EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R0389

Uredba Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 Besedilo velja za EGP

UL L 122, 3.5.2013, str. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 031 str. 190 - 248

V veljavi. Najnovejša prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/389/oj

3.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 122/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 389/2013

z dne 2. maja 2013

o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1), zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (2), zlasti drugega stavka prvega pododstavka člena 6(1) Odločbe,

ob upoštevanju Odločbe št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (3), zlasti člena 11(3) Odločbe,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S sistemom registrov se zagotavlja pravilno obračunavanje transakcij na podlagi sistema Unije za trgovanje z emisijami (ETS), vzpostavljenega z Direktivo 2003/87/ES, ter na podlagi Kjotskega protokola in Odločbe št. 406/2009/ES. Registri so standardizirane in zaščitene elektronske podatkovne baze, ki vsebujejo splošne podatkovne elemente, za sledenje izdaje, posesti, prenosa in preklica ustreznih enot, za zagotavljanje dostopa javnosti, in če je to primerno, zaupnosti ter za zagotavljanje, da noben prenos ni nezdružljiv z obveznostmi iz Direktive 2003/87/ES, Protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Kjotskega protokola) in Odločbe št. 406/2009/ES.

(2)

Člen 19(1) Direktive 2003/87/ES določa, da se vse pravice, izdane od 1. januarja 2012 dalje, vodijo v registru Unije na računih, ki jih upravljajo države članice. Tak register Unije je bil predviden z Uredbo Komisije (EU) št. 920/2010 z dne 7. oktobra 2010 o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(3)

Direktiva 2003/87/ES je bila bistveno spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (5), s katero se zahtevajo večje spremembe sistema registrov. Spremembe se začnejo uporabljati z obdobjem trgovanja, ki se začne leta 2013. Trenutno ni veljavnega mednarodnega sporazuma, ki bi nadomestil Kjotski protokol in bi se uporabljal v državah članicah po letu 2012. Pravice za letalstvo so se od leta 2012 prodajale na dražbi na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES (6), in sicer na enak način kot splošne pravice. Zato je bila na podlagi člena 19 Direktive 2003/87/ES sprejeta Uredba Komisije (EU) št. 1193/2011 z dne 18. novembra 2011 o določitvi registra Unije za obdobje trgovanja z začetkom 1. januarja 2013 in kasnejša obdobja trgovanja sistema Unije trgovanja z emisijami v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi uredb (ES) št. 2216/2004 in (EU) št. 920/2010 (7), ki se uporablja za obdobje trgovanja v sistemu Unije za trgovanje z emisijami, ki se začne 1. januarja 2013, in za obdobja, ki mu bodo sledila. Uporablja se tudi za pravice za letalstvo, prodane na dražbi leta 2012.

(4)

Da se lahko kjotske enote in pravice do emisije hranijo na istih računih v registru Unije, mora biti register Unije v skladu s funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami standardov za izmenjavo podatkov za sisteme registrov v okviru Kjotskega protokola, sprejetimi s Sklepom 12/CMP.1 Konference pogodbenic UNFCCC, ki je bila hkrati tudi zasedanje pogodbenic Kjotskega protokola (Sklep 12/CMP.1).

(5)

Člen 20 Direktive 2003/87/ES določa vzpostavitev neodvisne evidence transakcij, evidence transakcij Evropske unije (EUTL), v katero se zapisujejo izdaje, prenosi in preklici pravic. Člen 6(2) Odločbe št. 280/2004/ES določa, da so informacije o izdaji, posedovanju, prenosu, pridobitvi, preklicu in umiku enot dodeljene količine, enot odstranjevanja, enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij ter prenosu enot dodeljene količine, enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij v naslednje obdobje na voljo v evidenci transakcij.

(6)

Register Unije bi moral vsebovati račune, na katerih bi morali biti evidentirani postopki in operacije, potrebni za izvajanje določb Direktive 2003/87/ES. Vsak račun bi bilo treba odpreti v skladu s standardiziranimi postopki za zagotovitev celovitosti sistema registrov in dostopa javnosti do informacij v tem sistemu. Pravice do emisije bi bilo treba izdajati v registru Unije.

(7)

Transakcije s pravicami do emisije znotraj registra Unije bi bilo treba izvajati prek komunikacijske vezi, ki vključuje EUTL, medtem ko bi bilo treba transakcije s kjotskimi enotami izvajati prek komunikacijske vezi, ki vključuje EUTL in mednarodno evidenco transakcij (ITL) Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

(8)

Glede na to, da so pravice do emisije in kjotske enote zamenljive in obstajajo le v dematerializirani obliki, bi bilo treba lastništvo nad njimi ugotoviti s preverjanjem, ali so evidentirane na računu v registru Unije, na katerem so hranjene. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da so pravice do emisije in kjotske enote popolnoma zamenljive, da se tako zmanjša tveganje, povezano z razveljavitvijo transakcij, vnesenih v register, ter posledičnimi motnjami v sistemu in na trgu, do katerih lahko taka razveljavitev privede. Zlasti ne bi smele biti transakcije razveljavljene, preklicane ali izničene na drugačen način, kot to vnaprej določajo predpisi registra, po izteku roka, prav tako določenega v navedenih predpisih. Nič v tej uredbi ne bi smelo imetnikom računa ali tretjim strankam preprečevati, da uveljavijo vsako pravico ali zahtevek, ki izvira iz transakcije, ki jo imajo po zakonu za povrnitev ali nadomestilo v zvezi s transakcijo, ki je vstopila v sistem, npr. v primeru goljufije ali tehnične napake, dokler to ne vodi v razveljavitev, preklic ali izničenje transakcije. Poleg tega bi bilo treba zaščititi pridobivanje pravic do emisije in kjotskih enot v dobri veri.

(9)

Glavne naloge centralnega administratorja so zagotoviti, upravljati in vzdrževati register Unije in EUTL, upravljati centralne račune ter izvajati operacije, ki se izvajajo na centralni ravni. Glavne naloge nacionalnih administratorjev so delovati kot kontaktne točke za svoje zadevne imetnike računov v registru Unije in izvajati vse operacije, ki vključujejo neposreden stik s temi imetniki, vključno z odpiranjem računov, začasnimi prekinitvami dostopa do njih in njihovim zapiranjem.

(10)

Kadar države članice dodelijo pravice do emisije brezplačno na podlagi člena 10c Direktive 2003/87/ES, bi bilo treba te pravice izdati v skladu s členom 10c navedene direktive in sklepi Komisije, sprejetimi na njegovi podlagi. V ta namen bi bilo treba v ustreznih preglednicah nacionalnih dodelitev upoštevati vloge, ki jih države članice predložijo v skladu s členom 10c(5) Direktive 2003/87/ES, in zadevne sklepe Komisije na podlagi člena 10c(6) navedene direktive.

(11)

Kadar država članica ob upoštevanju svoje vloge v skladu s členom 10c(5) Direktive 2003/87/ES in zadevnega sklepa Komisije v skladu s členom 10c(6) navedene direktive odloži izdajo pravic do emisije, ki bodo dodeljene brezplačno na podlagi člena 10c Direktive 2003/87/ES (naknadna izdaja pravic), bi morala v svojo preglednico nacionalnih dodelitev v skladu s členom 51(1) te uredbe vključiti dodelitve, ki bodo dodeljene brezplačno na podlagi naložb ali finančnih transferjev, že izvedenih ob priglasitvi preglednice.

(12)

Kadar država članica ob upoštevanju svoje vloge v skladu s členom 10c(5) Direktive 2003/87/ES in zadevnega sklepa Komisije v skladu s členom 10c(6) navedene direktive izda pravice do emisije, ki bodo dodeljene brezplačno na podlagi člena 10c Direktive 2003/87/ES, ne glede na že izvedene naložbe (vnaprejšnja izdaja pravic), bi morala ob priglasitvi preglednice nacionalnih dodelitev Komisiji na podlagi člena 51(1) te uredbe v navedeno preglednico vključiti dodelitve, ki bodo dodeljene brezplačno v skladu s členom 10c Direktive 2003/87/ES za obdobje 2013–2019.

(13)

Države članice bi morale na podlagi poročil, ki jih je treba predložiti Komisiji v skladu s členom 10c(1) Direktive 2003/87/ES, spremeniti preglednice nacionalnih dodelitev, tako da te odražajo potek naložb in stanje finančnih transferjev, izvedenih v skladu s členom 10c Direktive 2003/87/ES oziroma ustreznimi sklepi Komisije.

(14)

Člen 11 Direktive 2003/87/ES določa, da pristojni organi do 28. februarja vsako leto izdajo pravice, ki naj bi se dodelile v zadevnem letu. Kadar upravljavec predloži informacije v skladu s členom 24 Sklepa Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) ter te informacije vplivajo na število pravic, ki naj bi bile dodeljene navedenemu upravljavcu, bo treba to dodelitev upravljavcu preračunati in priglasiti v skladu s členom 24(2) navedenega sklepa, preden je mogoče pravice prenesti na račun zadevnega upravljavca v skladu s členom 53(2) te uredbe.

(15)

Nič v tej uredbi ne bi smelo pristojnemu organu preprečiti, da od upravljavca zahteva, naj na račun za dodelitev pravic v EU prenese število pravic do emisije, ki presegajo njegovo prilagojeno dodelitev za zadevno leto, v primerih čezmerne dodelitve pravic, tudi če je ta posledica napake v prvotni dodelitvi ali dejstva, da upravljavec do datuma, določenega v členu 24 Sklepa 2011/278/EU, pristojnemu organu ni pravilno ali v celoti predložil informacij v skladu z navedenim členom, če je centralni administrator spremenil preglednico nacionalnih dodelitev zadevne države članice v skladu s členom 52(2) te uredbe, da bi ustrezno prilagodil dodelitev.

(16)

S členom 11b Direktive 2003/87/ES je od 31. decembra 2012 prepovedana izdaja potrjenih zmanjšanj emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij (ERU), ki bi privedli do dvojnega štetja zmanjšanj emisij toplogrednih plinov. Vendar je na podlagi člena 5(2) Odločbe Komisije 2006/780/ES z dne 13. novembra 2006 o izognitvi dvojnemu štetju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v okviru sistema Skupnosti za trgovanje z emisijami za projektne dejavnosti iz Kjotskega protokola v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) dovoljeno, da se pravice v rezervacijah, določenih v skladu s členom 3 navedene odločbe, spremenijo v enote dodeljene količine (AAU) ali prodajo kot pravice obdobja 2008–2012. Poleg tega bi morale imeti države članice možnost do 30. aprila 2013 izdajati ERU iz projektov, ki zajemajo dejavnosti, ki so v področje uporabe Direktive 2003/87/ES vključene šele od 1. januarja 2013, za zmanjšanja emisij, dosežena do 31. decembra 2012.

(17)

Unija, države članice in številne tretje države so v zvezi s celotnim gospodarstvom sprejele zaveze za zmanjšanje emisij v obdobju 2008–2012. Direktiva 2003/87/ES in Odločba št. 406/2009/ES določata pravno zavezujoče cilje glede zmanjšanja emisij za celotno gospodarstvo, ki jih morajo države članice doseči v obdobju 2013–2020. S spremembo Kjotskega protokola bi bilo treba uvesti mednarodno pravno zavezujoče in količinsko opredeljene cilje glede zmanjšanja emisij v obdobju 2013–2020 za pogodbenice, navedene v Prilogi B k navedenemu protokolu, ko začne veljati za navedene pogodbenice. S Sklepom 13/CMP.1 Konference pogodbenic UNFCCC, ki je bila hkrati tudi zasedanje pogodbenic Kjotskega protokola (Sklep 13/CMP.1), se zahteva, naj se ERU izdajajo samo s spreminjanjem AAU ali enot za odstranitev (RMU), ki imajo serijsko številko s ciljnim obdobjem, za katero so izdane. ERU ni mogoče izdati, če se ciljno obdobje, označeno v zadevni serijski številki, ne ujema z obdobjem, v katerem so bila dosežena zmanjšanja emisij. Na računih sistema za trgovanje z emisijami (ETS) v registru Unije se ne bi smele hraniti ERU, ki ne ustrezajo tem pravilom. V ta namen bi bilo treba ERU, ki jih izdajo tretje države, ki nimajo pravno zavezujočih in količinsko opredeljenih ciljev glede zmanjšanja emisij v obdobju 2013–2020, kot so določeni v spremembi Kjotskega protokola v skladu s členom 3(9) Protokola, ali ki niso deponirale listine o ratifikaciji v zvezi s tako spremembo Kjotskega protokola, hraniti v registru Unije samo, če je bilo potrjeno, da se nanašajo na zmanjšanja emisij, za katera je bilo preverjeno, da so bila dosežena pred letom 2013. Za take ERU, ki se prenesejo v register Unije po 1. maju 2013, se pričakuje, da so bile izdane v skladu s postopkom preverjanja v Nadzornem odboru za skupno izvajanje, določenim s Sklepom 9/CMP.1 Konference pogodbenic UNFCCC, ki je bila hkrati tudi zasedanje pogodbenic Kjotskega protokola (Sklep 9/CMP.1) (tj. v skladu s tako imenovanim postopkom druge poti („track 2 procedure“)).

(18)

Člen 11a Direktive 2003/87/ES omogoča uporabo CER in ERU iz projektnih dejavnosti pred začetkom veljavnosti mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah z določitvijo možnosti, da upravljavci take enote zamenjajo za pravice do emisije.

(19)

Tretje države ali njihovi podzvezni ali regionalni organi bi morali biti zmožni odpirati račune v registru Unije, ko se s tretjo državo dogovorijo načini povezovanja ETS z drugim obveznim sistemom za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, ki vključuje absolutno zgornjo mejo emisij.

(20)

Člen 11 Odločbe št. 406/2009/ES določa, da se v sistemih registrov zagotovi pravilno obračunavanje transakcij po navedeni odločbi.

(21)

Enote dodeljenih letnih emisij bi bilo treba na računih za skladnost z odločbo o porazdelitvi prizadevanj (OPP) v registru Unije izdajati v količinah, določenih v skladu s členom 3(2) in členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES. Enote dodeljenih letnih emisij (AEA) se lahko hranijo samo na računih za skladnost z OPP v registru Unije.

(22)

Register Unije bi moral omogočati izvajanje letnega ciklusa usklajevanja v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES z zagotavljanjem postopkov za vnašanje letnih pregledanih emisij toplogrednih plinov na račune za skladnost z OPP, določanje stopnje usklajenosti računa za uskladitev z OPP vsake države članice za vsako leto in po potrebi za uporabo korektivnih ukrepov v skladu s členom 7 Odločbe št. 406/2009/ES.

(23)

Register Unije bi moral zagotavljati pravilno obračunavanje transakcij, predvidenih v členu 3(3), (4) in (5) ter členu 5 Odločbe št. 406/2009/ES.

(24)

EUTL bi morala izvajati samodejne preglede vseh postopkov v sistemu registrov glede pravic do emisije, preverjenih emisij, računov, enot dodeljenih letnih emisij, upravičenosti do dobropisov in glede kjotskih enot, ITL pa bi morala izvajati samodejne preglede postopkov, ki so povezani s kjotskimi enotami, da ne bi prišlo do nepravilnosti. Postopke, ki ne prestanejo teh pregledov, bi bilo treba prekiniti, da se zagotovi skladnost transakcij v sistemu registrov Unije z zahtevami Direktive 2003/87/ES in Odločbe št. 406/2009/ES ter zahtevami, pripravljenimi v skladu z UNFCCC in Kjotskim protokolom.

(25)

Za zagotavljanje varnosti informacij, ki so v celovitem sistemu registrov, in preprečevanje goljufij bi bilo treba upoštevati ustrezne in usklajene zahteve glede odpiranja računov, preverjanja istovetnosti in pravic do dostopa. V prihodnosti bi bilo treba razmisliti o ponovnem pregledu teh zahtev, da se zagotovi njihova učinkovitost ob upoštevanju sorazmernosti. Treba bi bilo hraniti zapise o vseh postopkih, upravljavcih in osebah v sistemu registrov.

(26)

Centralni administrator bi moral zagotoviti, da je motenj v delovanju sistema registrov čim manj, tako da izvede vse potrebne korake, da sta register Unije in EUTL vedno na voljo, ter zagotovi zanesljive sisteme in postopke za varovanje pomembnih informacij.

(27)

Glede na to, da bi se lahko pojavil interes za uvedbo dodatnih vrst računov ali drugih sredstev, ki bi omogočili lastništvo tretjih strank nad pravicami do emisije ali kjotskimi enotami ali omogočili večja prizadevanja za zagotavljanje njihove varnosti, bi bilo navedena vprašanja treba obravnavati ob naslednji reviziji te uredbe.

(28)

V skladu z Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (10) ter Sklepom 13/CMP.1 bi morala biti posebna poročila redno dostopna javnosti, da se slednji ob upoštevanju nekaterih pogojev glede zaupnosti zagotovi dostop do informacij znotraj celovitega sistema registrov.

(29)

Nacionalni administratorji, centralni administrator in Komisija bi morali spoštovati zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (11), nacionalno zakonodajo za izvajanje navedene direktive ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (12), kadar se te uporabljajo za informacije, ki se hranijo in obdelujejo v skladu s to uredbo ter katerih upravljavci so.

(30)

Uredba Komisije (EU) št. 920/2010 z dne 7. oktobra 2010 o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13) bi se morala uporabljati do dokončanja vseh operacij, potrebnih v povezavi z obdobjem trgovanja med letoma 2008 in 2012. S takojšnjim učinkom bi jo bilo treba spremeniti, da bi lahko uporabniki pravice za letalstvo, ki jih imajo ob koncu obdobja trgovanja 2008–2012, nadomestili s pravicami za letalstvo, veljavnimi za obdobje trgovanja, ki se začenja leta 2013. Uredbo (EU) št. 920/2010 bi bilo torej treba s 1. oktobrom 2013 razveljaviti.

(31)

Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 1193/2011 s takojšnjim učinkom razveljaviti in nadomestiti z uredbo, ki vključuje določbe, zahtevane z Direktivo 2003/87/ES, Odločbo št. 280/2004/ES in Odločbo št. 406/2009/ES.

(32)

Z Uredbo (EU) št. 1193/2011 so bili predvideni roki za dogovor o pogojih sodelovanja med centralnim administratorjem in nacionalnimi administratorji ter za priglasitev preglednic nacionalnih dodelitev in preglednic nacionalnih dodelitev za letalstvo. Čeprav se Uredba (EU) št. 1193/2011 razveljavlja, bi bilo treba navedene obveznosti ohraniti.

(33)

Primerno je, da začne ta uredba veljati takoj.

(34)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SKUPNE SPLOŠNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Vsebina, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določene splošne zahteve ter zahteve za delovanje in vzdrževanje v zvezi z registrom Unije za obdobje trgovanja z začetkom 1. januarja 2013 in obdobja, ki mu sledijo, v zvezi z neodvisno evidenco transakcij iz člena 20(1) Direktive 2003/87/ES ter v zvezi z registri iz člena 6 Odločbe št. 280/2004/ES.

V tej uredbi je določen tudi komunikacijski sistem med registrom Unije in ITL.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za pravice do emisije za obdobje trgovanja sistema Unije za trgovanje z emisijami, ki se začenja 1. januarja 2013, in za obdobja, ki mu bodo sledila, za enote dodeljenih letnih emisij ter kjotske enote.

