Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012R0064

Komisijas Regula (ES) Nr. 64/2012 ( 2012. gada 23. janvāris ), ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 28, 31.1.2012., 1./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 048 Lpp. 127 - 149

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/64/oj

31.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 64/2012

(2012. gada 23. janvāris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK (1) atcelšanu un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 5. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu un 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (2), un jo īpaši tās 39. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 nosaka kopīgas tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu un rezerves daļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz to radītajām emisijām un paredz noteikumus par ekspluatācijas atbilstību, piesārņojuma kontroles iekārtu un iebūvēto diagnostikas (OBD) sistēmu ilgizturīgumu, degvielas patēriņa mērījumiem un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

(2)

Saskaņā ar 3. panta 15. punktu Komisijas 2011. gada 25. maija Regulā (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu (3), transportlīdzekļiem un motoriem tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 un tās īstenošanas pasākumiem piešķir vienīgi tad, kad ir pieņemtas mērīšanas procedūras cieto daļiņu skaita noteikšanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā, kā arī pieņemti nepieciešamie īpašie noteikumi attiecībā uz vairāku režīmu motoriem un noteikumi, ar ko īsteno Regulas (EK) 595/2009 6. pantu. Tāpēc, lai iekļautu minētās prasības Regulā (ES) Nr. 582/2011, ir lietderīgi minēto regulu grozīt.

(3)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. pantu, 6. un 7. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulā (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai (4) piemēro mutatis mutandis. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut šajā regulā Regulas (EK) Nr. 715/2007 noteikumus par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā arī tās īstenošanas pasākumus. Tomēr šie noteikumi ir jāpielāgo, ņemot vērā lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu īpatnības.

(4)

Šādas īpašas procedūras attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. panta 1. punkta noteikumiem ir īpaši lietderīgi pielāgot vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā. Turklāt ir lietderīgi pieņemt arī īpašas prasības un procedūras piekļuvei transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai arī pircējpielāgojumu un mazās sērijās izgatavotu transportlīdzekļu gadījumā. Visbeidzot ir lietderīgi ietvert norādi uz īpašām normām attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem izstrādāto normu pārprogrammēšanu.

(5)

Transportlīdzekļu izgatavotājiem var būt pārāk apgrūtinoši īstermiņā piemērot noteikumus par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai attiecībā uz konkrētām sistēmām, kas tiek pārņemtas jaunajos transportlīdzekļu tipos no vecajiem tipiem. Tādēļ ir lietderīgi noteikt konkrētas ierobežotas atkāpes no vispārējiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

(6)

Noteikumi par piekļuvi transportlīdzekļu OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai, lai projektētu un izgatavotu automašīnu iekārtas alternatīvas degvielas transportlīdzekļiem, būtu jāizstrādā tad, kad kļūst iespējama šādu iekārtu tipa apstiprināšana.

(7)

Saskaņā ar Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvu 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (5) ātruma ierobežošanas ierīces uzstāda dalībvalstu apstiprinātas darbnīcas vai struktūras. Saskaņā ar Padomes 1985. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (6), reģistrācijas kontrolierīču kalibrēšanu ir atļauts veikt tikai apstiprinātās darbnīcās. Tādēļ ir lietderīgi svītrot informāciju par kontrolierīču atkārtotu programmēšanu no noteikumiem par piekļuves piešķiršanu remonta un apkopes informācijai.

(8)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 582/2011.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 582/2011 groza šādi:

1)

regulas 2. pantā pievieno šādu 42., 43. un 44. punktu:

“42)

“pircējpielāgojums” ir transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības pārveidojumi, kas ir veikti pēc pircēja īpaša pieprasījuma un kas ir jāapstiprina;

43)

“transportlīdzekļa OBD informācija” ir informācija, kas attiecas uz iebūvētu diagnostikas sistēmu kādai elektroniskai sistēmai transportlīdzeklī;

44)

“pārņemta sistēma” nozīmē Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 23. punktā definētu sistēmu, kas ir pārņemta jaunā tipa transportlīdzeklī no vecā tipa transportlīdzekļa.”;

2)

iekļauj šādu 2.a līdz 2.h pantu:

“2.a pants

Piekļuve transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Izgatavotāji īsteno visus vajadzīgos Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. pantā un šīs regulas XVII pielikumā noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu standartizētā formā sagatavotas transportlīdzekļu OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamību tīmekļa vietnēs viegli un ātri pieejamā veidā un tā, lai nepieļautu diskrimināciju salīdzinājumā ar pilnvarotiem pārdevējiem un remonta veicējiem piemērotajiem noteikumiem vai piešķirto piekļuvi. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem uzņēmumiem, sertificētiem tirgotājiem un remonta veicējiem apmācības materiālu pieejamību.

2.   Apstiprinātājas iestādes piešķir tipa apstiprinājumu tikai pēc tam, kad izgatavotājs ir iesniedzis tām sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

3.   Sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai der kā pierādījums atbilstībai Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. pantam.

4.   Sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai sagatavo saskaņā ar XVII pielikuma 1. papildinājumā doto paraugu.

5.   Transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijā tiek iekļauti:

a)

nepārprotama identifikācija transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, par ko ir atbildīgs izgatavotājs;

b)

apkopes rokasgrāmatas, kurās iekļauta apkopes un tehniskās apkopes dokumentācija;

c)

tehniskās rokasgrāmatas;

d)

informācija par sastāvdaļām un diagnosticēšanu (piemēram, mērījumu teorētiskās minimālās un maksimālās vērtības);

e)

elektroinstalāciju diagrammas;

f)

diagnostikas traucējumu kodi, ietverot izgatavotāja īpašos kodus;

g)

programmatūras kalibrēšanas identifikācijas numurs, ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

h)

informācija par patentētiem instrumentiem un iekārtām, sniegta ar tiem;

i)

datu ieraksta informācija un divvirzienu uzraudzības un testu dati;

j)

remonta un apkopes darbiem patērētas standarta darba uzskaites vienības vai laiks, ja šī informācija ir tieši vai ar trešo personu starpniecību paziņota pilnvarotajiem pārdevējiem un remonta veicējiem;

k)

vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā 2.b pantā pieprasītā informācija.

6.   Pilnvarotos pārdevējus vai remonta veicējus konkrēta transportlīdzekļa izgatavotāja izplatīšanas sistēmā šajā regulā uzskata par neatkarīgiem uzņēmumiem, ja tie veic tādu transportlīdzekļu remontu un tehnisko apkopi, kuriem viņi nav attiecīgā izgatavotāja izplatīšanas sistēmas dalībnieki.

7.   Informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi ir vienmēr pieejama, izņemot informācijas sistēmas uzturēšanas gadījumus.

8.   Ar OBD savietojamu rezerves vai apkopes daļu, diagnostikas instrumentu un testēšanas iekārtu izgatavošanas un apkopes vajadzībām izgatavotāji visiem ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas instrumentu vai testēšanas iekārtu izgatavotājiem vai remonta veicējiem sniedz atbilstīgu informāciju par OBD un transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi.

9.   Izgatavotājs groza un papildina savās tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi, tiklīdz grozītā vai papildinātā informācija ir zināma pilnvarotajiem remonta veicējiem.

10.   Ja transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes ierakstus glabā transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā vārdā uzturētā centrālā datu bāzē, neatkarīgiem remonta veicējiem, kuri ir apstiprināti un kuriem atļauja ir piešķirta saskaņā ar XVII pielikuma 2.2. punktu, piekļuve šādiem ierakstiem ir bez maksas un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir pilnvarotiem pārdevējiem un remonta veicējiem, lai varētu ievadīt informāciju par viņu veikto remontu un tehnisko apkopi.

11.   Izgatavotājs nodrošina ieinteresētajām personām piekļuvi šādai informācijai:

a)

attiecīgā informācija, kas dod iespēju izstrādāt OBD sistēmas pareizai darbībai svarīgas rezerves daļas;

b)

informācija, kas dod iespēju izstrādāt vispārējus diagnostikas instrumentus.

