EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R0098

Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive Besedilo velja za EGP

UL L 39, 9.2.2013, str. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 13 zvezek 065 str. 252 - 262

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/01/2021; razveljavil 32019R1148 . Najnovejša prečiščena različica: 01/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/98/oj

9.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/1


UREDBA (EU) št. 98/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. januarja 2013

o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere snovi in zmesi so predhodne sestavine in se lahko zlorabijo za nezakonito proizvodnjo eksplozivov. V Akcijskem načrtu Evropske unije za okrepitev varnosti eksplozivov, ki ga je Svet sprejel 18. aprila 2008, je bila Komisija pozvana, da ustanovi stalni odbor za predhodne sestavine, ki bo preučil ukrepe in pripravil priporočila v zvezi z ureditvijo predhodnih sestavin za eksplozive, ki so dostopne na trgu, in sicer ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

(2)

Stalni odbor za predhodne sestavine, ki ga je Komisija ustanovila leta 2008, je določil več predhodnih sestavin za eksplozive, ki bi se lahko uporabile za teroristične napade, in priporočil ustrezno ukrepanje na ravni Unije.

(3)

Nekatere države članice so že sprejele zakone in druge predpise, ki urejajo dajanje v promet, dajanje na voljo in posedovanje nekaterih predhodnih sestavin za eksplozive.

(4)

Te zakone in druge predpise, ki se razlikujejo in bi lahko ovirali trgovanje v Uniji, bi bilo treba harmonizirati, da bi se izboljšal prosti pretok kemičnih snovi in zmesi na notranjem trgu ter, kolikor je mogoče, preprečilo izkrivljanje konkurence, hkrati pa zagotovila visoka raven zaščite varnosti splošne javnosti. Na nacionalni ravni in ravni Unije so bila določena tudi druga pravila o nekaterih snoveh, ki jih zajema ta uredba, glede varnosti delavcev in varstvu okolja. Na ta druga pravila ta uredba ne vpliva.

(5)

Da bi za gospodarske subjekte zagotovili kar največjo stopnjo poenotenja, je uredba najprimernejši pravni instrument za ureditev trženja in uporabe predhodnih sestavin za eksplozive.

(6)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (3) določa, da bi morale biti snovi in zmesi, ki so razvrščene kot nevarne, pravilno označene, preden se dajo v promet. Določa tudi, da gospodarski subjekti, tudi trgovci na drobno, bodisi razvrstijo in označijo takšne snovi bodisi uporabijo razvrstitev predhodnega udeleženca dobavne verige. Zato je primerno, da se v tej uredbi določi, da vsi gospodarski subjekti, vključno s trgovci na drobno, ki splošnemu uporabniku dajejo na voljo snovi, do katerih je dostop omejen s to uredbo, zagotovijo, da je na embalaži navedeno, da za pridobitev, posedovanje ali uporabo snovi ali zmesi velja omejitev za splošne uporabnike.

(7)

Da bi na nacionalni ravni poskrbele za zaščito pred nezakonito uporabo predhodnih sestavin za eksplozive, ki je primerljiva ali boljša, kot se želi doseči s to uredbo na ravni Unije, so v nekaterih državah članicah že v veljavi zakoni in drugi predpisi v zvezi z nekaterimi snovmi, ki jih je mogoče preusmeriti v nezakonito uporabo. Nekatere od teh snovi so že vključene v tej uredbi, dostop do drugih pa bo na ravni Unije morda omejen pozneje. Ker bi bilo v nasprotju s cilji te uredbe, da se zaščita z ukrepi na ravni Unije zmanjša, je primerno, da se v zaščitni klavzuli določi mehanizem, po katerem bi lahko takšni nacionalni ukrepi ostali v veljavi.

(8)

Nezakonito proizvodnjo eksplozivov bi bilo treba otežiti z določitvijo mejnih koncentracijskih vrednosti v zvezi z določenimi predhodnimi sestavinami za eksplozive. Pod temi mejnimi vrednostmi je zagotovljen prost pretok teh predhodnih sestavin za eksplozive, ob upoštevanju zaščitnega mehanizma; nad temi mejnimi vrednostmi pa bi bilo treba dostop do teh predhodnih sestavin za eksplozive splošnim uporabnikom omejiti.

(9)

Splošni uporabniki torej ne bi smeli imeti možnosti pridobiti, vnesti, posedovati ali uporabljati teh predhodnih sestavin za eksplozive nad mejnimi koncentracijskimi vrednostmi. Vendar je primerno, da se splošnim uporabnikom omogoči pridobivanje, vnos, posedovanje ali uporabo takih predhodnih sestavin za eksplozive v legitimne namene, če imajo za to dovoljenje.

(10)

Poleg tega, glede na dejstvo, da imajo nekatere države članice že dobro uveljavljene sisteme registracije, ki se uporabljajo za nadzor nad dajanjem na voljo na trgu nekaterih ali vseh snovi, omejenih s to uredbo, ki se ne bi smele dajati na voljo splošnim uporabnikom, je primerno v tej uredbi določiti sistem registracije, ki se uporabi za nekatere ali vse te snovi.

