Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R1175

Komisijas Regula (ES) Nr. 1175/2014 ( 2014. gada 30. oktobris ), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010 Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 316, 4.11.2014., 4./43. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1175/oj

4.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1175/2014

(2014. gada 30. oktobris),

ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 452/2008 tiek nodibināts vienots satvars sistemātiskai Eiropas statistikas izveidei par izglītību un mūžizglītību.

(2)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010 (2) tika ieviesti pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu atsevišķus statistikas pasākumus un sagatavotu statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā, uz ko attiecas Regulā (EK) Nr. 452/2008 iekļautā 2. sfēra.

(3)

Sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā, valstu un ES statistikas iestādēm būtu jāņem vērā Eiropas Statistikas prakses kodeksā izklāstītie principi, kurus 2011. gada septembrī ir atbalstījusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja.

(4)

Datu vākšana par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā regulāri jāpielāgo pārmaiņām un jaunām norisēm mūžizglītībā, kā arī lai reaģētu uz jaunām informācijas vajadzībām.

(5)

Lai veicinātu apsekojuma rezultātu augstu saskaņotības līmeni valstīs, Komisijai būtu jāizstrādā metodiskas pamatnostādnes par apsekojuma īstenošanu.

(6)

Tāpēc būtu jāatceļ Regula (ES) Nr. 823/2010.

(7)

Šajā regulā izklāstītie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu vākšana otrajam apsekojumam par pieaugušo piedalīšanos un nepiedalīšanos mūžizglītībā (turpmāk “otrais pieaugušo izglītības apsekojums”) notiek no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. martam. Pārskata periods, par kuru vāc datus par piedalīšanos mūžizglītības pasākumos, ir 12 mēneši pirms intervijas.

2. pants

Apsekojuma populācijas vecuma spektrs ir 25–64 gadi. Pēc izvēles iekļauj vecuma grupu 18–24 gadi un 65–69 gadi.

3. pants

Mainīgie lielumi attiecībā uz otrā pieaugušo izglītības apsekojuma aptvertajiem tematiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 452/2008 pielikumā iekļautajā 2. sfērā, un to sadalījumi ir izklāstīti šīs regulas I pielikumā.

4. pants

Izlases un precizitātes standarti, kas vajadzīgi, lai izpildītu tās prasības saistībā ar datu avotiem un izlases lielumu, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 452/2008 pielikumā iekļautajā 2. sfērā, ir noteikti šīs regulas II pielikumā.

5. pants

Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) standarta kvalitātes ziņojumu par otro pieaugušo izglītības apsekojumu. Ziņojuma struktūra atbilst Eiropas Statistikas sistēmas standarta kvalitātes ziņojuma struktūrai, jo īpaši ņemot vērā kvalitātes kritērijus, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 452/2008 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un turpmākām prasībām, kas izklāstītas šīs regulas III pielikumā.

6. pants

1.   Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc valsts datu vākšanas perioda beigām nosūta Komisijai (Eurostat) koriģētas mikrodatu datnes par otro pieaugušo izglītības apsekojumu.

2.   Dalībvalstis triju mēnešu laikā pēc mikrodatu datņu iesniegšanas nosūta Komisijai (Eurostat) standarta kvalitātes ziņojumu par otro pieaugušo izglītības apsekojumu.

7. pants

Šajā regulā izklāstītās prasības ir minimuma prasības. Dalībvalstis var ieviest turpmākas valsts prasības attiecībā uz otro pieaugušo izglītības apsekojumu ar nosacījumu, ka ir izpildītas šajā regulā izklāstītās kvalitātes prasības.

8. pants

Regula (ES) Nr. 823/2010 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 145, 4.6.2008., 227. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 17. septembra Regula (ES) Nr. 823/2010, ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (OV L 246, 18.9.2010., 33. lpp.).


I PIELIKUMS

Mainīgie lielumi

Piezīme par tabulu

Nosūta visus mainīgos lielumus. Datus un metadatus, kas minēti 6. pantā, iesniedz Eurostat, izmantojot vienotās datu ievadīšanas sistēmas. Turpmākajā tabulā iekļautie kodi un kodu saraksti ir vienīgi orientējoši. Komisija (Eurostat) nodrošina datu struktūras definīcijas un nosūtīšanas formātus.

1.   Vispārīga informācija par indivīdu

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

COUNTRY

 

DZĪVESVIETAS VALSTS

Visi

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

REGION

 

DZĪVESVIETAS REĢIONS

Visi

 

2 zīmes

Kodi saskaņā ar NUTS klasifikācijas 2 zīmju līmeni

 

DEG_URB

 

TĀS TERITORIJAS URBANIZĀCIJAS PAKĀPE, KURĀ DZĪVO MĀJSAIMNIECĪBA

Visi

 

1

Blīvi apdzīvota teritorija

 

 

2

Vidējas apdzīvotības teritorija

 

 

3

Mazapdzīvota teritorija

 

REFYEAR

 

INTERVIJAS GADS

Visi

 

4 zīmes

 

 

REFMONTH

 

INTERVIJAS MĒNESIS

Visi

 

1–12

 

 

RESPID

 

RESPONDENTA IDENTIFIKĀCIJA

Visi

 

ciparu

Katra ieraksta identifikācijas kods

 

RESPWEIGHT

 

INDIVĪDU SVARU KOEFICIENTS

Visi

 

ciparu

Indivīdu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz komata)

 

NFEACTWEIGHT

 

NEFORMĀLU PASĀKUMU SVARU KOEFICIENTS

NFENUM ≥ 1

 

ciparu

NFERAND1 un NFERAND2 izraudzītu neformālu pasākumu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz komata)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

IZMANTOTĀ DATU VĀKŠANAS METODE

Visi

 

10

Pa pastu, nav elektroniskās versijas

 

 

11

Pa pastu, elektroniskā versija

 

 

20

Klātienē, nav elektroniskās versijas

 

 

21

Klātienē, elektroniskā versija

 

 

30

Pa tālruni, nav elektroniskās versijas

 

 

31

Pa tālruni, elektroniskā versija

 

 

40

Interneta lietošana

 

 

50

Jauktais vākšanas veids (piemēram, pa pastu un izmantojot klātienes intervijas)

 

(HHNBPERS)

 

MĀJSAIMNIECĪBĀ DZĪVOJOŠO PERSONU SKAITS (IESKAITOT RESPONDENTU)

Visi

HHNBPERS_tot

0–98

Kopējais mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaits

 

HHNBPERS_0_13

0–98

Vecumā no 0 līdz 13 gadiem

 

