EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013R1123

Komisijas Regula (ES) Nr. 1123/2013 ( 2013. gada 8. novembris ) par starptautisku kredītu tiesību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 299, 9.11.2013., 32./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1123/oj

9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/32


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1123/2013

(2013. gada 8. novembris)

par starptautisku kredītu tiesību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 11.a panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām protokols (Kioto protokols) paredz divus starptautiska kredīta izveidošanas mehānismus, ko Puses drīkst izmantot emisiju kompensēšanai. Kopīgā īstenošana (KĪ) paredz izveidot emisiju samazināšanas vienības (ESV), savukārt Tīrās attīstības mehānisms (TAM) paredz izveidot sertificētas emisiju samazināšanas vienības (SES).

(2)

Dalībvalstu emisijas kvotu valsts sadales plānos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu, paredzēts, ka operatori izmanto noteiktu SES un ESV daudzumu, lai attiecībā uz laikposmu no 2008. līdz 2012. gadam izpildītu savu pienākumu nodot kvotas, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK 12. pantā.

(3)

Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantā ir noteikts, ka tiek turpināta saskaņā ar Kioto protokolu piešķirtu SES un ESV izmantošana ar Direktīvu 2003/87/EK izveidotajā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, un minētajā pantā ir iekļauti noteikumi par apjomiem, ko operatori un gaisakuģu operatori drīkst izmantot, lai izpildītu savus pienākumus nodot kvotas, kā paredzēts Direktīvas 2003/87/EK 12. pantā. Direktīvas 11.a panta 8. punktā, izsakot tās procentos, operatoriem un gaisakuģu operatoriem ir noteiktas minimālās starptautisko kredītu izmantošanas tiesības laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam un paredzēti pasākumi precīzu procentuālo robežu noteikšanai.

(4)

Direktīvā 2003/87/EK tika paredzēta Kioto protokola uz projektiem balstīto mehānismu sasaiste ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu globālo emisiju samazināšanas sasniegšanas rentabilitāti. Ņemot vērā to kvotu daudzumu, kas piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 13. panta 2. punkta otro daļu un ir derīgas laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, tiesības izmantot starptautiskos kredītus būtu jānosaka 11.a panta 8. punkta pirmajā un trešajā daļā noteikto minimālo līmeņu apjomā. Rezultātā tiks ievērots kopējais starptautisko kredītu izmantošanas ierobežojums, kas paredzēts Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punkta piektajā daļā, un nebūs spēkā Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punkta otrā daļa un ceturtās daļas otrais teikums. Gaisakuģu operatoru atlikušās tiesības par 2012. gadu tiek saglabātas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 2., 3. un 4. punktu.

(5)

Stacionāru iekārtu operatoriem, kuriem jauda ir ievērojami palielinājusies saskaņā ar 20. pantu Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmumā 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (2), vajadzētu būt tiesībām tikt uzskatītiem vai nu par esošiem operatoriem, vai arī par jaunām iekārtām.

(6)

58. līdz 61. pantā Komisijas 2013. gada 2. maija Regulā (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 (3), ir sniegta sīkāka informācija par še noteikto tiesību ierobežojumu praktisko īstenošanu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kas ir saņēmis bezmaksas kvotas vai tiesības izmantot starptautiskus kredītus laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, ir tiesības laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam izmantot starptautiskus kredītus apjomā, kas atļauts laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas atbilst maksimāli 11 % no tam piešķirtajām kvotām laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.

2.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kas laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam nav saņēmis ne bezmaksas kvotas, ne tiesības izmantot starptautiskus kredītus, un, atkāpjoties no 1. punkta, ikvienam stacionāras iekārtas operatoram Direktīvas 2003/87/EK 3. panta h) punkta pirmo divu ievilkumu nozīmē ir tiesības laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam izmantot starptautiskus kredītus maksimāli 4,5 % apjomā no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam.

3.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kuram jauda ir ievērojami palielinājusies saskaņā ar Lēmuma 2011/278/ES 20. pantu, ir tiesības izmantot starptautiskus kredītus laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam apjomā, kas tam atļauts laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas atbilst maksimāli 11 % no tam piešķirtajām kvotām laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas ir maksimāli 4,5 % no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.

4.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kas laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam ir saņēmis bezmaksas kvotas un kas veic darbības, kuras nav minētas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2009 (4), bet kuras ir minētas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/29/EK (5), ir tiesības izmantot starptautiskus kredītus laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam apjomā, kas tam atļauts laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas atbilst maksimāli 11 % no tam piešķirtajām kvotām laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas ir maksimāli 4,5 % no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.

5.   Ikvienam gaisakuģu operatoram ir tiesības izmantot starptautiskus kredītus līdz apjomam, kas ir maksimāli 1,5 % no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, neskarot tiesības, kas atlikušas no 2012. gada.

2. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar 1. panta 1. punktu aprēķina un publisko katra sava operatora un gaisakuģu operatora starptautisko kredītu tiesības un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2013 59. pantu informē par to Komisiju vienu mēnesi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2.   Operatoriem, kas minēti 1. panta 2. punktā, un gaisakuģu operatoriem, kas minēti 1. panta 5. punktā, tiesības uz starptautiskiem kredītiem aprēķina, pamatojoties uz verificētajām emisijām, un tās atjaunina katru gadu. Operatoriem, kas minēti 1. panta 3. un 4. punktā, atjauninātas starptautiska kredīta tiesības tiks aprēķinātas atbilstoši lielākajām tiesībām, kas aprēķinātas saskaņā ar 1. panta 1. punktu, vai 4,5 % apmērā no verificētajām emisijām laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam. Pēc verificēto emisiju apstiprināšanas dalībvalstis paziņo Komisijai par izmaiņām starptautisko kredītu tiesībās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2013 59. pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 130, 17.5.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 122, 3.5.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 87, 31.3.2009., 109. lpp.

(5)  OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.


Augša