(11)

Vodikov peroksid, nitrometan in dušikovo kislino splošni uporabniki široko uporabljajo v zakonite namene. Zato bi morale države članice imeti možnost, da za dostop do teh snovi v določenem razponu koncentracij namesto sistema dovoljenj uporabljajo sistem evidentiranja iz te uredbe.

(12)

Glede na zelo posebno vsebino te uredbe se njeni cilji lahko dosežejo, pri čemer države članice v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti ohranijo možnost, da same odločijo, ali splošnim uporabnikom v skladu s to uredbo dovolijo omejen dostop.

(13)

Da bi poglobili legitimne cilje javne varnosti in hkrati še vedno zagotavljali čim manjše oviranje pravilnega delovanja notranjega trga, je primerno predvideti sistem dovoljenj, ki bi omogočil splošnemu uporabniku, ki je pridobil snov, ki je omejena s to uredbo in ki se ne sme dajati na voljo splošnim uporabnikom, ali zmes ali snov, ki vsebuje takšno snov, v koncentraciji, ki je višja od mejne vrednosti, da jo iz druge države članice ali iz tretje države vnese v državo članico, ki omogoča dostop do te snovi v skladu s katerim koli sistemom, določenim v tej uredbi.

(14)

Da bi učinkovito izvajale določbe o vnosu predhodnih sestavin za eksplozive, se države članice spodbuja, da so mednarodni potniki seznanjeni z omejitvami, ki veljajo za vnos snovi, ki so omejene s to uredbo in ki se jih ne sme dajati na voljo splošnim uporabnikom. Iz enakega razloga se države članice spodbuja tudi za to, da so splošni uporabniki seznanjeni s tem, da se te omejitve uporabljajo tudi za majhne pošiljke posameznikom in za pošiljke, ki jih končni uporabniki naročijo na daljavo.

(15)

Glede na pomen zmanjšanja upravnega bremena za mala in srednja podjetja (MSP) bi lahko države članice z obveščanjem industrije, zlasti MSP, zelo pripomogle k olajšanju izpolnjevanja te uredbe.

(16)

Ker bi bilo nesorazmerno prepovedati uporabo predhodnih sestavin za eksplozive v poklicnih dejavnostih, bi morale omejitve v zvezi z dajanjem na voljo, vnosom, posedovanjem in uporabo predhodnih sestavin za eksplozive veljati le za splošne uporabnike. Kljub temu pa je glede na splošne cilje te uredbe primerno, da se določi mehanizem prijave transakcij, v katerega bodo vključeni tako poklicni uporabniki v celotni dobavni verigi, kot tudi splošni uporabniki, ki so vključeni v transakcije, ki bi zaradi vrste ali obsega posla lahko veljale za sumljive. Države članice bi morale v ta namen vzpostaviti nacionalne kontaktne točke za prijavo sumljivih transakcij.

(17)

Različne transakcije v zvezi s predhodnimi sestavinami za eksplozive bi se lahko štele za sumljive in bi torej lahko bile predmet prijave. Na primer, kadar se zdi, da morebitna stranka (poklicna ali nepoklicna) ni gotova glede nameravane uporabe, se zdi, da ni seznanjena z nameravano uporabo ali je ne more prepričljivo razložiti, namerava kupiti neobičajne količine, neobičajne koncentracije ali neobičajne kombinacije snovi, ne želi predložiti dokazila o identiteti ali prebivališču ali vztraja pri uporabi neobičajnih metod plačila, vključno z večjimi količinami gotovine. Gospodarski subjekti bi morali biti zmožni pridržati si pravico, da zavrnejo takšno transakcijo.

(18)

Glede na splošne cilje te uredbe se pristojne organe spodbuja, da zadevno nacionalno kontaktno točko obvestijo o vsaki zavrnitvi vloge za izdajo dovoljenja, kadar se izdaja zavrne na podlagi utemeljenega suma glede zakonitosti namena uporabe ali glede namenov uporabnika. Prav tako se pristojne organe spodbuja, da nacionalne kontaktne točke obvestijo o začasnem odvzemu ali preklicu dovoljenja.

(19)

Zaradi preprečevanja in odkrivanja morebitne nezakonite uporabe predhodnih sestavin za eksplozive je zaželeno, da nacionalne kontaktne točke vodijo evidenco o prijavljenih sumljivih transakcijah in da pristojni organi sprejmejo potrebne ukrepe za preiskavo konkretnih okoliščin, vključno s preverjanjem, ali poklicni uporabnik, vpleten v sumljivo transakcijo, dejansko izvaja zadevno gospodarsko dejavnost.

