EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R0649

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (prenovitev) Besedilo velja za EGP

UL L 201, 27.7.2012, str. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 11 zvezek 123 str. 237 - 283

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/60


UREDBA (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 4. julija 2012

o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) ter člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (3) je bila večkrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne nove spremembe Uredbe (ES) št. 689/2008, bi jo bilo treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Uredba (ES) št. 689/2008 izvaja Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (4) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je začela veljati 24. februarja 2004, in nadomešča Uredbo (ES) št. 304/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (5).

(3)

Zaradi jasnosti in skladnosti z drugo ustrezno zakonodajo Unije je treba uvesti ali pojasniti nekatere opredelitve pojmov, terminologijo pa uskladiti s tisto, ki se uporablja v Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (6) na eni strani ter v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (7) na drugi strani. Primerno je zagotoviti, da ta uredba odraža prehodne določbe Uredbe (ES) št. 1272/2008, da se preprečijo neskladja med časovnim razporedom navedene uredbe in te uredbe.

(4)

Konvencija pogodbenicam daje pravico, da sprejmejo ukrepe, ki strožje varujejo zdravje ljudi in okolje, kakor je to predvideno v Konvenciji, pod pogojem, da takšni ukrepi upoštevajo določbe Konvencije in so v skladu z mednarodnim pravom. Da bi se zagotovila višja raven varovanja okolja in prebivalstva držav uvoznic, je nujno in primerno v nekaterih vidikih iti dlje od določb Konvencije.

(5)

Za sodelovanje Unije pri Konvenciji je bistveno, da za stike s sekretariatom Konvencije (v nadaljnjem besedilu: sekretariat) in drugimi pogodbenicami Konvencije kakor tudi z drugimi državami obstaja ena sama kontaktna točka. Ta kontaktna točka bi morala biti Komisija.

(6)

Obstaja potreba po zagotovitvi učinkovitega upravljanja tehničnih in upravnih vidikov te uredbe na ravni Unije. Države članice in Evropska agencija za kemikalije, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: Agencija), imajo sposobnosti in izkušnje pri izvajanju zakonodaje Unije o kemikalijah ter mednarodnih sporazumov o kemikalijah. Države članice in Agencija bi zato morale opravljati naloge, ki zadevajo upravne, tehnične in znanstvene vidike izvajanja Konvencije prek te uredbe, pa tudi izmenjavo informacij. Poleg tega bi morale Komisija, države članice in Agencija sodelovati z namenom učinkovitega izvajanja mednarodnih obveznosti, ki jih ima Unija na podlagi Konvencije.

(7)

Glede na to, da bi bilo treba nekatere naloge Komisije prenesti na Agencijo, bi morala evropsko zbirko podatkov o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, ki jo je prvotno vzpostavila Komisija, nadalje razvijati in voditi Agencija.

(8)

Za izvoz nevarnih kemikalij, ki so v Uniji prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena, bi moral še naprej veljati skupni postopek obveščanja o izvozu. Zato bi morala za nevarne kemikalije, bodisi v obliki samih snovi bodisi v obliki zmesi ali v izdelkih, ki jih je Unija glede na njihovo uporabo kot fitofarmacevtska sredstva, kot druge oblike pesticidov ali kot industrijske kemikalije, namenjene za uporabo strokovnjakom ali javnosti, prepovedala ali strogo omejila njihovo uporabo, veljati podobna pravila obveščanja o izvozu, kakor se uporabljajo za takšne kemikalije, kadar so prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena v okviru ene ali obeh skupin uporabe iz Konvencije, in sicer kot pesticidi ali kemikalije za industrijsko uporabo. Enaka pravila obveščanja o izvozu bi morala veljati tudi za kemikalije, za katere velja mednarodni postopek soglasja po predhodnem obvestilu (PIC) (v nadaljnjem besedilu: postopek PIC). Ta skupni postopek obveščanja o izvozu bi bilo treba uporabljati za izvoz Unije v vse tretje države, ne glede na to, ali so pogodbenice Konvencije ali sodelujejo pri njenih postopkih. Državam članicam bi bilo treba dovoliti zaračunavanje upravnih taks, s katerimi pokrivajo svoje stroške pri izvajanju tega postopka.

(9)

Izvozniki in uvozniki bi morali biti dolžni zagotavljati informacije o količinah kemikalij v mednarodni trgovini, ki jih ureja ta uredba, z namenom spremljanja in ocenjevanja vpliva in učinkovitosti v tej uredbi določenih ureditev.

(10)

Obvestila o dokončnih ureditvenih ukrepih Unije ali držav članic o prepovedi kemikalij ali strogi omejitvi njihove uporabe bi morala Komisija predložiti sekretariatu zaradi vključitve zadevnih kemikalij v postopek PIC v primerih, ko izpolnjujejo s tem povezana merila iz Konvencije. Po potrebi bi bilo treba za utemeljitev takšnega obvestila zahtevati dodatne informacije.

(11)

V primerih, ko dokončni ureditveni ukrepi Unije ali držav članic zaradi neizpolnjevanja meril iz Konvencije niso primerni za obvestilo, bi bilo treba v interesu izmenjave informacij o takšnih ureditvenih ukrepih kljub temu obvestiti sekretariat in druge pogodbenice Konvencije.

(12)

Treba je tudi zagotoviti, da Unija sprejme odločitve glede uvoza kemikalij, za katere velja postopek PIC, v Unijo. Te odločitve bi morale temeljiti na veljavni zakonodaji Unije in upoštevanju prepovedi ali strogih omejitev držav članic. Kadar je upravičeno, bi bilo treba predlagati spremembe zakonodaje Unije.

(13)

Treba je zagotoviti, da so države članice in izvozniki seznanjeni z odločitvami držav uvoznic glede kemikalij, za katere velja postopek PIC, in da izvozniki te odločitve upoštevajo. Da bi se preprečil neželeni izvoz, se kemikalij, ki so v Uniji prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena in izpolnjujejo merila o obveščanju iz Konvencije ali zanje velja postopek PIC, ne bi smelo izvoziti brez izrecnega soglasja zadevne države uvoznice, ne glede na to, ali je ta država pogodbenica Konvencije ali ne. Hkrati je v povezavi z izvozi nekaterih kemikalij v države, ki so članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), primerno odstopanje od te obveznosti, pod pogojem, da so izpolnjeni nekateri pogoji. Potreben je tudi postopek za reševanje primerov, pri katerih kljub vsemu ustreznemu prizadevanju država uvoznica ni poslala odgovora, da se lahko izvoz nekaterih kemikalij začasno nadaljuje pod določenimi pogoji. Hkrati je treba zagotoviti tudi občasno pregledovanje vseh takšnih primerov, pa tudi tistih, ko je izrecno soglasje prejeto.

(14)

Pomembno je tudi to, da imajo vse izvožene kemikalije ustrezni rok uporabe, da se lahko porabijo učinkovito in varno. Za pesticide, zlasti tiste, ki se izvozijo v države v razvoju, je bistveno, da se zagotovijo informacije o ustreznih pogojih skladiščenja ter da se uporabita primerna embalaža in velikost vsebnikov, da se prepreči ustvarjanje zastarelih zalog.

(15)

Izdelki, ki vsebujejo kemikalije, ne spadajo v področje uporabe Konvencije. Kljub temu se zdi ustrezno, da morajo pravila o obveščanju o izvozu veljati tudi za izdelke, kot so opredeljeni v tej uredbi, ki vsebujejo kemikalije, ki se lahko sprostijo ob njihovi določeni uporabi ali odstranitvi in so v Uniji prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena v okviru ene ali več skupin uporabe iz Konvencije ali pa zanje velja postopek PIC. Nekaterih kemikalij in izdelkov, ki vsebujejo nekatere kemikalije, ki ne spadajo na področje uporabe Konvencije, a povzročajo posebno zaskrbljenost, se sploh ne bi smelo izvažati.

(16)

V skladu s Konvencijo bi bilo treba informacije o tranzitu kemikalij, za katere velja postopek PIC, zagotoviti pogodbenicam Konvencije, ki takšne informacije zahtevajo.

(17)

Predpise Unije o pakiranju in označevanju ter druge varnostne informacije bi bilo treba ob upoštevanju ustreznih mednarodnih standardov uporabljati za vse kemikalije, namenjene za izvoz v države pogodbenice in druge države, razen če so te določbe v nasprotju s posebnimi zahtevami teh držav. Ker je Uredba (ES) št. 1272/2008 uvedla nove določbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, bi bilo v to uredbo treba vključiti sklic na navedeno uredbo.

(18)

Za zagotovitev učinkovitega nadzora in izvajanja bi morale države članice imenovati organe, kot so carinski organi, ki bi bili odgovorni za nadzorovanje uvoza in izvoza kemikalij iz te uredbe. Komisija, ob pomoči Agencije, in države članice imajo pri tem osrednjo vlogo ter bi morale pri tem delovati ciljno usmerjeno in usklajeno. Države članice bi morale zagotoviti ustrezne kazni za kršitve.

(19)

Za lažji carinski nadzor in za zmanjšanje upravnega bremena za izvoznike in za organe oblasti bi bilo treba vzpostaviti sistem oznak, ki bi se uporabljale pri izvoznih deklaracijah. Posebne oznake bi se morale, kakor je primerno, uporabljati tudi za kemikalije, ki se izvozijo za namene raziskave ali analize v količinah, za katere ni verjetno, da bi vplivale na zdravje ljudi ali na okolje in ki v nobenem primeru ne presegajo 10 kg od vsakega izvoznika v vsako državo uvoznico v posameznem koledarskem letu.

(20)

Izmenjavo informacij, deljeno odgovornost in sodelovanje med Unijo in državami članicami ter tretjimi državami bi bilo treba spodbujati, da se zagotovi varno ravnanje s kemikalijami, ne glede na to, ali so te tretje države pogodbenice Konvencije ali ne. Komisija in države članice bi morale zlasti državam v razvoju in državam z gospodarstvom v prehodu zagotoviti neposredno tehnično pomoč ali jim pomagati posredno s podpiranjem projektov nevladnih organizacij, zlasti s tem, da se tem državam omogoči izvajanje Konvencije in tako prispeva k preprečevanju škodljivih posledic za človekovo zdravje in okolje.

(21)

Za zagotovitev učinkovitosti postopkov bi bilo treba njihovo uporabo redno spremljati. V ta namen bi morale države članice in Agencija redno oddajati poročila v standardizirani obliki Komisiji, ta pa bi morala redno poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.

(22)

Agencija bi morala sestaviti tehnična navodila za pomoč imenovanim organom pri uporabi te uredbe, vključno s takšnimi organi, kot so carinski organi za nadzor izvoza, izvozniki in uvozniki.

(23)

Da se ta uredba prilagodi tehničnemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) sprejme akte v zvezi z vključitvijo kemikalij v del 1 ali 2 Priloge I in drugimi spremembami navedene priloge, vključitvijo kemikalij v del 1 ali 2 Priloge V, in drugimi spremembami navedene priloge, in spremembami prilog II, III, IV in VI. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(24)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (8).

(25)

Ker ciljev te uredbe, in sicer zagotavljanja skladnega in učinkovitega izvajanja obveznosti Unije v skladu s Konvencijo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, in jih je zato glede na potrebo po uskladitvi predpisov v zvezi z uvozom iz izvozom nevarnih kemikalij lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta uredba ne presega okvirov, potrebnih za doseganje navedenih ciljev.

(26)

Uredbo (ES) št. 689/2008 bi bilo treba razveljaviti.