Ta uredba se uporablja tudi za pravice za letalstvo, ki se bodo prodajale na dražbi in ki so bile ustvarjene za obdobje trgovanja med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2012.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Če ni navedeno drugače, imajo izrazi, uporabljeni v naslovu II te uredbe, enak pomen kot v Direktivi 2003/87/ES. Uporabljajo se tudi opredelitve iz člena 3 Uredbe (EU) št. 1031/2010 in člena 3 Sklepa Komisije 2011/278/EU. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve:

(1)

„imetnik računa“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima svoj račun v sistemu registrov;

(2)

„centralni administrator“ pomeni osebo, ki jo je Komisija imenovala v skladu s členom 20 Direktive 2003/87/ES;

(3)

„pristojni organ“ pomeni organ ali organe, ki jih država članica imenuje v skladu s členom 18 Direktive 2003/87/ES;

(4)

„zunanja platforma za trgovanje“ pomeni vsako vrsto večstranske izmenjave, ki združuje ali omogoča združevanje več nakupnih in prodajnih interesov tretjih oseb, kot je opredeljeno v členu 4 Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14), pri čemer so kupljeni in prodani interesi pravice do emisije ali kjotske enote;

(5)

„preveritelj“ pomeni preveritelja, kot je opredeljen v členu 3(3) Uredbe Komisije (EU) št. 600/2012 (15);

(6)

„enote dodeljene količine“ („AAU“) pomenijo enote, izdane v skladu s členom 7(3) Odločbe št. 280/2004/ES;

(7)

„pravice za letalstvo“ pomenijo pravice, določene v skladu s členom 3c(2) Direktive 2003/87/ES;

(8)

„splošne pravice“ pomenijo vse druge pravice, določene v skladu z Direktivo 2003/87/ES;

(9)

„dolgoročna potrjena zmanjšanja emisij“ („lCER“) pomenijo enote, izdane za projektne dejavnosti pogozdovanja ali obnove gozdov v okviru mehanizma čistega razvoja („CDM“), ki v skladu s Sklepom 5/CMP.1 Konference pogodbenic, ki je bila hkrati tudi zasedanje pogodbenic Kjotskega protokola, potečejo ob koncu obdobja financiranja projektnih dejavnosti pogozdovanja ali obnove gozdov za zmanjšanje emisij v okviru CDM, za katero so bile izdane;

(10)

„enote za odstranitev“ („RMU“) pomenijo enote, izdane v skladu z ustreznimi določbami Priloge k Sklepu 13/CMP.1;

(11)

„začasna potrjena zmanjšanja emisij“ („tCER“) pomenijo enote, izdane za projektne dejavnosti pogozdovanja ali obnove gozdov v okviru CDM, ki v skladu s Sklepom 5/CMP.1 potečejo ob koncu ciljnega obdobja iz Kjotskega protokola, ki sledi obdobju, v katerem so bile izdane;

(12)

„kjotske enote“ pomenijo AAU, enote zmanjšanja emisij („ERU“), potrjena zmanjšanja emisij („CER“), RMU, lCER in tCER;

(13)

„postopek“ pomeni samodejno tehnično sredstvo za izvedbo dejavnosti v zvezi z računom, enoto ali delom upravičenosti do dobropisov v registru;

(14)

„transakcija“ pomeni postopek v registru Unije, ki vključuje prenos pravice do emisije, kjotske enote, enote dodeljenih letnih emisij ali dela upravičenosti do dobropisov z enega računa na drugega;

(15)

„predaja“ pomeni obračun pravice do emisije s strani upravljavca ali operaterja zrakoplova glede na preverjene emisije njegove naprave ali zrakoplova;

(16)

„preklic“ pomeni dokončno odtujitev kjotske enote s strani njenega imetnika, ne da bi jo obračunal glede na preverjene emisije;

(17)

„izbris“ pomeni dokončno odtujitev pravice do emisije s strani njenega imetnika, ne da bi jo obračunal glede na preverjene emisije;

(18)

„umik iz obtoka“ pomeni obračun kjotske enote s strani pogodbenice Kjotskega protokola glede na sporočene emisije zadevne pogodbenice;

(19)

„pranje denarja“ pomeni pranje denarja, kot je opredeljeno v členu 1(2) Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (16);

(20)

„hudo kaznivo dejanje“ pomeni hudo kaznivo dejanje, kot je opredeljeno v členu 3(5) Direktive 2005/60/ES;

(21)

„financiranje terorizma“ pomeni financiranje terorizma, kot je opredeljeno v členu 1(4) Direktive 2005/60/ES;

(22)

„nacionalni administrator“ pomeni organ, ki je odgovoren za to, da v imenu države članice v registru Unije upravlja sklop uporabniških računov, ki so v pristojnosti te države članice, in je imenovan v skladu s členom 8;

(23)

„direktorji“ pomenijo osebe, ki aktivno vodijo vsakodnevno delovanje pravne osebe;

(24)

„srednjeevropski čas“ pomeni srednjeevropski poletni čas med poletnim obdobjem, kot je opredeljen v členih 1, 2 in 3 Direktive 2000/84/ES;

(25)

„nacionalna administrativna platforma“ pomeni zunanji sistem, ki ga upravlja nacionalni administrator ali pristojni organ ter ki je za namene samodejnih funkcij v zvezi z upravljanjem računov in obveznosti glede skladnosti v registru Unije varno povezan z navedenim registrom;

(26)

„mednarodni dobropisi“ pomenijo CER, ERU in dobropise iz projektov ali drugih dejavnosti za zmanjšanje emisij, ki se lahko uporabijo v skladu s členom 11a(5) Direktive 2003/87/ES;

(27)

„enota dodeljenih letnih emisij“ („AEA“) pomeni del dodeljenih letnih emisij države članice, kot so določene v skladu s členom 3(2) in členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES, enakovreden eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida;

(28)

„upravičenost do dobropisov“ pomeni pravico države članice – ta je izražena s številom, enakovrednim deležu njenih emisij toplogrednih plinov iz leta 2005, kot je določeno v členu 5(4) Odločbe št. 406/2009/ES –, da uporabi dobropise iz člena 5 Odločbe št. 406/2009/ES za izpolnitev svojih obveznosti na podlagi člena 3 navedene odločbe;

(29)

„neuporabljena upravičenost do dobropisov“ pomeni upravičenost države članice do dobropisov, od katere se odšteje vsota mednarodnih dobropisov, tCER ali lCER, ki se hranijo na računu za skladnost z OPP v trenutku določanja stopenj usklajenosti v skladu s členom 79 te uredbe;

(30)

„obdobje skladnosti“ pomeni obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020, v katerem države članice omejijo svoje emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 3 Odločbe št. 406/2009/ES.

POGLAVJE 2

Sistem registrov

Člen 4

Register Unije

1.   Določi se register Unije za obdobje trgovanja sistema Unije trgovanja z emisijami z začetkom 1. januarja 2013 in za obdobja, ki mu bodo sledila.

2.   Register Unije, vključno z njegovo tehnično infrastrukturo, upravlja in vzdržuje centralni administrator.

3.   Države članice uporabljajo register Unije za izpolnjevanje svojih obveznosti iz člena 19 Direktive 2003/87/ES in člena 11 Odločbe št. 406/2009/ES ter za zagotovitev pravilnega obračunavanja pravic do emisije, AEA in upravičenosti do dobropisov znotraj področja uporabe te uredbe. Register Unije nacionalnim administratorjem in imetnikom računov omogoča uporabo postopkov iz te uredbe.

4.   Centralni administrator zagotovi, da je register Unije v skladu s funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami standardov za izmenjavo podatkov za sisteme registrov na podlagi Kjotskega protokola, pripravljenimi v skladu s Sklepom 12/CMP.1, ter da ustreza zahtevam glede strojne opreme, omrežja in programske opreme ter varnosti iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105 te uredbe.

Člen 5

Nacionalni registri KP in registri KP Unije

1.   Vsaka država članica in Unija za namene izpolnjevanja svojih obveznosti, ki jih imata kot pogodbenici Kjotskega protokola in na podlagi člena 6 Odločbe št. 280/2004/ES, da zagotovita pravilno obračunavanje kjotskih enot, upravljata register Kjotskega protokola (register KP) v obliki standardizirane elektronske podatkovne baze, ki je v skladu z zahtevami UNFCCC glede registrov ter zlasti funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami standardov za izmenjavo podatkov za sisteme registrov na podlagi Kjotskega protokola, pripravljenimi v skladu s Sklepom 12/CMP.1, ter ki ustreza zahtevam glede strojne opreme, omrežja, programske opreme in varnosti iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij, določenih v členu 105 te uredbe.

2.   Centralni administrator zagotovi, da ima register Unije tudi funkcijo registra KP za Unijo kot pogodbenico Kjotskega protokola. Poleg tega centralni administrator deluje kot administrator registra KP Unije, ki je del registra Unije.

Člen 6

Evidenca transakcij Evropske unije

1.   V skladu s členom 20 Direktive 2003/87/ES se za transakcije znotraj področja uporabe te uredbe vzpostavi evidenca transakcij Evropske unije (EUTL), ki ima obliko standardizirane elektronske podatkovne baze. EUTL se uporablja tudi za evidentiranje vseh informacij v zvezi s številom in prenosi kjotskih enot, ki so na voljo v skladu s členom 6(2) Odločbe št. 280/2004/ES.

2.   Centralni administrator upravlja in vzdržuje EUTL v skladu z določbami te uredbe.

3.   Centralni administrator zagotovi, da je EUTL sposobna preverjati in evidentirati vse postopke iz te uredbe, da je v skladu s funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami standardov za izmenjavo podatkov za sisteme registrov na podlagi Kjotskega protokola, pripravljenimi v skladu z Odločbo 12/CMP.1, ter da ustreza zahtevam glede strojne opreme, omrežja in programske opreme iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105 te uredbe.

4.   Centralni administrator zagotovi, da je EUTL sposobna evidentirati vse postopke, opisane v poglavju 3 naslova I ter naslovih II, III in IV.

Člen 7

Komunikacijske vezi med registri, ITL in EUTL

1.   Centralni administrator in države članice zagotovijo, da register Unije in registri KP vzdržujejo komunikacijsko vez z ITL za namene sporočanja transakcij s kjotskimi enotami.

2.   Centralni administrator zagotovi, da EUTL vzdržuje komunikacijsko vez z ITL za namene evidentiranja in preverjanja prenosov iz odstavka 1. EUTL obdela in preveri vse predlagane prenose, ki vključujejo register KP, pred njihovim evidentiranjem.

3.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije vzdržuje neposredno komunikacijsko vez z EUTL za namene preverjanja in evidentiranja transakcij s pravicami do emisije, AEA ali deli upravičenosti do dobropisov ter za postopke upravljanja računov, opisane v poglavju 3 naslova I. Vse transakcije, ki vključujejo pravice do emisije, AEA ali dele upravičenosti do dobropisov, potekajo v registru Unije, pri čemer jih evidentira in preverja EUTL. Centralni administrator lahko vzpostavi omejeno komunikacijsko vez med EUTL in registrom tretje države, ki je podpisala pogodbo o pristopu k Uniji, da bi se lahko taki registri prek EUTL povezali z ITL in evidentirali podatke o preverjenih emisijah upravljavcev v EUTL. Ti registri morajo uspešno opraviti vse preskusne in začetne postopke, ki se zanje zahtevajo pred vzpostavitvijo te komunikacijske vezi.

Člen 8

Nacionalni administratorji in administratorji registrov KP

1.   Vsaka država članica imenuje nacionalnega administratorja. Ne glede na člen 13(2) države članice dostopajo do svojih računov in računov v registru Unije, ki so v njihovi pristojnosti, ter jih v skladu s členom 11 upravljajo prek svojega nacionalnega administratorja, kot je opredeljeno v Prilogi I. Nacionalni administrator vsake države članice deluje tudi kot administrator njenega registra KP v skladu z določbami te uredbe.

2.   Države članice in Komisija zagotovijo, da med nacionalnimi administratorji, centralnim administratorjem in imetniki računov ni navzkrižja interesov.

3.   Vsaka država članica Komisijo obvesti o istovetnosti in kontaktnih podatkih svojega nacionalnega administratorja, vključno s telefonsko številko za nujne primere, ki se lahko uporabi v primeru incidentov na področju varnosti.

4.   Komisija izvajanje te uredbe usklajuje z nacionalnimi administratorji posamezne države članice in centralnim administratorjem. Komisija se z delovno skupino administratorjev v Odboru za podnebne spremembe zlasti posvetuje o vprašanjih in postopkih, povezanih z delovanjem registrov, urejenih s to uredbo, in izvajanjem te uredbe. Delovna skupina administratorjev se do 31. marca 2012 dogovori o pogojih sodelovanja med centralnim administratorjem in nacionalnimi administratorji, pri čemer ti pogoji vključujejo skupne delovne postopke za izvajanje te uredbe, postopke registra Unije za obvladovanje sprememb in incidentov ter tehnične specifikacije za delovanje in zanesljivost registra Unije in EUTL. Pogoji sodelovanja lahko vključujejo načine združevanja zunanjih komunikacijskih vezi, informacijsko infrastrukturo, postopke za dostop do uporabniških računov in mehanizme za urejanje računov KP registra Unije in računov drugih registrov KP v združen sistem evropskih registrov, ki ga vzdržuje centralni administrator. Poslovnik delovne skupine administratorjev sprejme Odbor za podnebne spremembe.

5.   Centralni administrator, pristojni organi in nacionalni administratorji izvajajo le postopke, ki so nujni za izpolnjevanje njihovih funkcij, kot so določene v Direktivi 2003/87/ES, Odločbi št. 280/2004/ES in Odločbi št. 406/2009/ES, ter za izvajanje ukrepov, sprejetih na podlagi določb navedenih aktov.

POGLAVJE 3

Računi

Oddelek 1

Splošne določbe, ki se uporabljajo za vse račune

Člen 9

Računi

1.   Države članice in centralni administrator zagotovijo, da vsak register KP in register Unije vsebujeta račune, kot so opredeljeni v Prilogi I.

2.   Na vsakem računu se lahko hranijo vrste enot, kot so določene v Prilogi I.

Člen 10

Status računov

1.   Računi imajo lahko enega izmed naslednjih statusov: odprt, blokiran, izključen ali zaprt.

2.   Na blokiranih računih se ne more začeti noben postopek, razen postopkov, navedenih v členih 25, 31, 35, 67, 77, 81 in 82.

3.   Na zaprtih računih se ne more začeti noben postopek. Zaprtega računa ni mogoče znova odpreti in tak račun tudi ne more sprejemati enot.

4.   Po izključitvi naprave iz sistema Unije v skladu s členom 27 Direktive 2003/87/ES nacionalni administrator spremeni status zadevnega računa upravljavca v „izključen“ za čas trajanja izključitve.

5.   Po prejemu obvestila od pristojnega organa, da leti določenega operaterja zrakoplova v zadevnem letu niso več vključeni v sistem Unije v skladu s Prilogo I k Direktivi 2003/87/ES, nacionalni administrator najprej zadevnemu operaterju zrakoplova pošlje predhodno obvestilo, nato pa spremeni status zadevnega računa operaterja zrakoplova v „izključen“, dokler ne prejme obvestila pristojnega organa, da so leti operaterja zrakoplova ponovno vključeni v sistem Unije.

6.   Na izključenih računih ni mogoče začeti nobenega postopka, razen postopkov, navedenih v členih 25 in 68, ter postopkov, navedenih v členih 35 in 67, za obdobje, v katerem status računa ni bil nastavljen na „izključen“.

Člen 11

Upravljanje računov

1.   Vsak račun ima administratorja, ki je odgovoren za upravljanje računa v imenu države članice ali Unije.

2.   Za vsako vrsto računa se določi administrator, kot določa Priloga I.

3.   Administrator računa v skladu z določbami te uredbe odpre račun, začasno prekine ali omeji dostop do računa ali ga zapre, spremeni status računa, odobri pooblaščene zastopnike, dovoli spremembe podatkov o računu, za katere je potrebna odobritev administratorja, in začne transakcije, kot zahteva imetnik računa v skladu s členom 23(5).

4.   Administrator lahko od imetnikov računov in njihovih zastopnikov zahteva, naj sprejmejo razumne pogoje, ki so skladni s to uredbo in se nanašajo na vidike, določene v Prilogi II.

5.   Računi se urejajo z zakoni in spadajo v pristojnost države članice administratorja, pri čemer se za enote na teh računih šteje, da so na ozemlju zadevne države članice.

Člen 12

Obvestila centralnega administratorja

Centralni administrator obvesti zastopnike računov in nacionalnega administratorja o začetku in dokončanju ali prekinitvi vsakega postopka v zvezi z računom ter o spremembi statusa računa, in sicer prek samodejnega mehanizma, opisanega v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

Oddelek 2

Odpiranje in posodabljanje računov

Člen 13

Odpiranje računov, ki jih upravlja centralni administrator

1.   Centralni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu informacij, določenih v Prilogi III, odpre vse upravljavske račune ETS v registru Unije, račune KP Unije, račun za skupno količino AEA v EU, račun za izbris po OPP in po en račun za skladnost z OPP za vsako državo članico za vsako leto obdobja skladnosti.

2.   Nacionalni administrator, imenovan v skladu s členom 8(1), deluje kot pooblaščeni zastopnik računov za skladnost z OPP, razen če zadevna država članica imenuje drugo osebo.

3.   Vsaka država članica centralnemu administratorju zagotovi informacije, določene v preglednici VIII-I Priloge VIII, za vsakega pooblaščenega zastopnika in dodatnega zastopnika računov za skladnost z OPP.

Člen 14

Odpiranje računov nacionalnih administrativnih platform v registru Unije

1.   Nacionalni administrator lahko od 1. januarja 2014 predloži zahtevek za odprtje računa nacionalne administrativne platforme v registru Unije. Ta zahtevek se predloži centralnemu administratorju. Nacionalni administrator zagotovi informacije, ki jih zahteva centralni administrator. Te informacije vključujejo najmanj informacije iz Priloge III in dokaz, da zadevna nacionalna administrativna platforma zagotavlja raven varnosti, enakovredno ali višjo od tiste, ki jo v skladu s to uredbo zagotavlja register Unije, ob upoštevanju tehničnih in varnostnih zahtev, opisanih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

2.   Centralni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 v registru Unije odpre račun nacionalne administrativne platforme ali obvesti nacionalnega administratorja o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa, če raven varnosti, ki jo zagotavlja nacionalna administrativna platforma, ni zadostna glede na zahteve iz odstavka 1.

3.   Nacionalni administrator, imenovan v skladu s članom 8(1), deluje kot pooblaščeni zastopnik računa nacionalne administrativne platforme.

Člen 15

Odpiranje računov za izdražene pravice v registru Unije

1.   Dražitelj, klirinški sistem ali poravnalni sistem, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 1031/2010, ali dražbeni sistem, imenovan v skladu s členom 26 ali 30 navedene uredbe, lahko nacionalnemu administratorju predložijo zahtevek za odprtje računa za izdražene pravice v registru Unije. Oseba, ki zaprosi za račun, predloži informacije iz Priloge IV.

2.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 24 v registru Unije odpre račun za izdražene pravice ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 22.

Člen 16

Odpiranje računov upravljavcev v registru Unije

1.   Zadevni pristojni organ ali upravljavec v 20 delovnih dneh po začetku veljavnosti dovoljenja za emisije toplogrednih plinov zadevnemu nacionalnemu administratorju predloži informacije iz Priloge VI in od njega zahteva, naj odpre račun upravljavca v registru Unije.

2.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 24 v registru Unije odpre račun upravljavca za vsako napravo ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 22.

Člen 17

Odpiranje računov operaterjev zrakoplovov v registru Unije

1.   Zadevni pristojni organ ali operater zrakoplova v 20 delovnih dneh po odobritvi načrta spremljanja operaterja zrakoplova zadevnemu nacionalnemu administratorju predloži informacije iz Priloge VII in od njega zahteva, naj odpre račun operaterja zrakoplova v registru Unije.

2.   Vsak operater zrakoplova ima en račun operaterja zrakoplova.

3.   Operaterji zrakoplovov, ki opravljajo letalske dejavnosti s skupno letno količino emisij, manjšo od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida na leto, ali ki v treh zaporednih štirimesečnih obdobjih opravijo manj kot 243 letov na obdobje, lahko pooblastijo fizično osebo ali pravni subjekt, da v njihovem imenu odpre račun operaterja zrakoplova in preda pravice v skladu s členom 12(2a) Direktive 2003/87/ES. Operater zrakoplova ostane odgovoren za skladnost. Operater zrakoplova pri pooblaščanju fizične osebe ali pravnega subjekta zagotovi, da med pooblaščeno osebo ali subjektom ter pristojnimi organi, nacionalnimi administratorji, preveritelji ali drugimi organi, za katere se uporabljajo določbe Direktive 2003/87/ES in akti, sprejeti za njeno izvajanje, ni navzkrižja interesov. V tem primeru pooblaščena fizična oseba ali pravni subjekt predloži informacije, zahtevane v skladu z odstavkom 1.

4.   Nacionalni administrator v 40 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 24 v registru Unije odpre račun operaterja zrakoplova za vsakega operaterja zrakoplova ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 22.

5.   Status računa operaterja zrakoplova se spremeni iz blokiranega v odprtega po vnosu preverjenih emisij v skladu z odstavki od 1 do 5 člena 35 in ko stopnja usklajenosti doseže vrednost, večjo ali enako 0 glede na izračun v skladu s členom 37(1). Status računa se lahko spremeni v odprtega že pred tem, in sicer med datumom odprtja računa in datumom prvega vnosa preverjenih emisij v register Unije, kadar nacionalni administrator od imetnika računa prejme zahtevek za aktivacijo njegovega računa za namene trgovanja, pod pogojem, da tak zahtevek vsebuje najmanj enega izmed zahtevanih elementov, opredeljenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

Člen 18

Odpiranje osebnih računov in računov za trgovanje v registru Unije

1.   Oseba, ki želi zaprositi za račun, nacionalnemu administratorju predloži zahtevek za odprtje osebnega računa ali računa za trgovanje v registru Unije. Zadevna oseba zagotovi informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator in ki vključujejo vsaj informacije iz Priloge IV.

2.   Država članica nacionalnega administratorja lahko kot pogoj za odprtje osebnega računa ali računa za trgovanje določi, da morajo osebe, ki zaprosijo za račun, imeti stalno prebivališče ali biti registrirane v državi članici nacionalnega administratorja, ki upravlja račun.

3.   Država članica nacionalnega administratorja lahko kot pogoj za odprtje osebnega računa ali računa za trgovanje določi, da morajo biti osebe, ki zaprosijo za račun, registrirane za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v državi članici nacionalnega administratorja, ki upravlja račun.

4.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 24 v registru Unije odpre osebni račun ali račun za trgovanje ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 22.

Člen 19

Odpiranje nacionalnih računov v registru Unije

Pristojni organ države članice nacionalnemu administratorju naroči, naj v registru Unije odpre nacionalni račun v 20 delovnih dneh po prejemu informacij iz Priloge III.

Člen 20

Odpiranje računov zunanjih platform za trgovanje v registru Unije

1.   Zunanje platforme za trgovanje lahko predložijo zahtevek za odprtje računa zunanje platforme za trgovanje v registru Unije. Ta zahtevek se predloži nacionalnemu administratorju. Oseba, ki zaprosi za račun, zagotovi informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator. Te informacije vključujejo najmanj informacije iz Priloge IV ter dokaz, da zadevna zunanja platforma za trgovanje zagotavlja raven varnosti, enakovredno ali višjo od tiste, ki jo v skladu s to uredbo zagotavlja register Unije, in da ima navedena platforma vzpostavljeno varnostno ureditev, ki zagotavlja najmanj enakovredno zaščito kot odobritev dodatnega zastopnika računa, zahtevana v členu 23(3).

2.   Nacionalni administratorji zagotovijo, da zunanje platforme za trgovanje ustrezajo tehničnim in varnostnim zahtevam, opisanim v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

3.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 24 v registru Unije odpre račun zunanje platforme za trgovanje ali obvesti centralnega administratorja ali osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 22. Zadevni nacionalni administrator o odprtju takih računov takoj obvesti Komisijo.

