EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1388-20141224

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 1388/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014 , tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille myönnettävien tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1388/2014-12-24

02014R1388 — FI — 24.12.2014 — 000.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1388/2014,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2014,

tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille myönnettävien tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti

(EUVL L 369 24.12.2014, s. 37)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 267, 18.10.2017, s.  7 (1388/2014,)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1388/2014,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2014,

tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille myönnettävien tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisestiI LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, myönnettävään tukeen.

2.  Tätä asetusta sovelletaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville myönnettävään tukeen tuensaajan koosta riippumatta luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseen 44 artiklan mukaisesti.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) tuki, jonka määrä vahvistetaan markkinoille saatettavien tuotteiden hinnan tai määrän perusteella;

b) kolmansiin maihin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan vientiin liittyvään toimintaan myönnettävä tuki eli tuki, joka on suoraan sidoksissa vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin;

c) tuki, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden sijaan;

d) tuki vaikeuksissa oleville yrityksille, lukuun ottamatta tukea luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi;

e) tukiohjelmat, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois yksittäisen tuen maksamista yritykselle, jolle on annettu perintämääräys tuen sääntöjenvastaisuutta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan aiemman komission päätöksen perusteella, lukuun ottamatta tukiohjelmia luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi;

f) tapauskohtainen tuki e alakohdassa tarkoitetulle yritykselle;

g) tuki toimiin, jotka olisivat olleet tukeen oikeuttamattomia asetuksen (EU) N:o 508/2014 11 artiklan mukaisesti;

h) tuki yrityksille, jotka eivät voi hakea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukea asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 1–3 kohdassa vahvistettujen syiden vuoksi.

4.  Tätä asetusta ei sovelleta valtiontukitoimenpiteisiin, jotka ovat niihin liittyvien ehtojen vuoksi tai niiden rahoitustavan vuoksi unionin oikeuden vastaisia; tällaisia ovat erityisesti

a) tuki, jossa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaajalla on päätoimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai että se on sijoittautunut pääasiallisesti kyseiseen jäsenvaltioon. Vaatimus, jonka mukaan tuensaajalla on oltava tuen maksamisajankohtana toimipaikka tai sivuliike tuen myöntävässä jäsenvaltiossa, on kuitenkin sallittu;

b) tuki, jossa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaaja käyttää kotimaassa tuotettuja tuotteita tai kotimaisia palveluja;

c) tuki, jossa rajoitetaan tuensaajien mahdollisuutta hyödyntää tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin tuloksia toisissa jäsenvaltioissa.

2 artikla

Ilmoituskynnysarvo

1.  Tätä asetusta ei sovelleta hankkeisiin myönnettävään tukeen silloin, kun tukikelpoiset kustannukset ovat yli 2 miljoonaa euroa tai kun tuen määrä on yli 1 miljoona euroa vuodessa tuensaajaa kohti.

2.  Edellä 1 kohdassa vahvistettuja kynnysarvoja ei saa kiertää tukiohjelmien tai tukihankkeiden keinotekoisella jakamisella.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’tuella’ toimenpiteitä, jotka täyttävät kaikki perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätyt perusteet;

2) ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ tai ’pk-yrityksillä’ yrityksiä, jotka täyttävät liitteessä I säädetyt perusteet;

3) ’kalastus- ja vesiviljelytuotteilla’11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ( 1 ) liitteessä I määriteltyjä tuotteita;

4) ’luonnonmullistuksilla’ maanjäristyksiä, lumivyöryjä, maanvyörymiä ja tulvia, pyörremyrskyjä, hurrikaaneja, tulivuorenpurkauksia sekä luonnollisesti syttyneitä metsä- ja maastopaloja;

5) ’vaikeuksissa olevalla yrityksellä’ yritystä, jonka tapauksessa vähintään yksi seuraavista olosuhteista on olemassa:

a) On kyse yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu (ja joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys) ja joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Näin on silloin, kun kertyneiden tappioiden vähentäminen rahastoista (ja kaikista muista yhtiön omiin varoihin tavallisesti luettavista eristä) johtaa negatiiviseen tulokseen, joka on suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta. Tässä säännöksessä ’yhtiöllä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu’, tarkoitetaan erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU ( 2 ) liitteessä I mainittuja yritysmuotoja ja ’osakepääoma’ sisältää tarvittaessa emissiovoitot.

b) On kyse yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu (ja joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys) ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Tässä säännöksessä ’yhtiöllä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu’, tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU liitteessä II mainittuja yritysmuotoja.

c) Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä.

d) Yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena;

6) ’tapauskohtaisella tuella’ tukea, jota ei myönnetä tukiohjelman perusteella;

7) ’tukiohjelmalla’ säädöstä, jonka perusteella yksittäisiä tukia voidaan muita täytäntöönpanotoimenpiteitä vaatimatta myöntää yrityksille, jotka määritellään säädöksessä yleisesti ja käsitteellisesti, sekä säädöstä, jonka perusteella tiettyyn hankkeeseen liittymätöntä tukea voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton määrä;

8) ’yksittäisellä tuella’

a) tapauskohtaista tukea; sekä

b) tukiohjelman perusteella yksittäisille tuensaajille myönnettävää tukea;

