EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R1123

Komisijas Regula (ES) Nr. 1123/2014 ( 2014. gada 22. oktobris ), ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 304, 23.10.2014., 81./86. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1123/oj

23.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/81


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1123/2014

(2014. gada 22. oktobris),

ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. pantu Komisija saņēma pieteikumu Komisijas Direktīvas 2008/38/EK (2) I pielikuma B daļā iekļautajā īpašiem barošanas mērķiem paredzētas barības paredzēto lietojumu sarakstā pievienot īpašo barošanas mērķi “Ūdens un elektrolītu līdzsvara stabilizācija, lai uzlabotu fizioloģisko gremošanu” un pievienot īpašo barošanas mērķi “Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā” attiecībā uz pieaugušiem suņiem kā mērķa sugu.

(2)

Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. pantu Komisija saņēma pieteikumus mainīt nosacījumus, kas saistīti ar īpašiem barošanas mērķiem “Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā” un “Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā” attiecībā uz “suņiem un kaķiem”, un “Vara mazināšana aknās”.

(3)

Komisija visus pieteikumus un dokumentāciju darīja pieejamu dalībvalstīm.

(4)

Pēc minētajos pieteikumos ietverto dokumentu izvērtēšanas Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja (turpmāk “Komiteja”) atzina, ka konkrētās barības īpašais sastāvs atbilst attiecīgajam īpašajam barošanas mērķim un tā nerada nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību, vidi vai dzīvnieku labturību. Tādēļ pieteikumi ir spēkā.

(5)

Ņemot vērā Komitejas izvērtējumu, īpašais barošanas mērķis “Ūdens un elektrolītu līdzsvara stabilizācija, lai uzlabotu fizioloģisko gremošanu” un “Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā” pieaugušiem suņiem būtu jāpievieno paredzēto lietojumu sarakstam, un nosacījumi, kas saistīti ar īpašiem barošanas mērķiem “Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā” un “Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā” attiecībā uz “suņiem un kaķiem”, un “Vara mazināšana aknās” būtu jāmaina. Tā kā ir pievienots jauns ieraksts “Ūdens un elektrolītu līdzsvara stabilizācija, lai uzlabotu fizioloģisko gremošanu”, īpašais barošanas mērķis “Ūdens un elektrolīta līdzsvara stabilizācija” vairs nav vajadzīgs un būtu jāsvītro.

(6)

Lai nodrošinātu atbilstību atsevišķu uzturvielu maksimālajam daudzumam, kas noteikts kā dažu īpašo barošanas mērķu “būtisko uzturīpašību raksturojums”, būtu jāparedz prasība attiecīgo diētisko barību laist tirgū kā komplekso barību. Šis noteikums arī nodrošinātu, ka konkrētās barības izmantošana ir droša.

(7)

I pielikumā Direktīvai 2008/38/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 5/2014 (3), noteikts, ka funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizators” iekļautās barības piedevas, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 (4) I pielikumā, jāpievieno konkrētai barībai, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem. Tomēr barības piedevas, kas pašlaik ir reģistrētas “mikroorganismu” grupā un attiecībā uz kurām notiek atļaujas atjaunošanas procedūra, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantā, var arī iekļaut minētajā barībā, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem. Tādēļ esošajām barības piedevām, kas iekļautas “mikroorganismu” grupā, būtu jāpiemēro arī Direktīvas 2008/38/EK I pielikums, kamēr to atļaujas tiek atjaunotas.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2008/38/EK.

(9)

Tā kā drošības apsvērumu dēļ nav nepieciešama tūlītēja izmaiņu piemērošana attiecībā uz barību, kura pašlaik ir likumīgi laista tirgū, ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties jauno prasību izpildei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2008/38/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šīs regulas pielikumā minēto barību, kas ražota un marķēta pirms 2015. gada 12. maija un kas pirms šīs regulas stāšanās spēkā atbilst Direktīvai 2008/38/EK, var turpināt laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi. Ja šī barība ir paredzēta lolojumdzīvniekiem, iepriekšējā teikumā minētais datums ir 2016. gada 12. novembris.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 5. marta Direktīva 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (OV L 62, 6.3.2008., 9. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 6. janvāra Regula (ES) Nr. 5/2014, ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (OV L 2, 7.1.2014., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/38/EK I pielikuma B daļu groza šādi:

a)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

“Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā

Nātrija līmenim jābūt zemākam par 2,6 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Suņi un kaķi

Magnijs

Kālijs

Nātrijs

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.””

;

b)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

“Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā (1)

Augstas kvalitātes olbaltumvielas un ierobežots

fosfora līmenis maksimāli 5 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % un

ierobežots kopproteīna līmenis maksimāli 220 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

vai

Suņi

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem (2)

Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Olbaltumvielu ieteicamā sagremojamība: vismaz 85 %.

Marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācībā norāda:

“Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”

samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu

Pieauguši suņi

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Sākumā līdz 6 mēnešiem (2)

Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācībā norāda:

“Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”

Augstas kvalitātes olbaltumvielas un ierobežots

fosfora līmenis maksimāli 6,2 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % un

ierobežots kopproteīna līmenis maksimāli 320 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

vai

Kaķi

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem (2)

Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Olbaltumvielu ieteicamā sagremojamība: vismaz 85 %.

Marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācībā norāda:

“Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”

samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu

Pieauguši kaķi

Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Sākumā līdz 6 mēnešiem (2)

Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācībā norāda: “Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”

;

c)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Vara mazināšana aknās” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

“Vara mazināšana aknās

Ierobežots vara līmenis: maksimāli 8,8 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Suņi

Kopējais vara saturs

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.””

;

d)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Joda līmeņa samazināšana barībā hipertiroīdisma gadījumā” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

“Joda līmeņa samazināšana barībā hipertiroīdisma gadījumā

Ierobežots joda līmenis: maksimāli 0,26 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kaķi

Kopējais joda saturs

Sākumā līdz 3 mēnešiem

Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.””

;

e)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Ūdens un elektrolīta līdzsvara stabilizācija” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

“Ūdens un elektrolītu līdzsvara stabilizācija, lai veicinātu fizioloģisko gremošanu

Galvenokārt elektrolīti: nātrijs, kālijs un hlorīdi

Buferspēja (3): vismaz 60 mmol uz litru šķidruma, kas sagatavots barošanai

Viegli sagremojami ogļhidrāti

Teļi, cūkas, jēri, kazlēni un kumeļi

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Ogļhidrātu avots(-i)

Bikarbonāti un/vai citrāti (ja pievienoti)

No 1 līdz 7 dienām

Elektrolītu ieteicamais daudzums uz litru šķidruma, kas sagatavots barošanai:

Nātrijs: 1,7–3,5 g

Kālijs: 0,4–2,0 g

Hlorīdi: 1–2,8 g

Marķējumā norāda:

1)

“Gremošanas traucējumu (diarejas/caurejas) laikā, to riska laikā un atveseļošanās laikā.”;

2)

“Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

Lietošanas pamācībā norāda:

1)

attiecīgā gadījumā – ieteicamā gatavā maisījuma un piena devu;

2)

ja bikarbonāti un/vai citrāti pārsniedz 40 mmol/l šķidruma, kas sagatavots barošanai: “Jāizvairās no vienlaicīgas piena barošanas dzīvniekiem ar glumenieku.”;

;

f)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Barības atjaunošana, atveseļošanās” attiecībā uz ierakstu “Dzīvnieku suga vai kategorija” – “Suņi” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

 

“Papildu barība var saturēt Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Suņi

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 un pievienotais daudzums

No 10 līdz 15 dienām

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma tiesību aktos noteiktais maksimālais saturs kompleksajā barībā.

Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.””

;

g)

rindu par īpašo barošanas mērķi “Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija” attiecībā uz ierakstu “Dzīvnieku suga vai kategorija” – “Dzīvnieku sugas, attiecībā uz kurām zarnu floras stabilizatoru lietošana ir atļauta” aizstāj ar šādu:

Īpašais barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

 

“Barības piedevas, kas ietilpst kategorijas “zootehniskās piedevas” funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizators”, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, vai, kamēr notiek atļaujas atjaunošanas procedūra, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantā, barības piedevas, kas pieder pie “mikroorganismu” grupas.

Papildu barība var saturēt barības piedevas no funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori/mikroorganismi” koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.

Dzīvnieku sugas, attiecībā uz kurām zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma lietošana ir atļauta

Nosaukums un pievienotais zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma daudzums

Līdz 4 nedēļām

Barības marķējumā norāda:

1)

“Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveseļošanās laikā.”;

2)

attiecīgā gadījumā – “Barība satur zarnu floras stabilizatoru/mikroorganismu koncentrācijā, kas pārsniedz atļauto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu.”

Nodrošina, ka barības lietošanas pamācībās ir ievērots zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma tiesību aktos noteiktais maksimālais saturs kompleksajā barībā.”


(1)  Ja vajadzīgs, izgatavotājs var arī ieteikt lietošanu īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā.

(2)  Ja barību iesaka īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā, ieteicamais lietošanas ilgums ir no divām līdz četrām nedēļām.”

(3)  Aprēķināts, izmantojot spēcīgo jonu starpības metodi (SID vērtība): SID (Strong Ion Difference) ir spēcīgo katjonu un spēcīgo anjonu koncentrācijas summu starpība; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol citi spēcīgie anjoni/l].”


Augša