(27)

Ustrezno je zagotoviti čas za prilagoditev na uporabo te uredbe, da bi se dalo Agenciji na voljo dovolj časa, da se pripravi na novo vlogo, in omogočilo industriji, da se seznani z novimi postopki –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilji

1.   Cilji te uredbe so:

(a)

izvajanje Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: Konvencija);

(b)

krepitev deljene odgovornosti in sodelovanja v mednarodnem prometu z nevarnimi kemikalijami, da se zavarujeta zdravje ljudi in okolje pred možno škodo;

(c)

prispevek k okolju primerni uporabi nevarnih kemikalij.

Cilje, določene v prvem pododstavku, se doseže tako, da se olajša izmenjava informacij o značilnostih nevarnih kemikalij, da se v okviru Unije predvidi postopek odločanja o njihovem uvozu in izvozu ter s posredovanjem odločitev pogodbenicam in drugim državam, kakor je primerno.

2.   Poleg ciljev, določenih v odstavku 1, ta uredba zagotavlja, da se določbe Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju, uporabljajo tudi za vse kemikalije, kadar se izvažajo iz držav članic v pogodbenice ali druge države, razen če so te določbe v nasprotju s katero koli posebno zahtevo teh pogodbenic ali drugih držav.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

nekatere nevarne kemikalije, za katere velja postopek soglasja po predhodnem obvestilu iz Konvencije (v nadaljnjem besedilu: postopek PIC);

(b)

nekatere nevarne kemikalije, ki so v Uniji ali državi članici prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena;

(c)

vse kemikalije, kadar se izvažajo, v zvezi z njihovim razvrščanjem, označevanjem in pakiranjem.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

prepovedane droge in psihotropne snovi iz Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (9);

(b)

radioaktivne materiale in snovi iz Direktive Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (10);

(c)

odpadke iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih (11);

(d)

kemično orožje iz Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (12);

(e)

živila in dodatke živilom iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (13);

(f)

krmila iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (14), vključno z aditivi, ne glede na to, ali so predelana, delno predelana ali nepredelana, ki se uporabljajo za krmljenje živali;

(g)

gensko spremenjene organizme iz Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (15);

(h)

razen v obsegu iz člena 3(5)(b) te uredbe, za lastniška zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini iz Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (16) oziroma Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (17).

3.   Ta uredba se ne uporablja za kemikalije, ki se izvozijo za namene raziskave ali analize v količinah, za katere ni verjetno, da bi vplivale na zdravje ljudi ali na okolje, in ki v nobenem primeru ne presegajo 10 kg od vsakega izvoznika v vsako državo uvoznico v posameznem koledarskem letu.

Ne glede na prvi pododstavek izvozniki kemikalij pridobijo posebno identifikacijsko številko prek zbirke podatkov iz člena 6(1)(a), ter to referenčno identifikacijsko številko navedejo na svoji izvozni deklaraciji.

Člen 3

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe

1.

„kemikalija“ pomeni snov, bodisi samo ali v zmesi, ali zmes, proizvedeno ali pridobljeno iz narave, vendar ne vključuje živih organizmov, ki spada v katero koli od sledečih skupin:

(a)

pesticidi, vključno z zelo nevarnimi oblikami pesticidnega pripravka;

(b)

industrijske kemikalije;

2.

„snov“ pomeni kateri koli kemijski element in njegove spojine, kakor je opredeljeno v točki 1 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006;

3.

„zmes“ pomeni zmes ali raztopino, kakor je opredeljeno v točki 8 člena 2 Uredbe (ES) št. 1272/2008;

4.

„izdelek“ pomeni končni proizvod, ki vsebuje ali vključuje kemikalijo, katere uporabo je zakonodaja Unije v tem določenem proizvodu prepovedala ali strogo omejila, pri čemer ta proizvod ne spada pod točko 2 ali 3;

5.

„pesticidi“ pomenijo kemikalije iz ene od naslednjih podskupin:

(a)

pesticidi, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (18);

(b)

drugi pesticidi, kot so:

(i)

biocidni pripravki iz Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (19) ter

(ii)

razkužila, insekticidi in paraziticidi iz direktiv 2001/82/ES in 2001/83/ES;

6.

„industrijske kemikalije“ pomenijo kemikalije iz ene od naslednjih podskupin:

(a)

kemikalije, ki jih uporabljajo profesionalci;

(b)

kemikalije, ki jih uporablja prebivalstvo;

7.

„kemikalija, za katero velja obveščanje o izvozu“ pomeni katero koli kemikalijo, ki je na ozemlju Unije v eni ali več skupinah ali podskupinah prepovedana ali je njena uporaba strogo omejena, in katero koli kemikalijo iz dela 1 Priloge I, za katero velja postopek PIC;

8.

„kemikalija, ki izpolnjuje pogoje za obveščanje PIC,“ pomeni vsako kemikalijo, ki je v Uniji ali državi članici v eni ali več skupinah prepovedana ali je njena uporaba strogo omejena. Kemikalije, ki so v Uniji v eni ali več skupinah prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena, so naštete v delu 2 Priloge I;

9.

„kemikalija, za katero velja postopek PIC,“ pomeni vsako kemikalijo iz Priloge III h Konvenciji in dela 3 Priloge I k tej uredbi;

10.

„prepovedana kemikalija“ pomeni eno od naslednjega:

(a)

kemikalijo, katere vse uporabe iz ene ali več skupin ali podskupin so bile prepovedane z dokončnim ureditvenim ukrepom Unije, da se zavaruje zdravje ljudi ali okolje;

(b)

kemikalijo, za katero je bila zavrnjena odobritev za prvo uporabo ali ki jo je industrija umaknila s trga Unije ali je več ne upošteva v postopkih obveščanja, registriranja ali v odobritvenih postopkih in za katero je očitno, da povzroča zaskrbljenost zaradi vpliva na zdravje ljudi ali na okolje;

11.

„strogo omejena kemikalija“ pomeni eno od naslednjega:

(a)

kemikalijo, katere skoraj vse uporabe iz ene ali več skupin ali podskupin so bile prepovedane z dokončnim ureditvenim ukrepom Unije, da se zavaruje zdravje ljudi ali okolje, za katero pa so določene posebne uporabe še dovoljene;

(b)

kemikalijo, za katero je bila za skoraj vse uporabe zavrnjena odobritev ali ki jo je industrija umaknila s trga Unije ali je več ne upošteva v postopkih obveščanja, registriranja ali odobritvenih postopkih in za katero je očitno, da povzroča zaskrbljenost zaradi vpliva na zdravje ljudi ali na okolje;

12.

„kemikalija, ki jo je država članica prepovedala ali strogo omejila njeno uporabo“ pomeni vsako kemikalijo, ki je bila prepovedana ali njena uporaba strogo omejena z nacionalnim ureditvenim ukrepom države članice;

13.

„dokončni ureditveni ukrep“ pomeni pravno zavezujoči akt, katerega namen je prepovedati ali strogo omejiti kemikalijo;

14.

„zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka“ pomeni kemikalijo, pripravljeno za pesticidno uporabo, z zelo nevarnimi učinki na zdravje ljudi in okolje, ki se po enkratni ali večkratni izpostavljenosti v pogojih uporabe lahko opazijo v kratkem času;

15.

„carinsko območje Unije“ pomeni območje, kakor je določeno v členu 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (20);

16.

„izvoz“ pomeni:

(a)

trajni ali začasni izvoz kemikalije, ki izpolnjuje pogoje iz člena 28(2) PDEU;

(b)

ponovni izvoz kemikalije, ki ne izpolnjuje pogojev iz člena 28(2) PDEU in se predloži v carinski postopek, ki ni zunanji tranzitni postopek Unije za gibanje blaga prek carinskega območja Unije;

17.

„uvoz“ pomeni fizični vnos kemikalije na carinsko območje Unije, ki se predloži v carinski postopek, ki ni zunanji tranzitni postopek Unije za gibanje blaga prek carinskega območja Unije;

18.

„izvoznik“ pomeni vsako od naslednjih oseb, bodisi fizično ali pravno:

(a)

osebo, v imenu katere se izpolni izvozna deklaracija, to pomeni osebo, ki ima v času sprejema deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v tretji državi in ima moč odločanja o pošiljanju kemikalije izven carinskega območja Unije;

(b)

če pogodba o izvozu ni bila sklenjena ali če imetnik pogodbe ne deluje v svojem imenu, osebo, ki ima moč odločanja o pošiljanju kemikalije izven carinskega območja Unije;

(c)

če ima v skladu s pogodbo, ki je podlaga za izvoz, pravico razpolaganja s kemikalijo oseba s sedežem zunaj Unije, se kot izvoznik upošteva pogodbenica s sedežem v Uniji;

19.

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je med uvozom na carinsko območje Unije prejemnik kemikalije;

20.

„pogodbenica Konvencije“ ali „pogodbenica“ pomeni državo ali organizacijo za regionalno gospodarsko povezovanje, ki je privolila, da se zaveže s Konvencijo in za katero velja Konvencija;

21.

„druga država“ pomeni vse države, ki niso pogodbenice;

22.

„Agencija“ pomeni Evropsko agencijo za kemikalije, ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 1907/2006;

23.

„sekretariat“ pomeni sekretariat Konvencije, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 4

Imenovani nacionalni organi držav članic

Vsaka država članica imenuje organ ali organe (v nadaljnjem besedilu: „imenovani nacionalni organ“ ali „imenovani nacionalni organi“) za izvajanje zahtevanih upravnih nalog iz te uredbe, razen če tega ni storila že pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Vsaka država članica obvesti Komisijo o takšnem imenovanju do 17. novembra 2012, razen če so bile te informacije že zagotovljene pred začetkom veljavnosti te uredbe ter obvesti Komisijo o kakšnih koli spremembah v imenovanem nacionalnem organu.

Člen 5

Udeležba Unije pri Konvenciji

1.   Za udeležbo pri Konvenciji so skupno odgovorne Komisija in države članice, zlasti glede tehnične pomoči, izmenjave informacij in zadev v zvezi z reševanjem sporov, sodelovanjem v pomožnih organih ter glasovanjem.

2.   Komisija deluje kot skupni imenovani organ za upravne naloge Konvencije, ki se nanašajo na postopek PIC, v imenu ter v tesnem sodelovanju in ob posvetovanju z vsemi imenovanimi nacionalnimi organi držav članic.

Komisija je odgovorna zlasti za:

(a)

posredovanje obvestil Unije o izvozu pogodbenicam in drugim državam v skladu s členom 8;

(b)

predložitev obvestil o ustreznih dokončnih ureditvenih ukrepih glede kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC, sekretariatu v skladu s členom 11;

(c)

posredovanje informacij o drugih dokončnih ureditvenih ukrepih glede kemikalij, ki ne izpolnjujejo pogojev za obveščanje PIC, v skladu s členom 12;

(d)

prejemanje informacij od sekretariata na splošno.

Komisija v skladu s členom 13 sekretariatu zagotovi tudi uvozne odgovore Unije za kemikalije, za katere velja postopek PIC.

Poleg tega Komisija usklajuje vse dejavnosti Unije za reševanje tehničnih vprašanj, povezanih:

(a)

s Konvencijo;

(b)

s pripravo konference pogodbenic, ustanovljene na podlagi člena 18(1) Konvencije;

(c)

z Odborom za pregled kemikalij, ustanovljenim v skladu s členom 18(6) Konvencije (v nadaljnjem besedilu: Odbor za pregled kemikalij);

(d)

z drugimi pomožnimi organi konference pogodbenic.

