EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R0005

Komisijas Regula (ES) Nr. 5/2014 ( 2014. gada 6. janvāris ), ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 2, 7.1.2014., 3./9. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/5(1)/oj

7.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 5/2014

(2014. gada 6. janvāris),

ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 32. panta 2. punktu Komisijai līdz 2010. gada 1. septembrim tika iesniegti vairāki atļaujas piešķiršanas pieteikumi, lai atjauninātu paredzēto lietojumu sarakstu, kā izklāstīts minētās regulas 10. pantā.

(2)

Daži no šiem pieteikumiem attiecas uz izmaiņām nosacījumos, kas saistīti ar īpašiem barošanas mērķiem “Barības atjaunošana, atveseļošanās” attiecībā uz suņiem un “Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija” attiecībā uz barību, kas var saturēt piedevas koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 767/2009 8. panta 2. punktā. Pārējie pieteikumi attiecas uz jauniem īpašiem barošanas mērķiem saistībā ar prasību, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 767/2009 8. panta 2. punktā.

(3)

Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. pantu Komisija saņēma pieteikumu iekļaut īpašo barošanas mērķi “Joda līmeņa samazināšana barībā hipertiroīdisma gadījumā” attiecībā uz kaķiem.

(4)

Īpašs barošanas veids ir bolu ievadīšana. Lai garantētu pienācīgu un drošu bolu izmantošanu kā barību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, ir jānosaka vispārējas prasības attiecībā uz nosacījumiem, kas saistīti ar konkrētiem paredzētajiem lietojumiem.

(5)

Komisija visus pieteikumus, tostarp dokumentāciju, darīja pieejamu dalībvalstīm.

(6)

Pieteikumos ietvertā dokumentācija liecina, ka attiecīgās barības konkrētais sastāvs atbilst paredzētajiem īpašajiem barošanas mērķiem “Barības atjaunošana, atveseļošanās” attiecībā uz suņiem, “Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija”, “Joda līmeņa samazināšana barībā hipertiroīdisma gadījumā” attiecībā uz kaķiem, “Atbalsts, sagatavojoties sporta aktivitātēm un atjaunojot spēku pēc tām” attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem, “Nepietiekama dzelzs daudzuma kompensācija pēc dzimšanas” attiecībā uz zīdāmiem sivēniem un teļiem, “Nagu, kāju un ādas reģenerācijas uzlabošana” attiecībā uz zirgiem, atgremotājiem un cūkām, “Atbalsts, sagatavojot dzīvniekus meklēšanās periodam un reprodukcijai” attiecībā uz zīdītājiem un putniem un “Ganāmu dzīvnieku ilgtermiņa nodrošināšana ar mikroelementiem un/vai vitamīniem” attiecībā uz atgremotājiem ar funkcionējošu spurekli.

(7)

Turklāt novērtējums liecināja, ka attiecīgajai barībai nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību, vidi vai dzīvnieku labturību. Izvērtējot dokumentāciju, tika pārbaudīts, ka raksturojums “augsts konkrētas barības piedevas līmenis” nozīmē lielu attiecīgās piedevas līmeni, kas pietuvojas attiecīgajam fiksētajam maksimālajam saturam kompleksajā barībā, taču nepārsniedz šo saturu.

(8)

Tādēļ pieteikumi ir derīgi, un īpašie barošanas mērķi būtu jāpievieno paredzēto lietojumu sarakstam un būtu jāmaina nosacījumi, kas saistīti ar īpašiem barošanas mērķiem “Barības atjaunošana, atveseļošanās” un “Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija”.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/38/EK.

(10)

Tā kā drošības apsvērumi neparedz tūlītēju izmaiņu piemērošanu attiecībā uz barību, kura pašlaik ir likumīgi laista tirgū, ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties jauno prasību izpildei.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2008/38/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Barību, kas ir iekļauta šīs regulas pielikumā un minēta Regulas (EK) Nr. 767/2009 8. panta 2. punktā, kura jau ir likumīgi laista tirgū pirms 2010. gada 1. septembra un ražota un marķēta pirms 2014. gada 27. jūlija, var turpināt laist tirgū un lietot, līdz izbeidzas esošie krājumi. Ja šī barība ir paredzēta lolojumdzīvniekiem, iepriekšējā teikumā minētais datums ir 2016. gada 27. janvāris.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 6. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/38/EK I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļai pievieno šādu punktu:

“10.

