Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011R0582

Komisijas Regula (ES) Nr. 582/2011 ( 2011. gada 25. maijs ), ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām ( Euro VI ) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 167, 25.6.2011., 1./168. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 042 Lpp. 138 - 305

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/oj

25.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 582/2011

(2011. gada 25. maijs),

ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 5. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu un 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (2), un jo īpaši tās 39. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 595/2009 ir viena no atsevišķiem normatīviem aktiem, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas procedūru, kura noteikta ar Direktīvu 2007/46/EK.

(2)

Regula (EK) Nr. 595/2009 nosaka, ka jauniem lieljaudas transportlīdzekļiem un motoriem jāatbilst jaunajiem emisijas ierobežojumiem, un ievieš papildu prasības attiecībā uz piekļuvi informācijai. Tehniskās prasības no 2012. gada 31. decembra tiks piemērotas jauniem transportlīdzekļu tipiem un no 2013. gada 31. decembra visiem jauniem transportlīdzekļiem. Ir jāpieņem īpaši tehniski noteikumi, kas nepieciešami Regulas (EK) Nr. 595/2009 īstenošanai. Tādēļ šīs regulas mērķis ir noteikt prasības, kas nepieciešamas Euro VI specifikācijas transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumam.

(3)

Regulas (EK) Nr. 595/2009 5. panta 4. punkts uzliek par pienākumu Komisijai pieņemt īstenošanas tiesību aktus, ar ko nosaka transportlīdzekļu emisijas kontroles īpašas tehniskas prasības. Tādējādi ir nepieciešams pieņemt minētās prasības.

(4)

Pēc tam, kad ir pieņemtas galvenās prasības lieljaudas mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumam ar Regulu (EK) Nr. 595/2009, ir jāizstrādā šā EK tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi. Minētajās administratīvajās prasībās būtu jāiekļauj noteikumi par ražošanas atbilstību un ekspluatācijas atbilstību, lai pastāvīgi nodrošinātu ražoto transportlīdzekļu un motoru atbilstību prasībām.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. pantu ir jānosaka arī prasības, lai nodrošinātu, ka transportlīdzeklī iebūvētās diagnostikas (turpmāk “OBD”) sistēmas un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai var viegli piekļūt, tādējādi nodrošinot tās pieejamību neatkarīgiem uzņēmumiem.

(6)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 šajā regulā noteiktie pasākumi saistībā ar piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, informācijai par diagnostikas instrumentiem un rezerves daļu atbilstību transportlīdzekļu OBD sistēmām būtu jāattiecas ne tikai uz sastāvdaļām un sistēmām, kas saistītas ar emisiju, bet tiem būtu jāietver visi šīs regulas darbības jomas aspekti, kas saistīti ar apstiprināmo transportlīdzekli.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 5. pantu Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas pasākumi, lai ekspluatācijas radīto faktisko emisiju pārbaudē un ārpuscikla emisijas pārbaudē un ierobežošanā varētu pielietot pārnēsājamas mērīšanas sistēmas. Tādēļ atbilstošā laika posmā ir jāizstrādā noteikumi par ārpuscikla emisiju gan tipa apstiprināšanai, gan ārpuscikla emisijas pārbaudei un ierobežošanai transportlīdzekļu faktiskās izmantošanas laikā. Lai nodrošinātu ekspluatācijas atbilstību, būtu jāievieš procedūra, kurā tiktu izmantotas pārnēsājamas emisijas mērīšanas sistēmas (turpmāk “PEMS”). Ar šo regulu ieviestās PEMS procedūras būtu jānovērtē, un uz šā novērtējuma pamata Komisija jāpilnvaro grozīt esošos noteikumus.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 5. panta 4. punkta d) apakšpunktu ir jānosaka prasības piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu tipa apstiprinājumam, lai nodrošinātu to pareizu darbību.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 5. panta 4. punkta d) apakšpunktu ir jāizstrādā prasības nolietošanās koeficientu noteikšanai, kuri būs jāizmanto, lai pārbaudītu motoru sistēmu ilgizturību. Papildus tam un balstoties uz izpētes rezultātiem un metožu izstrādi saistībā ar motoru sistēmu vecināšanu stendā, Komisija būtu jāpilnvaro grozīt nolietošanās koeficientu noteikšanas noteikumus.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 12. panta 1. punktu būtu jāievieš jaunas robežvērtības un mērīšanas procedūra emitēto daļiņu skaita noteikšanai. Mērīšanas procedūra būtu jāpamato uz ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (turpmāk “ANO EEK”) Makrodaļiņu mērīšanas programmas (PMP) rezultātiem.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2009 12. panta 2. punktu būtu jāievieš starptautiski saskaņoto pārejas ekspluatācijas braukšanas ciklu (turpmāk “WHTC”) un starptautiski saskaņoto vienmērīgā režīma braukšanas ciklu (turpmāk “WHSC”) robežvērtības, kā norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumu Nr. 49 – Vienoti noteikumi par pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju, ko izraisa kompresijas aizdedzes motoru izmantošana transportlīdzekļos, un gāzveida piesārņotāju emisiju, kuru izraisa ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi darbināmu dzirksteļaizdedzes motoru izmantošana transportlīdzekļos (3), – 4.B pielikumā.

(12)

Komisijai būtu jāizvērtē nepieciešamība pēc īpašiem pasākumiem attiecībā uz vairāku režīmu motoriem, un tā būtu jāpilnvaro grozīt noteikumus atbilstoši šā novērtējuma rezultātiem.

(13)

Regula (EK) Nr. 595/2009 un Direktīva 2007/46/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskās komitejas mehānisko transportlīdzekļu jautājumos sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka pasākumus Regulas (EK) Nr. 595/2009 4., 5., 6. un 12. panta īstenošanai.

Tā arī groza Regulu (EK) Nr. 595/2009 un Direktīvu 2007/46/EK.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“motora sistēma” ir motors, emisijas kontroles sistēma un saziņas saskarne (aparatūra un paziņojumi) starp motora sistēmas elektronisko vadības bloku vai blokiem (ECU) un jebkuru citu spēka piedziņas vai transportlīdzekļa vadības bloku;

2)

“nostrādājuma uzkrāšanas grafiks” ir vecošanas cikls un nostrādājuma uzkrāšanas periods, lai noteiktu nolietošanās koeficientus motoru pēcapstrādes sistēmas saimei;

3)

“motoru saime” ir izgatavotāju noteikta tādu motoru grupa, kam pēc I pielikuma 6. iedaļā noteiktās konstrukcijas ir līdzīgi izplūdes gāzu emisijas parametri. Visiem vienas saimes motoriem jāatbilst piemērojamām emisijas robežvērtībām;

4)

“motora tips” ir tādu motoru kategorija, kas neatšķiras pēc būtiskiem motora parametriem, kuri norādīti I pielikuma 4. papildinājumā;

5)

“transportlīdzekļa tips attiecībā uz emisiju un remonta un tehniskās apkopes informāciju” ir transportlīdzekļu grupa, kas neatšķiras pēc būtiskiem motora un transportlīdzekļa parametriem, kuri norādīti I pielikuma 4. papildinājumā;

6)

“deNOx sistēma” ir selektīvās katalītiskās reducēšanas (turpmāk “SCR”) sistēma, NOx absorbētāja, pasīvo vai aktīvo NOx samazināšanas katalizators vai jebkura cita izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma, kas izstrādāta slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas samazināšanai;

7)

“izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma” ir katalizators (oksidējošais, 3 veidu vai jebkura cita tipa), daļiņu filtrs, deNOx sistēma, kombinētais deNOx daļiņu filtrs vai jebkura cita emisijas samazināšanas ierīce, kas uzstādīta aiz motora;

8)

“iebūvēta diagnostikas (OBD) sistēma” ir transportlīdzeklī vai motorā iebūvēta sistēma, kas var:

a)

konstatēt darbības traucējumus, kas ietekmē emisiju no motora sistēmas; un

b)

ar brīdināšanas sistēmas palīdzību norādīt to rašanos; un

c)

identificēt iespējamo traucējuma zonu, izmantojot informāciju, kas uzglabāta datora atmiņā, un paziņot šo informāciju ārpus transportlīdzekļa;

9)

“kvalificēta nolietota sastāvdaļa vai sistēma (turpmāk “QDC”)” ir sastāvdaļa vai sistēma, kas ir tīši nolietota, piemēram, ar paātrinātu vecināšanu vai kontrolēti manipulēta, un ko apstiprinātāja iestāde apstiprinājusi saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 6.3.2. iedaļā un šīs regulas X pielikuma 3. papildinājuma 2.2. punktā izklāstītajiem noteikumiem, kuru izmanto, demonstrējot OBD darbību motora sistēmā;

10)

ECU” ir motora sistēmas elektroniskās vadības bloks;

11)

“diagnostikas traucējumu kods” (turpmāk “DTC”) ir ciparu vai burtciparu identifikators, kas identificē vai apzīmē darbības traucējumu;

12)

“pārnēsājama emisijas mērīšanas sistēma” (turpmāk “PEMS”) ir pārnēsājama emisijas mērīšanas sistēma, kas atbilst II pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām prasībām;

13)

“darbības traucējumu indikators” (turpmāk “MI”) ir brīdinājuma sistēmas indikators, kas nepārprotami informē transportlīdzekļa vadītāju par darbības traucējumu;

14)

“vecošanas cikls” ir transportlīdzekļa vai motora darbība (ātrums, slodze, jauda), kas jāveic nostrādājuma uzkrāšanas periodā;

15)

“svarīgas ar emisiju saistītas sastāvdaļas” ir sastāvdaļas, kas galvenokārt paredzētas emisijas kontrolei: jebkura izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma, ECU un ar to saistītie devēji un pievadi, kā arī izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma (turpmāk “EGR”), tostarp visi ar to saistītie filtri, dzesētāji, kontroles vārsti un caurules;

16)

“svarīga ar emisiju saistīta tehniskā apkope” ir apkope, kas jāveic svarīgām ar emisiju saistītām sastāvdaļām;

17)

“ar emisiju saistīta tehniskā apkope” ir tehniskā apkope, kas būtiski ietekmē emisiju vai kas varētu ietekmēt emisijas samazināšanos transportlīdzekļa vai motora normālas ekspluatācijas laikā;

18)

“motora pēcapstrādes sistēmas saime” ir izgatavotāja sagrupēta motoru saime, kas atbilst motoru saimes definīcijai, bet kas ir sagrupēta sīkāk motoros, kas izmanto līdzīgu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu;

19)

Wobbe indekss (apakšējais Wl vai augšējais Wu)” ir tilpuma vienības gāzes sadegšanas siltuma un tās relatīvā blīvuma kvadrātsaknes attiecība vienādos standarta apstākļos:

Formula

20)

“λ-izmaiņas koeficients (Sλ)” ir formula, kas apraksta nepieciešamo motora vadības sistēmas elastību attiecībā uz gaisa pārpalikuma koeficienta λ maiņu, ja motors darbojas ar gāzes maisījumu, kura sastāvs atšķiras no tīra metāna, kā norādīts ANO EEK Noteikumu Nr. 49 6. pielikuma 4.1. iedaļā;

21)

“ar emisiju nesaistīta tehniskā apkope” ir tehniskā apkope, kas būtiski neietekmē emisiju un kura ilgstoši neietekmē emisijas samazināšanos transportlīdzekļa vai motora normālas ekspluatācijas laikā pēc tam, kad ir veikta tehniskā apkope;

22)

OBD motoru saime” ir izgatavotāja sagrupētas motoru sistēmas, kurām ir kopējas ar emisiju saistītu darbības traucējumu pārbaudes un diagnosticēšanas metodes;

23)

“skenēšanas instruments” ir ārēja testēšanas iekārta, ko izmanto standartizētai ārpus transportlīdzekļa saziņai ar OBD sistēmu atbilstoši šīs regulas prasībām;

24)

“papildu emisijas kontroles stratēģija” (turpmāk “AES”) ir emisijas kontroles stratēģija, kas tiek aktivizēta un aizstāj vai maina bāzes emisijas kontroles stratēģiju, reaģējot uz īpašu apkārtējās vides un/vai ekspluatācijas apstākļu kopumu, bet kura darbojas vienīgi tik ilgi, cik ilgi pastāv šādi apstākļi;

25)

“bāzes emisijas kontroles stratēģija” (turpmāk “BES”) ir stratēģija, kas darbojas visā motora darbības laikā pie jebkādiem motora apgriezieniem un griezes momenta, ja vien nav aktivizēta AES;

26)

“ekspluatācijas veiktspējas koeficients” ir attiecība starp reižu skaitu, kad ir pastāvējuši apstākļi, kuros monitoram vai monitoru grupai būtu bijis jāatklāj darbības traucējums, un braukšanas ciklu skaitu, kas attiecas uz šo monitoru vai monitoru grupu;

27)

“motora iedarbināšana” sastāv no aizdedzes ieslēgšanas, kloķvārpstas griešanas un degšanas sākuma un ir pabeigta tad, kad motora apgriezienu skaits sasniedz 150 min-1 zem normāla, iesildīta motora brīvgaitas ātruma;

28)

“darbības cikls” ir cikls, kas sastāv no motora iedarbināšanas, tā darbošanās perioda, motora izslēgšanas un laika līdz nākamajai iedarbināšanai, kur īpašs OBD monitors darbojas līdz cikla beigām un, ja būtu kāds darbības traucējums, tas tiktu atklāts;

29)

“emisijas robežu pārraudzība” ir darbības traucējuma pārraudzība, kā rezultātā rodas pārmērīgas OBD robežvērtības (OTL) un kuru veido:

a)

tieši emisijas mērījumi, izmantojot izplūdes gāzu emisijas devēju(-us) un modeli, ar ko korelē testa cikla tiešo emisiju un īpatnējo emisiju;

b)

norādes par emisijas palielinājumu, izmantojot datorā ievadīto un no datora saņemto datu korelāciju par īpatnējo emisiju testa ciklā;

30)

“veiktspējas pārraudzība” ir darbības traucējuma pārraudzība, ko veido funkcionālās darbības pārbaudes un to parametru pārraudzība, kura nav tieši saistīti ar emisijas robežām, un ko veic sastāvdaļām vai sistēmām, lai pārbaudītu, ka tās darbojas pareizajā diapazonā;

31)

“racionālās darbības traucējums” ir darbības traucējums, kad atsevišķa devēja vai sastāvdaļas signāls atšķiras no sagaidāmā signāla, to novērtējot salīdzinājumā ar citu devēju vai sastāvdaļu raidītiem signāliem kontroles sistēmā, ieskaitot gadījumus, kad visi izmērītie signāli un sastāvdaļu izejas dati atsevišķi atbilst diapazonam, kas nozīmē pareizu konkrētā devēja vai sastāvdaļas darbību, un kad neviens no devējiem vai sastāvdaļām atsevišķi nenorāda uz darbības traucējumu;