3.   Komisija in države članice sprejmejo potrebne pobude, da zagotovijo ustrezno zastopanost Unije v različnih organih za izvajanje Konvencije.

Člen 6

Naloge Agencije

1.   Agencija poleg nalog, ki so ji dodeljene na podlagi členov 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 in 25, opravlja tudi naslednje naloge:

(a)

vodenje, nadaljnji razvoj in redno posodabljanje zbirke podatkov o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov);

(b)

javno objavljanje zbirke podatkov na svojem spletišču;

(c)

po potrebi in s soglasjem Komisije ter po posvetovanju z državami članicami zagotavljanje pomoči ter tehničnih in znanstvenih napotkov in instrumentov industriji, da se zagotovi učinkovito izvajanje te uredbe;

(d)

s soglasjem Komisije zagotavljanje pomoči ter tehničnih in znanstvenih napotkov in instrumentov imenovanim nacionalnim organom držav članic, da se zagotovi učinkovito izvajanje te uredbe;

(e)

na zahtevo strokovnjakov držav članic ali Komisije Odbora za pregled kemikalij ter v okviru razpoložljivih sredstev sooblikovanje navodil za odločanje iz člena 7 Konvencije in ostale tehnične dokumentacije v zvezi z izvajanjem Konvencije;

(f)

zagotavljanje tehničnih in znanstvenih prispevkov na zahtevo Komisije ter pomoč slednji pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja te uredbe;

(g)

Komisiji na zahtevo zagotoviti tehnične in znanstvene prispevke ter ji pomagati pri izvajanju njene naloge skupnega imenovanega organa Unije.

2.   Naloge, ki so Agenciji dodeljene na podlagi te uredbe, izvaja sekretariat Agencije.

Člen 7

Kemikalije, za katere velja obveščanje o izvozu, kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC, in kemikalije, za katere velja postopek PIC

1.   Kemikalije, za katere je predpisano obveščanje o izvozu, kemikalije, za katere je predpisano obveščanje PIC ali kemikalije, za katere je predpisan postopek PIC, so naštete v Prilogi I.

2.   Kemikalije iz Priloge I se lahko pripišejo eni ali več od treh skupin kemikalij, navedenih v delu 1, 2 ali 3 navedene priloge.

Za kemikalije iz dela 1 Priloge I velja postopek obveščanja o izvozu iz člena 8, pri čemer so navedene podrobne informacije o opisu snovi, o skupini oziroma podskupini uporabe, za katero velja omejitev, o vrsti omejitve in, kadar je ustrezno, dodatne informacije, zlasti o izjemah glede zahtev za obveščanje o izvozu.

Poleg tega, da za kemikalije iz dela 2 Priloge I velja postopek obveščanja o izvozu na podlagi člena 8, te kemikalije izpolnjujejo tudi pogoje za postopek obveščanja PIC iz člena 11, za katere so navedene podrobne informacije o opisu snovi in o skupini uporabe.

Za kemikalije iz dela 3 Priloge I velja postopek PIC, navedena je skupina uporabe in, kadar je primerno, dodatne informacije, zlasti o vseh zahtevah za obveščanje o izvozu.

3.   Seznami iz Priloge I so javno dostopni prek zbirke podatkov.

Člen 8

Obvestila o izvozu, posredovana pogodbenicam in drugim državam

1.   Če gre za snovi, navedene v delu 1 Priloge I, ali zmesi, ki vsebujejo te snovi v koncentraciji, ki sproži obveznosti glede označevanja v okviru Uredbe (ES) št. 1272/2008, ne glede na to, ali so prisotne katere koli druge snovi, se uporabljajo odstavki 2 do 8 tega člena, ne glede na nameravano uporabo kemikalij v pogodbenici uvoznici ali drugi državi.

2.   Ob prvem predvidenem izvozu kemikalije iz odstavka 1 iz Unije v pogodbenico ali neko drugo državo na ali po datumu, ko so zanjo začele veljati določbe te uredbe, izvoznik obvesti imenovani nacionalni organ države članice, v kateri ima svoj sedež (v nadaljnjem besedilu:država članica izvoznika), najkasneje 35 dni pred predvidenim izvozom kemikalije. Nato obvesti izvoznik imenovani nacionalni organ o prvem izvozu te kemikalije v vsakem koledarskem letu najkasneje 35 dni pred predvidenim dnevom izvoza. Obvestila morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge II in so na voljo Komisiji in državam članicam prek zbirke podatkov.

Imenovani nacionalni organ države članice izvoznika preveri skladnost zahtev po informacijah s Prilogo II in, če je obvestilo popolno, ga posreduje Agenciji najkasneje v 25 dneh pred predvidenim dnevom izvoza.

Agencija v imenu Komisije posreduje obvestilo imenovanemu nacionalnemu organu pogodbenice uvoznice ali ustreznemu organu druge države uvoznice ter sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da ta prejme obvestilo najkasneje 15 dni pred prvim predvidenim izvozom kemikalije, potem pa najpozneje 15 dni pred prvim izvozom v vsakem naslednjem koledarskem letu.

Agencija vnese vsako obvestilo o izvozu v svojo zbirko podatkov in mu dodeli referenčno identifikacijsko številko. Agencija da javnosti in imenovanim nacionalnim organom držav članic, kakor je primerno, na voljo tudi posodobljen seznam zadevnih kemikalij ter pogodbenic uvoznic in drugih držav za vsako koledarsko leto prek zbirke podatkov.

3.   Če Agencija od pogodbenice uvoznice ali druge države ne prejme potrdila o prejemu prvega obvestila o izvozu, ki je sledil vključitvi kemikalije v del 1 Priloge I, v 30 dneh od takšnega obvestila v imenu Komisije pošlje drugo obvestilo. Agencija sprejme v imenu Komisije razumne ukrepe za zagotovitev, da imenovani nacionalni organ v pogodbenici uvoznici ali ustrezni organ v drugi državi uvoznici prejme drugo obvestilo.

4.   Novo obvestilo o izvozu se posreduje v skladu z odstavkom 2 za izvoz, ki se izvede po začetku veljavnosti sprememb zakonodaje Unije o dajanju v promet, uporabi ali označevanju zadevnih snovi ali kadar se spremeni sestava zadevne zmesi, zaradi česar se spremeni označevanje takšne zmesi. Novo obvestilo mora biti v skladu z zahtevami po informacijah iz Priloge II, v njem pa se navede, da gre za spremembo prejšnjega obvestila.

5.   Kadar se izvoz kemikalije nanaša na izredne razmere, ko vsaka zamuda lahko ogrozi zdravje ljudi ali okolje v pogodbenici uvoznici ali neki drugi državi, se lahko od zahtev v odstavkih 2, 3 in 4 v celoti ali delno odobri izjema na podlagi utemeljene zahteve izvoznika ali pogodbenice izvoznice ali druge države ter presoje imenovanega nacionalnega organa države članice izvoznika in po posvetovanju s Komisijo, ki ji pomaga Agencija. Šteje se, da je bila odločitev o zahtevi opravljena v posvetovanju s Komisijo, če ni nasprotujočega odgovora Komisije v 10 dneh po tem, ko imenovani nacionalni organ države članice pošlje podrobnosti o zahtevi.

6.   Brez poseganja v obveznosti iz člena 19(2) obveznosti iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena prenehajo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

kemikalija postane kemikalija, za katero velja postopek PIC;

(b)

država uvoznica, ki je pogodbenica Konvencije, odgovori sekretariatu v skladu s členom 10(2) Konvencije glede tega, ali soglaša z uvozom kemikalije ali ne, in

(c)

Komisija od sekretariata prejme to informacijo in jo posreduje državam članicam ter Agenciji.

Ne glede na prvi pododstavek tega odstavka obveznosti iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena ne prenehajo, kadar država uvoznica, ki je pogodbenica Konvencije, na primer v svoji uvozni odločitvi ali kako drugače, izrecno zahteva, da jo pogodbenice izvoznice še naprej obveščajo o izvozu.

Brez poseganja v obveznosti iz člena 19(2), obveznosti iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena prenehajo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

imenovani nacionalni organ pogodbenice uvoznice ali ustrezni organ druge države odstopi od zahteve, da ga je treba pred izvozom kemikalije obvestiti; in

(b)

Komisija prejme informacijo od sekretariata ali od imenovanega nacionalnega organa druge pogodbenice uvoznice ali ustreznega organa druge države in jo posreduje državam članicam in Agenciji, ki jo je dala na voljo prek zbirke podatkov.

7.   Komisija, ustrezni imenovani nacionalni organi držav članic, Agencija in izvozniki na zahtevo pogodbenic uvoznic in drugih držav zagotovijo razpoložljive dodatne informacije o kemikalijah, ki se izvažajo.

8.   Države članice lahko na pregleden način vzpostavijo sisteme, ki izvoznike zavezujejo, da za vsako sestavljeno obvestilo o izvozu in za vsak zahtevek za izrecno soglasje plačajo upravno takso, ki ustreza stroškom, nastalim pri izvajanju postopkov, določenih v odstavkih 2 in 4 tega člena ter v členu 14 (6) in (7).

Člen 9

Obvestila o izvozu, ki so jih prejele pogodbenice in druge države

1.   Obvestila o izvozu, ki jih Agencija prejme od imenovanih nacionalnih organov pogodbenic ali od ustreznih organov drugih držav o izvozu kemikalije v Unijo, katere proizvodnja, uporaba, ravnanje z njo, poraba, prevoz ali prodaja so prepovedani ali strogo omejeni na podlagi zakonodaje te pogodbenice ali druge države, so dostopna prek zbirke podatkov v 15 dneh po tem, ko je Agencija prejela tako obvestilo.

Agencija v imenu Komisije potrdi prejem prvega obvestila o izvozu, ki ga prejme za vsako kemikalijo iz vsake pogodbenice ali druge države.

Imenovani nacionalni organ države članice, ki je prejela navedeni uvoz v 10 dneh prejme en izvod vsakega obvestila, ki ga je prejela Agencija, skupaj z vsemi razpoložljivimi informacijami. Druge države članice imajo pravico do prejema kopije obvestila na zahtevo.

2.   Če Komisija ali imenovani nacionalni organi držav članic prejmejo obvestilo o izvozu bodisi neposredno ali posredno prek imenovanih nacionalnih organov pogodbenic ali ustreznih organov drugih držav, ga skupaj z vsemi razpoložljivimi informacijami nemudoma pošljejo Agenciji.

Člen 10

Informacije o izvozu in uvozu kemikalij

1.   Vsak izvoznik ene(ga) ali več:

(a)

snovi iz Priloge I,

(b)

zmesi, ki vsebujejo te snovi v koncentraciji, ki sproži obveznosti glede označevanja v okviru Uredbe (ES) št. 1272/2008, ne glede na to, ali so prisotne katere koli druge snovi, ali

(c)

izdelkov, ki vsebujejo snovi iz delov 2 in 3 Priloge I v nezreagirani obliki ali ki vsebujejo zmesi, ki vsebujejo te snovi v koncentraciji, ki sproži obveznosti glede označevanja v okviru Uredbe (ES) št. 1272/2008, ne glede na to, ali so prisotne katere koli druge snovi,

v prvem četrtletju vsakega leta imenovani nacionalni organ države članice izvoznika obvesti o količini kemikalije, v obliki snovi ali kot sestavina zmesi ali izdelkov, posredovane posameznim pogodbenicam ali drugim državam v predhodnem letu. Te informacije se navedejo skupaj s seznamom imen in naslovov fizičnih ali pravnih oseb, ki uvažajo kemikalijo v pogodbenico ali drugo državo, katerim so bile v tem času poslane pošiljke. V teh informacijah je izvoz v skladu s členom 14(7) naveden ločeno.