Ja īpašiem barošanas mērķiem paredzētu barību laiž tirgū bolu veidā kā tādas barības sastāvdaļas vai papildu barība, kas paredzētas individuālai piespiedu ievadīšanai orāli, barības marķējumā attiecīgā gadījumā norāda bola maksimālo pastāvīgas atbrīvošanās ilgumu un daudzumu, kurš atbrīvojas diennaktī, katrai piedevai, attiecībā uz ko noteikts maksimāli pieļaujamais saturs kompleksajā barībā. Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma barības apritē iesaistītais uzņēmējs, kurš laiž tirgū bolus, sniedz pierādījumu, ka dienā pieejamais piedevas līmenis gremošanas traktā attiecīgā gadījumā nepārsniegs piedevas maksimālo saturu, kas noteikts uz kilogramu kompleksās barības visā barošanas periodā (lēnas atbrīvošanās iedarbība). Ieteicams, ka barību bolu veidā ievada tikai veterinārārsts vai cita kompetenta persona.”;

2)

pielikuma B daļu groza šādi:

Īpašs barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

a)

starp īpašā barošanas mērķa “Lipīdu metabolisma regulācija hiperlipidēmijas gadījumā” rindu un īpašā barošanas mērķa “Vara samazināšana aknās” rindu iekļauj šādu rindu:

“Joda līmeņa samazināšana barībā hipertiroīdisma gadījumā

Ierobežots joda līmenis: maksimāli 0,26 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %

Kaķi

Kopējais joda saturs

Sākumā līdz 3 mēnešiem

Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.” ”

b)

īpašā barošanas mērķa “Barības atjaunošana, atveseļošanās” dzīvnieku suga vai kategorija: “Suņi un kaķi” rindu aizstāj ar šādu:

“Barības atjaunošana, atveseļošanās (1)

Augsts enerģijas īpatsvars, svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augstas koncentrācijas

Suņi un kaķi

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs,

Enerģētiskā vērtība,

n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Kamēr atgūst veselīgumu

Ja barība ir paredzēta ievadīšanai pa caurulīti, marķējumā norāda: “Ievadīšana veterinārā uzraudzībā.”

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (E1707)

Papildu barība var saturēt barības piedevas no funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori” koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Suņi

Nosaukums un pievienotais zarnu floras stabilizatora daudzums

10 līdz 15 dienas

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots zarnu floras stabilizatora tiesību aktos noteiktais maksimālais saturs kompleksajā barībā.

Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

c)

īpašā barošanas mērķa “Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija” rindu aizstāj ar šādu:

Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija

Zema buferspēja un labi sagremojamas sastāvdaļas

Sivēni

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs

Buferspēja

Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

No 2 līdz 4 nedēļām

Marķējumā norāda:

“Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveseļošanās laikā.”

Viegli sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs

Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Barības piedevas, kas ietilpst kategorijas “zootehniskās piedevas” funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizators”, kā minēts Regulai (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā.

Papildu barība var saturēt barības piedevas no funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori” koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Dzīvnieku sugas, attiecībā uz kurām zarnu floras stabilizatoru lietošana ir atļauta

Nosaukums un pievienotais zarnu floras stabilizatora daudzums

Līdz 4 nedēļām

Barības marķējumā norādīt:

1)

“Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveseļošanās laikā.”;

2)

attiecīgā gadījumā – “Barība satur zarnu floras stabilizatoru koncentrācijā, kas pārsniedz atļauto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.”

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots zarnu floras stabilizatora tiesību aktos noteiktais maksimālais saturs kompleksajā barībā.

d)

starp īpašā barošanas mērķa “Acidozes riska mazināšana” rindu un īpašā barošanas mērķa “Ūdens un elektrolīta līdzsvara stabilizācija” rindu iekļauj šādas rindas:

“Ganāmu dzīvnieku ilgtermiņa nodrošināšana ar mikroelementiem un/vai vitamīniem

Augsts šādu piedevu līmenis:

mikroelementi

un/vai

vitamīni, provitamīni un ķīmiski skaidri definētas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību.

Papildu barība var saturēt barības piedevas koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Atgremotāji ar funkcionējošu spurekli

Nosaukumi un katra pievienotā mikroelementa, vitamīna, provitamīna un ķīmiski skaidri definētu vielu ar līdzīgu iedarbību kopējie daudzumi.

Katra mikroelementa un/vai vitamīna daudzums, kurš atbrīvojas diennaktī, ja tiek lietoti boli.

Mikroelementa vai vitamīna maksimālais pastāvīgas atbrīvošanās ilgums, ja tiek lietoti boli.