4.   Pri transakcijah, ki jih začnejo zunanje platforme za trgovanje, se za začetek transakcije ne zahteva odobritev dodatnega pooblaščenega zastopnika v skladu s členom 23(3).

Člen 21

Odpiranje računov preveriteljev v registru Unije

1.   Zahtevek za odprtje računa preveritelja v registru Unije se predloži nacionalnemu administratorju. Oseba, ki zaprosi za račun, zagotovi informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator, vključno z informacijami iz prilog III in V.

2.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 24 v registru Unije odpre račun preveritelja ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 22.

Člen 22

Zavrnitev zahtevka za odprtje računa

1.   Nacionalni administrator preveri, ali so informacije in dokumenti, predloženi za odprtje računa, popolni, posodobljeni, natančni in resnični.

2.   Nacionalni administrator lahko zahtevek za odprtje računa zavrne:

(a)

če so predloženi informacije in dokumenti nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni;

(b)

če je oseba, ki zaprosi za račun, oziroma pri pravni osebi kdor koli izmed direktorjev osebe, ki zaprosi za račun, v preiskavi ali je bil v zadnjih petih letih obsojen zaradi goljufij v zvezi s pravicami do emisije ali kjotskimi enotami, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj, za namene katerih bi se ta račun lahko uporabil;

(c)

če nacionalni administrator upravičeno domneva, da bi se račun lahko uporabil za goljufije v zvezi s pravicami do emisije ali kjotskimi enotami, pranje denarja, financiranje terorizma ali druga huda kazniva dejanja;

(d)

če ima za to razloge, določene v nacionalni zakonodaji.

3.   Če nacionalni administrator zavrne odprtje računa, lahko oseba, ki je zaprosila za račun, zavrnitvi ugovarja pri pristojnem organu na podlagi nacionalnega prava, ki nacionalnemu administratorju naroči, naj račun odpre, ali pa z obrazloženim sklepom podpre zavrnitev zahtevka v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, ki je skladen s to uredbo.

Člen 23

Pooblaščeni zastopniki

1.   Vsak račun razen računa preveritelja ima najmanj dva pooblaščena zastopnika. Račun preveritelja ima vsaj enega pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopniki začenjajo transakcije in druge postopke v imenu imetnika računa.

2.   Poleg pooblaščenih zastopnikov iz odstavka 1 imajo računi lahko tudi pooblaščene zastopnike, ki imajo v račun vpogled, ne morejo pa izvajati nikakršnih transakcij ali postopkov.

3.   Računi lahko imajo enega ali več dodatnih pooblaščenih zastopnikov. Odobritev dodatnega pooblaščenega zastopnika je poleg odobritve pooblaščenega zastopnika potrebna za začetek transakcije, razen za:

(a)

prenose na račun, ki je v registru Unije uvrščen na seznam varnih računov imetnika računa;

(b)

transakcije, ki jih začnejo zunanje platforme za trgovanje, katerih računi so odprti v skladu s členom 20, in

(c)

zamenjavo pravic do emisije v skladu s členom 60, predajo pravic do emisije v skladu s členom 67, izbris pravic do emisije v skladu s členom 68 in preklic kjotskih enot v skladu s členom 69, če dodatni pooblaščeni zastopnik ni bil imenovan. V tem primeru začetek transakcije potrdi drug zastopnik računa.

4.   Imetniki računov lahko omogočijo dostop do svojih računov prek zunanje platforme za trgovanje. Taki imetniki računov za pooblaščenega zastopnika imenujejo osebo, ki je že pooblaščeni zastopnik računa zunanje platforme za trgovanje.

5.   Če pooblaščeni zastopnik iz tehničnih ali drugih razlogov ne more dostopati do registra Unije, lahko na zahtevo pooblaščenega zastopnika v njegovem imenu začne transakcije nacionalni administrator, če nacionalni administrator take zahteve dovoli in če dostop ni bil začasno prekinjen v skladu s to uredbo.

6.   V specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah je lahko določeno največje dovoljeno število pooblaščenih zastopnikov in dodatnih pooblaščenih zastopnikov za vsako vrsto računa.

7.   Pooblaščeni zastopniki in dodatni pooblaščeni zastopniki so fizične osebe, starejše od 18 let. Vsi pooblaščeni zastopniki in dodatni pooblaščeni zastopniki za posamezni račun so različne osebe, vendar je lahko ista oseba pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik za več kot en račun. Država članica nacionalnega administratorja lahko določi, naj ima vsaj en od pooblaščenih zastopnikov za določen račun v njej stalno prebivališče, razen v primeru računov preveriteljev.

Člen 24

Imenovanje in odobritev pooblaščenih zastopnikov in dodatnih pooblaščenih zastopnikov

1.   Oseba, ki želi zaprositi za račun, ob predložitvi zahtevka za odprtje računa imenuje določeno število pooblaščenih zastopnikov in dodatnih pooblaščenih zastopnikov v skladu s členom 23.

2.   Imetnik računa pri imenovanju pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika zagotovi informacije, ki jih zahteva administrator. Te vključujejo najmanj informacije, določene v Prilogi VIII.

3.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu vseh informacij, zahtevanih v skladu z odstavkom 2, odobri pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika ali pa imetnika računa obvesti o zavrnitvi kandidata. Kadar je za oceno informacij o kandidatu potrebnega več časa, lahko administrator podaljša postopek ocenjevanja za največ 20 dodatnih delovnih dni, o podaljšanju pa obvesti imetnika računa.

4.   Nacionalni administrator preveri, ali so informacije in dokumenti, predloženi ob imenovanju pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika popolni, posodobljeni, natančni in resnični.

5.   Nacionalni administrator lahko zavrne odobritev pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika:

(a)

če so predloženi informacije in dokumenti nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni;

(b)

če je kandidat za pooblaščenega zastopnika v preiskavi ali je bil obsojen v zadnjih petih letih zaradi goljufije v zvezi s pravicami do emisije ali kjotskimi enotami, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj, za namene katerih bi se ta račun lahko uporabil;

(c)

če ima za to razloge, določene v nacionalni zakonodaji.

6.   Če nacionalni administrator zavrne odobritev pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika, lahko imetnik računa zavrnitvi ugovarja pri pristojnem organu na podlagi nacionalnega prava, ki nacionalnemu administratorju naroči, naj zastopnika odobri, ali pa zavrnitev podpre z obrazloženim sklepom v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, ki je skladen s to uredbo.

Člen 25

Posodabljanje informacij o računih in informacij o pooblaščenih zastopnikih

1.   Vsi imetniki računov v desetih delovnih dneh obvestijo nacionalnega administratorja računa o spremembah informacij, predloženih za odprtje računa. Poleg tega imetniki računov nacionalnemu administratorju vsako leto do 31. decembra potrdijo, da so podatki o njihovem računu še vedno popolni, posodobljeni, natančni in resnični.

2.   Operaterji zrakoplovov v desetih delovnih dneh obvestijo administratorja o svojih računih, kadar se združita dva ali več operaterjev zrakoplovov ali kadar se razdelijo na dva ali več operaterjev zrakoplovov.

3.   Pri sporočanju sprememb je treba predložiti informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator v skladu s tem oddelkom. Zadevni nacionalni administrator v 15 delovnih dneh po prejemu takega sporočila o spremembah in spremnih informacij odobri posodobitev informacij. Administrator lahko posodobitev informacij zavrne v skladu s členom 24(4) in (5). V primeru take zavrnitve se obvesti imetnik računa. Ugovori zoper tako zavrnitev se lahko v skladu s členom 22 predložijo pristojnemu organu ali organu, pristojnemu po nacionalni zakonodaji.

4.   Nacionalni administrator vsaj enkrat na tri leta preveri, ali so informacije, ki so bile predložene z zahtevkom za odprtje računa, še zmeraj popolne, posodobljene, natančne in resnične, ter po potrebi od imetnika računa zahteva, naj sporoči kakršne koli spremembe.

5.   Imetnik računa upravljavca lahko svoj račun proda ali odsvoji le skupaj z napravo, povezano z računom upravljavca.

6.   V skladu z odstavkom 5 imetnik računa ne sme prodati ali odsvojiti lastništva nad svojim računom drugi osebi.

7.   Pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik svojega statusa kot takega ne sme prenesti na drugo osebo.

8.   Imetnik računa lahko zahteva razrešitev pooblaščenega zastopnika s svojega računa. Po prejemu zahtevka nacionalni administrator začasno prekine dostop pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika do računa. V desetih delovnih dneh po prejemu zahtevka zadevni administrator pooblaščenega zastopnika razreši.

9.   Imetnik računa lahko imenuje nove pooblaščene zastopnike ali dodatne pooblaščene zastopnike v skladu s členom 24.

10.   Če se država članica upravljavka operaterja zrakoplova spremeni v skladu s postopkom iz člena 18a Direktive 2003/87/ES ali zaradi širitve Unije, centralni administrator posodobi nacionalnega administratorja na ustreznem računu operaterja zrakoplova. Če se spremeni administrator računa operaterja zrakoplova, lahko novi administrator od operaterja zrakoplova zahteva, naj predloži informacije o odprtju računa, ki jih zahteva v skladu s členom 17, in informacije o pooblaščenih zastopnikih, ki jih zahteva v skladu s členom 24.

11.   V skladu z odstavkom 10 se država članica, odgovorna za upravljanje računa, ne spremeni.

Člen 26

Seznam varnih računov

1.   Računi za izdražene pravice, imetniški računi in računi za trgovanje lahko imajo seznam varnih računov v registru Unije.

2.   Računi z istim imetnikom se samodejno vključijo na seznam varnih računov.

3.   Spremembe seznama varnih računov se začnejo in dokončajo po postopku iz člena 39 za prenose, opredeljene v oddelku 6 poglavja 2 naslova II. Spremembo potrdi dodatni pooblaščeni zastopnik, ali če ni bil imenovan noben dodatni pooblaščeni zastopnik, drug pooblaščeni zastopnik. Rok iz člena 39(3) se ne uporablja za izbris računov s seznama varnih računov; za vse druge spremembe seznama varnih računov velja rok sedmih dni.

Oddelek 3

Zapiranje računov

Člen 27

Zapiranje računov

Administrator v skladu s členom 32(1) v desetih delovnih dneh po prejemu zahtevka imetnika računa, razen računov iz členov 28, 29, 30 in 31, zapre račun.

Člen 28

Zapiranje računov upravljavcev

1.   Pristojni organ nacionalnega administratorja v desetih delovnih dneh obvesti o preklicu ali začasnem preklicu dovoljenja za emisije toplogrednih plinov ali o zaprtju naprave. Nacionalni administrator v desetih delovnih dneh po prejemu takega obvestila zadevni podatek evidentira v registru Unije.

2.   Nacionalni administrator lahko zapre račun upravljavca do 30. junija v letu, ki sledi letu zaprtja naprave oziroma preklica ali začasnega preklica dovoljenja za emisije toplogrednih plinov, če je zadevna naprava predala količino pravic, ki je enaka ali večja od njenih potrjenih emisij, in ni izključena v skladu s členom 27 Direktive 2003/87/ES.

Člen 29

Zapiranje računov operaterjev zrakoplovov

Nacionalni administrator zapre račune operaterjev zrakoplovov le, če mu tako naroči pristojni organ, ker se je v obvestilu imetnika računa ali z drugimi dokazi seznanil s tem, da se je operater zrakoplova združil z drugim operaterjem zrakoplova ali je operater zrakoplova prenehal izvajati vse dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES.

Člen 30

Zapiranje računov preveriteljev

1.   Nacionalni administrator v desetih delovnih dneh po prejemu zahtevka preveritelja za zaprtje računa zapre račun preveritelja.

2.   Poleg tega lahko tudi pristojni organ nacionalnemu administratorju naroči, naj zapre račun preveritelja, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

akreditacija preveritelja je potekla ali je bila preklicana;

(b)

preveritelj je prenehal izvajati svoje dejavnosti.

Člen 31

Zapiranje računov za skladnost z OPP

1.   Centralni administrator zapre račun za skladnost z OPP najprej en mesec po določitvi stopnje usklajenosti za zadevni račun v skladu s členom 79 in najpozneje 21. decembra, potem ko imetniku računa pošlje predhodno obvestilo.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije izvede prenos vseh mednarodnih dobropisov, tCER in lCER, uporabljenih v skladu s členom 81, na ustrezen račun KP za umik iz obtoka.

3.   Kadar je neposredni prenos na ustrezen račun KP za umik iz obtoka prepovedan s predpisi o transakcijah, ki se uporabljajo za ITL in so bili pripravljeni na podlagi Kjotskega protokola, se mednarodni dobropisi, tCER in lCER, uporabljeni za skladnost, najprej prenesejo na poseben račun, ki ga v ta namen ustvari nacionalni administrator.

4.   Centralni administrator ob zaprtju računa za skladnost z OPP zagotovi, da register Unije prenese AEA, ki so ostale na računu za skladnost z OPP, na račun za izbris po OPP.

Člen 32

Pozitivno stanje na računih, ki naj bi se zaprli

1.   Če je na računu, ki naj bi ga administrator zaprl v skladu s členi 27, 28 in 29, pozitivno stanje pravic do emisije ali kjotskih enot, administrator od imetnika računa zahteva, naj določi drug račun, na katerega se prenesejo te pravice do emisije oziroma kjotske enote. Če imetnik računa na zahtevo administratorja ne odgovori v 40 delovnih dneh, administrator pravice do emisije in kjotske enote prenese na svoj nacionalni račun.

2.   Če je na računu, do katerega je bil dostop začasno prekinjen v skladu s členom 34, pozitivno stanje pravic do emisije ali kjotskih enot, lahko pristojni organ zahteva, naj se te pravice do emisije in kjotske enote takoj prenesejo na ustrezni nacionalni račun.

Člen 33

Zapiranje računov in razrešitev pooblaščenega zastopnika na pobudo administratorja

1.   Če se okoliščine, ki so povzročile začasno prekinitev dostopa do računov v skladu s členom 34, kljub več obvestilom ne odpravijo v razumnem roku, lahko pristojni organ naroči nacionalnemu administratorju, naj zapre oziroma v primeru računov upravljavcev ali računov operaterjev zrakoplovov spremeni status v blokiranega za tiste račune, do katerih je dostop začasno prekinjen, dokler pristojni organ ne odloči, da so okoliščine, ki so botrovale začasni prekinitvi, odpravljene.

2.   Če je na osebnem računu ali računu za trgovanje stanje nič in v obdobju enega leta ni bila evidentirana nobena transakcija, lahko nacionalni administrator imetnika računa obvesti, da bo osebni račun ali račun za trgovanje zaprl v 40 delovnih dneh, razen če prejme zahtevek za ohranitev računa. Če od imetnika računa takega zahtevka ne prejme, lahko račun zapre.

3.   Nacionalni administrator zapre račun upravljavca po naročilu pristojnega organa na podlagi ugotovitve, da ni verjetno, da bo predana še kakšna pravica.

4.   Nacionalni administrator lahko razreši pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika, če meni, da bi bilo treba njegovo odobritev zavrniti v skladu s členom 24(3), in zlasti če ugotovi, da so bili dokumenti in informacije o istovetnosti, predloženi ob imenovanju zastopnika, nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni.

5.   Imetnik računa lahko v 30 koledarskih dneh ugovarja spremembi statusa svojega računa v skladu z odstavkom 1 ali razrešitvi svojega pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika v skladu z odstavkom 4 pri pristojnem organu na podlagi nacionalne zakonodaje, ta pa nacionalnemu administratorju naroči, naj znova odpre račun ali znova odobri pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika, ali pa z obrazloženim sklepom podpre spremembo statusa računa ali razrešitev zastopnika v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, ki je skladen s to uredbo.

Oddelek 4

Začasna prekinitev dostopa do računov

Člen 34

Začasna prekinitev dostopa do računov

1.   Administrator lahko začasno prekine dostop pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika do katerega koli računa v registru ali postopkov, do katerih bi ta zastopnik sicer imel dostop, če administrator upravičeno meni, da je pooblaščeni zastopnik:

(a)

poskušal dostopati do računov ali postopkov, za katere ni pooblaščen;

(b)

večkrat poskušal dostopati do računa ali postopka z uporabo nepravega uporabniškega imena in gesla ali

(c)

poskušal posegati v varnost, razpoložljivost, celovitost ali zaupnost registra Unije ali EUTL ali podatkov, ki se v njiju upravljajo oziroma shranjujejo.

2.   Administrator lahko za posamezni račun začasno prekine dostop vseh pooblaščenih zastopnikov ali dodatnih pooblaščenih zastopnikov, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

imetnik računa je umrl in nima pravnega naslednika ali pa je prenehal obstajati kot pravna oseba;

(b)

imetnik računa ni plačal pristojbin;

(c)

imetnik računa je kršil pogoje, ki se uporabljajo za račun;

(d)

imetnik računa se ni strinjal s spremembami pogojev, ki sta jih določila nacionalni administrator ali centralni administrator;

(e)

imetnik računa ni priglasil sprememb informacij o računu ali ni predložil dokazov v zvezi z njimi ali dokazov v zvezi z novimi zahtevami za informacije o računu;

(f)

imetnik računa ni upošteval najmanjšega zahtevanega števila pooblaščenih zastopnikov za račun;

(g)

imetnik računa ni izpolnjeval zahteve države članice, da mora imeti pooblaščenega zastopnika s stalnim prebivališčem v državi članici nacionalnega administratorja;

(h)

imetnik računa ni izpolnjeval zahteve države članice, da mora imeti imetnik računa stalno prebivališče ali biti registriran v državi članici administratorja računa.

3.   Administrator lahko začasno prekine dostop vseh pooblaščenih zastopnikov ali dodatnih pooblaščenih zastopnikov do posameznega računa ali jim onemogoči začenjanje postopkov z zadevnega računa:

(a)

za največ štiri tedne, če upravičeno meni, da se je ali da se bo račun uporabil za goljufije, pranje denarja, financiranje terorizma, korupcijo ali druga huda kazniva dejanja, ali

(b)

na podlagi določb nacionalne zakonodaje, katerih namen je uresničitev zakonitega cilja, oziroma v skladu z njimi.

4.   Nacionalni administrator lahko začasno prekine dostop do računa, če meni, da bi bilo treba odprtje tega računa zavrniti v skladu s členom 22 ali da imetnik računa ne izpolnjuje več zahtev za odprtje računa.

5.   Administrator računa razveljavi začasno prekinitev, takoj ko so okoliščine, ki so povzročile to prekinitev, odpravljene.

6.   Imetnik računa lahko v 30 koledarskih dneh ugovarja začasni prekinitvi dostopa v skladu z odstavkoma 1 in 3 pri pristojnem organu ali organu, ki je pristojen po nacionalni zakonodaji, ta pa nacionalnemu administratorju naroči, naj znova vzpostavi dostop ali pa z obrazloženim sklepom podpre začasno prekinitev v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, ki je skladen s to uredbo.

7.   Poleg tega lahko tudi pristojni organ ali Komisija nacionalnemu administratorju ali centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine dostop, zaradi enega od razlogov, določenih v odstavkih 1, 2, 3 in 4.

8.   Nacionalni organ pregona v državi članici administratorja lahko prav tako zahteva, naj administrator začasno prekine dostop, na podlagi nacionalne zakonodaje ter v skladu z njo.

9.   Če se začasno prekine dostop do računa zunanje platforme za trgovanje, administrator začasno prekine tudi dostop zunanje platforme za trgovanje do uporabniških računov v skladu s členom 23(4). Če se začasno prekine dostop pooblaščenih zastopnikov in dodatnih pooblaščenih zastopnikov za račun zunanje platforme za trgovanje, administrator začasno prekine tudi dostop tistih zastopnikov, ki jim je dostop do zunanje platforme za trgovanje v skladu s členom 23(4) omogočil imetnik računa.

10.   Če imetnik računa upravljavca ali računa operaterja zrakoplova zaradi začasne prekinitve v skladu s tem členom ne more predati pravic do emisije v desetih delovnih dneh pred rokom za predajo iz člena 12(2a) in (3) Direktive 2003/87/ES, nacionalni administrator, če to zahteva imetnik računa, preda količino pravic do emisije, ki jo določi imetnik računa.

NASLOV II

POSEBNE DOLOČBE ZA REGISTER UNIJE V ZVEZI S SISTEMOM UNIJE ZA TRGOVANJE Z EMISIJAMI

POGLAVJE 1

Preverjene emisije in skladnost

Člen 35

Podatki o preverjenih emisijah naprave ali operaterja zrakoplova

1.   Kadar koli se to zahteva z nacionalno zakonodajo, vsak upravljavec in operater zrakoplova izbere preveritelja s seznama preveriteljev, registriranih pri nacionalnem administratorju, ki upravlja njegov račun. Če je upravljavec ali operater zrakoplova tudi preveritelj, za preveritelja ne sme izbrati samega sebe.

2.   Nacionalni administrator, pristojni organ, ali če je tako odločil pristojni organ, imetnik računa ali preveritelj do 31. marca vnese podatke o emisijah za prejšnje leto.

3.   Podatki o letnih emisijah se predložijo v obliki iz Priloge IX.

4.   Ko se na podlagi preverjanja v skladu s členom 15(1) Direktive 2003/87/ES ugotovi, da je poročilo upravljavca o emisijah naprave v prejšnjem letu ali poročilo operaterja zrakoplova o emisijah vseh letalskih dejavnosti, ki jih je opravil v prejšnjem letu, zadovoljivo, preveritelj ali pristojni organ odobri letne preverjene emisije.

5.   Nacionalni administrator ali pristojni organ emisije, odobrene v skladu z odstavkom 4, v registru Unije označi kot preverjene. Pristojni organ lahko določi, da je za označevanje emisij v registru Unije kot preverjenih namesto nacionalnega administratorja odgovoren preveritelj.