Vsak uvoznik v Uniji zagotovi enake informacije za količine, uvožene v Unijo.

2.   Izvoznik ali uvoznik na zahtevo Komisije, ki ji pomaga Agencija, ali imenovanega nacionalnega organa države članice zagotovi vse dodatne informacije o kemikalijah, ki so potrebne za izvajanje te uredbe.

3.   Vsaka država članica Agenciji vsako leto zagotovi zbirne informacije v skladu s Prilogo III. Agencija povzame te informacije na ravni Unije in da informacije, ki niso zaupne narave, na voljo javnosti v zbirki podatkov.

Člen 11

Obveščanje o kemikalijah, katerih uporaba je na podlagi Konvencije prepovedana ali strogo omejena

1.   Komisija pisno obvesti sekretariat o kemikalijah, navedenih v delu 2 Priloge I, ki izpolnjujejo pogoje za obvestilo PIC.

2.   Kadar se delu 2 Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 23(2) dodajo dodatne kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC, Komisija o teh kemikalijah obvesti sekretariat. Obvestilo PIC se pošlje čim prej po sprejetju ustreznega dokončnega ureditvenega ukrepa na ravni Unije o prepovedi ali strogi omejitvi uporabe kemikalije, najkasneje pa 90 dni po datumu, ko se dokončni ureditveni ukrep začne uporabljati.

3.   V obvestilu PIC se navedejo vse ustrezne informacije, zahtevane v Prilogi IV.

4.   Komisija pri določitvi prednosti za obvestila upošteva, ali je kemikalija že uvrščena na seznam v delu 3 Priloge I, obseg, v katerem se lahko izpolnijo zahteve za obveščanje iz Priloge IV, ter stopnjo tveganja, ki jo pomeni kemikalija, zlasti za države v razvoju.

Če kemikalija izpolnjuje pogoje za obveščanje PIC, vendar zaradi nepopolnosti informacij niso izpolnjene zahteve iz Priloge IV, znani izvozniki ali uvozniki na zahtevo Komisije v 60 dneh od zahtevka zagotovijo vse ustrezne informacije, ki so jim na voljo, vključno s tistimi iz drugih nacionalnih ali mednarodnih programov za nadzorovanje kemikalij.

5.   Komisija pisno obvesti sekretariat o spremembi dokončnega ureditvenega ukrepa, o katerem je bila obveščena na podlagi odstavkov 1 ali 2, čim prej po sprejetju novega dokončnega ureditvenega ukrepa, najkasneje pa 60 dni po datumu, ko se ta začne uporabljati.

Komisija zagotovi vse ustrezne informacije, s katerimi ob predložitvi prvega obvestila na podlagi odstavka 1 oziroma 2 ni razpolagala.

6.   Komisija na zahtevo katere koli pogodbenice ali sekretariata zagotovi dodatne informacije o kemikaliji ali o dokončnem ureditvenem ukrepu, če je to izvedljivo.

Pri zbiranju informacij Komisiji na zahtevo in po potrebi pomagajo države članice in Agencija.

7.   Komisija informacije, ki jih prejme od sekretariata o kemikalijah, za katere je bila obveščena, da so druge pogodbenice njihovo uporabo prepovedale ali strogo omejile, nemudoma pošlje državam članicam in Agenciji.

Če je primerno, Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in Agencijo oceni potrebo po predlaganju ukrepov na ravni Unije za preprečitev vseh nesprejemljivih tveganj za zdravje ljudi ali okolje v Uniji.

8.   Če država članica v skladu z ustrezno zakonodajo Unije sprejme nacionalni dokončni ureditveni ukrep za prepoved ali strogo omejitev uporabe kemikalije, zagotovi Komisiji ustrezne informacije. Komisija da te informacije na voljo državam članicam. Države članice lahko v štirih tednih od zagotovitve teh informacij pošljejo svoje pripombe glede možnega obvestila PIC, vključujoč zlasti ustrezne informacije o svojem nacionalnem pravnem statusu kemikalije, Komisiji in državi članici, ki je predložila nacionalni dokončni ureditveni ukrep. Država članica, ki je predložila ureditveni ukrep, po preučitvi pripomb Komisijo obvesti, ali mora slednja sekretariatu:

(a)

posredovati obvestilo PIC v skladu s tem členom ali

(b)

zagotoviti informacije na podlagi člena 12.

Člen 12

Informacije, ki se pošljejo sekretariatu o kemikalijah, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena in ne izpolnjujejo pogojev za obvestilo PIC

V primeru, da je kemikalija uvrščena samo v del 1 Priloge I ali po prejemu informacij od države članice v skladu s točko (b) člena 11(8), Komisija sekretariat obvesti o ustreznih dokončnih ureditvenih ukrepih, da se to obvestilo lahko nato po potrebi posreduje drugim pogodbenicam Konvencije.

Člen 13

Obveznosti v zvezi z uvozom kemikalij

1.   Komisija državam članicam in Agenciji nemudoma posreduje vsa morebitna navodila za odločanje, ki jih je prejela od sekretariata.

Komisija z izvedbenim aktom sprejme uvozno odločitev, v obliki dokončnega ali začasnega uvoznega odgovora v imenu Unije, glede prihodnjega uvoza zadevne kemikalije. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(2). Komisija svojo odločitev čim prej sporoči sekretariatu, najkasneje pa v devetih mesecih po datumu, ko je sekretariat razposlal navodila za odločanje.

Če za kemikalijo na podlagi zakonodaje Unije veljajo dodatne ali spremenjene omejitve, Komisija z izvedbenim aktom sprejme spremenjeno uvozno odločitev. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(2). Komisija spremenjeno uvozno odločitev sporoči sekretariatu.

2.   Če gre za kemikalijo, katere uporaba je prepovedana ali strogo omejena v eni ali več državah članicah, Komisija na pisno zahtevo zadevnih držav članic ta podatek upošteva pri svoji uvozni odločitvi.

3.   Uvozna odločitev na podlagi odstavka 1 se nanaša na skupino ali skupine, določene za kemikalijo v navodilih za odločanje.

4.   Komisija pri sporočanju uvozne odločitve sekretariatu priloži opis zakonodajnega ali upravnega predpisa, na katerem temelji.

5.   Vsak imenovani nacionalni organ držav članic da svojo uvozno odločitev na podlagi odstavka 1 v okviru svoje pristojnosti na voljo vsem, ki jih to zadeva, v skladu s svojimi zakonodajnimi ali upravnimi predpisi. Agencija uvozne odločitve iz odstavka 1 javno objavi v zbirki podatkov.

6.   Kadar je primerno, Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in Agencijo oceni, ali je treba ob upoštevanju informacij iz navodil za odločanje na ravni Unije predlagati ukrepe za preprečitev vseh nesprejemljivih tveganj za zdravje ljudi ali okolje v Uniji.

Člen 14

Obveznosti v zvezi z izvozom kemikalij, razen za obveščanje o izvozu

1.   Komisija informacije, ki jih prejme od sekretariata v obliki okrožnice ali drugače o kemikalijah, za katere velja postopek PIC, in odločitve pogodbenic uvoznic o uvoznih pogojih, ki se uporabljajo za te kemikalije, nemudoma posreduje državam članicam, Agenciji in evropskim industrijskim združenjem. Državam članicam in Agenciji prav tako nemudoma posreduje informacije o vseh primerih, ko v skladu s členom 10(2) Konvencije ni sledil odgovor. Agencija dodeli vsaki uvozni odločitvi referenčno identifikacijsko številko in hrani vse informacije o taki odločitvi v svoji zbirki podatkov, ki je javno dostopna, in te informacije na zahtevo predloži vsakomur.

2.   Komisija vsako kemikalijo iz Priloge I razvrsti na podlagi kombinirane nomenklature Evropske unije. Ta razvrstitev se po potrebi spremeni glede na spremembe, ki jih sprejme Svetovna carinska organizacija za nomenklaturo usklajenega sistema, ali glede na spremembe kombinirane nomenklature Evropske unije za zadevne kemikalije.

3.   Vsaka država članica v okviru svoje pristojnosti informacije in odločitve, ki jih prejme od Komisije na podlagi odstavka 1, sporoči vsem, ki jih to zadeva.

4.   Izvozniki svoje delovanje uskladijo z odločitvami iz posameznih uvoznih odgovorov v šestih mesecih po tem, ko sekretariat Komisijo prvič obvesti o taki odločitvi v skladu z odstavkom 1.

5.   Komisija, ki ji pomaga Agencija, in države članice na zahtevo in kakor je primerno, pogodbenicam uvoznicam svetujejo in pomagajo pri pridobivanju dodatnih informacij, ki jih potrebujejo pri pripravi odgovora sekretariatu glede uvoza zadevne kemikalije.

6.   Kemikalije iz dela 2 ali 3 Priloge I ali zmesi, ki vsebujejo snovi v koncentraciji, ki sproži obveznosti glede označevanja v okviru Uredbe (ES) št. 1272/2008, ne glede na to, ali so prisotne katere koli druge snovi in ne glede na njihovo nameravano uporabo v pogodbenici uvoznici ali drugi državi, se lahko izvozijo samo, če:

(a)

izvoznik zahteva in prejme izrecno soglasje za uvoz prek imenovanega nacionalnega organa države članice izvoznika v posvetovanju s Komisijo, ki ji pomaga Agencija, in imenovanim nacionalnim organom pogodbenice uvoznice ali ustreznim organom v drugi državi uvoznici;

(b)

kemikalije iz dela 3 Priloge I, če je v zadnji okrožnici, ki jo je izdal sekretariat, v skladu s točko 1 navedeno, da pogodbenica uvoznica z uvozom soglaša.

Imenovani nacionalni organ države članice izvoznika lahko na zahtevo izvoznika v posvetovanju s Komisijo in za vsak primer posebej za kemikalije iz dela 2 Priloge I, ki so namenjene izvozu v države OECD, odloči, da izrecno soglasje ni potrebno, če je kemikalija v trenutku uvoza v zadevno državo OECD licencirana, registrirana ali odobrena v tej državi OECD.

Če se v skladu s točko (a) prvega pododstavka zahteva izrecno soglasje in če Agencija v roku 30 dni ni prejela odgovora na svojo zahtevo, Agencija v imenu Komisije pošlje opomin, razen če sta Komisija ali imenovani nacionalni organ države članice izvoznika prejela odgovor in ga posredovala Agenciji. Če v nadaljnjih 30 dneh še vedno ni odgovora, lahko Agencija, kadar je to primerno, po potrebi pošlje dodatne opomine.

7.   Imenovani nacionalni organ države članice izvoznika lahko za kemikalije iz dela 2 ali 3 Priloge I v posvetovanju s Komisijo, ki ji pomaga Agencija, in za vsak primer posebej v skladu z drugim pododstavkom odloči, da se izvoz lahko nadaljuje, če ni dokazov uradnih virov, da bi pogodbenica uvoznica ali druga država sprejela končni ureditveni ukrep za prepoved ali strogo omejitev uporabe kemikalije in če kljub vsem razumnim naporom odgovor na zahtevo za izrecno soglasje v skladu s točko (a) odstavka 6 ni prejet v roku 60 dni ter če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

obstajajo dokazi uradnih virov v pogodbenici uvoznici ali drugi državi, da je kemikalija licencirana, registrirana ali odobrena, ali

(b)

predvidena uporaba, navedena v obvestilu o izvozu, ki jo je fizična ali pravna oseba, ki uvaža kemikalijo v pogodbenico ali drugo državo, pisno potrdila, ni v skupini, za katero je kemikalija navedena v delu 2 ali 3 Priloge I in obstajajo dokazi uradnih virov, da se je kemikalija v zadnjih petih letih uporabljala ali uvozila v pogodbenico uvoznico ali drugo zadevno državo.