Pirmās daļas a) punktā rezerves daļu izstrādi nekavē neviens no turpmāk minētajiem:

a)

atbilstīgas informācijas nepieejamība;

b)

tehniskie noteikumi par darbības traucējumu norādījumu stratēģijām, ja ir pārsniegtas OBD robežvērtības vai ja OBD sistēma neatbilst šajā regulā noteiktajām OBD pārraudzības pamatprasībām;

c)

īpaši OBD informācijas apstrādes pārveidojumi, lai atsevišķi uzraudzītu transportlīdzekļa darbināšanu ar benzīnu vai ar gāzi;

d)

tādu ar gāzi darbināmu transportlīdzekļu tipa apstiprinājums, kuriem ir konstatēts konkrēts nelielu defektu skaits.

Pirmās daļas b) punktā, ja izgatavotāji izmanto diagnostikas un testa instrumentus saskaņā ar ISO 22900 “Modulāro transportlīdzekļu saziņas saskarne” (MVCI) un ISO 22901 “Diagnostikas datu atklātā apmaiņa” (ODX) savos franšīzes tīklos, ODX datnēm jābūt pieejamām neatkarīgiem uzņēmumiem, izmantojot izgatavotāja tīmekļa vietni.

2.b pants

Vairākposmu tipa apstiprināšana

1.   Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 7. punktā noteikto definīciju vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā galīgais izgatavotājs ir atbildīgs par piekļuves nodrošināšanu transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un apkopes informācijai attiecībā uz savu(-iem) izgatavošanas posmu(-iem) un saistībā ar iepriekšējo(-iem) posmu(-iem).

Turklāt galīgais izgatavotājs savā tīmekļa vietnē sniedz šādu informāciju neatkarīgajiem uzņēmumiem:

a)

par iepriekšējo(-iem) posmu(-iem) atbildīgā(-o) izgatavotāja(-u) tīmekļa vietnes adrese;

b)

visu par iepriekšējo(-iem) posmu(-iem) atbildīgo izgatavotāju nosaukums un adrese;

c)

iepriekšējā(-o) posma(-u) tipa apstiprināšanas numurs(-i);

d)

motora numurs.

2.   Katrs izgatavotājs, kurš ir atbildīgs par vienu vai vairākiem tipa apstiprināšanas posmiem, ir atbildīgs par piekļuves nodrošināšanu transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai savā tīmekļa vietnē saistībā ar tiem tipa apstiprināšanas posmiem, par ko tas ir atbildīgs, un par saistību ar iepriekšējo(-iem) posmu(-iem).

3.   Izgatavotājs, kurš ir atbildīgs par konkrētu tipa apstiprināšanas posmu vai posmiem, sniedz par nākamo posmu atbildīgajam izgatavotājam šādu informāciju:

a)

atbilstības sertifikāts attiecībā uz posmu(-iem), par ko tas ir atbildīgs;

b)

sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, iekļaujot arī sertifikāta papildinājumus;

c)

tipa apstiprināšanas numurs, kas atbilst posmam(-iem), par ko ir atbildīgs izgatavotājs;

d)

a), b) un c) punktā minētos dokumentus, ko iesniedzis iepriekšējā posmā iesaistīts izgatavotājs.

Katrs izgatavotājs pilnvaro par nākamo posmu atbildīgo izgatavotāju nodot iesniegtos dokumentus izgatavotājiem, kuri ir atbildīgi par katru nākamo posmu un nobeiguma posmu.

Turklāt izgatavotājs, kurš ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma noteiktu posmu vai posmiem, pamatojoties uz līgumu:

a)

nodrošina par nākamo posmu atbildīgajam izgatavotājam piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai un saskarnes informācijai, kas atbilst konkrētajam(-iem) posmam(-iem), par ko ir atbildīgs izgatavotājs;

b)

pēc pieprasījuma, ko iesniedz par tipa apstiprināšanas nākamo posmu atbildīgais izgatavotājs, nodrošina piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai un saskarnes informācijai, kura atbilst konkrētajam(-iem) posmam(-iem), par ko ir atbildīgs izgatavotājs.

4.   Izgatavotājs, arī galīgais izgatavotājs, drīkst iekasēt samaksu saskaņā ar 2.f pantu tikai par to posmu, par kuru ir atbildīgs.

Izgatavotājs, arī galīgais izgatavotājs, neiekasē maksu par informācijas sniegšanu saistībā ar jebkura cita izgatavotāja tīmekļa vietnes adresi vai kontaktinformāciju.

2.c pants

Pircējpielāgojumi

1.   Atkāpjoties no 2.a panta noteikumiem, ja to sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību skaits, uz kurām attiecas pircējpielāgojums, kopā nepārsniedz 250 visā pasaulē izgatavotu vienību, tad pircējpielāgojumu remonta un tehniskās apkopes informāciju sniedz viegli un ātri pieejamā veidā un tā, lai nepieļautu diskrimināciju salīdzinājumā ar pilnvarotiem pārdevējiem un remontēta veicējiem piemērotajiem noteikumiem vai piešķirto piekļuvi.

Ar pircējpielāgojumu saistīto elektronisko vadības bloku tehniskajai apkopei un atkārtotai programmēšanai izgatavotājs nodrošina neatkarīgajiem uzņēmumiem tādus pašus atbilstīgus patentētos speciālos diagnostikas instrumentus vai testēšanas iekārtas, kādas tiek nodrošinātas pilnvarotajiem remonta veicējiem.

Pircējpielāgojumus uzskaita izgatavotāja remonta un tehniskās apkopes informācijas tīmekļa vietnē un tipa apstiprināšanas laikā norāda sertifikātā par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   Līdz 2015. gada 31. decembrim, ja to sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību skaits, uz kurām attiecas pircējpielāgojums, kopā nepārsniedz 250 visā pasaulē izgatavotu vienību, izgatavotājs var atkāpties no 2.a pantā noteiktā pienākuma nodrošināt piekļuvi standartizētā formā sagatavotai transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai. Ja izgatavotājs izmanto šo atkāpi, tad viņš nodrošina piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija viegli un ātri pieejamā veidā un tā, lai nepieļautu diskrimināciju salīdzinājumā ar pilnvarotiem pārdevējiem un remonta veicējiem piemērotajiem noteikumiem vai piešķirto piekļuvi.

3.   Pārdodot vai iznomājot izgatavotāji nodod neatkarīgu uzņēmumu rīcībā patentētus speciālos diagnostikas instrumentus vai testēšanas iekārtas, kas vajadzīgi pircēju vajadzībām pielāgotu sistēmu, sastāvdaļu vai tehnisku vienību apkopei.

4.   Sertifikātā par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai tipa apstiprināšanas laikā izgatavotājs norāda tos pircējpielāgojumus un visus ar tiem saistītos elektroniskās vadības blokus, kuriem ir piemērota atkāpe no 2.a pantā noteiktā pienākuma nodrošināt pieeju standartizētā formā sagatavotai transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Šos pircējpielāgojumus un visus ar tiem saistītos elektroniskās vadības blokus norāda arī izgatavotāja remonta un tehniskās apkopes informācijā tīmekļa vietnē.

2.d pants

Mazo sēriju izgatavotāji

1.   Atkāpjoties no 2.a panta, tie izgatavotāji, kuri gadā visā pasaulē izgatavo ne vairāk kā 250 vienības tāda tipa transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, uz kurām attiecas šī regula, nodrošina piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai viegli un ātri pieejamā veidā un tā, lai nepieļautu diskrimināciju salīdzinājumā ar pilnvarotiem pārdevējiem un remonta veicējiem piemērotajiem noteikumiem vai piešķirto piekļuvi.

2.   Transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, uz ko attiecas 1. punkts, norāda izgatavotāja remonta un tehniskās apkopes informācijā tīmekļa vietnē.

3.   Apstiprinātāja iestāde ziņo Komisijai par katru mazo sēriju izgatavotājiem piešķirto tipa apstiprinājumu.

2.e pants

Pārņemtās sistēmas

1.   Attiecībā uz pārņemtajām sistēmām, kas ir uzskaitītas no 3. papildinājuma līdz XVII pielikumam, līdz 2016. gada 30. jūnijam izgatavotājs drīkst atkāpties no pienākuma atkārtoti programmēt elektroniskās vadības blokus saskaņā ar XVII pielikumā norādītajiem standartiem.