9) ’bruttoavustusekvivalentilla’ tuen määrää, jos se olisi myönnetty tuensaajalle avustuksena, ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä;

10) ’takaisinmaksettavalla ennakolla’ tarkoitetaan hankkeeseen myönnettyä lainaa, joka maksetaan yhdessä tai useammassa erässä ja jonka takaisinmaksuehdot riippuvat hankkeen tuloksista;

11) ’töiden alkamisella’ joko investointiin liittyvien rakennustöiden alkamista tai ensimmäistä laillisesti velvoittavaa sitoumusta tilata laitteita tai muuta sitoumusta, joka tekee investoinnista peruuttamattoman. Maan ostoa ja valmistelutöitä, kuten lupien hankkimista ja alustavien toteutettavuustutkimusten tekemistä, ei katsota töiden alkamiseksi. Yrityskaupoissa ’töiden alkamisella’ tarkoitetaan hankittuun laitokseen suoraan liittyvien omaisuuserien hankintahetkeä;

12) ’myöhemmin käyttöön otettavalla verojärjestelmällä’ järjestelmää, joka on aikaisemman veroetuuksiin perustuvan järjestelmän muutettu versio ja jolla korvataan se;

13) ’tuki-intensiteetillä’ tuen bruttomäärää ilmaistuna prosentteina tukikelpoisista kustannuksista ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä;

14) ’tuen myöntämispäivällä’ päivää, jolloin tuensaajalle myönnetään laillinen oikeus tuensaantiin asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Poikkeuksen edellytykset

1.  Tukiohjelmat, tukiohjelmista myönnetty yksittäinen tuki ja tapauskohtainen tuki ovat perussopimuksen 107 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että tuki täyttää tämän asetuksen I luvussa säädetyt edellytykset ja tämän asetuksen III luvussa säädetyt kyseessä olevaa tukimuotoa koskevat erityisedellytykset.

2.  Tukitoimenpide voi saada poikkeuksen tämän asetuksen nojalla vain, jos siinä nimenomaisesti vahvistetaan, että tuensaajat noudattavat tukikauden aikana yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä ja että tuki on maksettava takaisin suhteessa rikkomisen vakavuuteen, jos tukikauden aikana havaitaan, ettei tuensaaja noudata yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä.

5 artikla

Tuen läpinäkyvyys

1.  Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan läpinäkyvään tukeen eli tukeen, jonka osalta on mahdollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti tarvitsematta tehdä riskinarviointia.

2.  Seuraavat tukimuodot katsotaan läpinäkyviksi:

a) avustuksiin ja korkotukiin sisältyvä tuki;

b) lainoihin sisältyvä tuki, kun bruttoavustusekvivalentti on laskettu tuen myöntämishetkellä voimassa olevan viitekoron perusteella;

c) takauksiin sisältyvä tuki:

i) jos bruttoavustusekvivalentti on laskettu komission tiedonannossa vahvistettujen safe harbour -maksujen perusteella, tai

ii) jos ennen toimenpiteen täytäntöönpanoa takauksen bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävä menetelmä on hyväksytty EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon ( 3 ) tai jonkin sen seuraajatiedonannon perusteella sen jälkeen kun kyseisestä menetelmästä on ilmoitettu komissiolle valtiontuen alalla annetun, kyseisenä ajankohtana sovellettavan komission asetuksen mukaisesti, ja hyväksytty menetelmä koskee nimenomaisesti kyseistä takaustyyppiä ja kyseistä kohteena olevaa liiketoimityyppiä tätä asetusta sovellettaessa;

d) veroetuuksina myönnettävä tuki, kun toimenpiteessä määrätään ylärajasta, jolla voidaan varmistaa, että sovellettavaa kynnysarvoa ei ylitetä;

e) takaisinmaksettavina ennakkoina myönnettävä tuki, jos takaisinmaksettavan ennakon yhteenlaskettu nimellismäärä ei ylitä tämän asetuksen mukaan sovellettavia kynnysarvoja tai jos ennen toimenpiteen täytäntöönpanoa takaisinmaksettavan ennakon bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävä menetelmä on hyväksytty sen jälkeen kun siitä on ilmoitettu komissiolle.

3.  Tätä asetusta sovellettaessa seuraavia tukimuotoja ei katsota läpinäkyväksi tueksi:

a) pääomapanoksiin sisältyvä tuki;

b) riskirahoitustoimenpiteisiin sisältyvä tuki.

6 artikla

Kannustava vaikutus

1.  Tällä asetusta sovelletaan ainoastaan tukeen, jolla on kannustava vaikutus.

2.  Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos tuensaaja on jättänyt kirjallisen tukihakemuksen kyseiselle jäsenvaltiolle ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista. Tukihakemuksen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

a) yrityksen nimi ja koko;

b) kuvaus hankkeesta tai toimesta, mukaan lukien sen alkamis- ja päättymispäivä;

c) hankkeen tai toimen sijainti;

d) tukikelpoisten kustannusten luettelo;

e) tuen muoto (avustus, laina, takaus, takaisinmaksettava ennakko tai muu) ja hankkeessa tai toimessa tarvittavan julkisen rahoituksen määrä.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, veroetuuksien muotoisilla toimenpiteillä katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimenpiteellä vahvistetaan oikeus tukeen objektiivisin perustein ja ilman jäsenvaltion harkintavaltaa; ja

b) toimenpide on hyväksytty ja tullut voimaan ennen tuetun hankkeen tai toiminnan toteutukseen liittyvien töiden aloittamista; lukuun ottamatta myöhemmin käyttöön otettavia verojärjestelmiä, jos kyseinen toiminta kuului jo aikaisempien veroetuuksiin perustuvien järjestelmien soveltamisalaan.

