EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012R0225

Komisijas Regula (ES) Nr. 225/2012 ( 2012. gada 15. marts ), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 183/2005 attiecībā uz to uzņēmumu apstiprināšanu, kas laiž tirgū no augu eļļām iegūtus produktus un tauku maisījumus izmantošanai barībā, un attiecībā uz īpašām prasībām eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu ražošanai, uzglabāšanai, transportēšanai un dioksīna testēšanai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 77, 16.3.2012., 1./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 153 - 157

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/225/oj

16.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 225/2012

(2012. gada 15. marts),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 183/2005 attiecībā uz to uzņēmumu apstiprināšanu, kas laiž tirgū no augu eļļām iegūtus produktus un tauku maisījumus izmantošanai barībā, un attiecībā uz īpašām prasībām eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu ražošanai, uzglabāšanai, transportēšanai un dioksīna testēšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, (1) un jo īpaši tās 27. panta b) un f) punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 183/2005 izklāstīti vispārēji barības higiēnas noteikumi, nosacījumi un kārtība, kādā nodrošināt, lai tiktu ievēroti pārstrādes nosacījumi iespējamo apdraudējumu maksimālai mazināšanai un kontrolei. Kompetentā iestāde reģistrē vai apstiprina barības nozares uzņēmumus. Turklāt barības nozares komersantiem, kas barības apritē atrodas zemāk, ir pienākums barību iegūt tikai no reģistrētiem vai apstiprinātiem uzņēmumiem.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu (2) noteikts, ka tirgū laižama barība, kas ir nekaitīga un kam uzlikts marķējums, kurā skaidri norādīts attiecīgais barības veids. Turklāt Komisijas 2011. gada 16. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2011, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (3), ir iekļauts marķēšanai paredzēto konkrētu barības sastāvdaļu sīks apraksts.

(3)

Minētajām prasībām mijiedarbojieties, būtu jānodrošina izsekojamība un augsta patērētāju aizsardzība visā barības un pārtikas apritē.

(4)

Oficiālo pārbaužu un barības nozares komersantu veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka noteiktas eļļas, tauki un no tiem atvasināti produkti, kas nav paredzēti izmantošanai barībā, ir lietoti kā barības sastāvdaļas, tādējādi pārsniedzot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvā 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (4) norādītos maksimālos dioksīna līmeņus. Tā dēļ pārtika, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri baroti ar piesārņotu barību, var apdraudēt sabiedrības veselību. Turklāt piesārņotas barības un pārtikas izņemšana no tirgus var radīt finansiālus zaudējumus.

(5)

Lai uzlabotu barības higiēnu un neskartu Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 2. punktā noteiktās dalībvalstu kompetences, saskaņā ar minēto regulu būtu jāapstiprina uzņēmumi, kas pārstrādā neapstrādātas augu eļļas, ražo no augu izcelsmes eļļām atvasinātus produktus un maisa taukus, ja šie produkti nav paredzēti izmantošanai barībā.

(6)

Lai ņemtu vērā pieredzi, kas gūta darbā ar riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) sistēmām, būtu jāizvirza īpašas prasības minēto barības sastāvdaļu ražošanai, marķēšanai, uzglabāšanai un transportēšanai.

(7)

Pastiprināta dioksīna pārraudzība atvieglotu iespēju konstatēt neatbilstību noteikumiem un īstenot barības aprites tiesību aktus. Tādēļ, lai pazeminātu risku, ka piesārņotie produkti nokļūst pārtikas apritē, un atbalstītu stratēģiju mazināt dioksīna iedarbību uz ES pilsoņiem, barības nozares komersantiem jāuzliek pienākums taukus, eļļas un no tiem atvasinātus produktus testēt uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgiem polihlorētiem bifeniliem (PHB). Pārraudzības plāns būtu jāizveido, pamatojoties uz dioksīna piesārņojuma rašanās risku. Par nekaitīgas pārtikas laišanu tirgū ir atbildīgi barības nozares komersanti. Tāpēc viņiem būtu jāsedz visas ar analīzes veikšanu saistītās izmaksas. Sīki izstrādātiem noteikumiem par šajā regulā neminētu paraugu ņemšanu un analīzi būtu jāpaliek dalībvalstu kompetencē. Turklāt dalībvalstis tiek aicinātas pievērst uzmanību to barības nozares komersantu kontrolei, uz kuriem neattiecas dioksīna pārraudzība, taču kuri iegūst iepriekš minētos produktus.