6.   Pristojni organ lahko nacionalnemu administratorju naroči, naj popravi letne preverjene emisije naprave ali operaterja zrakoplova, da se zagotovi skladnost s členoma 14 in 15 Direktive 2003/87/ES, tako da popravljene preverjene ali ocenjene emisije navedene naprave ali operaterja zrakoplova v zadevnem letu vnese v register Unije.

7.   Če 1. maja vsako leto v registru Unije ni evidentirano število preverjenih emisij naprave ali operaterja zrakoplova za prejšnje leto ali pa se izkaže, da je število preverjenih emisij napačno, se vsaka nadomestna ocena količine emisij, evidentirana v registru Unije, izračuna čim bolj v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2003/87/ES.

Člen 36

Blokiranje računov, ker preverjene emisije niso bile predložene

1.   Če 1. aprila vsako leto v registru Unije niso evidentirane letne preverjene emisije naprave ali operaterja zrakoplova za prejšnje leto, centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije status ustreznega računa upravljavca ali operaterja zrakoplova spremeni v blokiranega.

2.   Ko so vse zamudne preverjene emisije naprave ali operaterja zrakoplova za zadevno leto evidentirane v registru Unije, centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije status računa spremeni v odprtega.

Člen 37

Izračun stopenj usklajenosti

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije 1. maja vsako leto prikazuje stopnjo usklajenosti za prejšnje leto za vsako napravo in operaterja zrakoplova z odprtim ali blokiranim računom upravljavca oziroma računom operaterja zrakoplova, tako da izračuna vsoto vseh pravic do emisije, predanih za tekoče obdobje, ter odšteje vsoto vseh preverjenih emisij v tekočem obdobju do vključno tekočega leta in prišteje korekcijski faktor.

2.   Korekcijski faktor iz odstavka 1 je nič, če je bila stopnja usklajenosti v zadnjem letu prejšnjega obdobja večja od nič, vendar ostane enak stopnji usklajenosti za zadnje leto prejšnjega obdobja, če je bila stopnja manjša ali enaka nič.

3.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije za vsako leto evidentira stopnjo usklajenosti za vsako napravo in vsakega operaterja zrakoplova.

POGLAVJE 2

Transakcije

Oddelek 1

Splošno

Člen 38

Na vsaki vrsti računa se lahko začenjajo le transakcije, ki jih za to vrsto računa izrecno določa ta uredba.

Člen 39

Izvedba prenosov

1.   Za vse transakcije iz tega poglavja, ki jih ne začne zunanja platforma za trgovanje, register Unije zahteva potrdilo po drugi poti, preden se lahko transakcije začnejo. Transakcija se lahko začne šele takrat, ko je dodatni pooblaščeni zastopnik ali po potrebi drug zastopnik računa, katerega odobritev se zahteva v skladu s členom 23(3), transakcijo potrdil po drugi poti.

2.   Za vse prenose iz člena 64 in oddelka 8 tega poglavja se prenos začne takoj, če je potrjen med 10:00 in 16:00 po srednjeevropskem času med ponedeljkom in vključno petkom, razen na državni praznik v državah članicah, ki se v tem primeru odločijo za začasno prekinitev teka roka iz odstavka 3.

Prenos, ki je potrjen ob katerem koli drugem času, se v primeru potrditve pred 10:00 po srednjeevropskem času začne isti dan med ponedeljkom in petkom, razen na državni praznik iz prvega pododstavka, ob 10:00 po srednjeevropskem času, v primeru potrditve po 16:00 po srednjeevropskem času pa naslednji dan med ponedeljkom in petkom, razen na državni praznik iz prvega pododstavka, ob 10:00 po srednjeevropskem času.

3.   Za vse prenose pravic do emisije in kjotskih enot iz členov 64 in 65 ter za vse prenose iz člena 66 na račune, ki niso uvrščeni na seznam varnih računov imetnika zadevnega računa za trgovanje, se uporablja rok 26 ur med začetkom prenosa in trenutkom, ko se sporoči dokončanje prenosa v skladu s členom 104. Tek tega roka se začasno prekine med 00:00 in 24:00 po srednjeevropskem času ob sobotah in nedeljah. Države članice se lahko prav tako odločijo za začasno prekinitev teka tega roka med 00:00 in 24:00 po srednjeevropskem času ob državnih praznikih v zadevnem letu pod pogojem, da so tako odločitev objavile najkasneje 1. decembra v predhodnem letu.

4.   Če zastopnik računa sumi, da je pri začetku določene transakcije prišlo do goljufije, lahko najpozneje dve uri pred iztekom roka iz odstavka 3 nacionalnemu administratorju ali po potrebi centralnemu administratorju naroči, naj v imenu zastopnika računa prenos prekliče, še preden se sporoči dokončanje prenosa. Takoj po takem zahtevku imetnik računa pristojnemu nacionalnemu organu pregona poroča o sumu goljufije. To poročilo se posreduje nacionalnemu administratorju ali po potrebi centralnemu administratorju v roku sedmih dni.

5.   Po začetku prenosa v skladu z odstavkoma 1 in 2 se vsem predstavnikom računa pošlje obvestilo o predlaganem začetku prenosa.

Člen 40

Narava pravic in dokončnost transakcij

1.   Pravica do emisije ali kjotska enota je zamenljiv in dematerializiran instrument, s katerim je mogoče trgovati na trgu.

2.   Dematerializirana narava pravic in kjotskih enot pomeni, da njihov zapis v registru Unije predstavlja dokaz prima facie, ki je zadosten za dokazovanje lastništva nad njimi kot tudi nad čemer koli drugim, kar se v skladu s to uredbo upravlja v registru ali ima pooblastilo, da se lahko evidentira v registru Unije.

3.   Zamenljivost pravic in kjotskih enot pomeni, da se vse obveznosti povrnitve ali nadomestila, ki lahko izhajajo iz nacionalne zakonodaje v zvezi z določeno pravico ali kjotsko enoto, za zadevno pravico ali kjotsko enoto izvedejo samo v naravi.

V skladu s členom 70 in postopkom usklajevanja iz člena 103 transakcija postane dokončna in nepreklicna, ko je dokončana v skladu s členom 104. Ne glede na določbe ali pravna sredstva iz nacionalne zakonodaje, ki bi lahko botrovali zahtevi po novi transakciji v registru Unije ali jo odrejali, transakcije, ki je postala dokončna in nepreklicna v skladu s to uredbo, v registru ne more izničiti noben zakon, uredba, predpis ali praksa v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodb ali transakcij.

Imetnikom računov ali tretjim stranem se ne prepreči, da bi uveljavili katero koli pravico ali zahtevek, ki izvira iz transakcije, ki jo imajo po zakonu, vključno s povrnitvijo, nadomestilom ali odškodnino, v zvezi s transakcijo, ki je postala dokončna v registru Unije, npr. v primeru goljufije ali tehnične napake, dokler to ne vodi v razveljavitev, preklic ali izničenje transakcije v registru Unije.

4.   Kupec in imetnik pravice do emisije ali kjotske enote, ki ravna v dobri veri, pridobi lastništvo nad pravico do emisije ali kjotsko enoto brez kakršnih koli napak na lastniški pravici, ki izvirajo od prenositelja.

Oddelek 2

Ustvarjanje pravic

Člen 41

Ustvarjanje pravic

1.   Centralni administrator lahko ustvari račun za skupno količino pravic v EU, račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU, račun za dražbe v EU, račun za dražbe za letalstvo v EU, račun za zamenjavo dobropisov v EU in račun za mednarodne dobropise v EU, kot je ustrezno, ter ustvari ali prekliče račune in pravice v skladu z določbami prava Unije, vključno z določbami člena 3e(3), členov 9 in 9a, člena 10a(8) in člena 11a Direktive 2003/87/ES, člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010 ali člena 41(1) Uredbe (EU) št. 920/2010.

2.   Komisija v ustreznem trenutku ali trenutkih centralnemu administratorju naroči, naj ustvari tolikšno količino splošnih pravic, ki bo skupaj enakovredna količini, določeni v skladu s členom 2(1) Sklepa Komisije 2010/670/EU (17), na računih, ustvarjenih za namene člena 10a(8) Direktive 2003/87/ES, ali navedeno količino pravic na te račune prenese.

3.   Centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije za vsako ustvarjeno pravico do emisije določi edinstvena identifikacijska oznaka enote.

Oddelek 3

Prenosi računov pred dražbami in dodelitvijo

Člen 42

Prenos splošnih pravic, ki bodo prodane na dražbi

1.   Centralni administrator v imenu ustreznega dražitelja, imenovanega v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010, pravočasno prenese splošne pravice z računa za skupno količino pravic v EU na račun za dražbe v EU v količini, ki ustreza letnim količinam, določenim v skladu s členom 10 navedene uredbe.

2.   V primeru prilagajanja letnim količinam v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1031/2010 centralni administrator potrebam primerno prenese ustrezno količino splošnih pravic z računa za skupno količino pravic v EU na račun za dražbe v EU ali z računa za dražbe v EU na račun za skupno količino pravic v EU.

Člen 43

Prenos splošnih pravic, ki bodo brezplačno dodeljene

Centralni administrator pravočasno prenese splošne pravice z računa za skupno količino pravic v EU na račun za dodelitev pravic v EU v količini, ki ustreza vsoti brezplačno dodeljenih pravic v skladu s preglednicami nacionalnih dodelitev posameznih držav članic.

Člen 44

Prenos splošnih pravic v rezervo za nove udeležence

1.   Centralni administrator pravočasno prenese splošne pravice z računa za skupno količino pravic v EU na račun za rezervo za nove udeležence v EU v količini, ki ustreza petim odstotkom količine pravic za celotno Unijo, določene s sklepi, sprejetimi v skladu s členoma 9 in 9a Direktive 2003/87/ES, od katere se odšteje količina pravic, ustvarjenih v skladu s členom 41(2) te uredbe.

2.   Kadar se skupna količina pravic za Unijo poveča s sklepom, sprejetim v skladu s členoma 9 in 9a Direktive 2003/87/ES, centralni administrator prenese dodatne splošne pravice z računa za skupno količino pravic v EU na račun za rezervo za nove udeležence v EU v količini, ki ustreza petim odstotkom povečanja skupne količine pravic za Unijo.

3.   Kadar se skupna količina pravic za Unijo zmanjša s sklepom, sprejetim v skladu s členoma 9 in 9a Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izbriše splošne pravice na računu za rezervo za nove udeležence v EU v količini, ki ustreza petim odstotkom zmanjšanja skupne količine pravic za Unijo.

4.   V primeru dodelitve pravic novim udeležencem ali dodelitve novim udeležencem po znatnem povečanju zmogljivosti v skladu s členoma 19 in 20 Sklepa 2011/278/EU centralni administrator končno količino pravic, ki se upravljavcu dodeli brezplačno za celotno obdobje trgovanja in ki je vnesena v EUTL v skladu s členom 51(2) te uredbe, prenese z računa za rezervo za nove udeležence v EU na račun za dodelitev pravic v EU.

Člen 45

Prenos pravic za letalstvo, ki bodo prodane na dražbi

1.   Centralni administrator v imenu ustreznega dražitelja, imenovanega v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010, pravočasno prenese pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dražbe za letalstvo v EU v količini, ki ustreza letnim količinam, določenim v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010.

2.   V primeru prilagajanja letnim količinam v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1031/2010 centralni administrator potrebam primerno prenese ustrezno količino pravic za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dražbe za letalstvo v EU ali z računa za dražbe za letalstvo v EU na račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU.

Člen 46

Prenos pravic za letalstvo, ki bodo brezplačno dodeljene

1.   Centralni administrator pravočasno prenese pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU v količini, ki ustreza količini pravic za letalstvo, ki bo dodeljena brezplačno in določena s sklepom Komisije, sprejetim na podlagi člena 3e(3) Direktive 2003/87/ES.

2.   Kadar se količina pravic za letalstvo, ki bodo brezplačno dodeljene, poveča s sklepom v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator prenese dodatne pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU v količini, ki ustreza povečanju količine pravic za letalstvo, ki bodo dodeljene brezplačno.

3.   Kadar se količina pravic za letalstvo, ki bodo brezplačno dodeljene, zmanjša s sklepom v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izbriše pravice za letalstvo z računa za dodelitev pravic za letalstvo v EU v količini, ki ustreza zmanjšanju količine pravic za letalstvo, ki bodo dodeljene brezplačno.

Člen 47

Prenos pravic za letalstvo v posebno rezervo

1.   Centralni administrator pravočasno prenese pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za posebno rezervo v EU v količini, ki ustreza količini pravic za letalstvo v posebni rezervi, določeni s sklepom, sprejetim na podlagi člena 3e(3) Direktive 2003/87/ES.

2.   Kadar se količina pravic za letalstvo v posebni rezervi poveča s sklepom, sprejetim v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator prenese dodatne pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za posebno rezervo v EU v količini, ki ustreza povečanju količine pravic za letalstvo v posebni rezervi.

3.   Kadar se količina pravic za letalstvo v posebni rezervi zmanjša s sklepom, sprejetim na podlagi člena 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izbriše pravice za letalstvo z računa za posebno rezervo v EU v količini, ki ustreza zmanjšanju količine pravic za letalstvo v posebni rezervi.

4.   V primeru dodelitve pravic iz posebne rezerve v skladu s členom 3f Direktive 2003/87/ES se končna količina pravic za letalstvo, ki se operaterju zrakoplova dodeli brezplačno za celotno obdobje trgovanja in ki je vnesena v EUTL v skladu s členom 54(2) te uredbe, samodejno prenese z računa za posebno rezervo v EU na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU.

Člen 48

Prenos splošnih pravic na račun za skupno količino pravic v EU

Na koncu vsakega obdobja trgovanja centralni administrator prenese vse pravice, ki so ostale na računu za dodelitev pravic v EU in računu za rezervo za nove udeležence v EU, na račun za skupno količino pravic v EU.

Člen 49

Prenos pravic za letalstvo na račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU

Na koncu vsakega obdobja trgovanja centralni administrator prenese vse pravice, ki so ostale na računu za posebno rezervo v EU, na račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU.

Člen 50

Izbris pravic za letalstvo

Centralni administrator zagotovi, da se na koncu vsakega obdobja trgovanja vse pravice, ki so ostale na računu za dodelitev pravic za letalstvo v EU, prenesejo na račun za izbris pravic v Uniji.

Oddelek 4

Dodelitev nepremičnim napravam

Člen 51

Vnos preglednic nacionalnih dodelitev v EUTL

1.   Vse države članice do 31. decembra 2012 obvestijo Komisijo o svojih preglednicah nacionalnih dodelitev za obdobje 2013–2020. Države članice zagotovijo, da preglednice nacionalnih dodelitev vključujejo informacije iz Priloge X.

2.   Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev vnese v EUTL, če meni, da je skladna z Direktivo 2003/87/ES, Sklepom 2011/278/EU in sklepi, ki jih Komisija sprejme na podlagi člena 10c(6) Direktive 2003/87/ES. V nasprotnem primeru Komisija preglednico nacionalnih dodelitev v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti zadevno državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo naslednjič preglednica sprejeta. Zadevna država članica Komisiji predloži prenovljeno preglednico nacionalnih dodelitev v roku treh mesecev.

Člen 52

Spremembe preglednic nacionalnih dodelitev

1.   Nacionalni administrator spremeni preglednico nacionalnih dodelitev v EUTL, če:

(a)

je bilo dovoljenje naprave preklicano ali mu je kakor koli drugače potekla veljavnost;

(b)

je naprava prenehala opravljati dejavnosti;

(c)

se je naprava razdelila na dve ali več naprav;

(d)

sta se dve ali več naprav združili v eno.

2.   Država članica Komisijo obvesti o spremembah v svoji preglednici nacionalnih dodelitev v zvezi z:

(a)

dodelitvami novim udeležencem ali dodelitvami novim udeležencem po znatnem povečanju zmogljivosti;

(b)

delnim prenehanjem dejavnosti in znatnim zmanjšanjem zmogljivosti;

(c)

brezplačno dodelitvijo v skladu s členom 10c Direktive 2003/87/ES, upravičeno zaradi poteka naložb, ki so bile izvedene in o katerih je bilo Komisiji predloženo poročilo v skladu s členom 10c(1) navedene direktive;

(d)

katero koli drugo spremembo, ki ni navedena v odstavku 1.

Komisija ob prejemu obvestila iz prvega pododstavka centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev v EUTL ustrezno spremeni, če meni, da so spremembe preglednice nacionalnih dodelitev skladne z Direktivo 2003/87/ES, Sklepom 2011/278/EU in sklepi, ki jih Komisija sprejme na podlagi člena 10c(6) Direktive 2003/87/ES. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti zadevno državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

Člen 53

Brezplačna dodelitev splošnih pravic

1.   Nacionalni administrator v preglednici nacionalnih dodelitev za vsakega upravljavca, za vsako leto in za vsako pravno podlago iz Priloge X označi, ali je naprava upravičena do dodelitve za zadevno leto ali ne.

2.   Centralni administrator od 1. februarja 2013 zagotovi, da register Unije samodejno prenaša splošne pravice z računa za dodelitev pravic v EU skladno z zadevno preglednico nacionalnih dodelitev na zadevni odprti ali blokirani račun upravljavca, ob upoštevanju načinov samodejnega prenosa, opredeljenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

3.   Kadar izključeni račun upravljavca ne prejme pravic na podlagi odstavka 2, se navedene pravice na ta račun ne prenesejo, če se njegov status pozneje spremeni v odprtega.

4.   Centralni administrator zagotovi, da lahko upravljavec izvede prenose, s katerimi na račun za dodelitev pravic v EU vrne preveliko število pravic, kadar je centralni administrator spremenil preglednico nacionalnih dodelitev države članice v skladu s členom 52(2), da bi popravil čezmerno dodelitev pravic temu upravljavcu, in je pristojni organ od zadevnega upravljavca zahteval vračilo takega prevelikega števila pravic.

Oddelek 5

Dodelitev operaterjem zrakoplovov

Člen 54

Vnos preglednic nacionalnih dodelitev za letalstvo v EUTL

1.   Vse države članice do 30. decembra 2012 obvestijo Komisijo o svojih preglednicah nacionalnih dodelitev za letalstvo za obdobje 2013–2020. Države članice zagotovijo, da preglednice nacionalnih dodelitev za letalstvo vključujejo informacije iz Priloge XI.

2.   Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo vnese v EUTL, če meni, da je preglednica nacionalnih dodelitev za letalstvo skladna z Direktivo 2003/87/ES, zlasti z dodelitvami, ki jih države članice izračunajo in objavijo v skladu s členom 3e(4) navedene direktive. V nasprotnem primeru Komisija preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti zadevno državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo naslednjič preglednica sprejeta. Zadevna država članica Komisiji predloži prenovljeno preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo v roku treh mesecev.

Člen 55

Spremembe preglednic nacionalnih dodelitev za letalstvo

1.   Nacionalni administrator spremeni preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo v EUTL, če:

(a)

je operater zrakoplova prenehal opravljati vse dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES;

(b)

se je operater zrakoplova razdelil na dva ali več operaterjev zrakoplovov;

(c)

sta se dva ali več operaterjev zrakoplovov združila v enega operaterja zrakoplova.

2.   Država članica Komisijo obvesti o spremembah v svoji preglednici nacionalnih dodelitev za letalstvo v zvezi z:

(a)

vsemi dodelitvami iz posebne rezerve v skladu s členom 3f Direktive 2003/87/ES;

(b)

katero koli prilagoditvijo po sprejetju ukrepov v skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES;

(c)

katero koli drugo spremembo, ki ni navedena v odstavku 1.

3.   Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo v EUTL ustrezno spremeni, če meni, da je sprememba preglednice nacionalnih dodelitev za letalstvo v skladu z Direktivo 2003/87/ES, zlasti z dodelitvami, ki se izračunajo in objavijo v skladu s členom 3f(7) navedene direktive v primeru dodelitev iz posebne rezerve. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

4.   Če združitev operaterjev zrakoplovov vključuje operaterje zrakoplovov, ki jih upravljajo različne države članice, spremembo na podlagi točke (c) odstavka 1 izvede nacionalni administrator, ki upravlja operaterja zrakoplova, katerega dodelitev se bo združila z dodelitvijo drugega operaterja zrakoplova. Pred vnosom sprememb se pridobi soglasje nacionalnega administratorja, ki upravlja operaterja zrakoplova, v katerega dodelitev se bo vključila dodelitev pridruženega operaterja zrakoplova.

Člen 56

Brezplačna dodelitev pravic za letalstvo

1.   Nacionalni administrator za vsakega operaterja zrakoplova in za vsako leto označi, ali je operater zrakoplova upravičen do dodelitve za zadevno leto v preglednici nacionalnih dodelitev za letalstvo ali ne.

2.   Centralni administrator od 1. februarja 2013 zagotovi, da register Unije samodejno prenaša pravice za letalstvo z računa za dodelitev pravic za letalstvo v EU skladno z zadevno preglednico dodelitev na zadevni odprti ali blokirani račun operaterja zrakoplova, ob upoštevanju podrobnosti samodejnega prenosa, opredeljenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

3.   Kadar izključeni račun operaterja zrakoplova ne prejme pravic na podlagi odstavka 2, se navedene pravice na ta račun ne prenesejo, če se njegov status pozneje spremeni v odprtega.

Člen 57

Vračilo pravic za letalstvo

Kadar se po prenosu pravic na račune operaterjev zrakoplova za zadevno leto v skladu s členom 56 te uredbe izvede sprememba preglednice nacionalnih dodelitev za letalstvo na podlagi člena 25a Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izvede vse prenose, ki so potrebni zaradi katerega koli ukrepa, sprejetega v skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES.

