EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R0932

Uredba Komisije (EU) št. 932/2012 z dne 3. oktobra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev Besedilo velja za EGP

UL L 278, 12.10.2012, str. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 12 zvezek 004 str. 192 - 201

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/oj

12.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 278/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 932/2012

z dne 3. oktobra 2012

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Direktivo 2009/125/ES določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, ki predstavljajo pomemben obseg prodaje in trgovanja, imajo pomemben vpliv na okolje in pomenijo občutno možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov.

(2)

Člen 16(2)(a) Direktive 2009/125/ES določa, da Komisija, če je to primerno, sprejme izvedbeni ukrep za gospodinjske aparate, vključno z gospodinjskimi sušilnimi stroji.

(3)

Komisija je izvedla pripravljalno študijo, v kateri je analizirala tehnične, okoljske in ekonomske vidike gospodinjskih sušilnih strojev, ki se po navadi uporabljajo v gospodinjstvih. Študija je bila pripravljena skupaj z interesnimi skupinami in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav, rezultati pa so na voljo javnosti.

(4)

V tej uredbi morajo biti zajeti izdelki, zasnovani za sušenje perila v gospodinjstvu.

(5)

Gospodinjski pralno-sušilni stroji imajo posebne lastnosti, zato jih je treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe.

(6)

Okoljski vidik gospodinjskih sušilnih strojev, ki je v tej uredbi opredeljen kot pomemben, je poraba energije v času uporabe. Letna poraba električne energije pri gospodinjskih sušilnih strojih v Evropski uniji je bila za leto 2005 ocenjena na 21 TWh. Če ne bodo sprejeti posebni ukrepi, bo letna poraba električne energije leta 2020 po predvidevanjih znašala 31 TWh. Pripravljalna študija kaže, da je mogoče porabo energije izdelkov iz te uredbe bistveno zmanjšati.

(7)

Pripravljalna študija kaže, da zahteve v zvezi z drugimi parametri za okoljsko primerno zasnovo, kot so navedene v delu 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES, niso potrebne, saj je pri gospodinjskih sušilnih strojih daleč najpomembnejši okoljski vidik poraba energije v času uporabe. V skladu s členom 6(2) Direktive 2009/125/ES države članice zaradi zahtev o okoljsko primerni zasnovi, ki se nanašajo na parametre okoljsko primerne zasnove iz dela 1 Priloge I k navedeni direktivi, na svojem ozemlju ne prepovejo, omejijo ali ovirajo dajanja na trg in/ali v uporabo gospodinjskih sušilnih strojev, za katere ta uredba določa, da ni potrebna nobena zahteva po okoljsko primerni zasnovi.

(8)

Učinkovitost porabe energije gospodinjskih sušilnih strojev je treba povečati z uporabo obstoječih nelastniških stroškovno učinkovitih tehnologij, ki lahko znižajo skupne stroške nabave in uporabe navedenih izdelkov.

(9)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ne smejo vplivati na uporabnost z vidika končnega uporabnika in tudi ne smejo negativno vplivati na zdravje, varnost ali okolje. Zlasti pa morajo prednosti, ki jih prinaša manjša poraba energije v času uporabe, preseči morebitne dodatne vplive na okolje v fazah proizvodnje in odlaganja.

(10)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo je treba uvajati postopno, da se proizvajalcem zagotovi zadosten časovni okvir za spreminjanje zasnove izdelkov, ki so predmet te uredbe. Časovni razpored mora biti tak, da se preprečijo negativni vplivi na funkcionalnost opreme na trgu ter se upoštevajo stroškovne posledice za končne uporabnike in proizvajalce, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ter da se hkrati zagotovi pravočasno doseganje ciljev te uredbe.

(11)

Meritve ustreznih parametrov za izdelke je treba izvajati z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi metodami, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode, skupaj z, kadar so na voljo, usklajenimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (2).

(12)

V skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES mora ta uredba določiti veljavne postopke ocenjevanja skladnosti.

(13)

Za lažje preverjanje skladnosti morajo proizvajalci v tehnični dokumentaciji iz prilog V in VI k Direktivi 2009/125/ES navesti podatke, ki se nanašajo na zahteve iz te uredbe.