4.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, seuraavilla tukimuodoilla ei edellytetä olevan kannustavaa vaikutusta tai niillä katsotaan olevan kannustava vaikutus:

a) luonnonmullistusten aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen tarkoitettu tuki, jos 44 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) jäsenvaltioiden direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 15 artiklan 3 kohdan nojalla käyttöön ottamien verovapautusten ja veronalennusten muodossa oleva tuki, jos tämän asetuksen 45 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

7 artikla

Tuki-intensiteetti ja tukikelpoiset kustannukset

1.  Kaikki tuki-intensiteetin ja tukikelpoisten kustannusten laskemiseen käytettävät luvut on ilmaistava ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä. Tukikelpoiset kustannukset on osoitettava asiakirjoilla, joiden on oltava selkeitä, eriteltyjä ja ajantasaisia.

2.  Jos tukea myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, tuen määrä on tuen bruttoavustusekvivalentti.

3.  Useammassa erässä maksettava tuki diskontataan tuen myöntämispäivän arvoon. Tukikelpoiset kustannukset diskontataan tuen myöntämispäivän arvoon. Diskonttauksessa käytettävä korko on tuen myöntämispäivänä sovellettava diskonttokorko.

4.  Jos tuki myönnetään veroetuuksina, tukierien diskonttaus suoritetaan veroetuuksien voimaantulopäivinä sovellettavien diskonttokorkojen perusteella.

5.  Jos tuki myönnetään takaisinmaksettavina ennakkoina, jotka niiden bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävien hyväksyttyjen menetelmien puuttuessa ilmaistaan prosentteina tukikelpoisista kustannuksista, ja toimenpide edellyttää, että hankkeen onnistuessa, joka on määritelty kohtuullisen ja varovaisen hypoteesin perusteella, ennakko maksetaan takaisin korkoineen, jotka vastaavat vähintään tuen myöntämispäivänä sovellettavaa diskonttokorkoa, III luvussa tarkoitettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä.

6.  Tukikelpoisten kustannusten on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1303/2013 ( 4 ) 67–69 artiklan vaatimusten mukaisia.

8 artikla

Tuen kasautuminen

1.  Tuettuun toimintaan tai hankkeeseen taikka tuetulle yritykselle myönnetyn julkisen tuen kokonaismäärä on otettava huomioon määritettäessä sitä, noudatetaanko 2 artiklassa säädettyjä ilmoituskynnysarvoja ja III luvussa säädettyjä tuen enimmäisintensiteettejä, riippumatta siitä, rahoitetaanko tuki paikallisista, alueellisista, kansallisista vai unionin myöntämistä varoista.

2.  Tuki, jolle myönnetään poikkeus tämän asetuksen nojalla, voi kasautua

a) minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, kun kyseiset tukitoimenpiteet koskevat eri yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia;

b) minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, joka liittyy osittain tai kokonaan päällekkäisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, ainoastaan silloin kun tällainen kasautuminen ei johda kyseiseen tukeen tämän asetuksen nojalla sovellettavan tuen enimmäisintensiteetin tai tuen enimmäismäärän ylittymiseen.

3.  Tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanut tuki ei voi kasautua vähämerkityksisen tuen kanssa samojen tukikelpoisten kustannusten osalta, jos kasautuminen johtaisi III luvussa tarkoitetun tuen enimmäisintensiteetin ylittymiseen.

9 artikla

Julkaiseminen ja tiedonanto

1.  Kyseessä olevan jäsenvaltion on varmistettava, että kattavalla valtiontuen verkkosivustolla kansallisella tai alueellisella tasolla julkaistaan:

a) tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettu, liitteessä II olevan mallin mukainen vakiomuotoinen yhteenveto tai linkki siihen;

b) kunkin tukitoimenpiteen koko teksti 11 artiklan mukaisesti tai linkki koko tekstiin;

c) liitteessä III tarkoitetut tiedot jokaisen yli 30 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä.

2.  Veroetuuksiin perustuvien ohjelmien tapauksessa 1 kohdan c alakohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, jos jäsenvaltiot julkaisevat vaaditut tiedot yksittäisistä tukimääristä seuraavia vaihteluvälejä käyttäen (miljoonaa euroa):

a) 0,03–0,2

b) 0,2–0,4

c) 0,4–0,6

d) 0,6–0,8

e) 0,8–1.

3.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot on järjestettävä ja tarjottava käyttöön liitteessä III kuvatussa vakiomuodossa, ja niiden on mahdollistettava tehokkaat haku- ja lataustoiminnot. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntämispäivästä, tai veroetuutena myönnettävän tuen tapauksessa yhden vuoden kuluessa veroilmoituksen jättämispäivästä, ja niiden on oltava saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan tuen myöntämispäivästä.

