta un 16. panta 1. punkta nolūkiem, un attiecībā uz importa licencēm un tarifu kvotām pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas nav olu albumīns un piena albumīns, un eksporta kompensācijām un kompensāciju sertifikātiem produktiem, kuri nav iekļauti I pielikumā, – 40. panta 3. punkta nolūkiem, Komisijai palīdz komiteja, saukta par Komiteju, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, kuri saistīti ar tādu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kas nav iekļauti I pielikumā. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

Šīs regulas 9. panta 1. punkta un 21. panta 1. un 2. punkta nolūkiem un – attiecībā uz olu albumīnu un piena albumīnu – 5. panta 1. un 5. punkta un 16. panta 1. punkta nolūkiem, un attiecībā uz importa licencēm un tarifu kvotām olu albumīnam un piena albumīnam, – 40. panta 3. punkta nolūkiem, Komisijai palīdz Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

Lai īstenotu šīs regulas 35. panta 2. punktu, Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247.a pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

4.   Kad komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa vismaz ceturtā daļa komitejas locekļu.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

45. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 614/2009 un Regulu (EK) Nr. 1216/2009 atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar VI pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

46. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2014. gada 16. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 327, 12.11.2013., 90. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 14. aprīļa lēmums.

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (OV L 328, 15.12.2009., 10. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 614/2009 (2009. gada 7. jūlijs) par vienotu sistēmu ovalbumīna un laktalbumīna tirdzniecībai (OV L 181, 14.7.2009., 8. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(11)  Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(16)  Padomes Regula (EK) Nr. 260/2009 (2009. gada 26. februāris) par kopējiem importa noteikumiem (OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp.).

(17)  Padomes Regula (EK) Nr. 625/2009 (2009. gada 7. jūlijs) par kopējiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (OV L 185, 17.7.2009., 1. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(19)  Komisijas Regula (ES) Nr. 578/2010 (2010. gada 29. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu un kritērijiem šādu kompensāciju apjoma noteikšanai dažiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā (OV L 171, 6.7.2010., 1. lpp.).

(20)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kas minēti 2. panta b) punktā

1.   Tabula

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kuriem ievedmuitas nodoklis sastāv no ad valorem nodokļa un lauksaimniecības komponenta, kas nav daļa no ad valorem nodokļa, kā minēts 3. panta 1. punktā

KN kods

Apraksts

ex 0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10 51 līdz 0403 10 99

jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

0403 90 71 līdz 0403 90 99

citāds, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

0405 20 10 un 0405 20 30

Piena tauku pastas ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

0710 40 00

Saldēta cukurkukurūza (termiski neapstrādāta vai apstrādāta, tvaicējot vai vārot ūdenī)

0711 90 30

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā), kas nav derīga tūlītējai lietošanai

ex 1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu 15. nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10 10

margarīns, izņemot šķidro margarīnu, ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1517 90 10

citādi, ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

ex 1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas, izņemot lakricas ekstraktu, kas satur vairāk nekā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām, un uz ko attiecas KN kods 1704 90 10

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

ex 1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur, izņemot izstrādājumus ar KN kodu 1901 90 91

ex 1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots, izņemot pildītos pastas izstrādājumus, uz ko attiecas KN kodi 1902 20 10 un 1902 20 30

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

1905

Maizes, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

2001 90 30

Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), sagatavota vai konservēta ar etiķi vai etiķskābi

2001 90 40

Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas pēc svara satur 5 % vai vairāk cietes un ir sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

2004 10 91

Saldēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, izņemot pozīcijā 2006 minētos produktus

2004 90 10

Saldēta cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), sagatavota vai konservēta bez etiķa vai etiķskābes, izņemot pozīcijā 2006 minētos produktus

2005 20 10

Nesaldēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, izņemot pozīcijā 2006 minētos produktus

2005 80 00

Nesaldēta cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), sagatavota vai konservēta bez etiķa vai etiķskābes, izņemot pozīcijā 2006 minētos produktus

2008 99 85

Kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata), citādi sagatavota vai konservēta, bez spirta vai cukura piedevas

2008 99 91

Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes, citādi sagatavoti vai konservēti, bez alkohola vai cukura piedevas

