EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R0622

Uredba Komisije (EU) št. 622/2012 z dne 11. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 641/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke Besedilo velja za EGP

UL L 180, 12.7.2012, str. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 12 zvezek 004 str. 184 - 188

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/622/oj

12.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 622/2012

z dne 11. julija 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 641/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom za okoljsko primerno zasnovo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7 Uredbe (ES) št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke (2), zahteva, da Komisija pred 1. januarjem 2012 ponovno pregleda metodologijo izračuna indeksa energetske učinkovitosti črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke, kot je določena v točki 2 Priloge II k tej uredbi.

(2)

Pregled, ki ga je opravila Komisija, in izkušnje, pridobljene pri izvajanju Uredbe (ES) št. 641/2009, so pokazale nujnost, da se spremenijo nekatere določbe Uredbe (ES) št. 641/2009, tako da se preprečijo nenamerni učinki na trge obtočnih črpalk in na zmogljivost izdelkov, na katere se nanaša navedena uredba.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 641/2009

Uredba (ES) št. 641/2009 se spremeni:

1.

člena 1 in 2 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Vsebina in obseg

1.   Ta uredba vzpostavlja zahteve za okoljsko primerno zasnovo za dajanje v promet samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

črpalke za pitno vodo, razen v zvezi z zahtevami po informacijah o proizvodu iz točke 2(1)(d) Priloge I;

(b)

obtočne črpalke, namenjene vgradnji v izdelke in dane v promet najpozneje 1. januarja 2020, kot nadomestek za enake obtočne črpalke, namenjene vgradnji v izdelke in dane v promet najpozneje 1. avgusta 2015, razen v zvezi z zahtevami po informacijah o proizvodu iz točke 2(1)(e) Priloge I.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

črpalka‘ pomeni turbinsko črpalko, z ohišjem črpalke ali brez njega, z naznačeno hidravlično izhodno močjo med 1 W in 2 500 W, ki je namenjena za uporabo v sistemih ogrevanja ali v sekundarnih vodih razdelilnih sistemov hlajenja;

2.

obtočna črpalka‘ je črpalka, pri kateri je rotor neposredno povezan s turbino in potopljen v tekočino, ki se črpa;

3.

samostojna obtočna črpalka‘ pomeni črpalko, namenjeno za delovanje neodvisno od izdelka;

4.

izdelek‘ pomeni napravo, ki proizvaja in/ali prenaša toploto;

5.

obtočna črpalka, namenjena vgradnji v izdelek‘ pomeni črpalko, namenjeno za delovanje kot del izdelka in ima najmanj eno od naslednjih konstrukcijskih lastnosti:

(a)

ohišje črpalke je namenjeno vgradnji in uporabi znotraj izdelka;

(b)

črpalka je zasnovana tako, da lahko izdelek krmili njeno hitrost;

(c)

varnostne značilnosti črpalke niso primerne za samostojno delovanje (razredi ISO IP);

(d)

opredelitev črpalke je del odobritve izdelka ali oznake CE izdelka;

6.

črpalka za pitno vodo‘ pomeni črpalko, ki je posebej oblikovana za ponovno kroženje vode, namenjene človeški potrošnji, kot je določeno v členu 2 Direktive Sveta 98/83/ES (3);

7.

ohišje črpalke‘ pomeni del turbinske črpalke, ki je namenjen priključitvi na cevi sistemov ogrevanja ali na sekundarne vode razdelilnih sistemov hlajenja.

2.

člen 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 7

Pregled

Komisija pred 1. januarjem 2017 ponovno pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka.

Pregled mora vključevati oceno konstrukcijskih možnosti, ki lahko olajšajo ponovno uporabo in recikliranje.

Rezultati pregleda bodo predstavljeni Posvetovalnemu forumu za okoljsko primerno zasnovo.“;

3.

prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 641/2009 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 191, 23.7.2009, str. 35.

(3)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.“;


PRILOGA

Spremembe prilog I in II k Uredbi (ES) št. 641/2009

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 641/2009 se spremenita:

1.

točka 2 Priloge I se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   POTREBNE INFORMACIJE O PROIZVODU

1.

Od 1. januarja 2013

(a)

se indeks energetske učinkovitosti samostojnih črpalk, ki se izračuna v skladu s Prilogo II, navede na ploščici z imenom in na embalaži samostojne črpalke ter v tehnični dokumentaciji samostojne črpalke takole: ‚EEI ≤ 0,[xx]‘;

(b)

se navedejo naslednje informacije o samostojnih črpalkah in o črpalkah, namenjenih vgradnji v izdelke: ‚Merilo uspešnosti za najučinkovitejše črpalke je EEI ≤ 0,20.‘;

(c)

so informacije o razgradnji, recikliranju ali odstranitvi ob koncu življenjske dobe za sestavne dele in materiale samostojnih črpalk in črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke, dostopne obratom za ravnanje z odpadki;

(d)

se za črpalke za pitno vodo na embalaži in v dokumentaciji navedejo naslednje informacije: ‚Ta črpalka je primerna samo za pitno vodo.‘;

(e)

za obtočne črpalke, namenjene vgradnji v izdelke in dane v promet najpozneje 1. januarja 2020, kot nadomestek za enake obtočne črpalke, namenjene vgradnji v izdelke in dane v promet najpozneje 1. avgusta 2015, mora biti na nadomestku ali njegovi embalaži jasno naveden izdelek, za katerega je črpalka namenjena.