4.  Jokaisessa tukiohjelmassa ja yksittäisessä tuessa on oltava nimenomainen viittaus tähän asetukseen siten, että mainitaan sen nimi ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä tapahtuneen julkaisun viitetiedot, sekä kyseistä toimenpidettä koskeviin III luvun erityisiin säännöksiin tai tapauksen mukaan kansalliseen lainsäädäntöön, jolla varmistetaan, että tämän asetuksen asiaankuuluvia säännöksiä noudatetaan. Mukaan on liitettävä täytäntöönpanosäännökset ja muutokset.

5.  Komissio julkaisee verkkosivustollaan

a) linkit tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin valtiontuen verkkosivustoihin;

b) 11 artiklassa tarkoitetut yhteenvedot.

6.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä noudattamaan tämän artiklan säännöksiä viimeistään kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.II LUKU

VALVONTA

10 artikla

Ryhmäpoikkeuksesta johtuvan edun peruuttaminen

Jos jäsenvaltio myöntää tukea, jonka esitetään olevan vapautettu ilmoitusvaatimuksesta tämän asetuksen nojalla mutta joka ei täytä I, II ja III luvussa asetettuja edellytyksiä, komissio voi, annettuaan kyseiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää näkemyksensä asiasta, antaa päätöksen, jossa todetaan, että kaikista tai osasta kyseisen jäsenvaltion hyväksymistä tulevista tukitoimenpiteistä, jotka muutoin täyttäisivät tämän asetuksen vaatimukset, on ilmoitettava komissiolle perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitettavat toimenpiteet voidaan rajoittaa toimenpiteisiin, joilla myönnetään tietyn tyyppistä tukea tai tukea tiettyjen tuensaajien hyväksi, tai jotka ovat kyseisen jäsenvaltion tiettyjen viranomaisten toteuttamia.

11 artikla

Raportointi

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle

a) komission sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta liitteessä II olevan mallin mukainen vakiomuotoinen yhteenveto jokaisesta tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saaneesta tukitoimenpiteestä ja linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin, mukaan lukien sen muutokset, 20 työpäivän kuluessa toimenpiteen voimaantulosta;

b) komission asetuksessa (EY) N:o 794/2004 ( 5 ) tarkoitettu sähköisessä muodossa oleva vuosikertomus tämän asetuksen soveltamisesta; vuosikertomuksen on sisällettävä asetuksessa (EY) N:o 794/2004 mainitut tiedot kultakin kokonaiselta vuodelta tai sen osalta, jonka aikana tätä asetusta sovelletaan.

12 artikla

Valvonta

Jotta komissio voi valvoa tämän asetuksen nojalla ilmoitusvaatimuksesta vapautettua tukea, jäsenvaltioiden on säilytettävä yksityiskohtaista asiakirja-aineistoa, joka sisältää tarvittavat tiedot ja asiakirjatodisteet, joiden perusteella voidaan vahvistaa, että kaikki tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät. Asiakirja-aineisto on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin tapauskohtainen tuki myönnettiin tai jolloin ohjelman viimeinen tuki myönnettiin. Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 20 työpäivän tai pyynnössä asetettavan pidemmän määräajan kuluessa kaikki tiedot ja asiakirjatodisteet, jotka komissio katsoo tarvitsevansa voidakseen valvoa tämän asetuksen soveltamista.III LUKU

ERI TUKIMUOTOJA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET1 JAKSO

Kalastuksen kestävä kehitys

13 artikla

Tuki innovointiin

Kalastukseen liittyvän innovoinnin edistämiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 26 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

14 artikla

Tuki neuvontapalveluihin

Neuvontapalveluihin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 27 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

15 artikla

Tuki tutkijoiden ja kalastajien välisiin kumppanuuksiin

Tutkijoiden ja kalastajien välisiin kumppanuuksiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 28 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

16 artikla

Tuki työvoiman osaamisen, työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen

Työvoiman osaamisen, työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 29 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

17 artikla

Tuki tulonlähteiden monipuolistamisen ja uusien muotojen edistämiseen

Tulonlähteiden monipuolistamisen ja uusien muotojen edistämiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 30 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

18 artikla

Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki

Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 31 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

19 artikla

Tuki terveyden ja turvallisuuden parantamiseen

Terveyden ja turvallisuuden parantamiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 32 artiklan edellytykset sekä mainitun asetuksen 32 artiklan 4 kohdan perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

20 artikla

Tuki epäsuotuisien sääolojen tai ympäristövahinkojen varalta perustettuihin keskinäisiin rahastoihin

Epäsuotuisien sääolojen tai ympäristövahinkojen varalta perustettuihin keskinäisiin rahastoihin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 35 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

21 artikla

Tuki kalastusmahdollisuuksien jakamista koskeviin järjestelmiin

Kalastusmahdollisuuksien jakamista koskeviin järjestelmiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 36 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

22 artikla

Tuki säilyttämistoimenpiteiden ja alueellisen yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen

Säilyttämistoimenpiteiden ja alueellisen yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen myönnettävä tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 37 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

23 artikla

Tuki meriympäristöön kohdistuvien kalastusvaikutusten rajoittamiseen ja kalastuksen mukauttamiseen lajien suojeluun

