EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R1024-20121204

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията ( Регламент за IMI ) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/2012-12-04

2012R1024 — BG — 04.12.2012 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ►C1  IMI ◄ “)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 316, 14.11.2012, p.1)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 210, 6.8.2013,  34  (1024/2012)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ►C1  IMI ◄ “)

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

в съответствие с обикновената законодателна процедура ( 2 ),

като имат предвид, че:

(1)

Прилагането на някои актове на Съюза, уреждащи свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали в рамките на вътрешния пазар, изисква от държавите членки да си сътрудничат по-ефективно и да обменят информация помежду си и с Комисията. В тези актове обаче често не са посочени конкретните практически средства за извършването на такъв обмен на информация, поради което е необходимо да се установят подходящи практически механизми.

(2)

Информационната система за вътрешния пазар („ ►C1  IMI ◄ “) е софтуерно приложение, достъпно през интернет, разработено от Комисията в сътрудничество с държавите членки, с цел те да бъдат подпомогнати при практическото изпълнение на изискванията за информационен обмен, установени в актовете на Съюза, чрез осигуряването на централизиран механизъм за комуникация, с който да се улесни трансграничният обмен на информация и взаимната помощ. По-специално ►C1  IMI ◄ подпомага компетентните органи да установят кои са партньорите им в друга държава членка, да управляват обмена на информация, включително на лични данни, на базата на прости и единни процедури, и да преодолеят езиковите бариери с помощта на предварително съгласувани и преведени работни процеси. Ако са налични, Комисията следва да предостави на потребителите на ►C1  IMI ◄ съществуващите допълнителни функционалности за превод, които отговарят на техните нужди, които са съвместими с изискванията за сигурност и поверителност за обмена на информация в ►C1  IMI ◄ и могат да бъдат предложени на разумна цена.

(3)

С цел преодоляване на езиковите бариери ►C1  IMI ◄ следва по принцип да бъде достъпна на всички официални езици на Съюза.

(4)

Целта на ►C1  IMI ◄ следва да бъде да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез осигуряването на ефективен и лесен за използване инструмент за осъществяване на административно сътрудничество между държавите членки и между държавите членки и Комисията, като по този начин се улесни прилагането на актовете на Съюза, изброени в приложението към настоящия регламент.

(5)

В съобщението на Комисията от 21 февруари 2011 г., озаглавено „По-добро управляване на единния пазар чрез засилено административно сътрудничество: стратегия за разширяване и развиване на информационната система за вътрешния пазар ( ►C1  IMI ◄ )“ са изложени планове за евентуално разширяване на използването на ►C1  IMI ◄ по отношение на други актове на Съюза. В съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието — „Заедно за нов тип икономически растеж“ се подчертава значението на ►C1  IMI ◄ за засилване на сътрудничеството сред участниците, включително на местно равнище, като по този начин се допринася за по-доброто управление на единния пазар. Затова е необходимо да се създаде стабилна правна рамка за ►C1  IMI ◄ и да се установят общи правила, с което да се гарантира ефективното функциониране на ►C1  IMI ◄ .

(6)

Когато прилагането на разпоредба от акт на Съюза изисква от държавите членки да обменят лични данни и предвижда тяхното обработване, подобна разпоредба следва да се разглежда като подходящо правно основание за обработването на лични данни при изпълнение на условията по членове 8 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз. ►C1  IMI ◄ следва да се разглежда основно като инструмент за обмен на информация, включително лични данни, който обмен в противен случай би се извършвал чрез други средства, включително обикновена поща, факс или електронна поща, въз основа на правни задължения, наложени с актове на Съюза на властите и органите на държавите членки. Обменяните чрез ►C1  IMI ◄ лични данни следва да се събират, обработват и използват единствено за цели, съответстващи на целите на първоначалното им събиране, и това следва да става при спазване на всички приложими предпазни мерки.

(7)

Съгласно принципа за защита на личните данни още на етапа на проектиране ►C1  IMI ◄ е разработена при съобразяване на изискванията на законодателството за защита на данните и още от самото начало е ориентирана към защита на данните, по-специално поради ограниченията, наложени върху достъпа до лични данни, обменяни чрез ►C1  IMI ◄ . Вследствие на това ►C1  IMI ◄ предлага значително по-висока степен на защита и сигурност в сравнение с други методи за обмен на информация като обикновена поща, телефон, факс или електронна поща.

(8)

Административното сътрудничество по електронен път между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията, следва да става в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 3 ) и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 4 ). Определенията, установени в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да се прилагат и за целите на настоящия регламент.

(9)

Комисията предоставя и управлява софтуера и информационно-технологичната инфраструктура на ►C1  IMI ◄ , гарантира сигурността на ►C1  IMI ◄ , управлява мрежата от национални координатори за ►C1  IMI ◄ и участва в обучението и техническата помощ за ползвателите на ►C1  IMI ◄ . За тази цел Комисията следва да има достъп само до личните данни, които са стриктно необходими за изпълнението на задачите ѝ в рамките на отговорностите, определени от настоящия регламент, например регистрацията на националните координатори за ►C1  IMI ◄ . Комисията следва също да има достъп до лични данни при извличане на такива данни по искане на друг участник в ►C1  IMI ◄ , които са блокирани в ►C1  IMI ◄ и до които даден субект на данни е поискал достъп. Комисията не следва да има достъп до лични данни, обменяни в рамките на административното сътрудничество по линия на ►C1  IMI ◄ , освен ако чрез акт на Съюза не се предвиди роля на Комисията в това сътрудничество.