(20)

Kadar je mogoče, bi morale biti določene mejne koncentracijske vrednosti, nad katerimi je dostop do nekaterih predhodnih sestavin za eksplozive omejen, medtem ko bi morala biti za nekatere druge predhodne sestavine za eksplozive predvidena le prijava sumljivih transakcij. Merila za določitev, kateri ukrepi bi se morali uporabiti za katere predhodne sestavine za eksplozive, vključujejo stopnjo tveganja, povezano z zadevno predhodno sestavino za eksplozive, obseg trgovine z zadevno predhodno sestavino za eksplozive ter možnost, da se določi raven koncentracije, pod katero bi se predhodna sestavina za eksplozive lahko še vedno uporabljala za legitimne namene, za katere je bila dana na voljo. Ta merila bi morala še naprej usmerjati nadaljnje ukrepe, ki bi se lahko sprejeli v zvezi s predhodnimi sestavinami za eksplozive, ki trenutno niso zajete v področje uporabe te uredbe.

(21)

Mejnih koncentracijskih vrednosti heksamina v gorivnih tabletah tehnično ni mogoče določiti. Poleg tega se žveplova kislina, aceton, kalijev nitrat, natrijev nitrat, kalcijev nitrat in kalcij-amonijev nitrat uporabljajo v številne zakonite namene. Uredba na ravni Unije, ki bi omejevala prodajo navedenih snovi splošnim uporabnikom, bi potrošnikom, državnim organom in podjetjem povzročila nesorazmerno visoke upravne stroške in stroške zaradi izpolnjevanja obveznosti. Kljub temu bi bilo treba glede na cilje te uredbe sprejeti ukrepe, da se spodbudi prijava sumljivih transakcij v zvezi s heksaminom v gorivnih tabletah in v zvezi s temi drugimi predhodnimi sestavinami za eksplozive, za katere ni ustreznih in varnih nadomestkov.

(22)

Kraja predhodnih sestavin za eksplozive je eden od načinov za pridobitev vhodnih materialov za nezakonito proizvodnjo eksplozivov. Zato bi bilo primerno predpisati prijavo večjih kraj in izginotij snovi, ki so predmet ukrepov v skladu s to uredbo. Da bi lažje odkrili storilce in pristojne organe drugih držav članic opozorili na morebitne grožnje, se nacionalne kontaktne točke spodbuja, da kadar je primerno, uporabijo sistem Europola za zgodnje opozarjanje.

(23)

Države članice bi zato morale sprejeti pravila o kaznih, ki se uporabijo za kršitve te uredbe. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(24)

V skladu s Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (4) je splošnim uporabnikom prepovedana dobava amonijevega nitrata, ki bi se lahko zlahka zlorabil kot predhodna sestavina za eksplozive. Vendar je dobava amonijevega nitrata nekaterim poklicnim uporabnikom, zlasti kmetom, dovoljena. Zato bi morala ta dobava biti vključena v mehanizem prijave sumljivih transakcij, vzpostavljenim s to uredbo, saj v Uredbi (ES) št. 1907/2006 ni nobene enakovredne zahteve.

(25)

Ta uredba zahteva obdelavo osebnih podatkov in njihovo nadaljnje razkritje tretjim osebam v primerih sumljivih transakcij. Ta obdelava in razkritje pomeni resen poseg v temeljno pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov. Obdelavo osebnih podatkov v okviru uporabe te uredbe ureja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (5). V skladu s tem bi bilo treba zagotoviti ustrezno varstvo temeljne pravice posameznikov do varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo pri uporabi te uredbe. Zlasti obdelava osebnih podatkov v zvezi z dovoljenji, evidentiranjem transakcij in prijavami sumljivih transakcij bi morala biti izvedena v skladu z Direktivo 95/46/ES, pri čemer bi morala biti upoštevana splošna načela varstva podatkov v zvezi z zmanjšanjem količine podatkov, omejitvijo namena, sorazmernosti in nujnosti ter zahteva po spoštovanju pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da ima vpogled vanje, jih popravlja in izbriše.

(26)

Teroristi in drugi storilci kaznivih dejanj lahko izbiro snovi, ki jih uporabljajo za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, hitro spremenijo. Zato bi moralo biti mogoče tudi za dodatne snovi uveljaviti ureditev iz te uredbe, po potrebi po nujnem postopku.

(27)

Da bi upoštevali spremembe pri načinih zlorab snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive in pod pogojem, da bi bilo opravljeno ustrezno posvetovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, da bi bili upoštevani morebitni znatni učinki na gospodarske subjekte, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za spremembo mejnih koncentracijskih vrednosti, nad katerimi nekatere snovi, ki so omejene s to uredbo, ne smejo biti dostopne splošnim uporabnikom, ter uvrsti na seznam dodatne snovi, glede katerih je treba prijaviti sumljive transakcije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(28)

Komisija bi morala poskrbeti za reden pregled seznama snovi, do katerih dostop splošnim uporabnikom ne bi smel biti omogočen nad določeno mejno vrednostjo koncentracije, in seznam snovi, katerih sumljive transakcije je treba prijaviti. Komisija bi morala zaradi prilagajanja na spremembe pri načinih zlorabe snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive, kjer je to upravičeno, pripraviti zakonodajne predloge, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, da se dodajo ali črtajo vnosi s prvega seznama ali da se črtajo vnosi s slednjega seznama.