Za kemikalije, navedene v delu 3 Priloge I, izvoz na podlagi izpolnjevanja pogoja iz točke (b) ni mogoč, če je kemikalija v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 uvrščena v kategorijo rakotvornosti 1A ali 1B ali v kategorijo mutagenosti 1A ali 1B ali v kategorijo strupenosti za razmnoževanje 1A ali 1B ali če izpolnjuje merila iz Priloge XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, ker je strupena, obstojna in se kopiči v organizmih ali je zelo obstojna in se zelo kopiči v organizmih.

Pri odločanju o izvozu kemikalij iz dela 3 Priloge I imenovani nacionalni organ države članice izvoznika v posvetovanju s Komisijo, ki ji pomaga Agencija, upošteva morebitni vpliv uporabe kemikalije v pogodbenici uvoznici ali drugi državi na zdravje ljudi ali okolje in predloži ustrezno dokumentacijo Agenciji, da je ta na voljo v zbirki podatkov.

8.   Komisija v posvetovanju z zadevnimi državami članicami občasno preverja veljavnost vsakega izrecnega soglasja, pridobljenega v skladu s točko (a) odstavka 6, ali odločitve o izvozu brez izrecnega soglasja, odobrenega v skladu z odstavkom 7, na naslednji način:

(a)

za vsako izrecno soglasje, pridobljeno v skladu s točko (a) odstavka 6, se do konca tretjega koledarskega leta po letu, ko je bilo soglasje dano, zahteva novo izrecno soglasje, razen če pogoji tega soglasja zahtevajo drugače;

(b)

vsaka odločitev o izvozu brez izrecnega soglasja, odobrena v skladu z odstavkom 7, velja največ 12 mesecev, po preteku katerih se zahteva izrecno soglasje, razen če je bil vmes prejet odgovor na zahtevek.

V primerih iz točke (a) prvega pododstavka se lahko izvozi nadaljujejo tudi po preteku zadevnih rokov, in sicer do prejetja odgovora na nov zahtevek za izrecno soglasje za dodatnih 12 mesecev.

9.   Agencija vse zahtevke za izrecno soglasje, prejete odgovore in odobrene odločitve o izvozu brez izrecnega soglasja, vključno z dokumentacijo iz tretjega pododstavka odstavka 7, zabeleži v zbirki podatkov. Vsakemu pridobljenem izrecnemu soglasju ali odločitvi o izvozu brez izrecnega soglasja se določi referenčna identifikacijska številka in se ga vključi v seznam z vsemi pomembnimi informacijami o vseh pogojih, npr. datumih veljavnosti. Informacije, ki niso zaupne narave, so javno dostopne v zbirki podatkov.

10.   Kemikalije se izvozijo najkasneje šest mesecev pred potekom roka uporabe, če takšen datum obstaja ali če se ga lahko določi na podlagi datuma proizvodnje, razen če to ni izvedljivo zaradi posebnih lastnosti kemikalije. Izvozniki zlasti pri pesticidih zagotovijo, da se z optimalno velikostjo in vrsto embalaže čim bolj zmanjša tveganje za kopičenje zastarelih zalog.

11.   Pri izvozu pesticidov izvozniki zagotovijo, da so na etiketi navedene posebne informacije o pogojih skladiščenja in o obstojnosti med skladiščenjem v klimatskih razmerah pogodbenice uvoznice ali druge države. Poleg tega zagotovijo, da izvoženi pesticidi ustrezajo zahtevam glede čistosti, določenim na podlagi zakonodaje Unije.

Člen 15

Izvoz nekaterih kemikalij in izdelkov

1.   Za izdelke velja postopek obveščanja o izvozu iz člena 8, če vsebujejo kar koli od naslednjega:

(a)

snovi iz dela 2 ali 3 Priloge I v nezreagirani obliki;

(b)

zmesi, ki vsebujejo te snovi v koncentraciji, ki sproži obveznosti glede označevanja v okviru Uredbe (ES) št. 1272/2008, ne glede na to, ali so prisotne katere koli druge snovi.

2.   Kemikalije in izdelki iz Priloge V, katerih uporaba je v Uniji zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja prepovedana, se ne smejo izvažati.

Člen 16

Informacije o tranzitu

1.   Pogodbenice Konvencije, ki zahtevajo informacije o tranzitu kemikalij, za katere velja postopek PIC, skupaj z informacijami, ki jih zahtevajo posamezne pogodbenice Konvencije prek sekretariata, so naštete v Prilogi VI.

2.   Izvoznik pri prevozu kemikalije iz dela 3 Priloge I prek ozemlja pogodbenice Konvencije iz Priloge VI, če je izvedljivo, zagotovi imenovanemu nacionalnemu organu države članice izvoznika, kjer ima svoj sedež, informacije, ki jih zahteva pogodbenica Konvencije v skladu s Prilogo VI, najkasneje 30 dni pred prvim tranzitom in najkasneje 8 dni pred vsakim naslednjim tranzitom.

3.   Imenovani nacionalni organ države članice izvoznika informacije, ki jih prejme od izvoznika na podlagi odstavka 2, skupaj z vsemi razpoložljivimi dodatnimi informacijami posreduje Komisiji z izvodom za Agencijo.

4.   Komisija informacije, ki jih prejme na podlagi odstavka 3, skupaj z vsemi razpoložljivimi dodatnimi informacijami pošlje imenovanim nacionalnim organom pogodbenic Konvencije, ki takšne informacije zahtevajo, najkasneje 15 dni pred prvim tranzitom in pred vsakim naslednjim tranzitom.

Člen 17

Informacije, ki spremljajo izvožene kemikalije

1.   Za kemikalije, ki so namenjene izvozu, veljajo določbe o pakiranju in označevanju, sprejete v Uredbi (ES) št. 1107/2009, Direktivi 98/8/ES in Uredbi (ES) št. 1272/2008 ali katerem drugem ustreznem predpisu Unije.

Prvi pododstavek se uporablja samo, če te določbe niso v nasprotju s posebnimi zahtevami pogodbenic uvoznic ali drugih držav uvoznic.

2.   Kadar je primerno, se rok uporabe in datum proizvodnje kemikalij iz odstavka 1 ali Priloge I navedeta na etiketi in, če je potrebno, se roki uporabe navedejo za različna klimatska območja.

3.   Izvoz kemikalij iz odstavka 1 spremlja varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Izvoznik pošlje varnostni list vsaki fizični ali pravni osebi, ki uvaža kemikalijo v pogodbenico ali drugo državo.

4.   Informacije na etiketi in v varnostnem listu se, če je izvedljivo, navede v uradnih jezikih ali v enem ali več glavnih jezikih namembne države ali predvidenega območja uporabe.

Člen 18

Obveznosti organov držav članic za nadzor uvoza in izvoza

1.   Vsaka država članica imenuje organe, kot so carinski organi, ki so pristojni za nadzor uvoza in izvoza kemikalij iz Priloge I, razen če tega ni storila že pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Komisija, ki ji pomaga Agencija, in države članice nadzorujejo izvoznike pri izvajanju te uredbe ciljno usmerjeno in usklajeno.

2.   Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju, vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1907/2006, se uporabi za usklajevanje omrežja organov držav članic, pristojnih za izvrševanje te uredbe.

3.   Vsaka država članica v svoja redna poročila o izvajanju postopkov v skladu s členom 22(1) vključi podrobnosti o dejavnostih svojih imenovanih organov na tem področju.

Člen 19

Druge obveznosti izvoznikov

1.   Izvozniki kemikalij, za katere veljajo obveznosti iz člena 8(2) in (4), v svoji izvozni deklaraciji (okence 44 enotnih carinskih listin ali ustrezen podatkovni element v elektronski izvozni deklaraciji) iz člena 161(5) Uredbe (EGS) št. 2913/92 navedejo ustrezne referenčne identifikacijske številke.

2.   Izvozniki kemikalij, ki so s členom 8(5) izvzeti iz obveznosti, določenih v odstavkih 2 in 4 navedenega člena ali kemikalij za katere so prenehale veljati obveznosti v skladu s členom 8(6), dobijo posebno referenčno identifikacijsko številko prek zbirke podatkov, ter to referenčno identifikacijsko številko navedejo na svoji izvozni deklaraciji.

3.   Če Agencija tako zahteva, morajo izvozniki uporabiti zbirko podatkov za predložitev podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih obveznosti na podlagi te uredbe.

Člen 20

Izmenjava informacij

1.   Komisija, ki ji pomaga Agencija, in države članice ustrezno olajšujejo zagotavljanje znanstvenih, tehničnih, ekonomskih in pravnih informacij o kemikalijah, za katere velja ta uredba, vključno s toksikološkimi, ekotoksikološkimi in varnostnimi informacijami.

Komisija ob pomoči držav članic in Agencije po potrebi:

(a)

zagotavlja javno dostopne informacije o ureditvenih ukrepih, pomembnih za cilje Konvencije;

(b)

pogodbenicam in drugim državam neposredno ali prek sekretariata zagotavlja informacije o tistih ukrepih, ki znatno omejujejo eno ali več uporab kemikalije.

2.   Komisija, države članice in Agencija po medsebojnem dogovoru varujejo vse zaupne informacije, ki jih prejmejo od pogodbenice ali druge države.

3.   Pri pošiljanju informacij na podlagi te uredbe se brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (21) za zaupne ne štejejo vsaj naslednje informacije:

(a)

informacije iz Priloge II in Priloge IV;

(b)

informacije iz varnostnega lista iz člena 17(3);

(c)

rok uporabe kemikalije;

(d)

datum proizvodnje kemikalije;

(e)

informacije o previdnostnih ukrepih, vključno z razvrstitvijo glede na nevarne lastnosti, vrsto tveganja in ustreznim varnostnim opozorilom;

(f)

povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških preizkusov;

(g)

informacije o ravnanju z embalažo po odstranitvi kemikalij.

4.   Agencija vsaki dve leti pripravi zbirke poslanih informacij.

Člen 21

Tehnična pomoč

Komisija, imenovani nacionalni organi držav članic in Agencija, upoštevajoč zlasti potrebe držav v razvoju in držav z gospodarstvom v prehodu, sodelujejo pri krepitvi tehnične pomoči, vključno z usposabljanjem, razvoju infrastrukture, zmogljivosti in strokovnega znanja, potrebnih za pravilno ravnanje s kemikalijami skozi njihov celotni življenjski krog.

Tehnična pomoč tem državam pri izvajanju Konvencije se omogoča zlasti z zagotavljanjem tehničnih informacij o kemikalijah, s spodbujanjem izmenjave strokovnjakov, s podpiranjem ustanovitve ali ohranjanja imenovanih nacionalnih organov ter z zagotavljanjem strokovnega znanja za odkrivanje nevarnih pesticidnih pripravkov in za pripravljanje obvestil za sekretariat.

Komisija in države članice dejavno sodelujejo v mednarodnih dejavnostih za izgradnjo zmogljivosti na področju ravnanja s kemikalijami z zagotavljanjem informacij o projektih, ki jih podpirajo ali financirajo, za boljše ravnanje s kemikalijami v državah v razvoju in državah z gospodarstvom v prehodu. Komisija in države članice obravnavajo tudi možnosti za podporo nevladnim organizacijam.