HHNBPERS_14_24

0–98

Vecumā no 14 līdz 24 gadiem

 

HHNBPERS_25plus

0–98

25 gadi un vairāk

 

 

-1

Nav atbildes

 

HHTYPE

 

MĀJSAIMNIECĪBAS VEIDS

Visi

 

10

Vienas personas mājsaimniecība

 

 

21

Vientuļā(-ais) māte/tēvs ar bērnu(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem

 

 

22

Pāris bez bērna(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem

 

 

23

Pāris ar bērnu(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem

 

 

24

Pāris vai vientuļā(-ais) māte/tēvs ar bērnu(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem, un citas mājsaimniecībā dzīvojošas personas

 

 

30

Cits

 

 

-1

Nav atbildes

 

HHINCOME

 

MĀJSAIMNIECĪBAS PIELĪDZINĀTAIS NETO MĒNEŠA IENĀKUMS

Visi

 

1

Mazāk par 1. kvintili

 

 

2

Starp 1. un 2. kvintili

 

 

3

Starp 2. un 3. kvintili

 

 

4

Starp 3. un 4. kvintili

 

 

5

Vairāk par 4. kvintili

 

 

-1

Nav atbildes

 

SEX

 

DZIMUMS

Visi

 

1

Vīrietis

 

 

2

Sieviete

 

 

 

DZIMŠANAS GADS UN MĒNESIS

 

BIRTHYEAR

4 zīmes

Dzimšanas gads, četri cipari

Visi

BIRTHMONTH

1–12

Dzimšanas mēnesis, divi cipari

Visi

CITIZEN

 

PILSONĪBA

Visi

 

0

Tāda pati kā dzīvesvietas valsts

 

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

-1

Nav atbildes

 

BIRTHPLACE

 

PERSONAS DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

0

Dzimusi šajā valstī

 

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

-1

Nav atbildes

 

RESTIME

 

ŠAJĀ VALSTĪ NODZĪVOTO GADU SKAITS

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Dzīvo šajā valstī vienu gadu vai mazāk

 

 

2–10

To personu šajā valstī nodzīvoto gadu skaits, kuras dzīvo šajā valstī 2 līdz 10 gadus

 

 

11

Dzīvo šajā valstī vairāk nekā 10 gadus

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

PERSONAS DE FACTO ĢIMENES STĀVOKLIS

Visi

 

1

Persona dzīvo civillaulībā

 

 

2

Persona nedzīvo civillaulībā

 

 

-1

Nav atbildes

 

HATLEVEL

 

IEGŪTAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS (augstākais sekmīgi pabeigtais izglītības vai apmācības līmenis, kā definēts ISCED 2011; informācija par kodēšanu, kurā izmantots ISCED kartējums, iesniedzama Eurostat)

Visi

 

000

Bez formālas izglītības vai līmenis ir zemāks par ISCED 1

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (tostarp ISCED 3 programmas, kas ilgst mazāk nekā divus gadus)

 

 

302

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk pēc kārtas (proti, ļauj piekļūt vienīgi nākamajai ISCED 3 programmai)

 

 

303

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk, pabeigta vai ļauj piekļūt vienīgi ISCED 4 programmai

 

 

304

ISCED 3, kas ļauj piekļūt ISCED 5, 6 vai 7

 

 

300

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk, bez iespējas nodalīt piekļuvi citiem ISCED līmeņiem

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Nav atbildes

 

HATFIELD

 

AUGSTĀKĀ SEKMĪGI PABEIGTĀ IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMEŅA JOMA

HATLEVEL = 300 līdz 800

 

0000–9998

1. līmenis izglītības un apmācības klasifikācijas jomā

 

 

vai

pēc izvēles

vai izglītības un apmācības jomu klasifikācijas apakšiedalījumi

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (HATLEVEL ≠ 300 līdz 800)

 

HATYEAR

 

GADS, KAD SEKMĪGI PABEIGTS AUGSTĀKAIS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 cipari

Tā gada četri cipari, kad sekmīgi pabeigts augstākais izglītības vai apmācības līmenis

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

AUGSTĀKĀ SEKMĪGI PABEIGTĀ IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMEŅA VIRZIENS

HATLEVEL = 300 līdz 400 un (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

Vispārējā izglītība

 

 

2

Profesionālā izglītība

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (HATLEVEL ≠ 300 līdz 400 vai (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUC

 

NEPABEIGTĀ FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA VAI APMĀCĪBA (programma ar augstāko līmeni, ja nav pabeigtas vairākas programmas)

HATLEVEL ≠ 000, -1 un (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (HATLEVEL = 000, -1 vai (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

NEPABEIGTĀS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (tostarp ISCED 3 programmas, kas ilgst mazāk nekā divus gadus)

 

 

302

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk pēc kārtas (proti, ļauj piekļūt vienīgi nākamajai ISCED 3 programmai)

 

 

303

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk, pabeigta vai ļauj piekļūt vienīgi ISCED 4 programmai

 

 

304

ISCED 3, kas ļauj piekļūt ISCED 5, 6 vai 7

 

 

300

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk, bez iespējas nodalīt piekļuvi citiem ISCED līmeņiem)

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

NEPABEIGTĀS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS VIRZIENS

DROPEDUCLEVEL = 300 līdz 400 un (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

Vispārējā izglītība

 

 

2

Profesionālā izglītība

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 līdz 400 vai (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

 

MAINSTAT

 

PAŠREIZĒJAIS PAMATDARBA STATUSS

Visi

 

 

Laikā, kad notiek intervija, veic darbu vai strādā profesijā, tostarp veic neapmaksātu darbu ģimenes uzņēmumā vai saimniecībā, tostarp kā māceklis vai apmaksāts izglītojamais utt.:

 

 

11

Pilna laika

 

 

12

Nepilna laika

 

 

20

Bezdarbnieks(-ce)

 

 

31

Skolēns, students, piedalās turpmākā apmācībā, iegūst pieredzi, strādājot neapmaksātu darbu

 

 

32

Ir pensijā vai ir priekšlaikus pensionējies(-usies) vai izbeidzis(-gusi) uzņēmējdarbību

 

 

33

Pastāvīgi darbnespējīgs(-a)

 

 

34

Obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā

 

 

35

Pilda mājas pienākumus

 

 

36

Cita nenodarbināta persona

 

 

-1

Nav atbildes

 

EMP12M

 

NODARBINĀTĪBA PĒDĒJO 12 MĒNEŠU LAIKĀ

MAINSTAT = 20 līdz 36

 

