EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R1311

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

UL L 347, 20.12.2013, str. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/884


UREDBA SVETA (EU, EURATOM) št. 1311/2013

z dne 2. decembra 2013

o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 312 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Letne zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti po kategorijah odhodkov in letne zgornje meje odobritev plačil, določene v tej uredbi, morajo spoštovati zgornje meje za obveznosti in lastna sredstva iz Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom (1).

(2)

Ob upoštevanju potrebe po ustrezni stopnji predvidljivosti za pripravo in izvajanje srednjeročnih naložb bi bilo treba določiti, da večletni finančni okvir zajema sedem let od 1. januarja 2014. Pregledan bo najpozneje leta 2016, in sicer po volitvah v Evropski parlament, kar bo institucijam, vključno z leta 2014 izvoljenim Evropskim parlamentom, omogočilo ponovno oceno prednostnih nalog. Rezultate tega pregleda bi bilo treba upoštevati pri vsakršni reviziji te uredbe v preostalih letih večletnega finančnega okvira. Ta ureditev je v nadaljevanju imenovana "pregled/revizija".

(3)

Evropski parlament, Svet in Komisija so se dogovorili, da v okviru vmesnega pregleda/revizije večletnega finančnega okvira skupaj preučijo najprimernejše trajanje naslednjega večletnega finančnega okvira, in sicer še preden bo Komisija predložila svoje predloge, da bi našli pravo razmerje med trajanjem mandatov članov Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter potrebo po stabilnosti programskih ciklov in predvidljivosti naložb.

(4)

Vzpostaviti bi bilo treba posebno in največjo možno prožnost, da bo Unija lahko izpolnjevala svoje obveznosti v skladu s členom 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(5)

Naslednji posebni instrumenti so potrebni, saj Uniji omogočajo, da se odzove na posebne nepredvidene okoliščine ali financira jasno opredeljene odhodke, ki jih ne bi bilo mogoče financirati iz razlik do zgornjih mej na razpolago za enega ali več razdelkov iz večletnega finančnega okvira, kar pomaga pri izvajanju proračunskega postopka: rezerva za nujno pomoč, Solidarnostni sklad Evropske unije, instrument prilagodljivosti, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, varnostna rezerva, posebna prožnost za reševanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav ter skupna razlika v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih. Posebne določbe bi morale biti določene, da se omogoči, da se v proračun vnesejo odobritve za prevzem obveznosti nad zgornjimi mejami iz večletnega finančnega okvira, kadar je treba uporabiti posebne instrumente.

(6)

Če je treba uveljavljati jamstva, dana iz splošnega proračuna Unije za posojila, odobrena v okviru aranžmaja za plačilne bilance ali evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo, ki sta določena v Uredbi Sveta (ES) št. 332/2002 (2) in Uredbi Sveta (EU) št. 407/2010 (3), bi bilo treba potrebni znesek uporabiti nad zgornjimi mejami odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil iz večletnega finančnega okvira, hkrati pa spoštovati zgornjo mejo lastnih sredstev.

(7)

Večletni finančni okvir bi bilo treba določiti v cenah iz leta 2011. Določiti bi bilo treba tudi pravila za tehnične prilagoditve večletnega finančnega okvira, po katerih bi se preračunavale zgornje meje in razpoložljive razlike do zgornjih mej.

(8)

V večletnem finančnem okviru se ne bi smele upoštevati proračunske postavke, ki se financirajo z namenskimi prejemki v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (4) (v nadaljnjem besedilu: Finančna uredba).

(9)

Lahko se zgodi, da bi bilo treba to uredbo revidirati v primeru nepredvidenih okoliščin, na katere se ne bi bilo mogoče odzvati v okviru zgornjih mej, določenih kot del večletnega finančnega okvira. Zato je treba predvideti možnost revizije večletnega finančnega okvira v takih primerih.

(10)

Določiti bi bilo treba pravila za druge primere, ko bi bilo treba prilagoditi ali revidirati večletni finančni okvir. Takšne prilagoditve ali revizije so lahko povezane z izvrševanjem proračuna, ukrepi, ki povezujejo učinkovitost skladov z dobrim gospodarskim upravljanjem, spremembo Pogodb, širitvami, ponovno združitvijo Cipra ali zamudami pri sprejemanju novih pravil, ki urejajo nekatera področja.