Člen 22

Spremljanje in poročanje

1.   Države članice in Agencija vsake tri leta Komisiji pošljejo informacije o delovanju postopkov, predvidenih v tej uredbi, vključno s carinskim nadzorom, kršitvami, kaznimi in ukrepi za izboljšanje, kakor je ustrezno. Komisija sprejme izvedbeni akt, ki vnaprej pripravi skupno obliko poročanja. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(2).

2.   Komisija vsake tri leta pripravi poročilo o izvajanju nalog iz te uredbe, za katere je odgovorna, in ga vključi v zbirno poročilo, v katerem so zbrane informacije, ki jih zagotovijo države članice in Agencija na podlagi odstavka 1. Povzetek poročila, ki se objavi na internetu, se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

3.   Komisija, države članice in Agencija za informacije, posredovane v skladu z odstavkoma 1 in 2, upoštevajo obveznosti glede varovanja zaupnosti in lastništva podatkov.

Člen 23

Posodabljanje prilog

1.   Komisija seznam kemikalij iz Priloge I pregleda na podlagi razvoja zakonodaje Unije in Konvencije vsaj enkrat letno.

2.   Pri določitvi, ali dokončni ureditveni ukrep na ravni Unije pomeni prepoved ali strogo omejitev, se učinek ukrepa oceni na ravni podskupin v okviru skupin „pesticidi“ in „industrijske kemikalije“. Če dokončni ureditveni ukrep prepoveduje ali strogo omejuje uporabo kemikalije v kateri koli od podskupin, se zadevno kemikalijo vključi v del 1 Priloge I.

Pri določitvi, ali dokončni ureditveni ukrep na ravni Unije pomeni prepoved ali strogo omejitev in zadevna kemikalija zato izpolnjuje pogoje za obveščanje PIC po členu 11, se učinek ukrepa oceni na ravni podskupin v okviru skupin „pesticidi“ in „industrijske kemikalije“. Če ureditveni ukrep prepoveduje ali strogo omejuje uporabo kemikalije v kateri koli od skupin, se zadevno kemikalijo vključi v del 2 Priloge I.

3.   O vključitvi kemikalij v Prilogo I ali o spremembi njihovega vnosa, kadar je primerno, se odloči brez nepotrebnega odlašanja.

4.   Za prilagoditev te uredbe tehničnemu napredku se na Komisijo v skladu s členom 26 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z naslednjimi ukrepi:

(a)

vključitev kemikalije v del 1 ali 2 Priloge I v skladu z odstavkom 2 tega člena, ki sledi dokončnemu ureditvenemu ukrepu na ravni Unije, in druge spremembe Priloge I, vključno s spremembami obstoječih vnosov;

(b)

vključitev kemikalije, ki je predmet Uredbe (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (22), v del 1 Priloge V;

(c)

vključitev kemikalije, za katero že velja prepoved izvoza na ravni Unije, v del 2 Priloge V;

(d)

spremembe obstoječih vnosov v Prilogi V;

(e)

spremembe prilog II, III, IV in VI.

Člen 24

Proračun Agencije

1.   Za namene te uredbe prihodki Agencije vključujejo:

(a)

subvencijo Unije iz splošnega proračuna Unije (oddelek o Komisiji);

(b)

vse prostovoljne prispevke držav članic.

2.   Prihodki in odhodki za dejavnosti na podlagi te uredbe ter tisti, ki se nanašajo na dejavnosti na podlagi drugih uredb, se obravnavajo ločeno, prek različnih področij proračuna Agencije.

Prihodki Agencije iz odstavka 1 se uporabijo za izvajanje njenih nalog na podlagi te uredbe.

3.   Komisija preuči, ali je primerno, da Agencija zaračuna pristojbino za storitve, ki jih izvoznikom nudi v petih letih od 1. marca 2014, ter po potrebi predloži ustrezen predlog.

Člen 25

Oblike in programska oprema za predložitev podatkov Agenciji

Agencija določi oblike in programske pakete ter jih da brezplačno na voljo na svojem spletišču za kakršno koli predložitev podatkov Agenciji. Države članice in druge pogodbenice, ki jih ta uredba zadeva, navedene oblike in pakete uporabijo pri predložitvi podatkov Agenciji v skladu s to uredbo.

Člen 26

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. marca 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 23(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23(4), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 27

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 28

Kazni

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi pravilno izvajanje teh določb. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Če tega niso storile že pred začetkom veljavnosti te uredbe, države članice o teh določbah obvestijo Komisijo najpozneje do 1. marca 2014 in jo nemudoma obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah, ki nanje vplivajo.

Člen 29

Prehodno obdobje za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij

Sklicevanja v tej uredbi na Uredbo (ES) št. 1272/2008 se razumejo, kadar je primerno, kot sklicevanja na zakonodajo Unije, ki se uporablja na podlagi člena 61 navedene uredbe in v skladu s časovnim razporedom iz tega člena.

Člen 30

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 689/2008 se razveljavi s 1. marcem 2014.

Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 689/2008 se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VII.

Člen 31

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 4. julija 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 318, 29.10.2011, str. 163.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012. (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 26. junija 2012.

(3)  UL L 204, 31.7.2008, str. 1.

(4)  UL L 63, 6.3.2003, str. 29.

(5)  UL L 63, 6.3.2003, str. 1.

(6)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(7)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(8)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(9)  UL L 22, 26.1.2005, str. 1.

(10)  UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

(11)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(12)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

(13)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(14)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(15)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(16)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

(17)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

(18)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(19)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(20)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(21)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(22)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.


PRILOGA I

SEZNAM KEMIKALIJ

(iz člena 7)

DEL 1

Seznam kemikalij, za katere velja postopek obvestila o izvozu

(iz člena 8)

Opozoriti je treba, da kadar za kemikalije iz tega dela Priloge velja postopek PIC, se obveznosti glede obveščanja o izvozu iz člena 8(2), (3) in (4) ne uporabljajo, če so izpolnjeni pogoji iz točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 8(6). Takšne kemikalije, ki so v spodnjem seznamu označene z znakom #, so zaradi lažjega sklicevanja ponovno naštete v delu 3 te priloge.

Opozoriti je tudi treba, da so kemikalije iz tega dela te priloge, ki zaradi narave dokončnega ureditvenega ukrepa Unije izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC, naštete tudi v delu 2 te priloge. Takšne kemikalije so v spodnjem seznamu označene z znakom +.

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Podskupina (1)

Omejitev uporabe (2)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

1,1,1-Trikloroetan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

p

 

1,2-Dibromoetan (etilen dibromid) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

1,2-Dikloroetan (etilen diklorid) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

i(2)

p

Cis- 1,3-dikloropropen ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

p-p

 

1,3-dikloropropen (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

p

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

p-p

 

2-Naftilamin (naftalen-2-amin) in njegove soli (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 in druge

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 in druge

2921 45 00

i(1)

p

 

i(2)

p

2-naftiloksiocetna kislina

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

p

 

2,4,5-T in njegove soli in estri (6)

93-76-5 in druge

202-273-3 in druge

2918 91 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) in njegove soli (7)

92-67-1, 2113-61-3 in druge

202-177-1 in druge

2921 49 80

i(1)

p

 

i(2)

p

4-Nitrobifenil (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

p

 

i(2)

p

Acefat (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Alaklor (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

p

 

Aldikarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

so-p

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

p-p

 

Amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Antrakinon (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Arzenove spojine

 

 

 

p(2)

so

 

Azbestna vlakna (7):

1332-21-4 in druge

 

 

 

 

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Krokidolit (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

p

 

Amozit (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

p

 

Antofilit (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

p

 

Aktinolit (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

p

 

Tremolit (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

p

 

Krizotil (7)

12001-29-5 ali 132207-32-0

 

2524 90 00

i

p

 

Atrazine (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

p

 

Azinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Azinfos-metil (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

p

 

Benfurakarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

p

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Benzen (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

so

 

Benzidin in njegove soli (7)

Derivati benzidina (7)

92-87-5, 36341-27-2 in druge

202-199-1, 252-984-8 in druge

2921 59 90

i(1)-i(2)

so-p

 

i(2)

p

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

p

 

Binapakril (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

i(2)

p

Butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

p

 

Kadmij in njegove spojine

7440-43-9 in druge

231-152-8 in druge

81073206 49 30 in druge

i(1)

so

 

Kadusafos (7)

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

p

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

p

 

Kaptafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Karbaril (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

p-p

 

Karbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

p

 

Ogljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

p

 

Karbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

p

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Klorat (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

p

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klordimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Klorfenapir (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

p

 

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Klorobenzilat (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

p

 

Klortal-dimetil (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

p

 

Klozolinat (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Holekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

p

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Kreozot in kreozotu sorodne snovi

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

p

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

p

 

Cianamid (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

p

 

Cianazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

p-p

 

Cihalothrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

p

 

DBB (Di-μ-okso-di-n-butilstanio-hidroksiboran/dioksastanaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

p

 

Diazinon (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

p

 

Diklobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

p

 

Dikloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

p

 

Diklorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

p

 

Dikofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Dikofol, ki vsebuje < 78 % p,p′-Dikofola ali 1 g/kg DDT in DDT sorodnih spojin (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Dimetenamid (7)

87674-68-8

/

2934 99 90

p(1)

p

 

Dinikonazol-M (7)

83657-18-5

/

2933 99 80

p(1)

p

 

Dinitro-orto-kresol (DNOC) in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

p-p

 

Dinoseb in njegove soli in estri (6)

88-85-7 in druge

201-861-7 in druge

2908 91 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

p

Dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

p

 

Pripravki razpršljivega prahu, ki vsebujejo kombinacijo:

 

 

3808 99 90

 

 

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Benomil 7 % ali več,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

p

 

Karbofuran 10 % ali več,

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

p

 

in tiram 15 % ali več (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

p

 

Etalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

p

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Etoksikvin (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

p

 

Etilen oksid (Oksiran) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

p

 

Fenitrotion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

p

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

p-p

 

Fention (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

so

 

Fentin acetat (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

p-p

 

Fentin hidroksid (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

p-p

 

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

p

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Fluoroacetamid (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

/

2933 59 95

p(1)

p

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Guazatin (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

so

 

Heksazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

p-p

 

Iminoctadine

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Indolilocetna kislina (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

p

 

Izoksation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

p

 

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

p

 

(a)

Malein hidrazid in njegove soli, razen holinove, kalijeve in natrijeve soli;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

p

 

(b)

Holinove, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebuje več kot 1 mg/kg prostega hidrazina, izraženega na podlagi kislega ekvivalenta

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Živosrebrove spojine, vključno z anorganskimi živosrebrovimi spojinami, alkil živosrebrovimi spojinami in alkiloksialkil in aril živosrebrovimi spojinami, razen živosrebrovih spojin iz Priloge V (6)

62-38-4, 26545-49-3 in druge

200-532-5, 247-783-7 in druge

2852 00 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

p

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

p

 

Metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne sestavine/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

p

 

Metilbromid (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

p-p

 

Metil-paration (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Metoksuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Monokrotofos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

p

 

Monometil-dibromo-difenil metan;

trgovsko ime: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

p

 

Monometil-dikloro-difenil metan;

trgovsko ime: Ugilec 121 ali Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

p-p

 

Monometil-tetraklorodifenil metan;

trgovsko ime: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

p-p

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

p

 

Nikotin (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

p

 

Nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

so

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razvejan),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, razvejan),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(P-nonilfenol) in druge