 

Veica darbu vai strādāja profesijā jebkurā laikā pēdējos 12 mēnešos, tostarp veica neapmaksātu darbu ģimenes uzņēmumā vai saimniecībā, tostarp kā māceklis vai apmaksāts izglītojamais utt.:

 

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

NODARBINĀTĪBAS STATUSS

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Pašnodarbinātais(-ā) ar darbiniekiem

 

 

12

Pašnodarbinātais(-ā) bez darbiniekiem

 

 

21

Darba ņēmējam ir pastāvīgs darbs vai darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

 

22

Darba ņēmējam ir pagaidu darbs vai līgums uz noteiktu laiku

 

 

30

Strādā ģimenes uzņēmumā

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

PROFESIJA

MAINSTAT = 11, 12

 

2 zīmes

Kodi saskaņā ar ISCO-08 2 zīmju līmeni

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

VIETĒJĀS VIENĪBAS EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE

MAINSTAT = 11, 12

 

2 zīmes

Kodi saskaņā ar NACE 2. red. 2 zīmju līmeni

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

VIETĒJĀ VIENĪBĀ STRĀDĀJOŠO PERSONU SKAITS

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1 līdz 9 personas

 

 

2

10 līdz 19 personas

 

 

3

20 līdz 49 personas

 

 

4

50 līdz 249 personas

 

 

5

250 personu vai vairāk

 

 

7

Precīzi nezina, tomēr 10 vai vairāk personu

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

GADS, KAD PERSONA SĀKUSI STRĀDĀT PAŠREIZĒJĀ PAMATDARBĀ

MAINSTAT = 11, 12

 

4 cipari

Attiecīgā gada 4 cipari

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

JŪSU VECĀKU (AIZBILDŅA) AUGSTĀKAIS SEKMĪGI PABEIGTAIS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

 

HATFATHER

 

TĒVS (VĪRIEŠU DZIMUMA AIZBILDNIS)

Visi

 

1

Pamatskolas izglītība

 

 

2

Vidējā izglītība

 

 

3

Terciārā izglītība

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (tēvs nav zināms)

 

HATMOTHER

 

MĀTE (SIEVIEŠU DZIMUMA AIZBILDNE)

Visi

 

1

Pamatskolas izglītība

 

 

2

Vidējā izglītība

 

 

3

Terciārā izglītība

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (māte nav zināma)

 

 

 

JŪSU VECĀKU DZIMŠANAS VALSTS

 

BIRTHFATHER

 

TĒVA DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

0

Dzimis šajā valstī

 

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (tēvs nav zināms)

 

BIRTHMOTHER

 

MĀTES DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

0

Dzimusi šajā valstī

 

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (māte nav zināma)

 

2.   Piekļuve informācijai par mācību iespējām un norādījumi

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

SEEKINFO

 

MEKLĒJA JEBKĀDU INFORMĀCIJU PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS (formālā un neformālā izglītība un apmācība)

Visi

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

GUIDEINST

 

INFORMĀCIJA VAI KONSULTĀCIJA/PALĪDZĪBA PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM, KAS SAŅEMTA NO IESTĀDĒM/ORGANIZĀCIJĀM PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

-1

Nav atbildes

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

GUIDEINST_1

 

Jā, saņēmu bezmaksas informāciju vai konsultāciju/palīdzību no iestādēm/organizācijām par mācību iespējām

 

GUIDEINST_2

 

Jā, samaksāju par informāciju vai konsultāciju/palīdzību no iestādēm/organizācijām par mācību iespējām

 

GUIDEINST_3

 

Nē, nesaņēmu informāciju vai konsultāciju/palīdzību no iestādēm/organizācijām par mācību iespējām

 

 

 

Katrs GUIDEINST_x mainīgais lielums tiek kodēts: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -1 – ja nav atbildes

 

GUIDESOURCE

 

TĀDAS BEZMAKSAS INFORMĀCIJAS VAI KONSULTĀCIJAS/PALĪDZĪBAS AVOTS PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM, KAS SAŅEMTA PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

GUIDESOURCE_1

 

Izglītības vai apmācības iestādes (skola, koledža, augstskola, profesionālās izglītības un apmācības centrs, pieaugušo izglītības iestāde, validēšanas centrs)

 

GUIDESOURCE_2

 

Nodarbinātības dienesti

 

GUIDESOURCE_3

 

Darba devējs vai darba devēju organizācijas

 

GUIDESOURCE_4

 

Arodbiedrības vai uzņēmuma padome

 

GUIDESOURCE_5

 

Citas iestādes/organizācijas, kas sniedz bezmaksas informāciju vai konsultāciju/palīdzību par izglītības iespējām (kuras nav minētas iepriekš)

 

 

 

Katrs GUIDESOURCE_x mainīgais lielums tiek kodēts: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 – ja nav atbildes

 

GUIDETYPE

 

TĀDAS BEZMAKSAS INFORMĀCIJAS VAI KONSULTĀCIJAS/PALĪDZĪBAS VEIDS PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM, KAS SAŅEMTA PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

GUIDETYPE_1

 

Informācija vai konsultācija/palīdzība par mācību iespējām

 

GUIDETYPE_2

 

Prasmju un kompetenču novērtējums, veicot testus, prasmju pārbaudes vai intervijas

 

GUIDETYPE_3

 

Informācija vai konsultācija/palīdzība attiecībā uz prasmju, kompetenču vai iepriekšējo zināšanu validēšanas/atzīšanas procedūru

 

GUIDETYPE_4

 

Cita veida informācija vai konsultācija/palīdzība

 

 

 

Katrs GUIDETYPE_x mainīgais lielums tiek kodēts: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 – ja nav atbildes

 

GUIDEMODE

 

TĀDAS BEZMAKSAS INFORMĀCIJAS VAI KONSULTĀCIJAS/PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS VEIDS PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM, KAS SAŅEMTA PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

GUIDEMODE_1

 

Klātienes saruna

 

GUIDEMODE_2

 

Mijiedarbība ar personu, izmantojot internetu, tālruni, e-pastu vai citus saziņas līdzekļus

 

GUIDEMODE_3

 

Mijiedarbība ar datora lietojumprogrammu attiecībā uz informāciju vai konsultāciju/palīdzību (tostarp tiešsaistes pašnovērtējuma rīki)

 

GUIDEMODE_4

 

Bez mijiedarbības, vienīgi informācija, izmantojot specializētus materiālus (grāmatas, plakātus, tīmekļa vietnes, brošūras, TV programmas utt.)