(10)

С цел да се гарантира прозрачност, по-специално за субектите на данни, разпоредбите на актовете на Съюза, по отношение на които ще се използва ►C1  IMI ◄ , следва да бъдат изброени в приложението към настоящия регламент.

(11)

В бъдеще ►C1  IMI ◄ може да се разшири и да обхване нови области, където може да спомогне за осигуряването на ефективно изпълнение на даден акт на Съюза по икономически ефективен и лесен за използване начин, като се вземе предвид техническата приложимост и общото въздействие върху ►C1  IMI ◄ . Комисията следва да проведе необходимите изпитвания, за да провери техническата готовност на системата за всяко планирано разширяване. Решенията за разширяване на използването на ►C1  IMI ◄ до други актове на Съюза следва да се вземат чрез обикновената законодателна процедура.

(12)

Пилотните проекти са полезен инструмент за проверка дали разширяването на използването на ►C1  IMI ◄ е оправдано и за адаптиране на техническите функционалности и процедурните механизми към изискванията на ползвателите на ►C1  IMI ◄ , преди да се вземе решение за разширяване на използването на ►C1  IMI ◄ . Държавите членки следва да участват пълноценно във вземането на решения относно актовете на Съюза, които следва да бъдат обект на пилотен проект, както и относно реда и условията на този пилотен проект, с цел да се гарантира, че пилотният проект отразява нуждите на ползвателите на ►C1  IMI ◄ и че разпоредбите за обработка на личните данни се спазват изцяло. Редът и условията следва да бъдат определени поотделно за всеки пилотен проект.

(13)

Никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва да възпрепятства държавите членки и Комисията да решат да използват ►C1  IMI ◄ за обмен на информация, която не включва обработването на лични данни.

(14)

С настоящия регламент следва да се определят правилата за използване на ►C1  IMI ◄ за целите на административното сътрудничество, което може да включва наред с другото и индивидуален обмен на информация, уведомителни процедури, механизми за предупреждение, процедури за взаимна помощ и разрешаване на проблеми.

(15)

Правото на държавата членка да решава кои национални органи изпълняват задълженията, произтичащи от настоящия регламент, следва да остане непроменено от настоящия регламент. Държавите членки следва да могат да приведат функциите и отговорностите във връзка с ►C1  IMI ◄ в съответствие със своите вътрешни административни структури, както и да изпълнят изискванията на специфичните работни процеси на ►C1  IMI ◄ . Държавите членки следва да могат да назначават допълнителни координатори за ►C1  IMI ◄ , които да изпълняват задачите на национални координатори на ►C1  IMI ◄ , самостоятелно или съвместно, за дадена област на вътрешния пазар, административно подразделение, географски регион или съгласно друг критерий. Държавите членки следва да информират Комисията за назначените от тях координатори за ►C1  IMI ◄ , но не следва да бъдат задължавани да обозначават допълнителните координатори за ►C1  IMI ◄ като такива в ►C1  IMI ◄ , когато това не е необходимо за нейното правилно функциониране.

(16)

С цел да се постигне ефективно административно сътрудничество чрез ►C1  IMI ◄ , държавите членки и Комисията следва да гарантират, че техните участници в ►C1  IMI ◄ разполагат с необходимите ресурси за изпълнение на задълженията си в съответствие с настоящия регламент.

(17)

Тъй като ►C1  IMI ◄ по същество е комуникационен инструмент за административно сътрудничество между компетентните органи, до който широката общественост няма достъп, може да е необходимо да бъдат разработени технически средства, които да позволят на външни лица като граждани, предприятия и организации да комуникират с компетентните органи, с цел да предоставят информация или да извличат данни или да упражняват правата си на субекти на данни. Такива технически средства следва да включват подходящи предпазни мерки за защита на данните. С цел да се осигури високо ниво на сигурност, всеки такъв публичен интерфейс следва да се разработва така, че да бъде технически изцяло отделен от ►C1  IMI ◄ , до което следва да имат достъп само ползватели на ►C1  IMI ◄ .

(18)

Използването на ►C1  IMI ◄ за техническа помощ на мрежата „SOLVIT“ следва да се извършва, без да се засяга неофициалният характер на процедурата „SOLVIT“, която се основава на доброволен ангажимент на държавите членки в съответствие с препоръката на Комисията от 7 декември 2001 г. относно принципи за използване на „SOLVIT“ – мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар ( 5 ) („Препоръка за „SOLVIT“). За да продължи функционирането на мрежата „SOLVIT“ въз основа на действащите работни механизми, една или повече задачи на националния координатор за ►C1  IMI ◄ могат да бъдат възложени на центрове на „SOLVIT“ в областта на тяхната дейност, така че те да могат да функционират независимо от националния координатор за ►C1  IMI ◄ . Обработката на лични данни и поверителна информация като част от процедурите на „SOLVIT“ следва да се ползва с всички гаранции, определени в настоящия регламент, без да се засяга незадължителният характер на препоръката за „SOLVIT“.

(19)

Макар ►C1  IMI ◄ да включва базиран на интернет интерфейс за ползвателите, в определени случаи и по искане на заинтересованата държава членка може да е целесъобразно да се обмислят технически решения за пряк трансфер на данни от националните системи към ►C1  IMI ◄ , когато такива национални системи вече са били разработени, по-конкретно за уведомителни процедури. Изпълнението на такива технически решения следва да зависи от резултатите от оценката за тяхната осъществимост, разходи и очаквани ползи. Тези решения следва да не засягат съществуващите структури и националните компетенции.

(20)

Когато държавите членки са изпълнили задължението за нотифициране по член 15, параграф 7 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар ( 6 ), използвайки процедурата в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ( 7 ), от тях не следва да се изисква да извършват същото нотифициране и чрез ►C1  IMI ◄ .

