EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012R0493

Komisijas Regula (ES) Nr. 493/2012 ( 2012. gada 11. jūnijs ), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumu aprēķināšanu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 151, 12.6.2012., 9./21. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 017 Lpp. 314 - 326

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/493/oj

12.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 151/9


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 493/2012

(2012. gada 11. jūnijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumu aprēķināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK (1) un jo īpaši tās 12. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Pārstrādes procesiem, kuri ir secīgu procesu daļa vai savrupi procesi un kuros pārstrādā svina-skābes, niķeļa-kadmija un citu bateriju un akumulatoru atkritumus, būtu jāsasniedz minimālie pārstrādes mērķlielumi, kas norādīti Direktīvas 2006/66/EK III pielikuma B daļā.

(2)

Lai aprēķinātu pārstrādes mērķlielumus, būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi, ar kuriem papildina Direktīvas 2006/66/EK III pielikuma B daļu.

(3)

Ir lietderīgi definēt pārstrādes procesu kā procesu, kas sākas pēc pārstrādes rūpnīcā nonākušo bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas un iespējamas šķirošanas un/vai sagatavošanas pārstrādei un beidzas, kad saražotas izejošās frakcijas, kuras paredzēts izmantot sākotnējam mērķim vai citiem mērķiem, neveicot turpmāku apstrādi, un tie vairs nav uzskatāmi par atkritumiem. Lai veicinātu esošo pārstrādes un apstrādes tehnoloģiju uzlabošanos un jaunu šādu tehnoloģiju izstrādi, katrā pārstrādes procesā būtu jāsasniedz pārstrādes mērķlielumi.

(4)

Sagatavošanās pārstrādei ir jādefinē kā iepriekšēja darbība pirms pārstrādes, lai to atšķirtu no bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesa.

(5)

Bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumi būtu jāaprēķina, ņemot vērā ieejošo un izejošo frakciju ķīmisko sastāvu un jaunākos tehniskos un zinātniskos risinājumus, un tie būtu jādara publiski pieejami.

(6)

Lai uzraudzītu atbilstību pārstrādes efektivitātes prasībām visā Eiropas Savienībā, ir jāsaskaņo informācija, kuru paziņo pārstrādātāji.

(7)

Bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādātājiem ir vajadzīgi vismaz 18 mēneši, lai pielāgotu tehnoloģiskos procesus jaunajām pārstrādes mērķlielumu aprēķina prasībām.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šo regulu bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesiem piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

1.

“pārstrādes process” ir atkārtotas pārstrādes darbība, kā minēts Direktīvas 2006/66/EK 3. panta 8. punktā, kuru veic svina-skābes, niķeļa-kadmija un citu bateriju un akumulatoru atkritumiem un kura rezultātā tiek saražotas izejošās frakcijas, kā noteikts šā panta 5. punktā. Pārstrādes process neietver šķirošanu un/vai sagatavošanos pārstrādei/apglabāšanai, un to var veikt vienā vai vairākās rūpnīcās;

2.

“sagatavošanās pārstrādei” ir bateriju un/vai akumulatoru atkritumu apstrāde pirms jebkāda pārstrādes procesa, kas cita starpā ietver glabāšanu, pārvietošanu, bateriju paketes demontāžu vai tādu frakciju atdalīšanu, kas nav baterijas vai akumulatora daļa;

3.

pārstrādes procesa “pārstrādes efektivitāte” ir procentos izteikta attiecība, kas iegūta, par pārstrādātu uzskatīto izejošo frakciju masu dalot ar bateriju un akumulatoru atkritumu ieejošās frakcijas masu;

4.

“ieejošā frakcija” ir savākto bateriju un akumulatoru atkritumu masa, kas nonāk pārstrādes procesā, kā definēts I pielikumā.

5.

“izejošā frakcija” ir to materiālu masa, kas pārstrādes procesa rezultātā saražoti no ieejošās frakcijas, kā definēts I pielikumā, neveicot turpmāku apstrādi, kas vairs nav atkritumi vai kas tiks izmantoti to sākotnējam mērķim vai citiem mērķiem, izņemot enerģijas reģenerāciju.