Šo atkāpi tipa apstiprinājuma laikā norāda sertifikātā par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un apkopes informācijai.

Sistēmas, kurām izgatavotājs piemēro atkāpi no pienākuma atkārtoti programmēt elektroniskos vadības blokus saskaņā ar XVII pielikumā minētajiem standartiem, norāda remonta un tehniskās apkopes informācijā izgatavotāja tīmekļa vietnē.

2.   Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem uzņēmumiem iespēju iegādāties vai nomāt patentētos instrumentus vai iekārtas, kas ir vajadzīgas elektronisko vadības bloku tehniskajai apkopei un atkārtotai programmēšanai pārņemtajās sistēmās, kurām izgatavotājs ir piemērojis atkāpi no pienākuma veikt elektronisko vadības bloku atkārtotu programmēšanu saskaņā ar XVII pielikumā norādītajiem standartiem.

2.f pants

Maksa par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Izgatavotāji var pieprasīt samērīgu un proporcionālu maksu par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, uz kuru attiecas šī regula.

Pirmajā daļā par nesamērīgu vai neproporcionālu uzskata maksu, ja tā attur no piekļuves informācijai, jo nav ņemts vērā tas, cik lielā mērā neatkarīgais uzņēmums to izmanto.

2.   Izgatavotājs nodrošina piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, arī informācijai par tādiem darījumu pakalpojumiem kā atkārtota programmēšana vai tehniskā palīdzība, uz stundu, dienu, mēnesi un gadu, un samaksa par piekļuvi šai informācijai mainās atkarībā no piešķirtā piekļuves laika.

Izgatavotāji var piedāvāt ne tikai piekļuvi uz noteiktu laiku, bet arī piekļuvi atsevišķiem darījumiem, kad samaksu iekasē par katru atsevišķu darījumu, nevis par laiku, uz kuru ir piešķirta piekļuve. Ja izgatavotāji piedāvā abu veidu piekļuvi, tad neatkarīgie remonta veicēji izvēlas izdevīgāko piekļuves sistēmu vai nu uz laiku, vai atsevišķiem darījumiem.

2.g pants

Atbilstība nosacījumiem par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Apstiprinātāja iestāde vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pamatojoties uz sūdzību vai tehniskā dienesta novērtējumu, var jebkurā laikā pārbaudīt izgatavotāja atbilstību Regulas (EK) Nr. 595/2009 un šīs regulas noteikumiem, kā arī sertifikāta par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai noteikumiem.

2.   Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka izgatavotājs nepilda pienākumu nodrošināt piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, apstiprinātāja iestāde, kura piešķīrusi attiecīgo tipa apstiprinājumu, veic atbilstīgus pasākumus situācijas labošanai.

Šie pasākumi var būt tipa apstiprinājuma anulēšana vai apturēšana, soda nauda vai citi pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 11. pantu.

3.   Ja neatkarīgs uzņēmums vai nozares apvienība, kas pārstāv neatkarīgus uzņēmumus, iesniedz apstiprinātājai iestādei sūdzību, apstiprinātāja iestāde veic revīziju, lai pārbaudītu, vai izgatavotājs pilda pienākumus par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

4.   Veicot revīziju, apstiprinātāja iestāde var lūgt tehnisko dienestu vai citu neatkarīgu ekspertu veikt novērtējumu, lai pārbaudītu minēto pienākumu izpildi.

2.h pants

Forums par piekļuvi transportlīdzekļu informācijai

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 692/2008 (7) 13. panta 9. punktu nodibinātā foruma par piekļuvi transportlīdzekļu informācijai piemērošanas joma tiek paplašināta, iekļaujot tajā transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 595/2009.

Pamatojoties uz pierādījumiem par transportlīdzekļu OBD un transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijas tīšu vai netīšu ļaunprātīgu izmantošanu, forums iesaka Komisijai pasākumus šādas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

3)

šādi groza 3. pantu:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai, EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju vai EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, izgatavotājs saskaņā ar I pielikuma noteikumiem uzskatāmi parāda to, ka transportlīdzekļi vai motora sistēmas ir testētas un atbilst 4. un 14. pantā un III līdz VIII, X, XIII, XIV un XVII pielikumā noteiktajām prasībām. Izgatavotājs arī nodrošina atbilstību IX pielikumā noteiktajām etalondegvielu specifikācijām.”;

b)

iekļauj šādu 1.a, 1.b un 1.c punktu:

“1.a   Ja transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laikā nav pieejama vai neatbilst Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. pantam un šīs regulas 2.a un, kur tas ir piemēroti, 2.b, 2.c, kā arī 2.d pantam, un šīs regulas XVII pielikumam, izgatavotājs sniedz minēto informāciju sešu mēnešu laikā no Regulas (EK) Nr. 595/2009 8. panta 1. punktā norādītā datuma vai sešu mēnešu laikā no tipa apstiprinājuma datuma – atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

1.b   Pienākumu sniegt informāciju 1.a punktā norādītajos termiņos piemēro tikai tad, ja pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas transportlīdzekli laiž tirgū.

Ja transportlīdzekli laiž tirgū vairāk nekā sešus mēnešus pēc tipa apstiprināšanas dienas, informāciju sniedz tajā dienā, kad transportlīdzekli laiž tirgū.

1.c   Apstiprinātāja iestāde var pieņemt, ka izgatavotājs ir ieviesis apmierinošus noteikumus un procedūras attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, pamatojoties uz aizpildītu sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, ja nav iesniegtas sūdzības un ja izgatavotājs iesniedz sertifikātu 1.a punktā noteiktajā termiņā.

Ja atbilstības sertifikāts šajā laikposmā nav iesniegts, apstiprinātāja iestāde īsteno piemērotus pasākumus atbilstības nodrošināšanai.”;

c)

svītro 15. punktu;

4)

šādi groza 5. pantu:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

“5. pants

EK tipa apstiprinājuma pieteikums motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai attiecībā uz emisijām un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai”;

b)

panta 4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“g)

sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai;”;

5)

regulas 6. panta nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

“6. pants

Administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai attiecībā uz emisiju un piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai”;

6)

regulas 7. panta 4. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai;”;

7)

regulas 14. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

prasības attiecībā uz PEMS demonstrēšanas testu tipa apstiprināšanas laikā un visas papildu prasības attiecībā uz transportlīdzekļa ārpuscikla ekspluatācijas testēšanu, kā noteikts šajā regulā;”;

8)

regulas 15. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Izgatavotājs nodrošina, ka piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas, kuras paredzēts uzstādīt motora sistēmās vai transportlīdzekļos, kas saņēmuši EK tipa apstiprinājumu un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 595/2009, ir ieguvušas EK tipa apstiprinājumu kā atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši šā panta un 1.a, 16. un 17. panta prasībām.”;

9)

regulas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Izgatavotājs iesniedz sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.”;

10)

regulas I, II, III, VI, X, XI un XIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

11)

pievieno jaunu XVII pielikumu, kura teksts ir sniegts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 167, 25.6.2011., 1. lpp.

(4)  OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.

(6)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

(7)  OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.”;


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 582/2011 I, II, III, VI, X, XI un XIII pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.2.   Prasības ierobežota diapazona degvielas EK tipa apstiprinājuma piešķiršanai kompresijas aizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi

Ierobežota diapazona degvielas EK tipa apstiprinājumu piešķir, ievērojot 1.2.1.–1.2.2.2. punktā noteiktās prasības.”;

b)

pielikuma 5.3.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.3.3.

ECU griezes momenta signāla atbilstību 5.2.2. un 5.2.3. punkta prasībām pierāda ar motoru saimes cilmes motoru, nosakot motora jaudu atbilstoši XIV pielikumam un veicot WHSC testu atbilstoši III pielikumam un ārpuscikla laboratorijas testēšanu tipa apstiprināšanas laikā saskaņā ar VI pielikuma 6. daļu.”;

c)

aiz 5.3.3. punkta iekļauj šādu 5.3.3.1. punktu:

“5.3.3.1.