Oddelek 6

Uporaba CER in ERU

Člen 58

Mednarodni dobropisi, ki se hranijo v registru Unije

1.   Centralni administrator zagotovi, da se CER in ERU iz projektov, ki jih gostijo države članice, na računih ETS v registru Unije hranijo samo, če njihova izdaja ni bila prepovedana s členom 11b Direktive 2003/87/ES.

Centralni administrator zagotovi, da se ERU – če so te izdane za zmanjšanja emisij, dosežena do 31. decembra 2012, vendar v povezavi s projekti, ki jih gostijo države članice in vključujejo dejavnosti, ki niso navedene v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (18), temveč so navedene v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (19), – na računih ETS v registru Unije hranijo samo, če so izdane pred 30. aprilom 2013.

2.   Centralni administrator zagotovi, da se ERU – če so te izdane po 31. decembru 2012 za zmanjšanja emisij, dosežena do 31. decembra 2012 v povezavi s projekti v tretjih državah, ki nimajo pravno zavezujočih in količinsko opredeljenih ciljev glede zmanjšanja emisij v obdobju 2013–2020, kot so določeni v spremembi Kjotskega protokola v skladu s členom 3(9) Protokola, ali ki niso deponirale listine o ratifikaciji v zvezi s tako spremembo Kjotskega protokola – na računih ETS v registru Unije hranijo samo, kadar se nanašajo na zmanjšanja emisij, ki so bila preverjena v skladu s postopkom preverjanja v Nadzornem odboru za skupno izvajanje, določenim s Sklepom 9/CMP.1 (tj. v skladu s tako imenovanim postopkom druge poti („track 2 procedure“)), ali če tako preverjanje ni mogoče, kadar je neodvisen subjekt, akreditiran v skladu s Sklepom 9/CMP.1, za zadevne ERU potrdil, da so bile izdane za zmanjšanja emisij, dosežena pred 31. decembrom 2012.

3.   Centralni administrator nacionalnim administratorjem zagotovi seznam računov ETS, na katerih so mednarodni dobropisi, ki se v skladu z odstavkoma 1 in 2 ne smejo hraniti po datumih iz navedenih odstavkov. Nacionalni administrator na podlagi tega seznama od imetnika računa zahteva, naj navede račun KP, na katerega se prenesejo taki mednarodni dobropisi.

Če imetnik računa na zahtevo administratorja ne odgovori v 40 delovnih dneh, administrator mednarodne dobropise prenese na nacionalni račun KP.

Člen 59

Vnos preglednic upravičenosti do mednarodnih dobropisov v EUTL

1.   Vse države članice v enem mesecu po sprejetju ukrepov v skladu s členom 11a(8) Direktive 2003/87/ES obvestijo Komisijo o svojih preglednicah upravičenosti do mednarodnih dobropisov. Države članice zagotovijo, da preglednica upravičenosti do mednarodnih dobropisov vključuje skupno začetno upravičenost do mednarodnih dobropisov za obdobje 2008–2020 za vsakega upravljavca in operaterja zrakoplova ter informacije iz Priloge XII.

2.   Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico upravičenosti do mednarodnih dobropisov vnese v EUTL, če meni, da je skladna z Direktivo 2003/87/ES in ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 11a(8) navedene direktive. V nasprotnem primeru Komisija preglednico upravičenosti do mednarodnih dobropisov v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo naslednjič priglašena preglednica sprejeta. Država članica Komisiji predloži prenovljeno preglednico upravičenosti do mednarodnih dobropisov v roku enega meseca.

3.   Država članica Komisijo obvesti o spremembah svoje preglednice upravičenosti do mednarodnih dobropisov, vključno z upravičenostmi novih udeležencev. Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico upravičenosti do mednarodnih dobropisov v EUTL ustrezno spremeni, če meni, da so spremembe skladne z Direktivo 2003/87/ES in ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 11a(8) navedene direktive. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti državo članico, pri čemer navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

Člen 60

Uporaba mednarodnih dobropisov z zamenjavo pravic

1.   Upravljavec lahko zahteva zamenjavo mednarodnega dobropisa za splošno pravico v skladu s členom 11a(2) Direktive 2003/87/ES do 31. marca 2015 ter v skladu s členom 11a(3) in (4) navedene direktive do 31. decembra 2020. Zadevni upravljavec predlaga prenos mednarodnih dobropisov z ustreznega računa upravljavca na račun za mednarodne dobropise za upravljavce v EU v registru Unije.

Operater zrakoplova lahko zahteva zamenjavo mednarodnega dobropisa za pravico za letalstvo v skladu s členom 11a(2) Direktive 2003/87/ES do 31. marca 2015 ter v skladu s členom 11a(3) in (4) navedene direktive do 31. decembra 2020. Zadevni operater zrakoplova predlaga prenos mednarodnih dobropisov z ustreznega računa operaterja zrakoplova na račun za mednarodne dobropise za operaterje zrakoplovov v EU v registru Unije.

2.   Centralni administrator na zahtevo zagotovi, da register Unije prenese mednarodne dobropise na ustrezni račun za mednarodne dobropise v EU, če:

(a)

status računa, s katerega se pravice odvzema, ta prenos omogoča;

(b)

je bila zadevna preglednica upravičenosti do mednarodnih dobropisov vnesena v EUTL in je upravljavec ali operater zrakoplova naveden v preglednici v skladu s členom 59;

(c)

število enot, ki se predlaga za prenos, ne presega preostale upravičenosti do dobropisov v skladu s členom 61;

(d)

vse enote, predlagane za prenos, izpolnjujejo pogoje za uporabo v skladu s členoma 11a in 11b Direktive 2003/87/ES, členom 58 te uredbe ter morebitnimi ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 11a(9) Direktive 2003/87/ES.

3.   Centralni administrator ob dokončanju prenosa v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1 zagotovi, da register Unije ustvari enako število splošnih pravic na računu za zamenjavo dobropisov za upravljavce v EU ter da v imenu zadevnega pristojnega organa prenese enako število splošnih pravic na račun upravljavca, s katerega so se pravice odvzele.

Centralni administrator ob dokončanju prenosa v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 zagotovi, da register Unije ustvari enako število pravic za letalstvo na računu za zamenjavo dobropisov za operaterje zrakoplovov v EU ter da v imenu zadevnega pristojnega organa prenese enako število pravic za letalstvo na račun operaterja zrakoplova, s katerega so se pravice odvzele.

Člen 61

Izračun preostale upravičenosti do mednarodnih dobropisov

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije samodejno določi preostalo upravičenost do mednarodnih dobropisov za vsakega upravljavca ali operaterja zrakoplova, tako da od skupne začetne upravičenosti do mednarodnih dobropisov, navedene v skladu s členom 59, odšteje:

(a)

vsoto vseh CER in ERU, ki jih je upravljavec ali operater zrakoplova predal v skladu s členom 11a Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 219/2009;

(b)

vsoto vseh CER in ERU, prenesenih na račun za mednarodne dobropise v EU v skladu s členom 60 te uredbe.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije popravi preostalo upravičenost do mednarodnih dobropisov, tako da ta odraža razveljavitve v skladu s členom 70.

Oddelek 7

Dražba

Člen 62

Vnos preglednic dražb v EUTL

1.   V roku enega meseca od določitve in objave časovnega razporeda dražb v skladu s členi 11(1), 13(1), 13(2) ali 32(4) Uredbe (EU) št. 1031/2010 zadevni dražbeni sistem Komisiji predloži ustrezno preglednico dražb. Dražbeni sistem predloži dve preglednici dražb za vsako koledarsko leto od leta 2012, eno za dražbo splošnih pravic in eno za dražbo pravic za letalstvo, ter zagotovi, da preglednici dražb vključujeta informacije iz Priloge XIII.

2.   Če meni, da je preglednica dražb skladna z Uredbo (EU) št. 1031/2010, Komisija centralnemu administratorju naroči, naj jo vnese v EUTL. V nasprotnem primeru Komisija preglednico dražb v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti dražbeni sistem, pri čemer navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo preglednica naslednjič sprejeta. Dražbeni sistem Komisiji predloži prenovljeno preglednico dražb v roku treh mesecev.

Člen 63

Spremembe preglednic dražb

1.   Zadevni dražbeni sistem Komisijo nemudoma obvesti o kakršnih koli spremembah v preglednici dražb, ki so potrebne.

2.   Če meni, da je prenovljena preglednica dražb skladna z Uredbo (EU) št. 1031/2010, Komisija centralnemu administratorju naroči, naj jo vnese v EUTL. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti dražbeni sistem, pri čemer navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

3.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine prenos pravic do emisije, kot je opredeljen v preglednici dražb, če opazi potrebno spremembo preglednice dražb, o kateri je dražbeni sistem ni obvestil.

Člen 64

Dražba pravic

1.   Komisija pravočasno naroči centralnemu administratorju, naj na zahtevo zadevnega dražitelja, imenovanega v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010, prenese splošne pravice z računa za dražbe v EU in/ali pravice za letalstvo z računa za dražbe za letalstvo v EU na ustrezni račun za izdražene pravice v skladu s preglednicami dražb. Za pravice, ustvarjene za dražbe v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010, Komisija centralnemu administratorju pravočasno naroči, naj na zahtevo zadevnega dražitelja prenese pravice z računa, na katerem so bile pravice ustvarjene, na račun, ki se je odprl za izdražene pravice, kot je navedeno v ustrezni preglednici dražb. Kot zahteva šteje predložitev preglednice dražb v skladu s členom 62.

2.   Imetnik zadevnega računa za izdražene pravice zagotovi prenos izdraženih pravic uspešnim ponudnikom ali njihovim pravnim naslednikom v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010.

3.   V skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010 se od pooblaščenega zastopnika računa za izdražene pravice lahko zahteva, naj vse pravice, ki niso bile dobavljene, prenese z računa za izdražene pravice na račun za dražbe pravic v EU.

Oddelek 8

Trgovanje

Člen 65

Prenos pravic ali kjotskih enot, ki ga začne imetniški račun

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 centralni administrator zagotovi, da na zahtevo imetnika imetniškega računa register Unije izvede prenos pravic ali kjotskih enot na kateri koli drug račun, razen če tak prenos ni mogoč zaradi statusa računa, s katerega se pravice odvzema, ali računa, ki pravice sprejema.

2.   Računi upravljavcev, računi operaterjev zrakoplovov in osebni računi lahko prenašajo pravice ali kjotske enote samo na račun na seznamu varnih računov, vzpostavljenem v skladu s členom 26, razen pri:

(a)

zamenjavi mednarodnih dobropisov v skladu s členom 60;

(b)

predaji pravic do emisije v skladu s členom 67;

(c)

izbrisu pravic do emisije v skladu s členom 68;

(d)

preklicu kjotskih enot v skladu s členom 69.

Člen 66

Prenos pravic ali kjotskih enot, ki ga začne račun za trgovanje

Centralni administrator na zahtevo imetnika računa za trgovanje zagotovi, da register Unije izvede prenos pravic ali kjotskih enot na imetniški račun ali račun za trgovanje v registru Unije, razen če tak prenos ni mogoč zaradi statusa računa, s katerega se pravice odvzema.

Oddelek 9

Predaja pravic do emisije

Člen 67

Predaja pravic do emisije

1.   Upravljavec ali operater zrakoplova pravice do emisije preda tako, da registru Unije predlaga, naj:

(a)

določeno število pravic do emisije, ustvarjenih zaradi skladnosti v istem obdobju trgovanja, prenese z ustreznega računa upravljavca ali operaterja zrakoplova na račun za izbris pravic v Uniji;

(b)

evidentira število in vrsto prenesenih pravic do emisije kot predane za emisije naprave upravljavca ali emisije operaterja zrakoplova v tekočem obdobju.

2.   Pravice za letalstvo lahko predajo le operaterji zrakoplovov.

3.   Pravice do emisije, ki je že bila predana, ni mogoče znova predati.

Oddelek 10

Izbris pravic do emisije in preklic Kjotskih enot

Člen 68

Izbris pravic do emisije

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo imetnika računa v skladu s členom 12(4) Direktive 2003/87/ES izbriše pravice do emisije, ki jih ima imetnik na računih, tako da:

(a)

prenese določeno število pravic do emisije z ustreznega računa na račun za izbris pravic v Uniji;

(b)

število prenesenih pravic do emisije evidentira kot izbrisane za tekoče leto.

2.   Izbrisane pravice do emisije se za nobeno emisijo ne evidentirajo kot predane.

Člen 69

Preklic kjotskih enot

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo imetnika računa v skladu s členom 12(4) Direktive 2003/87/ES prekliče kjotske enote, ki jih ima imetnik na računih, tako da prenese določeno vrsto in število kjotskih enot z ustreznega računa na račun za preklic registra KP administratorja računa ali račun za preklic registra Unije.

Oddelek 11

Razveljavitev transakcije

Člen 70

Razveljavitev dokončanih postopkov, ki so bili začeti pomotoma

1.   Če imetnik računa ali nacionalni administrator, ki deluje v imenu imetnika računa, nenamerno ali pomotoma začne eno od transakcij iz odstavka 2, lahko imetnik računa administratorju svojega računa v pisnem zahtevku predlaga, naj razveljavi dokončano transakcijo. Zahtevek ustrezno podpišejo pooblaščeni predstavnik ali predstavniki imetnika računa, ki imajo dovoljenje za začenjanje vrste transakcije, ki bo razveljavljena, pri čemer se ta zahtevek pošlje v petih delovnih dneh po dokončanju postopka. Zahtevek vsebuje izjavo, da je bila transakcija začeta pomotoma ali nenamerno.

2.   Imetniki računov lahko predlagajo razveljavitev naslednjih transakcij:

(a)

predaje pravic do emisije;

(b)

izbrisa pravic do emisije;

(c)

zamenjave mednarodnih dobropisov.

3.   Če administrator računa ugotovi, da zahtevek izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, in se z njim strinja, lahko predlaga razveljavitev transakcije v registru Unije.

4.   Če nacionalni administrator nenamerno ali pomotoma začne eno od transakcij iz odstavka 5, lahko centralnemu administratorju v pisnem zahtevku predlaga, naj razveljavi dokončano transakcijo. Zahtevek vsebuje izjavo, da je bila transakcija začeta pomotoma ali nenamerno.

5.   Nacionalni administratorji lahko predlagajo razveljavitev naslednjih transakcij:

(a)

dodelitve splošnih pravic do emisije;

(b)

dodelitve pravic za letalstvo.

6.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije sprejme predlog za razveljavitev, predložen v skladu z odstavkoma 1 in 4, blokira enote, ki naj bi se z njo prenesle, in predlog posreduje centralnemu administratorju, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

transakcija predaje ali izbrisa pravic, ki bo razveljavljena, ni bila dokončana več kot 30 delovnih dni pred predlogom administratorja računa v skladu z odstavkom 3;

(b)

zaradi razveljavitve se za prejšnje leto za nobenega upravljavca ne šteje, da ne izpolnjuje zahtev;

(c)

namembni račun transakcije, ki bo razveljavljena, še vedno vsebuje količino enot vrste, ki so bile vključene v transakcijo, ki bo razveljavljena;

(d)

dodelitev splošnih pravic do emisije, ki bo razveljavljena, je bila izvedena po poteku veljavnosti dovoljenja za napravo.

7.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije razveljavitev dokonča z enotami iste vrste na namembnem računu transakcije, ki se razveljavlja.

POGLAVJE 3

Povezave z drugimi sistemi za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov

Člen 71

Izvajanje ureditev za povezovanje

Centralni administrator lahko v ustreznih trenutkih ustvarja račune in postopke ter izvaja transakcije in druge operacije za izvajanje ureditev, sklenjenih na podlagi člena 25(1b) Direktive 2003/87/ES.

NASLOV III

POSEBNE DOLOČBE ZA REGISTRE KP

Člen 72

Odpiranje osebnih računov v registrih KP

Oseba, ki želi zaprositi za račun, nacionalnemu administratorju predloži zahtevek za odprtje osebnega računa v registru KP. Predloži iste informacije, kot jih nacionalni administrator zahteva v skladu s členom 18.

Člen 73

Izvedba prenosov

Za vse prenose z računov v registrih KP se uporabljajo členi 38, 39, 65 in 66.

NASLOV IV

POSEBNE DOLOČBE ZA OBRAČUNAVANJE TRANSAKCIJ NA PODLAGI ODLOČBE ŠT. 406/2009

Člen 74

Ustvarjanje AEA

1.   Centralni administrator na začetku obdobja skladnosti na računu za skupno količino AEA v EU ustvari število AEA, ki je enako vsoti dodeljenih letnih emisij za vse države članice za vsa leta obdobja skladnosti, kot je določena s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 3(2) in členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES.

2.   Centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije za vsako ustvarjeno AEA določi edinstvena identifikacijska oznaka enote.

Člen 75

Enote dodeljenih letnih emisij

AEA veljajo samo za izpolnjevanje zahtev glede omejevanja emisij toplogrednih plinov, ki jih za države članice določa člen 3 Odločbe št. 406/2009/ES, in se prenašajo samo pod pogoji, določenimi v členu 3(3), (4) in (5) navedene odločbe.

Člen 76

Prenos AEA na vsak račun za skladnost z OPP

Centralni administrator na začetku obdobja skladnosti prenese število AEA, ki ustreza dodeljenim letnim emisijam za vsako državo članico za vsako leto, kot je določeno s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 3(2) in členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES, z računa za skupno količino AEA v EU na ustrezen račun za skladnost z OPP.

Člen 77

Vnos ustreznih podatkov o emisijah toplogrednih plinov

1.   Ko so za večino držav članic na voljo ustrezni podatki o emisijah toplogrednih plinov za zadevno leto obdobja skladnosti, centralni administrator pravočasno vnese skupno količino zadevnih emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, za vsako državo članico na njen račun za skladnost z OPP za zadevno leto v obdobju skladnosti.

2.   Poleg tega centralni administrator vnese vsoto zadevnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov za vse države članice za zadevno leto na račun za skupno količino AEA v EU.

Člen 78

Izračun stanja na računu za skladnost z OPP

1.   Centralni administrator ob vnosu ustreznih podatkov o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 77 zagotovi, da register Unije izračuna stanje na zadevnem računu za skladnost z OPP, tako da od vsote vseh AEA na tem računu za skladnost z OPP odšteje skupno količino emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, na istem računu za skladnost z OPP.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije prikazuje stanje na vsakem računu za skladnost z OPP.

Člen 79

Določanje stopenj skladnosti

1.   Centralni administrator zagotovi, da po vnosu ustreznih podatkov o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 77 ter po izteku obdobja, kot ga zakonodaja Unije določa za uporabo prilagodljivosti v skladu s členoma 3 in 5 Odločbe št. 406/2009/ES, register Unije določi stopnjo usklajenosti za vsak račun za skladnost z OPP, tako da izračuna vsoto vseh AEA, mednarodnih dobropisov, tCER in lCER ter od nje odšteje skupno količino emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, na istem računu za uskladitev z OPP.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije evidentira stopnjo usklajenosti za vsak račun za uskladitev z OPP.

Člen 80

Uporaba člena 7(1)(a) in (c) Odločbe št. 406/2009/ES

1.   Kadar je stopnja usklajenosti, določena v skladu s členom 79, negativna, centralni administrator zagotovi, da register Unije prenese presežno količino emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida in pomnoženo s koeficientom iz člena 7(1)(a) Odločbe št. 406/2009/ES, z računa za uskladitev z OPP države članice za zadevno leto na njen račun za uskladitev z OPP za naslednje leto.

2.   Centralni administrator hkrati blokira račune za skladnost z OPP zadevne države članice za preostala leta obdobja skladnosti.

3.   Centralni administrator spremeni status računov za skladnost z OPP iz blokiranega v odprtega za vsa preostala leta obdobja skladnosti od leta, za katero stopnja usklajenosti, določena v skladu s členom 79, izkazuje skladnost.

Člen 81

Uporaba mednarodnih dobropisov, tCER in lCER

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos mednarodnih dobropisov, tCER ali lCER na račun za skladnost z OPP zadevne države članice za zadevno leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede, kadar:

(a)

je zahtevek države članice predložen pred izračunom stanja na računu za skladnost z OPP ali po določitvi stopnje usklajenosti za zadevno leto ali

(b)

niso izpolnjeni pogoji iz člena 5 Odločbe št. 406/2009/ES.

Člen 82

Prenos AEA naprej

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA na račun za skladnost z OPP zadevne države članice za zadevno leto obdobja skladnosti z njenega računa za skladnost z OPP za naslednje leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede, če:

(a)

je zahtevek države članice predložen pred izračunom stanja na računu za skladnost z OPP ali po določitvi stopnje usklajenosti za zadevno leto ali

(b)

prenesena količina presega 5 odstotkov dodeljenih letnih emisij, kot so določene v skladu s členom 3(2) Odločbe št. 406/2009/ES, za naslednje leto ali večji delež, če je Komisija odobrila povečan prenos naprej v skladu z drugim pododstavkom člena 3(3) Odločbe št. 406/2009/ES.

Člen 83

Prenos AEA v naslednja leta

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za skladnost z OPP zadevne države članice za zadevno leto obdobja skladnosti na njen račun za skladnost z OPP za katero koli prihodnje leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede, če:

(a)

je zahtevek države članice predložen pred izračunom stanja na računu za skladnost z OPP za zadevno leto;

(b)

prenesena količina presega pozitivno stanje na računu, kot se izračuna v skladu s členom 78, ali

(c)

status računa za skladnost z OPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 84

Prenos neuporabljene upravičenosti do dobropisov naprej

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos celotne neuporabljene upravičenosti do dobropisa ali njenih delov z računa za skladnost z OPP te države članice za zadevno leto obdobja skladnosti na njen račun za skladnost z OPP za katero koli prihodnje leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede, če se prenos začne pred določitvijo stopnje usklajenosti za zadevno leto.