(21)

Обменът на информация посредством ►C1  IMI ◄ произтича от правното задължение на органите на държавите членки да си оказват взаимна помощ. За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, информацията, получена от компетентните органи посредством ►C1  IMI ◄ от друга държава членка, следва да не бъде лишена от качеството си на доказателство при административни производства единствено на основание, че е с произход от друга държава членка или е получена по електронен път, и следва да се разглежда от този компетентен орган по същия начин, както подобни документи с произход от собствената им държава членка.

(22)

За да се гарантира висока степен на защита на данните, е необходимо да се определят максимални срокове, през които личните данни могат да бъдат съхранявани в ►C1  IMI ◄ . Тези срокове обаче следва да бъдат добре балансирани, като се отчитат надлежно изискванията за правилното функциониране на ►C1  IMI ◄ , както и правата на субектите на данни да могат да упражняват в пълна степен своите права, например да получават доказателства, че информация е била обменена, за да могат да обжалват дадено решение. По-специално, сроковете за съхраняване на данните не следва да надхвърлят необходимото за постигане на целите на настоящия регламент.

(23)

Имената и данните за връзка на ползвателите на ►C1  IMI ◄ следва да могат да се обработват за цели, съвместими с целите на настоящия регламент, в това число наблюдаване на използването на системата от координаторите за ►C1  IMI ◄ и Комисията, комуникация, обучения и инициативи за повишаване на осведомеността, както и събиране на информация относно административното сътрудничество или взаимната помощ в областта на вътрешния пазар.

(24)

Европейският надзорен орган по защита на данните следва да наблюдава и да се стреми да гарантира прилагането на настоящия регламент, наред с другото като поддържа връзки с националните органи по защита на данните, включително съответните разпоредби за сигурността на данните.

(25)

За да се осигури ефективното наблюдение и докладване относно функционирането на ►C1  IMI ◄ и прилагането на настоящия регламент, държавите членки следва да осигурят достъп на Комисията до необходимата информация.

(26)

В съответствие с настоящия регламент и с националното законодателство, прието в изпълнение на Директива 95/46/ЕО, субектите на данни следва да бъдат информирани за обработката на техни лични данни в ►C1  IMI ◄ , както и за правото им на достъп до свързани с тях данни и за правото им да изискат поправка на неточни данни и заличаване на незаконосъобразно обработени данни.

(27)

За да могат компетентните органи на държавите членки да изпълняват правните разпоредби за административно сътрудничество и ефективно да обменят информация, може да възникне необходимост от регламентиране на практическите механизми за такъв обмен. Тези механизми следва да се приемат от Комисията под формата на отделен акт за изпълнение за всеки акт на Съюза, изброен в приложението, или за всеки вид процедура за административно сътрудничество и следва да обхващат основните технически функционалности и процедурните условия, необходими за изпълнението на съответните процедури за административно сътрудничество чрез ►C1  IMI ◄ . Комисията следва да осигурява поддръжката и разработването на софтуера и на информационно-технологичната инфраструктура на ►C1  IMI ◄ .

(28)

За да се гарантира достатъчно прозрачност за субектите на данни, следва публично да се оповестят предварително съгласуваните работни процеси, стандартните въпроси и отговори, формулярите и другите разпоредби, свързани с процедурите за административно сътрудничество чрез ►C1  IMI ◄ .

(29)

Ако в съответствие с член 13 от Директива 95/46/ЕО държавите членки прилагат ограничения или изключения по отношение на правата на субектите на данни, информацията относно такива ограничения или изключения следва да бъде оповестена публично, за да се гарантира пълна прозрачност за субектите на данни. Такива изключения или ограничения следва да бъдат необходими и пропорционални на набелязаната цел и да бъдат предмет на подходящи предпазни мерки.

(30)

Когато между Съюза и трети държави са сключени международни споразумения, които също обхващат прилагането на разпоредби от актовете на Съюза, изброени в приложението към настоящия регламент, следва да бъде възможно партньори от тези трети държави на участници в ►C1  IMI ◄ да бъдат включени в процедурите за административно сътрудничество, поддържани от ►C1  IMI ◄ , при условие че е установено, че съответната трета държава осигурява подходящо ниво на защита на личните данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

(31)

Решение 2008/49/ЕО на Комисията от 12 декември 2007 г. относно защитата на личните данни при въвеждането на информационна система за вътрешния пазар (IMI) ( 8 ) следва да се отмени. Решение 2009/739/ЕО на Комисията от 2 октомври 2009 г. за определяне на практическите процедури за електронен обмен на информация между държавите членки в съответствие с глава VI от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар ( 9 ) следва да продължи да се прилага за въпроси, свързани с обмена на информация съгласно Директива 2006/123/ЕО.

(32)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ( 10 ).

(33)

Резултатите на държавите членки във връзка с ефективното прилагане на настоящия регламент следва да бъдат проследени в годишния доклад относно функционирането на ►C1  IMI ◄ , въз основа на статистически данни от ►C1  IMI ◄ и други подходящи данни. Резултатите на държавите членки следва да се оценяват, наред с останалото, и въз основа на осреднените срокове за получаване на отговорите, с цел да се гарантира бързото получаване на отговори с добро качество.

(34)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно установяването на правила за използването на ►C1  IMI ◄ за административно сътрудничество, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради техния мащаб и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(35)

Проведена беше консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, и той представи своето становище на 22 ноември 2011 г. ( 11 ),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за използването на Информационната система за вътрешния пазар („ ►C1  IMI ◄ “) с цел административно сътрудничество, включително обработката на лични данни, между компетентните органи на държавите членки и между компетентните органи на държавите членки и Комисията.

