EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014R0361

Komisijas Regula (ES) Nr. 361/2014 ( 2014. gada 9. aprīlis ), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98 Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 107, 10.4.2014., 39./55. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/oj

10.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/39


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 361/2014

(2014. gada 9. aprīlis),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (1) un jo īpaši tās 5. panta 3. un 5. punktu, 6. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 12. panta 5. punktu un 28. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1073/2009 5. pantā ir paredzēts, ka regulāro pārvadājumu un noteiktu speciālo regulāro pārvadājumu veikšanai ir vajadzīgas atļaujas.

(2)

Minētās regulas 12. panta 1. punkts nosaka, ka 2. panta 4. punktā definētos neregulāros pārvadājumus jāveic saskaņā ar brauciena formulāru.

(3)

Minētās regulas 5. panta 5. punkts nosaka, ka 2. panta 5. punktā definētajiem pašpārvadājumiem jāpiemēro sertifikātu sistēma.

(4)

Vajadzīgs pieņemt noteikumus par kontroles dokumentu, kas minēti regulas 12. pantā, lietojumu un saziņas līdzekļiem, lai attiecīgajām dalībvalstīm paziņotu to pārvadātāju nosaukumus, kuri veic neregulārus pārvadājumus, un pārsēšanās punktus.

(5)

Vienkāršošanas nolūkos ir vajadzīgs standartizēt brauciena formulāru starptautiskajiem neregulārajiem pārvadājumiem un kabotāžas pārvadājumiem neregulāru pārvadājumu veidā.

(6)

Brauciena formulārs, ko lieto kā kontroles dokumentu kabotāžas pārvadājumiem speciālu regulāru pārvadājumu veidā, būtu jāaizpilda kā mēneša pārskats.

(7)

Ir vajadzīgs standartizēt formas, kuras dalībvalstīm jālieto, paziņojot Komisijai statistikas datus par to atļauju skaitu, kas izsniegtas regulāro pārvadājumu un kabotāžas pārvadājumu veikšanai.

(8)

Pārskatāmības un vienkāršošanas nolūkos visi dokumentu paraugi, kas noteikti Komisijas 1998. gada 2. oktobra Regulā (EK) Nr. 2121/98, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EEK) Nr. 684/92 un Padomes Regulu (EK) Nr. 12/98 piemērotu attiecībā uz dokumentiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem (2), būtu jāpielāgo Regulai (EK) Nr. 1073/2009, kura ir piemērojama starptautiskajiem autobusu pārvadājumiem.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 2121/98 būtu jāatceļ.

(10)

Dalībvalstīm jauno dokumentu iespiešanai un izplatīšanai ir vajadzīgs laiks. Tāpēc pārvadātājiem tikmēr vajadzētu būt iespējai turpināt lietot dokumentus, kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 2121/98 un kuros būtu jānorāda, ka tajos ir ņemti vērā Regulas (EK) Nr. 1073/2009 noteikumi.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Autotransporta komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I IEDAĻA

KONTROLES DOKUMENTS

1. pants

1.   Kontroles dokuments (brauciena formulārs) Regulas (EK) Nr. 1073/2009 2. panta 4. punktā definētajiem neregulārajiem pārvadājumiem atbilst šīs regulas I pielikumā dotajam paraugam.

2.   Brauciena formulāri ir grāmatiņās pa 25 formulāriem, divos eksemplāros un atdalāmi. Katra grāmatiņa ir numurēta. Formulāri arī ir numurēti no 1 līdz 25. Grāmatiņas vāks atbilst paraugam šīs regulas II pielikumā. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pielāgotu šīs prasības brauciena formulāru datorizētai apstrādei.

2. pants

1.   Grāmatiņu, kas minēta 1. pantā, izraksta uz pārvadātāja vārda, un to nevar nodot tālāk.

2.   Brauciena formulāru pirms izbraukšanas aizpilda salasāmiem, neizdzēšamiem burtiem divos eksemplāros vai nu pārvadātājs, vai transportlīdzekļa vadītājs. Tas ir derīgs visam braucienam.

3.   No grāmatiņas atdalītā brauciena formulāra oriģinālu glabā transportlīdzeklī visu tā brauciena laiku, uz kuru tas attiecas. Uzņēmumā glabā kopiju.

4.   Pārvadātājs ir atbildīgs par brauciena formulāru glabāšanu.

3. pants

Gadījumā, kad starptautisku neregulāru pārvadājumu veic pārvadātāju grupa viena pasūtītāja uzdevumā, kas var ietvert to, ka ceļotājus brauciena gaitā pārņem cits pārvadātājs no tās pašas grupas, brauciena formulāra oriģinālu glabā tajā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu. Katra pārvadātāja uzņēmumā glabā brauciena formulāra kopiju.