32)

“kopējo funkcionālo traucējumu pārraudzība” ir pārraudzība, lai konstatētu darbības traucējumus, kas novedīs pie pilnīga sistēmas vēlamās funkcijas zaudējuma;

33)

“darbības traucējums” ir motora sistēmas, tostarp OBD sistēmas, defekts vai nolietošanās, kas varētu pamatoti novest vai nu pie jebkuras reglamentēto motora sistēmas piesārņotāju emisijas palielināšanās, vai OBD sistēmas efektivitātes samazināšanās;

34)

“kopējais saucējs” ir skaitītājs, kas norāda, cik reizes transportlīdzeklis ir darbināts, ņemot vērā vispārīgos nosacījumus;

35)

“aizdedzes ciklu skaitītājs” ir skaitītājs, kas norāda transportlīdzekļa motora iedarbināšanas reižu skaitu;

36)

“braukšanas cikls” ir darbību secība, kas sastāv no motora iedarbināšanas, transportlīdzekļa darbošanās laika, motora izslēgšanas un laika līdz nākamajai motora iedarbināšanai;

37)

“monitoru grupa” ir OBD monitoru komplekts, ko izmanto, lai noteiktu pareizu emisijas kontroles sistēmas darbību, izvērtējot OBD motoru saimes ekspluatācijas veiktspēju;

38)

“lietderīgā jauda” ir jauda, kas iegūta izmēģinājumu stendā kloķvārpstas galā, vai tās ekvivalents pie attiecīgā motora vai motora apgriezienu skaita ar palīgierīcēm saskaņā ar XIV pielikumu un kas ir noteikta atmosfēras standartapstākļos;

39)

“maksimālā lietderīgā jauda” ir maksimālās lietderīgās jaudas vērtība, kas izmērīta pie pilnas motora slodzes;

40)

“slēgtais dīzeļdegvielas daļiņu filtrs” ir dīzeļdegvielas daļiņu filtrs (turpmāk “DPF”), kurā visām izplūdes gāzēm ir jāplūst cauri sienai, kas izfiltrē cieto vielu;

41)

“nepārtrauktā reģenerācija” ir izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas reģenerācijas process, kas darbojas vai nu pastāvīgi, vai vismaz vienreiz starptautiski saskaņotā pārejas ekspluatācijas braukšanas cikla (turpmāk “WHTC”) testā ar karsto piestrādi.

3. pants

Tipa apstiprinājuma prasības

1.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai, EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju vai EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, izgatavotājs saskaņā ar I pielikuma noteikumiem demonstrē, ka transportlīdzekļi vai motora sistēmas ir testētas un atbilst III līdz VIII, X, XIII un XIV pielikumā noteiktajām prasībām. Izgatavotājs arī nodrošina atbilstību IX pielikumā noteiktajām etalondegvielu specifikācijām.

2.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju vai EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, izgatavotājs nodrošina atbilstību I pielikuma 4. iedaļā noteiktajām uzstādīšanas prasībām.

3.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājuma paplašinājumu tādam transportlīdzekļa tipam attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, kurš apstiprināts atbilstīgi šai regulai un kura atsauces masa pārsniedz 2 380 kg, bet nepārsniedz 2 610 kg, izgatavotājs nodrošina atbilstību VIII pielikuma 1. papildinājumā noteiktajām prasībām.

4.   Alternatīvās apstiprināšanas noteikumus, kas noteikti X pielikuma 2.4.1. punktā un XIII pielikuma 2.1. punktā, nepiemēro attiecībā uz EK tipa apstiprinājumu motoram vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai.

5.   Ikvienu motora sistēmu un konstrukcijas elementu, kas var ietekmēt gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju, projektē, izgatavo, montē un uzstāda tā, lai motors normālā darbības režīmā atbilstu Regulas (EK) Nr. 595/2009 un šīs regulas noteikumiem. Izgatavotājs arī nodrošina atbilstību šīs regulas 14. pantā un VI pielikumā noteiktajām ārpuscikla prasībām.

6.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai vai EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, izgatavotājs nodrošina atbilstību degvielas diapazona prasībām universāla degvielas apstiprinājuma saņemšanai vai – dzirksteļaizdedzes motora gadījumā, ko darbina ar dabasgāzi un sašķidrinātu naftas gāzi, – ierobežota diapazona degvielas apstiprinājuma saņemšanai, kā norādīts I pielikuma 1. iedaļā.

7.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz motoriem, kas darbojas ar benzīnu vai E85 etanolu, izgatavotājs nodrošina, ka tiek izpildītas I pielikuma 4.3. iedaļā noteiktās īpašās prasības degvielas tvertnes ieplūdes atverei un transportlīdzekļiem, kas darbojas ar benzīnu un E85 etanolu.

8.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu, izgatavotājs nodrošina, ka tiek izpildītas X pielikuma 2.1. punktā noteiktās īpašās prasības elektroniskās sistēmas drošībai.

9.   Izgatavotājs veic tehniskos pasākumus, lai saskaņā ar šo regulu nodrošinātu izplūdes gāzu emisijas efektīvu ierobežošanu visā transportlīdzekļa parastajā kalpošanas laikā un ievērojot normālus izmantošanas nosacījumus. Šie pasākumi nodrošina, ka emisijas kontroles sistēmās izmantotās caurules, savienojumi un slēgumi ir veidoti tā, lai tie atbilstu oriģinālajam projektam.

10.   Izgatavotājs nodrošina testu rezultātu atbilstību piemērojamajai robežvērtībai atbilstīgi šajā regulā noteiktajiem testa apstākļiem.

11.   Izgatavotājs nosaka nolietošanās koeficientus, kurus izmantos, lai pierādītu, ka motoru saimes vai motora pēcapstrādes sistēmas saimes gāzveida un daļiņveida emisija joprojām atbilst emisijas ierobežojumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā, transportlīdzekļa normāla ekspluatācijas darbmūža laikā atbilstoši minētās regulas 4. panta 2. punktam.

Procedūras motoru saimes vai motora pēcapstrādes sistēmas saimes atbilstības pierādīšanai normālas transportlīdzekļa kalpošanas laikā ir noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

12.   Dzirksteļaizdedzes motoriem, kurus testē saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto procedūru, maksimālais pieļaujamais oglekļa monoksīda saturs izplūdes gāzēs pie normāliem brīvgaitas apgriezieniem atbilst transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktajam lielumam. Tomēr maksimālais oglekļa monoksīda saturs nepārsniedz 0,3 % tilpuma.

Pie lieliem brīvgaitas apgriezieniem izplūdes gāzu oglekļa monoksīda saturs tilpuma izteiksmē nepārsniedz 0,2 %, ja motora apgriezienu skaits ir vismaz 2 000 min-1 un lambda ir 1 ± 0,03 vai saskaņā ar izgatavotāja specifikācijām.

13.   Slēgtas kartera ventilācijas sistēmas gadījumā izgatavotājs nodrošina, ka V pielikumā noteiktajā testā motora ventilācijas sistēma nepieļauj kartera gāzu izplūdi atmosfērā. Ja kartera ventilācijas sistēma ir atvērta, emisiju mēra un pievieno izplūdes gāzes emisijai atbilstoši V pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

14.   Iesniedzot pieteikumu tipa apstiprinājumam, izgatavotāji sniedz apstiprinātājai iestādei informāciju, kas apliecina, ka deNOx sistēma pilda savu emisijas kontroles funkciju visos Eiropas Savienības teritorijā parasti sastopamajos vides apstākļos, jo īpaši zemas temperatūras apstākļos.

Turklāt izgatavotāji sniedz apstiprinātājai iestādei informāciju par EGR sistēmas darbības stratēģiju, ieskaitot tās darbību zemas apkārtējās temperatūras apstākļos.

Šajā informācijā arī iekļauts apraksts par ietekmi, kādu sistēmas darbība zemas apkārtējās temperatūras apstākļos atstāj uz emisiju.

15.   Transportlīdzekļiem un motoriem tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 un šo regulu piešķir vienīgi tad, kad ir pieņemtas mērīšanas procedūras cieto daļiņu skaita noteikšanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā, kā arī nepieciešamie īpašie noteikumi attiecībā uz vairāku režīmu motoriem un noteikumi, ar ko īsteno minētās regulas 6. pantu.

4. pants

Iebūvētā diagnostikas sistēma

1.   Izgatavotāji nodrošina, ka visas motora sistēmas un transportlīdzekļi ir aprīkoti ar OBD sistēmu.

2.   OBD sistēma ir projektēta, konstruēta un uzstādīta transportlīdzeklī saskaņā ar X pielikumu, lai ar tās palīdzību varētu noteikt, reģistrēt un paziņot nolietošanās vai darbības traucējumu veidus, kas aprakstīti minētajā pielikumā, visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā.

3.   Izgatavotājs nodrošina, ka OBD sistēma atbilst X pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā OBD ekspluatācijas veiktspējas prasībām visos parastos un saprātīgi paredzamos braukšanas apstākļos, kādi pastāv Savienībā, tostarp X pielikumā aprakstītajiem normālas lietošanas nosacījumiem.

4.   Testēšanā izmantojot kvalificētu nolietotu sastāvdaļu, saskaņā ar X pielikumu tiek ieslēgts OBD sistēmas darbības traucējumu indikators. OBD sistēmas darbības traucējumu indikators var tikt ieslēgts arī tad, ja emisijas līmenis nepārsniedz X pielikumā norādītās OBD robežvērtības.

5.   Izgatavotājs nodrošina, ka tiek ievēroti X pielikumā noteiktie OBD motoru saimes ekspluatācijas veiktspējas noteikumi.

6.   Dati, kas attiecas uz OBD ekspluatācijas veiktspēju, glabājas OBD sistēmā un ir pieejami nešifrētā veidā, izmantojot standarta OBD saziņas protokolus atbilstoši X pielikuma noteikumiem.

7.   Pēc izgatavotāja ieskatiem, triju gadu laikā pēc Regulas (EK) Nr. 595/2009 8. panta 1. punktā un 8. panta 2. punktā noteiktajiem datumiem OBD sistēmas atbilstībai var piemērot alternatīvus noteikumus, kā noteikts šīs regulas X pielikumā, atsaucoties uz šo punktu.

8.   Pēc izgatavotāja ieskatiem, līdz 2014. gada 1. septembrim jaunu transportlīdzekļu vai motoru gadījumā un līdz 2015. gada 1. septembrim visiem jauniem transportlīdzekļiem, ko pārdod, reģistrē vai laiž ekspluatācijā Savienībā, tas DPF pārraudzībai var izmantot alternatīvas prasības, kā noteikts X pielikuma 2.3.3.3. punktā.

5. pants

Pieteikums EK tipa apstiprinājuma saņemšanai motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai

1.   Izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei pieteikumu, lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu sastāda atbilstoši I pielikuma 4. papildinājumā iekļautajam informācijas dokumenta paraugam. Šim nolūkam piemērojama minētā papildinājuma 1. daļa.

3.   Kopā ar pieteikumu izgatavotājs iesniedz dokumentācijas paketi, kas pilnībā izskaidro visus konstrukcijas elementus, kas ietekmē emisiju, motora sistēmas emisijas kontroles stratēģiju, līdzekļus, ar kādiem motora sistēma kontrolē izvades mainīgos, kuriem ir ietekme uz emisiju, neatkarīgi no tā, vai šī kontrole ir tieša vai netieša, un pilnībā izskaidro XIII pielikumā 4. un 5. iedaļā pieprasīto brīdināšanas sistēmu un sistēmu, kas prasa vadītāja reakciju. Dokumentācijas paketē ietilpst turpmāk uzskaitītās daļas, tostarp I pielikuma 8. iedaļā noteiktā informācija:

a)

oficiāla dokumentācijas pakete, kura paliek glabāties apstiprinātājā iestādē. Pēc pieprasījuma ieinteresētās puses var iepazīsties ar oficiālo dokumentācijas paketi;

b)

paplašināta dokumentācijas pakete, kura paliek konfidenciāla. Paplašināto dokumentācijas paketi var paturēt glabāšanā apstiprinātāja iestāde vai arī izgatavotājs pēc apstiprinātājas iestādes ieskatiem, taču jānodrošina apstiprinātājai iestādei iespēja saņemt to pārbaudei apstiprināšanas brīdī vai jebkurā citā brīdī apstiprinājuma derīguma termiņa laikā. Ja dokumentācijas pakete paliek pie izgatavotāja, apstiprinātāja iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dokumentācija pēc apstiprināšanas netiek mainīta.

4.   Papildus 3. punktā minētajai informācijai izgatavotājs iesniedz šādas ziņas:

a)

dzirksteļaizdedzes motoru gadījumā – izgatavotāja deklarāciju par minimālo neveiksmīgas aizdedzes gadījumu skaitu no aizdedzes mēģinājumu kopskaita, kā rezultātā X pielikumā izklāstītā emisiju robežvērtība tiktu pārsniegta, ja šāds neveiksmīgas aizdedzes gadījumu procents būtu saglabājies nemainīgs kopš III pielikumā noteiktā emisijas testa sākuma, vai arī varētu radīt izplūdes gāzu katalizatora vai katalizatoru pārkaršanu, pirms neatgriezenisku bojājumu rašanās;

b)

aprakstu par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu emisijas kontroles datora(-u) darbības sagrozīšanu un mainīšanu, ieskaitot atjaunināšanas iekārtu, izmantojot izgatavotāja apstiprinātu programmu vai kalibrēšanu;

c)

dokumentāciju attiecībā uz OBD sistēmu saskaņā ar X pielikuma 5. iedaļā noteiktajām prasībām;

d)

informāciju saistībā ar OBD, lai nodrošinātu piekļuvi OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar šīs regulas prasībām;

e)

paziņojumu par ārpuscikla emisijas atbilstību 14. panta un VI pielikuma 9. iedaļas prasībām;

f)

paziņojumu par OBD ekspluatācijas veiktspējas atbilstību X pielikuma 6. papildinājuma prasībām;

g)

paziņojumu par atbilstību prasībām par piekļuvi OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai;

h)

sākotnējo plānu testēšanai ekspluatācijas laikā atbilstoši II pielikuma 2.4. punktam;

i)

attiecīgos gadījumos – kopijas no citiem tipa apstiprinājumiem ar datiem, kas nepieciešami apstiprinājumu paplašināšanai un nolietošanās koeficientu noteikšanai.