(14)

Poleg pravno zavezujočih zahtev iz te uredbe je treba določiti okvirna merila uspešnosti za najboljše razpoložljive tehnologije, da se zagotovi splošen in preprost dostop do podatkov o okoljski učinkovitosti izdelkov iz te uredbe v njihovem življenjskem ciklusu.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo za dajanje na trg za gospodinjske sušilne stroje, ki delujejo na električno energijo iz omrežja ali na plin, in vgradne gospodinjske sušilne stroje, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjske namene.

2.   Ta uredba se ne uporablja za kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje in gospodinjske ožemalnike.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2009/125/ES se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„gospodinjski sušilni stroj“ pomeni napravo, v kateri se tekstil suši s prevračanjem v vrtečem se bobnu, skozi katerega se pretaka segret zrak, in ki je namenjena predvsem uporabi za nepoklicne namene;

2.

„vgradni gospodinjski sušilni stroj“ pomeni gospodinjski sušilni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„kombinirani gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima funkcijo centrifugalnega ožemanja in je hkrati opremljen z mehanizmom, ki suši tekstil, navadno z ogrevanjem in obračanjem;

4.

„gospodinjski ožemalnik“ pomeni napravo, v kateri se voda odstranjuje iz tekstila s centrifugiranjem v vrtečem se bobnu in odvaja s samodejno črpalko, namenjena pa je predvsem uporabi v nepoklicne namene;

5.

„sušilni stroj na zračni tok“ pomeni sušilni stroj, v katerega se vsrkava svež zrak, ki prehaja prek tekstila in se navlažen odvaja v prostor ali v zunanjost;

6.

„kondenzacijski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki vsebuje napravo (ki uporablja kondenzacijo ali kateri koli drug način) za odstranjevanje vlage iz zraka, ki se uporablja za sušenje;

7.

„avtomatski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki prekine proces sušenja, ko zazna določeno vsebnost vlage perila, na primer z zaznavanjem prevodnosti ali temperature;

8.

„neavtomatski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki prekine proces sušenja po vnaprej določenem času, običajno s časovnim stikalom, prekiniti pa ga je mogoče tudi ročno;

9.

„program“ pomeni niz vnaprej določenih operacij, za katere proizvajalec navaja, da so ustrezne za sušenje nekaterih vrst tekstila;

10.

„cikel“ pomeni celoten postopek sušenja, kot je opredeljen za izbrani program;

11.

„programski čas“ pomeni čas, ki preteče od začetka do konca programa, brez morebitne zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

12.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih, ki jo proizvajalec navaja izraženo na podlagi polkilogramskih prirastkov določene vrste suhega tekstila in jo je mogoče obdelati v gospodinjskem sušilnem stroju z izbranim programom, če je ta stroj naložen v skladu s proizvajalčevimi navodili;

13.

„delna obremenitev“ pomeni polovico nazivne zmogljivosti gospodinjskega sušilnega stroja za določen program;

14.

„kondenzacijska učinkovitost“ pomeni razmerje med maso vlage, ki se kondenzira v kondenzacijskem sušilnem stroju, in maso vlage, ki se odstrani iz perila ob koncu cikla;

15.

„stanje izklopljenosti“ pomeni stanje, ko je gospodinjski sušilni stroj izklopljen z upravljalnim mehanizmom ali stikali aparata, ki so dostopni končnemu uporabniku in slednjemu namenjeni, med običajno uporabo, da se doseže najmanjša poraba energije; ta najmanjša poraba energije lahko traja neomejeno, medtem ko je gospodinjski sušilni stroj priključen na vir energije in se uporablja po proizvajalčevih navodilih; če ni upravljalnega mehanizma ali stikal, dostopnih končnemu uporabniku, je „stanje izklopljenosti“ stanje, ko gospodinjski sušilni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

16.

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najmanjšo porabo energije, ki lahko traja neomejeno po koncu programa, brez dodatnega poseganja končnega uporabnika, razen odstranitve perila iz bobna gospodinjskega sušilnega stroja;

17.