203-199-4 in druge

 

 

 

 

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 in druge

 

3402 13 00

i(1)

so

 

p(1)-p(2)

p-p

Oktabromodifenil eter (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

so

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Oksidemeton-metil (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

p

 

Parakvat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

p

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paration (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

p-p

 

Pentaklorofenol in njegove soli in estri (6)

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

2908 11 00

2908 19 00 in druge

p(1)-p(2)

p-so

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Perfluorooktan sulfonati

1763-23-1

/

2904 90 20

i(1)

so

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

in druge

 

in druge

 

 

 

(X = OH, kovinska sol (O-M +), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

p

 

Fosalon (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

p

 

Fosfamidon (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 1 000 g aktivne snovi/l) (6)

13171-21-6 (zmes, (E) & (Z) izomera)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

p-p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Polibrominirani bifenili (PBB) razen heksabromobifenila (6)

13654-09-6, 27858-07-7 in druge

237-137-2, 248-696-7 in druge

2903 69 90

i(1)

so

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Poliklorinirani terfenili (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Procimidon (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

p

 

Propaklor (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

p

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

p

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

p

 

Propizoklor (7)

86763-47-5

/

2924 29 98

p(1)

p

 

Pirazofos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

p-p

 

Kvintozen (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Scilirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

p

 

Simazin (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

p-p

 

Strihnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

p

 

Teknazen (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Tetraetil svinec (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

so

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Tetrametil svinec (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

so

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Talijev sulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

p

 

Tiobenkarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

p

 

Tiociklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Tiodikarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

p

 

Tolilfluanid (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

p

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Vse tributilkositrove spojine, kar vključuje:

 

 

2931 00 95

p(2)

p

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Tributilkositrov oksid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributilkositrov fluorid

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributilkositrov metakrilat

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributilkositrov benzoat

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributilkositrov klorid

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributilkositrov linoleat

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributilkositrov naftenat (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triklorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

p-p

 

Triciklazol (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

p

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

p-p

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

p

 

Triorganokositrne spojine razen tributilkositrovih spojin (7)

2931 00 95 in druge

p(2)

so

 

i(2)

so

Tris (2,3-Dibromopropil) fosfat (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

so

Prosimo, da preverite v okrožnici PIC na www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinoksid (1,1′,1″-fosforiltriaziridin) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

so

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

p-p

 

Vinklozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

p

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 ali 3824 90 97

p(1)

p

 

DEL 2

Seznam kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC

(iz člena 11)

Ta seznam obsega kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC. Vanj niso vključene kemikalije, za katere postopek PIC že velja in so naštete v delu 3 te priloge.

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Skupina (8)

Omejitev uporabe (9)

1,3-dikloropropen

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

p

2-Naftilamin (naftalen-2-amin) in njegove soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 in druge

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 in druge

2921 45 00

i

p

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) njegove soli

92-67-1, 2113-61-3 in druge

202-177-1 in druge

2921 49 80

i

p

4-Nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

p

Acefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

p

Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

p

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

so

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

p

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

p

Azbestna vlakna: Krisotil

12001-29-5 ali 132207-32-0

 

2524 90 00

i

p

Atrazine

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

p

Azinfos-metil

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

p

Benfurakarb

82560-54-1

/

2932 99 00

p

p

Benzidin in njegove soli

92-87-5, 36341-27-2 in druge

202-199-1, 252-984-8 in druge

2921 59 90

i

so

Derivati benzidina

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

p

Kadusafos

95465-99-9

/

2930 90 99

p

p

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

p

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

p

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

p

Klorat

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

p

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

so

Klortal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

p

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

so

Cianamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

p

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

so

Diklobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

p

Dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

p

Diklorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

so

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

p

Dikofol, ki vsebuje < 78 % p,p′-Difofola ali 1 g/kg DDT in DDT sorodne spojine

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

p

Dimetenamid

87674-68-8

/

2934 99 90

p

p

Dinikonazol-M

83657-18-5

/

2933 99 80

p

p

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

p

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

p

Etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

p

Etoksikvin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

p

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

p

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

so

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

so

Fentin acetat

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

p

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

p

Flurprimidol

56425-91-3

/

2933 59 95

p

p

Guazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

p

Indolilocetna kislina

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

p

Metamidofos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

p

Metilbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

p

Metil paration (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

p

Monometil-dibromo-difenil metan;

trgovsko ime: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

p

Monometil-dikloro-difenil metan;

trgovsko ime: Ugilec 121 ali Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

p

Monometil-tetraklorodifenil metan;

trgovsko ime: Ugilec141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

p

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

p

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

p

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i

so

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razvejan),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, razvejan),

291-844-0

 

 

 

104-40-5(P-nonilfenol) in druge

203-199-4 in druge

 

 

 

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 in druge

 

3402 13 00

i

so

p

p

Oktabromodifenil eter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

so

Oksidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

p

Parakvat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

p

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluorooktan sulfonati

1763-23-1

/

2904 90 20

i

so

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, kovinska sol (O-M +), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri)

2795-39-3 in druge

 

2904 90 20 in druge

 

 

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

p

Procimidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

p

Propaklor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

p

Propizoklor

86763-47-5

/

2924 29 98

p

p

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

p

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

p

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

p

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

p

Tiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

p

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

p

Tolilfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

so

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

p

Triciklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

p

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

p

Triorganokositrne spojine razen tributilkositrovih spojin

2931 00 95 in druge

p

so

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

p

DEL 3

Seznam kemikalij, za katere velja postopek PIC

(iz členov 13 in 14)

(Navedene skupine se nanašajo na skupine iz Konvencije)

Kemikalija

Ustrezna številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov

Skupina

2,4,5-T in njegove soli in estri

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticid

Aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticid

Binapakril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticid

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticid

Klordan (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticid

Klordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticid

Klorobenzilat

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticid

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticid

Dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticid

Dinitro-orto-kresol (DNOC) in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticid

Dinozeb in njegove soli in estri

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticid

Etilen diklorid (1,2-dikloroetan)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticid

Etilen oksid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticid

HCH (mešani izomeri) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticid

Heptaklor (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticid

Heksaklorobenzen (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticid

Lindan (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticid

Živosrebrove spojine, vključno z anorganskimi živosrebrovimi spojinami, alkilživosrebrovimi spojinami in alkiloksialkil in arilživosrebrovimi spojinami

10112-91-1, 21908-53-2 in druge

Glej tudi: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticid

Monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticid

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticid

Pentaklorofenol in njegove soli in estri

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticid

Toksafen (12)

8001-35-2

3808.50

Pesticid

Pripravki razpršljivega prahu, ki vsebujejo kombinacijo: benomil 7 % ali več, karbofuran 10 % ali več in tiram 15 % ali več

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

Metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

Metilparation (metilparationovi koncentrati za emulzijo (EC) z 19,5 % ali več aktivne snovi in prah, ki vsebuje 1,5 % ali več aktivne snovi)

298-00-0

2920.11

3808.50

Zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

Fosfamidon (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 1 000 g aktivne snovi/l)

 

2924.12

3808.50

Zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

zmes, (E) & (Z) izomera

13171-21-6

(Z)-izomer

23783-98-4

(E)-izomer

297-99-4

Azbestna vlakna:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Industrijska kemikalija

Krokidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofilit

77536-67-5

2524.90

 

 

Amozit

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

Polibrominirani bifenili (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Industrijska kemikalija

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Poliklorirani bifenili (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Industrijska kemikalija

Poliklorirani terfenili (PCT)

61788-33-8

3824.82

Industrijska kemikalija

Tetraetil svinec

78-00-2

2931.00

3811.11

Industrijska kemikalija

Tetrametil svinec

75-74-1

2931.00

3811.11

Industrijska kemikalija

Vse tributilkositrove spojine, kar vključuje:

 

2931.00

3808.99

Pesticid

Tributilkositrov oksid

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributilkositrov fluorid

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributilkositrov metakrilat

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributilkositrov benzoat

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributilkositrov klorid

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributilkositrov linoleat

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributilkositrov naftenat

85409-17-2

2931.00

3808.99

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

2919.10

3824.83

Industrijska kemikalija


(1)  Podskupina: p(1) – pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev, p(2) – drug pesticid, vključno z biocidi, i(1) – industrijska kemikalija za profesionalno uporabo in i(2) – industrijska kemikalija za splošno uporabo.

(2)  Omejitev uporabe: so – stroga omejitev, p – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine) na podlagi zakonodaje Unije.

(3)  Ta vnos ne vpliva na obstoječi vnos za cis-1,3-dikloropropen (št. CAS: 10061-01-5).

(4)  Ta vnos ne vpliva na obstoječi vnos za topne tekoče pripravke metamidofosa, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l.

(5)  Razen motornih goriv, za katere velja Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (UL L 350, 28.12.1998, str. 58).

CAS= karakteristična številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

(6)  

(#)

Kemikalija, za katero velja ali delno velja postopek PIC.

(7)  

(+)

Kemikalija, ki izpolnjuje pogoje za obveščanje PIC.

(8)  Skupina: p – pesticidi; i – industrijska kemikalija.

(9)  Omejitev uporabe: so – stroga omejitev, p – prepoved (za zadevno skupino ali skupine).CAS = karakteristična številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

(10)  Ta vnos ne vpliva na vnos v delu 3 Priloge I za topne tekoče pripravke metamidofosa, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l.

(11)  

(#)

Kemikalija, za katero velja ali delno velja postopek PIC.

(12)  Za te snovi velja prepoved izvoza v skladu s členom 15(2) te uredbe in Prilogo V k tej uredbi.

(13)  

(#)

Številke CAS so navedene samo za izhodne spojine.


PRILOGA II

OBVEŠČANJE O IZVOZU

Naslednje informacije se zahtevajo v skladu s členom 8 te uredbe:

1.

Opis snovi, ki se izvaža:

(a)

ime iz nomenklature Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo;

(b)

druga imena (npr. ime ISO, trivialna imena, trgovska imena in kratice);

(c)

številka EINECS (Evropskega seznama obstoječih kemičnih snovi) in številka CAS (Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov);

(d)

številka CUS (Evropskega carinskega seznama kemičnih snovi) in oznaka kombinirane nomenklature;

(e)

najpomembnejše nečistoče v snovi, kadar imajo poseben pomen.

2.

Opis zmesi, ki se izvaža:

(a)

trgovsko ime in/ali označitev zmesi;

(b)

za vsako snov iz Priloge I odstotek in podatki, kot so našteti v točki 1;

(c)

številka CUS (Evropskega carinskega seznama kemičnih snovi) in oznaka kombinirane nomenklature.

3.

Opis izdelka, ki se izvaža:

(a)

trgovsko ime in/ali označitev izdelka;

(b)

za vsako snov iz Priloge I odstotek in podatki, kot so našteti v točki 1.

4.

Informacije o izvozu:

(a)

namembna država;

(b)

država porekla;

(c)

nameravani datum prvega izvoza v tem letu;

(d)

ocena količine kemikalije, ki se izvaža v zadevno državo v tem letu;

(e)

predvidena uporaba v namembni državi, če je znana, vključno z informacijami o skupini(-ah) na podlagi Konvencije, v katere uporaba spada;

(f)

ime, naslov in drugi ustrezni podatki o uvozniku kot fizični ali pravni osebi;

(g)

ime, naslov in drugi ustrezni podatki o izvozniku.

5.