2101 12 98

Izstrādājumi uz kafijas bāzes

2101 20 98

Izstrādājumi uz tējas vai mates bāzes

2101 30 19

Grauzdēti kafijas aizstājēji, izņemot grauzdētus cigoriņus

2101 30 99

Grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti, izņemot grauzdētu cigoriņu ekstraktus, esences un koncentrātus

2102 10 31 un 2102 10 39

Maizes raugs, žāvēts vai nežāvēts

2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur, uz ko neattiecas KN kodi 2106 10 20, 2106 90 20 un 2106 90 92 un kas nav aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi

2202 90 91, 2202 90 95 un 2202 90 99

Citādi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot pozīcijā 2009 minētās augļu vai dārzeņu sulas, kuros nav pozīcijās 0401–0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401–0404 minētajiem produktiem

2905 43 00

Mannīts

2905 44

D-glucīts (sorbīts)

3302 10 29

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (iekaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes un citi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, ko izmanto dzērienu ražošanā un kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam, ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju, kas nav lielāka par 0,5 %, un uz ko neattiecas KN kods 3302 10 21

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

ex 3505 10

Dekstrīni un citādas modificētās cietes, izņemot esterificētas vai ēterificētas cietes, uz ko attiecas KN kods 3505 10 50

3505 20

Līmes, kas satur cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3809 10

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kuru pamatā ir vielas ar cietes īpašībām, un kas citur nav minēti vai iekļauti

3824 60

sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto


2.   Tabula

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kuriem ievedmuitas nodoklis sastāv no ad valorem nodokļa un no lauksaimniecības komponenta vai īpaša nodeva, kā minēts 3. panta 2. punktā

KN kods

Apraksts

ex 0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi:

0505 10 90

putnu spalvas, ko izmanto pildījumam, un dūnas, izņemot neapstrādātas

0505 90 00

citādi

0511 99 39

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi, izņemot neapstrādātus

ex 1212 29 00

Nederīgas lietošanai pārtikā jūras aļģes un citādas aļģes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī samaltas, izņemot tās, ko izmanto farmācijā

ex 1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

1302 12 00

augu sulas un ekstrakti no lakricas

1302 13 00

augu sulas un ekstrakti no apiņiem

1302 19 20 un 1302 19 70

augu sulas un ekstrakti, izņemot augu sulas un ekstraktus no lakricas un apiņiem, vaniļas oleosveķiem un opija

ex 1302 20

pektāti

1302 31 00

agars, arī modificēts

1302 32 10

recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām

1505 00

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu)

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

ex 1515 90 11

Jojobas eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

1516 20 10

Hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

1517 90 93

Pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām

ex 1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai 15. nodaļas dažādo tauku un eļļu nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izņemot eļļas, uz ko attiecas KN kodi 1518 00 31 un 1518 00 39

1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets

1522 00 10

Degra

1702 90 10

Ķīmiski tīra maltoze

1704 90 10

Lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

ex 1901

Iesala ekstrakts; Pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0401 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

1901 90 91

citādi izstrādājumi, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm

ex 2001 90 92

Palmu galotņu pumpuri, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

ex 2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

2008 11 10

zemesriekstu sviests

2008 91 00

palmu galotņu pumpuri

ex 2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes; grauzdēti cigoriņi un to ekstrakti, esences un koncentrāti, izņemot izstrādājumus, uz ko attiecas KN kodi 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 un 2101 30 99

ex 2102 10

aktīvie raugi:

2102 10 10

kultūrraugs

2102 10 90

citādi, izņemot maizes raugu

2102 20

Neaktīvi raugi; citi nedzīvi vienšūnu mikroorganismi

2102 30 00

Gatavi cepamie pulveri

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes

2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

ex 2106 10

proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas:

2106 10 20

kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

ex 2106 90

citādi:

2106 90 20

salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un ko izmanto dzērienu ražošanā

2106 90 92

citādi izstrādājumi, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

2201 10

Dabiskie vai mākslīgie minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēti

2202 10 00

Ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni

2202 90 10

Citādi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot pozīcijā 2009 minētās augļu vai dārzeņu sulas, kuros nav pozīcijās 0401–0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401–0404 minētajiem produktiem

2203 00

Iesala alus

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

ex 2207

Izņemot, ja iegūts no lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti LESD I pielikumā, nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp.% vai vairāk un etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

ex 2208

Nedenaturēts etilspirts, kurā spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, izņemot to, kas iegūts no lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti LESD I pielikumā; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences

3301 90

Ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

ex 3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10 10

izstrādājumi, kurus izmanto dzērienu rūpniecībā un kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam, ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 %

3302 10 21

izstrādājumi, ko izmanto dzērienu rūpniecībā un kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam, ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju, kas nav lielāka par 0,5 %, un kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % kopējās masas piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

ex 3502

albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

olu albumīns:

ex 3502 11

žāvēti:

3502 11 90

izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

ex 3502 19

citi:

3502 19 90

izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

ex 3502 20

piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus:

3502 20 91 un 3502 20 99

izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai, žāvēts vai nežāvēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti


II PIELIKUMS

Lauksaimniecības produkti, kuri nav iekļauti I pielikumā un kurus izmanto minēto preču ražošanā un uz kuriem attiecas eksporta kompensācijas, kā minēts 22. panta 1. punktā

KN kods

I pielikumā neiekļauto preču apraksts

Lauksaimniecības produkti, par kuriem var piešķirt eksporta kompensāciju

A: References daudzums, ko nosaka pamatojoties uz eksportēto preču ražošanā faktiski izmantoto produktu daudzumu (27. panta d) punkts)

B: References daudzums, ko nosaka paredzot fiksētu likmi (27. panta d) punkts)

Graudaugi (1)

Rīsi (2)

Olas (3)

Cukurs, melase vai izoglikoze (4)

Piena produkti (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

 

 

 

 

ex 0403 10

– jogurts:

 

 

 

 

 

0403 10 51 līdz 0403 10 99

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – aromatizēts

– – – citāds:

A

A

A

A

 

 

– – – – ar augļiem un/vai riekstiem

A

A

 

A

 

 

– – – – ar kakao piedevu

A

A

A

A

 

ex 0403 90

– citādi:

 

 

 

 

 

0403 90 71 līdz 0403 90 99

– – aromatizēts un/vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – aromatizēts

– – – citādi:

A

A

A

A

 

 

– – – – ar augļiem vai riekstiem

A

A

 

A

 

 

– – – – ar kakao piedevu

A

A

A

A

 

ex 0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

 

 

 

 

 

ex 0405 20

– piena tauku pastas:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

 

 

 

 

A

0405 20 30

– – ar tauku saturu pēc svara 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

 

 

 

 

A

ex 0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī):

 

 

 

 

 

 

– cukurkukurūza:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– – vālīšu veidā

A

 

 

A

 

 

– – graudu veidā

B

 

 

A

 

ex 0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

 

 

 

 

 

 

– – – cukurkukurūza:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – – vālīšu veidā

A

 

 

A

 

 

– – – – graudu veidā

B

 

 

A

 

ex 1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu 15. nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

 

 

 

 

 

ex 1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

 

 

 

 

A

ex 1517 90

– citādi:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

 

 

 

 

A

1702 50 00

– ķīmiski tīra fruktoze

 

 

 

A

 

ex 1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

 

 

 

 

 

1704 10

– košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā

A

 

 

A

 

ex 1704 90

– citādi:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – baltā šokolāde

A

 

 

A

A

1704 90 51 līdz 1704 90 99

– – citādi

A

A

 

A

A

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

 

 

 

 

 

1806 10

– kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

 

 

 

 

 

 

– – saldināts tikai ar saharozi

A

 

A

A

 

 

– – citādi

A

 

A

A

A

1806 20

– citi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg:

 

 

 

 

 

 

– – šokolādes piena skaidiņas, kas minētas apakšpozīcijā 1806 20 70

A

 

A

A

A

 

– – citi izstrādājumi apakšpozīcijā 1806 20

A

A

A

A

A

1806 31 00 un 1806 32

– citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā

A

A

A

A

A

1806 90

– citādi:

 

 

 

 

 

1806 90 11,

1806 90 19,

1806 90 31,

1806 90 39,

1806 90 50

– – šokolāde un šokolādes izstrādājumi; cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no cukura aizstājējiem

A

A

A

A

A

1806 90 60,

1806 90 70,

1806 90 90

– – uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu; izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai; citādi

A

 

A

A

A

ex 1901

Iesala ekstrakts; Pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai:

 

 

 

 

 

 

– – pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 piena produktiem, kas pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao

A

A

A

A

A

 