5.   Izgatavotājs iesniedz par tipa apstiprināšanas testiem atbildīgajam tehniskajam dienestam motoru vai nepieciešamības gadījumā cilmes motoru, kas pārstāv apstiprināmo tipu.

6.   Sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izmaiņas, kas veiktas pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas, automātiski nepadara šo tipa apstiprinājumu par spēkā neesošu, izņemot gadījumus, kad to sākotnējie raksturlielumi vai tehniskie parametri mainās tādā veidā, ka tiek ietekmēta motora vai piesārņojuma kontroles sistēmas darbība.

6. pants

Administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai

1.   Ja tiek ievērotas visas attiecīgās prasības, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai un izdod tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar numerācijas sistēmu, kas izklāstīta Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā.

Neskarot Direktīvas 2007/46/EK VII pielikuma noteikumus, tipa apstiprinājuma numura 3. iedaļa tiek veidota atbilstoši šīs regulas I pielikuma 9. papildinājumam.

Apstiprinātāja iestāde nepiešķir to pašu numuru citam motora tipam.

2.   Piešķirot EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar 1. punktu, apstiprinātāja iestāde izdod EK tipa apstiprinājuma sertifikātu pēc parauga, kas sniegts I pielikuma 5. papildinājumā.

7. pants

Pieteikums EK tipa apstiprinājuma saņemšanai transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei pieteikumu EK tipa apstiprinājuma saņemšanai transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu sastāda atbilstoši informācijas dokumenta paraugam, kas sniegts I pielikuma 4. papildinājuma 2. daļā. Šim pieteikumam pievieno EK tipa apstiprinājuma motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai atbilstoši 6. pantam izsniegta sertifikāta kopiju.

3.   Izgatavotājs iesniedz dokumentācijas paketi, kurā pilnībā izskaidroti XIII pielikumā prasītās un transportlīdzeklī iebūvētās brīdināšanas sistēmas un sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, elementi. Šo dokumentācijas paketi iesniedz saskaņā ar 5. panta 3. punktu.

4.   Papildus 3. punktā minētajiem datiem izgatavotājs iesniedz šādu informāciju:

a)

to pasākumu aprakstu, kas veikti, lai novērstu šajā regulā ietverto transportlīdzekļa vadības ierīču darbības sagrozīšanu un to mainīšanu, ieskaitot atjaunināšanas iekārtu, izmantojot izgatavotāja apstiprinātu programmu vai kalibrēšanu;

b)

transportlīdzekļa OBD sastāvdaļu aprakstu saskaņā ar X pielikuma 5. iedaļas prasībām;

c)

informāciju saistībā ar transportlīdzekļa OBD sastāvdaļām, lai nodrošinātu piekļuvi OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai;

d)

paziņojumu par atbilstību prasībām par piekļuvi OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai;

e)

attiecīgos gadījumos citu tipa apstiprinājumu kopijas ar datiem, kas nepieciešami apstiprinājumu paplašināšanai.

5.   Sistēmas markas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības izmaiņas, kas veiktas pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas, automātiski nepadara šo tipa apstiprinājumu par spēkā neesošu, izņemot gadījumus, kad to sākotnējie raksturlielumi vai tehniskie parametri mainās tādā veidā, ka tiek ietekmēta motora vai piesārņojuma kontroles sistēmas darbība.

8. pants

Administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Ja tiek ievērotas visas attiecīgās prasības, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai un izdod tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar numerācijas sistēmu, kas noteikta Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā.

Neskarot Direktīvas 2007/46/EK VII pielikuma noteikumus, tipa apstiprinājuma numura 3. iedaļu veido atbilstoši šīs regulas I pielikuma 9. papildinājumam.

Apstiprinātāja iestāde nepiešķir to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam.

2.   Piešķirot EK tipa apstiprinājumu atbilstīgi 1. punktam, apstiprinātāja iestāde izdod EK tipa apstiprinājuma sertifikātu pēc parauga, kas sniegts I pielikuma 6. papildinājumā.

9. pants

Pieteikums EK tipa apstiprinājuma saņemšanai transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei pieteikumu, lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu sagatavo atbilstoši I pielikuma 4. papildinājumā iekļautajam informācijas dokumenta paraugam. Šim nolūkam piemēro minētā papildinājuma 1. un 2. daļu.

3.   Izgatavotājs iesniedz dokumentācijas paketi, kas pilnībā izskaidro visus konstrukcijas elementus, kas ietekmē emisiju, motora sistēmas emisiju kontroles stratēģiju, līdzekļus, ar kādiem motora sistēma kontrolē izvades mainīgos, kuriem ir ietekme uz emisiju, neatkarīgi no tā, vai šī kontrole ir tieša vai netieša, un pilnībā izskaidro XIII pielikumā pieprasīto brīdināšanas sistēmu un sistēmu, kas prasa vadītāja reakciju. Šo dokumentācijas paketi iesniedz saskaņā ar 5. panta 3. punktu.

4.   Papildus 3. punktā minētajiem datiem izgatavotājs iesniedz informāciju, kas norādīta 5. panta 4. punkta a) līdz i) apakšpunktā un 7. panta 4. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

5.   Izgatavotājs iesniedz tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas testiem, apstiprināmā tipa motora prototipu.

6.   Sistēmas markas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības izmaiņas, kas notiek pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas, automātiski nepadara šo tipa apstiprinājumu par spēkā neesošu, izņemot gadījumus, kad to sākotnējie raksturlielumi vai tehniskie parametri mainās tādā veidā, ka tiek ietekmēta motora vai piesārņojuma kontroles sistēmas darbība.

10. pants

Administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Ja tiek ievērotas visas attiecīgās prasības, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai un izdod tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar numerācijas sistēmu, kas noteikta Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā.

Neskarot Direktīvas 2007/46/EK VII pielikuma noteikumus, tipa apstiprinājuma numura 3. iedaļu veido atbilstoši šīs regulas I pielikuma 9. papildinājumam.

Apstiprinātāja iestāde nepiešķir to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam.

2.   Piešķirot EK tipa apstiprinājumu atbilstīgi 1. punktam, apstiprinātāja iestāde izdod EK tipa apstiprinājuma sertifikātu pēc parauga, kas sniegts I pielikuma 7. papildinājumā.

11. pants

Ražošanas atbilstība

1.   Lai nodrošinātu ražošanas atbilstību, veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 12. panta noteikumiem.

2.   Ražošanas atbilstību nepieciešamības gadījumā pārbauda, pamatojoties uz aprakstu tipa apstiprinājuma sertifikātos, kā noteikts I pielikuma 5., 6. un 7. papildinājumā.

3.   Ražošanas atbilstību izvērtē saskaņā ar I pielikuma 7. iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem un minētā pielikuma 1., 2. un 3. papildinājumā noteiktajām attiecīgajām statistikas metodēm.

12. pants

Ekspluatācijas atbilstība

1.   Lai nodrošinātu tādu transportlīdzekļu vai motora sistēmu ekspluatācijas atbilstību, kas saņēmuši tipa apstiprinājumu atbilstoši šai regulai vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/55/EK (4), jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 12. pantu un atbilstoši šīs regulas II pielikuma prasībām, ja transportlīdzekļi vai motora sistēmas ir saņēmušas tipa apstiprinājumus atbilstīgi šai regulai, un saskaņā ar šīs regulas XII pielikuma prasībām, ja transportlīdzekļi vai motora sistēmas ir saņēmušas tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvu 2005/55/EK.

2.   Izgatavotāja veiktie tehniskie pasākumi ir tādi, kas nodrošina, ka izplūdes gāzu emisija tiek efektīvi ierobežota visā transportlīdzekļa normālā lietderīguma ilgumā parastos ekspluatācijas apstākļos. Transportlīdzeklī uzstādītās motora sistēmas atbilstību šīs regulas noteikumiem pārbauda normālas lietošanas apstākļos, kā noteikts šīs regulas II pielikumā.

3.   Izgatavotājs paziņo ekspluatācijas atbilstības pārbaudes rezultātus apstiprinātājai iestādei, kas izsniedza sākotnējo tipa apstiprinājumu, saskaņā ar tipa apstiprinājumam iesniegto sākotnējo plānu. Jebkuru atkāpi no sākotnējā plāna pamato, sniedzot apstiprinātājai iestādei pienācīgu pamatojumu.

4.   Ja apstiprinātāja iestāde, kas izsniedza sākotnējo tipa apstiprinājumu, nav apmierināta ar izgatavotāja ziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar II pielikuma 10. iedaļu, vai ja ziņojumā ir pierādījumi par neapmierinošu ekspluatācijas atbilstību, iestāde var likt izgatavotājam veikt testu atbilstības apstiprināšanai. Apstiprinātāja iestāde pārbauda apstiprinošā testa ziņojumu, ko iesniedz izgatavotājs.

5.   Ja apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, nav apmierināta ar ekspluatācijas atbilstības pārbaudes vai atbilstības apstiprināšanas pārbaudes rezultātiem atbilstoši II pielikumā izklāstītajiem kritērijiem vai pamatojoties uz dalībvalsts veiktajām ekspluatācijas pārbaudēm, tā pieprasa, lai izgatavotājs iesniedz korektīvo pasākumu plānu, lai novērstu neatbilstību saskaņā ar 13. pantu un II pielikuma 9. iedaļu.

6.   Jebkura dalībvalsts var veikt uzraudzības pārbaudi un paziņot tās rezultātus, pamatojoties uz ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūru, kas noteikta II pielikumā. Ir jāreģistrē informācija par iepirkumu, tehnisko apkopi un izgatavotāja līdzdalību šajos pasākumos. Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, sniedz nepieciešamo informāciju par tipa apstiprinājumu, lai testēšanu varētu veikt atbilstoši II pielikumā noteiktajai procedūrai.

7.   Ja dalībvalsts demonstrē, ka motora vai transportlīdzekļa tips neatbilst piemērojamajām šā panta un II pielikuma prasībām, tā ar savas apstiprinātājas iestādes starpniecību nekavējoties informē apstiprinātāju iestādi, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 3. punkta prasībām.

Pēc minētā paziņojuma un saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 6. punkta noteikumiem tā dalībvalsts apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, nekavējoties informē izgatavotāju, ka motora vai transportlīdzekļa tips neatbilst šo noteikumu prasībām.

8.   Pēc 7. punktā minētā paziņojuma un gadījumos, kad iepriekš veiktā ekspluatācijas atbilstības pārbaude liecinājusi par atbilstību, apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, var pieprasīt izgatavotājam veikt papildu apstiprinošu pārbaudi pēc apspriešanās ar tās dalībvalsts ekspertiem, kas ziņoja par transportlīdzekļa neatbilstību.

Ja šādi pārbaudes dati nav pieejami, izgatavotājs 60 darbdienu laikā pēc 7. punktā minētā paziņojuma saņemšanas vai nu iesniedz apstiprinātājai iestādei, kas izsniedza sākotnējo tipa apstiprinājumu, korektīvo pasākumu plānu saskaņā ar 13. pantu, vai veic papildu ekspluatācijas atbilstības pārbaudi, izmantojot līdzvērtīgu transportlīdzekli, lai pārbaudītu, vai motors vai transportlīdzekļa tips tiešām neatbilst prasībām. Gadījumā, ja izgatavotājs var apstiprinātājai iestādei pārliecinoši pierādīt, ka papildu pārbaudes veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, var piešķirt termiņa pagarinājumu.

9.   Dalībvalsts eksperti, kuri ziņoja par motora vai transportlīdzekļa tipa neatbilstību saskaņā ar 7. punktu, tiek uzaicināti piedalīties papildu ekspluatācijas atbilstības pārbaudēs, kas minētas 8. punktā. Bez tam pārbaužu rezultātus paziņo šai dalībvalstij un apstiprinātājām iestādēm.

Ja šīs ekspluatācijas atbilstības vai apstiprinājuma pārbaudes apliecina motora vai transportlīdzekļa tipa neatbilstību, apstiprinātāja iestāde, kas izsniedza sākotnējo tipa apstiprinājumu, pieprasa izgatavotājam iesniegt korektīvo pasākumu plānu, lai novērstu neatbilstību. Korektīvo pasākumu plānu sagatavo atbilstoši 13. panta un II pielikuma 9. iedaļas noteikumiem.

Ja ekspluatācijas atbilstības vai apstiprinājuma testi uzrāda atbilstību, izgatavotājs iesniedz ziņojumu apstiprinātājai iestādei. Apstiprinātāja iestāde iesniedz šo ziņojumu dalībvalstij, kura ziņoja par transportlīdzekļa tipa neatbilstību, un apstiprinātājām iestādēm. Ziņojums atspoguļo testu rezultātus atbilstoši II pielikuma 10. iedaļai.

10.   Apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, informē dalībvalsti, kura konstatēja motora vai transportlīdzekļa tipa neatbilstību piemērojamām prasībām, par to, kā noritējušas pārrunas ar izgatavotāju un par to rezultātiem, par pārbaudes testiem un korektīvajiem pasākumiem.

13. pants

Korektīvie pasākumi

1.   Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma un pēc ekspluatācijas atbilstības pārbaudes saskaņā ar 12. pantu izgatavotājs ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no apstiprinātājas iestādes iesniedz tai korektīvo pasākumu plānu. Ja izgatavotājs var pārliecinoši pierādīt apstiprinātājai iestādei, ka neatbilstības iemesla izpētei un korektīvo pasākumu plāna iesniegšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, var piešķirt termiņa pagarinājumu.

2.   Korektīvos pasākumus piemēro visiem ekspluatācijā esošiem motoriem, kas ietilpst vienā motoru saimē, tos var attiecināt arī uz motoru saimēm vai OBD motoru saimēm, kurām varētu būt tādi paši defekti. Nepieciešamību grozīt tipa apstiprinājuma dokumentus izvērtē izgatavotājs un rezultātus paziņo apstiprinātājai iestādei.

3.   Apstiprinātāja iestāde apspriežas ar izgatavotāju, lai vienotos par korektīvo pasākumu plānu un tā izpildi. Ja apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vienošanos nevar panākt, tiek uzsākta procedūra, kas noteikta Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 1. un 5. punktā.

4.   Apstiprinātāja iestāde 30 darbdienu laikā no dienas, kad tā no izgatavotāja saņēmusi korektīvo pasākumu plānu, vai nu to apstiprina, vai noraida. Šajā pašā termiņā apstiprinātāja iestāde arī informē izgatavotāju un visas dalībvalstis par savu lēmumu apstiprināt vai noraidīt korektīvo pasākumu plānu.

5.   Izgatavotājs atbild par apstiprinātā korektīvo pasākumu plāna īstenošanu.

6.   Izgatavotājs reģistrē visas atsauktās un saremontētās vai pārveidotās motora sistēmas vai transportlīdzekļus, kā arī darbnīcu, kurā remonts veikts. Apstiprinātāja iestāde var piekļūt šiem datiem pēc pieprasījuma plāna īstenošanas laikā un piecus gadus pēc tā izpildes.