(29)

Da bi se zajele snovi, ki niso že omejene s to uredbo, toda glede katerih država članica utemeljeno sumi, da bi se lahko uporabile za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, bi bilo treba vnesti zaščitno klavzulo, v kateri bi bil določen ustrezen postopek na ravni Unije.

(30)

Glede na to, da se v tej uredbi obravnavajo posebna tveganja, je primerno, da se dovoli, da države članice v nekaterih okoliščinah sprejmejo zaščitne ukrepe, vključno v zvezi s snovmi, ki so že predmet ukrepov v skladu s to uredbo.

(31)

Glede na zahteve iz te uredbe v zvezi z informacijami, ki jih je treba posredovati Komisiji in državam članicam bi bilo neprimerno, da bi za takšne nove zaščitne ukrepe veljala ureditev iz Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (6), ne glede na to, ali se nanašajo na snovi, ki so že predmet ukrepov v skladu s to uredbo, ali na snovi, ki niso omejene na takšen način.

(32)

Glede na namene te uredbe in morebitne posledice, ki jih ima lahko za varnost državljanov in notranji trg, bi morala Komisija, ob upoštevanju sprotne razprave v Stalnem odboru za predhodne sestavine, Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo, v katerem bi preučila morebitne težave zaradi izvajanja te uredbe, pa tudi zaželenost in izvedljivost razširitve njenega področja uporabe; tako zaradi vključitve poklicnih uporabnikov kot zaradi vključitve v določbe o prijavi sumljivih transakcij, izginotij in kraj snovi, ki sicer niso predmet ukrepov v skladu s to uredbo, je pa bilo ugotovljeno, da so bile že uporabljene za nezakonito proizvodnjo eksplozivov (predhodne sestavine za eksplozive, ki niso na seznamu). Poleg tega bi morala Komisija predložiti poročilo, v katerem preveri zaželenost in izvedljivost dodatne okrepitve in harmonizacije sistema zaradi groženj javni varnosti, v njem pa upošteva ustrezne izkušnje držav članic ter stroške in koristi. Komisija bi morala v okviru tega pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo, v katerem preuči možnost prenosa določb o amonijevem nitratu iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 v to uredbo.

(33)

Ker cilja te uredbe, torej omejitve dostopa splošne javnosti do predhodnih sestavin za eksplozive, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega omejitve lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenega cilja.

(34)

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (7) predložil mnenje (8).

(35)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, priznane predvsem z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo osebnih podatkov, svobodo gospodarske pobude, lastninsko pravico in načelo nediskriminacije. Države članice bi morale to uredbo uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa harmonizirana pravila za dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporabo snovi ali zmesi, ki bi se lahko zlorabile za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, z namenom, da bi splošni javnosti omejila dostop in zagotovila ustrezno prijavo sumljivih transakcij v celotni dobavni verigi.

Ta uredba ne posega v druge strožje predpise prava Unije v zvezi s snovmi iz prilog.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za snovi iz prilog in za zmesi in snovi, ki jih vsebujejo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

izdelke, kot so opredeljeni v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(b)

pirotehnične izdelke, kot so opredeljeni v členu 2(1) Direktive 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (9), pirotehnične izdelke, ki so po nacionalnem pravu namenjeni za nekomercialno uporabo v oboroženih silah, organih pregona ali gasilski službi, pirotehnično opremo s področja uporabe Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (10), pirotehnične izdelke, namenjene za uporabo v vesoljski industriji ali vžigalne kapice, namenjene za igrače;

(c)

zdravila, ki so splošnemu uporabniku zakonito dostopna na podlagi zdravniških receptov v skladu z nacionalnim pravom, ki se uporablja.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„snov“ pomeni snov v smislu točke 1 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006;

2.

„zmes“ pomeni zmes v smislu točke 2 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006;

3.

„člen“ pomeni člen v smislu točke 3 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006;

4.

„dajanje na voljo“ pomeni vsako odplačno ali neodplačno dobavo;

5.

„vnos“ pomeni prenos snovi na ozemlje države članice bodisi iz druge države članice bodisi iz tretje države;

6.

„uporaba“ pomeni kakršno koli predelavo, formulacijo, hrambo, obdelavo ali mešanje, vključno med proizvodnjo izdelka ali katero koli drugo uporabo;

7.

„splošni uporabnik“ pomeni katero koli fizično osebo, ki deluje z namenom, ki ni povezan z njeno trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnostjo;

8.

„sumljiva transakcija“ pomeni katero koli transakcijo v zvezi s snovmi iz prilog, ali zmesmi ali snovmi, ki jih vsebujejo, vključno s transakcijami s poklicnimi uporabniki, kadar obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes namenjena za nezakonito proizvodnjo eksplozivov;

9.

„gospodarski subjekt“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali osebo javnega prava ali skupino takšnih oseb in/ali organov, ki na trgu zagotavlja blago ali storitve.

10.