– – citādi

A

A

 

A

A

1901 20 00

– maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai:

 

 

 

 

 

 

– – pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 piena produktiem, kas pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao

A

A

A

A

A

 

– – citādi

A

A

 

A

A

ex 1901 90

– citādi:

 

 

 

 

 

1901 90 11 un 1901 90 19

– – iesala ekstrakts

A

A

 

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – citādi:

 

 

 

 

 

 

– – – – pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao

A

A

A

A

A

 

– – – – citādi

A

A

 

A

A

ex 1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

 

 

 

 

 

 

– termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

 

 

 

 

 

 

– – ar olu piedevu:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – – cieto kviešu vai citu graudaugu

B

 

A

 

 

 

– – – citādi:

A

 

A

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

1902 19

– – – cieto kviešu vai citu graudaugu

B

 

 

 

A

 

– – – citādi

A

 

 

 

A

ex 1902 20

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

 

 

 

 

 

1902 20 91 un 1902 20 99

– – citādi

A

A

 

A

A

1902 30

– citādi pastas izstrādājumi

A

A

 

A

A

1902 40

– kuskuss:

 

 

 

 

 

 

– – nesagatavots:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – – cieto kviešu

B

 

 

 

 

 

– – – citādi

A

 

 

 

 

1902 40 90

– – citādi

A

A

 

A

A

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

A

 

 

 

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti:

 

 

 

 

 

 

– nesaldināti uzpūsti rīsi vai iepriekš vārīti rīsi:

 

 

 

 

 

 

– – ar kakao piedevu (6)

A

B

A

A

A

 

– – bez kakao piedevas

A

B

 

A

A

 

– citādi, ar kakao piedevu (6)

A

A

A

A

A

 

– citādi

A

A

 

A

A

1905

Maizes, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

 

 

 

 

 

1905 10 00

– citādi

A

 

 

A

A

1905 20

– piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

A

 

A

A

A

 

– saldie cepumi; vafeles:

 

 

 

 

 

1905 31 un 1905 32

– saldie cepumi; vafeles

A

 

A

A

A

1905 40

– sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi

A

 

A

A

A

1905 90

– citādi:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – macas

A

 

 

 

 

1905 90 20

– – dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

A

A

 

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuru cukura saturs sausnā nepārsniedz 5 % un tauku saturs sausnā nepārsniedz 5 %:

A

 

 

 

 

1905 90 45 līdz 1905 90 90

– – – citādi izstrādājumi

A

 

A

A

A

ex 2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

 

 

 

 

 

ex 2001 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – – vālīšu veidā

A

 

 

A

 

 

– – – graudu veidā

B

 

 

A

 

2001 90 40

– – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

A

 

 

A

 

ex 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

 

 

 

 

 

ex 2004 10

– kartupeļi:

– – citādi:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

A

A

 

A

A

ex 2004 90

– citi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

 

 

 

 

 

 

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – – vālīšu veidā

A

 

 

A

 

 

– – – graudu veidā

B

 

 

A

 

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

 

 

 

 

 

ex 2005 20

– kartupeļi:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

A

A

 

A

A

 

– cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2005 80 00

– – vālīšu veidā

A

 

 

A

 

 

– – graudu veidā

B

 

 

A

 

ex 2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

 

 

 

 

 

ex 2008 99

– – citādi:

– – – bez spirta piedevas:

– – – – bez cukura piedevas:

 

 

 

 

 

 

– – – – – kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – – vālīšu veidā

A

 

 

 

 

 

– – – – – – graudu veidā

B

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

A

 

 

 

 

ex 2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

 

 

 

 

– kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – citādi

A

A

 

A

 

ex 2101 20

– tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – citādi

A

A

 

A

 

ex 2101 30

– grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

 

 

 

 

– – grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – citādi

A

 

 

A

 

 

– – grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – citādi

A

 

 

A

 

ex 2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnas mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri:

 

 

 

 

 

ex 2102 10

– aktīvie raugi:

 

 

 

 

 

2102 10 31 un 2102 10 39

– – maizes raugs

A

 

 

 

 

2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao:

 

 

 

 

 

 

– kas satur kakao

A

A

A

A

A

 

– citādi

A

A

 

A

A

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

ex 2106 90

– citādi:

 

 

 

 

 