7.   Jebkādu 6. punktā minēto remontu vai pārveidojumu reģistrē sertifikātā, ko izgatavotājs izsniedz motora vai transportlīdzekļa īpašniekam.

14. pants

Prasības ierobežot ārpuscikla emisiju

1.   Izgatavotājs veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar šo regulu un Regulas (EK) Nr. 595/2009 4. pantu, lai nodrošinātu, ka izplūdes gāzu emisija tiek efektīvi ierobežota visā transportlīdzekļa normālās izmantošanas laikā parastos ekspluatācijas apstākļos.

Minētajos pasākumos ņem vērā:

a)

vispārējās prasības, tostarp veiktspējas prasības un izslēgšanas stratēģiju aizliegumu;

b)

prasības efektīvi ierobežot izplūdes gāzu emisiju dažādos vides apstākļos, kādos transportlīdzeklis varētu darboties, un dažādos ekspluatācijas apstākļos, kādi varētu rasties;

c)

prasības attiecībā uz tipa apstiprinājumam nepieciešamo ārpuscikla laboratorijas testēšanu;

d)

jebkādas papildu prasības attiecībā uz transportlīdzekļa ārpuscikla ekspluatācijas testēšanu, kā noteikts šajā regulā;

e)

izgatavotāja prasību iesniegt paziņojumu par atbilstību ārpuscikla emisijas ierobežošanas prasībām.

2.   Izgatavotājs ievēro īpašās prasības un ar tām saistītās testu procedūras, kas noteiktas VI pielikumā.

3.   Jebkādas papildu prasības attiecībā uz 1. punkta d) apakšpunktā minēto transportlīdzekļa ārpuscikla ekspluatācijas testēšanu ievieš pēc PEMS procedūru novērtējuma atbilstoši II pielikumam. Novērtējumu pabeidz līdz 2014. gada 31. decembrim.

15. pants

Piesārņojuma kontroles iekārtas

1.   Izgatavotājs nodrošina, ka piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas, kuras paredzēts uzstādīt motora sistēmās vai transportlīdzekļos, kas saņēmuši EK tipa apstiprinājumu un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 595/2009, ir ieguvušas EK tipa apstiprinājumu kā atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši šā panta un 16. un 17. panta prasībām.

Šajā regulā katalītiskos pārveidotājus, deNOx ierīces un daļiņu filtrus uzskata par piesārņojuma kontroles iekārtām.

2.   Oriģinālām piesārņojuma kontroles rezerves iekārtām, kuras atbilst tipam, uz kuru attiecas I pielikuma 4. papildinājuma 3.2.12. punkts, un paredzēts uzstādīt transportlīdzeklī, uz kuru attiecas attiecīgais tipa apstiprinājuma dokuments, nav jāatbilst visiem XI pielikuma noteikumiem ar nosacījumu, ka tās atbilst minētā pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3. punkta prasībām.

3.   Izgatavotājs nodrošina, ka oriģinālajām piesārņojuma kontroles iekārtam ir identificējoši marķējumi.

4.   Identificējošie marķējumi, kas minēti 3. punktā, ietver šādus datus:

a)

transportlīdzekļa vai motora izgatavotāja nosaukumu vai preču zīmi;

b)

oriģinālās piesārņojuma kontroles iekārtas marku un daļas identifikācijas numuru, kā noteikts I pielikuma 4. papildinājuma 3.2.12.2. punktā minētajā informācijā.

5.   Piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas var saņemt tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 un šo regulu vienīgi tad, kad šīs regulas XI pielikumā tiek iekļautas īpašas testēšanas prasības.

16. pants

EK tipa apstiprinājuma pieteikums piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai kā atsevišķai tehniskai vienībai

1.   Izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei EK tipa apstiprinājuma pieteikumu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai kā atsevišķai tehniskai vienībai.

2.   Pieteikumu sagatavo saskaņā ar XI pielikuma 1. papildinājumā noteikto informācijas dokumenta paraugu.

3.   Izgatavotājs iesniedz paziņojumu par atbilstību prasībām attiecībā uz piekļuvi OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

4.   Izgatavotājs iesniedz tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas testu:

a)

saskaņā ar šo regulu apstiprināta tipa motora sistēmu vai motoru sistēmas ar jaunu oriģinālu piesārņojuma kontroles iekārtu;

b)

vienu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipa paraugu;

c)

piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipa papildparaugu gadījumā, ja piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu paredzēts uzstādīt transportlīdzeklim, kas aprīkots ar OBD sistēmu.

5.   Šā panta 4. punkta a) apakšpunkta nolūkā testa motorus atlasa pieteikuma iesniedzējs, vienojoties ar apstiprinātāju iestādi.

Testēšanas apstākļi atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 6. iedaļā izklāstītajām prasībām.

Testa motori atbilst šādām prasībām:

a)

to emisijas kontroles sistēmā nav defektu;

b)

visas oriģinālās ar emisiju saistītās daļas, kas nepareizi darbojas vai pārmērīgi nolietojušās, jāsaremontē vai jānomaina;

c)

pirms emisijas testa motorus pienācīgi noregulē un iestata atbilstīgi izgatavotāja specifikācijai.

6.   Šā panta 4. punkta b) un c) apakšpunkta nolūkā paraugam jābūt skaidri un neizdzēšami marķētam ar pieteikuma iesniedzēja preču zīmi vai marku un komercnosaukumu.

7.   Šā panta 4. punkta c) apakšpunkta nolūkā paraugam jābūt kvalificētai nolietotai sastāvdaļai.

17. pants

Administratīvie noteikumi piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas kā atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumam

1.   Ja izpildītas visas attiecīgās prasības, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai kā atsevišķai tehniskai vienībai un izsniedz tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā noteikto numurēšanas sistēmu.

Apstiprinātāja iestāde nepiešķir tādu pašu numuru citam piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipam.

Uz piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipu, kas tiek izmantots vairākiem transportlīdzekļu vai motoru tipiem, var attiekties viens un tas pats tipa apstiprinājuma numurs.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkā apstiprinātāja iestāde izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas sagatavots saskaņā ar XI pielikuma 2. papildinājumā sniegto paraugu.

3.   Ja izgatavotājs var apstiprinātājai iestādei uzskatāmi parādīt, ka piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tips ir I pielikuma 4. papildinājuma 3.2.12.2. punktā norādītais, tipa apstiprinājumu piešķir neatkarīgi no pārbaudes par atbilstību XI pielikuma 4. iedaļā noteiktajām prasībām.

18. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 595/2009

Regulu (EK) Nr. 595/2009 groza saskaņā ar šīs regulas XV pielikumu.

19. pants

Grozījumi Direktīvā 2007/46/EK

Direktīvu 2007/46/EK groza saskaņā ar šīs regulas XVI pielikumu.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 229, 31.8.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 275, 20.10.2005., 1. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi

1. papildinājums

Ražošanas atbilstības pārbaudes procedūra, kad standartnovirze ir apmierinoša

2. papildinājums

Ražošanas atbilstības pārbaudes procedūra, kad standartnovirze ir neapmierinoša vai nav pieejama

3. papildinājums

Ražošanas atbilstības pārbaudes procedūra pēc izgatavotāja pieprasījuma

4. papildinājums

Informācijas dokumentu paraugi

5. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi motora tipam/sastāvdaļai kā atsevišķai tehniskai vienībai

6. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi transportlīdzekļa tipam ar apstiprinātu motoru

7. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sistēmu

8. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs

9. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēma

10. papildinājums

Paskaidrojumi

II PIELIKUMS

Ekspluatācijā esošu motoru vai transportlīdzekļu atbilstība

1. papildinājums

Testa procedūra transportlīdzekļu emisijas testēšanai ar pārnēsājamu emisijas mērīšanas sistēmu

2. papildinājums

Pārnēsājamas mērīšanas iekārtas

3. papildinājums

Pārnēsājamu mērīšanas iekārtu kalibrēšana

4. papildinājums

ECU griezes momenta signāla atbilstības pārbaudes metode

III PIELIKUMS

Izplūdes gāzu emisijas pārbaude

1. papildinājums

Amonjaka mērīšanas procedūra

2. papildinājums

Emisijas noteikšana no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar benzīnu vai etanolu (E85)

IV PIELIKUMS

Emisiju dati, kas nepieciešami tehniskās apskates vajadzībām, veicot tipa apstiprinājumu

V PIELIKUMS

Kartera gāzu emisijas pārbaude

VI PIELIKUMS

Prasības ierobežot ārpuscikla emisiju (OCE) un emisiju ekspluatācijas laikā

VII PIELIKUMS

Motora sistēmu ilgizturīguma pārbaude

VIII PIELIKUMS

CO2 emisija un degvielas patēriņš

1. papildinājums

CO2 emisijas un degvielas patēriņa nosacījumi, lai EK tipa apstiprinājumu paplašinātu uz transportlīdzekli, kurš saņēmis tipa apstiprinājumu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 595/2009 un šai regulai un kura atsauces masa pārsniedz 2 380 kg, bet nepārsniedz 2 610 kg

IX PIELIKUMS

Etalondegvielu specifikācijas

X PIELIKUMS

Iebūvētā diagnostikas (OBD) sistēma

1. papildinājums

Papildu pārraudzības prasības

2. papildinājums

Veiktspējas pārraudzība

3. papildinājums

Demonstrēšanas prasības slēgta dīzeļdegvielas daļiņu filtra veiktspējas pārraudzības gadījumā

4. papildinājums

Iebūvētās diagnostikas sistēmas ekspluatācijas veiktspējas novērtējums

5. papildinājums

Iebūvētās diagnostikas sistēmas ekspluatācijas veiktspējas novērtējums ieviešanas perioda laikā

6. papildinājums

OBD ekspluatācijas veiktspējas atbilstības paziņojuma paraugs

XI PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājums piesārņojuma kontroles rezerves iekārtām kā atsevišķām tehniskām vienībām

1. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs

2. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs

3. papildinājums

Vecošanas procedūra ilgizturības novērtēšanai

XII PIELIKUMS

To ekspluatācijā esošu notoru un transportlīdzekļu atbilstība, kam tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Direktīvu 2005/55/EK

XIII PIELIKUMS

Prasības pareizas NOx kontroles pasākumu darbības nodrošināšanai

1. papildinājums

Demonstrēšanas prasības

2. papildinājums

Vadītāja brīdināšanas sistēmu un sistēmu, kas prasa vadītāja reakciju, aktivizēšanās un izslēgšanās mehānismu apraksts

3. papildinājums

Griezes momenta samazināšanas shēma, izmantojot pirmās pakāpes sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju

4. papildinājums

Motoru, kas saņēmuši EK tipa apstiprinājumu kā atsevišķas tehniskās vienības, pareizas uzstādīšanas demonstrēšana transportlīdzeklī

5. papildinājums

Piekļuve “NOx kontroles informācijai”

6. papildinājums

Minimālās pieņemamās reaģenta koncentrācijas CDmin demonstrēšana

XIV PIELIKUMS

Motora lietderīgās jaudas mērīšana

XV PIELIKUMS

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 595/2009

XVI PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 2007/46/EK

I PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1.   PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEGVIELAS GRUPU

1.1.   Prasības attiecībā uz universālo degvielas grupas tipa apstiprinājumu

Izsniedz universālu degvielas grupas apstiprinājumu saskaņā ar 1.1.1.–1.1.6.1. punkta prasībām.

1.1.1.

Cilmes motors atbilst šīs regulas prasībām attiecībā uz IX pielikumā minētajām atbilstošajām etalondegvielām. Īpašas prasības attiecas uz motoriem, ko darbina ar dabasgāzi, kā noteikts 1.1.3. punktā.

1.1.2.

Ja izgatavotājs atļauj motoru saimi darbināt ar tirgus degvielām, kas nav iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK (1) un EN 228 CEN standartos, izmantojot svinu nesaturošu benzīnu, vai EN 590 CEN standartos, izmantojot dīzeļdegvielu, piemēram, darbinot ar B100, izgatavotājs papildus 1.1.1. punkta prasībām:

a)

4. papildinājuma 1. daļas 3.2.2.2.1. punktā norāda, ar kādām degvielām motoru saime spēj darboties;

b)

pierāda cilmes motora spēju atbilst šīs regulas prasībām attiecībā uz norādītajiem degvielas veidiem;

c)

izgatavotājam ir pienākums ievērot II pielikumā minētās ekspluatācijas atbilstības prasības attiecībā uz norādītajiem degvielas veidiem, tostarp jebkādu norādīto degvielu un Direktīvā 98/70/EK un attiecīgajos CEN standartos minēto tirgus degvielu maisījumu.

1.1.3.

Izmantojot motoru, ko darbina ar dabasgāzi, izgatavotājs pierāda, ka cilmes motori spēj pielāgoties jebkura sastāva degvielai, kāda var būt Eiropas Savienības tirgū.

Dabasgāzi parasti iedala divos veidos: degvielā ar lielu siltumspēju (H gāze) un degvielā ar mazu siltumspēju (L gāze), bet abu veidu degvielu siltumspēja ir ievērojami atšķirīga; tās ievērojami atšķiras pēc enerģijas daudzuma, ko izsaka ar Wobbe indeksu un λ izmaiņas koeficientu (Sλ). Uzskata, ka dabasgāzes ar λ izmaiņas koeficientu no 0,89 līdz 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) pieder pie H gāzēm, bet dabasgāzes ar λ izmaiņas koeficientu no 1,08 līdz 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) pieder pie L gāzēm. Etalondegvielu sastāvs parāda Sλ galējās izmaiņas.

Cilmes motoram bez degvielas padeves pārregulēšanas starp abiem testiem jāatbilst šīs regulas prasībām par etalondegvielu GR (1. degviela) un G25 (2. degviela), kas noteiktas IX pielikumā. Ir atļauts pēc degvielas maiņas bez mērīšanas izpildīt vienu pielāgošanas WHTC ciklu ar karsto piestrādi. Pēc pielāgošanas cikla motoram ir jāatdziest atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 7.6.1. iedaļai.

1.1.3.1.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma motoru var testēt ar trešo degvielu (3. degviela), ja λ izmaiņas koeficients (Sλ) ir no 0,89 (t. i., apakšējās GR robežas) līdz 1,19 (t. i., augšējai G25 robežai), piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šāda testa rezultātus var izmantot par pamatu ražošanas atbilstības vērtējumam.

1.1.4.