(11)

Sredstva za kohezijsko politiko za posamezne države so določena na podlagi statističnih podatkov in napovedi, na katerih temelji posodobitev predloga te uredbe, ki jo je Komisija pripravila julija 2012. Glede na negotovosti pri napovedih in učinek na države članice, za katere velja zgornja meja dodeljenih kohezijskih sredstev, ter zaradi upoštevanja izredno težkega položaja držav članic, ki jih je prizadela kriza, bo Komisija leta 2016 pregledala skupna dodeljena sredstva za vse države članice v okviru cilja kohezijske politike "naložbe za rast in delovna mesta" za obdobje 2017–2020.

(12)

Določiti je treba splošna pravila za medinstitucionalno sodelovanje v proračunskem postopku.

(13)

Posebna pravila so potrebna tudi v zvezi z obsežnimi infrastrukturnimi projekti, katerih trajanje daleč presega obdobje, določeno za večletni finančni okvir. Treba je določiti najvišje mogoče zneske za prispevke iz splošnega proračuna Unije k tem projektom in tako zagotoviti, da ne vplivajo na druge projekte, ki se financirajo iz navedenega proračuna.

(14)

Komisija bi morala predlog novega večletnega finančnega okvira predstaviti do 1. januarja 2018, da bi ga institucije lahko sprejele dovolj zgodaj pred začetkom naslednjega večletnega finančnega okvira. V primeru, da novi finančni okvir ne bi bil sprejet pred koncem obdobja trajanja večletnega finančnega okvira iz te uredbe, bi bilo treba še naprej uporabljati to uredbo.

(15)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij, ki sta sprejela mnenji (5)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 1

Večletni finančni okvir

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: večletni finančni okvir) je določen v Prilogi.

Člen 2

Vmesni pregled/revizija večletnega finančnega okvira

Komisija najpozneje do konca leta 2016 predstavi pregled delovanja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter pri tem v celoti upošteva takratne gospodarske razmere in najnovejše makroekonomske projekcije. Temu obveznemu pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za revizijo te uredbe v skladu s postopki, določenimi v PDEU. Brez poseganja v člen 7 te uredbe se s tako revizijo ne znižajo predhodno dodeljena sredstva za posamezne države.

Člen 3

Spoštovanje zgornjih mej večletnega finančnega okvira

1.   Evropski parlament, Svet in Komisija v vsakem proračunskem postopku in pri izvrševanju proračuna za navedeno leto spoštujejo letne zgornje meje odhodkov iz večletnega finančnega okvira.

Posebna zgornja meja za razdelek 2 iz Priloge se določi brez poseganja v prožnost med obema stebroma skupne kmetijske politike (SKP). Prilagojena zgornja meja, ki se uporabi za steber I SKP po opravljenih prenosih med Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja in neposrednimi plačili, se določi v ustreznem pravnem aktu, večletni finančni okvir pa se ustrezno prilagodi v skladu s predvideno tehnično prilagoditvijo iz člena 6(1) te uredbe.

2.   Posebni instrumenti iz členov 9 do 15 zagotavljajo prožnost večletnega finančnega okvira in so zasnovani tako, da omogočajo nemoten potek proračunskega postopka. V proračun se lahko vključijo odobritve za prevzem obveznosti nad zgornjimi mejami ustreznih razdelkov iz večletnega finančnega okvira, kadar je treba uporabiti sredstva iz rezerve za nujno pomoč, Solidarnostnega sklada Evropske unije, instrumenta prilagodljivosti, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, varnostne rezerve, posebne prožnosti za reševanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav ter skupne razlike v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 (6), Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (7) ter Medinstitucionalnim sporazumom med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo (8).

3.   Kadar se uveljavlja jamstvo za posojilo, ki ga krije splošni proračun Unije v skladu z Uredbo (ES) št. 332/2002 ali Uredbo (EU) št. 407/2010, se uveljavlja nad zgornjimi mejami iz večletnega finančnega okvira.

Člen 4

Spoštovanje zgornje meje lastnih sredstev

1.   V vsakem letu, ki ga zajema večletni finančni okvir, skupne zahtevane odobritve plačil po letni prilagoditvi ter ob upoštevanju vseh drugih prilagoditev in revizij ter uporabe člena 3(2) in (3), ne smejo biti tolikšne, da bi vpoklicna stopnja za lastna sredstva presegla zgornjo mejo lastnih sredstev, določeno v skladu s Sklepom 2007/436/ES, Euratom.