Meriympäristöön kohdistuvien kalastusvaikutusten rajoittamiseen ja kalastuksen mukauttamiseen lajien suojeluun tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 38 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

24 artikla

Tuki meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvään innovointiin

Meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvään innovointiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 39 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

25 artikla

Tuki merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen sekä korvausjärjestelmiin kestävän kalastustoiminnan osana

Merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen sekä korvausjärjestelmiin kestävän kalastustoiminnan osana tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 40 artiklan edellytykset sekä mainitun asetuksen 40 artiklan 4 kohdan perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

26 artikla

Tuki energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään

Energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 41 artiklan edellytykset sekä mainitun asetuksen 41 artiklan 10 kohdan perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

27 artikla

Tuki lisäarvon, tuotteiden laadun ja tahattomien saaliiden hyödyntämisen parantamiseen

Lisäarvon, tuotteiden laadun ja tahattomien saaliiden hyödyntämisen parantamiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 42 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

28 artikla

Tuki kalasatamien, purkupaikkojen, huutokauppahallien ja kalastussuojien parantamiseen

Kalasatamien, purkupaikkojen, huutokauppahallien ja kalastussuojien parantamiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 43 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

29 artikla

Tuki sisävesikalastuksen kehittämiseen ja sisävesien eläimistön ja kasviston suojeluun

Sisävesikalastuksen kehittämiseen ja sisävesien eläimistön ja kasviston suojeluun tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 44 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.2 JAKSO

Vesiviljelyn kestävä kehitys

30 artikla

Tuki vesiviljelyyn liittyvään innovointiin

Vesiviljelyyn liittyvän innovointiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 47 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

31 artikla

Tuki vesiviljelyyn tehtäviin tuottaviin investointeihin

Vesiviljelyyn tehtäviin tuottaviin investointeihin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 48 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

32 artikla

Tuki vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalveluihin

Vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalveluihin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 49 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

33 artikla

Tuki työvoiman osaamisen ja verkottumisen edistämiseen vesiviljelyalalla

Työvoiman osaamisen ja verkottumisen edistämiseen vesiviljelyalalla tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 50 artiklan edellytykset ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

34 artikla

Tuki vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämiseen

Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 51 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

35 artikla

Tuki uusien kestävän kehityksen mukaisen vesiviljelyn harjoittajien kannustamiseen

Uusien kestävän kehityksen mukaisen vesiviljelyn harjoittajien kannustamiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 52 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

36 artikla

Tuki ympäristöasioiden hallintaan, auditointijärjestelmiin ja luonnonmukaiseen vesiviljelyyn siirtymiseen

Ympäristöasioiden hallintaan, auditointijärjestelmiin ja luonnonmukaiseen vesiviljelyyn siirtymiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 53 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

37 artikla

Tuki ympäristöpalveluja tarjoavan vesiviljelyn kehittämiseen

Ympäristöpalveluja tarjoavan vesiviljelyn kehittämiseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 54 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

38 artikla

Tuki kansanterveyttä koskeviin toimenpiteisiin

Kansanterveyttä koskeviin toimenpiteisiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 55 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

39 artikla

Tuki eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin toimenpiteisiin

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin toimenpiteisiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 56 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

40 artikla

Tuki vesiviljelykannoille otettaviin vakuutuksiin

Vesiviljelykannoille otettaviin vakuutuksiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 46 ja 57 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.3 JAKSO

Kaupan pitämiseen ja jalostukseen liittyvät toimenpiteet

41 artikla

Tuki kaupan pitämistä koskeviin toimenpiteisiin

Kaupan pitämistä koskeviin toimenpiteisiin tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 68 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

42 artikla

Tuki kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukseen

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 69 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.4 JAKSO

Muut tukimuodot

43 artikla

Tuki tiedonkeruuseen

Tiedonkeruuseen tarkoitettu tuki, joka täyttää I luvussa vahvistetut edellytykset, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että

a) tuki täyttää asetuksen (EU) N:o 508/2014 77 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle tuelle asetuksen (EU) N:o 508/2014 95 artiklassa ja kyseisen asetuksen 95 artiklan 5 kohdan perusteella hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

44 artikla

Tuki luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi

1.  Luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseen tarkoitetut tukiohjelmat ovat perussopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta, jos ne täyttävät tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2.  Tämän artiklan nojalla saa myöntää tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on virallisesti tunnustanut, että tapahtuma on luonteeltaan luonnonmullistus; ja

b) luonnonmullistuksen ja yrityksen kärsimien vahinkojen välillä on suora syy-seuraussuhde.

3.  Tuki on maksettava suoraan kyseiselle yritykselle.

4.  Tiettyyn luonnonmullistukseen liittyvät tukiohjelmat on perustettava kolmen vuoden kuluessa luonnonmullistuksen tapahtumispäivästä. Tuki on maksettava neljän vuoden kuluessa kyseisestä päivästä.

5.  Tukikelpoisia kustannuksia ovat vahingot, jotka ovat viranomaisen, tuen myöntämän viranomaisen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tai vakuutusyhtiön arvion mukaan suoraan seurausta luonnonmullistuksesta. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

a) omaisuudelle kuten kiinteistöille, laitteille, koneille, varastoille ja tuotantovälineille aiheutuneet aineelliset vahingot;

b) tulojen menetys, joka johtuu toiminnan keskeyttämisestä kokonaan tai osittain enintään kuuden kuukauden ajaksi luonnonmullistuksen tapahtumisesta.

