EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R0782

Uredba Komisije (EU) št. 782/2013 z dne 14. avgusta 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje Besedilo velja za EGP

UL L 219, 15.8.2013, str. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/782/oj

15.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 782/2013

z dne 14. avgusta 2013

o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi povečali uporabo znaka EU za okolje in spodbudili tiste, katerih proizvodi izpolnjujejo merila za podeljevanje znaka EU za okolje, bi morali biti stroški uporabe znaka EU za okolje čim nižji, a še vedno zadostni, da se pokrijejo stroški upravljanja sistema za podeljevanje znaka EU za okolje.

(2)

Uredba (ES) št. 66/2010 dopušča povišanje najvišjega zneska pristojbin, kadar je to potrebno in primerno.

(3)

Pristojni organi so izvedli notranjo oceno, ali je sedanja raven pristojbin zadostna za kritje stroškov vseh nalog, ki jih morajo izvajati za upravljanje sistema za podeljevanje znaka EU za okolje.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 66/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA III

1.   Pristojbina za vlogo

Pristojni organ, na katerega se vloga naslovi, zaračuna pristojbino za obravnavo vloge. Ta pristojbina ne sme biti nižja od 200 EUR in ne višja od 2 000 EUR.

V primeru malih in srednje velikih podjetij (1) ter izvajalcev iz držav v razvoju je najvišji znesek pristojbine za vlogo 600 EUR.

V primeru mikropodjetij (2) pristojbina znaša največ 350 EUR.

Pristojbina se vlagateljem, ki so registrirani po Programu Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojo (EMAS), zniža za 30 %, vlagateljem, ki imajo certifikat ISO 14001, pa za 15 %. Znižanja niso kumulativna. Kadar vlagatelj izpolnjuje oba navedena pogoja, se uporablja samo večje znižanje.

To znižanje je pogojeno s tem, da je vlagatelj izrecno zavezan k zagotavljanju popolne usklajenosti svojih proizvodov, označenih z znakom EU za okolje, z ustreznimi merili za znak EU za okolje v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe ter da je ta obveznost primerno vključena v njegovo okoljsko politiko in podrobne okoljske cilje.

Pristojni organi lahko zaračunajo pristojbino za spremembo ali podaljšanje licence. Pristojbina za to ne sme biti višja od pristojbine za vlogo, poleg tega se uporabljajo tudi zgoraj navedena znižanja.

Pristojbina za vlogo ne pokriva stroškov preskušanja in preverjanja, ki jih izvajajo tretje strani, in nobenega izmed inšpekcijskih pregledov na kraju samem, ki jih lahko zahteva tretja oseba ali pristojni organ. Stroške takega preskušanja, preverjanja in pregledov bodo krili vlagatelji sami.

2.   Letna pristojbina

Pristojni organ lahko zahteva od vsakega vlagatelja, ki mu je podeljen znak EU za okolje, da plača letno pristojbino. Ta pristojbina je lahko pavšalni znesek ali znesek, izračunan na podlagi letne vrednosti prodaje izdelka, ki mu je bil podeljen znak EU za okolje, v Uniji.

Obdobje, za katerega se plača ta pristojbina, se bo začelo z datumom podelitve znaka EU za okolje vlagatelju.

Kadar je pristojbina izračunana kot odstotek vrednosti letne prodaje, ne sme znašati več kot 0,15 % te vrednosti. Pristojbina se izračuna na podlagi cene franko tovarna, kadar je proizvod, ki mu je bil podeljen znak EU za okolje, blago. Kadar se pristojbina nanaša na storitve, se izračuna na podlagi dobavne cene.

Najvišja letna pristojbina je 25 000 EUR na skupino proizvodov na vlagatelja.

V primeru MSP, mikropodjetij ali vlagateljev iz držav v razvoju se letna pristojbina zniža za najmanj 25 %.

Letna pristojbina ne pokriva stroškov preskušanja, preverjanja in morebitnih inšpekcijskih pregledov na kraju samem. Stroške takega preskušanja, preverjanja in pregledov bodo krili vlagatelji sami.

3.   Pristojbina za inšpekcijski pregled

Pristojni organ lahko zaračuna pristojbino za inšpekcijski pregled.


(1)  Mala in srednja podjetja, kakor so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

(2)  Mikropodjetja, kakor so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.“


Na vrh