 

 

 

Katrs GUIDEMODE_x mainīgais lielums tiek kodēts: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 – ja nav atbildes

 

3.   Piedalīšanās formālajā izglītībā un apmācībā

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

FED

 

PIEDALĪŠANĀS FORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

 

 

2

 

FEDNUM

 

TO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU SKAITS, KUROS PERSONA PIEDALĪJUSIES PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

0

Neviens (FED = 2)

 

 

1–99

Pasākumu skaits

 

FEDLEVEL

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA LĪMENIS

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (tostarp ISCED 3 programmas, kas ilgst mazāk nekā divus gadus)

 

 

302

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk pēc kārtas (proti, ļauj piekļūt vienīgi nākamajai ISCED 3 programmai)

 

 

303

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk, pabeigta vai ļauj piekļūt vienīgi ISCED 4 programmai

 

 

304

ISCED 3, kas ļauj piekļūt ISCED 5, 6 vai 7

 

 

300

ISCED 3 programma, kas ilgst divus gadus un vairāk, bez iespējas nodalīt piekļuvi citiem ISCED līmeņiem

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA JOMA

FEDNUM ≥ 1 un FEDLEVEL = 300 līdz 800

 

0000–9998

1. līmenis izglītības un apmācības klasifikācijas jomā

 

 

vai

pēc izvēles

vai izglītības un apmācības jomu klasifikācijas apakšiedalījumi

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0 vai FEDLEVEL ≠ 300 līdz 800)

 

FEDVOC

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA VIRZIENS

FEDLEVEL = 300 līdz 400

 

1

Vispārējā izglītība

 

 

2

Profesionālā izglītība

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDLEVEL ≠ 300 līdz 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

GADS, KAD SĀKĀS PĒDĒJAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS

FEDNUM ≥ 1

 

4 cipari

Gads, kad sākās pēdējais formālās izglītības pasākums

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

MĒNESIS, KAD SĀKĀS PĒDĒJAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS

FEDNUM ≥ 1

 

1–12

Mēnesis, kad sākās pēdējais formālās izglītības pasākums

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA PABEIGŠANA

FEDNUM ≥ 1

 

1

Nē, es izstājos pirms paredzētajām beigām

 

 

2

Nē, tas joprojām turpinās

 

 

3

Jā, es to pabeidzu

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

PĒDĒJAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS, KAS ORGANIZĒTS KĀ TĀLMĀCĪBA

FEDNUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

TĀLMĀCĪBA, KAS ORGANIZĒTA KĀ TIEŠSAISTES KURSS

FEDDIST = 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

TIEŠSAISTES IZGLĪTĪBAS RESURSU IZMANTOŠANA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ļoti bieži

 

 

2

Bieži

 

 

3

Dažreiz

 

 

4

Nekad

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

MIJIEDARBĪBA AR CITĀM PERSONĀM (PIEMĒRAM, SKOLOTĀJIEM, IZGLĪTOJAMAJIEM), IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNES/PORTĀLUS, PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

PIEDALĪŠANĀS IEMESLI PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

FEDREASON_01a

 

Lai labāk paveiktu darbu

 

FEDREASON_01b

 

Lai uzlabotu karjeras iespējas

 

FEDREASON_02

 

Lai mazinātu iespēju zaudēt darbu

 

FEDREASON_03

 

Lai uzlabotu iespēju iegūt darbu vai mainīt darbu/profesiju

 

FEDREASON_04

 

Lai sāktu uzņēmējdarbību

 

FEDREASON_05

 

Bija obligāti jāpiedalās

 

FEDREASON_06

 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/prasmes

 

FEDREASON_07

 

Lai uzlabotu zināšanas/prasmes par interesējošu tematu

 

FEDREASON_08

 

Lai iegūtu sertifikātu

 

FEDREASON_09

 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem/prieka pēc

 

 

 

Katru FEDREASON _x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (FEDNUM = 0), -1 – ja nav atbildes

 

FEDWORKTIME

 

PĒDĒJAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ (IESKAITOT APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU VAI NOSTRĀDĀTO VIRSSTUNDU ATGŪŠANU)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Tikai apmaksātajā darba laikā

 

 

2

Galvenokārt apmaksātajā darba laikā

 

 

3

Galvenokārt ārpus apmaksātā darba laika

 

 

4

Tikai ārpus apmaksātā darba laika

 

 

5

Šajā laikā nestrādāja

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA KOPĒJAIS MĀCĪBU STUNDU SKAITS

FEDNUM ≥ 1

 

1–9999

Mācību stundu skaits

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSĀJUMS PAR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1

 

1

Pilnībā maksājis(-usi) pats/pati

 

 

2

Daļēji maksājis(-usi) pats/pati un daļēji cita persona

 

 

3

Pilnībā apmaksājusi cita persona

 

 

4

Bezmaksas pasākums

 

 

5

Nezina

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU DAĻĒJS VAI PILNĪGS MAKSĀJUMS PAR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1 un FEDPAID = 2 vai 3

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0 vai (FEDPAID ≠ 2 un FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

FEDPAIDBY_1

 

Darba devējs vai nākamais darba devējs

 

FEDPAIDBY_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

FEDPAIDBY_3

 

Citas publiskas iestādes

 

FEDPAIDBY_4

 

Mājsaimniecības loceklis vai radinieks

 

 

 

Katru FEDPAIDBY_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (FEDNUM = 0 vai (FEDPAID ≠ 2 un FEDPAID ≠ 3)), -1 – ja nav atbildes

 

FEDUSEA

 

PRASMJU VAI ZINĀŠANU, KO IEGUVA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ, PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

FEDNUM ≥ 1

 

1

Daudz

 

 

2

Pietiekami

 

 

3

Ļoti maz

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

PRASMJU VAI ZINĀŠANU, KO IEGUVA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ, PAREDZAMĀ IZMANTOŠANA

FEDNUM ≥ 1

 

1

Daudz

 

 

2

Pietiekami

 

 

3

Ļoti maz

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

TO JAUNO PRASMJU/ZINĀŠANU REZULTĀTI, KO IEGUVA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

FEDOUTCOME_1

 

Atrast (jaunu) darbu

 

FEDOUTCOME_3

 

Lielāka samaksa/alga

 

FEDOUTCOME_2

 

Paaugstinājums darbā

 

FEDOUTCOME_4

 

Jauni uzdevumi

 

FEDOUTCOME_5

 

Labāki darba rezultāti

 

FEDOUTCOME_6

 