2106 90 92 un 2106 90 98

– – citādi

A

A

 

A

A

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni

A

 

 

A

 

2202 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

– – kuros nav pozīcijās 0401–0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401–0404 minētajiem produktiem:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – – alus, kas ražots no iesala, ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju, kas nav lielāka par 0,5 tilp. %

B

 

 

 

 

 

– – – citādi

A

 

 

A

 

2202 90 91 līdz 2202 90 99

– – citādi

A

 

 

A

A

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

A

 

 

A

 

ex 2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāka nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni:

 

 

 

 

 

2208 20

– alkoholiski šķidrumi, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas

 

 

 

A

 

ex 2208 30

– viskiji:

– – izņemot burbonu:

 

 

 

 

 

ex 2208 30 30 līdz 2208 30 88

– – – viskiji, izņemot Komisijas Regulā (EK) Nr. 1670/2006 (7) uzskaitītos

A

 

 

 

 

2208 50 11 un 2208 50 19

– – džins

A

 

 

 

 

2208 50 91 un 2208 50 99

– – kadiķu degvīns (Geneva)

A

 

 

A

 

2208 60

– degvīns

A

 

 

 

 

2208 70

– liķieri un uzlijas

A

 

A

A

A

ex 2208 90

– citādi:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – ūzo tarā ar tilpumu 2 litri vai mazāk

A

 

 

A

 

2208 90 45

– – – – – – – kalvadoss tarā ar tilpumu 2 litri vai mazāk

 

 

 

A

 

2208 90 48

– – – – – – – citi alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus), kas destilēti no augļiem, tarā ar tilpumu 2 litri vai mazāk

 

 

 

A

 

2208 90 56

– – – – – – – citi alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus), kas nav destilēti no augļiem, tarā ar tilpumu 2 litri vai mazāk

A

 

 

A

 

2208 90 69

– – – – – citi alkoholiskie dzērieni tarā ar tilpumu 2 litri vai mazāk

A

 

 

A

A

2208 90 71

– – – – – alkoholiskie dzērieni, kas destilēti no augļiem, tarā ar tilpumu vairāk par 2 litriem

 

 

 

A

 

2208 90 77

– – – – – citi alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus), kas nav destilēti no augļiem, tarā ar tilpumu vairāk par 2 litriem

A

 

 

A

 

2208 90 78

– – – – citi alkoholiskie dzērieni tarā ar tilpumu vairāk par 2 litriem

A

 

 

A

A

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannīts

B

 

 

B

 

2905 44

– – D–glucīts (sorbīts)

B

 

 

B

 

ex 3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

 

 

 

 

 

ex 3302 10

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – citādi

A

 

 

A

A

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

 

 

 

 

 

3501 10

– kazeīns

 

 

 

 

B

3501 90

– citādi:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – kazeīna līmes

 

 

 

 

A

3501 90 90

– – citādi

 

 

 

 

B

ex 3502

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

– olu albumīns:

 

 

 

 

 

ex 3502 11

– – žāvēts

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

 

 

B

 

 

ex 3502 19

– – citādi:

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

 

 

B

 

 

ex 3502 20

– piena albumīns (laktalbumīns):

 

 

 

 

 

3502 20 91 un 3502 20 99

– – izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai, žāvēts vai nē (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

 

 

 

 

B

ex 3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes, izņemot cietes, uz ko attiecas KN kods 3505 10 50

A

A

 

 

 

3505 10 50

– – – esterificētas vai ēterificētas cietes

A

 

 

 

 

ex 3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

 

 

 

3809 10

– uz vielu ar cietes īpašībām bāzes

A

A

 

 

 

ex 3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto

B

 

 

B

 


(1)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma I daļa.

(2)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma II daļa.

(3)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma XIX daļa.

(4)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma III daļas b), c), d) un g) punkts.

(5)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma XVI daļas a) līdz g) punkts.

(6)  Kas satur ne vairāk par 6 % kakao.

(7)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1670/2006 (2006. gada 10. novembris), ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā (OV L 312, 11.11.2006., 33. lpp.).