Līdz 12 mēnešiem

Lietošana bolu veidā ir atļauta. Bols var saturēt līdz 20 % dzelzs inertā, bionepieejamā veidā, lai palielinātu tās blīvumu.

Barības marķējumā norādīt:

“—

Attiecīgā gadījumā jāizvairās vienlaicīgi papildināt piedevas ar maksimālo saturu no citiem avotiem papildus tiem, kas iekļauti bolā.

Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu vai uztura speciālistu par:

1)

mikroelementu līdzsvaru dienas devā;

2)

ganāmpulka stāvokli attiecībā uz mikroelementiem.

Attiecīgā gadījumā bols satur x % inertās dzelzs, lai palielinātu tās blīvumu.”

Nepietiekama dzelzs daudzuma kompensācija pēc dzimšanas

Augsts dzelzs savienojumu līmenis, kas atļauts “mikroelementu savienojumu” funkcionālajā grupā, kas ietilpst kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā.

Papildu barība var saturēt dzelzi koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Zīdāmi sivēni un teļi

Kopējais dzelzs saturs

Pēc dzimšanas līdz 3 nedēļām

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais dzelzs saturs kompleksajā barībā.

Nagu, kāju un ādas reģenerācijas uzlabošana

Augsts cinka līmenis.

Papildu barība var saturēt cinku koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Zirgi, atgremotāji un cūkas

Kopējais daudzums:

cinks

metionīns

Līdz 8 nedēļām

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais cinka saturs kompleksajā barībā.

Atbalsts, sagatavojot dzīvniekus meklēšanās periodam un reprodukcijai

Augsts selēna līmenis, un

E vitamīna minimālais saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % cūkām ir 53 mg, trušiem – 35 mg, suņiem, kaķiem, ūdelēm – 88 mg;

minimālais E vitamīna saturs vienam dzīvniekam dienā aitām ir 100 mg, liellopiem – 300 mg, zirgiem – 1 100 mg

vai

augsts A vitamīna

un/vai D vitamīna līmenis un/vai

beta-karotīna minimālais saturs ir 300 mg vienam dzīvniekam dienā.

Papildu barība var saturēt selēnu, A un D vitamīnu koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Zīdītāji

Nosaukumi un kopējie katra pievienotā mikroelementa un vitamīna daudzumi.

Govis: apstiprināts, ka var lietot 2 nedēļas pirms grūsnības beigām līdz nākamajai grūsnībai.

Sivēnmātes: 7 dienas pirms atnešanās līdz 3 dienām pēc atnešanās un 7 pirms pārošanās līdz 3 dienām pēc pārošanās.

Citi sieviešu kārtas zīdītāji: apstiprināts, ka var lietot no grūsnības pēdējā posma līdz nākamajai grūsnībai.

Vīriešu kārtas dzīvnieki: reproduktīvās aktivitātes periodu laikā.

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais saturs kompleksajā barībā.

Barības marķējumā norādīt:

“Norādījumi par situācijām, kurās barības lietošana ir piemērota.” ”

Augsts A vitamīna un/vai D vitamīna līmenis

vai

augsts selēna un/vai cinka līmenis, un/vai minimālais E vitamīna saturs 44 mg/kg kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %.

Papildu barība var saturēt selēnu, cinku, A un D vitamīnu koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Putni

Nosaukumi un kopējie katra pievienotā mikroelementa un vitamīna daudzumi.

Sieviešu kārtas dzīvniekiem: meklēšanās laikā

Vīriešu kārtas dzīvniekiem: reproduktīvās aktivitātes periodu laikā.

e)

starp īpašā barošanas mērķa “Elektrolītu zaudējumu kompensācija stipras svīšanas gadījumos” rindu un īpašā barošanas mērķa “Barības atjaunošana, atveseļošanās” dzīvnieku suga vai kategorija “zirgu dzimtas dzīvnieki” rindu iekļauj šādu rindu:

“Atbalsts, sagatavojoties sporta aktivitātēm un atjaunojot spēku pēc tām

Augsts selēna līmenis un E vitamīna minimālais saturs 50 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %.

Papildu barība var saturēt selēna savienojumus koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Kopējais daudzums:

E vitamīns

selēns.

Līdz 8 nedēļām pirms sporta aktivitātēm – līdz 4 nedēļas pēc sporta aktivitātēm.

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais selēna saturs kompleksajā barībā.”


(1)  Ražotājs var papildināt īpašo barošanas mērķi ar norādi “aknu lipidoze kaķiem”.”


Augša