Personiski iemesli (satikt citus cilvēkus, atsvaidzināt vispārējās prasmes utt.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Vēl nav rezultātu

 

 

 

Katru FEDOUTCOME_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (FEDNUM = 0), -1 – ja nav atbildes

 

4.   Piedalīšanās neformālajā izglītībā un apmācībā

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

(NFE)

 

PIEDALĪŠANĀS KĀDĀ NO TURPMĀK MINĒTAJIEM PASĀKUMIEM, LAI UZLABOTU ZINĀŠANAS VAI PRASMES JEBKURĀ JOMĀ (IESKAITOT HOBIJUS), PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

NFECOURSE

 

a)

KURSI

Visi

 

1

 

 

2

 

NFEWORKSHOP

 

b)

DARBSEMINĀRI UN SEMINĀRI

Visi

 

1

 

 

2

 

NFEGUIDEDJT

 

c)

PLĀNOTA APMĀCĪBA UZŅĒMUMĀ

Visi

 

1

 

 

2

 

NFELESSON

 

d)

PRIVĀTSTUNDAS

Visi

 

1

 

 

2

 

NFENUM

 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS UN APMĀCĪBAS PASĀKUMU SKAITS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

0

Neviens (NFECOURSE = 2 un NFEWORKSHOP = 2, un NFEGUIDEDJT = 2, un NFELESSON = 2)

 

 

1–99

Pasākumu skaits

 

 

 

PASĀKUMU IDENTIFICĒŠANA (LĪDZ 7)

 

(NFEACT01)

 

01 – 1. pasākuma identificēšana

 

NFEACT01_TYPE

 

PASĀKUMA VEIDS

NFENUM ≥ 1

 

1

Kursi

 

 

2

Darbsemināri un semināri

 

 

3

Plānota apmācība uzņēmumā

 

 

4

Privātstundas

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

PASĀKUMA MĒRĶIS

NFENUM ≥ 1

 

1

Galvenokārt saistīts ar darbu

 

 

2

Galvenokārt personiski/ar darbu nesaistīti iemesli

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

MĀCĪBU PASĀKUMS PILNĪBĀ VAI GALVENOKĀRT NOTICIS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ (IESKAITOT APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU UN NOSTRĀDĀTO VIRSSTUNDU ATGŪŠANU)

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

Nē (ieskaitot “šajā laikā nestrādāja”)

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

MĀCĪBU PASĀKUMU DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ APMAKSĀJA DARBA DEVĒJS

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

Nē (ieskaitot “šajā laikā nestrādāja”)

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 – 2. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 – 3. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 – 4. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 – 5. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 – 6. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 – 7. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Kodi kā (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ PASĀKUMA KODS

NFENUM ≥ 1

 

01–07

1. nejauši izvēlētā pasākuma identifikācijas kods (pasākuma kods atbilstoši mainīgajiem lielumiem NFEACTxx)

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Norādīt kā NFEACT01_TYPE līdz NFEACT07_TYPE 1. nejauši izvēlētajam pasākumam

 

NFEFIELD1

 

1. PASĀKUMA JOMA

NFERAND1 ≠ -2

 

0000–9998

1. līmenis izglītības un apmācības klasifikācijas jomā

 

 

vai

pēc izvēles

vai izglītības un apmācības jomu klasifikācijas apakšiedalījumi

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFEDIST1

 

1. PASĀKUMS, KAS ORGANIZĒTS KĀ TĀLMĀCĪBA

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

TĀLMĀCĪBA 1. PASĀKUMAM, KAS ORGANIZĒTS KĀ TIEŠSAISTES KURSS

NFEDIST1 = 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

TIEŠSAISTES IZGLĪTĪBAS RESURSU IZMANTOŠANA 1. PASĀKUMĀ

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEOERB1

 

MIJIEDARBĪBA AR CITĀM PERSONĀM (PIEMĒRAM, SKOLOTĀJIEM, IZGLĪTOJAMAJIEM), IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNES/PORTĀLUS, 1. PASĀKUMĀ

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

PIEDALĪŠANĀS IEMESLI 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

NFEREASON1_01a

 

Lai labāk paveiktu darbu

Ar darbu saistīts pasākums

NFEREASON1_01b

 

Lai uzlabotu karjeras iespējas

Ar darbu saistīts pasākums

NFEREASON1_02

 

Lai mazinātu iespēju zaudēt darbu

Ar darbu saistīts pasākums

NFEREASON1_03

 

Lai uzlabotu iespēju iegūt darbu vai mainīt darbu/profesiju

Ar darbu saistīts pasākums

NFEREASON1_04

 

Lai sāktu uzņēmējdarbību

Ar darbu saistīts pasākums

NFEREASON1_13

 

Organizatorisko un/vai tehnoloģisko pārmaiņu dēļ darbā

Ar darbu saistīts pasākums

NFEREASON1_11

 

Pieprasījis darba devējs vai noteikts ar likumu

 

NFEREASON1_06

 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/prasmes

 

NFEREASON1_07

 

Lai uzlabotu zināšanas/prasmes par interesējošu tematu

 

NFEREASON1_08

 

Lai iegūtu sertifikātu

 

NFEREASON1_09

 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem/prieka pēc

 

NFEREASON1_10

 

Veselības stāvokļa dēļ

 

NFEREASON1_12

 

Lai labāk paveiktu darbu

 

 

 

Katrs NFEREASON1_x mainīgais lielums tiek kodēts: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (NFERAND1 = -2), -1 – ja nav atbildes

 

NFENBHOURS1

 

KOPĒJAIS MĀCĪBU STUNDU SKAITS 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1–9999

Mācību stundu skaits

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

1. PASĀKUMA PIEDĀVĀTĀJS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Formālās izglītības iestāde

 

 

2

Neformālās izglītības un apmācību iestādes

 

 

3

Komerciāla iestāde, kurā izglītība un apmācība nav galvenā darbības joma (piemēram, aprīkojuma piegādātāji)

 

 

4

Darba devējs

 

 

5

Darba devēju organizācijas, tirdzniecības palātas

 

 

6

Arodbiedrības

 

 

7

Bezpeļņas organizācijas, piemēram, kultūras biedrība, politiska partija

 

 

8

Indivīdi (piemēram, studenti, kas piedāvā privātstundas)

 

 

9

Nekomerciāla iestāde, kurā izglītība un apmācība nav galvenā darbības joma (piemēram, bibliotēkas, muzeji, ministrijas)

 

 