6.  Aineellisten vahinkojen laskennan on perustuttava korjauskustannuksiin tai kyseisen omaisuuserän taloudelliseen arvoon ennen luonnonmullistusta. Ne eivät saa ylittää korjauskustannuksia tai luonnonmullistuksen aiheuttamaa markkina-arvon laskua, toisin sanoen omaisuudella välittömästi ennen luonnonmullistuksen tapahtumista olleen arvon ja välittömästi sen jälkeen olevan arvon välistä eroa.

7.  Tulonmenetys on laskettava vähentämällä

a) sinä vuonna, jona luonnonmullistus tapahtui, tai jokaisena seuraavana vuonna, johon tuotantovälineiden täydellinen tai osittain tuhoutuminen vaikutti, tuotettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrä kerrottuna kyseisen vuoden aikana saadulla keskimääräisellä myyntihinnalla

b) kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luonnonmullistusta edeltävän kolmivuotiskauden keskimääräisestä vuosituotannosta tai luonnonmullistusta edeltävään viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden keskiarvosta, joka on laskettu ilman korkeinta ja alinta määrää, kerrottuna saadulla keskimääräisellä myyntihinnalla.

8.  Vahinko on laskettava erikseen kullekin yksittäiselle tuensaajalle.

9.  Tuki ja muut maksut, joita on saatu vahingon korvaamiseksi, mukaan lukien vakuutussopimusten perusteella saadut maksut, saavat olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

45 artikla

Direktiivin 2003/96/EY mukaiset verovapautukset ja veronalennukset

1.  Jäsenvaltioiden direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 15 artiklan 3 kohdan nojalla käyttöönottamien verovapautusten ja veronalennusten muodossa oleva tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että direktiivissä 2003/96/EY ja tämän asetuksen I luvussa vahvistettuja edellytyksiä noudatetaan.

2.  Verovapautusten ja veronalennusten saajat on valittava läpinäkyvien ja objektiivisten kriteerien perusteella. Tapauksen mukaan niiden on maksettava vähintään direktiivissä 2003/96/EY säädetty verotuksen vähimmäistaso.IV LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

46 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Tätä asetusta sovelletaan — 9 artiklaa lukuun ottamatta — ennen sen voimaantuloa myönnettyyn yksittäiseen tukeen, jos tuki täyttää kaikki tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

2.  Mahdollinen tuki, joka on myönnetty ennen 1 päivää heinäkuuta 2014 jonkin aiemmin voimassa olleen asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan nojalla hyväksytyn asetuksen mukaisesti, on sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa säädetystä ilmoitusvaatimuksesta.

3.  Komissio arvioi kaikki tuet, joita ei ole vapautettu perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta tämän asetuksen tai muiden aiemmin voimassa olleen asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan mukaisesti annettujen asetusten nojalla, asiaa koskevien puitteiden, suuntaviivojen, tiedonantojen ja ilmoitusten mukaisesti.

4.  Tämän asetuksen voimassaolon päätyttyä sen nojalla poikkeuksen saaneisiin tukiohjelmiin sovelletaan edelleen poikkeusta kuuden kuukauden siirtymäkauden ajan.

47 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

PK-yrityksen määritelmä

1 artikla

Yritys

Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Yrityksiksi katsotaan erityisesti yksiköt, jotka harjoittavat käsiteollista toimintaa tai muuta toimintaa yksin tai perheen voimin, henkilöyhtiöt taikka taloudellista toimintaa säännöllisesti harjoittavat yhdistykset.

2 artikla

Yritysluokkien määrittelyssä käytettävät henkilöstömäärät ja rahamääräiset raja-arvot

1.  Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) luokka koostuu yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

2.  Pk-yritysten luokassa pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

3.  Pk-yritysten luokassa mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

3 artikla

Henkilöstömäärän ja rahamääräisten arvojen laskennassa huomioon otettavat yritystyypit

1.  Riippumattomia yrityksiä ovat kaikki yritykset, joita ei pidetä 2 kohdassa tarkoitettuina omistusyhteysyrityksinä tai 3 kohdassa tarkoitettuina sidosyrityksinä.

2.   ►C1  Omistusyhteysyrityksiä ovat kaikki yritykset, joita ei pidetä 3 kohdassa tarkoitettuina sidosyrityksinä ja joiden välillä on seuraava suhde: yritys (omistusketjussa ylempänä oleva yritys) omistaa yksin tai yhdessä yhden tai useamman 3 kohdassa tarkoitetun sidosyrityksen kanssa vähintään 25 prosenttia toisen yrityksen (omistusketjussa alempana olevan yrityksen) pääomasta tai äänimäärästä. ◄

Yritystä voidaan kuitenkin pitää riippumattomana eli sellaisena yrityksenä, jolla ei ole omistusyhteysyrityksiä, vaikka 25 prosentin kynnysarvo saavutettaisiin tai ylitettäisiin, kun on kyse seuraavista sijoittajaluokista, edellyttäen, että nämä sijoittajat eivät yksin tai yhdessä ole 3 kohdassa tarkoitetussa sidossuhteessa kyseiseen yritykseen:

a) julkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt, riskipääomasijoituksia säännöllisesti tekevät luonnolliset henkilöt tai luonnollisten henkilöiden ryhmät (business angels), jotka sijoittavat omia varoja muihin kuin pörssissä noteerattuihin yrityksiin, kuitenkin siten, että näiden samaan yritykseen tehtyjen sijoitusten kokonaismäärä saa olla enintään 1 250 000 euroa;

b) korkeakoulut tai voittoa tavoittelemattomat tutkimuskeskukset;

c) institutionaaliset sijoittajat, mukaan lukien aluekehitysrahastot;

d) paikalliset itsehallintoelimet, joiden vuosibudjetti on alle 10 miljoonaa euroa ja joissa on alle 5 000 asukasta.