3. pants

Pārstrādes efektivitātes aprēķināšana

1.   Lai aprēķinātu svina-skābes, niķeļa-kadmija un citu bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes efektivitāti, izmanto I pielikumā norādīto metodi.

2.   Lai jebkādam pārstrādes procesam aprēķinātu pārstrādātā svina procentuālo daudzumu, izmanto II pielikumā norādīto metodi.

3.   Lai jebkādam pārstrādes procesam aprēķinātu pārstrādātā kadmija procentuālo daudzumu, izmanto III pielikumā norādīto metodi.

4.   Pārstrādātāji ik gadu paziņo attiecīgo informāciju, kas norādīta IV, V un VI pielikumā, un nosūta to dalībvalstu kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā četru mēnešu laikā, skaitot no attiecīgā kalendārā gada beigām. Pārstrādātāji pirmo ikgadējo ziņojumu nosūta ne vēlāk par 2015. gada 30. aprīli.

5.   Ziņošana par pārstrādes efektivitāti ietver visus atsevišķos pārstrādes posmus un visas attiecīgās izejošās frakcijas.

6.   Ja pārstrādes procesu veic vairākās rūpnīcās, pirmā pārstrādātāja pienākums ir dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniegt 4. punktā paredzēto informāciju.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesa pārstrādes efektivitātes aprēķina metode

1.

Pārstrādes procesa pārstrādes efektivitāti aprēķina šādi:

Formula, [mass %]

kur:

RE

=

pārstrādes procesa aprēķinātā pārstrādes efektivitāte Direktīvas 2006/66/EK 12. panta 4. punkta nolūkā (masas %)

moutput

=

par pārstrādātu uzskatīto izejošo frakciju masa kalendārajā gadā;

minput

=

ieejošo frakciju masa, kas nonāk bateriju pārstrādes procesā kalendārajā gadā.

2.

Pārstrādes procesa pārstrādes efektivitāti atsevišķi aprēķina šādiem bateriju atkritumu veidiem:

svina-skābes baterijām un akumulatoriem,

niķeļa-kadmija baterijām un akumulatoriem, un

citām baterijām un akumulatoriem.

3.

Pārstrādes efektivitāti aprēķina, balstoties uz ieejošo un izejošo frakciju vispārējo ķīmisko sastāvu (elementu/savienojumu līmenī). Attiecībā uz ieejošo frakciju piemēro šādus nosacījumus:

pārstrādātāji nosaka ieejošajā frakcijā esošo dažāda veida bateriju vai akumulatoru atkritumu procentuālo daļu, veicot frakcijas šķirošanas analīzi (nepārtraukta vai reprezentatīva paraugu ņemšana),

ieejošajā frakcijā esošo katra veida bateriju vai akumulatoru atkritumu ķīmisko sastāvu nosaka, balstoties uz jauno bateriju vai akumulatoru ķīmisko sastāvu, kad produkts ir laists tirgū, vai izmantojot pieejamos pārstrādātāju datus vai bateriju ražotāju sniegto informāciju,

pārstrādātāji nosaka ieejošās frakcijas vispārējo ķīmisko sastāvu, veicot ķīmiskā sastāva analīzi tiem bateriju vai akumulatoru veidiem, kas ir ieejošajā frakcijā.

4.

Emisijas atmosfērā nav ņemtas vērā pārstrādes efektivitātes noteikšanai.

5.