ECU griezes momenta signāla atbilstību 5.2.2. un 5.2.3. punkta prasībām pierāda katram saimes motoram, nosakot motora jaudu atbilstoši XIV pielikumam. Šim nolūkam veic papildu mērījumus atsevišķu daļu slodzes un motora ātruma ekspluatācijas punktos (piemēram, WHSC režīmos un dažos nejauši izvēlētos papildu punktos).”;

d)

pielikuma 4. papildinājumam “Informācijas dokumentu paraugi” pievieno šādu 3. daļu:

“3.   DAĻA

PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI

16.

PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI

16.1.

Galvenās tīmekļa vietnes adrese, kurā ir sniegta informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi

16.1.1.

Datums, kad informācija kļūst pieejama (ne vēlāk kā 6 mēneši no tipa apstiprināšanas dienas)

16.2.

Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz piekļuvi tīmekļa vietnei

16.3.

Formāts, kādā ir pieejama tīmekļa vietnē sniegtā informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi”

e)

pielikuma 5. papildinājumā, EK tipa apstiprinājuma sertifikāta pielikumā, aiz 1.4.3. punkta iekļauj šādu 1.4.4. punktu:

“1.4.4.   PEMS demonstrēšanas tests

6.a   tabula

PEMS demonstrēšanas tests

Transportlīdzekļa tips (piemēram, M3, N3, un veids, piemēram, posmains kravas transportlīdzeklis, pilsētas autobuss)

 

Transportlīdzekļa apraksts (piemēram, transportlīdzekļa modelis, prototips)

 

Atbilst/neatbilst rezultāti (7)

CO

(THC)

(NMHC)

CH4

NOx

PM masa

Darba cikla atbilstības koeficients

 

 

 

 

 

 

CO2 masas cikla atbilstības koeficients

 

 

 

 

 

 

Brauciena informācija

Pilsēta

Lauku apvidus

Automaģistrāle

Brauciena daļas ekspluatācijā pilsētā, lauku apvidū un uz automaģistrāles saskaņā ar aprakstu Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikuma 4.5. punktā

 

 

 

Brauciena daļas ātruma uzņemšanā, ātruma samazināšanā, braukšanā ar vienādu ātrumu, apstāšanās saskaņā ar aprakstu Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikuma 4.5.5. punktā

 

 

 

 

Minimums

Maksimums

Darba cikla vidējā jauda (%)

 

 

CO2 masas cikla ilgums (s)

 

 

Darba cikls: derīgo ciklu procentuālais daudzums

 

CO2 masas cikls: derīgo ciklu procentuālais daudzums

 

Degvielas patēriņa atbilstības koeficients”

 

f)

pielikuma 7. papildinājumā, EK tipa apstiprinājuma sertifikāta pielikumā, aiz 1.4.3. punkta iekļauj šādu 1.4.4. punktu:

“1.4.4.   PEMS demonstrēšanas tests

6.a   tabula

PEMS demonstrēšanas tests

Transportlīdzekļa tips (piemēram, M3, N3, un veids, piemēram, posmains kravas transportlīdzeklis, pilsētas autobuss)

 

Transportlīdzekļa apraksts (piemēram, transportlīdzekļa modelis, prototips)

 

Atbilst/neatbilst rezultāti (7)

CO

(THC)

(NMHC)

CH4

NOx

PM masa

Darba cikla atbilstības koeficients

 

 

 

 

 

 

CO2 masas cikla atbilstības koeficients

 

 

 

 

 

 

Brauciena informācija

Pilsēta

Lauku apvidus

Automaģistrāle

Brauciena daļas ekspluatācijā pilsētā, lauku apvidū un uz automaģistrāles saskaņā ar aprakstu Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikuma 4.5. punktā

 

 

 

Brauciena daļas ātruma uzņemšanā, ātruma samazināšanā, braukšanā ar vienādu ātrumu, apstāšanās saskaņā ar aprakstu Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikuma 4.5.5. punktā

 

 

 

 

Minimāli

Maksimāli

Darba cikla vidējā jauda (%)

 

 

CO2 masas cikla ilgums (s)

 

 

Darba cikls: derīgo ciklu procentuālais daudzums

 

CO2 masas cikls: derīgo ciklu procentuālais daudzums

 

Degvielas patēriņa atbilstības koeficients”

 

2)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 10.1.12. punktā pievieno šādu 10.1.12.5.1. līdz 10.1.12.5.5. punktu:

“10.1.12.5.1.

Šā pielikuma 1. papildinājuma 3.2.1. punktā aprakstītās lineārās regresijas rezultāti, ieskaitot regresijas līknes stāvumu (m), noteikšanas koeficientu (r2) un regresijas līknes krustpunktu b ar y asi.

10.1.12.5.2.

ECU datu atbilstības pārbaudes rezultāti saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 3.2.2. punktu.

10.1.12.5.3.

Bremzēm raksturīgā degvielas patēriņa atbilstības pārbaude saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 3.2.3. punktu, iekļaujot arī bremzēm raksturīgo degvielas patēriņu, kas aprēķināts, pamatojoties uz PEMS mērījumiem, un paziņoto bremzēm raksturīgo degvielas patēriņu WHTC testam.

10.1.12.5.4.

Hodometra atbilstības pārbaudes rezultāts saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 3.2.4. punktu.

10.1.12.5.5.

Apkārtējā spiediena atbilstības pārbaudes rezultāts saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 3.2.5. punktu.”;

b)

pielikuma 1. papildinājumā aiz 4.3.1. punkta iekļauj šādu 4.3.1.1., 4.3.1.2. un 4.3.1.3. punktu:

“4.3.1.1.

Ja derīgo ciklu procentuālais daudzums ir mazāks par 50 %, datu novērtējumu atkārto, lietojot lielāku derīgo ciklu ilgumu. To panāk, 4.3.1. punktā norādītajā formulā pakāpeniski par 0,01 samazinot 0,2 vērtību, kamēr derīgo ciklu procentuālais daudzums ir 50 % vai lielāks.

4.3.1.2.

Nekādā ziņā iepriekš minētajā formulā samazinātā vērtība nav mazāka par 0,15.

4.3.1.3.

Tests ir nederīgs, ja derīgo ciklu procentuālais daudzums ir mazāks par 50 % pie cikla maksimālā ilguma, ko aprēķina saskaņā ar 4.3.1., 4.3.1.1. un 4.3.1.2. punktu.”;

c)

pielikuma 4. papildinājuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.2.

Ja punkts uz maksimālā griezes momenta atskaites līknes, kas attēlo motora griešanās ātruma funkciju, nav sasniegts ISC-PEMS emisijas testa laikā, izgatavotājam ir tiesības attiecīgi mainīt transportlīdzekļa kravu un/vai testēšanas maršrutu, lai veiktu šo demonstrēšanu pēc ISC-PEMS emisiju testa pabeigšanas.”;

3)

regulas III pielikumā aiz 2.1. punkta iekļauj šādu 2.1.1. punktu:

“2.1.1.

Daļiņu skaita mērījumiem piemēro ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 4.C pielikumā noteiktās prasības.”;

4)

regulas VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 6. punktu groza šādi:

i)

nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

ii)

pielikuma 6.1.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.1.3.

ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 10. pielikuma 7.3. iedaļu saprot šādi:

Tipa apstiprināšanas laikā veic PEMS demonstrēšanas tests, testējot cilmes motoru transportlīdzeklī saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto procedūru.

Papildu prasības attiecībā uz transportlīdzekļu ekspluatācijas testēšanu tiks noteiktas vēlāk saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 582/2011 14. panta 3. punktu.”;

iii)

aiz 6.1.3. punkta iekļauj šādu 6.1.3.1. un 6.1.3.2. punktu:

“6.1.3.1.

Izgatavotājs var izvēlēties transportlīdzekli, ko izmanto testēšanai, taču apstiprinātājai iestādei ir jādod piekrišana šī transportlīdzekļa izvēlei. PEMS demonstrēšanas testam izmantotā transportlīdzekļa parametri ir reprezentatīvi motora sistēmai paredzētā transportlīdzekļu kategorijai. Transportlīdzeklis var būt prototipa transportlīdzeklis.

6.1.3.2.

Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma transportlīdzeklī var testēt papildu motoru no motoru saimes vai ekvivalentu motoru, kas pārstāv citu transportlīdzekļu kategoriju.”;

b)

pievieno šādu 1. papildinājumu:

“1. papildinājums

PEMS demonstrēšanas tests tipa apstiprināšanai

1.   IEVADS

Šajā papildinājumā ir izklāstīta PEMS demonstrēšanas testa procedūra tipa apstiprināšanai.

2.   TESTA TRANSPORTLĪDZEKLIS

2.1.   PEMS demonstrēšanas testam izmantotais transportlīdzeklis ir reprezentatīvs transportlīdzekļu kategorijai, kurai ir paredzēts uzstādīt attiecīgo motoru sistēmu. Šis transportlīdzeklis var būt transportlīdzekļa prototips vai pielāgots izgatavotais transportlīdzeklis.

2.2.   Tiek demonstrēta ECU datu plūsmas informācijas pieejamība un atbilstība (piemēram, saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 5. sadaļu).

3.   TESTA APSTĀKĻI

3.1.   Transportlīdzekļa kravnesība

Transportlīdzekļa krava ir 50–60 % no transportlīdzekļa maksimālās kravnesības saskaņā ar II pielikumu.

3.2.   Apkārtējie apstākļi

Testu veic II pielikuma 4.2. punktā izklāstītajos apkārtējos apstākļos.

3.3.   Motora dzesētāja temperatūra atbilst II pielikuma 4.3. punktam.

3.4.   Degviela, smēreļļa un reaģents

Degviela, smēreļļa un reaģents izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmai atbilst II pielikuma 4.4. līdz 4.43. punkta prasībām.

3.5.   Brauciena un ekspluatācijas nosacījumi

Brauciena un ekspluatācijas prasības aprakstītas II pielikuma 4.5. līdz 4.6.8. punktā.

4.   EMISIJAS NOVĒRTĒJUMS

4.1.   Testu veic un testa rezultātus aprēķina saskaņā ar II pielikuma 6. iedaļas noteikumiem.

5.   ZIŅOJUMS

5.1.   Tehniskajā ziņojumā, kurā ir aprakstīts PEMS demonstrēšanas tests, tiek norādītas darbības un rezultāti un sniegta vismaz šāda informācija:

a)

vispārēja informācija, kas aprakstīta II pielikuma 10.1.1. līdz 10.1.1.14. punktā;

b)

paskaidrojums, kāpēc testam izmantoto(-os) transportlīdzekli(-ļus) (1) var uzskatīt par reprezentatīviem motoru sistēmai paredzētajai transportlīdzekļu kategorijai;

c)

informācija par testēšanas iekārtām un testa dati saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.3. līdz 10.1.4.8. punktā;

d)

informācija par testēto motoru saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.5. līdz 10.1.5.20. punktā;

e)

informācija par testam izmantoto transportlīdzekli saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.6. līdz 10.1.6.18. punktā;

f)

informācija par maršruta parametriem saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.7. līdz 10.1.7.7. punktā;

g)

informācija momentāno mērījumu un aprēķinātajiem datiem saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.8. līdz 10.1.9.24. punktā;

h)

informācija par vidējiem un integrētiem datiem saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.10. līdz 10.1.10.12. punktā;

i)

testa nokārtošanas vai nenokārtošanas rezultāti saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.11. līdz 10.1.11.13. punktā;

j)

informācija par testa verifikācijām saskaņā ar aprakstu II pielikuma 10.1.12. līdz 10.1.12.5. punktā.

5)

regulas X pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.4.1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Izgatavotājs var piemērot vai nu visus šā pielikuma un šīs regulas XIII pielikuma noteikumus, vai arī visus Regulas (EK) Nr. 692/2008 XI un XVI pielikuma noteikumus.”;

b)

pielikuma 2.4.2. punktu groza šādi:

i)

nosaukumu svītro;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Izgatavotājam nav atļauts izmantot šajā punktā minētos alternatīvos noteikumus vairāk nekā 500 motoriem gadā.”;

c)

pielikuma 2.4.3. punktu svītro;

d)

pielikuma 2. papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma 2.2.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.2.1.

Pieņemot lēmumu, vai apstiprināt izgatavotāja izraudzīto veiktspējas pārraudzības izvēli, apstiprinātāja iestāde ņem vērā izgatavotāja iesniegto tehnisko informāciju.”;

ii)

papildinājuma 2.2.2.1. un 2.2.2.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.2.2.1.

Kvalifikācijas pārbaudi veic ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 6.3.2. iedaļā noteiktajā veidā.

2.2.2.2.

Izmēra attiecīgās sastāvdaļas veiktspējas samazināšanos un pēc tam to izmanto kā veiktspējas robežu OBD motoru saimes cilmes motoram;”;

iii)

papildinājuma 2.2.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.2.3.

Cilmes motoram apstiprinātais veiktspējas pārraudzības kritēriju uzskata par piemērojamu visiem pārējiem OBD motoru saimes motoriem, neveicot turpmāku demonstrēšanu.”;

iv)

aiz 2.2.3. punkta iekļauj šādu 2.2.4. un 2.2.4.1. punktu:

“2.2.4.

Pēc izgatavotāja un apstiprinātājas iestādes vienošanās ir iespējams pielāgot veiktspējas robežu dažādiem OBD motoru saimes motoriem, lai aplūkotu dažādus konstrukcijas parametrus (piemēram, EGR dzesētāja izmēru). Šādas vienošanās pamatā ir tehnisko elementu atbilstība.

2.2.4.1.

Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma 2.2.2. punktā aprakstīto apstiprināšanas procedūru var piemērot otram OBD motoru saimes motoram”;

v)

2.3.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.3.1.

Lai demonstrētu OBD motoru saimes izvēlētā pārraudzītāja OBD veiktspēju, OBD motoru saimes cilmes motoram kvalificētu nolietotu sastāvdaļu uzskata par kvalificētu saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 6.3.2. punktu.”;

vi)

aiz 2.3.1. punkta iekļauj šādu 2.3.2. punktu:

“2.3.2.

Ja saskaņā ar 2.2.4.1. sadaļas noteikumiem testē otru motoru, tad nolietoto sastāvdaļu šim otrajam motoram kvalificē saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 6.3.2. punktu.”;

6)

regulas XI pielikumu groza šādi:

pielikuma 1. papildinājumā informācijas dokumenta paraugā pievieno šādu jaunu iedaļu:

PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI

2.

PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI

2.1.

Galvenās tīmekļa vietnes adrese, kurā ir sniegta informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi

2.1.1.

Datums, kad informācija kļūst pieejama (ne vēlāk kā 6 mēneši no tipa apstiprināšanas dienas)

2.2.

Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz piekļuvi tīmekļa vietnei

2.3.

Formāts, kādā ir pieejama tīmekļa vietnē sniegtā informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi”

7)

regulas XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Izgatavotājs var piemērot vai nu visus šā pielikuma un šīs regulas X pielikuma noteikumus, vai arī visus Regulas (EK) Nr. 692/2008 XI un XVI pielikuma noteikumus.”;

b)

pielikuma 4.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.2.

ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikumā aprakstīto transportlīdzeklī iebūvēto diagnostikas (OBD) datu atainošanas sistēmu, kas minēta šīs regulas X pielikumā, neizmanto, lai dotu 4.1. iedaļā aprakstītos vizuālos brīdinājumus. Šajā gadījumā brīdinājums atšķiras no OBD sistēmas brīdinājuma (t. i., MI – darbības traucējumu indikatora) vai cita brīdinājuma, kas saistīts ar motora tehnisko apkopi. Nav paredzēta iespēja izslēgt brīdināšanas sistēmu vai vizuālos brīdinājumus, izmantojot skenēšanas instrumentu, ja nav novērsta problēma, kas lika aktivēties brīdināšanas sistēmai. Brīdināšanas sistēmas un vizuālo brīdinājumu aktivēšanās un deaktivēšanās nosacījumi ir aprakstīti šā pielikuma 2. papildinājumā.”;

c)

pielikuma 5.3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, samazina maksimālo iespējamo motora griezes momentu motora ātruma diapazonā starp maksimālo griezes momenta ātrumu un regulatora pārtraukumpunktu par 25 %, kā aprakstīts 3. papildinājumā. Maksimālais iespējamais samazinātais motora griezes moments, kas ir mazāks par maksimālo motora griezes momentu pirms griezes momenta samazināšanas nepārsniedz samazināto griezes momentu pie šāda ātruma.”;

d)

pielikuma 5.5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.5.

Sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta, kā noteikts 6.3., 7.3., 8.5. un 9.4. iedaļā.”;

e)

pielikuma 6.3.1. un 6.3.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“6.3.1.

Pielikuma 5.3. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta saskaņā ar šīs iedaļas prasībām, ja reaģenta līmenis tvertnē samazinās zem 2,5 % no tās parastā kopējā tilpuma vai par vairāk procentiem, pēc izgatavotāja izvēles.

6.3.2.

Pielikuma 5.4. iedaļā aprakstītā sistēma, kas prasa tūlītēju vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta saskaņā ar šīs iedaļas prasībām, ja reaģenta tvertne ir tukša (t. i., dozēšanas sistēma vairs nesaņem reaģentu no tvertnes) vai ja reaģenta līmenis ir zemāks par 2,5 % no tās parastā kopējā tilpuma, pēc izgatavotāja izvēles.”;

f)

pielikuma 7.3.1. un 7.3.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“7.3.1.

Pielikuma 5.3. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta saskaņā ar šīs iedaļas prasībām, ja reaģenta kvalitāte neuzlabojas 10 motora darbības stundu laikā pēc 7.2. iedaļā aprakstītās vadītāja brīdināšanas sistēmu aktivēšanās.

7.3.2.

Pielikuma 5.4. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta saskaņā ar šīs iedaļas prasībām, ja reaģenta kvalitāte neuzlabojas 20 motora darbības stundu laikā pēc 7.2. iedaļā aprakstītās vadītāja brīdināšanas sistēmu aktivēšanās.”;

g)

pielikuma 8.5.1. un 8.5.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“8.5.1.

Pielikuma 5.3. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta saskaņā ar šīs iedaļas prasībām, ja problēma, kura saistīta ar kļūdu reaģenta patēriņā vai reaģenta dozēšanas pārtraukšanu, netiek atrisināta 10 motora darbības stundu laikā pēc 8.4.1. un 8.4.2. iedaļā aprakstītās vadītāja brīdināšanas sistēmas aktivēšanās.

8.5.2.

Pielikuma 5.4. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivējas saskaņā ar šīs iedaļas prasībām, ja problēma, kura saistīta ar kļūdu reaģenta patēriņā vai reaģenta dozēšanas pārtraukšanu, netiek atrisināta 20 motora darbības stundu laikā pēc 8.4.1. un 8.4.2. iedaļā aprakstītās vadītāja brīdināšanas sistēmas aktivēšanās.”’;

h)

pielikuma 9.2.2.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9.2.2.1.

Īpašs mērītājs reģistrē EGR sprauslas darbības traucējumus. EGR sprauslas mērītājs skaita motora darbības stundas laikā, kad ir apstiprināts kā aktīvs jebkurš ar EGR sprauslas darbību saistītais DTC.”;

i)

pielikuma 9.4.1. un 9.4.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“9.4.1.

Pielikuma 5.3. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta, ja 9.1. iedaļā aprakstītā nepilnība netiek novērsta 36 motora darbības stundu laikā pēc 9.3. iedaļā aprakstītās vadītāja brīdināšanas sistēmas aktivēšanās.

9.4.2.

Pielikuma 5.4. iedaļā aprakstītā pirmās pakāpes brīdināšanas sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tiek ieslēgta un pēc tam aktivēta, ja 9.1. iedaļā aprakstītā nepilnība netiek novērsta 100 motora darbības stundu laikā pēc 9.3. iedaļā aprakstītās vadītāja brīdināšanas sistēmas aktivēšanās.”;

j)

pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma 3.2.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.2.3.

Lai demonstrētu brīdināšanas sistēmas aktivēšanos, konstatējot nepilnības, kuras var uzskatīt par bojājumiem, kā definēts šā pielikuma 9. iedaļā, tās izvēlas saskaņā ar šādām prasībām:”;

ii)

papildinājuma 3.3.6.2. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

brīdināšanas sistēma ir aktivējusies, kad pieejamā reaģenta līmenis ir lielāks par vai vienāds ar 10 % no reaģenta tvertnes ietilpības;

b)

“nepārtrauktās” brīdināšanas sistēma ir aktivējusies, kad pieejamā reaģenta līmenis ir lielāks par vai vienāds ar vērtību, kādu norādījis izgatavotājs saskaņā ar šā pielikuma 6. iedaļas noteikumiem.”;

iii)

papildinājuma 3.4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.4.

Uzskata, ka reaģenta līmeņa traucējumu brīdināšanas sistēmas aktivēšanās ir demonstrēta, ja pēc katra demonstrēšanas testa, kas veikts saskaņā ar 3.2.1. iedaļu, brīdināšanas sistēma ir pienācīgi aktivējusies.”;

iv)

aiz 3.4. punkta iekļauj šādu 3.5. punktu:

“3.5.

Uzskata, ka DTC rosinātu traucējumu brīdināšanas sistēmas aktivēšanās ir demonstrēta, ja pēc katra demonstrēšanas testa, kas veikts saskaņā ar 3.2.1. iedaļu, brīdināšanas sistēma ir pienācīgi aktivējusies un izvēlētās neatbilstības DTC statuss ir tāds, kā parādīts šā pielikuma 2. papildinājuma 1. tabulā.”;

v)

papildinājuma 4.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.2.

Testu secība demonstrē sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, aktivēšanos tad, kad trūkst reaģenta, un tad, ja tiek konstatēta kāda no šā pielikuma 7., 8. vai 9. iedaļā minētajām neatbilstībām.”;

vi)

papildinājuma 4.3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

papildus reaģenta trūkumam apstiprinātāja iestāde izvēlas vienu no šā pielikuma 7., 8. vai 9. iedaļā minētajām neatbilstībām, kas jau iepriekš izmantotas brīdināšanas sistēmas demonstrēšanā;”;

vii)

papildinājuma 4.4. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

“Turklāt izgatavotājs demonstrē sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, darbību gadījumos, kad tiek konstatētas šā pielikuma 7., 8. vai 9. iedaļā definētie neatbilstības apstākļi, kuri nav izraudzīti izmantošanai 4.1., 4.2. un 4.3. iedaļā aprakstītajos demonstrēšanas testos.”;

viii)

papildinājuma 4.5.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.5.2.

Pārbaudot, kā sistēma reaģē, kad reaģenta tvertnē trūkst reaģenta, motora sistēmu darbina tik ilgi, kamēr pieejamā reaģenta daudzums sasniedz 2,5 % no nominālā kopējā pilnas tvertnes tilpuma vai izgatavotāja noteikto vērtību saskaņā ar šā pielikuma 6.3.1. iedaļu, pie kuras jāsāk darboties pirmās pakāpes brīdināšanas sistēmai, kas prasa vadītāja reakciju.”;

ix)

papildinājuma 4.6.4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.6.4.

Uzskata, ka sistēmas, kas prasa tūlītēju vadītāja reakciju, darbība ir demonstrēta, ja pēc katra demonstrēšanas testa, kurš veikts saskaņā ar 4.6.2. un 4.6.3. iedaļu, izgatavotājs ir demonstrējis tipa apstiprinātājai iestādei, ka nepieciešamais transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas mehānisms ir aktivējies.”;

x)

papildinājuma 5.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.2.

Ja izgatavotājs iesniedz tipa apstiprinājuma pieteikumu motoram vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai, izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei pierādījumus, ka uzstādīšanas dokumentācijas pakete atbilst šā pielikuma 2.2.4. iedaļas noteikumiem attiecībā uz pasākumiem, kas nodrošinās, ka transportlīdzeklis tā ekspluatācijas laikā uz ceļa vai jebkur citur pēc nepieciešamības atbildīs šā pielikuma prasībām attiecībā uz sistēmu, kas prasa tūlītēju vadītāja reakciju.”;

xi)

papildinājuma 5.4.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.4.2.