„omejena predhodna sestavina za eksplozive“ pomeni snov iz Priloge I v koncentraciji, višji od pripadajoče mejne vrednosti, ki je določena v navedeni prilogi in zajema zmes ali drugo snov, v kateri je takšna navedena snov prisotna v koncentraciji, ki je višja od pripadajoče mejne vrednosti.

Člen 4

Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba

1.   Splošnim uporabnikom se onemogoči dostopnost, ali vnos, posedovanje ali uporaba omejenih predhodnih snovi za eksplozive.

2.   Ne glede na odstavek 1 lahko država članica ohrani ali vzpostavi ureditev dovoljenj, ki omogoča, da se omejene predhodne sestavine za eksplozive splošnim uporabnikom dajo na voljo, ali v posedovanje ali uporabo, pod pogojem, da ti splošni uporabniki pridobijo in na zahtevo predložijo dovoljenje za pridobitev, posedovanje ali uporabo teh omejenih predhodnih snovi za eksplozive, ki jih je v skladu s členom 7 izdal pristojni organ države članice, v kateri se bodo te omejene predhodne snovi za eksplozive pridobile, posedovale ali uporabljale.

3.   Ne glede na odstavek 1 in 2 lahko država članica ohrani ali vzpostavi ureditev dovoljenj, ki omogoča, da je treba naslednje omejene predhodne sestavine za eksplozive splošnim uporabnikom dati na voljo, v posedovanje ali uporabo, če gospodarski subjekt, ki jih da na voljo, evidentira vsako transakcijo v skladu s podrobno ureditvijo iz člena 8:

(a)

vodikovega peroksida (CAS RN 7722-84-1) v koncentracijah, ki presegajo mejno vrednost iz Priloge I, vendar ne presegajo 35 masnih odstotkov;

(b)

nitrometana (CAS RN 75-52-5) v koncentracijah, ki presegajo mejno vrednost iz Priloge I, vendar ne presegajo 40 masnih odstotkov;

(c)

dušikove kisline (CAS RN 7697-37-2) v koncentracijah, ki presegajo mejno vrednost iz Priloge I, vendar ne presegajo 10 masnih odstotkov;

4.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo za vzpostavitev ureditev, predvidenih v odstavkih 2 in 3. V uradnem obvestilu navedejo omejene predhodne sestavine za eksplozive, za katere država članica predvideva izjemo.

5.   Komisija objavi seznam ukrepov, ki so jih države članice v skladu z odstavkom 4 uradno priglasile.

6.   Če namerava splošni uporabnik vnesti omejene predhodne sestavine za eksplozive, na ozemlje države članice, ki se je odločila za odstopanje od odstavka 1 in uporablja ureditev dovoljenj v skladu z odstavkom 2 in/ali ureditev evidentiranja v skladu z odstavkom 3 ali členom 17, ta oseba pridobi in pristojnemu organu na zahtevo predloži dovoljenje, izdano v skladu s pravili iz člena 7, ki je veljavno v tej državi članici.

7.   Gospodarski subjekt, ki v skladu z odstavkom 2 splošnemu uporabniku da na voljo omejeno predhodno sestavino za eksplozive, zahteva za vsako transakcijo predložitev dovoljenja, ali, če predhodno sestavino za eksplozive da na voljo v skladu z odstavkom 3, hrani evidenco o transakciji v skladu z ureditvijo, ki jo vzpostavi država članica, v kateri je na voljo omejena predhodna sestavina za eksplozive.

Člen 5

Označevanje

Gospodarski subjekt, ki namerava splošnemu uporabniku dati na voljo omejene predhodne sestavine za eksplozive, poskrbi, bodisi tako, da namesti ustrezno oznako, bodisi tako, da preveri, ali je ustrezna oznaka nameščena, da je na embalaži jasno označeno, da za splošne uporabnike za pridobitev, posedovanje ali uporabo teh omejenih predhodnih sestavin za eksplozive velja omejitev iz člena 4(1), (2) in (3).

Člen 6

Prosti pretok

Če v tej uredbi ali v drugih pravnih aktih Unije ni drugače določeno in brez poseganja v drugi odstavek člena 1 in člen 13, države članice ne prepovejo, omejijo ali preprečijo dajanja na voljo naslednjih snovi iz razlogov, povezanih s preprečevanjem nezakonite proizvodnje eksplozivov:

(a)

snovi iz Priloge I v koncentracijah, ki ne presegajo v njej določenih mejnih vrednosti, ali

(b)

snovi iz Priloge II.

Člen 7

Dovoljenja

1.   Vsaka država članica, ki izdaja dovoljenja splošnim uporabnikom, ki imajo zakonit interes za pridobitev, vnos, posedovanje ali uporabo omejenih predhodnih sestavin za eksplozive, določi pravila za izdajo dovoljenja iz člena 4(2) in (6). Pri presoji vloge za izdajo dovoljenja pristojni organ države članice upošteva vse pomembne okoliščine in zlasti zakonitost namena uporabe snovi. Vloga za izdajo dovoljenja se zavrne, če obstaja utemeljen sum za dvom glede zakonitosti namena uporabe ali glede namenov uporabnika, da snov zakonito uporabi.