Imenovani nacionalni organi:

(a)

ime, naslov, številka telefona, teleksa, telefaksa ali elektronski naslov imenovanega organa v Uniji, kjer je možno dobiti dodatne informacije;

(b)

ime, naslov, številka telefona, teleksa, telefaksa ali elektronski naslov imenovanega organa v državi uvoznici.

6.

Informacije o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, vključno s skupino nevarnosti ali tveganja, in varnostno opozorilo.

7.

Povzetek fizikalno-kemijskih, toksikoloških in ekotoksikoloških lastnosti.

8.

Uporaba kemikalije v Uniji:

(a)

uporabe, skupina(-e) na podlagi Konvencije in podskupina(-e) Unije, za katere velja nadzorni ukrep (prepoved ali stroga omejitev uporabe);

(b)

uporabe kemikalije, ki niso strogo omejene ali prepovedane (skupine in podskupine uporabe, kakor so opredeljene v Prilogi I k Uredbi);

(c)

ocena proizvedenih, uvoženih, izvoženih in porabljenih količin kemikalije, če je na voljo.

9.

Informacije o previdnostnih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti kemikaliji in njene emisije.

10.

Povzetek predpisanih omejitev in njihova utemeljitev.

11.

Povzetek informacij iz točk 2(a), (c) in (d) Priloge IV.

12.

Dodatne informacije, ki jih zagotovi pogodbenica izvoznica, ker meni, da so pomembne, ali dodatne informacije iz Priloge IV, če jih zahteva pogodbenica uvoznica.


PRILOGA III

Informacije, ki jih Komisiji zagotovijo imenovani nacionalni organi držav članic v skladu s členom 10

1.

Podatek o količini kemikalij (v obliki snovi, zmesi in izdelkov) iz Priloge I, izvoženih v predhodnem letu.

(a)

Leto izvoza;

(b)

Tabela, v kateri so združene količine izvoženih kemikalij (v obliki snovi, zmesi in izdelkov), kot je prikazano spodaj.

Kemikalija

Država uvoznica

Količina kemikalije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki uvažajo kemikalije v Pogodbenico ali drugo državo članico

Kemikalija

Država uvoznica

Uvoznik

Naslov in drugi ustrezni podatki o uvozniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA IV

Obveščanje sekretariata Konvencije o prepovedanih kemikalijah ali kemikalijah s strogo omejeno uporabo

INFORMACIJE, KI SE ZAHTEVAJO ZA OBVESTILO V SKLADU S ČLENOM 11

Obvestilo vključuje:

1.

lastnosti, identifikacijo in uporabe

(a)

splošno ime;

(b)

kemijsko ime v skladu z mednarodno priznano nomenklaturo (na primer Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo (IUPAQ)), če takšna nomenklatura obstaja;

(c)

trgovska imena in imena zmesi;

(d)

kodne številke: karakteristična številka snovi po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS), carinska oznaka na podlagi usklajenega sistema in druge številke;

(e)

informacije o razvrstitvi glede na nevarne lastnosti, če za kemikalijo veljajo zahteve za razvrstitev;

(f)

uporaba ali uporabe kemikalije:

v Uniji,

kjer koli (če so poznane);

(g)

fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke lastnosti;

2.

dokončni ureditveni ukrep

(a)

posebne informacije o dokončnem ureditvenem ukrepu:

(i)

povzetek dokončnega ureditvenega ukrepa;

(ii)

sklicevanje na ureditveni dokument;

(iii)

datum začetka veljavnosti dokončnega ureditvenega ukrepa;

(iv)

navedbe o tem, ali je bil dokončni ureditveni ukrep sprejet na podlagi ocene tveganja ali ocene nevarnosti, in če je bil, informacije o takšni oceni, vključno s sklicevanjem na ustrezno dokumentacijo;

(v)

razlogi za sprejem dokončnega ureditvenega ukrepa, pomembni za zdravje ljudi, vključno z zdravjem potrošnikov in delavcev, ali okolje;

(vi)

povzetek nevarnosti in tveganj, ki jih kemikalija pomeni za zdravje ljudi, vključno z zdravjem potrošnikov in delavcev, ali za okolje in pričakovani učinek dokončnega ureditvenega ukrepa;

(b)

skupina ali skupine, za katere je bil sprejet dokončni ureditveni ukrep, in za vsako skupino:

(i)

uporaba ali uporabe, ki jih dokončni ureditveni ukrep prepoveduje;

(ii)

uporaba ali uporabe, ki ostanejo dovoljene;

(iii)

ocena proizvedenih, uvoženih, izvoženih in porabljenih količin kemikalije, če je na voljo;

(c)

če je možno, navedbe o verjetnem pomenu dokončnega ureditvenega ukrepa za druge države in regije;

(d)

druge pomembne informacije, ki lahko zajemajo:

(i)

oceno socialno-ekonomskih učinkov dokončnega ureditvenega ukrepa;

(ii)

informacije o nadomestnih možnostih in o njihovih relativnih tveganjih, če so na voljo, na primer:

celostne strategije zatiranja škodljivcev,

industrijske prakse in postopki, vključno s čistejšo tehnologijo.


PRILOGA V

Kemikalije in izdelki, za katere velja prepoved izvoza

(iz člena 15)

DEL 1

Obstojna organska onesnaževala iz prilog A in B Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (1) v skladu z določbami navedene konvencije

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

 

Aldrin

Št. ES 206-215-8

Št. CAS 309-00-2

Oznaka KN 2903 52 00

 

Klordan

Št. ES 200-349-0

Št. CAS 57-74-9

Oznaka KN 2903 52 00

 

Klordekon

Št. ES 205-601-3

Št. CAS 143-50-0

Oznaka KN 2914 70 00

 

Dieldrin

Št. ES 200-484-5

Št. CAS 60-57-1

Oznaka KN 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenil) etan

Št. ES 200-024-3

Št. CAS 50-29-3

Oznaka KN 2903 62 00

 

Endrin

Št. ES 200-775-7

Št. CAS 72-20-8

Oznaka KN 2910 90 00

 

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

Št. ES 273-031-2

Št. CAS 68928-80-3 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

 

Heptaklor

Št. ES 200-962-3

Št. CAS 76-44-8

Oznaka KN 2903 52 00

 

Heksabromobifenil

Št. ES 252-994-2

Št. CAS 36355-01-8

Oznaka KN 2903 69 90

 

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

Št. ES 253-058-6

Št. CAS 36483-60-0 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

 

Heksaklorobenzen

Št. ES 200-273-9

Št. CAS 118-74-1

Oznaka KN 2903 62 00

 

Heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom

Št. ES 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

Št. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

Oznaka KN 2903 51 00

 

Mireks

Št. ES 219-196-6

Št. CAS 2385-85-5

Oznaka KN 2903 59 80

 

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

Št. ES 251-084-2 in druge

Št. CAS 32534-81-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 31

 

Pentaklorobenzen

Št. ES 210-172-5

Št. CAS 608-93-5

Oznaka KN 2903 69 90

 

Poliklorirani bifenili (PCB)

Št. ES 215-648-1 in druge, Št.

CAS 1336-36-3 in druge,

Oznaka KN 2903 69 90

 

Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

Št. ES 254-787-2 in druge

Št. CAS 40088-47-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

 

Toksafen (kamfeklor)

Št. ES 232-283-3

Št. CAS 8001-35-2

Oznaka KN 3808 50 00

DEL 2

Kemikalije, razen obstojnih organskih onesnaževal iz prilog A in B Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih v skladu z določbami navedene konvencije

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

Toaletna mila, ki vsebujejo živo srebro

Oznake KN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Spojine živega srebra, razen spojin, ki se izvažajo za namene raziskav in razvoja ter za medicinske namene ali analize

Cinabaritna ruda, živosrebrov (I) klorid (Hg2Cl2, št. CAS 10112-91-1), živosrebrov (II) oksid (HgO, št. CAS 21908-53-2); oznaka KN 2852 00 00

Kovinsko živo srebro in zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi, vključno z zlitinami živega srebra, z najmanj 95-odstotnim masnim deležem živega srebra

Št. CAS 7439-97-6

Oznaka KN 2805 40


(1)  UL L 209, 31.7.2006, str. 3.


PRILOGA VI

Seznam pogodbenic Konvencije, ki zahtevajo informacije o tranzitu kemikalij a katere velja postopek PIC

(iz člena 16)

Država

Zahtevane informacije

 

 

 

 


PRILOGA VII

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 689/2008

Ta uredba

Člen 1

Člen 1(1)

1(1)

Člen 1(2)

1(2)

Člen 2

Člen 2(1)

2(1)

Člen 2(2)

2(2)

2(3)

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5(1)

5(1)

Člen 5(2)

5(2)

Člen 5(3)

5(3)

Člen 6

6(1)

6(2)

Člen 7

Člen 6(1)

7(1)

Člen 6(2)

7(2)

Člen 6(3)

7(3)

Člen 8

Člen 7(1)

8(1)

Člen 7(2)

8(2)

Člen 7(3)

8(3)

Člen 7(4)

8(4)

Člen 7(5)

8(5)

Člen 7(6)

8(6)

Člen 7(7)

8(7)

Člen 7(8)

8(8)

Člen 9

Člen 8(1)

9(1)

Člen 8(2)

9(2)

Člen 10

Člen 9(1)

10(1)

Člen 9(2)

10(2)

Člen 9(3)

10(3)

Člen 11

Člen 10(1)

11(1)

Člen 10(2)

11(2)

Člen 10(3)

11(3)

Člen 10(4)

11(4)

Člen 10(5)

11(5)

Člen 10(6)

11(6)

Člen 10(7)

11(7)

Člen 10(8)

11(8)

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 12(1)

13(1)

Člen 12(2)

13(2)

Člen 12(3)

13(3)

Člen 12(4)

13(4)

Člen 12(5)

13(5)

Člen 12(6)

13(6)

Člen 14

Člen 13(1)

14(1)

Člen 13(2)

14(2)

Člen 13(3)

14(3)

Člen 13(4)

14(4)

Člen 13(5)

14(5)

Člen 13(6)

14(6)

Člen 13(7)

14(7)

Člen 13(8)

14(8)

Člen 13(9)

14(9)

Člen 13(10)

14(10)

Člen 13(11)

14(11)

Člen 15

Člen 14(1)

15(1)

Člen 14(2)

15(2)

Člen 16

Člen 15(1)

16(1)

Člen 15(2)

16(2)

Člen 15(3)

16(3)

Člen 15(4)

16(4)

Člen 17

Člen 16(1)

17(1)

Člen 16(2)

17(2)

Člen 16(3)

17(3)

Člen 16(4)

17(4)

Člen 18

Člen 17(1)

18(1)

18(2)

Člen 17(1)

18(3)

Člen 19

Člen 17(2)

19(1)

19(2)

19(3)

Člen 20

Člen 19(1)

20(1)

Člen 19(2)

20(2)

Člen 19(3)

20(3)

Člen 19(3)

20(4)

Člen 20

Člen 21

Člen 22

Člen 21(1)

22(1)

Člen 21(2)

22(2)

Člen 21(3)

22(3)

Člen 23

Člen 22(1)

23(1)

Člen 22(2)

23(2)

Člen 22(3)

23(3)

Člen 22(4)

23(4)

Člen 24

24(1)

24(2)

24(3)

Člen 25

Člen 26

26(1)

26(2)

26(3)

26(4)

26(5)

Člen 27

Člen 24(1)

27(1)

Člen 24(2)

27(2)

Člen 18

Člen 28

Člen 29

Člen 25

Člen 30

Člen 26

Člen 31

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Priloga V

Priloga V

Priloga VI

Priloga VI


Na vrh