2.   Po potrebi se zgornje meje iz večletnega finančnega okvira znižajo ob reviziji, da se zagotovi spoštovanje zgornje meje lastnih sredstev, določene v skladu s Sklepom 2007/436/ES, Euratom.

Člen 5

Skupna razlika v okviru zgornje meje za plačila

1.   Komisija v okviru tehnične prilagoditve iz člena 6 vsako leto, z začetkom leta 2015, prilagodi zgornjo mejo plačil za leta 2015–2020 navzgor z zneskom, ki ustreza razliki med izvršenimi plačili in zgornjo mejo plačil večletnega finančnega okvira za leto n – 1.

2.   Letne prilagoditve za leta od 2018 do 2020 v primerjavi s prvotnimi zgornjimi mejami plačil za zadevna leta ne presegajo naslednjih najvišjih zneskov (v cenah iż leta 2011):

 

2018 - 7 milijard EUR

 

2019 - 9 milijard EUR

 

2020 - 10 milijard EUR.

3.   Vsakršna prilagoditev navzgor se v celoti pokrije z ustreznim znižanjem zgornje meje plačil za leto n-1.

Člen 6

Tehnične prilagoditve

1.   Komisija vsako leto pred začetkom proračunskega postopka za leto n+1 opravi naslednje tehnične prilagoditve večletnega finančnega okvira:

(a)

revalorizacijo zgornjih mej ter skupnih zneskov odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v cenah iz leta n+1;

(b)

izračun razpoložljive razlike do zgornje meje lastnih sredstev, določene v skladu s Sklepom2007/436/ES, Euratom;

(c)

izračun absolutnega zneska varnostne rezerve iz člena 13;

(d)

izračun skupne razlike v okviru zgornje meje za plačila iz člena 5;

(e)

izračun skupne razlike v okviru obveznosti iz člena 14.

2.   Komisija opravi tehnične prilagoditve iz odstavka 1 na podlagi fiksnega 2-odstotnega letnega deflatorja.

3.   Komisija sporoči rezultate tehničnih prilagoditev iz odstavka 1 ter gospodarske napovedi, na katerih temeljijo, Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Brez poseganja v člena 7 in 8 dodatne tehnične prilagoditve za zadevno leto, bodisi med zadevnim letom bodisi kot naknadni popravki v naslednjih letih, niso mogoče.

Člen 7

Prilagoditve sredstev za kohezijsko politiko

1.   Da bi se upošteval izredno težek položaj držav članic, ki jih je prizadela kriza, bo Komisija leta 2016 skupaj s tehnično prilagoditvijo za leto 2017 pregledala skupna dodeljena sredstva za vse države članice v okviru cilja kohezijske politike "naložbe za rast in delovna mesta" za obdobje 2017–2020, pri čemer bo uporabljena metoda dodelitve, opredeljena v ustreznem temeljnem aktu, in sicer na podlagi najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov in primerjave kumulativnega nacionalnega BDP, izmerjenega v letih 2014 in 2015, ter ocene kumulativnega nacionalnega BDP za leto 2012 v državah članicah, za katere velja zgornja meja dodeljenih kohezijskih sredstev. Komisija prilagodi navedena skupna dodeljena sredstva, kadar bo kumulativno neskladje večje od +/–5 %.

2.   Potrebne prilagoditve se v enakih deležih razporedijo po letih obdobja 2017–2020, zadevne zgornje meje večletnega finančnega okvira pa se ustrezno spremenijo. Zgornje meje za plačila se prav tako ustrezno spremenijo, da se zagotovi skladen razvoj odobritev plačil glede na razvoj odobritev za prevzem obveznosti.

3.   Če je država članica na novo upravičena do sredstev iz Kohezijskega sklada ali izgubi obstoječo upravičenost, Komisija v tehnični prilagoditvi za leto 2017 na podlagi vmesnega pregleda upravičenosti držav članic do sredstev iz Kohezijskega sklada iz člena 90(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9) doda pridobljeni znesek sredstvom, ki so bila državi članici dodeljena za obdobje 2017–2020, ali pa ga od teh sredstev odšteje.