Vienu no šā pielikuma 6.–9. iedaļā minētajām neatbilstībām izvēlas izgatavotājs, un to ievieš vai imitē motora sistēmā, izgatavotājam un apstiprinātājai iestādei vienojoties.”;

k)

pielikuma 2. papildinājuma 4.1.1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

“Lai nodrošinātu atbilstību šā pielikuma prasībām, sistēmai ir vismaz pieci skaitītāji, kas reģistrē motora nostrādāto stundu skaitu laikā, kad sistēma ir konstatējusi kādu no šīm neatbilstībām:”;

l)

pielikuma 5. papildinājuma 3.1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

motora uzsildīšanas ciklu un darbības stundu skaits, kas reģistrēts pēc pēdējā “NOx kontroles informācijas” ieraksta dzēšanas saistībā ar tehnisko apkopi vai remontu;”.


(1)  Transportlīdzeklis vai transportlīdzekļi sekundāra motora gadījumā.”;


II PIELIKUMS

XVII PIELIKUMS

PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA OBD UN TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI

1.   IEVADS

1.1.

Šajā pielikumā ir noteiktas tehniskās prasības piekļuvei transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   PRASĪBAS

2.1.

Tīmekļa vietnēs pieejamā transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija atbilst Regulas (ES) Nr. 595/2009 6. panta 1. punktā minētajam kopējam standartam. Līdz minētā standarta pieņemšanai izgatavotāji sniedz standartizētu transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju veidā, kas nav diskriminējošs salīdzinājumā ar pilnvarotiem pārdevējiem un remonta veicējiem piemērotajiem noteikumiem vai piešķirto piekļuvi.

Tie, kuriem ir vajadzīgas tiesības pavairot vai pārpublicēt informāciju, vēršas tieši pie attiecīgā izgatavotāja. Ir pieejama arī informācija apmācību materiāliem, bet to var sniegt ar citiem līdzekļiem, nevis tīmekļa vietnēs.

Neatkarīgiem uzņēmumiem viegli pieejamā datu bāzē glabājas informācija par visām transportlīdzekļa daļām, ar kādām izgatavotājs aprīkojis transportlīdzekli, kas identificēts ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), un visiem papildu kritērijiem, tostarp garenbāzi, motora veiktspēju, aprīkojuma līmeni vai variantiem, tās var aizstāt ar rezerves daļām, kuras izgatavotājs piedāvā saviem pilnvarotajiem remonta veicējiem vai tirdzniecības uzņēmumiem, vai trešām pusēm, norādot atsauci uz oriģinālās iekārtas (turpmāk – “OE”) daļas numuru.

Šajā datu bāzē iekļauj VIN, OE detaļu numurus, OE detaļu nosaukumus, informāciju par derīgumu (derīguma no–līdz datumi), informāciju par aprīkojumu un, kur tas ir piemēroti, strukturēšanas parametrus.

Datu bāzes informāciju regulāri atjaunina. Atjauninājumos iekļauj galvenokārt visas atsevišķu transportlīdzekļu modifikācijas pēc to izgatavošanas, ja šī informācija ir pieejama pilnvarotajiem pārdevējiem.

2.2.

Neatkarīgiem uzņēmumiem piešķir piekļuvi transportlīdzekļa drošības pazīmēm, ko izmanto pilnvaroti pārdevēji un remontdarbnīcas, atbilstīgi aizsardzības tehnoloģijai saskaņā ar šādām prasībām:

a)

datu apmaiņa notiek, nodrošinot konfidencialitāti, integritāti un aizsardzību pret kopēšanu;

b)

lieto standarta https//ssl-tls (RFC4346);

c)

neatkarīgo uzņēmumu un izgatavotāju savstarpējai autentiskuma noteikšanai lieto drošības sertifikātus saskaņā ar ISO 20828 noteikumiem;

d)

neatkarīgā uzņēmuma privāto atslēgu aizsargā droša aparatūra.

Iepriekš 2.h pantā minētais forums par piekļuvi transportlīdzekļa informācijai norāda šo prasību izpildei nepieciešamos parametrus atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām. Neatkarīgais uzņēmums tādēļ ir akreditēts un pilnvarots, pamatojoties uz dokumentiem, kas uzskatāmi parāda, ka uzņēmums veic likumīgu saimniecisko darbību un nav apsūdzēts nekādās kriminālās darbībās.

2.3.

Vadības bloku atkārtotu programmēšanu veic saskaņā ar ISO 22900-2, SAE J2534 vai TMC RP1210B, lietojot nepatentētu aparatūru. Var lietot arī Ethernet, seriālā kabeļa vai vietējā tīkla (LAN) saskarni un alternatīvus datu nesējus, piemēram, kompaktdisku (CD), ciparvideodisks (DVD) vai cieto atmiņas ierīci braucēja informācijas sistēmām (piemēram, navigācija sistēmām, tālrunim utt.), taču ar noteikumu, ka tādēļ nav vajadzīgi patentēti komunikācijas programmnodrošinājumi (piemēram, draiveri vai spraudņi). Lai validētu izgatavotājam specifiska lietojuma un ISO 22900-2, SAE J2534 vai TMC RP1210B atbilstošo transportlīdzekļa saziņas saskarņu (turpmāk – “VCI”) saderību, izgatavotājs piedāvā validēt neatkarīgi izstrādātas VCI vai informāciju un iznomā jebkādu speciālu aparatūru, kas ir vajadzīga, lai VCI izgatavotājs varētu pats veikt šādu validēšanu. 2.f panta 1. punkta noteikumus piemēro attiecībā uz maksu par šādu informācijas un aparatūras validāciju.

2.4.

Iepriekš minētās 2.3. iedaļas prasības nepiemēro ātruma ierobežošanas ierīču un reģistrācijas kontrolierīču atkārtotai programmēšanai.

2.5.

Ar emisiju saistītais DTC atbilst X pielikumam.

2.6.

Lai piekļūtu kādai transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas neattiecas uz transportlīdzekļa drošības zonām, reģistrācijas prasībās izgatavotāja tīmekļa vietnes izmantošanai no neatkarīga uzņēmuma prasa tikai tādu informāciju, kas nepieciešama apstiprinājumam tam, kādā veidā jāveic maksājums par informāciju. Attiecībā uz informāciju par piekļuvi transportlīdzekļa drošības zonām neatkarīgs uzņēmums, lai identificētu sevi un organizāciju, ko tas pārstāv, uzrāda sertifikātu saskaņā ar ISO 20828, un izgatavotājs atbild ar savu sertifikātu saskaņā ar ISO 20828, apstiprinot neatkarīgajam uzņēmumam, ka tas piekļūst paredzētā izgatavotāja oficiālajai tīmekļa vietnei. Abas puses reģistrē minētos darījumus, norādot attiecīgos transportlīdzekļus un tiem veiktās izmaiņas saskaņā ar šo noteikumu.

2.7.

Savās remonta informācijas tīmekļa vietnēs izgatavotāji norāda tipa apstiprinājuma numuru katram modelim.

2.8.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma M1, M2, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļu, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas, kā arī M3 I klases, M3 II klases un A un B klases transportlīdzekļu, kas atbilst Direktīvas 2001/85/EK I pielikuma noteikumiem un kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas, atbilstību Regulas (EK) Nr. 692/2008 I pielikuma 5. papildinājumam un XIV pielikumam uzskata par līdzvērtīgu atbilstībai šim pielikumam.

2.9.

Apstiprinātāja iestāde informē Komisiju par apstākļiem, kādos saskaņā ar 2.8. iedaļu ir piešķirts katrs tipa apstiprinājums.

1. papildinājums

Izgatavotāja sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

(Izgatavotājs): …

(Izgatavotāja adrese): …

apliecina, ka

nodrošina piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar šādiem noteikumiem:

Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. pants un Regulas (ES) Nr. 582/2011 2.a pants,

Regulas (ES) Nr. 582/2011 4. panta 6. punkts,

Regulas (ES) Nr. 582/2011 I pielikuma 4. papildinājuma 16. iedaļa,

Regulas (ES) Nr. 582/2011 X pielikuma 2.1. iedaļa,

Regulas (ES) Nr. 582/2011 XVII pielikums

attiecībā uz šī sertifikāta pielikumā norādītajiem transportlīdzekļu, motoru, piesārņojuma kontrolierīču tipiem.