Член 2

Създаване на ►C1  IMI ◄

Създава се ►C1  IMI ◄ .

Член 3

Приложно поле

1.   ►C1  IMI ◄ се използва за административно сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и между компетентните органи на държавите членки и Комисията, необходимо за изпълнението на актовете на Съюза в областта на вътрешния пазар по смисъла на член 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в които се предвижда осъществяването на административно сътрудничество, включително обмен на лични данни, между държавите членки или между държавите членки и Комисията. Тези актове на Съюза са изброени в приложението.

2.  Никоя разпоредба от настоящия регламент не въвежда задължение за изпълнение на разпоредби на актове на Съюза, които нямат задължителен характер.

Член 4

Разширяване на ►C1  IMI ◄

1.  Комисията може да изпълнява пилотни проекти, за да прецени дали ►C1  IMI ◄ би била ефективно средство за прилагане на разпоредбите за административно сътрудничество на актове на Съюза, които не са изброени в приложението. Комисията приема акт за изпълнение с цел определянето на разпоредбите на актовете на Съюза, които ще бъдат обект на пилотен проект, както и определянето на реда и условията за всеки проект, по-специално основните технически функционалности и процедурните механизми, необходими за изпълнението на съответните разпоредби за административно сътрудничество. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 3.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценка на резултатите от пилотния проект, включително въпроси, свързани със защитата на данните, и ефективни функционалности за превод. Където е подходящо, тази оценка може да бъде придружена от законодателно предложение за изменение на приложението, с цел да се разшири използването на ►C1  IMI ◄ за съответните разпоредби на актове на Съюза.

Член 5

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

В допълнение се прилагат и следните определения:

а)  ►C1  IMI ◄ “ означава електронно средство, предоставено от Комисията за улесняване на административното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и между компетентните органи на държавите членки и Комисията;

б) „административно сътрудничество“ означава работата в сътрудничество на компетентните органи на държавите членки или компетентните органи на държавите членки и Комисията, като за целта си обменят и обработват информация, включително чрез уведомления и предупреждения, или си оказват взаимна помощ, включително за разрешаване на проблеми с цел по-добро прилагане на правото на Съюза;

в) „област на вътрешния пазар“ означава законодателна или функционална област на вътрешния пазар по смисъла на член 26, параграф 2 от ДФЕС, в рамките на която ►C1  IMI ◄ се използва в съответствие с член 3 от настоящия регламент;

г) „процедура за административно сътрудничество“ означава предварително съгласуван работен процес, заложен в ►C1  IMI ◄ , посредством който участниците в ►C1  IMI ◄ могат да комуникират помежду си и да си взаимодействат по структуриран начин;

д) „координатор за ►C1  IMI ◄ “ означава орган, определен от държава членка да изпълнява спомагателни функции, необходими за ефективното функциониране на ►C1  IMI ◄ в съответствие с настоящия регламент;

е) „компетентен орган“ означава орган, създаден на национално, регионално или местно равнище и регистриран в ►C1  IMI ◄ , с конкретни отговорности, свързани с прилагането на националното законодателство или на актовете на Съюза, изброени в приложението, в една или повече области на вътрешния пазар;

ж) „участници в ►C1  IMI ◄ “ означава компетентните органи, координаторите за ►C1  IMI ◄ и Комисията;

з) „ползвател на ►C1  IMI ◄ “ означава физическо лице, работещо под ръководството на участник в ►C1  IMI ◄ и регистрирано в ►C1  IMI ◄ от името на същия участник в ►C1  IMI ◄ ;

и) „външни участници“ означава физически или юридически лица, различни от ползвателите на ►C1  IMI ◄ , които могат да си взаимодействат с ►C1  IMI ◄ единствено посредством отделни технически средства и в съответствие с конкретни предварително съгласувани за тази цел работни процеси;

й) „блокиране“ означава прилагане на технически средства, така че личните данни да станат недостъпни за ползвателите на ►C1  IMI ◄ посредством нормалния интерфейс на ►C1  IMI ◄ ;

к) „официално приключване“ означава прилагане на техническия инструмент, предоставен от ►C1  IMI ◄ , за приключване на процедура за административно сътрудничество.ГЛАВА II

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ►C1  IMI ◄

Член 6

Координатори за ►C1  IMI ◄

1.  Всяка държава членка определя един национален координатор за ►C1  IMI ◄ , чиито отговорности включват:

а) регистрация или валидиране на регистрацията на координаторите за ►C1  IMI ◄ и на компетентните органи;

б) дейност в качеството на основно звено за контакт за участниците в ►C1  IMI ◄ от държавите членки по въпроси, свързани с ►C1  IMI ◄ , включително за предоставяне на информация по въпроси относно защитата на личните данни в съответствие с настоящия регламент;

в) дейност в качеството на посредник на Комисията по въпроси, свързани с ►C1  IMI ◄ , включително за предоставяне на информация по въпроси относно защитата на личните данни в съответствие с настоящия регламент;

г) осигуряване на информация, обучение и подкрепа, включително основна техническа помощ на участниците в ►C1  IMI ◄ от държавите членки;

д) гарантиране на ефективното функциониране на ►C1  IMI ◄ доколкото позволяват възможностите им, включително предоставяне на навременни и подходящи отговори от участниците в ►C1  IMI ◄ от държавите членки на искания за административно сътрудничество;

2.  Всяка държава членка може наред с това съгласно своята вътрешна административна структура да определи допълнително един или повече координатори за ►C1  IMI ◄ , които да изпълняват задачите, изброени в параграф 1.