Izmantojot ar dabasgāzi darbināmu motoru, kas pats pielāgojas gan H gāzēm, gan L gāzēm un tiek pārslēgts no H gāzēm uz L gāzēm un otrādi ar pārslēgu, cilmes motoru ar katru IX pielikumā noteikto etalondegvielu testē katrā pārslēga stāvoklī. H grupas gāzēm ir šādas degvielas – GR (1. degviela) un G23 (3. degviela), un L grupas gāzēm ir šādas degvielas – G25 (2. degviela) un G23 (3. degviela). Cilmes motoram jāatbilst šīs regulas prasībām abos pārslēga stāvokļos bez nekādas degvielas padeves pārregulēšanas starp abiem testa cikliem visos pārslēga stāvokļos. Ir atļauts pēc degvielas maiņas bez mērīšanas izpildīt vienu pielāgošanas WHTC ciklu ar karsto piestrādi. Pēc pielāgošanas cikla motoram jāatdziest atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 7.6.1. iedaļai.

1.1.4.1.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma motoru var testēt ar vēl vienu degvielu (3. degvielu) G23 vietā, ja λ izmaiņas koeficients (Sλ) ir no 0,89 (t.i., apakšējās GR robežas) līdz 1,19 (t. i., augšējai G25 robežai), piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šāda testa rezultātus var izmantot par pamatu ražošanas atbilstības vērtējumam.

1.1.5.

Dabasgāzes motoriem emisijas rezultātu attiecību “r” katram piesārņotājam nosaka šādi:

Formula

vai

Formula

un

Formula

1.1.6.

Ja lieto LPG, izgatavotājs pierāda, ka cilmes motors spēj pielāgoties jebkura sastāva degvielai, kāda var būt tirgū.

Lietojot LPG, sastāvā mainās C3/C4. Minētās izmaiņas atspoguļojas etalondegvielās. Cilmes motors bez degvielas padeves pārregulēšanas starp abiem testiem atbilst prasībām par A un B etalondegvielu, kas noteiktas IX pielikumā. Ir atļauts pēc degvielas maiņas bez mērīšanas izpildīt vienu pielāgošanas WHTC ciklu ar karsto piestrādi. Pēc pielāgošanas cikla motoram ir jāatdziest atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 7.6.1. iedaļai.

1.1.6.1.

Emisijas rezultātu attiecību “r” katrai piesārņotājvielai nosaka šādi:

Formula

1.2.   Prasības ierobežota diapazona degvielas EK tipa apstiprinājuma piešķiršanai kompresijas aizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi

Ierobežota diapazona degvielas EK tipa apstiprinājumu piešķir, ievērojot 1.2.1.–1.2.2.3. punktā noteiktās prasības.

1.2.1.

Tāda motora tipa apstiprināšana attiecībā uz izplūdes gāzu emisiju, kas darbojas ar dabasgāzi un kas paredzēts H grupas gāzēm vai L grupas gāzēm.

Cilmes motoru testē ar attiecīgo etalondegvielu, kas attiecīgās grupas gāzēm noteikta IX pielikumā. H grupas gāzēm ir šādas degvielas – GR (1. degviela) un G23 (3. degviela), un L grupas gāzēm ir šādas degvielas – G25 (2. degviela) un G23 (3. degviela). Cilmes motoram bez degvielas padeves pārregulēšanas starp abiem testiem jāatbilst šīs regulas prasībām. Ir atļauts pēc degvielas maiņas bez mērīšanas izpildīt vienu pielāgošanas WHTC ciklu ar karsto piestrādi. Pēc pielāgošanas cikla motoram ir jāatdziest atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 7.6.1. iedaļai.

1.2.1.1.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma motoru var testēt ar trešo degvielu (3. degvielu) G23 vietā, ja λ izmaiņas koeficients (Sλ) ir no 0,89 (t. i., apakšējās GR robežas) līdz 1,19 (t. i., augšējai G25 robežai), piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šāda testa rezultātus var izmantot par pamatu ražošanas atbilstības vērtējumam.

1.2.1.2.

Emisijas rezultātu attiecību “r” katrai piesārņotājvielai nosaka šādi:

Formula

vai

Formula

un

Formula

1.2.1.3.

Kad motoru piegādā pircējam, uz tā jābūt 3.3. iedaļā noteiktajai etiķetei ar norādi, kuras grupas gāzēm motors ir apstiprināts.

1.2.2.

Izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums motoram, ko darbina ar dabasgāzi vai LPG un kas paredzēts darbināšanai ar viena konkrēta sastāva degvielu.

Cilmes motoram jāatbilst emisijas prasībām, lietojot etalondegvielas GR un G25 dabasgāzes gadījumā vai etalondegvielas A un B LPG gadījumā, kā norādīts IX pielikumā. Starp testiem ir atļauts regulēt degvielas padeves sistēmu. Regulēšana ir degvielas padeves datubāzes atkārtota kalibrēšana, nemainot ne kontroles pamatstratēģiju, ne datubāzes pamatstruktūru. Ja nepieciešams, ir atļauts nomainīt daļas, kas tieši saistītas ar degvielas plūsmas daudzumu, piemēram, iesmidzināšanas sprauslas.

1.2.2.1.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma motoru var pārbaudīt ar etalondegvielām GR un G23 vai etalondegvielām G25 un G23, un tādā gadījumā apstiprinājums ir derīgs tikai tad, ja motoru darbina attiecīgi ar H grupas vai L grupas gāzēm.

1.2.2.2.

Motoru piegādājot pircējam, uz tā jābūt 3.3. iedaļā noteiktajai etiķetei ar norādi, kuras grupas gāzēm motors ir kalibrēts.

2.   SAIMES MOTORA TIPA APSTIPRINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ IZPLŪDES GĀZU EMISIJU

2.1.

Izņemot gadījumu, kas minēts 2.2. punktā, cilmes motora tipa apstiprinājums, kurš attiecas uz tādas grupas jebkura sastāva degvielu, kam cilmes motors apstiprināts (1.2.2. punktā aprakstīto motoru gadījumā), vai tādas pašas grupas degvielām (1.1. vai 1.2. punktā aprakstīto motoru gadījumā), jāattiecina uz visiem saimes motoriem bez turpmākas testēšanas.

2.2.

Ja tehniskais dienests konstatē, ka attiecībā uz izraudzīto standarta motoru iesniegtais pieteikums pilnībā nepārstāv motoru saimi, kas noteikta 4. papildinājuma 1. daļā, tehniskais dienests testēšanai var izraudzīties alternatīvu un, ja nepieciešams, papildu standarta testa motoru.

3.   MOTORU MARĶĒJUMI

3.1.   Ja motors ir saņēmis tipa apstiprinājumu kā atsevišķa tehniska vienība vai ja transportlīdzeklis ir saņēmis tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, uz motora ir:

a)

motora izgatavotāja preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;

b)

izgatavotāja motora komercnosaukums;

c)

uz dabasgāzes motora aiz EK tipa apstiprinājuma marķējuma ir viens no šiem marķējumiem:

i)

H, ja motors apstiprināts un kalibrēts H grupas gāzēm;

ii)

L, ja motors apstiprināts un kalibrēts L grupas gāzēm;

iii)

HL, ja motors apstiprināts un kalibrēts H grupas gāzēm un L grupas gāzēm;

iv)

Ht, ja motors apstiprināts un kalibrēts specifiska sastāva gāzei H gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei H gāzu grupā;

v)

Lt, ja motors apstiprināts un kalibrēts specifiska sastāva gāzei L gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei L gāzu grupā;

vi)

HLt, ja motors apstiprināts un kalibrēts specifiska sastāva gāzei H gāzu grupā vai L gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams citai specifiskai gāzei H vai L gāzu grupā.

3.2.   Uz katra motora, kas atbilst tipa apstiprinājumam, kas saskaņā ar šo regulu piešķirts atsevišķai tehniskai vienībai, ir jābūt EK tipa apstiprinājuma marķējumam. Šo marķējumu veido:

3.2.1.

taisnstūris, kura vidū ir mazais burts “e”, kam seko tās dalībvalsts identifikācijas skaitlis, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu atsevišķai tehniskai vienībai:

1

Vācijai,

2

Francijai,

3

Itālijai,

4

Nīderlandei,

5

Zviedrijai,

6

Beļģijai,

7

Ungārijai,

8

Čehijas Republikai,

9

Spānijai,

11

Apvienotajai Karalistei,

12

Austrijai,

13

Luksemburgai,

17

Somijai,

18

Dānijai,

19

Rumānijai,

20

Polijai,

21

Portugālei,

23

Grieķijai,

24

Īrijai,

26

Slovēnijai,

27

Slovākijai,

29

Igaunijai,

32

Latvijai,

34

Bulgārijai,

36

Lietuvai,

49

Kiprai,

50

Maltai.

3.2.2.

EK tipa apstiprinājuma marķējumā netālu no taisnstūra jābūt arī tipa apstiprinājuma numura 4. pozīcijas “galvenā apstiprinājuma numuram”, kas noteikts Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā, un pirms tā iekļauj divus ciparus, kas norāda kārtas numuru, kāds ir jaunākajiem tehniskajiem grozījumiem, kas Regulā (EK) Nr. 595/2009 vai šajā regulā izdarīti līdz dienai, kad piešķirts EK tipa apstiprinājums atsevišķai tehniskai vienībai. Šīs regulas kārtas numurs ir 00.

3.2.3.

Pie motora piestiprinātais EK tipa apstiprinājuma marķējums ir neizdzēšams un skaidri salasāms. Tas ir redzams, kad motors ir uzstādīts transportlīdzeklī, un to piestiprina motora daļai, kas nepieciešama motora normālai darbībai un parasti motora mūžā nav jānomaina.

3.2.4.

Šā pielikuma 8. papildinājumā ir doti EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemēri.

3.3.   Etiķetes uz motoriem, ko darbina ar dabasgāzi un sašķidrinātu naftas gāzi

Uz motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi, kuru tipa apstiprinājums ir ierobežots ar degvielas grupu, lieto šādas etiķetes, kuru saturā iekļauta 3.3.1. punktā noteiktā informācija.

3.3.1.   Uz etiķetes norāda šādu informāciju:

Ja piemērojams 1.2.1.3. punkts, uz etiķetes ir uzraksts: “LIETOŠANAI TIKAI AR H GRUPAS DABASGĀZI”. Pēc nepieciešamības “H” var aizstāt ar “L”.

Ja piemērojams 1.2.2.2. punkts, pēc nepieciešamības uz etiķetes ir uzraksts: “LIETOŠANAI TIKAI AR DABASGĀZI, KAS ATBILST SPECIFIKĀCIJAI …” vai “LIETOŠANAI TIKAI AR SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZI, KAS ATBILST SPECIFIKĀCIJAI...”. Visu informāciju attiecīgajā IX pielikuma tabulā sniedz, norādot atsevišķās sastāvdaļas un robežas, ko noteicis motora izgatavotājs.

Burti un cipari ir vismaz 4 mm augsti.

Ja šādu etiķeti nevar piestiprināt vietas trūkuma dēļ, tad var lietot vienkāršotu kodu. Tādā gadījumā jebkurai personai, kas uzpilda degvielas tvertni vai apkopj vai remontē motoru un tā palīgierīces, kā arī attiecīgajām iestādēm jābūt viegli pieejamiem paskaidrojumiem, kuros iekļauta visa iepriekš minētā informācija. Šo paskaidrojumu vietu un saturu nosaka, izgatavotājam vienojoties ar apstiprinātāju iestādi.

3.3.2.   Īpašības

Etiķetes ir izturīgas, lai saglabātos visu motora ekspluatācijas darbmūžu. Etiķetes ir skaidri salasāmas, un burti un cipari uz tām ir neizdzēšami. Turklāt etiķetes piestiprina tā, lai arī stiprinājums iztur visu motora ekspluatācijas darbmūžu un lai etiķetes nevar noņemt, tās neiznīcinot vai nesabojājot.

3.3.3.   Novietojums

Etiķetes piestiprina motora daļai, kas ir nepieciešama motora normālai darbībai un kas parasti motora ekspluatācijas darbmūžā nav jānomaina. Turklāt šīs etiķetes novieto tā, lai tās ir viegli saredzamas pēc tam, kad motors ir nokomplektēts ar visām motora darbībai nepieciešamām palīgierīcēm.

3.4.   Iesniedzot EK tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai vai EK tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, degvielas uzpildes atveres tuvumā jānovieto arī 3.3. iedaļā norādītā etiķete.

4.   UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

4.1.   Motora uzstādīšanu transportlīdzeklī veic tādā veidā, lai nodrošinātu visu ar tipa apstiprinājumu saistīto prasību izpildi. Ņem vērā šādus raksturlielumus, kas saistīti ar motora tipa apstiprinājumu:

4.1.1.

ieplūdes retinājums nedrīkst pārsniegt 4. papildinājuma 1. daļā motora tipa apstiprinājumam noteikto vērtību;

4.1.2.

izplūdes pretspiediens nedrīkst pārsniegt 4. papildinājuma 1. daļā motora tipa apstiprinājumam noteikto vērtību;

4.1.3.

motora darbināšanai nepieciešamo palīgierīču patērētā jauda nedrīkst pārsniegt 4. papildinājuma 1. daļā motora tipa apstiprinājumam noteikto vērtību;

4.1.4.

izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas raksturlielumiem jāsaskan ar 4. papildinājuma 1. daļā motora tipa apstiprinājumam noteiktajām vērtībām.

4.2.   Motora ar tipa apstiprinājumu uzstādīšana transportlīdzeklī

Uzstādot transportlīdzeklī motoru, kam piešķirts tipa apstiprinājums kā atsevišķai tehniskai vienībai, papildus jāievēro šādas prasības:

a)

attiecībā uz OBD sistēmas atbilstību – uzstādīšanai saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 1. papildinājumu jāatbilst izgatavotāja noteiktajām uzstādīšanas prasībām, kas noteiktas 4. papildinājuma 1. daļā;

b)

attiecībā uz tās sistēmas atbilstību, kas nodrošina NOx kontroles pasākumu pareizu darbību, – uzstādīšanai saskaņā ar XIII pielikuma 4. papildinājumu jāatbilst izgatavotāja noteiktajām uzstādīšanas prasībām, kas noteiktas 4. papildinājuma 1. daļā.

4.3.   Ieplūde degvielas tvertnē, izmantojot motoru, ko darbina ar benzīnu vai etanolu (E85)

4.3.1.

Benzīna vai etanola (E85) degvielas tvertnes atverei jābūt tā konstruētai, lai nepieļautu tvertnes uzpildīšanu caur degvielas sūkņa padeves uzgali, kura diametrs ir 23,6 mm vai lielāks.

4.3.2.