Ir piemērotas šādas atkāpes: pircējpielāgojumi (1) – mazās sērijas (1) – pārņemtās sistēmas (1).

Galvenās tīmekļa vietnes adreses, kurās var piekļūt attiecīgajai informācijai un kuras tiek apstiprinātas kā atbilstīgas iepriekš minētajiem noteikumiem, ir norādītas šā sertifikāta pielikumā kopā ar kontaktinformāciju par izgatavotāja atbildīgo pārstāvi, kurš parakstījis šo dokumentu.

Attiecīgā gadījumā: Izgatavotājs apstiprina arī to, ka ir izpildījis Regulas (ES) Nr. 582/2011 3. panta 1.a punktā noteikto pienākumu sniegt svarīgu informāciju par šo transportlīdzekļu tipu iepriekšējiem apstiprinājumiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tipa apstiprinājuma datuma.

Vieta … […]

Datums … […]

[Paraksts] [Amats]

Pielikumi:

tīmekļa vietņu adreses

Kontaktinformācija

I PIELIKUMS

Izgatavotāja sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Šajā sertifikātā minētās tīmekļa vietņu adreses:

II PIELIKUMS

Izgatavotāja sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Šajā sertifikātā norādītā izgatavotāja pārstāvja kontaktinformācija:

2. papildinājums

Transportlīdzekļa OBD informācija

1.   Šajā papildinājumā prasīto informāciju transportlīdzekļa izgatavotājs sniedz, lai varētu ražot ar OBD savietojamas rezerves daļas, diagnostikas instrumentus un testēšanas iekārtas.

2.   Turpmāk norādītā informācija pēc pieprasījuma un nediskriminējošā veidā ir pieejama ikvienam ieinteresētajam sastāvdaļu, diagnostikas instrumentu vai testēšanas iekārtu izgatavotājam:

apraksts par to iepriekšējas sagatavošanas ciklu tipiem un skaitu, kuri izmantoti transportlīdzekļa oriģinālajam tipa apstiprinājumam,

apraksts par OBD demonstrēšanas ciklu, kurš izmantots transportlīdzekļa oriģinālajam tipa apstiprinājumam OBD sistēmas pārraudzītiem komponentiem,

detalizēts dokuments, kurā aprakstīti visi sensora kontrolētie komponenti ar kļūdas noteikšanas un MI aktivēšanas stratēģiju (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode), tostarp atbilstīgu sekundāru sensora kontrolētu parametru uzskaitījums par katru OBD sistēmas pārraudzītu komponentu, un saraksts, kurā uzskaitīti un paskaidroti visi izmantotie OBD izvades kodi un formāti (ar paskaidrojumu par katru kodu un formātu), kas ir saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstīgām spēka piedziņas bloku sastāvdaļām un atsevišķām ar emisiju nesaistītām sastāvdaļām, ja sastāvdaļu pārraudzību izmanto MI aktivēšanas noteikšanai. It īpaši attiecībā uz tāda tipa transportlīdzekļiem, kuros izmantots komunikācijas savienojums atbilstīgi ISO 15765-4 “Autotransporta līdzekļi – diagnostika ar kontroliera apgabala tīklu (CAN) – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, sniedz vispusīgu skaidrojumu informācijai, kura sniegta $05 režīma testā Nr. $21 līdz FF, un vispusīgs skaidrojums informācijai, kura sniegta $06 režīma testā Nr. $00 līdz FF, par katru atbalstīto OBD monitora identifikācijas numuru.

Ja tiek lietoti komunikācijas protokolu standarti, sniedz līdzvērtīgu vispusīgu skaidrojumu.

Šo informāciju var sniegt šādas tabulas veidā:

 

Sastāvdaļa | Defekta kods | Pārraudzības stratēģija | Defektu noteikšanas kritēriji | MI aktivēšanās kritēriji | Sekundārie rādītāji | Sagatavošana | Demonstrēšanas tests |

 

Katalizators | P0420 | Skābekļa 1. un 2. sensora signāli | 1. un 2. sensora signālu starpība | 3. cikls | Motora ātrums, motora slodze, A/F režīms, katalizatora temperatūra | Divi 1. tipa cikli | 1. tips |

3.   Diagnostikas instrumentu izgatavošanai nepieciešamā informācija

Lai atvieglotu vispārēju diagnostikas instrumentu nodrošināšanu vairāku marku transportlīdzekļu remonta veicējiem, transportlīdzekļu izgatavotāji nodrošina piekļuvi 3.1., 3.2. un 3.3. punktā minētajai informācijai savās remonta informācijas tīmekļa vietnēs. Šajā informācijā iekļauj visu diagnostikas instrumentu funkcijas un visas saites uz remonta informāciju, kā arī norādījumus bojājumu izlabošanai. Par piekļuvi šai informācijai var prasīt samērīgu maksu.

3.1.   Komunikācijas protokola informācija

Saistībā ar transportlīdzekļa marku, modeli un variantu vai citu reāli izmantojamu dalījumu, piemēram, VIN vai transportlīdzekļa un sistēmu identifikāciju, norāda šādu informāciju:

a)

papildu protokola informācijas sistēma, kas nepieciešama, lai veiktu pilnīgu diagnostiku papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. punktā noteiktajiem standartiem, iekļaujot papildu iekārtu vai programmatūras protokola informāciju, parametru identifikāciju, pārvešanas funkciju, prasības attiecībā uz “uzturēšanu” vai kļūdas apstākļus;

b)

sīka informācija par to, kā iegūt un skaidrot visus kļūdu kodus, kuri neatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. punktā noteiktajiem standartiem;

c)

saraksts ar visiem pieejamajiem reālās informācijas parametriem, tostarp gradācijas un piekļuves informāciju;

d)

saraksts ar visiem pieejamajiem darbības testiem, tostarp iekārtu iedarbināšanu vai vadību, un testu īstenošanas līdzekļi;

e)

sīka informācija par to, kā iegūt informāciju par visiem komponentiem un statusu, laika zīmogiem, DTC gaidīšanas režīmā un reģistrējumiem;

f)

sākotnējo iestatījumu atjaunošana adaptīviem mācību parametriem, variantu kodiem un rezerves komponentu izveidei, un pircēju vēlmēm;

g)

ECU identifikācija un variantu kodi;

h)

sīka informācija par to, kā atjaunot ekspluatācijas apgaismojuma sākotnējos iestatījumus;

i)

diagnostikas savienotāja un savienotājinformācijas atrašanās vieta;

j)

motora koda identifikācija.

3.2.   OBD pārraudzīto komponentu testi un diagnostika

Nepieciešama šāda informācija:

a)

testu apraksts darbības apstiprināšanai pie sastāvdaļas vai parastā darbībā;

b)

testa procedūra, iekļaujot arī testa parametrus un informāciju par sastāvdaļām;

c)

sīka informācija par savienotāju, iekļaujot arī minimālos un maksimālos ievades un izvades datus un braukšanas un slodzes vērtības;

d)

konkrētos braukšanas apstākļos, tostarp dīkstāvē, paredzamās vērtības;

e)

sastāvdaļu elektrības vērtības statiskā un dinamiskā stāvoklī;

f)

kļūmes režīma vērtības katrā minētajā scenārijā;

g)

kļūmes režīma diagnostikas secība, iekļaujot arī kļūdu rašanās un vadītas diagnostikas nepieļaušanu.

3.3.   Remonta veikšanai nepieciešamā informācija

Nepieciešama šāda informācija:

a)

ECU un sastāvdaļu uzsākšana (gadījumos, kad uzstāda aizstājējus);

b)

jaunu vai aizstājēju ECU uzsākšana, attiecīgā gadījumā izmantojot caurplūdes (atkārtotas) programmēšanas metodes.

3. papildinājums

2.e pantā minēto pārņemto sistēmu saraksts

1.

Klimata sistēmas

a)

Temperatūras vadības sistēmas;

b)

ar motoru nesaistīts sildītājs;

c)

ar motoru nesaistīta gaisa kondicionēšanas ierīce.

2.

Prasības attiecībā uz autobusiem un tālsatiksmes autobusiem

a)

Durvju vadības sistēmas;

b)

pagrieziena vietas vadības sistēmas;

c)

salona apgaismojuma vadība.


(1)  Lieko svītrot.


Augša