10

Cits

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

PĒC 1. PASĀKUMA SAŅEMTS SERTIFIKĀTS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Jā, to prasījis darba devējs vai profesionāla struktūra vai tas noteikts likumā

 

 

2

Jā, to nav prasījis darba devējs vai profesionāla struktūra vai tas nav noteikts likumā

 

 

3

Nē (piedalīšanās apliecinājums)

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSĀJUMS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Pilnībā maksājis(-usi) pats/pati

 

 

2

Daļēji maksājis(-usi) pats/pati un daļēji cita persona

 

 

3

Pilnībā apmaksājusi cita persona

 

 

4

Bezmaksas pasākums

 

 

5

Nezina

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU DAĻĒJS VAI PILNĪGS MAKSĀJUMS PAR 1. PASĀKUMU

NFERAND1 ≠ -2 un NFEPAID1 = 2 vai 3

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2 vai (NFEPAID1 ≠ 2 vai 3))

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Darba devējs vai nākamais darba devējs

 

NFEPAIDBY1_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

NFEPAIDBY1_3

 

Citas publiskas iestādes

 

NFEPAIDBY1_4

 

Mājsaimniecības loceklis vai radinieks

 

 

 

Katru NFEPAIDBY1_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (NFERAND1 = -2 vai (NFEPAID1 ≠ 2 or 3)), -1 – ja nav atbildes

 

NFEPAIDVAL1

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU UN/VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR 1. PASĀKUMU SAMAKSĀJA PERSONISKI VAI MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKLIS, VAI RADINIEKS

NFEPAID1 = 1 vai NFEPAID1 = 2, vai (NFEPAID1 = 3 un NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

Euro

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro [NFEPAID1 ≠ 1 un NFEPAID1 ≠ 2, un (NFEPAID1 = 3 un NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

PAŠREIZĒJĀ TO PRASMJU VAI ZINĀŠANU IZMANTOŠANA, KO IEGUVA 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Daudz

 

 

2

Pietiekami

 

 

3

Ļoti maz

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

PAREDZAMĀ TO PRASMJU VAI ZINĀŠANU IZMANTOŠANA, KO IEGUVA 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Daudz

 

 

2

Pietiekami

 

 

3

Ļoti maz

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

TO JAUNO PRASMJU/ZINĀŠANU REZULTĀTI, KO IEGUVA 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Atrast (jaunu) darbu

 

NFEOUTCOME1_3

 

Lielāka samaksa/alga

 

NFEOUTCOME1_2

 

Paaugstinājums darbā

 

NFEOUTCOME1_4

 

Jauni uzdevumi

 

NFEOUTCOME1_5

 

Labāki darba rezultāti

 

NFEOUTCOME1_6

 

Personiski iemesli (satikt citus cilvēkus, atsvaidzināt vispārējās prasmes utt.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Vēl nav rezultātu

 

 

 

Katrs NFEOUTCOME1_x mainīgais lielums tiek kodēts: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (NFERAND1 = -2), -1 – ja nav atbildes

 

NFERAND2

 

2. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ PASĀKUMA KODS

Mainīgie lielumi un kodēšana tāpat kā NFERAND1

 

5.   Grūtības piedalīties formālajā un neformālajā izglītībā un apmācībā

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

GRŪTĪBAS

 

GRŪTĪBAS SAISTĪBĀ AR PIEDALĪŠANOS (VAI LIELĀKU PIEDALĪŠANOS) FORMĀLAJĀ VAI NEFORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

Persona piedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un vairāk nevēlējāties piedalīties

 

 

2

Persona piedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un vēlējās piedalīties vēl

 

 

3

Persona nepiedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un nevēlējās piedalīties

 

 

4

Persona nepiedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā, bet vēlējās piedalīties

 

 

-1

Nav atbildes

 

NEED

 

NAV VAJADZĪBAS PĒC (TURPMĀKĀS) IZGLĪTĪBAS UN APMĀCĪBAS

DIFFICULTY = 1 vai 3

 

1

 

 

2

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (DIFFICULTY ≠ 1 vai 3)

 

DIFFTYPE

 

GRŪTĪBU VEIDS

(DIFFICULTY = 2 vai 4) vai NEED = 2

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro [(DIFFICULTY ≠ 2 vai 4) un NEED ≠ 2]

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes):

 

DIFFTYPE_01

 

01 grūtība – Priekšnoteikumi

 

DIFFTYPE_02

 

02 grūtība – Izmaksas

 

DIFFTYPE_03

 

03 grūtība – Darba devēja atbalsta trūkums vai publisku dienestu atbalsta trūkums

 

DIFFTYPE_04

 

04 grūtība – Grafiks

 

DIFFTYPE_05

 

05 grūtība – Attālums

 

DIFFTYPE_06

 

06 grūtība – Nav pieejams dators vai internets

 

DIFFTYPE_07

 

07 grūtība – Pienākumi ģimenē

 

DIFFTYPE_08a

 

08a grūtība – Veselības stāvoklis

 

DIFFTYPE_08b

 

08b grūtība – Vecums

 

DIFFTYPE_09

 

09 grūtība – Citi personiski iemesli

 

DIFFTYPE_10

 

10 grūtība – Nepiedāvā piemērotu izglītības vai apmācības pasākumu

 

DIFFTYPE_12

 

12 grūtība – Negatīva iepriekšējā mācību pieredze

 

 

 

Katru DIFFTYPE_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 – ja izraudzīts, 2 – ja nav izraudzīts, -2 – ja nepiemēro (DIFFICULTY ≠ 2 vai 4), -1 – ja nav atbildes

 

DIFFMAIN

 

VISSVARĪGĀKĀ GRŪTĪBA

(DIFFICULTY = 2 vai 4) vai NEED = 2

 

3 zīmes

Iemesla kods no 01 līdz 12 (grūtības kods atbilstoši mainīgajam lielumam DIFFTYPE)

 

 

-2

Nepiemēro [(DIFFICULTY ≠ 2 vai 4) un NEED ≠ 2]

 

 

-1

Nav atbildes

 

6.   Piedalīšanas neformālās mācībās

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

(INF)

 

PIEDALĪŠANĀS ŠĀDOS CITOS PASĀKUMOS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS (BRĪVPRĀTĪGA MĀCĪŠANĀS, LAI UZLABOTU ZINĀŠANAS VAI PRASMES DARBĀ VAI BRĪVAJĀ LAIKĀ)

Visi

INFFAMILY

 

MĀCOTIES NO ĢIMENES LOCEKĻA, DRAUGA VAI KOLĒĢA

 

 

1

 

 

2

 

INFMATERIAL

 

MĀCĪŠANĀS, IZMANTOJOT DRUKĀTUS MATERIĀLUS (GRĀMATAS, PROFESIONĀLUS IZDEVUMUS UTT.)