(8)

Riska pārraudzības sistēmai, kas ir saistoša, nav jāietekmē barības nozares komersantu pienākums ievērot Savienības tiesību aktu prasības barības higiēnas jomā. Tā būtu jāiestrādā labas higiēnas praksē un HACCP sistēmā. Apstiprinot pārtikas nozares komersantu, kompetentajai iestādei tas būtu jāpārbauda. Komersantam, regulāri veicot pašriska novērtējumu, būtu jāņem vērā dioksīna pārraudzības konstatējumi.

(9)

Lai uzlabotu pārredzamību, laboratorijām, kas veic dioksīna analīzes, būtu jāziņo ne vien barības nozares komersantam, bet arī kompetentajai iestādei par rezultātiem, kas pārsniedz Direktīvā 2002/32/EK noteiktos maksimālos pieļaujamos līmeņus; šis pienākums neatbrīvo barības nozares komersantu no pienākuma ziņot kompetentajai iestādei.

(10)

Pēc diviem gadiem būtu jāparedz pārskatīšana, lai noteiktu, cik efektīvi ir saistošās dioksīna pārraudzības noteikumi un kā tos iestrādā barības nozares komersantu HACCP sistēmā.

(11)

Būtu jāatvēl pietiekami ilgs laiks, lai kompetentās iestādes un barības nozares komersanti varētu pielāgot šīs regulas noteikumus.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 183/2005 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 16. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 15. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 159, 17.6.2011., 25. lpp.

(4)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 183/2005 II pielikumu groza šādi:

1)

pēc II pielikuma virsraksta iekļauj šādu iedaļu:

“DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“partija” ir identificējams barības daudzums, kam ir kopīgas pazīmes, piemēram, izcelsme, šķirne, iepakojuma veids, iepakotājs, nosūtītājs vai marķējums, un ražošanas procesa gadījumā tā ir produkcijas vienība, kas saražota vienā uzņēmumā, izmantojot vienotus ražošanas parametrus, vai virkne šādu vienību, ja tās ražo vienu pēc otras un glabā kopā;

b)

“no augu eļļām atvasināti produkti” ir jebkurš produkts, izņemot rafinētu eļļu, kas atvasināts no neapstrādātām vai izlietotām augu eļļām tauku un biodīzeļdegvielas pārstrādes vai destilācijas, ķīmiskās vai fizikālās rafinēšanas gaitā;

c)

“tauku maisīšana” ir neapstrādātu eļļu, rafinētu eļļu, dzīvnieku tauku, pārtikas rūpniecībā izlietotu eļļu un/vai no tiem atvasinātu produktu jaukšana, lai iegūtu eļļas vai tauku maisījumu, izņemot vienīgi saražoto partiju uzglabāšanu.”;

2)

iedaļu “TELPAS UN APRĪKOJUMS” papildina ar šādu punktu:

“10.

Saskaņā ar 10. panta 3. punktu apstiprina uzņēmumus, kas, lai laistu tirgū produktus izmantošanai barībā, veic vienu vai vairākas no šādām darbībām:

a)

pārstrādā neapstrādātas augu eļļas, izņemot tos uzņēmumus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 852/2004;

b)

iegūst taukskābes, pārstrādājot taukus;

c)

ražo biodīzeļdegvielu;

d)

maisa taukus.”;

3)

iedaļu “RAŽOŠANA” papildina ar šādiem punktiem:

“7.

Tauku maisīšanas uzņēmumi, kas tirgū laiž izmantošanai barībā paredzētus produktus, glabā visus produktus, kas paredzēti izmantošanai barībā, atsevišķi no citiem mērķiem domātiem produktiem, izņemot gadījumus, kad tie atbilst:

Regulas (EK) Nr. 852/2004 4. panta 2. punktā minētajām prasībām un

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK (1) I pielikumam.

8.

Produktu marķējumā skaidri norāda, vai tie paredzēti izmantošanai barībā vai citiem mērķiem. Ja ražotājs paziņo, ka produkta konkrēta partija nav paredzēta izmantošanai barībā vai pārtikā, komersants, kas barības apritē atrodas augstāk, šo paziņojumu vēlāk nemaina.