3.  Държавите членки информират Комисията за координаторите за ►C1  IMI ◄ , определени в съответствие с параграфи 1 и 2, както и за задачите, за които отговарят. Комисията предоставя тази информация на другите държави членки.

4.  Всички координатори за ►C1  IMI ◄ могат да действат като компетентни органи. В такива случаи координаторът за ►C1  IMI ◄ ползва същите права на достъп като компетентния орган. Всеки координатор за ►C1  IMI ◄ упражнява контролни функции по отношение на своите дейности по обработка на данни в качеството си на участник в ►C1  IMI ◄ .

Член 7

Компетентни органи

1.  Когато осъществяват сътрудничество посредством ►C1  IMI ◄ , компетентните органи, действащи чрез ползвателите на ►C1  IMI ◄ в съответствие с процедурите за административно сътрудничество, осигуряват, в съответствие с приложимия акт на Съюза, получаването на подходящ отговор във възможно най-кратък срок, и при всички случаи в рамките на сроковете, определени в същия акт.

2.  Даден компетентен орган може да приведе като доказателство всяка информация, документ, констатация, декларация или заверено с оригинала копие, които е получил по електронен път чрез ►C1  IMI ◄ , на същата база като други подобни сведения, получени в неговата собствена страна, за цели, отговарящи на целите, за които данните са събрани първоначално.

3.  Всеки компетентен орган упражнява контролни функции по отношение на своите собствени дейности по обработване на данни, извършвани от ползвател на ►C1  IMI ◄ , който действа под негово ръководство, и гарантира, че субектите на данни могат да упражняват правата си в съответствие с глави III и IV, при необходимост, в сътрудничество с Комисията.

Член 8

Комисия

1.  Комисията отговаря за изпълнението на следните задачи:

а) гарантира сигурността, достъпността, поддръжката и разработването на софтуера и на информационно-технологичната инфраструктура на ►C1  IMI ◄ ;

б) предоставя многоезична система, включително съществуващите функционалности за превод, обучение в сътрудничество с държавите членки, и бюро за помощ за подпомагане на държавите членки при използването на ►C1  IMI ◄ ;

в) регистрира националните координатори за ►C1  IMI ◄ и им предоставя достъп до ►C1  IMI ◄ ;

г) извършва операции по обработка на лични данни в ►C1  IMI ◄ , когато това се предвижда в настоящия регламент, в съответствие с целите, определени в приложимите актове на Съюза, изброени в приложението;

д) следи за прилагането на настоящия регламент и докладва на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 25.

2.  Комисията разполага с достъп до необходимата информация, свързана с извършваната в ►C1  IMI ◄ обработка на данни, за да може да изпълнява задачите, изброени в параграф 1, и да изготвя статистически доклади.

3.  Комисията не участва в процедурите за административно сътрудничество, които предполагат обработване на лични данни, освен когато това се изисква от разпоредба на акт на Съюза, посочен в приложението.

Член 9

Права на достъп на участниците в ►C1  IMI ◄ и на ползвателите на системата

1.  Достъп до ►C1  IMI ◄ имат само ползвателите на системата.

2.  Държавите членки определят координаторите за ►C1  IMI ◄ и компетентните органи, както и областите от вътрешния пазар, за които те отговарят. Комисията може да изпълнява консултативна роля в този процес.

3.  Всеки участник в ►C1  IMI ◄ предоставя и оттегля, ако е необходимо, съответните права за достъп на своите ползватели на ►C1  IMI ◄ в областта от вътрешния пазар, която е в кръга на неговата компетентност.

4.  Необходимите средства се внедряват от Комисията и държавите членки, за да се гарантира, че на ползвателите на ►C1  IMI ◄ се разрешава достъп до лични данни, обработвани в ►C1  IMI ◄ , само когато това е необходимо във връзка с работата им и в областта или областите от вътрешния пазар, за които им е предоставено право на достъп в съответствие с параграф 3.

5.  Забранява се обработени в ►C1  IMI ◄ лични данни да се използват за конкретна цел по начин, който е несъвместим с първоначалната цел, освен ако това не е предвидено изрично в националното право в съответствие с правото на Съюза.

6.  Когато процедура за административно сътрудничество предвижда обработка на лични данни, само участниците в ►C1  IMI ◄ , участващи в тази процедура, имат достъп до тези лични данни.

Член 10

Поверителност

1.  Всяка държава членка прилага спрямо участниците си в ►C1  IMI ◄ или ползвателите на ►C1  IMI ◄ правилата за професионална тайна или други съответни задължения за поверителност, в съответствие с националното си законодателство или законодателството на Съюза.

2.  Участниците в ►C1  IMI ◄ гарантират, че исканията, отправени от други участници в ►C1  IMI ◄ , за поверително обработване на информацията, обменяна чрез ►C1  IMI ◄ , се зачитат от ползвателите на ►C1  IMI ◄ , действащи под тяхно ръководство.

Член 11

Процедури за административно сътрудничество

►C1  IMI ◄ се основава на процедурите за административно сътрудничество, които изпълняват разпоредбите на съответните актове на Съюза, изброени в приложението. Когато е подходящо, Комисията може да приема актове за изпълнение за конкретен акт на Съюза, посочен в приложението, или за даден вид процедура за административно сътрудничество, в които се определят основните технически функционалности и процедурните механизми, необходими за осигуряване на прилагането на съответните процедури за административно сътрудничество, включително по целесъобразност взаимодействието между външните участници и ►C1  IMI ◄ , както е посочено в член 12. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Член 12

Външни участници

Могат да се предоставят технически средства, за да се позволи на външни участници да си взаимодействат с ►C1  IMI ◄ , когато такова взаимодействие:

а) е предвидено в акт на Съюза;

б) е предвидено в акт за изпълнение, посочен в член 11, за улесняване на административното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки с цел прилагане на разпоредбите на актове на Съюза, изброени в приложението; или

в) е необходимо за отправяне на искане за упражняване на правата им като субекти на данни в съответствие с член 19.