 

 

1

 

 

2

 

INFCOMPUTER

 

MĀCĪŠANĀS, IZMANTOJOT DATORU (TIEŠSAISTĒ VAI NESAISTĒ)

 

 

1

 

 

2

 

INFMEDIA

 

MĀCĪŠANĀS, IZMANTOJOT TELEVĪZIJU/RADIO/VIDEO

 

 

1

 

 

2

 

INFMUSEUM

 

MĀCĪŠANĀS, IZMANTOJOT EKSKURSIJAS GIDU PAVADĪBĀ, MUZEJOS, VĒSTURISKĀS VIETĀS VAI DABAS TERITORIJĀS, VAI RAŽOTNĒS

 

 

1

 

 

2

 

INFLIBRARIES

 

MĀCĪŠANĀS, APMEKLĒJOT MĀCĪBU CENTRUS (TOSTARP BIBLIOTĒKAS)

 

 

1

 

 

2

 

7.   Valodas

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Apraksts

Filtrs

LANGMOTHER

 

DZIMTĀ(-ĀS) VALODA(-AS)

Visi

 

 

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

2 zīmes

1. valoda

 

 

2 zīmes

2. valoda (00 ja nav)

 

LANGUSED

 

CITAS VALODAS, IZŅEMOT DZIMTO(-ĀS) VALODU(-AS)

Visi

 

0–99

Citu valodu skaits

 

 

-1

Nav atbildes

 

LANGUSED_1

2 zīmes

1 – pirmās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_2

2 zīmes

2 – otrās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_3

2 zīmes

3 – trešās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_4

2 zīmes

4 – ceturtās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_5

2 zīmes

5 – piektās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_6

2 zīmes

6 – sestās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_7

2 zīmes

7 – septītās valodas kods vai 00 (nav)

 

 

 

Katrs LANGUSED_x mainīgais lielums tiek kodēts, pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

LANGBEST1

 

PIRMĀ VISLABĀK APGŪTĀ VALODA (IZŅEMOT DZIMTO VALODU(-AS))

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

2 zīmes

1. valoda (2 zīmju kods)

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

PIRMĀS VISLABĀK APGŪTĀS VALODAS ZINĀŠANAS (IZŅEMOT DZIMTO VALODU(-AS))

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Saprotu un varu izmantot tikai dažus vārdus un frāzes

 

 

1

Varu saprast un izmantot pazīstamākos sarunvalodas izteicienus. Izmantoju valodu saistībā ar pazīstamām lietām un situācijām

 

 

2

Varu saprast skaidra teksta būtību un izteikties vienkāršiem vārdiem. Varu aprakstīt pieredzi un notikumus un diezgan tekoši sazināties

 

 

3

Varu saprast plaša spektra sarežģītus tekstus un elastīgi izmantot valodu. Gandrīz pilnībā pārvaldu valodu

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

OTRĀ VISLABĀK APGŪTĀ VALODA (IZŅEMOT DZIMTO VALODU(-AS))

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju

 

 

2 zīmes

2. valoda (2 zīmju kods)

 

 

-1

Nav atbildes

 

 

-2

Nepiemēro (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

OTRĀS VISLABĀK APGŪTĀS VALODAS ZINĀŠANAS (IZŅEMOT DZIMTO VALODU(-AS))

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Kodi kā LANGLEVEL1

 


II PIELIKUMS

Izlase un precizitātes prasības

1.

Otrā pieaugušo izglītības apsekojuma dati pamatojas uz valsts līmenī reprezentatīvām izlasēm pēc varbūtības principa.

Svaru koeficienti būtu jāaprēķina, jo īpaši ņemot vērā atlases varbūtību un pieejamos ārējos datus attiecībā uz apsekojamo iedzīvotāju sadalījumu atkarībā no dzimuma, vecuma grupām (25–34; 35–54; 55–64), izglītības (pamatskolas izglītība (ISCED 1. līmenis vai zemāk, ISCED 2 un ISCED 3 programmas, kas ilgst mazāk par diviem gadiem); vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis); terciārā izglītība (5. līdz 8. līmenis)); nodarbinātības (nodarbināts vai bezdarbnieks); reģiona (NUTS II līmenis), ja šādi ārējie dati tiek uzskatīti par pietiekami ticamiem valsts līmenī.

2.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 452/2008 pielikumu otrā pieaugušo izglītības apsekojuma izlases lielumu nosaka, pamatojoties uz precizitātes prasībām, saskaņā ar kurām efektīvas valsts izlases lielums ietver ne vairāk kā 5 000 indivīdu, aprēķinā izmantojot vienkāršu nejaušu izlasi.

Kļūdas absolūtā robeža rādītājam, kas minēts 3. punktā, nepārsniedz 3. punktā noteikto robežvērtību, ja vien netiek prasīts efektīvas valsts izlases lielums, kas pārsniedz 5 000 indivīdu. Pēdējā minētajā gadījumā vajadzīgās efektīvās valsts izlases lielums ir 5 000 indivīdu.

3.

Otrais pieaugušo izglītības apsekojums būtu jāveido tā, lai kļūdas absolūtās robežas novērtējums nepārsniegtu 1,4 procentpunktus attiecībā uz kopējās atsauces populācijas (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) novērtēto piedalīšanās koeficientu neformālajā izglītībā un apmācībā.

Tā pati prasība tiek samazināta līdz 1,7 procentpunktu robežvērtībai attiecībā uz valstīm, kurās iedzīvotāju populācija vecumā no 25 līdz 64 gadiem veido no 1 līdz 3,5 miljoniem.

Tā pati prasība tiek samazināta līdz 2,0 procentpunktu robežvērtībai attiecībā uz valstīm, kurās iedzīvotāju populācija vecumā no 25 līdz 64 gadiem veido mazāk par vienu miljonu.

4.

Kļūdas absolūtā robeža, kas minēta 3. punktā, ir puse no 95 % ticamības intervāla.

Efektīvas valsts izlases lielumi būtu jāpielāgo, ņemot vērā izlases plāna ietekmi un paredzamo atbilžu nesniegšanu par vienību, lai noteiktu reālos izlases lielumus plānošanas posmā.