2.   Pristojni organ lahko odloči o omejitvi veljavnosti dovoljenja z izdajo dovoljenja za enkratno ali večkratno uporabo za obdobje, ki ni daljše od treh let. Pristojni organ lahko imetniku dovoljenja do določenega izteka dovoljenja naloži, da dokaže, da so pogoji, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano, še vedno izpolnjeni. V dovoljenju se navedejo omejene predhodne sestavine za eksplozive, v zvezi s katerimi je dovoljenje izdano.

3.   Pristojni organi lahko od vlagateljev zahtevajo plačilo takse za vlogo za dovoljenje. Takšna taksa ne presega stroškov obravnave vloge.

4.   Pristojni organ lahko dovoljenje začasno odvzame ali prekliče, če obstaja utemeljen sum, da pogoji, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano, niso več izpolnjeni.

5.   Pritožbe zoper katero koli odločitev pristojnega organa in spori glede izpolnjevanja pogojev za dovoljenje obravnava ustrezni organ, ki je po nacionalnem pravu za to pristojen.

6.   Dovoljenja, ki jih izdajo pristojni organi ene države članice, se lahko priznajo v drugih državah članicah. Komisija do 2. septembra 2014 po posvetovanju s Stalnim odborom za predhodne sestavine pripravi smernice glede tehničnih podrobnosti dovoljenj, da bi olajšala njihovo vzajemno priznavanje. Te smernice vsebujejo tudi informacije o tem, katere podatke morajo vsebovati dovoljenja, veljavna za vnos omejenih predhodnih sestavin za eksplozive, in vzorce takih dovoljenj.

Člen 8

Evidentiranje transakcij

1.   Za namene evidentiranja v skladu s členom 4(3) se splošni uporabniki identificirajo z uradnim identifikacijskim dokumentom.

2.   Evidenca vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

ime, naslov in, če je možno, bodisi identifikacijsko številko splošnega uporabnika bodisi vrsto in številko njegovega uradnega identifikacijskega dokumenta;

(b)

ime snovi ali zmesi, vključno z njeno koncentracijo;

(c)

količino snovi ali zmesi;

(d)

namen uporabe snovi ali zmesi, kot ga je navedel splošni uporabnik;

(e)

datum in kraj transakcije;

(f)

podpis splošnega uporabnika.

3.   Evidenca se hrani pet let od datuma transakcije. V tem obdobju je evidenca na zahtevo pristojnih organov na voljo za pregled.

4.   Evidenca se hrani na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov ter je v celotnem obdobju iz odstavka 3 vedno na voljo za pregled. Vsi elektronsko shranjeni podatki:

(a)

ustrezajo obliki in vsebini ustreznih dokumentov na papirju in

(b)

so v celotnem obdobju iz odstavka 3 vedno takoj na voljo.

Člen 9

Poročanje o sumljivih transakcijah, izginotjih in tatvinah

1.   Sumljive transakcije s snovmi iz prilog, ali z zmesmi ali snovmi, ki jih vsebujejo, se prijavijo v skladu s tem členom.

2.   Vsaka država članica za prijavo sumljivih pravnih poslov vzpostavi eno ali več nacionalnih kontaktnih točk z jasno določeno telefonsko številko in naslovom elektronske pošte.

3.   Gospodarski subjekti si lahko pridržijo pravico do zavrnitve sumljive transakcije in transakcijo ali poizkus transakcije, vključno z identiteto stranke, če je to mogoče, brez nepotrebnega odlašanja prijavijo nacionalni kontaktni točki države članice, v kateri je bila transakcija sklenjena ali se je izvedel poizkus njene sklenitve, če gospodarski subjekti utemeljeno sumijo, da je predlagana transakcija v zvezi z eno ali več snovmi iz prilog ali v zvezi z zmesmi ali snovmi, ki jih vsebujejo, sumljiva transakcija, pri čemer upoštevajo vse okoliščine in zlasti primere, ko morebitna stranka:

(a)

daje videz, da ni gotova glede namenov uporabe snovi ali zmesi;

(b)

daje videz, da ni seznanjena z namenom uporabe snovi ali zmesi, ali ga ne zna prepričljivo razložiti;

(c)

namerava kupiti količine, kombinacije ali koncentracije snovi, ki so za zasebno uporabo neobičajne;

(d)

ne želi predložiti dokazila o identiteti ali prebivališču; ali

(e)

vztraja pri uporabi neobičajnih metod plačila, vključno z večjimi količinami gotovine.

4.   Gospodarski subjekti prijavijo tudi večja izginotja in kraje snovi iz prilog, in zmesi ali snovi, ki jih vsebujejo, in sicer nacionalni kontaktni točki države članice, v kateri je prišlo do izginotja ali je bila storjena kraja.