„enakovreden gospodinjski sušilni stroj“ pomeni model gospodinjskega sušilnega stroja, ki se da na trg in ima med sušenjem enako nazivno zmogljivost, tehnične lastnosti in učinkovitost, porabo energije, kondenzacijsko učinkovitost, če je ta relevantna, čas standardnega programa za bombaž in emisije akustičnega hrupa v zraku kot drug model gospodinjskega sušilnega stroja, ki ga isti dobavitelj da na trg pod drugo tržno številčno oznako;

18.

„standardni program za bombaž“ pomeni cikel, v katerem se bombažno perilo z začetno vsebnostjo vlage naloženega perila 60 % posuši do preostale vsebnosti vlage naloženega perila 0 %.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov

Splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev so določene v točki 1 Priloge I. Posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev so določene v točki 2 Priloge I.

Glede drugih parametrov za okoljsko primerno zasnovo iz dela 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES niso potrebne nobene zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

Člen 4

Ocena skladnosti

1.   Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.   Za namene ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vsebuje izvod izračunov, določenih v Prilogi II k tej uredbi.

Če so bili podatki, vključeni v tehnično dokumentacijo za določen model gospodinjskega sušilnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta ali ekstrapolacije iz podatkov drugih enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev ali obojega, mora tehnična dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih ali ekstrapolacijah ali obojem ter preskusih, ki so jih opravili proizvajalci za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. V takih primerih tehnična dokumentacija vsebuje tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev, pri katerih so bili podatki, vključeni v tehnično dokumentacijo, pridobljeni na enak način.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES za ugotavljanje skladnosti z zahtevami, določenimi v Prilogi I k tej uredbi, uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najučinkovitejše gospodinjske sušilne stroje, ki so na voljo na trgu ob začetku veljavnosti te uredbe, so določena v Prilogi IV.

Člen 7

Revizija

Komisija revidira to uredbo z vidika tehnološkega napredka najpozneje pet let po njenem začetku veljavnosti in rezultate navedene revizije predstavi Posvetovalnemu forumu za okoljsko primerno zasnovo izdelkov. V reviziji se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge III in učinkovitost naprav na zračni tok.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 1. novembra 2013.

Vendar:

(a)

splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točk 1.1 in 1.2 Priloge I se uporabljajo od 1. novembra 2014;

(b)

posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točke 2.2 Priloge I se uporabljajo od 1. novembra 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.


PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov

1.   Splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.1

Pri izračunu porabe energije in drugih parametrov za gospodinjske sušilne stroje se uporablja cikel, ki suši bombažno perilo (z začetno vsebnostjo vlage naloženega perila 60 %) do preostale vsebnosti vlage naloženega perila 0 % (v nadaljnjem besedilu: standardni program za bombaž). Navedeni cikel mora biti jasno razpoznaven na napravah, s katerimi se na gospodinjskem sušilnem stroju izbirajo programi, ali na zaslonu gospodinjskega sušilnega stroja, če obstaja, ali na obeh in mora biti naveden kot „standardni program za bombaž“ ali označen z enoličnim znakom ali ustrezno kombinacijo obojega ter nastavljen kot privzeti cikel za gospodinjske sušilne stroje, opremljene s samodejno izbiro programov ali katero koli funkcijo, ki program sušenja izbere samodejno ali ohranja izbiro programa. Pri avtomatskem sušilnem stroju mora biti „standardni program za bombaž“ samodejen.

1.2

V knjižici z navodili proizvajalca morajo biti navedeni:

(a)

podatki o „standardnem programu za bombaž“ in navedba, da je ta program primeren za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila ter da je to najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje vlažnega bombažnega perila;

(b)

poraba električne energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti;

(c)

okvirni podatki o trajanju programa in porabi električne energije za glavne programe sušenja pri polni in po potrebi delni obremenitvi.

2.   Posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Gospodinjski sušilni stroji morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

2.1

Od 1. novembra 2013:

indeks energijske učinkovitosti (EEI) je nižji od 85,

za gospodinjske kondenzacijske sušilne stroje ponderirana kondenzacijska učinkovitost ni nižja od 60 %.

2.2

Od 1. novembra 2015:

za gospodinjske kondenzacijske sušilne stroje je indeks energijske učinkovitosti (EEI) nižji od 76,

za gospodinjske kondenzacijske sušilne stroje ponderirana kondenzacijska učinkovitost ni nižja od 70 %.