Izejošo frakciju masa, ko uzskata par pārstrādātu, ir to elementu vai savienojumu masa (balstoties uz sauso masu), kas ir frakcijās, kuras iegūst no bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes kalendārajā gadā (tonnās). Cita starpā izejošajām frakcijām var ņemt vērā šādus elementus:

oglekli, ko faktiski izmanto par reducētāju vai kas ir pārstrādes procesa izejošās frakcijas komponents, ja to iegūst no ieejošajiem bateriju un akumulatoru atkritumiem, ar nosacījumu, ka šo lietojumu ir sertificējusi neatkarīga zinātniskā iestāde, un sertifikāts ir publiski pieejams. Ogleklis, ko izmanto enerģijas reģenerācijai, nav ņemts vērā pārstrādes efektivitātes noteikšanai,

skābeklis, ko izmanto par oksidētāju, ja to iegūst no ieejošajiem bateriju un akumulatoru atkritumiem un ja tas ir pārstrādes procesa izejošās frakcijas komponents. Atmosfēras skābeklis nav ņemts vērā pārstrādes efektivitātes noteikšanai,

bateriju un akumulatoru materiālus, kurus satur izdedži, kas piemēroti un kurus lieto pārstrādei, kā definēts Direktīvas 2006/66/EK 3. panta 8. punktā, izņemot atkritumu poligonu būvniecībai vai aizbēršanai, ja tas ir saskaņā ar valsts noteikumiem.

6.

Bateriju pārstrādes procesā nonākošo frakciju masa ir savākto bateriju un akumulatoru atkritumu masa (balstoties uz sauso masu), kas nonāk pārstrādes procesā kalendārajā gadā (tonnās), tostarp

šķidrumi un skābes,

bateriju un akumulatoru atkritumu ārējā apvalka masa,

izņemot:

bateriju pakešu ārējo korpusu masu.


II PIELIKUMS

Pārstrādātā svina satura procentuālā daudzuma aprēķināšanas metode

1.

Pārstrādātā svina satura procentuālo daudzumu aprēķina šādi:

Formula, [mass %]

kur:

RPb

=

aprēķinātais pārstrādes procesā pārstrādātā svina (Pb) daudzums Direktīvas 2006/66/EK 12. panta 4. punkta nolūkā (masas %);

mPb output

=

Pb masa izejošajās frakcijās, ko uzskata par pārstrādātu, ir Pb procentuālā daļa šajās frakcijās, ko iegūst svina-skābes bateriju un akumulatoru pārstrādē kalendārajā gadā (tonnās);

mPb input

=

Pb masa ieejošajā frakcijā, kas nokļūst bateriju pārstrādes procesā, ir definēta kā svina-skābes bateriju un akumulatoru atkritumu vidējais Pb saturs gadā, reizināts ar svina-skābes bateriju un akumulatoru pārstrādes procesā nonākošo masu kalendārajā gadā (tonnās).

2.

Izejošajā frakcijā svins (Pb), ko satur izdedži pārstrādes procesa beigās, nav ņemts vērā pārstrādātā svina satura procentuālajā daudzumā.


III PIELIKUMS

Pārstrādātā kadmija satura procentuālā daudzuma aprēķināšanas metode

1.

Pārstrādātā kadmija satura procentuālo daudzumu aprēķina šādi::

Formula, [mass %]

kur:

RCd

=

aprēķinātais pārstrādes procesā pārstrādātā kadmija (Cd) daudzums Direktīvas 2006/66/EK 12. panta 4. punkta nolūkā (masas %);

mCd output

=

Cd masa izejošajās frakcijās, ko uzskata par pārstrādātu, ir Cd procentuālā daļa šajās frakcijās, ko iegūst niķeļa-kadmija bateriju un akumulatoru pārstrādē kalendārajā gadā (tonnās);

mCd input

=

Cd masa ieejošajā frakcijā, kas nokļūst bateriju pārstrādes procesā, ir definēta kā svina-skābes bateriju un akumulatoru atkritumu vidējais Cd saturs gadā, reizināts ar niķeļa-kadmija bateriju un akumulatoru pārstrādes procesā nonākošo masu kalendārajā gadā (tonnās).

2.

Izejošajā frakcijā kadmijs (Cd), ko satur izdedži pārstrādes procesa beigās, nav ņemts vērā pārstrādātā kadmija satura procentuālajā daudzumā.


IV PIELIKUMS

Veidlapa ziņošanai par svina-skābes bateriju un akumulatoru pārstrādes mērķlielumiem

1.