Pielikuma 4.3.1. punkts neattiecas uz tādu transportlīdzekli, uz kuru attiecas abi šie nosacījumi:

a)

transportlīdzeklis konstruēts un būvēts tā, ka neviena no gāzveida piesārņotāju emisijas kontrolei paredzētajām ierīcēm netiek negatīvi ietekmēta saskarē ar svinu saturošu benzīnu;

b)

transportlīdzeklis viegli pamanāmi, salasāmi un neizdzēšami ir marķēts ar simbolu, kas apzīmē svinu nesaturošu benzīnu un kas noteikts standartā ISO 2575:2004. Marķējumam jāatrodas tādā vietā, kur to uzreiz pamana persona, kas uzpilda degvielas tvertni. Atļauts arī papildu marķējums.

4.3.3.

Jāraugās, lai nepieļautu pārmērīgu iztvaikošanas emisiju un degvielas izlīšanu, ja nav uzlikts degvielas tvertnes vāks. To var nodrošināt, izmantojot vienu no tālāk minētajiem veidiem:

a)

automātiski atveramu un aizveramu, nenoņemamu degvielas tvertnes vāku;

b)

konstrukcijas īpatnības, kas nepieļauj pārmērīgu iztvaikošanas emisiju degvielas tvertnes vāka pazušanas gadījumā;

c)

vai M1 vai N1 transportlīdzekļu gadījumā jebkādus citus pasākumus, kas ļauj panākt tādu pašu rezultātu, piemēram (bet ne tikai): vāka piesiešana, vāka pieķēdēšana vai tās pašas atslēgas izmantošana gan vākam, gan transportlīdzekļa aizdedzei. Tādā gadījumā jāparedz, ka atslēgu var izņemt no vāka tikai aizslēgtā stāvoklī.

5.   PRASĪBAS UN TESTI EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI

5.1.   Ievads

Šī iedaļa ietver tipa apstiprinājuma ECU datu nosacījumus un testus attiecībā uz ekspluatācijas atbilstību.

5.2.   Vispārīgas prasības

5.2.1.

Veicot ekspluatācijas atbilstības testēšanu, OBD sistēmai reālā laikā un ar frekvenci vismaz 1 Hz kā obligāta datu plūsmas informācija jāpaziņo aprēķina slodze (motora griezes moments procentos no maksimālā griezes momenta un maksimālais griezes moments, kāds iespējams pie pašreizējā motora ātruma), motora ātrums, motora dzesēšanas šķidruma temperatūra, momentānais degvielas patēriņš, kā arī atsauces maksimālais motora griezes moments kā motora griešanās ātruma funkcija.

5.2.2.

ECU var novērtēt izejas griezes momentu ar iebūvētu algoritmu palīdzību, kas ļauj aprēķināt rezultātā iegūto iekšējo griezes momentu un berzes griezes momentu.

5.2.3.

Ir jābūt iespējai salīdzināt motora griezes momentu Nm, kas veidojas no iepriekš minētās datu plūsmas informācijas, ar vērtībām, kas izmērītas, nosakot motora jaudu saskaņā ar XIV pielikumu. Minētajā datu plūsmas informācijā īpaši jāiekļauj jebkādas korekcijas, ja tādas ir, attiecībā uz palīgierīcēm.

5.2.4.

Piekļuve 5.2.1. punktā noteiktajai informācijai tiek nodrošināta atbilstoši prasībām, kas noteiktas X pielikumā, kā arī standartiem, kas minēti ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 6. papildinājumā.

5.2.5.

Vidējā slodze Nm katrā ekspluatācijas režīmā, ko aprēķina, pamatojoties uz 5.2.1. punktā prasīto informāciju, nedrīkst atšķirties no vidējās izmērītās slodzes attiecīgajā ekspluatācijas režīmā par vairāk kā:

a)

7 %, nosakot motora jaudu atbilstoši XIV pielikumam;

b)

10 %, veicot starptautiski saskaņoto vienmērīgā režīma braukšanas ciklu (turpmāk “WHSC”) testu atbilstoši III pielikumam.

ANO EEK Noteikumi Nr. 85 (2) pieļauj motora faktiskās maksimālās slodzes atšķirību no atsauces maksimālās slodzes 5 % apmērā, ievērojot ražošanas procesa variācijas. Šī pielaide tiek ņemta vērā minētajās vērtībās.

5.2.6.

Ārēja piekļuve 5.2.1. punktā prasītajiem datiem neietekmē transportlīdzekļa emisiju vai veiktspēju.

5.3.   Ekspluatācijas pārbaudei nepieciešamās ECU informācijas pieejamības un atbilstības pārbaude

5.3.1.

Pielikuma 5.2.1. punktā prasītās datu plūsmas informācijas pieejamību atbilstoši 5.2.2. punktā noteiktajām prasībām pierāda, izmantojot ārēju OBD skenēšanas instrumentu aprakstoši X pielikuma aprakstam.

5.3.2.

Gadījumā, kad šo informāciju nav iespējams pienācīgā veidā iegūt, lai gan skenēšanas instruments strādā pareizi, motoru uzskata par prasībām neatbilstošu.

5.3.3.

ECU griezes momenta signāla atbilstību 5.2.2. un 5.2.3. punkta prasībām pierāda, nosakot motora jaudu atbilstoši XIV pielikumam un veicot WHSC testu atbilstoši III pielikumam.

5.3.4.

Gadījumā, kad pārbaudāmais motors neatbilst XIV pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz palīgierīcēm, izmērīto griezes momentu koriģē atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikumā noteiktajai korekcijas metodei.

5.3.5.

ECU griezes momenta signāla atbilstību prasībām uzskata par pierādītu, ja griezes momenta signāls paliek 5.2.5. punktā noteikto pielaižu robežās.

6.   MOTORU SAIME

6.1.   Parametri, kas nosaka motoru saimi

Motoru saime, ko noteicis motoru izgatavotājs, atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 5.2. iedaļas prasībām.

6.2.   Cilmes motora izvēle

Motoru saimes cilmes motora izvēle notiek atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 5.2.4. punktā noteiktajām prasībām.

6.3.   Parametri OBD motoru saimes noteikšanai

OBD motoru saimi nosaka konstrukcijas pamatparametri, kuri ir kopīgi vienas motoru saimes motoru sistēmām saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 6.1. iedaļu.

7.   RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

7.1.   Vispārīgas prasības

Lai nodrošinātu ražošanas atbilstību, veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 12. panta noteikumiem. Ražošanas atbilstību pārbauda, pamatojoties uz aprakstu tipa apstiprinājuma sertifikātos, kas noteikti šā pielikuma 4. papildinājumā. Piemērojot 1., 2. vai 3. papildinājumu, izmērītās gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisijas no motoriem, kuriem veic ražojuma atbilstības pārbaudi, koriģē, piemērojot atbilstošus nolietošanās koeficientus (DF) attiecīgajam motoram atbilstoši datiem, kas norādīti saskaņā ar šo regulu piešķirtajā EK tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikumā.

Ja apstiprinātājas iestādes nav apmierinātas ar izgatavotāja revīzijas procedūru, piemēro Direktīvas 2007/46/EK X pielikuma noteikumus.

Visus testējamos motorus izvēlas pēc nejaušības principa no ražošanas sērijas.

7.2.   Piesārņotāju emisija

7.2.1.

Ja jāmēra piesārņotāju emisija un motoru tipa apstiprinājums ir paplašināts uz vienu vai vairākiem tipiem, tad testē tos motorus, kas aprakstīti šā paplašinājuma informācijas paketē.

7.2.2.

Piesārņotāju testam pakļautā motora atbilstība:

pēc motora nodošanas iestādēm izgatavotājs nedrīkst regulēt izraudzītos motorus.

7.2.2.1.

No pārbaudāmo motoru ražošanas sērijas izraugās trīs motorus. Motorus pārbauda WHTC testā un, ja nepieciešams, arī WHSC testā, lai noteiktu ražojuma atbilstību. Tiek piemērotas tās robežvērtības, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā.

7.2.2.2.

Ja apstiprinātāja iestāde ir apmierināta ar ražošanas standarta novirzi, ko izgatavotājs noteicis saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK X pielikumu, testus veic atbilstoši šā pielikuma 1. papildinājumam.

Ja apstiprinātāja iestāde nav apmierināta ar ražošanas standarta novirzi, ko izgatavotājs noteicis saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK X pielikumu, testus veic atbilstoši šā pielikuma 2. papildinājumam.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma testus var veikt atbilstoši šā pielikuma 3. papildinājumam.

7.2.2.3.

Pamatojoties uz motora testiem, ņemot paraugus saskaņā ar 7.2.2.2. punktu, attiecīgo motoru sērijas ražojumu uzskata par atbilstīgu, ja saskaņā ar piemērojamiem attiecīgā papildinājuma kritērijiem ir pieņemts labvēlīgs lēmums par visiem piesārņotājiem, un par neatbilstīgu, ja ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums par vienu piesārņotāju.

Ja par vienu piesārņotāju ir pieņemts labvēlīgs lēmums, tad šo lēmumu nedrīkst mainīt, veicot jebkādus papildu testus, ko izdara, lai lemtu par pārējiem piesārņotājiem.

Ja par visiem piesārņotājiem nav pieņemts labvēlīgs lēmums un ja ne par vienu piesārņotāju nav pieņemts nelabvēlīgs lēmums, tad testē citu motoru (sk. 1. attēlu).

Ja lēmums nav pieņemts, izgatavotājs jebkurā laikā drīkst izlemt, ka testēšana jāaptur. Tādā gadījumā reģistrē nelabvēlīgu lēmumu.

1. attēls

Ražojumu atbilstības testēšanas shēma

Image

7.2.3.

Testos pārbauda tikko izgatavotus motorus.

7.2.3.1.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma testus var veikt motoriem, kas ne vairāk kā 125 stundas iepriekš piestrādāti. Šajā gadījumā piestrādes procedūru izpilda izgatavotājs, kurš apņemas minētos motorus neregulēt.

7.2.3.2.

Ja izgatavotājs pieprasa veikt piestrādes procedūru saskaņā ar 7.2.3.1. punktu, to var izpildīt:

a)

vai nu visiem testējamajiem motoriem;

b)

vai arī pirmajam testējamajam motoram, evolūcijas koeficientu nosakot šādi:

i)

piesārņotāju emisiju mēra gan tikko izgatavotam motoram, gan pirmajam testētajam motoram, kurš ne vairāk kā 125 stundas iepriekš piestrādāts saskaņā ar 7.2.3.1. punktu;

ii)

emisijas evolūcijas koeficientu starp abiem testiem aprēķina katram piesārņotājam:

 

emisija otrajā testā / emisija pirmajā testā;

 

evolūcijas koeficients var būt mazāks par viens.

Uz turpmāk testējamiem motoriem neattiecas piestrādes procedūra, bet tikko izgatavotu motoru emisiju regulē ar evolūcijas koeficientu.

Šādā gadījumā ņem šādas vērtības:

a)

pirmajam motoram vērtības no otrā testa;

b)

pārējiem motoriem tikko izgatavotu motoru vērtības, kas sareizinātas ar evolūcijas koeficientu.

7.2.3.3.

Dīzeļmotoriem un ar etanolu (ED95), benzīnu, etanolu (E85) un sašķidrinātu naftas gāzi darbināmiem motoriem visus šos testus var izdarīt ar piemērotām tirgus degvielām. Tomēr pēc izgatavotāja pieprasījuma var lietot etalondegvielas, kas aprakstītas IX pielikumā. Tas attiecas uz testiem, kuri aprakstīti šā pielikuma 1. iedaļā un kuros katrā gāzmotorā lieto vismaz divas etalondegvielas.

7.2.3.4.

Ar dabasgāzi darbināmiem motoriem visus šos testus ar tirgus degvielu var veikt šādi:

a)

motoriem, kas marķēti ar H, ar H grupas (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00) tirgus degvielu;

b)

motoriem, kas marķēti ar L, ar L grupas (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19) tirgus degvielu;

c)

motoriem, kas marķēti ar HL, ar tirgus degvielu, kuras λ izmaiņas koeficienta galējās robežas ir (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Tomēr pēc izgatavotāja pieprasījuma var lietot IX pielikumā aprakstītās etalondegvielas. Tas attiecas uz testiem, kas aprakstīti šā pielikuma 1. iedaļā.

7.2.3.5.

Ja rodas domstarpības par gāzmotoru atbilstību, lietojot tirgus degvielu, testi jāizdara ar to etalondegvielu, ar ko testēts cilmes motors, vai ar iespējamo 3. papildu degvielu, kas minēta 1.1.4.1. un 1.2.1.1. punktā un ar kuru var būt testēts cilmes motors. Rezultātu aprēķina, piemērojot attiecīgos koeficientus “r”, “ra” vai “rb”, kas aprakstīti 1.1.5., 1.1.6.1. un 1.2.1.2. punktā. Ja r, ra vai rb ir mazāks par 1, korekciju neveic. Mērījumu rezultātiem un aprēķinu rezultātiem jāliecina, ka motors atbilst robežvērtībām ar visām attiecīgajām degvielām (dabasgāzes motori ar 1., 2. un pēc nepieciešamības 3. degvielu un ar sašķidrinātu naftas gāzi darbināmi motori ar A un B degvielu).

7.2.3.6.

Ražojuma atbilstības testu ar gāzi darbināmam motoram, kas paredzēts darbināšanai ar viena specifiska sastāva degvielu, izdara ar to degvielu, kurai tas ir kalibrēts.

7.3.   Iebūvētā diagnostikas sistēma (OBD)

7.3.1.

Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka ražošanas kvalitāte ir neapmierinoša, tā var pieprasīt pārbaudīt OBD sistēmas ražošanas atbilstību. Šo pārbaudi veic šādi:

motoru pēc nejaušas izvēles principa izvēlas no sērijveida izstrādājumiem un testē atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikumam. Testus var veikt motoram, kas ne vairāk kā 125 stundas iepriekš piestrādāts.

7.3.2.

Ražošanu uzskata par atbilstošu, ja šis motors atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikumā aprakstīto testu prasībām.

7.3.3.

Ja motors, kas izvēlēts no sērijveida izstrādājumiem, neatbilst 7.3.1. punkta prasībām, pēc nejaušas izvēles principa no sērijveida izstrādājumiem izvēlas vēl četrus motorus un testē atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikumam. Testus var veikt motoriem, kuri ne vairāk kā 125 stundas iepriekš piestrādāti.

7.3.4.

Ražošanu uzskata par atbilstošu, ja vismaz trīs motori no šiem nākamajiem pēc nejaušas izvēles principa izvēlētajiem četriem motoriem atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikumā aprakstīto testu prasībām.