Indeks energijske učinkovitosti (EEI) in ponderirana kondenzacijska učinkovitost se izračunata v skladu s Prilogo II.


PRILOGA II

Metoda izračuna indeksa energijske učinkovitosti in ponderirane kondenzacijske učinkovitosti

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEI) modela gospodinjskega sušilnega stroja se ponderirana letna poraba energije gospodinjskega sušilnega stroja za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(a)

Indeks energijske učinkovitosti (EEI) se izračuna na naslednji način in zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

pri čemer je:

—   AEC= ponderirana letna poraba energije pri gospodinjskem sušilnem stroju,

—   SAEC= standardna letna poraba energije pri gospodinjskem sušilnem stroju.

(b)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) v kWh/leto se izračuna na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

za vse gospodinjske sušilne stroje, ki ne delujejo na zračni tok:

Formula

za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok:

Formula

pri čemer je:

—   c= nazivna zmogljivost gospodinjskega sušilnega stroja za standardni program za bombaž,

—   Tt= ponderirani programski čas za standardni program za bombaž.

(c)

Ponderirana letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

pri čemer je:

—   Et= ponderirana poraba energije, v kWh, zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Po= moč v „stanju izklopljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Pl= moč v „stanju pripravljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Tt= ponderirani programski čas, v minutah, zaokrožen na najbližjo minuto,

—   160= skupno število sušilnih ciklov na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem se gospodinjski sušilni stroj po koncu programa samodejno vrne v „stanje izklopljenosti“, se ponderirana letna poraba električne energije (AEC ) izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ v skladu z naslednjo formulo:

Formula

pri čemer je:

—   Tl= trajanje „stanja pripravljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto.

(d)

Ponderiran programski čas (Tt ) za standardni program za bombaž v minutah se izračuna na naslednji način in zaokroži na najbližjo minuto:

Formula

pri čemer je:

—   Tdry= programski čas za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto,

—   Tdry½= programski čas za standardni program za bombaž pri delni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto.

(e)

Ponderirana poraba energije (Et ) se izračuna v kWh na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

pri čemer je:

—   Edry= poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Edry½= poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti.

(f)

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba energije za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi izračuna v kWh, zaokroženo na dve decimalni mesti, kot:

Formula

Formula

pri čemer je:

—   Edry= poraba plina standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Edry½= poraba plina standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Egdry,a= dodatna poraba električne energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   Egdry½,a= dodatna poraba električne energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

—   fg= 2,5.

2.   IZRAČUN PONDERIRANE KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kondenzacijska učinkovitost programa je razmerje med maso vlage, ki se kondenzira in zbere v zbiralniku gospodinjskega kondenzacijskega sušilnega stroja, in maso vlage, ki jo program odstrani iz perila, pri čemer je slednja razlika med maso preskusnega mokrega perila pred sušenjem in maso preskusnega perila po sušenju. Pri izračunu ponderirane kondenzacijske učinkovitosti se upošteva povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž tako pri polni kot tudi pri delni obremenitvi.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) programa se izračuna kot odstotni delež in se zaokroži na najbližji cel odstotek kot:

Formula

pri čemer je:

—   Cdry= povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi,

—   Cdry½= povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi.

Povprečna kondenzacijska učinkovitost C se izračuna iz kondenzacijskih učinkovitosti preskusnih obratovanj in je izražena kot odstotni delež:

Formula

pri čemer je:

—   n= število preskusnih obratovanj, ki obsega najmanj štiri veljavna preskusna obratovanja za izbrani program,

—   j= številka preskusnega obratovanja,

—   Wwj= masa vode, zbrane v kondenzacijskem zbiralniku med preskusnim obratovanjem j,

—   Wi= masa mokrega preskusnega perila pred sušenjem,

—   Wi= masa preskusnega perila po sušenju.


PRILOGA III

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo na podlagi harmoniziranih standardov, katerih sklicne številke so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih postopkov, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode ter dajejo rezultate, ki veljajo za visoko zanesljive.