Всички такива технически средства са отделни от ►C1  IMI ◄ и не позволяват достъп до ►C1  IMI ◄ на външни участници.ГЛАВА III

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И СИГУРНОСТ

Член 13

Ограничаване на целите

Участниците в ►C1  IMI ◄ обменят и обработват лични данни единствено за целите, определени в съответните разпоредби на актовете на Съюза, изброени в приложението.

Данните, предоставени от субектите на данните на ►C1  IMI ◄ , се използват единствено за целите, за които данните са били предоставени.

Член 14

Съхраняване на лични данни

1.  Обработените в ►C1  IMI ◄ лични данни се блокират в ►C1  IMI ◄ в момента, в който вече не са необходими за целта, за която са били събирани, в зависимост от особеностите на всеки вид административно сътрудничество и, по принцип, не по-късно от шест месеца след официалното приключване на процедурата за административно сътрудничество.

Въпреки това, ако в приложимите актове на Съюза, изброени в приложението, е предвиден по-дълъг срок, личните данни, обработвани в ►C1  IMI ◄ , могат да бъдат запазени за максимален срок от 18 месеца след официалното приключване на процедурата за административно сътрудничество.

2.  Когато създаването на архив от информация, който да бъде използван в бъдеще от участниците в ►C1  IMI ◄ , се изисква съгласно правнообвързващ акт на Съюза, посочен в приложението, личните данни в този архив могат да се обработват, докато те са необходими за целта, или със съгласието на субекта на данните, или когато това е предвидено в съответния акт на Съюза.

3.  Лични данни, блокирани съгласно настоящия член, с изключения на тяхното съхраняване, могат да бъдат обработвани единствено, за да се докаже, че е извършен обмен на информация чрез ►C1  IMI ◄ със съгласието на субекта на данните, освен ако обработването не е изискано по наложителни причини, свързани с обществения интерес.

4.  Три години след официалното приключване на процедурата за административно сътрудничество, блокираните данни се заличават автоматично в ►C1  IMI ◄ .

5.  Личните данни могат да бъдат заличени преди изтичането на приложимия срок на съхранение по изричното искане на компетентен орган в конкретен случай и със съгласието на субекта на данните.

6.  Комисията осигурява техническите средства за блокирането и заличаването на лични данни, както и за тяхното извличане в съответствие с параграф 3.

7.  Внедряват се технически средства, които да стимулират участниците в ►C1  IMI ◄ официално да приключват процедурите за административно сътрудничество във възможно най-кратък срок след осъществяването на обмена на информация и да позволят на участниците в ►C1  IMI ◄ да ангажират отговорните координатори за ►C1  IMI ◄ във всяка процедура, която не е била активна повече от два месеца, без да има основания за това.

Член 15

Съхраняване на личните данни на ползвателите на ►C1  IMI ◄

1.  Чрез дерогация от член 14, параграфи 2 и 3 от настоящия член се прилагат за съхраняването на лични данни на ползвателите на ►C1  IMI ◄ . Тези лични данни включват пълното име и всички електронни и други средства за връзка, необходими за целите на настоящия регламент.

2.  Личните данни на ползвателите на ►C1  IMI ◄ се съхраняват в ►C1  IMI ◄ , докато лицата продължават да бъдат ползватели на ►C1  IMI ◄ , и могат да бъдат обработвани за цели, съвместими с целите на настоящия регламент.

3.  Когато дадено физическо лице престане да бъде ползвател на ►C1  IMI ◄ , неговите лични данни се блокират с технически средства за срок от три години. С изключение на тяхното съхраняване, тези данни могат да бъдат обработвани единствено, за да послужат като доказателство за обмен на информация чрез ►C1  IMI ◄ , и се заличават в края на тригодишния срок.

Член 16

Обработване на специални категории данни

1.  Обработването чрез ►C1  IMI ◄ на специални категории данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, е разрешено само при наличието на конкретно основание, посочено в член 8, параграфи 2 и 4 от същата директива и член 10, параграф 2 от същия регламент, при съответните предпазни мерки, предвидени в тези членове, за да се гарантират правата на лицата, чиито данни се обработват.

2.   ►C1  IMI ◄ може да се използва за обработването на данни, свързани с нарушения, присъди или мерки за сигурност, посочени в член 8, параграф 5 от Директива 95/46/ЕО и член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 45/2001, при съответните предпазни мерки, предвидени в тези членове, включително информация относно дисциплинарни, административни или наказателни санкции или друга информация, необходима за установяването на добрата репутация на дадено физическо или юридическо лице, когато обработването на такава информация е предвидено в акт на Съюза, който представлява основа за обработването, или с изричното съгласие на субекта на данни при спазване на конкретните предпазни мерки, посочени в член 8, параграф 5 от Директива 95/46/ЕО.

Член 17

Сигурност

1.  Комисията гарантира, че ►C1  IMI ◄ съответства на правилата за сигурност на данните, приети от Комисията съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.  Комисията въвежда необходимите мерки за гарантиране на сигурността на обработените в ►C1  IMI ◄ лични данни, включително подходящ контрол върху достъпа до данните и план за сигурността, който се актуализира редовно.