7.4.   Ekspluatācijas pārbaudei nepieciešamā ECU informācija

7.4.1.

Pielikuma 5.2.1. punktā prasītās datu plūsmas informācijas pieejamību atbilstoši 5.2.2. punktā noteiktajām prasībām pierāda, izmantojot ārēju OBD skenēšanas instrumentu atbilstīgi X pielikumā aprakstītajam.

7.4.2.

Gadījumā, ja šo informāciju nav iespējams pienācīgā veidā iegūt, lai gan skenēšanas instruments strādā pareizi atbilstoši X pielikumam, motoru uzskata par prasībām neatbilstošu.

7.4.3.

ECU griezes momenta signāla atbilstību 5.2.2. un 5.2.3. punkta prasībām pierāda, veicot WHSC testu atbilstoši III pielikumam.

7.4.4.

Gadījumā, ja testēšanas iekārta neatbilst XIV pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz palīgierīcēm, izmērīto griezes momentu koriģē atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikumā noteiktajai korekcijas metodei.

7.4.5.

ECU griezes momenta signāla atbilstību prasībām uzskata par pietiekamu, ja griezes momenta signāls paliek 5.2.5. punktā noteikto pielaižu robežās.

7.4.6.

Ekspluatācijas pārbaudei nepieciešamās ECU informācijas pieejamību un atbilstības pārbaudes nodrošina izgatavotājs, regulāri pārbaudot katru saražoto motoru tipu katrā saražotajā motoru saimē.

7.4.7.

Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma tā var saņemt izgatavotāja apsekojuma rezultātus.

7.4.8.

Pēc apstiprinātājas iestādes pieprasījuma izgatavotājs pierāda ECU informācijas pieejamību vai atbilstību sērijveida ražošanā, veicot attiecīgus testus, kas aprakstīti 7.4.1. līdz 7.4.4. punktā, motoru paraugiem, kas izvēlēti no tā paša tipa motoriem. Paraugu ņemšanas noteikumi, tostarp paraugu ņemšanas apjoms un statistiskie labvēlīga un nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas kritēriji, ir tie, kuri aprakstīti šajā pielikumā un kurus izmanto emisijas atbilstības pārbaudei.

8.   DOKUMENTĀCIJA

8.1.

5., 7. un 9. pantā prasītā dokumentācijas pakete, kas ļauj apstiprinātājai iestādei novērtēt emisijas kontroles stratēģijas un transportlīdzeklī un motorā iebūvētās sistēmas, kas nodrošina pareizu NOx kontroles pasākumu darbību, ir pieejama divās daļās:

a)

“oficiālā dokumentācijas pakete”, ar kuru ieinteresētās puses var iepazīsties pēc pieprasījuma;

b)

“paplašinātā dokumentācijas pakete”, kas ir stingri konfidenciāla.

8.2.

Oficiālā dokumentācijas pakete var būt īsa, taču tā sniedz pierādījumu tam, ka identificēta visa matricas pieļautā izvade, kas iegūta no atsevišķo vienību ievades kontroles diapazona. Dokumentācijā apraksta, kā darbojas XIII pielikumā pieprasītā sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, tostarp parametri, kas nepieciešami informācijas iegūšanai saistībā ar šo sistēmu. Šo materiālu patur glabāšanā apstiprinātāja iestāde.

8.3.

Paplašinātā dokumentācijas pakete iekļauj informāciju par visu AES un BES darbību, tostarp to parametru aprakstu, kurus maina kāda AES, un robežnosacījumus, saskaņā ar kuriem šī stratēģija darbojas, kā arī norādi par tām AES un BES, kuras varētu aktivizēties VI pielikumā aprakstīto testēšanas procedūru apstākļos. Paplašinātā dokumentācijas pakete iekļauj aprakstu par degvielas padeves sistēmas vadības loģiku, kontroles secību un pārslēgšanas punktiem visos ekspluatācijas režīmos. Tā ietver arī pilnu XIII pielikumā pieprasītās sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, aprakstu, tostarp ar to saistītās pārraudzības stratēģijas.

8.3.1.

Paplašinātā dokumentācijas pakete ir stingri konfidenciāla. Paplašināto dokumentācijas paketi var paturēt glabāšanā apstiprinātāja iestāde vai arī izgatavotājs pēc apstiprinātājas iestādes ieskatiem. Ja dokumentācijas pakete paliek pie izgatavotāja, pēc paketes izskatīšanas un apstiprināšanas apstiprinātāja iestāde to apzīmogo un norāda datumu. Apstiprinātājai iestādei ir jānodrošina iespēja saņemt paketi pārbaudei apstiprināšanas brīdī vai jebkurā citā brīdī apstiprinājuma derīguma termiņa laikā.


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)  OV L 326, 24.11.2006., 55. lpp.

1. papildinājums

Ražošanas atbilstības pārbaudes procedūra, kad standartnovirze ir apmierinoša

1.

Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai pārbaudītu ražošanas atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju, kad izgatavotāja norādītā ražošanas standartnovirze ir apmierinoša. Ir jāpiemēro procedūra, kas noteikta ANO EEK Noteikumu Nr. 49 1. papildinājumā ar šādiem izņēmumiem:

1.1.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 1. papildinājuma 3. iedaļā atsauce uz minētā papildinājuma 5.2.1. iedaļu ir jāsaprot kā atsauce uz tabulu Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā;

1.2.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 1. papildinājuma 3. iedaļā atsauce uz 2. attēlu ir jāsaprot kā atsauce uz 1. attēlu šīs regulas I pielikumā.

2. papildinājums

Ražošanas atbilstības pārbaudes procedūra, kad standartnovirze ir neapmierinoša vai nav pieejama

1.

Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāaizmanto, lai pārbaudītu ražošanas atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju, kad izgatavotāja norādītā ražošanas standartnovirze ir neapmierinoša vai nav pieejama. Ir jāpiemēro procedūra, kas noteikta ANO EEK Noteikumu Nr. 49 2. papildinājumā ar šādiem izņēmumiem:

1.1.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 1. papildinājuma 3. iedaļā atsauce uz minētā papildinājuma 5.2.1. iedaļu ir jāsaprot kā atsauce uz tabulu Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā.

3. papildinājums

Ražošanas atbilstības pārbaudes procedūra pēc izgatavotāja pieprasījuma

1.

Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāaizmanto, lai pēc izgatavotāja lūguma pārbaudītu ražošanas atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju. Ir jāpiemēro procedūra, kas noteikta ANO EEK Noteikumu Nr. 49 3. papildinājumā ar šādiem izņēmumiem:

1.1.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 3. papildinājuma 3. iedaļā atsauce uz minētā papildināuma 5.2.1. iedaļu ir jāsaprot kā atsauce uz tabulu Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikumā;

1.2.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 3. papildinājuma 3. iedaļā atsauce uz 2. attēlu ir jāsaprot kā atsauce uz 1. attēlu šīs regulas I pielikumā;

1.3.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 3. papildinājuma 5. iedaļā atsauce uz 8.3.1. iedaļu ir jāsaprot kā atsauce uz 7.2.2. punktu šajā pielikumā.

4. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugi,

kas attiecas uz:

 

EK tipa apstiprinājumu motoram vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai,

 

EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai,

 

EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Turpmāk norādīto informāciju iesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 izmērā vai A4 izmēra mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja šajā papildinājumā minētajām sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

Paskaidrojumi (par tabulas aizpildīšanu)

Burtus A, B, C, D, E, kas atbilst motora saimes locekļiem, aizstāj ar īstajiem motora saimes locekļu nosaukumiem.

Gadījumā, ja kāda motora parametra vērtība/apraksts attiecas uz visiem motoru saimes locekļiem, ailes A–E apvieno.

Gadījumā, ja saimi veido vairāk nekā pieci locekļi, var pievienot jaunas ailes.

Iesniedzot pieteikumu EK tipa apstiprinājumam motoram vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai, aizpilda vispārējo daļu un 1. daļu.

Iesniedzot pieteikumu EK tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, aizpilda vispārējo daļu un 2. daļu.

Iesniedzot pieteikumu EK tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, aizpilda vispārējo daļu un 1. un 2. daļu.

Skaidrojumi ir sniegti šā pielikuma 10. papildinājumā.

 

 

Cilmes motors vai motora tips

Motoru saimes locekļi

A

B

C

D

E

0.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.l.

Ražojums (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

 

0.2.

Tips

 

0.2.0.3.

Motora tips kā atsevišķa tehniskā vienība / motoru saime kā atsevišķa tehniska vienība / transportlīdzeklis ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai / transportlīdzeklis attiecībā uz emisiju un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (1)

 

0.2.1.

Komercnosaukums(-i) (ja ir):

 

 

 

 

 

 

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja norādīti uz atsevišķas tehniskas vienības (b):

 

 

 

 

 

 

0.3.1.

Minētā marķējuma atrašanās vieta:

 

 

 

 

 

 

0.5.

Izgatavotāja nosaukums un adrese:

 

0.7.

Sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām – EK apstiprinājuma marķējuma stiprinājuma vieta un paņēmiens:

 

 

 

 

 

 

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

 

 

 

 

 

 

0.9.

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) vārds/uzvārds vai nosaukums un adrese:

 

1. daļa

:

(CILMES) MOTORA UN VIENAS MOTORU SAIMES TIPU GALVENIE PARAMETRI

2. daļa

:

TRANSPORTLĪDZEKĻU SASTĀVDAĻU UN SISTĒMU GALVENIE PARAMETRI ATTIECĪBĀ UZ IZPLŪDES GĀZU EMISIJU

Informācijas dokumenta papildinājums: Informācija par testa nosacījumiem

CILMES MOTORA, MOTORA TIPA UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ MOTORA NODALĪJUMA FOTOGRĀFIJAS UN/VAI RASĒJUMI.

PAPILDU PIELIKUMU SARAKSTS, JA TĀDI IR.

DATUMS, DOKUMENTU MAPE

1.   DAĻA

(CILMES) MOTORA UN VIENAS MOTORU SAIMES TIPU GALVENIE PARAMETRI

 

 

Cilmes motors vai motora tips

Motoru saimes locekļi

A

B

C

D

E

3.2.

Iekšdedzes motors

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Konkrēta informācija par motoru

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Darbības princips: dzirksteļaizdedze/kompresijas aizdedze (1)

Cikls: četrtaktu/divtaktu/rotācijas (1):

 

3.2.1.2.

Cilindru skaits un novietojums:

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Cilindra diametrs (l) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Virzuļa gājiens (l) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Cilindru darbības secība

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Motora darba tilpums (m) cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Tilpuma kompresijas pakāpe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Degkameras, virzuļa galvas un gredzenu (ja motoram ir dzirksteļaizdedze) rasējumi

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Standarta apgriezieni, motoram darbojoties brīvgaitā (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Maksimālais motora apgriezienu skaits brīvgaitā (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.

Oglekļa monoksīda saturs pēc tilpuma izplūdes gāzēs, motoram darbojoties brīvgaitā (2): %, kā noteicis izgatavotājs (vienīgi dzirksteļaizdedzes motoriem)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Maksimālā lietderīgā jauda …(n) kW, … min-1 (izgatavotāja uzrādītā vērtība)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

Izgatavotāja norādītais maksimāli pieļaujamais motora apgriezienu skaits: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Maksimālais lietderīgais griezes moments …(n) Nm, … min-1 (izgatavotāja uzrādītā vērtība)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

Regulas (ES) Nr. 582/2011 5., 7., un 9. pantā pieprasītās izgatavotāja atsauces dokumentācijas paketē, kas ļauj apstiprinātājai iestādei novērtēt emisijas kontroles stratēģijas un iebūvētās diagnostikas sistēmas, lai nodrošinātu NOx kontroles pasākumu pareizu darbību

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Degviela

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Lieljaudas transportlīdzekļi: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/dabasgāze-H/dabasgāze-L/dabasgāze-HL/etanols (ED95)/etanols (E85) (1) (6)

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.1.

Degvielas, kas atbilst izgatavotāja noteiktajām degvielām izmantošanai motorā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 582/2011 I pielikuma 1.1.2. punktu (nepieciešamības gadījumā)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Degvielas padeve

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Iesmidzinot degvielu (vienīgi kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.

Sistēmas apraksts

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Augstspiediena sūknis

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Tips(-i)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Maksimālā degvielas padeve (1) (2) … mm3/virzuļa gājiens vai cikls, kad motora apgriezienu skaits ir min-1 vai alternatīvi – … raksturlīkne

(Ja izmanto padeves vadību, norādīt raksturīgo degvielas padevi un padeves spiedienu attiecībā pret motora apgriezieniem)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

Statiskās iesmidzināšanas regulējums (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Iesmidzināšanas apsteidzes līkne (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Kalibrēšanas procedūra: pārbaudes stends/motors (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Regulators

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Atcirtes punkts

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Ātrums, kurus sasniedzot aktivizējas atcirte, ja ir pilna slodze: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Maksimālie apgriezieni bez slodzes: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Apgriezienu skaits brīvgaitā: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Garums: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Iekšējais diametrs: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Kopējā degvielas maģistrāle, marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Strūklas sūknis(-ņi)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Tips(-i)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Atvēršanās spiediens (2): kPa vai raksturlīkne (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Aukstās piestrādes sistēma

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Apraksts

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Palaišanas palīgierīce

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Tips(-i)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

Sistēmas apraksts

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektroniska iesmidzināšanas vadība: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

Sistēmas apraksts: (ja tā nav nepārtrauktas iesmidzināšanas sistēma, sniegt līdzvērtīgu informāciju):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

Vadības ierīces (ECU) marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Degvielas regulatora marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Gaisa plūsmas devēja marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Degvielas sadalītāja marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Droseļvārsta apvalka marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Ūdens temperatūras devēja marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Gaisa temperatūras devēja marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

Gaisa spiediena devēja marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Programmatūras kalibrēšanas numurs(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Ar degvielas iesmidzināšanu (vienīgi dzirksteļaizdedzes motoriem): ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Darbības princips: ieplūdes kolektors (vienpunkta/daudzpunktu/ar tiešo iesmidzināšanu (1)/cits (norādīt):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Sistēmas apraksts (ja tā nav nepārtrauktas iesmidzināšanas sistēma, sniegt līdzvērtīgu informāciju):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Vadības ierīces (ECU) marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Degvielas regulatora marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Gaisa plūsmas devēja marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Degvielas sadalītāja marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Spiediena regulatora marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Mikropārslēga marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Brīvgaitas regulēšanas skrūves marka un tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Droseļvārsta apvalka marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Ūdens temperatūras devēja marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Gaisa temperatūras devēja marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