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz Priloge I morajo organi držav članic preskusiti en sam gospodinjski sušilni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo vrednostim iz tehnične dokumentacije v smislu člena 4(2), ki jih je v razponu iz tabele 1 navedel proizvajalec, se meritve opravijo še na treh gospodinjskih sušilnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti navedenih treh gospodinjskih sušilnih strojev mora izpolnjevati zahteve v okviru razpona iz tabele 1.

V nasprotnem primeru se za ta model in vse druge enakovredne modele gospodinjskih sušilnih strojev šteje, da ne ustrezajo zahtevam iz Priloge I.

Tabela 1

Merjeni parameter

Dovoljeno odstopanje pri preverjanju

Ponderirana letna poraba energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti (1) AEC za več kot 6 %.

Ponderirana poraba energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

Izmerjena vrednost ni manjša od nazivne vrednosti Ct za več kot 6 %.

Ponderirani programski čas

Izmerjena vrednost ne presega nazivnih vrednosti Tt za več kot 6 %.

Poraba energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti

Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša več kot 1,00 W, ne presega nazivne vrednosti za več kot 6 %. Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Tl za več kot 6 %.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel proizvajalec. 6 % negotovosti pri merjenju je sedanja sprejemljiva napaka preskusnega laboratorija pri merjenju navedenih parametrov z novo merilno metodo, ki se uporablja za nove zahteve glede označevanja z nalepkami in ekološke zasnove, vključno s cikli s polno in delno obremenitvijo.


PRILOGA IV

Merila uspešnosti

Ob začetku veljavnosti te uredbe je najboljša tehnologija na trgu za gospodinjske sušilne stroje v smislu njihove porabe električne energije ter emisij hrupa, ki se prenaša po zraku, med sušenjem za standardni program za bombaž opredeljena na naslednji način:

1.

Gospodinjski sušilni stroj na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 3 kg:

(a)

poraba električne energije: 1,89 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 247 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa v zraku: 69 dB.

2.

Gospodinjski sušilni stroj na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 5 kg:

(a)

poraba električne energije: 2,70 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 347 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ni podatka.

3.

Plinski sušilni stroji na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 5 kg:

(a)

poraba energije plina: 3,25 kWhGas/cikel, kar ustreza 1,3 kWh za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi. O letni porabi energije ni podatka.

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ni podatka.

4.

Gospodinjski kondenzacijski sušilni stroj z nazivno zmogljivostjo 5 kg:

(a)

poraba električne energije: 3,10 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 396 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ni podatka.

5.

Gospodinjski sušilni stroj na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 6 kg:

(a)

poraba električne energije: 3,84 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 487 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 67 dB.

6.

Gospodinjski kondenzacijski sušilni stroj z nazivno zmogljivostjo 6 kg:

(a)

poraba električne energije: 1,58 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 209 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ni podatka.

7.

Gospodinjski sušilni stroj na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 7 kg:

(a)

poraba električne energije: 3,9 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 495 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 65 dB.

8.

Plinski sušilni stroji na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 7 kg:

(a)

poraba energije plina: 3,4 kWhGas/cikel, kar ustreza 1,36 kWh za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi. O letni porabi energije ni podatka.

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ni podatka.

9.

Gospodinjski kondenzacijski sušilni stroj z nazivno zmogljivostjo 7 kg:

(a)

poraba električne energije: 1,6 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 211 kWh/leto (1);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 65 dB.

10.

Gospodinjski sušilni stroj na zračni tok z nazivno zmogljivostjo 8 kg:

(a)

poraba električne energije: 4,1 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 520 kWh/leto (*);

(b)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 65 dB.

11.

Gospodinjski kondenzacijski sušilni stroj z nazivno zmogljivostjo 8 kg:

(a)

poraba električne energije: 2,30 kWh/cikel za standardni cikel za bombaž pri polni obremenitvi, kar je enako približno 297 kWh/leto (*);

(b)

emisije akustičnega hrupa v zraku: ni podatka.


(1)  Izračunano ob predpostavki 160 sušilnih ciklov na leto, pri čemer je poraba energije za standardni program za bombaž pri delni obremenitvi enaka 60 % porabe energije pri polni obremenitvi, in ob dodatni letni porabi 13,5 kWh energije v načinih nizke porabe energije.


Na vrh