4.   Potrebne prilagoditve, izvedene na podlagi odstavka 3, se v enakih deležih razporedijo po letih obdobja 2017–2020, zadevne zgornje meje večletnega finančnega okvira pa se ustrezno spremenijo. Zgornje meje za plačila se prav tako ustrezno spremenijo, da se zagotovi skladen razvoj odobritev plačil glede na razvoj odobritev za prevzem obveznosti.

5.   Skupni neto učinek prilagoditev iz odstavkov 1 in 3, naj bo pozitiven ali negativen, ne sme presegati 4 milijarde EUR.

Člen 8

Prilagoditve, povezane z ukrepi, ki povezujejo učinkovitost skladov z dobrim gospodarskim upravljanjem,

Če Komisija v okviru ukrepov, ki povezujejo učinkovitost skladov z dobrim gospodarkim upravljanjem, sprosti zamrznjene proračunske obveznosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, v skladu z ustreznim temeljnim aktom prenese zamrznjene obveznosti na naslednja leta. Zamrznjenih obveznosti za leto n ni mogoče ponovno vključiti v proračun po letu n+3.

POGLAVJE 2

Posebni instrumenti

Člen 9

Rezerva za nujno pomoč

1.   Rezerva za nujno pomoč je namenjena zagotavljanju hitrega odziva na posebne potrebe tretjih držav po pomoči ob dogodkih, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob pripravi proračuna, in sicer predvsem za humanitarne operacije, pa tudi za civilno krizno upravljanje in zaščito ter razmere izrednih pritiskov zaradi migracijskih tokov na zunanjih mejah Unije, kadar to zahtevajo okoliščine.

2.   Letni znesek rezerve je določen na 280 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in se lahko v skladu s Finančno uredbo porabi do leta n + 1. Rezerva je vključena v splošni proračun Unije kot rezervacija. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjega leta. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 1, zapade.

Člen 10

Solidarnostni sklad Evropske unije

1.   Solidarnostni sklad Evropske unije je namenjen zagotavljanju finančne pomoči v primeru večjih nesreč na ozemlju države članice ali države kandidatke, kakor je opredeljeno v ustreznem temeljnem aktu. Zgornja meja letnega zneska, ki je na razpolago navedenemu skladu, znaša 500 milijonov EUR (cene iz leta 2011). Vsako leto 1. oktobra ostane na razpolago vsaj ena četrtina letnega zneska za kritje potreb, ki bi nastale do konca tega leta. Del letnega zneska, ki ni vključen v proračun, se lahko porabi do leta n + 1. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjega leta. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 1, zapade.

2.   V izjemnih primerih in če preostala finančna sredstva, ki so na razpolago v Solidarnostnem skladu Evropske unije v letu, ko se zgodi nesreča, kakor je opredeljeno v ustreznem temeljnem aktu, ne zadostujejo za kritje zneska pomoči, za katerega Evropski parlament in Svet menita, da je potreben, lahko Komisija predlaga, da se razlika financira iz letnih zneskov, ki so na razpolago za naslednje leto.

Člen 11

Instrument prilagodljivosti

1.   Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja, in sicer v danem proračunskem letu in do višine navedenega zneska, jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov. Letna zgornja meja, ki je na razpolago Instrumentu prilagodljivosti, je 471 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

2.   Neporabljeni del letnega zneska instrumenta prilagodljivosti se lahko uporabi do leta n + 3. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjih let, od najstarejšega dalje. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 3, zapade.

Člen 12

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

1.   Sredstva v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, katerega cilji in področje uporabe so določeni v Uredbi (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

2.   Odobritve za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji so vključene v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Člen 13

Varnostna rezerva

1.   Kot skrajna možnost za odziv na nepredvidene okoliščine se določi varnostna rezerva v višini do 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije nad zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Uporabi se lahko le za spremembo proračuna ali letni proračun.

2.   Uporaba varnostne rezerve v nobenem letu ne presega najvišjega zneska, predvidenega v letni tehnični prilagoditvi večletnega finančnega okvira, in je skladna z zgornjo mejo lastnih sredstev.

3.   Zneski, ki so na voljo s sprostitvijo varnostne rezerve, se v celoti pokrijejo z razlikami iz enega ali več razdelkov iz večletnega finančnega okvira za tekoče ali prihodnja proračunska leta.