3.  Комисията гарантира, че в случай на нарушаване на сигурността е възможно да се установи какви лични данни, кога, от кого и с каква цел са обработени в ►C1  IMI ◄ .

4.  Участниците в ►C1  IMI ◄ предприемат всички процедурни и организационни мерки, необходими за гарантиране на сигурността на личните данни, обработвани от тях в ►C1  IMI ◄ , в съответствие с член 17 от Директива 95/46/ЕО.ГЛАВА IV

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ И НАДЗОР

Член 18

Информация, предоставяна на субектите на данни, и прозрачност

1.  Участниците в ►C1  IMI ◄ гарантират, че субектите на данни биват информирани за обработката на личните им данни в ►C1  IMI ◄ във възможно най-кратък срок и че имат достъп до информация за техните права и начина за упражняването им, включително за самоличността и данните за контакт на упражняващия контролните функции или неговия представител, ако има такъв, в съответствие с член 10 или 11 от Директива 95/46/ЕО и националното законодателство, прието в изпълнение на същата директива.

2.  Комисията оповестява публично по лесно достъпен начин:

а) информация относно ►C1  IMI ◄ в съответствие с членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 в ясна и разбираема форма;

б) информация относно защитата на данни във връзка с процедурите за административно сътрудничество в ►C1  IMI ◄ , както е посочено в член 11 от настоящия регламент;

в) информация относно изключенията или ограниченията върху правата на субектите на данни, както е посочено в член 20 от настоящия регламент;

г) видовете процедури за административно сътрудничество, основните функционалности на ►C1  IMI ◄ и категориите данни, които могат да бъдат обработвани в ►C1  IMI ◄ ;

д) пълен списък на всички актове за изпълнение или делегирани актове във връзка с ►C1  IMI ◄ , приети съгласно настоящия регламент или друг акт на Съюза, както и консолидирана версия на приложението към настоящия регламент и последващите му изменения с други актове на Съюза.

Член 19

Право на достъп, поправяне и заличаване

1.  Участниците в ►C1  IMI ◄ гарантират, че субектите на данни могат ефективно да упражняват правото си на достъп до данни, свързани с тях в ►C1  IMI ◄ , както и правото да изискват поправянето на неточни или непълни данни или заличаването на незаконно обработени данни, в съответствие с националното законодателство. Поправянето и заличаването на данни се извършват във възможно най-кратки срокове и най-късно 30 дни след получаването на искането на субекта на данните от отговорния участник в ►C1  IMI ◄ .

2.  Когато точността или правомерността на данни, блокирани съгласно член 14, параграф 1, е оспорена от субект на данни, това обстоятелство подлежи на вписване заедно с правилната, поправена информация.

Член 20

Изключения и ограничения

Държавите членки уведомяват Комисията, когато предвиждат в националното си законодателство, съгласно член 13 от Директива 95/46/ЕО, изключения или ограничения на уредените в настоящата глава права на субектите на данни.

Член 21

Надзор

1.  Националният надзорен орган или органи, определени от всяка държава членка и оправомощени съгласно член 28 от Директива 95/46/ЕО („националният надзорен орган“), следят самостоятелно дали обработването на личните данни от участниците в ►C1  IMI ◄ от тяхната държава членка е законосъобразно, и по-специално гарантират, че правата на субектите на данни, уредени в настоящата глава, са защитени в съответствие с настоящия регламент.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните наблюдава и се стреми да гарантира, че извършваните от Комисията дейности по обработка на лични данни, в качеството ѝ на участник в ►C1  IMI ◄ , се осъществяват в съответствие с настоящия регламент. Във връзка с това се прилагат задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.  Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, в рамките на съответната си компетентност, гарантират извършването на координиран надзор върху ►C1  IMI ◄ и нейното използване от участниците в ►C1  IMI ◄ .

4.  При необходимост Европейският надзорен орган по защита на данните може да отправи покана за среща до националните надзорни органи с цел осигуряването на координиран надзор върху ►C1  IMI ◄ и нейното използване от участниците в ►C1  IMI ◄ , както е посочено в параграф 3. Разходите за тези срещи са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. При необходимост за целта могат да бъдат съвместно разработени допълнителни работни методи, включително процедурни правила. Съвместен доклад за дейностите се изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията най-малко веднъж на три години.ГЛАВА V

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ НА ►C1  IMI ◄

Член 22

Използване на ►C1  IMI ◄ на национално равнище

1.  Дадена държава членка може да използва ►C1  IMI ◄ за административно сътрудничество между компетентните органи на своята територия в съответствие с националното законодателство, само ако са спазени следните условия:

а) не се налагат съществени промени в съществуващите процедури за административно сътрудничество;

б) националният надзорен орган е уведомен за планираното използване на ►C1  IMI ◄ , когато това се изисква от националното законодателство; и

в) това няма отрицателно въздействие върху ефикасното функциониране на ►C1  IMI ◄ за ползвателите на ►C1  IMI ◄ .

2.  Когато дадена държава членка възнамерява системно да използва ►C1  IMI ◄ за национални цели, тя уведомява Комисията за намерението си и иска предварителното ѝ одобрение. Комисията проверява дали са изпълнени условията по параграф 1. Ако е необходимо, и в съответствие с настоящия регламент, държавата членка и Комисията сключват споразумение, в което наред с другото се определят техническите, финансовите и организационните условия за използването на национално равнище, включително отговорностите на участниците в ►C1  IMI ◄ .