Člen 85

Prenos do 5 % dodeljenih letnih emisij države članice

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za skladnost z OPP zadevne države članice za zadevno leto na račun za skladnost z OPP druge države članice. Tak prenos se ne izvede, če:

(a)

prenesena količina presega 5 odstotkov dodeljenih letnih emisij za zadevno leto, kot so za državo članico, ki začenja prenos, določene v skladu s členom 3(2) Odločbe št. 406/2009/ES, ali presega preostalo razpoložljivo količino;

(b)

je država članica zahtevala prenos na račun za skladnost z OPP za leto pred zadevnim letom ali

(c)

status računa za skladnost z OPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 86

Prenosi po izračunu stanja na računu za skladnost z OPP

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za skladnost z OPP zadevne države članice za zadevno leto na račun za skladnost z OPP druge države članice. Tak prenos se ne izvede, če:

(a)

je zahtevek države članice predložen pred izračunom stanja na računu v skladu s členom 78;

(b)

prenesena količina presega pozitivno stanje na računu, izračunano v skladu s členom 78, ali

(c)

status računa za skladnost z OPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 87

Prenos do 3 % upravičenosti do dobropisov

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos celotne upravičenosti do dobropisov ali njenega dela z računa za skladnost z OPP zadevne države članice za zadevno leto na račun za skladnost z OPP druge države članice. Tak prenos se ne izvede, če:

(a)

je zahtevek države članice predložen pred izračunom stopnje usklajenosti za zadevno leto;

(b)

prenesena količina presega dovoljeno količino države članice, ki znaša 3 odstotke, kot navaja člen 5(6) Odločbe št. 406/2009/ES, od česar se odšteje vsota mednarodnih dobropisov, tCER in lCER, ki so v trenutku določanja stopenj usklajenosti v skladu s členom 79 te uredbe shranjeni na računu za skladnost z OPP, ali

(c)

status računa za skladnost z OPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 88

Prilagoditve

1.   V primeru prilagoditev v skladu s členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES ali kakršne koli druge spremembe vsote iz člena 74 te uredbe, ki bi privedla do povečanja dodeljenih letnih emisij države članice v obdobju skladnosti, centralni administrator ustvari temu primerno število AEA na računu za skupno količino AEA v EU in ustvarjene AEA prenese na ustrezni račun za skladnost z OPP zadevne države članice.

2.   V primeru prilagoditev v skladu s členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES ali kakršne koli druge spremembe vsote iz člena 74 te uredbe, ki bi privedla do zmanjšanja dodeljenih letnih emisij države članice v obdobju skladnosti, centralni administrator prenese temu primerno število AEA z ustreznega računa za skladnost z OPP zadevne države članice na račun za izbris po OPP.

Člen 89

Nadomeščanje tCER in lCER

1.   Kadar je treba posamezno tCER ali lCER med njenim hranjenjem v registru Unije nadomestiti, zadevna država članica v skladu s členom 5(1)(d) Odločbe št. 406/2009/ES zahteva prenos kjotske enote iz svojega registra KP na ustrezni račun pogodbenice v registru Unije.

2.   lCER, ki poteče, se ne upošteva pri določanju stopnje usklajenosti v skladu s členom 79.

Člen 90

Izvedba in razveljavitev prenosov

1.   Za vse prenose, navedene v tem naslovu, se uporabljajo členi 38, 39, 65 in 66.

2.   Pomotoma začeti prenosi na račune za skladnost z OPP se lahko razveljavijo na zahtevo nacionalnega administratorja. V takih primerih se uporablja člen 70(4), (6) in (7).

NASLOV V

SKUPNE TEHNIČNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Tehnične zahteve za sistem registrov

Oddelek 1

Razpoložljivost

Člen 91

Razpoložljivost in zanesljivost registra Unije in EUTL

1.   Centralni administrator sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da:

(a)

je register Unije zastopnikom računov in nacionalnim administratorjem na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu;

(b)

so komunikacijske vezi iz člena 7 med registrom Unije, EUTL in ITL vzpostavljene 24 ur na dan in 7 dni v tednu;

(c)

je v primeru motnje v delovanju osnovne strojne in programske opreme zagotovljena potrebna rezervna strojna oprema in varnostna kopija programske opreme;

(d)

se register Unije in EUTL takoj odzoveta na zahteve zastopnikov računov.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije in EUTL vključujeta zanesljive sisteme in postopke za varovanje vseh pomembnih podatkov ter hitro obnovitev vseh podatkov in operacij v primeru motenj ali nesreče.

3.   Centralni administrator zagotovi, da je motenj v delovanju registra Unije in EUTL čim manj.

Člen 92

Službe za pomoč uporabnikom

1.   Nacionalni administratorji zagotovijo pomoč in podporo imetnikom računov ter zastopnikom računov v registru Unije, ki jih upravljajo, prek nacionalnih služb za pomoč uporabnikom.

2.   Centralni administrator zagotovi podporo nacionalnim administratorjem prek osrednje službe za pomoč uporabnikom, da jim pomaga pri zagotavljanju pomoči v skladu z odstavkom 1.

Oddelek 2

Varnost in preverjanje istovetnosti

Člen 93

Preverjanje istovetnosti v registru Unije in nacionalnih registrih KP

1.   Istovetnost registra Unije preveri EUTL ob upoštevanju specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105.

2.   Države članice in Unija pri vzpostavljanju komunikacijskih vezi iz člena 7 uporabljajo digitalne certifikate, ki jih izda sekretariat UNFCCC ali subjekt, ki ga določi sekretariat UNFCCC, za preverjanje istovetnosti svojih registrov KP pri ITL.

Člen 94

Dostop do računov v registru Unije

1.   Zastopniki računov lahko do svojih računov v registru Unije dostopajo prek varovanega območja registra Unije. Centralni administrator zagotovi, da je varno območje spletne strani registra Unije dostopno prek interneta. Spletna stran registra Unije je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije.

2.   Centralni administrator po odprtju računa platforme v skladu s členom 14(1) ali členom 20(1) vzpostavi povezljivost med platformo in registrom Unije. Centralni administrator zagotovi, da so računi v registru Unije, ko je omogočen dostop prek zunanjih platform za trgovanje v skladu s členom 21(4) in je pooblaščeni predstavnik tudi pooblaščeni predstavnik za račun zunanje platforme za trgovanje, dostopni zunanji platformi za trgovanje, ki jo upravlja imetnik zadevnega računa zunanje platforme za trgovanje.

3.   Komunikacija med pooblaščenimi zastopniki ali platformami in varnim območjem registra Unije je šifrirana ob upoštevanju varnostnih zahtev iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105.

4.   Centralni administrator izvede vse potrebne ukrepe, da ne bi prišlo do nepooblaščenega dostopa do varnega območja spletne strani registra Unije.

5.   Če je varnost poverilnic pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika ogrožena, pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik takoj začasno prekine dostop do zadevnega računa, o tem obvesti administratorja računa in zahteva zamenjavo.

Člen 95

Preverjanje istovetnosti in pooblastitev pooblaščenih zastopnikov v registru Unije

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije vsakemu pooblaščenemu zastopniku in dodatnemu pooblaščenemu zastopniku izda uporabniško ime in geslo za preverjanje njune istovetnosti pri dostopu do registra.

2.   Pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik ima dostop samo do tistih računov v registru Unije, za katere je pooblaščen, in lahko zahteva začetek le tistih postopkov, za katere je pooblaščen v skladu s členom 23. Navedeni dostop oziroma zahteva se opravi prek varnega območja na spletni strani registra Unije.

3.   Poleg uporabniškega imena in gesla iz odstavka 1 pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik uporablja sekundarno preverjanje istovetnosti za dostopanje do registra Unije ob upoštevanju vrst mehanizmov za sekundarno preverjanje istovetnosti, določenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

4.   Administrator računa lahko domneva, da je uporabnik, čigar istovetnost je register Unije uspešno preveril, pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik, registriran na podlagi predloženih digitalnih poverilnic za istovetnost, razen če pooblaščeni zastopnik ali dodatni pooblaščeni zastopnik administratorja računa obvesti, da je bila varnost njegovih poverilnic ogrožena, in zahteva zamenjavo svojih poverilnic.

5.   Pooblaščeni zastopnik izvede vse potrebne ukrepe, da se prepreči izguba, kraja ali ogroženost poverilnic. Pooblaščeni zastopnik v primeru izgube, kraje ali ogroženosti poverilnic o tem nemudoma poroča nacionalnemu administratorju.

Člen 96

Začasna prekinitev vsakega dostopa zaradi kršitve varnostnih predpisov ali varnostnega tveganja

1.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine dostop do registra Unije ali EUTL ali katerega koli njunega dela, če utemeljeno sumi, da je prišlo do kršitve varnostnih predpisov registra Unije ali EUTL ali da za register Unije ali EUTL obstaja resno varnostno tveganje, ki ogroža celovitost sistema, vključno z rezervnimi zmogljivostmi oziroma varnostnimi kopijami iz člena 91.

2.   V primeru kršitve varnostnih predpisov, ki lahko vodi do začasne prekinitve dostopa, nacionalni administrator, ki odkrije kršitev ali varnostno tveganje, centralnega administratorja takoj obvesti o vseh tveganjih za druge dele registra Unije. Centralni administrator obvesti vse nacionalne administratorje.

3.   Če nacionalni administrator odkrije okoliščine, zaradi katerih je treba začasno prekiniti vsak dostop do računov, ki jih upravlja v skladu s to uredbo, o tem centralnega administratorja in imetnike računov obvesti s takim predhodnim obvestilom o začasni prekinitvi, kot je razumno izvedljivo. Centralni administrator čim prej obvesti vse nacionalne administratorje.

4.   Obvestilo iz odstavka 3 vključuje verjeten čas trajanja začasne prekinitve in je jasno prikazano na javnem delu spletne strani EUTL.

Člen 97

Začasna prekinitev dostopa do pravic do emisije ali kjotskih enot v primeru suma goljufije pri transakcijah

1.   Nacionalni administrator ali nacionalni administrator, ki deluje po naročilu pristojnega organa, lahko začasno prekine dostop do pravic ali kjotskih enot v tistem delu registra, ki ga upravlja:

(a)

za obdobje največ štirih tednov, če sumi, da so bile pravice ali kjotske enote predmet transakcij, vpletenih v goljufijo, pranje denarja, financiranje terorizma, korupcijo ali druga huda kazniva dejanja, ali

(b)

na podlagi določb nacionalne zakonodaje, katerih namen je uresničitev zakonitega cilja, oziroma v skladu z njimi.

2.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine dostop do pravic ali kjotskih enot v registru Unije ali EUTL za obdobje največ štirih tednov, če sumi, da so bile pravice ali kjotske enote predmet transakcij, vpletenih v goljufijo, pranje denarja, financiranje terorizma, korupcijo ali druga huda kazniva dejanja.

3.   Nacionalni administrator ali Komisija o začasni prekinitvi nemudoma obvesti pristojni organ pregona.

4.   Od administratorja lahko začasno prekinitev dostopa na podlagi nacionalne zakonodaje ter v skladu z njo zahteva tudi nacionalni organ pregona iz države članice nacionalnega administratorja.

Člen 98

Sodelovanje s pristojnimi organi in obvestila o pranju denarja, financiranju terorizma ali kriminalni dejavnosti

1.   Nacionalni administrator, njegovi direktorji in zaposleni polno sodelujejo z zadevnimi pristojnimi organi, da se vzpostavijo ustrezni in primerni postopki, s pomočjo katerih bo mogoče predvideti in preprečiti operacije, povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma.

2.   Nacionalni administrator, njegovi direktorji in zaposleni polno sodelujejo s finančno obveščevalno enoto (FIU) iz člena 21 Direktive 2005/60/ES tako, da nemudoma:

(a)

na lastno pobudo obvestijo FIU, kadar vedo, sumijo ali imajo utemeljene razloge za sum, da je bilo zagrešeno pranje denarja, financiranje terorizma ali kriminalna dejavnost ali je bil zagrešen poskus teh dejanj;

(b)

FIU na njeno zahtevo posredujejo vse potrebne podatke v skladu s postopki, določenimi v veljavni zakonodaji.

3.   Podatki iz odstavka 2 se posredujejo FIU države članice nacionalnega administratorja. Oseba ali osebe, pristojne za posredovanje informacij iz tega člena, se imenujejo z nacionalnimi ukrepi za prenos politik in postopkov glede zagotavljanja upoštevanja zadevnih predpisov ter komuniciranja iz člena 34(1) Direktive 2005/60/ES.

4.   Država članica nacionalnega administratorja zagotovi, da se nacionalni ukrepi za prenos členov 26 do 29 ter členov 32 in 35 Direktive 2005/60/ES uporabljajo za nacionalnega administratorja.

Člen 99

Začasna prekinitev postopkov

1.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj v EUTL začasno prekine sprejemanje nekaterih ali vseh postopkov, ki izhajajo iz registra Unije, če se ta register ne upravlja in vzdržuje v skladu z določbami te uredbe. Komisija o tem takoj obvesti zadevne nacionalne administratorje.

2.   Centralni administrator lahko začasno prekine začenjanje ali sprejemanje nekaterih ali vseh postopkov v registru Unije zaradi načrtovanega vzdrževanja ali vzdrževanja v sili v registru Unije.

3.   Nacionalni administrator lahko zahteva, naj Komisija znova vzpostavi postopke, začasno prekinjene v skladu z odstavkom 1, če meni, da so pomembne težave, ki so povzročile začasno prekinitev, odpravljene. Če to drži, Komisija centralnemu administratorju naroči, naj te postopke znova vzpostavi. V nasprotnem primeru Komisija zahtevek v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti nacionalnega administratorja, pri čemer navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo zahtevek naslednjič sprejet.

Oddelek 3

Samodejni pregledi, evidentiranje in izvajanje postopkov

Člen 100

Samodejni pregledi postopkov

1.   Vsi postopki morajo izpolnjevati splošne informacijskotehnološke zahteve glede elektronskih sporočil, ki zagotavljajo uspešno pregledovanje, preverjanje in evidentiranje postopka v registru Unije. Vsi postopki morajo izpolnjevati posebne postopkovne zahteve iz te uredbe.

2.   Centralni administrator zagotovi, da EUTL ob upoštevanju specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105 izvaja samodejne preglede vseh postopkov, da bi se odkrile nepravilnosti in razlike, kadar predlagani postopek ne izpolnjuje zahtev iz Direktive 2003/87/ES, Odločbe št. 406/2009/ES in te uredbe.

Člen 101

Odkrivanje razlik

1.   V primeru postopkov, izvedenih prek neposredne komunikacijske vezi med registrom Unije in EUTL iz člena 7(3), centralni administrator zagotovi, da EUTL prekine vse postopke, pri katerih po izvedbi samodejnih pregledov iz člena 102(2) odkrije razlike, ter da o tem obvesti register Unije in administratorja računov, vključenih v prekinjeno transakcijo, tako da pošlje samodejni odgovor s kontrolnimi odzivnimi oznakami. Centralni administrator zagotovi, da register Unije ustrezne imetnike računov takoj obvesti, da je bil postopek prekinjen.

2.   V primeru transakcij iz člena 7(1), izvedenih prek ITL, ITL prekine vse postopke, pri katerih ITL ali EUTL po izvedbi samodejnih pregledov iz člena 102(2) odkrije razlike. Ko ITL prekine transakcijo, centralni administrator zagotovi, da jo prekine tudi EUTL. ITL administratorje vključenih registrov o prekinitvi transakcije obvesti s samodejnim odgovorom s kontrolnimi odzivnimi oznakami. Če je eden od vključenih registrov register Unije, centralni administrator zagotovi, da register Unije s samodejnim odgovorom s kontrolnimi odzivnimi oznakami obvesti tudi administratorja računov v registru Unije, vključenih v prekinjeno transakcijo. Centralni administrator zagotovi, da register Unije ustrezne imetnike računov takoj obvesti, da je bil postopek prekinjen.

Člen 102

Odkrivanje razlik v registru Unije in nacionalnih registrih KP

1.   Centralni administrator in države članice poskrbijo, da register Unije in drugi registri KP vsebujejo kontrolne vhodne in odzivne oznake, da se zagotovi pravilno interpretiranje informacij, ki se izmenjajo v vsakem postopku. Kontrolne oznake ustrezajo oznakam iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105.

2.   Centralni administrator poskrbi, da register Unije pred izvajanjem vseh postopkov in med njim opravi ustrezne samodejne preglede za zagotovitev, da se razlike odkrijejo in nepravilni postopki prekinejo, še preden samodejne preglede izvede EUTL.

Člen 103

Usklajevanje – odkrivanje neskladnosti s strani EUTL

1.   Centralni administrator poskrbi, da EUTL redno izvaja postopek usklajevanja podatkov za zagotovitev, da so zapisi v EUTL o računih, številu kjotskih enot in pravicah do emisije v skladu z enakovrednimi zapisi v registru Unije. Centralni administrator zagotovi, da EUTL evidentira vse postopke.

2.   Če EUTL med postopkom usklajevanja podatkov iz odstavka 1 odkrije neskladnost, pri kateri se informacije o računih, številu kjotskih enot in pravicah do emisije, ki jih register Unije zagotovi kot del rednega postopka usklajevanja, razlikujejo od informacij v EUTL, centralni administrator zagotovi, da EUTL prepreči vsak nadaljnji postopek v zvezi s katerim koli računom, pravicami do emisije ali kjotskimi enotami, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost. Centralni administrator zagotovi, da EUTL centralnega administratorja in administratorje ustreznih računov takoj obvesti o vsaki neskladnosti.

Člen 104

Dokončanje postopkov

1.   Vse transakcije, sporočene ITL v skladu s členom 7(1), so dokončne, ko ITL obvesti EUTL, da je postopek dokončan.

2.   Vse transakcije in drugi postopki, sporočeni EUTL v skladu s členom 7(3), so dokončni, ko EUTL register Unije obvesti, da so postopki dokončani. Centralni administrator zagotovi, da EUTL samodejno prekine transakcijo ali postopek, če se ta ne more dokončati v 24 urah od sporočitve.

3.   Postopek usklajevanja podatkov iz člena 103(1) je dokončen, ko so razrešene vse neskladnosti med informacijami v registru Unije in informacijami v EUTL za določen čas in datum ter ko je postopek usklajevanja podatkov uspešno ponovno začet in dokončan.

Oddelek 4

Specifikacije in upravljanje sprememb

Člen 105

Specifikacije za izmenjavo podatkov in tehnične specifikacije

1.   Komisija nacionalnim administratorjem omogoči dostop do specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij, potrebnih za izmenjavo podatkov med registri in evidencami transakcij, vključno z identifikacijskimi oznakami, samodejnimi pregledi, odzivnimi oznakami in zahtevami glede zapisovanja podatkov, pa tudi preskusnimi postopki in varnostnimi zahtevami, ki so potrebni za začetek izmenjave podatkov.

2.   Specifikacije za izmenjavo podatkov in tehnične specifikacije se določijo ob posvetovanju z delovno skupino administratorjev Odbora za podnebne spremembe in so v skladu s funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami standardov za izmenjavo podatkov za sisteme registrov v okviru Kjotskega protokola, pripravljenimi v skladu s Sklepom 12/CMP.1.

Člen 106

Upravljanje sprememb in izdaj

Če je potrebna nova različica ali izdaja programske opreme registra Unije, centralni administrator zagotovi, da se preskusni postopki iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 105 dokončajo, preden se med novo različico ali izdajo zadevne programske opreme in EUTL ali ITL vzpostavi in aktivira komunikacijska vez.

POGLAVJE 2

Zapisi, poročila, zaupnost in pristojbine

Člen 107

Obdelava informacij in osebnih podatkov

1.   Centralni administrator in države članice zagotovijo, da register Unije, EUTL in drugi registri KP shranjujejo in obdelujejo samo informacije o računih, imetnikih računov in zastopnikih računov, kot so določene v preglednici III-I Priloge III, preglednicah VI-I in VI-II Priloge VI, preglednici VII-I Priloge VII ter preglednici VIII-I Priloge VIII.

2.   V registru Unije, EUTL in drugih registrih KP se ne evidentirajo posebne vrste podatkov, kot so opredeljene v členu 8 Direktive 95/46/ES in členu 10 Uredbe (ES) št. 45/2001.

3.   Centralni administrator in države članice zagotovijo, da se ITL posredujejo samo osebni podatki v zvezi s transakcijami, s katerimi se prenašajo kjotske enote.

Člen 108

Zapisi

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije zapise v zvezi z vsemi postopki, podatki iz evidenc in imetniki računov hrani pet let po zaprtju računa.

Centralni administrator in države članice zagotovijo, da register Unije in drugi registri KP zapise v zvezi z vsemi zadevnimi postopki KP, podatki iz evidenc in imetniki računov KP hranijo 15 let po zaprtju računa ali do razrešitve morebitnih vprašanj v zvezi z njihovim izvajanjem, ki bi se pojavila v okviru organov UNFCCC, kar od tega je dlje.

2.   Centralni administrator zagotovi, da nacionalni administratorji lahko dostopajo do vseh zapisov v registru Unije, povezanih z računi, ki jih upravljajo ali so jih upravljali, ter te zapise pregledujejo in izvažajo.

Člen 109

Poročanje

1.   Centralni administrator na pregleden in organiziran način prek spletne strani EUTL da na voljo informacije iz Priloge XIV prejemnikom, določenim v navedeni prilogi. Centralni administrator sprejme vse razumne ukrepe, da da na voljo informacije iz Priloge XIV tako pogosto, kot določa navedena priloga. Centralni administrator ne objavi dodatnih informacij iz EUTL ali registra Unije, razen če je to dovoljeno na podlagi člena 110.

2.   Tudi nacionalni administratorji lahko na pregleden in organiziran način prek javno dostopne spletne strani dajo na voljo del informacij iz Priloge XIV, do katerih imajo dostop v skladu s členom 110, tako pogosto in tistim prejemnikom, kot je določeno v Prilogi XIV. Nacionalni administratorji ne objavijo dodatnih informacij, ki so v registru Unije, razen če je to dovoljeno na podlagi člena 110.