Šīs prasības attiecas uz rezidentu indivīdu izlasi vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Ja valstu izlases ir plašākas, novērtējumiem par rezidentu populāciju vecumā no 25 līdz 64 gadiem būtu jāatbilst iepriekš izklāstītajām precizitātes prasībām.


III PIELIKUMS

Kvalitātes prasības un standarta kvalitātes ziņojums

Standarta kvalitātes ziņojumu iesniedz saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas standarta kvalitātes ziņojuma struktūru. Īpaša uzmanība jāvelta atbilstībai, precizitātei, savlaicīgumam un punktualitātei, pieejamībai un skaidrībai, salīdzināmībai un saskaņotībai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 452/2008 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Dalībvalstis iesniedz standarta kvalitātes ziņojumu saskaņā ar šīs regulas 6. pantu. Tās to dara, izmantojot Komisijas (Eurostat) nodrošinātos nosūtīšanas formātus. Ziņojumam pievieno valsts anketas eksemplāru.

Standarta kvalitātes kritērijus piemēro šādi:

1.   ATBILSTĪBA

Apsekojuma īstenojums un tas, ciktāl statistika atbilst faktisko un potenciālo lietotāju vajadzībām

Lietotāju apraksts un klasifikācija

Katras lietotāju grupas individuālās vajadzības

Novērtējums par to, vai ir apmierinātas minētās vajadzības un ciktāl tās ir apmierinātas

2.   PRECIZITĀTE

2.1.   Izlases kļūdas

Izlases plāna apraksts un faktiskā izlase

Galīgo svaru faktoru aprēķina apraksts, iekaitot rīcības modeli atbilžu nesniegšanas gadījumā un izmantotos papildu mainīgos lielumus

Novērtējumu variāciju koeficienti saskaņā ar izlases stratu attiecībā uz vajadzīgajiem II pielikuma 3. punktā minētajiem rādītājiem

Variāciju novērtējuma lietojumprogrammas

Apraksts par izmantotajiem papildu mainīgajiem lielumiem vai informāciju

Attiecībā uz atbilžu nesniegšanas analīzi noviržu apraksts izlasē un rezultātos

2.2.   Ar izlasi nesaistītas kļūdas

2.2.1.   Aptvēruma kļūdas

Izlases veidošanai izmantotā reģistra un tā vispārējās kvalitātes apraksts

Reģistrā iekļautā informācija un tās atjaunināšanas biežums

Kļūdas, kas saistītas ar atšķirībām starp izlases bāzi un mērķpopulāciju un apakšpopulācijām (pārāk liels aptvērums, nepilnīgs aptvērums, klasificēšanas kļūdas)

Metodes, kas izmantotas, lai iegūtu šo informāciju

Piezīmes par klasificēšanas kļūdu novēršanu

2.2.2.   Mērījumu kļūdas

To kļūdu novērtējums, kuras pieļautas datu vākšanas posmā, piemēram, kļūdas, kas saistītas ar šādiem aspektiem:

Anketas plāns (iepriekšēju testu vai laboratorijas metožu rezultāti; aptaujas stratēģijas)

Pārskatu sniedzošā vienība/respondents (respondentu reakcija)

Datu vākšanas rīki un administratīvo datu izmantošana (administratīvo jēdzienu un apsekojuma jēdzienu atbilstība, piem., pārskata periods, individuālu datu pieejamība)

Datu vākšanas veidi

2.2.3.   Apstrādes kļūdas

Datu labošanas procesa apraksts:

Izmantotā apstrādes sistēma un rīki

Kļūdas, kas saistītas ar kodiem, labošanu, svariem un tabulu sagatavošanu utt.

Kvalitātes pārbaudes makrolīmenī/mikrolīmenī

Korekciju un nepareizu labojumu sadalījums trūkstošajās vērtībās, kļūdās un anomālijās

2.2.4.   Kļūdas atbilžu nesniegšanas dēļ

To pasākumu apraksts, kas veikti, lai vēlreiz sazinātos ar respondentiem:

Rādītājs, kurā atspoguļota atbilžu sniegšana par vienību un pozīciju

Novērtējums par atbilžu nesniegšanu par vienību un pozīciju

Detalizēts ziņojums par aprēķina procedūrām, ieskaitot aprēķina un/vai jaunu svaru noteikšanas metodes

Atbilžu nesniegšanas analīzes metodiskas piezīmes un rezultāti vai citas atbilžu nesniegšanas seku novērtēšanas metodes

3.   SAVLAICĪGUMS UN PUNKTUALITĀTE

Datu tabulas, kas parāda, kad sācies un noslēdzies katrs šāds projekta posms: datu vākšana, atgādinājumi un turpmākās darbības, datu pārbaude un labošana, turpmāka validēšana un aprēķināšana, apsekojums par atbilžu nesniegšanu (vajadzības gadījumā), novērtējumi, datu nosūtīšana Eurostat un valsts rezultātu izplatīšana.

4.   PIEEJAMĪBA UN SKAIDRĪBA

Datu pieejamības nosacījumi

Rezultātu izplatīšanas plāns

Visu ar sniegto statistiku saistītu metodikas dokumentu kopija

5.   SALĪDZINĀMĪBA

Pēc vajadzības dalībvalstis izsaka piezīmes par šādiem jautājumiem:

Atšķirības no Eiropas anketas un definīcijām

Vai apsekojums bija saistīts ar citu valsts apsekojumu

Ciktāl apsekojums tika īstenots, izmantojot datus, kas ir pieejami reģistros

Apraksts par to, kā izpildītas šīs regulas prasības, lai varētu novērtēt datu salīdzināmību

6.   SASKAŅOTĪBA

Tādas statistikas salīdzinājums, kas par to pašu parādību vai rādītāju sagatavota pēc citiem apsekojumiem vai avotiem

Apraksts par to, kā izpildītas šīs regulas prasības, lai varētu novērtēt datu ģeogrāfisko salīdzināmību

7.   IZMAKSAS UN SLOGS

Analīze attiecībā uz slogu un guvumu valsts mērogā, piemēram, ņemot vērā šādus elementus:

Vidējais laiks, kas vajadzīgs, lai atbildētu uz anketu

Sarežģīti apsekojuma jautājumi un moduļi

Problēmas ar mācību pasākumu klasifikāciju un definīciju, problēmas ar citām klasifikācijām

Mainīgie lielumi, kuri bija visnoderīgākie/vismazāk noderīgie, vācot datus par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā

Valsts datu lietotāju lēstais vai faktiskais apmierinātības līmenis

Respondentu slogs

Pasākumi, kas veikti sloga mazināšanai.


Augša