EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013R0870

Padomes Regula (ES) Nr. 870/2013 ( 2013. gada 9. jūlijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai

OV L 243, 12.9.2013., 1./1. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/870/oj

12.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 870/2013

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 140. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2866/98 (1998. gada 31. decembris) par maiņas kursu starp euro un to dalībvalstu valūtām, kuras pieņem euro (1), noteikti pārrēķina kursi, kas ir spēkā no 1999. gada 1. janvāra.

(2)

Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta 4. pantu Latvija ir dalībvalsts ar izņēmuma statusu, kā tas definēts 139. panta 1. punktā Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

(3)

Ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/387/ES (2013. gada 9. jūlijs) par euro ieviešanu Latvijā 2014. gada 1. janvārī (2), Latvija ir izpildījusi euro ieviešanai nepieciešamos nosacījumus, un Latvijas izņēmuma statusu atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

(4)

Euro ieviešanai Latvijā ir jāpieņem pārrēķina kurss starp euro un Latvijas latu. Noteiktais pārrēķina kurss ir 0,702804 Latvijas lati pret 1 euro, kas atbilst šobrīd spēkā esošajam centralizētajam lata maiņas kursam valūtas maiņas mehānismā (ERM II).

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 2866/98,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2866/98 1. pantā starp rindiņām ar Kipras mārciņai un Luksemburgas frankam piemērojamo pārrēķina kursu iekļauj šādu rindu:

“= 0,702804 Latvijas lati”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 359, 31.12.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 195, 18.7.2013., 24. lpp.


Augša