Člen 110

Zaupnost

1.   Informacije – vključno z vsebino vseh računov, vsemi opravljenimi transakcijami, edinstvenimi identifikacijskimi oznakami enot v primeru pravic ter edinstvenimi številčnimi vrednostmi serijskih številk enot v primeru kjotskih enot, ki se hranijo ali so udeležene v določeni transakciji –, shranjene v EUTL, registru Unije ali katerem koli drugem registru KP, se štejejo za zaupne, razen če nasprotno zahteva pravo Unije ali določbe nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, ki je skladen s to uredbo.

2.   Centralni administrator ali nacionalni administrator lahko podatke, shranjene v registru Unije in EUTL, zagotovi naslednjim subjektom:

(a)

organom pregona in davčnim organom države članice;

(b)

Uradu Evropske komisije za boj proti goljufijam;

(c)

Evropskemu računskemu sodišču;

(d)

uradu Eurojust;

(e)

pristojnim organom iz člena 11 Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta (20) ter iz člena 37(1) Direktive 2005/60/ES;

(f)

pristojnim nacionalnim nadzornim organom;

(g)

nacionalnim administratorjem držav članic in pristojnim organom iz člena 18 Direktive 2003/87/ES.

3.   Podatki se lahko subjektom iz odstavka 2 zagotovijo na podlagi njihovega zahtevka, predloženega centralnemu administratorju ali nacionalnemu administratorju, če so taki zahtevki upravičeni in potrebni za preiskavo, odkrivanje, sodni pregon, upravljanje ali pobiranje davkov, revizijo in finančni nadzor v zvezi z goljufijo, ki vključuje pravice do emisije ali kjotske enote, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji, tržno manipulacijo, v kateri bi utegnili biti uporabljeni računi v registru Unije ali registrih KP, ali kršitvami prava Unije ali nacionalnega prava, s katerim se zagotavlja delovanje sistema Unije za trgovanje z emisijami.

4.   Subjekt, ki pridobi podatke v skladu z odstavkom 3, zagotovi, da se prejeti podatki uporabljajo le za namene, navedene v zahtevku na podlagi odstavka 3, in se niti namerno niti pomotoma ne dajo na voljo osebam, ki niso vključene v načrtovani namen uporabe podatkov. Ta določba tem subjektom ne prepoveduje, da dajo podatke na voljo drugim subjektom iz odstavka 2, če je to potrebno za namene iz zahtevka v skladu z odstavkom 3.

5.   Centralni administrator lahko na zahtevo subjektov iz odstavka 2 tem zagotovi dostop do podatkov o transakcijah za namen odkrivanja sumljivih vzorcev transakcij, pri čemer ti podatki ne omogočajo neposredne identifikacije konkretnih oseb. Subjekti s takim dostopom lahko o sumljivih vzorcih transakcij obvestijo druge subjekte iz odstavka 2.

6.   Europolu se za namene opravljanja njegovih nalog v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ (21) omogoči trajen vpogled v podatke, shranjene v registru Unije in EUTL, vendar brez možnosti poseganja vanje. Europol Komisijo obvešča o tem, na kakšen način uporablja zadevne podatke.

7.   Nacionalni administratorji prek varnih mehanizmov vsem drugim nacionalnim administratorjem in centralnemu administratorju sporočijo imena in istovetnost oseb, ki so jim zavrnili odprtje računa v skladu s členom 22(2)(a), (b) in (c) oziroma so zavrnili njihovo imenovanje za pooblaščene zastopnike ali dodatne pooblaščene zastopnike v skladu s členom 24(5)(a) in (b), ter imena in istovetnost imetnika računa, pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika za tiste račune, do katerih je bil dostop začasno prekinjen v skladu s členom 34, ali račune, ki so bili zaprti v skladu s členom 33. Nacionalni administratorji obvestijo zadevne osebe.

8.   Nacionalni administratorji se lahko odločijo, da bodo nacionalne organe pregona in davčne organe obvestili o vseh transakcijah, ki vključujejo večje število enot od količine, ki jo je določil nacionalni administrator, ter o vseh računih, ki so v obdobju, ki ga je določil nacionalni administrator, vključeni v večje število transakcij, kot je določil nacionalni administrator.

9.   EUTL, register Unije in drugi registri KP od imetnikov računov ne zahtevajo, naj predložijo informacije o cenah v zvezi s pravicami do emisije ali kjotskimi enotami.

10.   Nadzornik dražbe, imenovan v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1031/2010, ima dostop do vseh podatkov v zvezi z računom za izdražene pravice, ki se hrani v registru Unije.

Člen 111

Pristojbine

1.   Centralni administrator imetnikom računov v registru Unije ne zaračunava pristojbin.

2.   Nacionalni administratorji lahko imetnikom računov, ki jih upravljajo, zaračunajo razumne pristojbine.

3.   Nacionalni administratorji o zaračunanih pristojbinah in kakršnih koli spremembah pristojbin obvestijo centralnega administratorja v desetih delovnih dneh. Centralni administrator pristojbine objavi na javni spletni strani.

Člen 112

Motnje delovanja

Centralni administrator zagotovi, da je motenj v delovanju registra Unije čim manj, tako da izvede vse potrebne ukrepe, da zagotovi razpoložljivost in varnost registra Unije in EUTL ter zanesljive sisteme in postopke za varovanje vseh informacij.

NASLOV IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 113

Izvajanje

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za izvajanje te uredbe ter zlasti za omogočanje nacionalnim administratorjem, da delujejo skladno s svojimi obveznostmi v zvezi s preverjanjem in pregledovanjem informacij, predloženih v skladu s členi 22(1), 24(4) in 25(4).

Člen 114

Nadaljnja uporaba računov

Računi, kot so opredeljeni v poglavju 3 naslova I te uredbe, ki so bili odprti ali uporabljeni v skladu z Uredbo (EU) št. 920/2010, se še naprej uporabljajo za namene te uredbe.

Računi platform za trgovanje, odprti v skladu z Uredbo (EU) št. 920/2010, se še naprej uporabljajo kot računi zunanjih platform za trgovanje za namene te uredbe.

Člen 115

Začetek veljavnosti omejitev uporabe

Centralni administrator nacionalnim administratorjem zagotovi seznam računov ETS, na katerih so mednarodni dobropisi, ki se v skladu z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 11a(9) Direktive 2003/87/ES, ne smejo uporabljati po datumu, določenem z navedenimi ukrepi. Nacionalni administrator na podlagi tega seznama od imetnika računa zahteva, naj navede račun KP, na katerega se prenesejo taki mednarodni dobropisi.

Če imetnik računa na zahtevo administratorja ne odgovori v 40 delovnih dneh, administrator mednarodne dobropise prenese na nacionalni račun KP.

Člen 116

Spremembe Uredbe (EU) št. 920/2010

Uredba (EU) št. 920/2010 se spremeni:

(1)

Členi od 3 do 28 se črtajo.

(2)

Člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

Izključeni računi operaterjev zrakoplovov

1.   Če je do roka iz člena 12(2a) Direktive 2003/87/ES za predajo pravic do emisije v registru Unije vrednost preverjenih emisij operaterja zrakoplova, evidentirana za prejšnje leto v skladu s členom 29, enaka nič, register Unije status ustreznega računa operaterja zrakoplova določi kot izključen.

2.   Status računa se v registru Unije znova določi kot odprt, ko vrednost preverjenih emisij za leto pred tekočim letom ni enaka nič.“

(3)

V členu 41 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Če izključeni račun operaterjev zrakoplovov ne prejme pravic do emisije iz odstavka 1, se te pravice do emisije ne ustvarijo na računu, če se pozneje ta status računa znova določi kot odprt.“

(4)

Člen 57 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 57

Hranjenje med obdobji

Register Unije v desetih delovnih dneh po dokončanju klirinških transakcij iz člena 56 izbriše pravice do emisije iz poglavja II, veljavne za obdobje 2008–2012, na uporabniških računih v registru Unije, pri čemer za iste račune izda enako količino pravic do emisije iz poglavja II, veljavnih za obdobje 2013–2020, ter izbriše pravice do emisije iz poglavja III, veljavne za obdobje 2008–2012, na uporabniških računih v registru Unije, pri čemer za iste račune izda enako količino pravic do emisije iz poglavja III, veljavnih za obdobje 2013–2020.“

(5)

V členu 52 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Centralni administrator od najmanjšega depozita, evidentiranega v EUTL, odšteje določen znesek po izvedbi klirinških transakcij v skladu s členom 56. Odbitek je enak celotni količini pravic do emisije iz poglavja III, predanih z računov upravljavcev, ki jih upravlja nacionalni administrator države članice za obdobje 2008–2012, pri čemer se prišteje klirinška vrednost, izračunana v skladu s členom 56(3).“

(6)

Členi od 59 do 79 se črtajo.

Člen 117

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 1193/2011 se razveljavi.

Uredba (EU) št. 920/2010 se razveljavi z učinkom od 1. oktobra 2013.

Člen 118

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 49, 19.2.2004, str. 1.

(3)  UL L 140, 5.6.2009, str. 136.

(4)  UL L 270, 14.10.2010, str. 1.

(5)  UL L 140, 5.6.2009, str. 63.

(6)  UL L 302, 18.11.2010, str. 1.

(7)  UL L 315, 29.11.2011, str. 1.

(8)  UL L 130, 17.5.2011, str. 1.

(9)  UL L 316, 16.11.2006, str. 12.

(10)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(11)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(12)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(13)  UL L 270, 14.10.2010, str. 1.

(14)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(15)  UL L 181, 12.7.2012, str. 1.

(16)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15.

(17)  UL L 290, 6.11.2010, str. 39.

(18)  UL L 87, 31.3.2009, str. 109.

(19)  UL L 140, 5.6.2009, str. 63.

(20)  UL L 96, 12.4.2003, str. 16.

(21)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.


PRILOGA I

Preglednica I-I

Vrste računov in vrste enot, ki se lahko hranijo na vsaki vrsti računa (člen 9)

Ime vrste računa

Imetnik računa

Administrator računa

Število računov te vrste

Nekjotske enote

Kjotske enote

pravice do emisije

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU iz RMU

splošne pravice

pravice za letalstvo

I.   

Upravljavski računi ETS v registru Unije

Račun za skupno količino pravic v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za dražbe v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za dodelitev pravic v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za rezervo za nove udeležence v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za dražbe za letalstvo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za posebno rezervo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za izbris v Uniji

EU

centralni administrator

1

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za izdražene pravice

dražitelj, dražbeni sistem, klirinški sistem ali sistem poravnave

nacionalni administrator, ki je odprl račun

eden ali več za vsak dražbeni sistem

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za mednarodne dobropise v EU

EU

centralni administrator

2

ne

ne

ne

ne

da  (2)

da  (2)

ne

ne

Račun za zamenjavo dobropisov v EU

EU

centralni administrator

2

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

II.   

Računi ETS v registru Unije

Račun upravljavca

upravljavec

nacionalni administrator države članice, v kateri se nahaja naprava

eden za vsako napravo

da

ne

ne

ne

da  (2)

da  (2)

ne

ne

Račun operaterja zrakoplova

operater zrakoplova

nacionalni administrator države članice, ki upravlja operaterja zrakoplova

eden za vsakega operaterja zrakoplova

da

da

ne

ne

da  (2)

da  (2)

ne

ne

Osebni račun

oseba

nacionalni administrator ali centralni administrator, ki je odprl račun

kot se odobri

da

da

ne

ne

da  (2)

da  (2)

ne

ne

Nacionalni račun

država članica

nacionalni administrator države članice, ki je imetnica računa

eden ali več za vsako državo članico

da

da

ne

ne

da  (2)

da  (2)

ne

ne

III.   

Računi za trgovanje ETS v registru Unije

Račun za trgovanje

oseba

nacionalni administrator ali centralni administrator, ki je odprl račun

kot se odobri

da

da

ne

ne

da  (2)

da  (2)

ne

ne

IV.   

Drugi računi ETS v registru Unije

Račun zunanje platforme za trgovanje

zunanja platforma za trgovanje

nacionalni administrator, ki je odprl račun

eden na državo članico za vsako zunanjo platformo za trgovanje

Na tej vrsti računa se ne hrani nobena enota.

Račun preveritelja

preveritelj

nacionalni administrator, ki je odprl račun

eden na državo članico za vsakega preveritelja

Na tej vrsti računa se ne hrani nobena enota.

Račun nacionalne upravne platforme

država članica

centralni administrator

največ eden za vsako državo članico

Na tej vrsti računa se ne hrani nobena enota.

V.   

Računi KP v združenem sistemu evropskih registrov

Račun pogodbenice

pogodbenica Kjotskega protokola

administrator registra KP (v registru Unije: centralni administrator)

vsaj eden

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

Račun za preklic

1

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

Račun za umik iz obtoka

1

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

Depozitni račun ETS AAU

1

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

Račun za nadomestitev tCER

EU

centralni administrator

1

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

Račun za nadomestitev lCER

EU

centralni administrator

1

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

Osebni račun (3)

oseba

nacionalni administrator ali centralni administrator, ki je odprl račun

1

ne

ne

ne

odvisno od DČ (1)

odvisno od DČ (1)

odvisno od DČ (1)

odvisno od DČ (1)

odvisno od DČ (1)

VI.   

Računi za obračunavanje transakcij iz naslova IV

Račun za skupno količino AEA v EU

EU

centralni administrator

1

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za izbris po OPP

EU

centralni administrator

1

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

Račun za skladnost z OPP

država članica

centralni administrator

eden za vsako od 8 let obdobja skladnosti za vsako državo članico

ne

ne

da

ne

da

da

da

ne


(1)  Nacionalni administrator države članice se lahko odloči, ali se ta vrsta enote lahko hrani na tej vrsti računa.

(2)  Razen enot, ki ne izpolnjujejo pogojev za uporabo v skladu s členoma 11a in 11b Direktive 2003/87/ES, členom 58 te uredbe in ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 11a(9) Direktive 2003/87/ES.

(3)  Na računih KP upravljavcev, ki so bili v nacionalnih registrih KP pred združitvijo iz člena 8(4), se lahko hranijo iste vrste enot.


PRILOGA II

Pogoji (člen 11)

Plačilo pristojbin

1.

Pogoji v zvezi z morebitnimi pristojbinami za registre za odpiranje in vodenje računov.

Sprememba temeljnih pogojev

2.

Sprememba temeljnih pogojev, da ti odražajo spremembe te uredbe ali spremembe nacionalne zakonodaje.

Reševanje sporov

3.

Določbe o sporih med imetniki računov in izbiri sodišča za nacionalnega administratorja.

Odgovornost

4.

Omejitev odgovornosti za nacionalnega administratorja.

5.

Omejitev odgovornosti za imetnika računa.


PRILOGA III

Informacije, ki jih je treba predložiti skupaj z zahtevkom za odprtje računa (členi 13, 14 in 19)

1.

Informacije iz preglednice III-I.

Preglednica III-I

Podatki o vseh računih

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

Identifikacijska oznaka računa (določi jo register Unije)

O

vnaprej določena

ne

n.r.

ne

2

Vrsta računa

O

izbirna

ne

n.r.

da

3

Ciljno obdobje

O

izbirna

ne

n.r.

da

4

Identifikacijska oznaka imetnika računa (določi jo register Unije)

O

odprta

da

da

ne

5

Ime imetnika računa

O

odprta

da

da

da

6

Identifikator računa (določi ga imetnik računa)

O

odprta

da

ne

ne

7

Naslov imetnika računa – država

O

izbirna

da

da

da

8

Naslov imetnika računa – regija ali zvezna država

N

odprta

da

da

da

9

Naslov imetnika računa – kraj

O

odprta

da

da

da

10

Naslov imetnika računa – poštna številka

O

odprta

da

da

da

11

Naslov imetnika računa – 1. vrstica

O

odprta

da

da

da

12

Naslov imetnika računa – 2. vrstica

N

odprta

da

da

da

13

Matična številka podjetja imetnika računa

O

odprta

da

da

da

14

Telefonska številka 1 imetnika računa

O

odprta

da

ne

ne

15

Telefonska številka 2 imetnika računa

O

odprta

da

ne

ne

16

E-naslov imetnika računa

O

odprta

da

ne

ne

17

Datum rojstva (za fizične osebe)

O za fizične osebe

odprta

ne

n.r.

ne

18

Kraj rojstva – kraj (za fizične osebe)

O za fizične osebe

odprta

ne

n.r.

ne

19

Kraj rojstva – država

N

odprta

ne

n.r.

ne

20

Vrsta osebnega dokumenta (za fizične osebe)

O

izbirna

da

da

ne

21

Številka osebnega dokumenta (za fizične osebe)

O

odprta

da

da

ne

22

Datum poteka veljavnosti osebnega dokumenta

N

odprta

da

da

ne

23

Registracijska številka DDV s kodo države

O, če obstaja

odprta

da

da

ne

24

Datum odprtja računa

O

vnaprej določena

ne

n.r.

da

25

Datum zaprtja računa

N

vnaprej določena

da

da

da

2.

Identifikator računa je znotraj sistema registra edinstven.


PRILOGA IV

Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa za izdražene pravice, osebnega računa, računa za trgovanje ali računa zunanje platforme za trgovanje (členi 15, 18 in 20)

1.

Informacije iz preglednice III-I Priloge III. (Identifikacijska oznaka računa in alfanumerični identifikator sta znotraj sistema registra edinstvena.)

2.

Dokaz, da ima oseba, ki zaprosi za odprtje računa, odprt bančni račun v državi članici Evropskega gospodarskega prostora.

3.

Dokaz o istovetnosti fizične osebe, ki zaprosi za odprtje računa, ki je lahko kopija:

(a)

osebne izkaznice, ki jo je izdala država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj;

(b)

potnega lista.

4.

Dokaz o naslovu stalnega prebivališča imetnika računa, ki je fizična oseba, ki je lahko kopija:

(a)

osebnega dokumenta, predloženega v skladu s točko 3, če je v njem naveden naslov stalnega prebivališča;

(b)

katerega koli drugega osebnega dokumenta, ki so ga izdale oblasti in ki vključuje naslov stalnega prebivališča;

(c)

izjave lokalnih organov o stalnem prebivališču predlagane osebe, če država stalnega prebivališča ne izdaja osebnih dokumentov, na katerih je naveden naslov stalnega prebivališča;

(d)

katerega koli drugega dokumenta, ki je v državi članici administratorja računa običajno sprejet kot dokaz o stalnem prebivališču predlagane osebe.

5.

V primeru, da za odprtje računa zaprosi pravna oseba, naslednje dokumente:

(a)

kopijo aktov o ustanovitvi pravne osebe in kopijo dokumenta, ki dokazuje registracijo pravne osebe;

(b)

podatke o bančnem računu;

(c)

potrdilo o registraciji za DDV;

(d)

podatke o dejanskem lastniku pravne osebe, kot je opredeljen v Direktivi 2005/60/ES, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja;

(e)

seznam direktorjev;

(f)

kopijo letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov, ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopijo računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja.

6.

Dokaz o sedežu imetnika računa, ki je pravna oseba, če to ni razvidno iz dokumenta, predloženega v skladu s točko 5.

7.

Izpis iz kazenske evidence za fizično osebo, ki zaprosi za odprtje računa, ali če gre za pravno osebo, izpis iz kazenske evidence za njene direktorje.

8.

Vse kopije dokumentov, ki so predloženi kot dokazi v skladu s to prilogo, morajo biti overjene kot verodostojne kopije pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni administrator. Kopije dokumentov, ki so bili izdani izven države članice, ki zahteva kopijo, morajo biti legalizirane. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka.

9.

Administrator računa lahko zahteva, naj se predloženim dokumentom priloži sodno overjen prevod v jezik, ki ga določi administrator.

10.

Administrator računa lahko namesto pridobivanja dokumentov v papirni obliki uporabi elektronska sredstva za preverjanje dokazov, ki jih je treba predložiti v skladu s to prilogo.


PRILOGA V

Dodatne informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa preveritelja (člen 21)

1.

Dokument, ki dokazuje, da je oseba, ki zaprosi za odprtje računa, akreditirana kot preveritelj v skladu s členom 15 Direktive 2003/87/ES.


PRILOGA VI

Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa upravljavca (člen 16)

1.

Informacije iz preglednice III-I Priloge III.

2.

Na podlagi podatkov, zagotovljenih v skladu s preglednico III-I Priloge III, je upravljavec naprave imetnik računa. Ime imetnika računa je isto kot ime fizične ali pravne osebe, ki je imetnik ustreznega dovoljenja za emisije toplogrednih plinov.

3.

Informacije iz preglednic VI-I in VI-II te priloge.