III PIELIKUMS

Pamatprodukti, kas minēti 2. panta d) punktā

KN kods

Apraksts

ex 0402 10 19

Piena pulveris, piens granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara un kas nav tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg (2. produktu grupa)

ex 0402 21 18

Piena pulveris, piens granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kura tauku saturs nepārsniedz 26 % no svara un kas nav tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg (3. produktu grupa)

ex 0404 10 02 līdz ex 0404 10 16

Sūkalu pulveris, sūkalas granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas (1. produktu grupa)

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 svara % (6. produktu grupa)

0407 21 00, 0407 29 10,

ex 0407 90 10

Mājputnu olas ar čaumalu, svaigas vai konservētas, kas nav paredzētas inkubēšanai

ex 0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, kas paredzēti lietošanai pārtikā, svaigi, kaltēti, saldēti vai citādi konservēti, nesaldināti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

1001 19 00

Cietie kvieši, izņemot sējai paredzētos

ex 1001 99 00

Parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums, izņemot kviešu un rudzu maisījumu sēklai

1002 90 00

Rudzi, izņemot rudzus sēklai

1003 90 00

Mieži, izņemot miežus sēklai

1004 90 00

Auzas, izņemot auzas sēklai

1005 90 00

Kukurūza, izņemot kukurūzu sēklai

ex 1006 30

Pilnīgi noslīpēti rīsi

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 90 00

Graudu sorgo, izņemot graudus sēklai

1701 99 10

Baltais cukurs

ex 1702 19 00

Laktoze, kas satur 98,5 % no svara laktozi, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķinot sausnā

1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru


IV PIELIKUMS

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kuriem var piemērot papildu ievedmuitas nodokli, kā minēts 5. panta 1. punktā

KN kods

Preču apraksts

0403 10 51 līdz 0403 10 99

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

0403 90 71 līdz 0403 90 99

Paniņas, rūgušpiens un krējums, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

0710 40 00

Saldēta cukurkukurūza (termiski neapstrādāta vai apstrādāta, tvaicējot vai vārot ūdenī)

0711 90 30

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā), kas nav derīga tūlītējai lietošanai pārtikā

1517 10 10

Margarīns, izņemot šķidro margarīnu, ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1517 90 10

Citi pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu 15. nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki vai eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516, ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 %

1702 50 00

ķīmiski tīra fruktoze

2005 80 00

Nesaldēta cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), sagatavota vai konservēta bez etiķa vai etiķskābes, izņemot pozīcijā 2006 minētos produktus

2905 43 00

mannīts

2905 44

D–glucīts (sorbīts)

ex 3502

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

olu albumīns:

ex 3502 11

žāvēts:

3502 11 90

izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

ex 3502 19

citādi:

3502 19 90

izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

ex 3502 20

piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus:

 

izņemot nederīgu vai tādu, kas padarāms nederīgs pārtikai

3502 20 91

žāvēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

3502 20 99

citādi

3505 10 10

Dekstrīni

3505 10 90

Citādas modificētās cietes, kas nav dekstrīni, izņemot esterificētas vai ēterificētas cietes

3505 20

Līmes, kas satur cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3809 10

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kuru pamatā ir vielas ar cietes īpašībām, un kas citur nav minēti vai iekļauti

3824 60

Sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto


V PIELIKUMS

Lauksaimniecības produkti, kas minēti 11. panta 1) punkta a) apakšpunktā  (1)

KN kods

Lauksaimniecības produktu apraksts

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevas

ex 0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, nav aromatizēti un bez augļiem, riekstiem vai kakao

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur

ex 0405

Sviests un citi piena tauki

0407 21 00

Mājputnu, Gallus domesticus sugas mājputnu olas čaumalās, svaigas, kas nav paredzētas inkubācijai

0709 99 60

Saldā kukurūza, svaiga vai atdzesēta

0712 90 19

Žāvēta saldā kukurūza, vesela, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezta, sasmalcināta vai pulverveidā, bet bez tālākas apstrādes, izņemot saldās kukurūzas hibrīdus sējai

10. nodaļa

Graudaugi (2)

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā veidā

1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru


(1)  Lauksaimniecības produkti ņemti vērā, ja tie izmantoti nepārstrādātā stāvoklī vai pēc pārstrādes vai ja tos uzskata par izmantotiem to preču izgatavošanā, kas uzskaitītas I pielikuma 1. tabulā.