3.  Sidosyrityksiä ovat yritykset, joiden välillä vallitsee jokin seuraavista suhteista:

a) yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä;

b) yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan toisen yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten enemmistön;

c) yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tämän kanssa tehdyn sopimuksen taikka tämän perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen nojalla;

d) toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsenenä olevan yrityksen hallinnassa on toisen yrityksen muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yksin enemmistö kyseisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä.

Oletetaan, että määräävää vaikutusta asianomaiseen yritykseen ei ole, jos 2 kohdan toisessa alakohdassa mainitut sijoittajat eivät osallistu välittömästi tai välillisesti asianomaisen yrityksen johtamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten sijoittajien oikeuksia osakkeenomistajina tai jäseninä.

Yritykset, joilla on jokin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista suhteista yhden tai useamman muun yrityksen välityksellä tai 2 kohdassa tarkoitettujen sijoittajien kanssa, katsotaan myös sidosyrityksiksi.

Yritykset, joilla on jokin näistä suhteista luonnollisen henkilön tai yhdessä toimivien luonnollisten henkilöiden ryhmän kautta, katsotaan myös sidosyrityksiksi, jos ne harjoittavat toimintaansa tai osaa toiminnoistaan samoilla merkityksellisillä markkinoilla tai lähimarkkinoilla.

Lähimarkkinoina pidetään tuotteen tai palvelun markkinoita, jotka välittömästi edeltävät tai seuraavat tuotantoketjussa merkityksellisiä markkinoita.

4.  Edellä 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yhden tai useamman yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön tai -laitoksen hallinnassa, ei voida pitää pk-yrityksenä.

5.  Yritys voi antaa ilmoituksen siitä, että se määritellään itsenäiseksi yritykseksi, omistusyhteysyritykseksi tai sidosyritykseksi, sekä 2 artiklan mukaisia raja-arvoja koskevista tiedoista. Ilmoitus voidaan antaa vaikka yrityksen pääoma olisi jakautunut siten, että sen omistuksen täsmällinen määrittely ei ole mahdollista, jos yritys antaa vilpittömässä mielessä ilmoituksen oikeutetusta oletuksesta, jonka mukaan vähintään 25 prosentin osuutta yrityksestä ei ole yhden tai yhteisesti useamman yrityksen omistuksessa keskinäisen sidossuhteen tai luonnollisten henkilöiden tai niiden muodostaman ryhmän kautta. Ilmoituksen tekeminen ei rajoita kansallisen tai unionin tason sääntelyn mukaisten tarkastusten ja todentamisten suorittamista.

4 artikla

Henkilöstömäärän ja rahamääräisten arvojen laskennassa käytettävät tiedot ja tarkastelujakso

1.  Henkilöstömäärän ja rahamääräisten arvojen laskennassa käytettävät tiedot koskevat viimeistä päättynyttä tilikautta, ja ne lasketaan vuosittain. Laskennassa käytetään tilinpäätöshetken tietoja. Liikevaihdon määrä lasketaan ilman arvonlisäveroa ja muita välillisiä veroja.

2.  Kun yrityksen vuotuiset tiedot tilinpäätöshetkellä ylittävät tai alittavat 2 artiklassa mainitut henkilöstömäärää koskevat tai rahamääräiset raja-arvot, yritys saavuttaa tai menettää keskisuuren yrityksen, pienen yrityksen tai mikroyrityksen aseman ainoastaan siinä tapauksessa, että ylitys tai alitus toistuu kahtena peräkkäisenä tilivuotena.

3.  Kun kyseessä on sellainen vastikään perustettu yritys, jonka tilejä ei ole vielä päätetty, tarkasteltavat tiedot vahvistetaan tilikauden kuluessa tehdyn luotettavan arvion perusteella.

5 artikla

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä vastaa vuosityöyksiköiden (VTY) määrää, toisin sanoen kyseisessä yrityksessä tai tämän yrityksen lukuun työskennelleiden kokopäiväisten työntekijöiden määrää yhden vuoden aikana. Niiden henkilöiden tekemä työ, jotka eivät ole työskennelleet koko vuotta tai jotka ovat työskennelleet osa-aikaisesti, kestosta riippumatta, ja kausityö lasketaan VTY:n osina. Henkilöstömäärään luetaan:

a) palkansaajat;

b) kyseisen yrityksen lukuun ja sen alaisuudessa työskentelevät henkilöt, jotka rinnastetaan palkansaajiin kansallisen lainsäädännön mukaan;

c) yrityksen johtamiseen osallistuvat omistajat;

d) yrityksessä säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit, jotka saavat yritykseltä rahamääräisiä etuja.

Oppisopimussuhteessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita, jotka ovat oppisopimus- tai ammatillista koulutusta koskevassa sopimussuhteessa, ei lueta henkilöstömäärään. Äitiyslomien ja vanhempainlomien kestoa ei oteta huomioon laskennassa.

6 artikla

Yrityksen tietojen määräytyminen

1.  Riippumattoman yrityksen tiedot, mukaan lukien henkilöstömäärää koskevat tiedot, määräytyvät tämän yhden yrityksen tilinpäätöksen perusteella.

2.  Yrityksen, jolla on omistusyhteys- tai sidosyrityksiä, tiedot, mukaan lukien henkilöstömäärää koskevat tiedot, määräytyvät yrityksen tilinpäätös- ja muiden tietojen perusteella tai, jos sellainen on tehty, kyseisen yrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen tai sellaisen konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella, johon on lisätty yrityksen tiedot.

►C1  Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin lisätään asianomaisen yrityksen niiden omistusyhteysyritysten tiedot, jotka välittömästi edeltävät tai seuraavat omistusketjussa kyseistä yritystä. ◄ Lisääminen tehdään suhteessa pääoma- tai äänimääräosuuteen (suurempi näistä prosenttiosuuksista). Jos kyseessä on ristikkäinen omistusyhteys, käytetään näistä prosenttiosuuksista suurinta.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin lisätään 100 prosenttia niiden yritysten tiedoista, jotka ovat välittömästi tai välillisesti sidoksissa asianomaiseen yritykseen ja joita ei ole jo lisätty konsolidoituihin tilinpäätöstietoihin.

3.  Edellä 2 kohdan soveltamiseksi asianomaisen yrityksen omistusyhteysyritysten tiedot määräytyvät tilinpäätös- ja muiden tietojen perusteella, jotka on mahdollisesti konsolidoitu. Tietoihin lisätään 100 prosenttia näiden omistusyhteysyritysten sidosyritysten tiedoista, jos niitä ei ole jo lisätty konsolidoituihin tilinpäätöstietoihin.

Edellä 2 kohdan soveltamiseksi asianomaisen yrityksen sidosyritysten tiedot määräytyvät tilinpäätös- ja muiden tietojen perusteella, jotka on mahdollisesti konsolidoitu. ►C1  Näihin tietoihin lisätään suhteuttaen kyseisten sidosyritysten niiden omistusyhteysyritysten tiedot, jotka välittömästi edeltävät tai seuraavat omistusketjussa kyseistä yritystä, jollei näitä tietoja ole jo sisällytetty konsolidoituun tilinpäätökseen suhteessa, joka vastaa vähintään 2 kohdan toisessa alakohdassa määriteltyä prosenttiosuutta. ◄

4.  Jos konsolidoiduista tilinpäätöstiedoista ei käy ilmi tietyn yrityksen henkilöstömäärää, tämä määrä lasketaan lisäämällä suhteuttaen kyseisen yrityksen omistusyhteysyrityksiä koskevat tiedot sekä lisäämällä kyseisen yrityksen tietoihin sen sidosyrityksiä koskevat tiedot.
LIITE II

Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

image

image

image
LIITE III

9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen julkaisemista koskevat säännökset

Jäsenvaltioiden on järjestettävä kattavat valtiontukien verkkosivustonsa, joilla 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan, siten, että tiedot löytyvät helposti.

Tiedot on julkaistava taulukkodatamuodossa, joka mahdollistaa hakujen tekemisen, tietojen poiminnan ja julkaisemisen internetissä, esimerkiksi csv- tai xml-muodossa. Verkkosivustolle on myönnettävä rajoitukseton pääsy kaikille asianomaisille osapuolille. Verkkosivustolle pääsy ei saa edellyttää käyttäjän aikaisempaa rekisteröitymistä.

Myönnetystä yksittäisestä tuesta on julkaistava seuraavat tiedot kuten 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään:

 Tuensaajan nimi

 Tuensaajan tunniste

 Yritystyyppi (pk-yritys/suuri yritys) myöntämispäivänä

 Alue, jolla tuensaaja sijaitsee, NUTS II-tasolla ( 6 )

 Toimiala NACE:n kolminumerotasolla ( 7 )

 Tukiosa, täytenä määränä kansallisessa valuutassa ( 8 )

 Tukiväline ( 9 ) (avustus/korkotuki, laina/ takaisinmaksettava ennakko/takaisinmaksettava avustus, takaus, veroetuus tai verovapautus, muu (täsmennettävä))

 Myöntämispäivä

 Tuen tarkoitus

 Tuen myöntävä viranomainen( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 3 ) EUVL C 155, 20.6.2008, s. 10.

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 5 ) Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

( 6 ) Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS — Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Yleensä käytetään tasoa 2.

( 7 ) Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90 (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1).

( 8 ) Bruttoavustusekvivalentti. Verojärjestelmien tapauksessa määrä voidaan ilmoittaa 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaihteluvälejä käyttäen.

( 9 ) Jos tuki myönnetään useammista tukivälineistä, on ilmoitettava välinekohtaiset tukimäärät.

Top