5.   Da bi olajšala sodelovanje med pristojnimi organi in gospodarskimi subjekti, Komisija po posvetovanju s Stalnim odborom za predhodne sestavine do 2. septembra 2014 pripravi smernice v pomoč dobavni verigi za kemikalije in, kjer je to ustrezno, pristojnim organom. V teh smernicah se navedejo zlasti:

(a)

informacije, kako prepoznati in prijaviti sumljive transakcije, zlasti glede koncentracij in/ali količin snovi iz Priloge II, pod katerimi ukrepanje običajno ni potrebno;

(b)

informacije, kako prepoznati in prijaviti večja izginotja in tatvine;

(c)

druge informacije, ki bi bile lahko koristne.

Komisija smernice redno posodablja.

6.   Pristojni organi zagotovijo, da se smernice iz odstavka 5 redno razpošiljajo na način, ki se zdi pristojnim organom primeren glede na cilje smernic.

Člen 10

Varstvo podatkov

Države članice zagotovijo, da se pri izvajanju te uredbe osebni podatki obdelujejo v skladu z Direktivo 95/46/ES. Države članice zlasti zagotovijo, da se obdelava osebnih podatkov, potrebna v zvezi z dovoljenji v skladu s členom 4(2) in (6) in členom 7 te uredbe ali za evidentiranje transakcij v skladu s členom 4(3) in členoma 8 in 17 te uredbe, in prijava sumljivih transakcij v skladu s členom 9 te uredbe izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Člen 11

Kazni

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega izvajanja. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 12

Sprememba prilog

1.   Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 v zvezi s spremembami mejnih vrednosti iz Priloge I, kadar je to potrebno zaradi upoštevanja sprememb pri zlorabi snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive ali je utemeljeno z raziskavami in preskusi, in v zvezi z dodajanjem snovi v Prilogo II, kadar je to potrebno zaradi upoštevanja sprememb pri zlorabi snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive. Komisija si ob pripravi delegiranih aktov prizadeva za posvetovanje z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti s kemično industrijo in maloprodajnim sektorjem.

Če je pri nenadni spremembi ocene tveganja glede zlorabe snovi za nezakonito proizvodnjo eksplozivov zaradi nujnosti potrebno, se za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom, uporabi postopek, predviden v členu 15.

2.   Komisija za vsako spremembo mejnih vrednosti iz Priloge I in za vsako novo snov, dodano Prilogi II, sprejme poseben delegirani akt. Vsak delegirani akt temelji na analizi, ki dokazuje, da sprememba verjetno ne bo nesorazmerno obremenila gospodarskih subjektov ali potrošnikov, pri čemer se ustrezno upoštevajo cilji, ki naj bi bili doseženi.

Člen 13

Zaščitna klavzula

1.   Če država članica upravičeno meni, da bi določena snov, ki ni navedena v prilogah, lahko bila uporabljena za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, lahko omeji ali prepove dajanje na voljo, posedovanje in uporabo te snovi ali katere koli zmesi ali snovi, ki jo vsebujejo, ali pa lahko določi, da je treba sumljive transakcije s to snovjo prijaviti v skladu s členom 9.

2.   Če država članica upravičeno meni, da bi določena snov iz Priloge I, lahko bila uporabljena za nezakonito proizvodnjo eksplozivov pri koncentracijah, ki so nižje od mejnih vrednosti iz Priloge I, lahko z določitvijo nižje mejne koncentracije dodatno omeji ali prepove dajanje na voljo, posedovanje in uporabo te snovi.

3.   Če država članica upravičeno meni, da bi bilo treba določiti mejno vrednost koncentracije, nad katero bi se morale za snov iz Priloge II, uporabljati omejitve, ki se uporabljajo za omejene predhodne snovi za eksplozive, lahko z določitvijo najvišje dovoljene koncentracije omeji ali prepove dajanje na voljo, posedovanje in uporabo te snovi.

4.   Država članica, ki v skladu z odstavki 1, 2 ali 3 omeji ali prepove snovi, o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice, in to utemelji.

5.   Komisija na podlagi informacij, ki so ji bile sporočene v skladu z odstavkom 4, takoj preuči, ali je treba v skladu s členom 12(1) pripraviti spremembe prilog ali pripraviti zakonodajni predlog za spremembo prilog. Zadevna država članica po potrebi spremeni ali razveljavi svoje nacionalne ukrepe, da tako upošteva vse takšne spremembe prilog.

6.   Države članice do 2. junija 2013 uradno obvestijo Komisijo o vseh obstoječih nacionalnih ukrepih, ki omejujejo ali prepovedujejo dajanje na voljo, posedovanje in uporabo snovi ali katere koli zmesi ali snovi, ki jo vsebuje, ker bi lahko bila uporabljena za nezakonito proizvodnjo eksplozivov.

Člen 14

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje pet let od 1. marca 2013. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 12, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet uradno obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 15

Postopek v nujnih primerih

1.   Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati takoj in se uporabljajo, dokler ni nasprotovanja v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo nujnega postopka.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 14(5). V takem primeru Komisija takoj po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu akt razveljavi.

Člen 16

Prehodna določba

Splošni uporabniki lahko do 2. marca 2016 posedujejo in uporabljajo omejene predhodne sestavine za eksplozive.