4. pants

1.   Pārvadātājs brauciena formulāru eksemplārus, kas lietoti kā kontroles dokumenti kabotāžas pārvadājumiem neregulāru pārvadājumu veidā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1073/2009 15. panta b) punktam, nodod atpakaļ kompetentajai iestādei vai aģentūrai tajā dalībvalstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar procedūrām, ko noteikusi šī iestāde vai aģentūra.

2.   Veicot kabotāžas pārvadājumus speciālu regulāru pārvadājumu veidā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1073/2009 15. panta a) punktam, šīs regulas I pielikumā iekļauto brauciena formulāru aizpilda kā mēneša pārskatu, un pārvadātājs to nodod atpakaļ kompetentajai iestādei vai aģentūrai tajā dalībvalstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar šīs iestādes vai aģentūras noteiktajām procedūrām.

5. pants

Brauciena formulārs ļauj tā turētājam starptautiska neregulāra pārvadājuma gaitā veikt vietējas ekskursijas citā dalībvalstī ārpus tās dalībvalsts, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1073/2009 13. panta otrajā daļā. Vietējās ekskursijas ieraksta brauciena formulāros pirms transportlīdzekļa došanās attiecīgajā ekskursijā. Brauciena formulāra oriģinālu glabā transportlīdzeklī visu vietējās ekskursijas laiku.

6. pants

Kontroles dokumentu uzrāda pārbaudei pēc pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

II IEDAĻA

ATĻAUJAS

7. pants

1.   Pieteikumi atļauju saņemšanai regulārajiem pārvadājumiem un speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem, kuriem vajadzīga atļauja, atbilst paraugam III pielikumā.

2.   Atļauju pieteikumi ietver šādas ziņas:

a)

kustības grafiks;

b)

braukšanas maksa;

c)

Kopienas atļaujas pasažieru starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar autobusu apliecināta kopija, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1073/2009 4. pantā;

d)

ziņas par tā pārvadājuma veidu un apjomu, kuru pieteicējs plāno nodrošināt, ja pieteikums aptver pārvadājuma izveidi, vai par tā pārvadājuma veidu un apjomu, kuru jau veic, ja pieteikums ir par atļaujas atjaunošanu;

e)

piemērota mēroga karte, kurā atzīmēts maršruts un pieturvietas, kur iekāpj vai izkāpj pasažieri;

f)

braukšanas grafiks, kas ļauj pārliecināties par atbilstību Savienības tiesību aktiem attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanas laiku un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas periodiem.

3.   Pieteikuma iesniedzēji sniedz jebkuru papildu informāciju, kas pēc viņu ieskata attiecas uz pieteikumu vai ko pieprasa izsniedzēja iestāde papildus pieteikumam.

8. pants

1.   Atļaujas atbilst paraugam IV pielikumā.

2.   Katrā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu, kuram nepieciešama atļauja, glabā atļauju vai kopiju, ko apliecinājusi izsniedzēja iestāde.

3.   Atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā piecus gadus.

III IEDAĻA

SERTIFIKĀTI

9. pants

1.   Sertifikāti Regulas (EK) Nr. 1073/2009 2. panta 5. punktā definēto pašpārvadājumu veikšanai atbilst paraugam šīs regulas V pielikumā.

2.   Uzņēmumi, kam nepieciešams sertifikāts, nodrošina izsniedzējai iestādei pierādījumu vai apliecinājumu tam, ka ir ievēroti nosacījumi, kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 1073/2009 2. panta 5. punktā.

3.   Katrā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu, kuram piemēro sertifikātu sistēmu, brauciena laikā glabā sertifikātu vai tā apliecinātu kopiju, ko uzrāda pārbaudei pēc jebkura pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

4.   Sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā piecus gadus.

IV IEDAĻA

STATISTIKAS DATU PAZIŅOŠANA

10. pants

Regulas (EK) Nr. 1073/2009 28. panta 2. punktā minētos datus par kabotāžas pārvadājumiem paziņo tabulas veidā saskaņā ar paraugu šīs regulas VI pielikumā.

V IEDAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

1.   Dalībvalstis var atļaut izmantot ceļojuma formulāru, atļauju pieteikumu, atļauju un sertifikātu, kas sagatavoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2121/98, esošos krājumus līdz 2015. gada 31. decembrim.

2.   Pārējās dalībvalstis savā teritorijā pieņem brauciena formulārus un atļauju pieteikumus līdz 2015. gada 31. decembrim.

3.   Atļaujas un sertifikāti, kas sagatavoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2121/98 un izsniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, būs derīgi līdz to termiņa beigām.

12. pants

Regulu (EK) Nr. 2121/98 atceļ.

13. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.

(2)  OV L 268, 3.10.1998., 10. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

IV PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

V PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

VI PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Augša