4.   Tako kriti zneski se nadalje ne sprostijo v okviru večletnega finančnega okvira. Uporaba varnostne rezerve ne presega skupne zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti in za plačila, kot je določena v večletnem finančnem okviru za tekoče in prihodnja proračunska leta.

Člen 14

Skupna razlika za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih

1.   Razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti za leta 2014 do 2017 tvorijo skupno razliko večletnega finančnega okvira v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi večletnem finančnem okviru za leta 2016 do 2020 za cilje politike, povezane z rastjo in zaposlovanjem, zlasti zaposlovanjem mladih.

2.   Komisija v okviru tehnične prilagoditve iz člena 6 vsako leto izračuna razpoložljivi znesek. Evropski parlament in Svet lahko skupno razliko večletnega finančnega okvira ali del te razlike porabita v okviru proračunskega postopka iz člena 314 PDEU.

Člen 15

Posebna prožnost za reševanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav

Znesek do 2 543 milijona EUR (cene iz leta 2011) se lahko predhodno zagotovi v letih 2014 in 2015 kot del letnega proračunskega postopka za posebne cilje politik, povezanih z reševanjem brezposelnosti mladih, raziskavami, programom ERASMUS, še posebej z vajeništvom ter malimi in srednjimi podjetji. Navedeni znesek se v celoti pokrije z odobritvami v okviru in/ali med razdelki, s čimer se ne spremenijo skupne letne zgornje meje za obdobje 2014–2020 in skupna dodeljena sredstva po razdelkih ali podrazdelkih v tem obdobju.

Člen 16

Prispevek k financiranju obsežnih projektov

1.   V obdobju 2014–2020 je iz splošnega proračuna Unije za evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo) na razpolago največ 6 300 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

2.   V obdobju 2014–2020 je iz splošnega proračuna Unije za projekt mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER) na razpolago največ 2 707 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

3.   V obdobju 2014–2020 je iz splošnega proračuna Unije za program Copernicus (evropski program za spremljanje Zemlje) na razpolago največ 3 786 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

POGLAVJE 3

Revizija

Člen 17

Revizija večletnega finančnega okvira

1.   Brez poseganja v člen 4(2), člene 18 do 22 ter člen 25, se lahko v nepredvidenih okoliščinah večletni finančni okvir revidira ob upoštevanju zgornje meje lastnih sredstev, določene v skladu s Sklepom 2007/436/ES, Euratom.

2.   Praviloma se vsak predlog za revizijo večletnega finančnega okvira v skladu z odstavkom 1 predloži in sprejme pred začetkom proračunskega postopka za zadevno leto ali za prvo od zadevnih let.

3.   Pri vsakem predlogu revizije večletnega finančnega okvira v skladu z odstavkom 1 se preučijo možnosti za prerazporeditev odhodkov med programi, ki jih zajema razdelek, na katerega se nanaša revizija, pri čemer se zlasti upoštevajo vsakršna pričakovanja, da se odobritve ne bodo porabile v celoti. Treba si je prizadevati, da znaten znesek ostane v okviru obstoječe zgornje meje zadevnega razdelka, in sicer v absolutnem smislu in kot delež novih načrtovanih odhodkov.

4.   Pri vsaki reviziji večletnega finančnega okvira v skladu z odstavkom 1 se upoštevajo možnosti za izravnavo vsakega zvišanja zgornje meje enega razdelka z znižanjem zgornje meje drugega razdelka.

5.   Pri vsaki reviziji večletnega finančnega okvira v skladu z odstavkom 1 se ohrani ustrezno razmerje med obveznostmi in plačili.

Člen 18

Revizija, povezana z izvrševanjem

Komisija hkrati z obvestilom o rezultatih tehničnih prilagoditev večletnega finančnega okvira Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi predloge za revizijo skupnih odobritev plačil, ki so po njenem mnenju potrebne glede na izvrševanje, da se zagotovi skrbno upravljanje letnih zgornjih mej za plačila, še zlasti pa skladen razvoj odobritev plačil glede na razvoj odobritev za prevzem obveznosti. Evropski parlament in Svet se o navedenih predlogih odločita pred 1. majem leta n.