Člen 17

Obstoječe ureditve evidentiranja

Država članica, v kateri je 1. marca 2013 vzpostavljena ureditev, ki od gospodarskih subjektov zahteva evidentiranje transakcij, ki splošnim uporabnikom dajejo na voljo eno ali več omejenih predhodnih sestavin za eksplozive, lahko z uporabo te ureditve evidentiranja v skladu s členom 8 glede nekaterih ali vseh snovi iz Priloge I, odstopajo od člena 4(1) ali (2). Smiselno se uporabljajo pravila iz člena 4(4) do (7).

Člen 18

Pregled

1.   Komisija do 2. septembra 2017 predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, v katerem preuči:

(a)

kakršne koli težave zaradi uporabe te uredbe;

(b)

ali je glede na grožnje javni varnosti zaradi terorizma in drugih hudih kaznivih dejanj zaželeno in izvedljivo dodatno okrepiti in uskladiti sistem, ob upoštevanju izkušenj, ki so jih pridobile države članice na podlagi te uredbe, vključno z morebitnimi ugotovljenimi varnostnimi vrzelmi, ob upoštevanju stroškov in koristi za države članice, gospodarske subjekte in druge zainteresirane strani;

(c)

zaželenost in izvedljivost razširitve področja uporabe te uredbe na poklicne uporabnike, pri čemer se upoštevajo obremenitve za gospodarske subjekte in cilji te uredbe;

(d)

zaželenost in izvedljivost vključitve predhodnih sestavin za eksplozive, ki niso na seznamu, v določbe o prijavi sumljivih transakcij, izginotij in kraj.

2.   Komisija do 2. marca 2015 predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, v katerem preuči možnost prenosa ustreznih določb o amonijevem nitratu iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 v to uredbo.

3.   Komisija na podlagi poročil iz odstavkov 1 in 2 Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži zakonodajni predlog za ustrezno spremembo te uredbe.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. septembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 15. januarja 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

L. CREIGHTON


(1)  UL C 84, 17.3.2011, str. 25.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 11. decembra 2012.

(3)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(4)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(6)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(8)  UL C 101, 1.4.2011, str. 1.

(9)  UL L 154, 14.6.2007, str. 1.

(10)  UL L 46, 17.2.1997, str. 25.


PRILOGA I

Snovi, ki splošnim uporabnikom ne bi smele biti dostopne v samostojni obliki, v zmeseh ali v snoveh, ki jih vsebujejo, razen v koncentraciji, ki je enaka ali nižja od mejnih vrednosti, določenih v nadaljevanju

Ime snovi in karakteristična številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov

(CAS RN)

Mejna vrednost

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za izolirano kemično opredeljeno spojino, ki izpolnjuje pogoje iz opombe 1 Poglavja 28 oziroma 29 KN (1)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za zmes brez sestavin (npr. živo srebro, plemenite ali redkozemeljske kovine ali radioaktivne snovi), ki bi pomenile uvrstitev pod drugo oznako KN (1)

vodikov peroksid

(CAS RN 7722-84-1)

12 % m/m

2847 00 00

3824 90 97

nitrometan

(CAS RN 75-52-5)

30 % m/m

2904 20 00

3824 90 97

dušikova kislina

(CAS RN 7697-37-2)

3 % m/m

2808 00 00

3824 90 97

kalijev klorat

(CAS RN 3811-04-9)

40 % m/m

2829 19 00

3824 90 97

kalijev perklorat

(CAS RN 7778-74-7)

40 % m/m

2829 90 10

3824 90 97

natrijev klorat

(CAS RN 7775-09-9)

40 % m/m

2829 11 00

3824 90 97

natrijev perklorat

(CAS RN 7601-89-0)

40 % m/m

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 948/2009 (UL L 287, 31.10.2009, str. 1).


PRILOGA II

Prijavijo se sumljive transakcije z naslednjimi snovmi v samostojni obliki ali v zmeseh ali v snoveh

Ime snovi in karakteristična številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov

(CAS RN)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za ločeno kemično opredeljeno spojino, ki izpolnjuje pogoje iz opombe 1 poglavja 28, opombe 1 poglavja 29 oziroma opombe 1(b) poglavja 31 KN (1)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za zmesi brez sestavin (npr. živo srebro, plemenite ali redkozemeljske kovine ali radioaktivne snovi), ki bi pomenile uvrstitev pod drugo oznako KN (1)

heksamin

(CAS RN 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

žveplova kislina

(CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

aceton

(CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

kalijev nitrat

(CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

natrijev nitrat

(CAS RN 7631-99-4)

3102 50 10 (naravni)

3824 90 97

3102 50 90 (razen naravnega)

3824 90 97

kalcijev nitrat

(CAS RN 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

kalcij-amonijev nitrat

(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

amonijev nitrat

(CAS RN 6484-52-2) [pri katerem masna koncentracija dušika glede na amonijev nitrat znaša 16 % ali več]

3102 30 10 (v vodni raztopini)

3824 90 97

3102 30 90 (drugo)


(1)  Uredba (ES) št. 948/2009.


Na vrh