Член 23

Обмен на информация с трети държави

1.  Съгласно настоящия регламент информация, включително лични данни, може да се обменят в ►C1  IMI ◄ между участници в ►C1  IMI ◄ в рамките на Съюза и техни партньори от трета държава само ако са спазени следните условия:

а) информацията се обработва съгласно разпоредба на акт на Съюза, посочена в приложението, и съответна на нея разпоредба от правото на третата държава;

б) информацията се обменя или се предоставя съгласно международно споразумение, което предвижда:

i) прилагането на разпоредба от акт на Съюза, посочена в приложението, от третата държава,

ii) използването на ►C1  IMI ◄ , и

iii) принципите, реда и условията на този обмен; и

в) въпросната трета държава осигурява подходяща защита на личните данни в съответствие с член 25, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, включително подходящи предпазни мерки, така че обработените в ►C1  IMI ◄ данни да се използват само за целта, за която са обменени първоначално, и Комисията е приела решение в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО.

2.  Когато Комисията е участник в ►C1  IMI ◄ , член 9, параграфи 1 и 7 от Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат при обмена на лични данни, обработени в ►C1  IMI ◄ , с нейните партньори от трета държава.

3.  Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз и актуализира списъка на трети държави, оправомощени да обменят информация, включително лични данни, в съответствие с параграф 1.ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 25

Мониторинг и докладване

1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета ежегодно относно функционирането на ►C1  IMI ◄ .

2.  До 5 декември 2017 г. и на всеки пет години след това Комисията докладва на Европейския надзорен орган по защита на данните относно въпроси, свързани със защитата на личните данни в ►C1  IMI ◄ , включително сигурността на данните.

3.  За изготвянето на докладите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки предоставят на Комисията всякаква информация, свързана с прилагането на настоящия регламент, включително за практическото изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания за защита на данните.

Член 26

Разходи

1.  Разходите, свързани с разработването, представянето, работата и поддръжката на ►C1  IMI ◄ , се поемат от общия бюджет на Европейския съюз, без да се засягат разпоредбите на член 22, параграф 2.

2.  Освен ако не е предвидено друго в акт на Съюза, разходите за функционирането на ►C1  IMI ◄ на равнището на държавите членки, включително разходите за човешки ресурси, необходими за дейностите по обучение, представяне и оказване на техническа помощ (бюро за помощ), както и за администрирането на ►C1  IMI ◄ на национално равнище, се поемат от всяка държава членка.

Член 27

Отмяна

Решение 2008/49/ЕО се отменя.

Член 28

Ефективно прилагане

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират ефективното прилагане на настоящия регламент от своите участници в ►C1  IMI ◄ .

Член 29

Изключения

1.  Независимо от член 4 от настоящия регламент, пилотният проект за ►C1  IMI ◄ , започнал на 16 май 2011 г., с цел да се провери доколко е ►C1  IMI ◄ е подходяща при прилагането на член 4 от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги ( 12 ), може да продължи да се изпълнява въз основа на договореностите, постигнати преди влизането в сила на настоящия регламент.

2.  Независимо от член 8, параграф 3 и член 12, първа алинея, букви а) и б) от настоящия регламент, с цел прилагането посредством ►C1  IMI ◄ на разпоредбите за административно сътрудничество от Препоръката „SOLVIT“, участието на Комисията в процедури за административно сътрудничество и съществуващия инструмент за външни участници може да продължи въз основа на договореностите, постигнати преди влизането в сила на настоящия регламент. За целите на Препоръката „SOLVIT“ срокът, посочен в член 14, параграф 1 от настоящия регламент, се определя на 18 месеца за лични данни, обработени в ►C1  IMI ◄ .

3.  Независимо от член 4, параграф 1 от настоящия регламент Комисията може да започне пилотен проект, за да се оцени дали ►C1  IMI ◄ е ефикасен, икономически ефективен и лесен за използване инструмент за прилагане на член 3, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) ( 13 ). Не по-късно от две години след стартирането на този пилотен проект, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценката, посочена в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, която включва също взаимодействието между административното сътрудничество в рамките на системата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) ( 14 ), и в рамките на ►C1  IMI ◄ .

4.  Без да се засяга член 14, параграф 1 от настоящия регламент, всички срокове с максимална продължителност от 18 месеца, приети въз основа на член 36 от Директива 2006/123/ЕО по отношение на административно сътрудничество съгласно глава VI от нея, продължават да се прилагат в тази област.

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В АКТОВЕ НА СЪЮЗА И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПОСРЕДСТВОМ ►C1  IMI ◄ , ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

1. Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар ( 15 ): глава VI, член 39, параграф 5, както и член 15, параграф 7, освен ако се прави нотификация по последно посочения член в съответствие с Директива 98/34/ЕО.

2. Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации ( 16 ): член 8, член 50, параграфи 1, 2 и 3 и член 56.

3. Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване ( 17 ): член 10, параграф 4.

4. Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната ( 18 ): член 11, параграф 2.

5. Препоръка на Комисията от 7 декември 2001 г. относно принципите за използване на „SOLVIT“ — мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар ( 19 ): глави I и II.( 1 ) ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 14.

( 2 ) Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2012 г.

( 3 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

( 4 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 79.

( 6 ) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

( 7 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

( 8 ) ОВ L 13, 16.1.2008 г., стр. 18.

( 9 ) ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 32.

( 10 ) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

( 11 ) ОВ C 48, 18.2.2012 г., стp. 2.

( 12 ) ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

( 13 ) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

( 14 ) ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.

( 15 ) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

( 16 ) ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

( 17 ) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.

( 18 ) ОВ L 316, 29.11.2011 г., стр. 1.

( 19 ) ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 79.

Top