Člen 19

Revizija zaradi novih pravil ali programov za strukturna sklada, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za migracije in azil ter Sklad za notranjo varnost

1.   Če so po 1. januarju 2014 sprejeta nova pravila ali programi v okviru deljenega upravljanja za strukturna sklada, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za migracije in azil ter Sklad za notranjo varnost, se večletni finančni okvir revidira, da se omogoči prenos dodeljenih sredstev, ki niso porabljena v letu 2014, na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje odhodkov.

2.   Revizija, povezana s prenosom neporabljenih dodeljenih sredstev za leto 2014, se sprejme pred 1. majem 2015.

Člen 20

Revizija večletnega finančnega okvira zaradi spremembe Pogodb

Če se v obdobju 2014–2020 Pogodbi spremenita tako, da ima sprememba proračunske posledice, se skladno s tem revidira večletni finančni okvir.

Člen 21

Revizija večletnega finančnega okvira zaradi širitve Unije

Če v obdobju 2014–2020 k Uniji pristopi(-jo) nova(-e) država(-e) članica(-e), se večletni finančni okvir revidira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, ki izhajajo iz rezultatov pristopna.

Člen 22

Revizija večletnega finančnega okvira zaradi ponovne združitve Cipra

V primeru ponovne združitve Cipra v obdobju 2014–2020 se večletni finančni okvir revidira, da se upošteva ta celovita rešitev ciprskega vprašanja in dodatne finančne potrebe, ki izhajajo iz ponovne združitve.

Člen 23

Medinstitucionalno sodelovanje v proračunskem postopku

Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu: institucije) sprejmejo ukrepe za lažji potek letnega proračunskega postopka.

Institucije sodelujejo v dobri veri med celotnim postopkom, da bi uskladile svoja stališča. Institucije na vseh stopnjah postopka sodelujejo prek ustreznih medinstitucionalnih stikov, da bi spremljale napredovanje dela in analizirale stopnjo zbliževanja.

Institucije zagotovijo čim večjo usklajenost svojih časovnih razporedov dela, da se omogoči konvergentna in usklajena izvedba postopkov, ki bi privedla h končnemu sprejetju splošnega proračuna Unije.

Na vseh stopnjah postopka se lahko med predstavniki z različnih hierarhičnih ravni, odvisno od narave pričakovanih razprav, skličejo tristranski sestanki. Vsaka institucija v skladu s svojim poslovnikom določi svoje udeležence za vsak sestanek in svoj mandat za pogajanja ter drugi instituciji pravočasno obvesti o podrobnostih sestankov.

Člen 24

Enotnost proračuna

Vsi odhodki in prihodki Unije in Euratoma so vključeni v splošni proračun Unije v skladu s členom 7 Finančne uredbe, vključno z odhodki, ki nastanejo zaradi kakršne koli odločitve, ki jo Svet sprejme soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom v okviru člena 332 PDEU.

Člen 25

Prehod na naslednji večletni finančni okvir

Komisija do 1. januarja 2018 predloži predlog novega večletnega finančnega okvira.

Če Svet do 31. decembra 2020 ne sprejme uredbe o novem večletnem finančnem okviru, se do sprejetja uredbe o novem finančnem okviru uporabljajo zgornje meje in druge določbe, ki veljajo za zadnje leto, ki ga zajema večletni finančni okvir. Če po letu 2020 k Uniji pristopi nova država članica, se podaljšani finančni okvir po potrebi revidira, da se upoštevajo rezultati pristopna.

Člen 26

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

E. GUSTAS


(1)  Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 118, 12.5.2010, str. 1).

(4)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(5)  Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL C 229, 31.7.2012, str. 32); Mnenje Odbora regij – Novi večletni finančni okvir za obdobje po letu 2013 (UL C 391, 18.12.2012, str. 31).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3).

(7)  Uredba (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 406, 30.12.2006, str. 1).

(8)  Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2 decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Glej stran 320 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

VEČLETNI FINANČNI OKVIR (EU-28)

(v milijonih EUR – cene iz leta 2011)

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj 2014-2020

1.

Pametna in vključujoča rast

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Trajnostna rast: naravni viri

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

od tega: tržni ukrepi in neposredna plačila

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Varnost in državljanstvo

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Evropa v svetu

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Uprava

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

od tega: upravni odhodki institucij

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Nadomestila

27

0

0

0

0

0

0

27

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

v odstotku BND

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

v odstotku BND

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Razpoložljiva razlika

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Zgornja meja lastnih sredstev v odstotku BND

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Na vrh