Attiecībā uz svina-skābes baterijām un akumulatoriem, kas nonāk pārstrādes procesā, paziņo šādu informāciju.

Bateriju pārstrādes procesa pārstrādes efektivitāte (svina-skābes baterijas)

Kalendārais gads

 

 

Rūpnīca (1)

Nosaukums

 

Iela

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Kontaktpersona:

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

Visa bateriju pārstrādes procesa apraksts (2):


Visā bateriju pārstrādes procesā nonākošie materiāli (3)

Bateriju un akumulatoru atkritumu apraksts

EWC kods

(fakultatīvi).

Masa (4)

Materiālu vispārējais sastāvs

minput

t/g

Elements vai savienojums

Masa %

(t/g)

 

 

 

 

 

 

Elementi vai komponenti, kas nav ieejošo frakciju daļa

 

 

 

 

Piemaisījumi (8)

 

 

Bateriju paketes ārējais korpuss

 

Ūdens (H2O)

 

Cits

 

Elementi vai komponenti, kas ir ieejošo frakciju daļa

Svins (Pb)

 

 

Sērskābe (H2SO4)

 

 

Plastmasa

 

 

Cits

 

 

 

 

 

 

 

 

minput, kopā  (5)

 

 

 

 

moutput, Pb  (5)

 

moutput, kopā  (5)

 

 

Pārstrādes efektivitāte (RE) (6):

moutput/minput

 

masa %

Pārstrādātā Pb (RPb) pakāpe (7):

mPb output/mPb input

 

masa %

2.

Attiecībā uz atsevišķiem svina-skābes bateriju un akumulatoru pārstrādes procesa posmiem paziņo šādu informāciju.

Procesa posms

1

Kalendārais gads

 

 

Rūpnīca (9)

Nosaukums

 

Iela

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Kontaktpersona:

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

Atsevišķā procesa posma apraksts


Pārstrādē nonākošie materiāli (bateriju atkritumi vai bateriju atkritumu frakcijas) (10)

Pārstrādē nonākošo materiālu apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa

 

t/g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārstrādē iegūtie materiāli

1.   Starpposma frakcijas  (11)

Frakcijas apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa (12)

Turpmāka apstrāde

Saņēmējs (13)

Turpmākais procesa posms

t/g

Nosaukums

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Galīgās izejošās frakcijas, ko uzskata par pārstrādātām  (14)

Elements vai savienojums (15)

Frakcija (nav atkritumi), kas satur elementu vai savienojumu

Elementa vai savienojuma koncentrācija frakcijā

Elementa vai savienojuma masa, kas iegūta no pārstrādē nonākušajām baterijām

Frakcijas izmantojums

masa %

t/g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, Pb

 

 

moutput, kopā

 


(1)  Rūpnīca, kurā apstrādā bateriju un akumulatoru atkritumus pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei.

(2)  Visa bateriju pārstrādes procesa apraksts. Nav svarīgi, vai to veic vienā vai vairākās rūpnīcās (ietverot atsevišķu pārstrādes posmu aprakstu un to izejošās frakcijas).

(3)  Bateriju un akumulatoru atkritumu apraksts, kas saņemti pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei.

(4)  To bateriju un akumulatoru atkritumu mitrā masa, kas saņemti pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei (atdalīto piemaisījumu un bateriju pakešu ārējā korpusa masu, kā arī ūdens saturu, kā norādīts laukā “vispārējais sastāvs” atskaita pārstrādes efektivitātes aprēķināšanai).

(5)  Dati no IV pielikuma 2. punkta.

(6)  Aprēķināts saskaņā ar formulu attiecībā uz RE, balstoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu.

(7)  Aprēķināts saskaņā ar formulu attiecībā uz RPb, balstoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu.

(8)  Piemaisījumi ietver plastmasu, ebonīta daļiņas, metāliskas detaļas, elektronisko lūžņu šķiedras, kausētu alumīniju.

(9)  Rūpnīca, kurā veic atsevišķu procesa posmu.