4)

pēc iedaļas “KVALITĀTES KONTROLE” iekļauj šādu iedaļu:

“DIOKSĪNA PĀRRAUDZĪBA

1.

Barības nozares komersanti, kas laiž tirgū izmantošanai barībā paredzētus taukus, eļļu un no tiem atvasinātus produktus, to skaitā kombinēto barību, minētos produktus analizē akreditētās laboratorijās, lai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 152/2009 (2) noteiktu dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB summu.

2.

Lai papildinātu barības nozares komersanta HACCP sistēmu, 1. punktā minētās analīzes veic vismaz ar šādu biežumu:

a)

neapstrādātu augu eļļu pārstrādātāji:

i)

analizē 100 % neapstrādātu kokosriekstu eļļu partiju. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu;

ii)

analizē 100 % no augu eļļām atvasinātu produktu, izņemot glicerīnu, lecitīnu un sveķus, kas paredzēti izmantošanai barībā, partiju. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu;

b)

dzīvnieku izcelsmes tauku ražotāji:

viena parauga analīze uz 2 000 tonnām trešās kategorijas dzīvnieku izcelsmes tauku un no tiem atvasinātu produktu, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009 (3) 10. pantā;

c)

zivju eļļas ražotāji:

i)

analizē 100 % zivju eļļas partiju, ja to ražo no:

neapstrādātas zivju eļļas atvasinātiem produktiem, izņemot rafinētu zivju eļļu,

nenoteiktas izcelsmes vai Baltijas jūrā zvejotām zivīm, kas nav agrāk pārraudzītas,

zivju blakusproduktiem, ko ražo tādi uzņēmumi, kuri apstrādā cilvēku uzturam paredzētas zivis un kurus ES nav apstiprinājusi,

putasu vai brevortijas.

Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu zivju eļļas;

ii)

analizē 100 % no neapstrādātas zivju eļļas atvasinātu produktu izejošo partiju, izņemot rafinētu zivju eļļu. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu;

iii)

attiecībā uz i) punktā neminētu zivju eļļu uz 2 000 tonnām veic vienu reprezentatīvu analīzi;

iv)

zivju eļļu, ko oficiāli apstiprinātā veidā atbrīvo no piesārņojuma, analizē saskaņā ar HACCP principiem atbilstīgi šīs regulas 6. pantam;

d)

tauku pārstrādes un biodīzeļdegvielas ražošanas nozare:

i)

analizē 100 % neapstrādātu kokosriekstu eļļu un no augu eļļām atvasinātu produktu, izņemot glicerīnu, lecitīnu un sveķus, b) apakšpunktā neminētu dzīvnieku izcelsmes tauku, c) apakšpunktā neminētas zivju eļļas, pārtikas ražošanas nozarē izlietotu eļļu un tauku maisījumu, kas paredzēti izmantošanai barībā, ienākošo partiju. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu;

ii)

analizē 100 % no i) punktā minēto produktu pārstrādes atvasināto produktu partiju, izņemot glicerīnu, lecitīnu un sveķus;

e)

tauku maisīšanas uzņēmumi:

i)

analizē 100 % neapstrādātu kokosriekstu eļļu un no augu eļļām atvasinātu produktu, izņemot glicerīnu, lecitīnu un sveķus, b) apakšpunktā neminētu dzīvnieku izcelsmes tauku, c) apakšpunktā neminētas zivju eļļas, pārtikas ražošanas nozarē izlietotu eļļu un tauku maisījumu, kas paredzēti izmantošanai barībā, ienākošo partiju. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu;

vai

ii)

analizē 100 % tauku maisījumu, kas paredzēti izmantošanai barībā, partiju. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu.

Riska novērtējuma kontekstā barības nozares komersants ziņo kompetentajai iestādei par to, kuru alternatīvu viņš izvēlas;

f)

tādu barības maisījumu ražotāji, kas paredzēti dzīvniekiem, no kuriem iegūst pārtikas produktus, izņemot ražotājus, kas minēti e) apakšpunktā:

i)

analizē 100 % neapstrādātu kokosriekstu eļļu un no augu eļļām atvasinātu produktu, izņemot glicerīnu, lecitīnu un sveķus, b) apakšpunktā neminētu dzīvnieku izcelsmes tauku, c) apakšpunktā neminētas zivju eļļas, pārtikas ražošanas nozarē izlietotu eļļu un tauku maisījumu, kas paredzēti izmantošanai barībā, ienākošo partiju. Partiju var veidot augstākais 1 000 tonnu šo produktu;

ii)

attiecībā uz ražotiem barības maisījumiem, kas satur i) punktā minētus produktus, paraugu ņemšanas biežums ir 1 % partiju.