(2)  Izņemot kviešu un kviešu un rudzu maisījuma sēklas, kas minētas apakšpozīcijās 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 un 1001 91 90, rudzu sēklas, kas minētas apakšpozīcijā 1002 10 00, miežu sēklas, kas minētas apakšpozīcijā 1003 10 00, auzu sēklas, kas minētas apakšpozīcijā 1004 10 00, kukurūzas sēklas, kas minētas apakšpozīcijā 1005 10, rīsus sējai, kas minēti apakšpozīcijā 1006 10 10, sorgo sēklas, kas minētas apakšpozīcijā 1007 10 un prosas sēklas, kas minētas apakšpozīcijā 1008 21 00.


VI PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Šī regula

Regula (EK) Nr. 1216/2009

Regula (EK) Nr. 614/2009

1. panta pirmā daļa

1. pants

1. pants

1. panta otrā daļa

3. pants

2. panta a) punkts

2. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

2. panta b) punkts

2. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

2. panta c) punkts

2. panta 1. punkta otrā daļa

2. panta d) punkts

2. panta e) punkts

2. panta 2. punkta a) un c) apakšpunkts

2. panta f) apakšpunkts

2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

2. panta g) punkts

2. panta h) punkts

2. panta i) punkts

2. panta j) punkts

2. panta k) punkts

2. panta l) punkts

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 3. punkts

8. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

4. panta 4. punkts

4. pants

5. pants

5. pants

11. pants

3. pants

6. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

2. panta 3. punkta pirmais teikums

6. panta 4. punkts

7. pants

2. panta 3. punkta otrais teikums

8. pants

2. panta 4. punkts

9. pants

2. panta 4. punkts

10. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

10. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

11. pants

14. panta pirmā daļa

12. panta a), b) un c) punkts

6. panta 4. punkts un 14. panta otrā daļa

12. panta d) punkts

6. panta 4. punkts un 15. panta 1. punkts

13. panta 1., 2. un 3.punkts

6. panta 4. punkts, 6. panta 6. punkts, 7. panta 2., 3. un 4. punkts, 14. panta pirmā daļa

13. panta 2. punkts

14. panta otrā daļa

14. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta otrā daļa un 4. panta 3. punkts

14. panta 3. punkts

14. panta 4. punkts

4. panta 2. punkta pirmā daļa un 4. panta 3. punkts

15. panta 1. punkts

4. panta 1. un 4. punkts

15. panta 2. punkts

16. pants

4. panta 1. un 4. punkts

17. pants

10. pants

18. pants

12. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa

19. pants

12. panta 1. punkta trešā un ceturtā daļa

20. pants

12. panta 1. punkta trešā daļa

12. panta 2. punkts

21. pants

7. pants

22. panta 1. punkts

8. panta 1. un 2. punkts

22. panta 2. punkts

23. pants

24. panta 1. punkts

8. panta 3. punkta otrā daļa

24. panta 2. punkts

25. pants

26. pants

8. panta 3. punkta pirmā daļa

27. pants

8. panta 3. punkta pirmā daļa

28. pants

8. panta 5. punkts

29. pants

30. pants

31. pants

8. panta 3. punkta pirmā daļa, 8. panta 5. un 6. punkts

32. pants

8. panta 3. punkta pirmā daļa, 8. panta 5. un 6. punkts

33. pants

9. pants

5. pants

34. panta 1. punkts

8. panta 4. punkta pirmā daļa

34. panta 2. punkts

8. panta 4. punkta otrā daļa

35. pants

18. pants, 6. panta 5. punkts un 8. panta 4. punkta trešā daļa

36. pants

13. pants

37. pants

19. pants

10. pants

38. pants

39. pants

15. panta 2. punkts

40. pants

41. pants

42. pants

16. pants

43. pants

16. pants

44. pants

16. pants

17. pants

45. pants

20. pants

11. pants

46. pants

21. panta 1. punkts

12. pants

21. panta 2. punkts

 

6. pants

9. pants

I pielikums

II pielikums

1. pants

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

1. pants

V pielikums

I pielikums

 

IV pielikums

I pielikums

VI pielikums

V pielikums

II pielikums


Komisijas paziņojums par deleģētajiem aktiem

Saistībā ar šo regulu Komisija atgādina par saistībām, ko tā uzņēmusies Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktā, proti, sniegt Parlamentam pilnīgu informāciju un dokumentāciju par sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar tās darbu deleģēto aktu iesniegšanā.


Augša