(10)  Attiecībā uz 1. posmu – tie paši dati, kas sniegti par visā bateriju pārstrādes procesā nonākošajiem materiāliem.

Attiecībā uz nākamajiem posmiem – starpposma frakcijas no iepriekšējā procesa posma.

(11)  Starpposma frakcijas – frakcijas, kas paredzētas nākamajam(-iem) posmam(-iem) pārstrādes procesā.

(12)  Iegūtais no procesā nonākušajām baterijām (sausā masa).

(13)  Rūpnīca, kurai piegādā starpposma frakciju, vai, ja nākamo procesa posmu veic iekšēji, 1. punktā minētā rūpnīca.

(14)  Galīgās izejošās frakcijas, ko uzskatīta par pārstrādātām – kas vairs nav atkritumi un tiks izmantotas to sākotnējam mērķim vai citiem mērķiem, neveicot turpmāku apstrādi, bet izņemot enerģijas reģenerāciju. Sk. arī piemērus I pielikuma 5. punktā.

(15)  Elementi un savienojumi, ja tie bija procesā nonākušo bateriju (bateriju atkritumi) komponents. Sk. īpašos noteikumus un piemērus I pielikuma 5. punktā. Attiecībā uz svinu (Pb) izdedžos sk. noteikumu II pielikuma 2. punktā. Svins jāapzīmē kā “Pb”.


V PIELIKUMS

Veidlapa ziņošanai par niķeļa-kadmija bateriju un akumulatoru pārstrādes mērķlielumiem

1.

Attiecībā uz niķeļa-kadmija baterijām un akumulatoriem, kas nonāk pārstrādes procesā, paziņo šādu informāciju.

Bateriju pārstrādes procesa pārstrādes efektivitāte (niķeļa-kadmija baterijas)

Kalendārais gads

 

 

Rūpnīca (1)

Nosaukums

 

Iela

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Kontaktpersona

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

Visa bateriju pārstrādes procesa apraksts (2):


Visā bateriju pārstrādes procesā nonākošie materiāli (3)

Bateriju un akumulatoru atkritumu apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa (4)

Materiālu vispārējais sastāvs

minput

t/g

Elements vai savienojums

masa %

(t/g)

 

 

 

 

 

 

Elementi vai komponenti, kas nav ieejošo frakciju daļa

 

 

 

 

Piemaisījumi (8)

 

 

Bateriju paketes ārējais korpuss

 

Ūdens (H2O)

 

Cits

 

Elementi vai komponenti, kas ir ieejošo frakciju daļa

Kadmijs (Cd)

 

 

Niķelis (Ni)

 

 

Dzelzs (Fe)

 

 

Plastmasa

 

 

Elektrolīts

 

 

 

 

 

minput, kopā  (5)

 

 

 

 

moutput, Cd  (5)

 

moutput, kopā  (5)

 

 

Pārstrādes efektivitāte (RE) (6):

moutput/minput

 

masa %

Pārstrādātā Cd (RCd) pakāpe (7):

mCd output/mCd input

 

masa %

2.

Attiecībā uz atsevišķiem niķeļa-kadmija bateriju un akumulatoru pārstrādes procesa posmiem paziņo šādu informāciju.

Procesa posms

1

Kalendārais gads

 

 

Rūpnīca (9)

Nosaukums

 

Iela

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Kontaktpersona:

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

Atsevišķā procesa posma apraksts


Pārstrādē nonākošie materiāli (bateriju atkritumi vai bateriju atkritumu frakcijas) (10)

Pārstrādē nonākošo materiālu apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa

 

t/g

 

 

 

Pārstrādē iegūtie materiāli

1)   Starpposma frakcijas  (11)

Frakcijas apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa (12)

Turpmāka apstrāde

Saņēmējs (13)

Turpmākais procesa posms

t/g

Nosaukums

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Galīgās izejošās frakcijas, ko uzskata par pārstrādātām  (14)

Elements vai savienojums (15)

Frakcija (nav atkritumi), kas satur elementu vai savienojumu

Elementa vai savienojuma koncentrācija frakcijā

Elementa vai savienojuma masa, kas iegūta no pārstrādē nonākušajām baterijām

Frakcijas izmantojums

masa %

t/g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, Cd

 

 

moutput, kopā

 


(1)  Rūpnīca, kurā atkārtoti pārstrādā bateriju un akumulatoru atkritumus pēc savākšanas un iespējamās šķirošanas.