3.

Ja var pierādīt, ka viendabīgs piesārņojums pārsniedz 2. punktā norādīto maksimālo partijas lielumu un ka paraugi ņemti reprezentatīvi, atbilstoši atlasīts un aizzīmogots paraugs tiks uzskatīts par pieņemamu.

4.

Barības nozares komersantam pierādot, ka, uzsākot darbību, jau agrākā ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā veikta analīze produkta partijai vai visām 2. punktā minētajām partijas sastāvdaļām vai ja tās atbilst 2. punkta b) apakšpunkta vai c) apakšpunkta iii) punkta prasībām, barības nozares komersantu atbrīvo no pienākuma veikt šīs partijas analīzi un to analizē atbilstīgi vispārīgiem HACCP principiem saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

5.

Piegādājot 2. punkta d) apakšpunkta i) punktā, e) apakšpunkta i) punktā un f) apakšpunkta i) punktā minētos produktus, pievieno pierādījumu, ka šiem produktiem un visām to sastāvdaļām veikta analīze vai ka tie atbilst 2. punkta b) apakšpunkta vai c) apakšpunkta iii) punkta prasībām.

6.

Ja, ieejot ražošanas procesā, veic visu ienākošo 2. punkta d) apakšpunkta i) punktā, e) apakšpunkta i) punktā un f) apakšpunkta i) punktā minēto produktu partiju analīzi atbilstīgi šīs regulas prasībām un ja var nodrošināt, ka ražošanas process, pārvietošana un glabāšana nerada dioksīna piesārņojumu, barības nozares komersantu atbrīvo no pienākuma veikt galaprodukta analīzi un to analizē atbilstīgi vispārīgiem HACCP principiem saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

7.

Barības nozares komersantam pilnvarojot laboratoriju veikt analīzi atbilstīgi 1. punktam, viņš uzdod laboratorijai analīzes rezultātus darīt zināmus kompetentajai iestādei, ja tiek pārsniegtas Direktīvas 2002/32/EK I pielikuma V iedaļas 1. un 2. punktā noteiktās dioksīna robežas.

Barības nozares komersantam pilnvarojot laboratoriju dalībvalstī, kurā barības nozares komersants, kas pasūta analīzi, pats neatrodas, viņš laboratorijai uzdod par to ziņot savai kompetentajai iestādei, kas attiecīgi informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā atrodas barības nozares komersants.

Ja barības nozares komersanti pilnvaro laboratoriju trešā valstī, viņi par to informē kompetento iestādi tajā dalībvalstī, kurā atrodas. Jāsniedz pierādījums, ka minētā laboratorija analīzi veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 152/2009.

8.

Prasības dioksīna testēšanai pārskata līdz 2014. gada 16. martam.

5)

iedaļu “GLABĀŠANA UN TRANSPORTS” papildina ar šādu punktu:

“7.

Konteinerus, kuros paredzēts uzglabāt un transportēt tauku maisījumus, augu izcelsmes eļļas vai no tiem atvasinātus produktus, kas paredzēti izmantošanai pārtikā, izmanto tikai un vienīgi minēto produktu uzglabāšanai un transportēšanai, izņemot gadījumus, kad šie produkti atbilst prasībām, kas minētas:

šajā regulā vai Regulas (EK) Nr. 852/2004 4. panta 2. punktā un

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā.

Ja pastāv piesārņojuma risks, tos glabā atsevišķi no pārējās kravas.

Gadījumos, kad konteinerus lietot atsevišķi nav iespējams, tos rūpīgi iztīra no visām produktu atliekām, ja minētie konteineri iepriekš tika izmantoti produktiem, kuri neatbilst prasībām, kas minētas:

šajā regulā vai Regulas (EK) Nr. 852/2004 4. panta 2. punktā un

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā.

Regulas (EK) Nr. 1069/2009 10. pantā minētos trešās kategorijas dzīvnieku izcelsmes taukus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, uzglabā un transportē saskaņā ar šo regulu.”


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.”;

(2)  OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.”;


Augša