Preglednica VI-I

Podatki o računu upravljavca

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

Identifikacijska oznaka naprave

O

vnaprej določena

ne

da

2

Identifikacijska oznaka dovoljenja

O

odprta

da

da

da

3

Datum začetka veljavnosti dovoljenja

O

odprta

ne

da

4

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

N

odprta

da

da

da

5

Ime naprave

O

odprta

da

da

da

6

Vrsta dejavnosti naprave

O

izbirna

da

da

da

7

Naslov naprave – država

O

vnaprej določena

da

da

da

8

Naslov naprave – regija ali zvezna država

N

odprta

da

da

da

9

Naslov naprave – kraj

O

odprta

da

da

da

10

Naslov naprave – poštna številka

O

odprta

da

da

da

11

Naslov naprave – 1. vrstica

O

odprta

da

da

da

12

Naslov naprave – 2. vrstica

N

odprta

da

da

da

13

Telefonska številka 1 naprave

O

odprta

da

ne

ne

14

Telefonska številka 2 naprave

O

odprta

da

ne

ne

15

E-naslov naprave

O

odprta

da

ne

ne

16

Matična družba

N

odprta

da

ne

da

17

Hčerinska družba

N

odprta

da

ne

da

18

Identifikacijska številka EPRTR

O, če obstaja

odprta

da

ne

da

19

Zemljepisna širina

N

odprta

da

ne

da

20

Zemljepisna dolžina

N

odprta

da

ne

da

Preglednica VI-II

Podatki o kontaktni osebi za napravo

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

Preveritelj

N

izbirna

da

ne

ne

 

Ime družbe

N

odprta

da

ne

ne

 

Oddelek družbe

N

odprta

da

ne

ne

2

Ime kontaktne osebe v državi članici

N

odprta

da

ne

ne

3

Priimek kontaktne osebe v državi članici

N

odprta

da

ne

ne

4

Naslov kontaktne osebe – država

N

vnaprej določena

da

ne

ne

5

Naslov kontaktne osebe – regija ali zvezna država

N

odprta

da

ne

ne

6

Naslov kontaktne osebe – kraj

N

odprta

da

ne

ne

7

Naslov kontaktne osebe – poštna številka

N

odprta

da

ne

ne

8

Naslov kontaktne osebe – 1. vrstica

N

odprta

da

ne

ne

9

Naslov kontaktne osebe – 2. vrstica

N

odprta

da

ne

ne

10

Telefonska številka 1 kontaktne osebe

N

odprta

da

ne

ne

11

Telefonska številka 2 kontaktne osebe

N

odprta

da

ne

ne

12

E-naslov kontaktne osebe

N

odprta

da

ne

ne


PRILOGA VII

Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa operaterja zrakoplova (člen 17)

1.

Informacije iz preglednice III-I Priloge III in preglednice VII-I Priloge VII.

2.

Na podlagi podatkov, zagotovljenih v skladu s preglednico III-I, je operater zrakoplova imetnik računa. Ime, evidentirano za imetnika računa, je isto kot ime v načrtu spremljanja. Če je ime v načrtu spremljanja zastarelo, se uporabi ime iz trgovskega registra ali ime, ki ga uporablja Eurocontrol.

Preglednica VII–I

Podatki o računu operaterja zrakoplova

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

Identifikacijska oznaka operaterja zrakoplova (dodeli jo register Unije)

O

odprta

ne

da

2

Edinstvena oznaka iz Uredbe Komisije št. 748/2009

O

odprta

da

da

da

3

Klicna koda (označevalnik ICAO)

N

odprta

da

da

da

4

Identifikacijska oznaka načrta spremljanja

O

odprta

da

da

da

5

Načrt spremljanja – prvo leto izvajanja

O

odprta

ne

da

6

Načrt spremljanja – leto poteka veljavnosti

N

odprta

da

da

da

3.

Klicna koda je označevalnik Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) v polju 7 načrta leta ali, če ni na voljo, registrska oznaka zrakoplova.


PRILOGA VIII

Informacije o pooblaščenih zastopnikih in dodatnih pooblaščenih zastopnikih, ki jih je treba predložiti administratorju računa (člen 24)

1.

Informacije iz preglednice VIII-I Priloge VIII.

Preglednica VIII-I

Podatki o pooblaščenem zastopniku

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

Identifikacijska oznaka osebe

O

odprta

ne

n.r.

ne

2

Vrsta zastopnika računa

O

izbirna

da

ne

ne

3

Ime

O

odprta

da

da

ne

4

Priimek

O

odprta

da

da

ne

5

Naziv

N

odprta

da

ne

ne

6

Naziv delovnega mesta

N

odprta

da

ne

ne

 

Ime družbe

N

odprta

da

ne

ne

 

Oddelek družbe

N

odprta

da

ne

ne

7

Država

O

vnaprej določena

ne

n.r.

ne

8

Regija ali zvezna država

N

odprta

da

da

ne

9

Kraj

O

odprta

da

da

ne

10

Poštna številka

O

odprta

da

da

ne

11

Naslov – 1. vrstica

O

odprta

da

da

ne

12

Naslov – 2. vrstica

N

odprta

da

da

ne

13

Telefonska številka 1

O

odprta

da

ne

ne

14

Mobilni telefon

O

odprta

da

da

ne

15

E-naslov

O

odprta

da

da

ne

16

Datum rojstva

O

odprta

ne

n.r.

ne

17

Kraj rojstva – kraj

O

odprta

ne

n.r.

ne

18

Kraj rojstva – država

O

odprta

ne

n.r.

ne

19

Vrsta osebnega dokumenta

O

izbirna

da

da

ne

20

Številka osebnega dokumenta

O

odprta

da

da

ne

21

Datum poteka veljavnosti osebnega dokumenta

N

odprta

da

da

ne

22

Izbrani jezik

N

izbirna

da

ne

ne

23

Raven zaupnosti

N

izbirna

da

ne

ne

24

Pravice dodatnega zastopnika računa

O

več možnosti

da

da

ne

2.

Podpisana izjava imetnika računa, v kateri je navedeno, da želi določeno osebo imenovati za pooblaščenega zastopnika ali dodatnega pooblaščenega zastopnika, poleg tega je v izjavi potrjeno, da ima pooblaščeni zastopnik pravico do začenjanja transakcij ali da ima dodatni pooblaščeni zastopnik pravico do odobritve transakcij v imenu imetnika računa, navedene pa so tudi morebitne omejitve te pravice.

3.

Dokaz o istovetnosti predlagane osebe, ki je lahko kopija enega izmed naslednjih dokumentov:

(a)

osebne izkaznice, ki jo je izdala država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj;

(b)

potnega lista.

4.

Dokaz o naslovu stalnega prebivališča predlagane osebe, ki je lahko kopija enega izmed naslednjih dokumentov:

(a)

osebnega dokumenta, predloženega v skladu s točko 3, če je v njem naveden naslov stalnega prebivališča;

(b)

katerega koli drugega osebnega dokumenta, ki so ga izdale oblasti in ki vključuje naslov stalnega prebivališča;

(c)

izjave lokalnih organov o stalnem prebivališču predlagane osebe, če država stalnega prebivališča ne izdaja osebnih dokumentov, na katerih je naveden naslov stalnega prebivališča;

(d)

katerega koli drugega dokumenta, ki je v državi članici administratorja računa običajno sprejet kot dokaz o stalnem prebivališču predlagane osebe.

5.

Izpis iz kazenske evidence za predlagano osebo.

6.

Vse kopije dokumentov, ki so predloženi kot dokazi v skladu s to prilogo, morajo biti overjene kot verodostojne kopije pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni administrator. Kopije dokumentov, ki so bili izdani izven države članice, ki zahteva kopijo, morajo biti legalizirane. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka.

7.

Administrator računa lahko zahteva, naj se predloženim dokumentom priloži sodno overjen prevod v jezik, ki ga določi nacionalni administrator.

8.

Administrator računa lahko namesto pridobivanja dokumentov v papirni obliki uporabi elektronska sredstva za preverjanje dokazov, ki jih je treba predložiti v skladu s to prilogo.


PRILOGA IX

Oblike za predložitev podatkov o letnih emisijah (člen 35)

1.

Podatki o emisijah upravljavcev vključujejo informacije iz preglednice IX-I, pri tem pa se upošteva elektronska oblika za predložitev podatkov o emisijah, ki je opisana v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 105.

Preglednica IX–I

Podatki o emisijah upravljavcev

1

Identifikacijska oznaka naprave ali operaterja zrakoplova

 

2

Leto poročanja

 

Emisije toplogrednih plinov

 

v tonah

v tonah ekvivalenta CO2

3

Emisije CO2

 

 

4

Emisije N2O

 

 

5

Emisije PFC

 

 

6

Skupne emisije

Formula


PRILOGA X

Preglednica nacionalnih dodelitev za obdobje 2013–2020 (člen 51)

Št. vrstice

 

Količina brezplačno dodeljenih splošnih pravic

 

v skladu s členom 10a(7) Direktive 2003/87/ES

v skladu s členom 10c Direktive 2003/87/ES (prenosljive)

v skladu z drugo določbo Direktive 2003/87/ES

skupaj

 

1

Koda države članice

 

 

 

 

ročni vnos

2

 

Identifikacijska oznaka naprave

 

 

 

 

ročni vnos

3

 

Količina, ki bo dodeljena:

 

 

 

 

 

4

 

 

v letu 2013

 

 

 

 

ročni vnos

5

 

 

v letu 2014

 

 

 

 

ročni vnos

6

 

 

v letu 2015

 

 

 

 

ročni vnos

7

 

 

v letu 2016

 

 

 

 

ročni vnos

8

 

 

v letu 2017

 

 

 

 

ročni vnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

v letu 2018

 

 

 

 

ročni vnos

10

 

 

v letu 2019

 

 

 

 

ročni vnos

11

 

 

v letu 2020

 

 

 

 

ročni vnos

Vrstice od 2 do 11 se ponovijo za vsako napravo.


PRILOGA XI

Preglednica nacionalnih dodelitev za letalstvo za obdobje 2013–2020 (člen 54)

Št. vrstice

 

Količina brezplačno dodeljenih pravic za letalstvo

 

v skladu s členom 3e Direktive 2003/87/ES

v skladu s členom 3f Direktive 2003/87/ES

skupaj

 

1

Koda države članice

 

 

 

ročni vnos

2

 

Identifikacijska oznaka operaterja zrakoplova

 

 

 

ročni vnos

3

 

Količina, ki bo dodeljena

 

 

 

 

4

 

 

v letu 2013

 

 

 

ročni vnos

5

 

 

v letu 2014

 

 

 

ročni vnos

6

 

 

v letu 2015

 

 

 

ročni vnos

7

 

 

v letu 2016

 

 

 

ročni vnos

8

 

 

v letu 2017

 

 

 

ročni vnos

9

 

 

v letu 2018

 

 

 

ročni vnos

10

 

 

v letu 2019

 

 

 

ročni vnos

11

 

 

v letu 2020

 

 

 

ročni vnos

Vrstice od 2 do 11 se ponovijo za vsakega operaterja zrakoplova.


PRILOGA XII

Preglednica nacionalne upravičenosti do mednarodnih dobropisov za obdobje 2008–2020 (člen 59)

Št. vrstice

 

Upravičenost do mednarodnih dobropisov

 

v skladu s tretjim pododstavkom člena 11a(8) Direktive 2003/87/ES

v skladu z drugo določbo člena 11a(8) Direktive 2003/87/ES

skupaj

 

1

Koda države članice

 

 

 

ročni vnos

2

 

Identifikacijska oznaka naprave

 

 

 

ročni vnos

3

 

Začetna upravičenost do mednarodnih dobropisov

 

 

 

ročni vnos

4

 

Identifikacijska oznaka operaterja zrakoplova

 

 

 

ročni vnos

5

 

Začetna upravičenost do mednarodnih dobropisov

 

 

 

ročni vnos

Vrstici 2 in 3 se ponovita za vsako napravo.

Vrstici 4 in 5 se ponovita za vsakega operaterja zrakoplova.


PRILOGA XIII

Preglednica dražb (člen 63)

Št. vrstice

Podatki o dražbenem sistemu

 

 

1

Identifikacijska oznaka dražbenega sistema

 

 

2

Istovetnost nadzornika dražbe

 

 

3

Številka računa za izdražene pravice

 

 

4

Podatki o posameznih dražbah (splošnih pravic/pravic za letalstvo)

 

5

Posamezni obseg dražbe

Datum in čas dobave na račun za izdražene pravice

Istovetnost dražitelja(-ev) na posameznih dražbah

ročni vnos

6

 

 

 

ročni vnos

7

 

ročni vnos

8

 

ročni vnos

9

 

ročni vnos

10

 

ročni vnos

11

 

ročni vnos

12

 

ročni vnos

13

 

 

 

ročni vnos

14

 

ročni vnos

15

 

ročni vnos

16

 

ročni vnos

17

 

ročni vnos

18

 

ročni vnos

19

 

ročni vnos


PRILOGA XIV

Zahteve za poročanje centralnega administratorja (člen 109)

I.   INFORMACIJE REGISTRA UNIJE V ZVEZI S SISTEMOM UNIJE ZA TRGOVANJE Z EMISIJAMI

Informacije, ki so na voljo javnosti

1.

EUTL na svoji javni spletni strani za vsak račun prikaže naslednje informacije:

(a)

vse informacije, ki so v preglednici III-I Priloge III, preglednici VI-I Priloge VI in preglednici VII-I Priloge VII označene kot informacije za „prikaz na javni spletni strani EUTL“. Te informacije se posodobijo vsakih 24 ur;

(b)

pravice do emisije, dodeljene posameznim imetnikom računov na podlagi členov 43 in 44. Te informacije se posodobijo vsakih 24 ur;

(c)

status računa v skladu s členom 10(1). Te informacije se posodobijo vsakih 24 ur;

(d)

število pravic, predanih v skladu s členom 67;

(e)

število preverjenih emisij skupaj z njegovimi popravki za napravo, povezano z računom upravljavca za leto X, pri čemer se to število prikaže od 1. aprila leta (X + 1);

(f)

simbol in izjavo, ki kažeta, ali je naprava ali operater zrakoplova, povezan z računom upravljavca ali operaterja, do 30. aprila predal količino pravic do emisije, ki je vsaj enaka vsem njegovim emisijam v vseh preteklih letih. Simboli in izjave, ki morajo biti prikazani, so določeni v preglednici XIV-I. Simbol se posodobi 1. maja in se razen dodatka zvezdice (*) v primerih, opisanih v vrstici 5 preglednice XIV-I, ne spremeni do 1. maja naslednjega leta.

Preglednica XIV-I

Izjave o izpolnjevanju pogojev

Št. vrstice

Stopnja usklajenosti v skladu s členom 34

Ali so preverjene emisije evidentirane za celotno prejšnje leto?

Simbol

Izjava

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

0 ali katero koli pozitivno število

da

A

„Število pravic do emisije, predanih do 30. aprila, je večje ali enako kot preverjene emisije.“

2

katero koli negativno število

da

B

„Število pravic do emisije, predanih do 30. aprila, je manjše od preverjenih emisij.“

3

katero koli število

ne

C

„Preverjene emisije za prejšnje leto do 30. aprila niso bile vnesene.“

4

katero koli število

ne (ker sta bila postopek predaje pravic do emisije in/ali postopek posodabljanja preverjenih emisij za register države članice začasno prekinjena)

X

„Vnos preverjenih emisij in/ali predaja do 30. aprila nista bila mogoča, ker sta bila postopek predaje pravic do emisije in/ali postopek posodabljanja preverjenih emisij za register države članice začasno prekinjena.“

5

katero koli število

da ali ne (vendar to pozneje posodobi pristojni organ)

* [poleg prvotnega simbola]

„Preverjene emisije je ocenil ali popravil pristojni organ.“

2.

EUTL na svoji javni spletni strani prikaže in vsakih 24 ur posodobi naslednje splošne informacije:

(a)

preglednico nacionalnih dodelitev za vsako državo članico, vključno z navedbami morebitnih sprememb preglednice v skladu s členom 52;

(b)

preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo za vsako državo članico, vključno z navedbami morebitnih sprememb preglednice v skladu s členom 55;

(c)

preglednico upravičenosti do mednarodnih dobropisov za vsako državo članico;

(d)

skupno število pravic do emisije, ERU in CER, ki so bili prejšnji dan na vseh uporabniških računih v registru Unije;

(e)

seznam vrst kjotskih enot, razen CER in ERU, ki se lahko hranijo na uporabniških računih v registrih KP, ki jih upravlja posamezni nacionalni administrator v skladu s Prilogo I;

(f)

posodobljene informacije v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za mednarodne dobropise v skladu s členoma 11a in 11b Direktive 2003/87/ES, členom 58 te uredbe ter morebitnimi ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 11a(9) Direktive 2003/87/ES;

(g)

pristojbine, ki jih nacionalni administratorji zaračunajo v skladu s členom 111.

3.

EUTL na svoji javni spletni strani 30. aprila vsako leto objavi naslednje splošne informacije:

(a)

vsoto preverjenih emisij države članice, vneseno za prejšnje koledarsko leto kot delež vsote preverjenih emisij za leto pred zadevnim letom;

(b)

delež za račune, ki jih upravlja posamezna država članica, v številu in obsegu vseh transakcij za prenos pravic do emisije in kjotskih enot v prejšnjem koledarskem letu;

(c)

delež za račune, ki jih upravlja posamezna država članica, v številu in obsegu vseh transakcij za prenos pravic do emisije in kjotskih enot med računi, ki jih upravljajo različne države članice, v prejšnjem koledarskem letu.

4.

EUTL v zvezi z vsako dokončano transakcijo, ki je bila v EUTL evidentirana do 30. aprila zadevnega leta, na svoji javni spletni strani 1. maja tri leta pozneje objavi naslednje informacije:

(a)

ime imetnika računa, ki je začel prenos, in identifikator tega računa;

(b)

ime imetnika prevzemnega računa in identifikator tega računa;

(c)

količino pravic do emisije ali kjotskih enot, vključenih v transakcijo, brez edinstvene identifikacijske oznake enote za pravice in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote;

(d)

identifikacijsko oznako transakcije;

(e)

datum in čas, ko je bila transakcija dokončana (po srednjeevropskem času);

(f)

vrsto transakcije.

Informacije, ki so na voljo imetnikom računov

5.

Register Unije na delu svoje spletne strani, ki je dostopen samo imetniku računa, prikazuje in v realnem času posodablja naslednje informacije:

(a)

trenutna lastništva nad pravicami do emisije in kjotskimi enotami, brez edinstvene identifikacijske oznake enote za pravice in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote;

(b)

seznam predlaganih transakcij, ki jih je začel zadevni imetnik računa, pri čemer so za vsako predlagano transakcijo navedeni:

(i)

elementi iz točke 4 te priloge;

(ii)

datum in čas, ko je bila transakcija predlagana (po srednjeevropskem času);

(iii)

trenutni status zadevne predlagane transakcije;

(iv)

vse vrnjene odzivne oznake, ki so posledica pregledov, ki sta jih opravila register in EUTL;

(c)

seznam pravic do emisije ali kjotskih enot, ki jih je ta račun pridobil po dokončanih transakcijah, s podrobno navedbo elementov iz točke 4 za vsako transakcijo;

(d)

seznam pravic do emisije ali kjotskih enot, ki so bile prenesene z zadevnega računa po dokončanih transakcijah, s podrobno navedbo elementov iz točke 4 te priloge za vsako transakcijo.

Informacije, ki so na voljo nacionalnim administratorjem

6.

Register Unije na delu svoje spletne strani, ki je dostopen le nacionalnim administratorjem, prikazuje: imetnike računov in pooblaščene zastopnike, katerih dostop do katerega koli računa v registru Unije je nacionalni administrator začasno prekinil v skladu s členom 34.

II.   INFORMACIJE V ZVEZI Z OBRAČUNAVANJEM TRANSAKCIJ V SKLADU Z ODLOČBO ŠT. 406/2009/ES

Informacije, ki so na voljo javnosti

7.

Centralni administrator javno objavi in, če je to ustrezno, vsakih 24 ur posodobi naslednje informacije za vsak račun:

(a)

vse informacije, ki so v preglednici III-I Priloge III označene kot informacije za „prikaz na javni spletni strani EUTL“;

(b)

dodeljene letne emisije, kot so določene v skladu s členom 3(2) Odločbe št. 406/2009/ES in vsemi nadaljnjimi prilagoditvami na podlagi člena 10 Odločbe št. 406/2009/ES;

(c)

status vsakega računa za skladnost z OPP v skladu s členom 10;

(d)

skupno število ERU, CER, tCER in lCER, uporabljenih v skladu s členom 81;

(e)

ustrezne podatke o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 77;

(f)

stopnjo usklajenosti v skladu s členom 79 za vsak račun za skladnost z OPP, kot sledi:

(i)

A za skladnost;

(ii)

I za neskladnost;

(g)

količino emisij toplogrednih plinov, vneseno v skladu s členom 80;

(h)

naslednje informacije o vsaki dokončani transakciji, evidentirani v EUTL:

(i)

ime in identifikacijsko oznako imetnika računa, ki je začel prenos;

(ii)

ime in identifikacijsko oznako imetnika prevzemnega računa;

(iii)

količino AEA ali upravičenost do dobropisov, vključeno v transakcijo, brez edinstvene identifikacijske oznake enote za AEA;

(iv)

identifikacijsko oznako transakcije;

(v)

datum in čas, ko je bila transakcija dokončana (po srednjeevropskem času);

(vi)

vrsto transakcije.

Informacije, ki so na voljo imetnikom računov

8.

Register Unije na delu svoje spletne strani, ki je dostopen samo imetniku računa, prikazuje in v realnem času posodablja naslednje informacije:

(a)

trenutna lastništva nad AEA, upravičenostjo do dobropisov in kjotskimi enotami, brez edinstvene identifikacijske oznake enote za AEA in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote;

(b)

seznam predlaganih transakcij, ki jih je začel zadevni imetnik računa, pri čemer so za vsako predlagano transakcijo navedeni:

(i)

elementi iz točke 7(f)(i) te priloge;

(ii)

datum in čas, ko je bila transakcija predlagana (po srednjeevropskem času);

(iii)

trenutni status zadevne predlagane transakcije;

(iv)

vse vrnjene odzivne oznake, ki so posledica pregledov, ki sta jih opravila register in EUTL;

(c)

seznam AEA, kjotskih enot in upravičenosti do dobropisov, ki jih je ta račun pridobil po dokončanih transakcijah, s podrobno navedbo elementov iz točke 7(f)(i) te priloge za vsako transakcijo;

(d)

seznam AEA in upravičenosti do dobropisov, ki so bile prenesene z zadevnega računa po dokončanih transakcijah, s podrobno navedbo elementov iz točke 7(f)(i) te priloge za vsako transakcijo.


Na vrh