(2)  Visa bateriju pārstrādes procesa apraksts. Nav svarīgi, vai to veic vienā vai vairākās rūpnīcās (ietverot atsevišķu pārstrādes posmu aprakstu un to izejošās frakcijas).

(3)  Bateriju un akumulatoru atkritumu apraksts, kas saņemti pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei.

(4)  To bateriju un akumulatoru atkritumu mitrā masa, kas saņemti pēc savākšanas un iespējamās šķirošanas (atdalīto piemaisījumu un bateriju pakešu ārējā korpusa masu, kā arī ūdens saturu, kā norādīts laukā “vispārējais sastāvs” atskaita pārstrādes efektivitātes aprēķināšanai).

(5)  Dati no V pielikuma 2. punkta.

(6)  Aprēķināts saskaņā ar formulu attiecībā uz RE, balstoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar V pielikuma 2. punktu.

(7)  Aprēķināts saskaņā ar formulu attiecībā uz RCd, balstoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar V pielikuma 2. punktu.

(8)  Piemaisījumi ietver plastmasu, ebonīta daļiņas, metāliskas detaļas, elektronisko lūžņu šķiedras, kausētu alumīniju.

(9)  Rūpnīca, kurā veic atsevišķu procesa posmu.

(10)  Attiecībā uz 1. posmu – tie paši dati, kas sniegti par visā bateriju pārstrādes procesā nonākošajiem materiāliem.

Attiecībā uz nākamajiem posmiem – starpposma frakcijas no iepriekšējā procesa posma.

(11)  Starpposma frakcijas – frakcijas, kas paredzētas nākamajam(-iem) posmam(-iem) pārstrādes procesā.

(12)  Iegūtais no procesā nonākušajām baterijām (sausā masa).

(13)  Rūpnīca, kurai piegādā starpposma frakciju, vai, ja nākamo procesa posmu veic iekšēji, 1. punktā minētā rūpnīca.

(14)  Galīgās izejošās frakcijas, ko uzskatīta par pārstrādātām – kas tiks izmantotas to sākotnējam mērķim vai citiem mērķiem, neveicot turpmāku apstrādi, sk. arī piemērus I pielikuma 5. punktā.

(15)  Elementi un savienojumi, ja tie bija procesā nonākušo bateriju (bateriju atkritumi) komponents. Sk. īpašos noteikumus un piemērus I pielikuma 5. punktā. Attiecībā uz kadmiju (Cd) izdedžos sk. noteikumus III pielikuma 2. punktā. Kadmijs jāapzīmē kā “Cd”.


VI PIELIKUMS

Veidlapa ziņošanai par citu bateriju un akumulatoru pārstrādes mērķlielumiem

1.

Attiecībā uz citām baterijām un akumulatoriem, kas nonāk pārstrādes procesā, paziņo šādu informāciju.

Bateriju pārstrādes procesa pārstrādes efektivitāte (citas baterijas)

Kalendārais gads

 

 

Rūpnīca (1)

Nosaukums

 

Iela

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Kontaktpersona:

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

Visa bateriju pārstrādes procesa apraksts (2):


Visā bateriju pārstrādes procesā nonākošie materiāli (3)

Bateriju un akumulatoru atkritumu apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa (4)

Materiālu vispārējais sastāvs

minput

t/g

Elements vai savienojums

masa %

(t/g)

 

 

 

 

 

 

Elementi vai komponenti, kas nav ieejošo frakciju daļa

 

 

 

 

Piemaisījumi (7)

 

 

Bateriju paketes ārējais korpuss

 

Ūdens (H2O)

 

Cits

 

Elementi vai komponenti, kas ir ieejošo frakciju daļa

Metāli (piem., Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Dzīvsudrabs (Hg)

 

 

Ogleklis

 

 

Plastmasa

 

 

Elektrolīts

 

 

 

 

 

minput, kopā  (5)

 

 

 

 

moutput, kopā  (5)

 

 

Pārstrādes efektivitāte (RE) (6):

moutput/minput

 

masa %

2.