Proizvajalec navede podatke o montaži, uporabi in vzdrževanju črpalke, da bi zmanjšal njen vpliv na okolje.

Zgoraj navedene informacije se vidno prikažejo na prosto dostopnih spletiščih proizvajalca črpalk.

2.

Od 1. avgusta 2015 se za črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, indeks energetske učinkovitosti, ki se izračuna v skladu s Prilogo II, navede na ploščici z imenom črpalke ter v tehnični dokumentaciji proizvoda takole: ‚EEI ≤ 0,[xx]‘.“;

2.

točka 2 Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   METODOLOGIJA IZRAČUNA INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Metodologija izračuna indeksa energetske učinkovitosti (EEI) za črpalke je taka:

1.

Samostojne obtočne črpalke z ohišjem črpalke se merijo kot popolna enota;

samostojne črpalke brez ohišja črpalke se merijo z ohišjem črpalke, povsem enakim ohišju črpalke, v katerem se nameravajo uporabljati;

črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, se demontirajo z izdelka in merijo z referenčnim ohišjem črpalke;

črpalke brez ohišja črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, se merijo z referenčnim ohišjem črpalke;

pri čemer ‚referenčno ohišje črpalke‘ pomeni ohišje črpalke, ki ga dobavi proizvajalec in pri katerem sta vstopna in izstopna odprtina na isti osi ter sta namenjena priključitvi na cevi sistemov ogrevanja ali na sekundarne vode razdelilnih sistemov hlajenja.

2.

Če ima črpalka več kot eno nastavitev manometrične višine in pretoka, izmeriti črpalko ob maksimalni nastavitvi.

‚Manometrična višina‘ (H) pomeni manometrično višino (v metrih), ki jo proizvaja črpalka v določeni točki delovanja.

‚Pretok‘ (Q) pomeni hitrost pretoka količine vode skozi črpalko (m3/h).

3.

Najti točko, kjer je Q · H največji, ter določiti pretok in manometrično višino na tej točki: Q100% in H100% .

4.

Izračunati hidravlično moč Phyd na tej točki.

‚Hidravlična moč‘ pomeni aritmetični zmnožek pretoka (Q), manometrične višine (H) in konstante.

‚Phyd‘ pomeni hidravlično moč, ki jo daje črpalka tekočini pri črpanju v določeni točki delovanja (v vatih).

5.

Izračunati referenčno moč:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

‚Referenčna moč‘ pomeni razmerje med hidravlično močjo in električno močjo črpalke ob upoštevanju odvisnosti med učinkovitostjo črpalke in njeno velikostjo.

‚Pref‘ pomeni črpalkino referenčno moč (v vatih) pri določeni manometrični višini in določenem pretoku.

6.

Določiti referenčno krivuljo kontrole kot ravno črto med točkama:

(Q 100 %, H 100 %) in (Q 0 %, Formula)

Image

7.

Izbrati nastavitev črpalke, ki bo zagotavljala, da črpalka na izbrani krivulji doseže največjo vrednost Q · H (Q · H = max). Pri črpalkah, namenjenih vgradnji v izdelke, slediti referenčni krivulji kontrole in v ta namen prilagajati krivuljo sistema in hitrost črpalke.

‚Krivulja sistema‘ je odvisnost med pretokom in manometrično višino (H = f(Q)) in je posledica trenja v sistemu ogrevanja ali razdelilnem sistemu hlajenja, kaže jo naslednji grafikon:

Image

8.

Izmeriti P1 in H pri naslednjih pretokih:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

P1 ‘ pomeni električno moč (v vatih), ki jo porabi črpalka v določeni točki delovanja.

9.

Izračunati PL takole:

Formula , če Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, če Hmeas > Href

kjer je Href manometrična višina na referenčni krivulji kontrole ob različnih pretokih.

10.

Ob uporabi izmerjenih vrednosti PL in tega profila obremenitve:

Pretok [%]

Čas [%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

izračunati ponderirano povprečno moč PL,avg :

PL,avg = 0,06 · PL, 100% + 0,15 · PL,75% + 0,35 · PL, 50% + 0,44 · PL,25%

Izračunati indeks energetske učinkovitosti (1):

Formula, pri čemer je C 20 % = 0,49

razen za črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, ki so zasnovani za primarne vode toplotnih sončnih sistemov in toplotnih črpalk; za te črpalke se indeks energetske učinkovitosti izračuna takole:

Formula

pri čemer je C20% = 0,49, ns pa je specifična hitrost, ki je opredeljena kot

Formula

pri čemer

n s

[vrt/min] je specifična hitrost črpalke;

n100%

je vrtilna hitrost, izražena s številom vrtljajev na minuto, opredeljena pri Q 100% in H 100%.


(1)  CXX% je faktor povečanja, ki zagotovi, da ima ob določitvi faktorja povečanja samo XX % črpalk določene vrste EEI ≤ 0,20.“


Na vrh