EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014R0119

Komisijas Regula (ES) Nr. 119/2014 ( 2014. gada 7. februāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 39, 8.2.2014., 44./45. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/119(1)/oj

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/44


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 119/2014

(2014. gada 7. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (2) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA),

tā kā:

(1)

Direktīvas 2002/46/EK II pielikumā ir iekļauts saraksts ar vitamīniem un minerālvielām, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā. Direktīvas 2002/46/EK I un II pielikumu aizstāja ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1170/2009 (3). Direktīvas 2002/46/EK II pielikums ir grozīts ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1161/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/46/EK 14. pantu tādus noteikumus par vitamīniem un minerālvielām uztura bagātinātājos, kas var ietekmēt sabiedrības veselību, pieņem pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(3)

EFSA2012. gada 31. oktobrī pieņēma zinātnisku atzinumu par ChromoPrecise® raugu, kas satur hromu ar tā šūnām saistītā veidā un ko uzturvērtības nolūkā pievieno uztura bagātinātājiem kā hroma avotu, un par šādas izcelsmes hroma bioloģisko pieejamību (5).

(4)

EFSA uzsvēra, ka minētā atzinuma secinājumi attiecas tikai uz raugu ChromoPrecise®, kas bagātināts ar hromu, bet ne uz citiem ar hromu bagātinātiem raugiem. Turklāt tā uzskata, ka ar hromu bagātināta rauga ChromoPrecise® specifikācijās būtu jāiekļauj specifikācijas attiecībā uz zudumiem žāvējot un hroma (VI) maksimālo saturu.

(5)

No EFSA2012. gada 31. oktobrī pieņemtā atzinuma izriet, ka ar hromu bagātināts raugs ChromoPrecise® uztura bagātinātājos nerada bažas par kaitīgumu ar nosacījumu, ka tiek ievēroti konkrēti, atzinumā sīki izklāstīti nosacījumi.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikumā ir iekļauts saraksts ar vitamīniem un minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 3. panta 3. punktu grozījumus minētās regulas II pielikuma sarakstā pieņem, ņemot vērā EFSA atzinumu.

(8)

EFSA2012. gada 13. septembrī pieņēma zinātnisku atzinumu par hroma (III) laktāta trihidrātu kā hroma (III) avotu, ko uzturvērtības nolūkā pievieno pārtikas produktiem (6).

(9)

No EFSA2012. gada 13. septembrī pieņemtā atzinuma izriet, ka hroma (III) laktāta trihidrāta pievienošana pārtikai nerada bažas par kaitīgumu ar nosacījumu, ka tiek ievēroti konkrēti, atzinumā sīki izklāstīti nosacījumi.

(10)

Vielas, par kurām EFSA sniegusi labvēlīgu atzinumu, būtu jāiekļauj Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma sarakstā un Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikuma sarakstā.

(11)

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām notika Pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības padomdevējā grupā, un ir ņemti vērā sniegtie komentāri.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/46/EK un Regula (EK) Nr. 1925/2006.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma B punktā pēc ieraksta “hroma (III) hlorīds” iekļauj šādu ierakstu:

“ar hromu bagātināts raugs (7)

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikuma 2. punktā pēc ieraksta “hroma pikolināts” iekļauj šādu ierakstu:

“hroma (III) laktāta trihidrāts”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

(2)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

(3)  OV L 314, 1.12.2009., 36. lpp.

(4)  OV L 296, 15.11.2011., 29. lpp.

(5)  EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem uzturvielu avotiem (ANS). Scientific Opinion on Chromoprecise® cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium form this source. EFSA Journal 2012; 10(11):2951.

(6)  EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem uzturvielu avotiem (ANS). Scientific Opinion on chromium(III) lactate tri-hydrate as a source of chromium added for nutritional purposes to foodstuff. EFSA Journal 2012; 10(10):2881.


Augša