Attiecībā uz atsevišķiem citu bateriju un akumulatoru pārstrādes procesa posmiem paziņo šādu informāciju.

Procesa posms

1

Kalendārais gads

 

 

Rūpnīca (8)

Nosaukums

 

Iela

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Kontaktpersona

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

Atsevišķā procesa posma apraksts


Pārstrādē nonākošie materiāli (bateriju atkritumi vai bateriju atkritumu frakcijas) (9)

Pārstrādē nonākošo materiālu apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa

 

t/g

 

 

 

Pārstrādē iegūtie materiāli

1)   Starpposma frakcijas  (10)

Frakcijas apraksts

EWC kods

(fakultatīvi)

Masa (11)

Turpmāka apstrāde

Saņēmējs (12)

Turpmākais procesa posms

t/g

Nosaukums

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Galīgās izejošās frakcijas, ko uzskata par pārstrādātām  (13)

Elements vai savienojums (14)

Frakcija (nav atkritumi), kas satur elementu vai savienojumu

Elementa vai savienojuma koncentrācija frakcijā

Elementa vai savienojuma masa, kas iegūta no pārstrādē nonākušajām baterijām

Frakcijas izmantojums

masa %

t/g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, kopā

 

 


(1)  Rūpnīca, kurā apstrādā bateriju un akumulatoru atkritumus pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei.

(2)  Visa bateriju pārstrādes procesa apraksts. Nav svarīgi, vai to veic vienā vai vairākās rūpnīcās (ietverot atsevišķu pārstrādes posmu aprakstu un to izejošās frakcijas).

(3)  Bateriju un akumulatoru atkritumu apraksts, kas saņemti pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei.

(4)  To bateriju un akumulatoru atkritumu mitrā masa, kas saņemti pēc savākšanas, iespējamās šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei (atdalīto piemaisījumu un bateriju pakešu ārējā korpusa masu, kā arī ūdens saturu, kā norādīts laukā “vispārīgais sastāvs” atskaita pārstrādes efektivitātes aprēķināšanai).

(5)  Dati no VI pielikuma 2. punkta.

(6)  Aprēķināts saskaņā ar formulu attiecībā uz RE, balstoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu.

(7)  Piemaisījumi ietver plastmasu, ebonīta daļiņas, metāliskas detaļas, elektronisko lūžņu šķiedras, kausētu alumīniju.

(8)  Rūpnīca, kurā veic atsevišķu procesa posmu.

(9)  Attiecībā uz 1. posmu – tie paši dati, kas sniegti par visā bateriju pārstrādes procesā nonākošajiem materiāliem.

Attiecībā uz nākamajiem posmiem – starpposma frakcijas no iepriekšējā procesa posma.

(10)  Starpposma frakcijas – frakcijas, kas paredzētas nākamajam(-iem) posmam(-iem) pārstrādes procesā.

(11)  Iegūtais no procesā nonākušajām baterijām (sausā masa).

(12)  Rūpnīca, kurai piegādā starpposma frakciju, vai, ja nākamo procesa posmu veic iekšēji, 1. punktā minētā rūpnīca.

(13)  Galīgās izejošās frakcijas, ko uzskatīta par pārstrādātām – kas tiks izmantotas to sākotnējam mērķim vai citiem mērķiem, neveicot turpmāku apstrādi, sk. arī piemērus I pielikuma 5. punktā.

(14)  Elementi un savienojumi, ja tie bija procesā nonākušo bateriju (izlietoto bateriju) komponents. Sk. īpašos noteikumus un piemērus I pielikuma 5. punktā.


Augša