Gaisa spiediena devēja marka un tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Programmatūras kalibrēšanas numurs(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Strūklas sūkņi: atvēršanas spiediens (2):… kPa vai raksturlīkne (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Marka:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Tips

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Iesmidzināšanas biežums

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Aukstās piestrādes sistēma

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Darbības princips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Darbības ierobežojumi/iestatījumi (1) (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Degvielas padeves sūknis

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Spiediens (2): … kPa vai raksturlīkne (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektroiekārta

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Nominālais spriegums: … V, pozitīvs/negatīvs sazemējums (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Ģenerators

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Nominālā jauda: VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Aizdedzes sistēma (vienīgi dzirksteļaizdedzes motoriem)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Tips(-i)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Darbības princips

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Aizdedzes apsteidzes līkne vai iestatīšanas punkts (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statiskās aizdedzes apsteidzes ieregulēšana (2): … grādi pirms augšējā maiņas punkta

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Aizdedzes sveces

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Marka:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

Atstarpes iestatījums: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Aizdedzes spole(-es)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Marka:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Dzeses sistēma: šķidruma/gaisa (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Šķidrums

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

Šķidruma veids

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Tehniskie dati: … vai

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Pārnesumskaitlis(-ļi):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Gaiss

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilators: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Tehniskie dati … vai

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Pārnesumskaitlis(-ļi)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Ieplūdes sistēma

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Turbopūte: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais turbopūtes spiediens: … kPa; pārspiediena vārsts, ja ir):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Starpdzesētājs: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Tips: gaiss–gaiss/gaiss–ūdens (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes (vienīgi kompresijas aizdedzes motori)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Minimāli pieļaujamais: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Maksimāli pieļaujamais: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

Ieplūdes cauruļu un to aprīkojuma (ieplūdes gaisa kolektors, sildierīce, papildu gaisa ieplūdes ierīces u. c.) apraksts un rasējumi

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Ieplūdes kolektora apraksts (ar rasējumiem un/vai fotoattēliem)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Atgāzu izplūdes sistēma

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

Izplūdes kolektora apraksts un/vai rasējumi

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

Atgāzu izplūdes sistēmas apraksts un/vai rasējums

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

Morota sistēmā ietilpstošo atgāzu izplūdes sistēmas elementu apraksts un/vai rasējums

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes (vienīgi kompresijas aizdedzes motori): …kPa (3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

Atgāzu izplūdes sistēmas tilpums: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

Pieņemamais atgāzu izplūdes sistēmas tilpums: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Vārstu darbības laika regulēšana vai līdzvērtīgi dati

3.2.11.1.

Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķi vai dati par alternatīvu sadales sistēmu laikiztures regulēšanu attiecībā uz augšējiem maiņas punktiem. Mainīgām laikiztures sistēmām – minimālā un maksimālā laikizture

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Standarta un/vai iestatījumu diapazons (3):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

3.2.12.1.1.

Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (2)

Ja ir, apraksts un rasējumi:

Ja nav, jānodrošina atbilstība Regulas (ES) Nr. 582/2011 V pielikumam

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

Piesārņojuma papildu kontrolierīces (ja ir un ja tās nav ietvertas citos punktos)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits (sniegt informāciju par katru atsevišķo vienību):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

Katalītiskā pārveidotāja(-u) izmēri, forma un tilpums:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

Katalītiskās reakcijas tips

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Dārgmetālu kopējais daudzums:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Relatīvā koncentrācija

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Substrāts (struktūra un materiāls):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Elementu blīvums:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

Katalītiskā pārveidotāja(-u) atrašanās vieta (vieta un standartattālums izplūdes līnijā):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Siltuma ekrāns: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Izplūdes gāzu pēcapstrādes reģenerējošo sistēmu/metodes apraksts:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Normālās darba temperatūras diapazons:… K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Izmantojamie reaģenti: ir/nav (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

Katalītiskajām darbībām nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

Reaģenta normālās darba temperatūras diapazons K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Starptautiskais standarts:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

Reaģenta iepildīšanas biežums: nepārtraukti/apkope (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

Katalītiskā pārveidotāja marka

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Identifikācijas daļas numurs

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Skābekļa devējs: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Marka:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Novietojums:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Kontroles diapazons:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Tips:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Identifikācijas daļas numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Tips (gaisa impulss, gaisa sūknis utt.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Raksturlielumi (marka, tips, plūsma utt.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Daļiņu uztvērējs: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

Daļiņu filtra izmēri, forma un tilpums:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

Daļiņu filtra konstrukcija:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Novietojums (standartattālums izplūdes līnijā):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

Reģenerējošās sistēmas metodes apraksts un/vai rasējums:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

Daļiņu uztvērēja marka

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Identifikācijas daļas numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Normālā darba temperatūra: … (K) un spiediena diapazons: (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

Periodiska reģenerācija

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

WHTC testa ciklu skaits bez reģenerācijas (skaits):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

WHTC testa ciklu skaits ar reģenerāciju (skaits):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Citas sistēmas: jā/nē (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Apraksts un darbība

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Iebūvētā diagnostikas sistēma (OBD):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

OBD motora saimju skaits motoru saimē

 

3.2.12.2.7.0.2.

OBD motora saimju saraksts (pēc nepieciešamības)

1. OBD motoru saime: …

2. OBD motoru saime: …

utt. …

3.2.12.2.7.0.3.

Tās OBD motoru saimes numurs, kurai pieder cilmes motors/motoru saimes loceklis:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

Izgatavotāja OBD dokumentācijas atsauces, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 582/2011 5. panta 4. punkta c) apakšpunktā un 9. panta 4. punktā un noteiktas minētās regulas X pielikumā OBD sistēmas apstiprināšanai

 

3.2.12.2.7.0.5.

Nepieciešamības gadījumā izgatavotāja atsauce dokumentācijā ar OBD aprīkotas motora sistēmas uzstādīšanai transportlīdzeklī

 

3.2.12.2.7.2.

OBD sistēmas kontrolēto sastāvdaļu saraksts un mērķis (4)

 

3.2.12.2.7.3.

Šādu elementu rakstisks apraksts (vispārējie darbības principi)

 

3.2.12.2.7.3.1.

Dzirksteļaizdedzes motori (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

Katalizatora kontrole (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Aizdedzes izlaidumu noteikšana: (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Skābekļa devēja kontrole: (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

Citi OBD sistēmas kontrolēti elementi:

 

3.2.12.2.7.3.2.

Kompresijas aizdedzes motori: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Katalizatora kontrole: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Daļiņu filtra kontrole: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Elektroniskās degvielas padeves sistēmas kontrole: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

DeNOx sistēmas kontrole: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

Citi OBD sistēmas kontrolēti elementi: (4)

 

3.2.12.2.7.4.

MI ieslēgšanas kritēriji (noteikts braukšanas ciklu skaits vai statistiskā metode): (4)

 

3.2.12.2.7.5.

Visu izmantoto OBD izvades kodu un formātu saraksts (ar paskaidrojumu katram kodam un formātam): (4)

 

3.2.12.2.7.6.5.

OBD saziņas protokola standarts: (4)

 

3.2.12.2.7.7.

Izgatavotāja atsauce uz informāciju, kas saistīta ar OBD, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 582/2011 5. panta 4. punkta d) apakšpunktam un 9. panta 4. punktam, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un apkopes informācijai, vai

 

3.2.12.2.7.7.1.

Izgatavotāja atsauce, kas ir alternatīva 3.2.12.2.7.7. punktā sniegtajai atsaucei, uz šā papildinājuma pielikumu, kurā ir tabula, kas aizpildīta atbilstoši dotajam piemēram:

Sastāvdaļa – Kļūdas kods – Pārraudzības stratēģija – Kļūdas noteikšanas kritēriji – MI ieslēgšanas kritēriji – Sekundārie parametri – Sagatavošana – Demonstrācijas tests

Katalizators – P0420 – Skābekļa 1. un 2. devēja signāli – Starpība starp 1. un 2. devēja signāliem – 3. cikls – Motora apgriezienu skaits, A/F režīms, katalizatora temperatūra – Divi 1. tipa cikli – 1. tips

 

3.2.12.2.8.

Cita sistēma (apraksts un darbība)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

Sistēmas, kas nodrošina pareizu NOx kontroles pasākumu darbību

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Motors ar brīdinājuma sistēmas pastāvīgu izslēgšanu izmantošanai glābšanas dienestu transportlīdzekļos vai Direktīvas 2007/46/EK 2. panta 3. punkta b) apakšpunktā norādītajos transportlīdzekļos: jā/nē

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.3.

OBD motoru saimju skaits motoru saimē, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu pareizu NOx kontroles pasākumu darbību

 

3.2.12.2.8.4.

OBD motoru saimju saraksts (pēc nepieciešamības)

1. OBD motoru saime: …

2. OBD motoru saime: …

utt.

3.2.12.2.8.5.

Tās OBD motoru saimes numurs, kurai pieder cilmes motors/motoru saimes loceklis

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.6.

Reaģentā esošās aktīvās vielas zemākā koncentrācija, kas neliek aktivizēties brīdinājuma sistēmai (CDmin): % (tilp.)

 

3.2.12.2.8.7.

Nepieciešamības gadījumā izgatavotāja atsauce dokumentācijā, lai uzstādītu transportlīdzeklī sistēmas pareizas NOx kontroles pasākumu darbības nodrošināšanai

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Specifiska informācija par lieljaudas transportlīdzekļu motoriem, kas darbināmi ar gāzi (par atšķirīgi projektētām sistēmām sniegt līdzvērtīgu informāciju)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.1.

Degviela: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Spiediena regulators(-i) vai tvaicēšanas ierīce/spiediena regulators(-i) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Spiediena samazināšanas periodu skaits:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Spiediens nobeiguma periodā, minimālais: … kPa – maksimālais: kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Galveno regulēšanas punktu skaits:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Regulēšanas punktu skaits, motoram darbojoties brīvgaitā:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Padeves sistēma: sajaukšanas ierīces /gāzes iesmidzināšana / šķidruma iesmidzināšana / tieša iesmidzināšana (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Maisījuma koncentrācijas regulēšana:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

Sistēmas apraksts un/vai raksturlīkne, un rasējumi:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Sajaukšanas ierīce

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Skaits:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Novietojums:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Regulēšanas iespējas:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Iesmidzināšana ar ieplūdes kolektoru

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Iesmidzināšana: vienā/vairākos punktos (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Iesmidzināšana: nepārtraukta / vienlaicīgi laikiestatīta / secīgi laikiestatīta (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Iesmidzināšanas ierīce(-es)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Regulēšanas iespējas:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Padeves sūknis (ja ir):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Iesmidzināšanas sūknis(-ņi):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Tiešā iesmidzināšana

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Iesmidzināšanas sūknis/spiediena regulators (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Iesmidzināšanas laikiestate:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Iesmidzināšanas sūknis(-ņi)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Atvēršanās spiediens vai raksturlīkne (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Tipa apstiprinājuma numurs:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Elektroniska vadības ierīce (EVI)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Tips(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Regulēšanas iespējas:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Programmatūras kalibrēšanas numurs(-i):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Dabasgāzes degvielai atbilstīgs aprīkojums

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

1. variants (vienīgi tādu motoru apstiprināšanai, kuri paredzēti vairākiem specifiskiem degvielas sastāviem)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Pašregulācijas iespēja? Ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

Kalibrēšana īpašam gāzu sastāvam NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Pārveidošana īpašam gāzu sastāvam NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.

metāns (CH4): … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

etāns (C2H6): … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

propāns (C3H8): … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

butāns (C4H10): … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

C5/C5+: … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

skābeklis (O2): … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

inertas gāzes (N2, He utt.): … bāze:

% mola

min. … % mola

maks. % mola

3.5.4.

CO2 emisija lieljaudas transportlīdzekļiem

 

 

 

 

 

 

3.5.4.1.

CO2 masas emisija WHSC testā: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

CO2 masas emisija WHTC testā: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.

Degvielas patēriņš lieljaudas transportlīdzekļiem

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1

Degvielas patēriņš WHSC testā:… g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Degvielas patēriņš WHTC testā (5)… g/kWh.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Izgatavotāja pieļautās temperatūras

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Dzeses sistēma

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Dzesēšana ar šķidrumu

Maksimālā temperatūra pie izejas atveres: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Gaisa dzesēšana

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Atsauces punkts:

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Maksimālā temperatūra atsauces punktā: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Maksimālā izejas temperatūra pie ieejas starpdzesētājā: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Maksimālā izplūdes temperatūra izplūdes caurulē, tieši blakus izplūdes kolektora ārējam atlokam vai turbokompresoram(-iem): … K

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Degvielas temperatūra

Minimālā: K – maksimālā: K

Dīzeļmotoriem degvielas sūkņa ieplūdes atverē, ar gāzi darbināmo motoru spiediena regulatora pēdējā posmā

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Smērvielas temperatūra

Minimālā: K – maksimālā: K

 

 

 

 

 

 

3.8

Eļļošanas sistēma

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Sistēmas apraksts

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Smērvielas tvertnes atrašanās vieta

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Padeves sistēma (ar sūkni / iesmidzināšana ieplūdes sistēmā / sajaukšana ar degvielu utt.) (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Smērvielas sūknis

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Marka(-as)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Tips(-i)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Sajaukums ar degvielu

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Procentos:

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Eļļas dzesētājs: ir/nav (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Rasējums(-i)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Marka(-as):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Tips(-i)

 

 

 

 

 

 


2.   DAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻA SASTĀVDAĻU UN SISTĒMU GALVENIE PARAMETRI ATTIECĪBĀ UZ IZPLŪDES GĀZES EMISIJU

 

 

Cilmes motors vai motora tips

Motoru saimes locekļi

A

B

C

D

E

3.1.

Motora izgatavotājs

 

3.1.1.

Izgatavotāja piešķirts motora kods (kā norādīts uz motora vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Apstiprinājuma numurs (attiecīgā gadījumā), ieskaitot degvielas identifikācijas marķējumu:

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Degviela

 

3.2.2.3.

Degvielas tvertnes atvere: ierobežota atvere/etiķete

 

3.2.3.

Degvielas tvertne(-es)

 

3.2.3.1.

Parastā(-ās) degvielas tvertne(-es)

 

3.2.3.1.1.

Daudzums un katras tvertnes ietilpība:

 

3.2.3.2.

Rezerves degvielas tvertne(-es)

 

3.2.3.2.1.

Daudzums un katras tvertnes ietilpība:

 

3.2.8.

Ieplūdes sistēma

 

3.2.8.3.3.

Faktiskais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes: kPa

 

3.2.8.4.2.

Gaisa filtrs, rasējumi: … vai …

 

3.2.8.4.2.1.

Marka(-as)

 

3.2.8.4.2.2.

Tips(-i):

 

3.2.8.4.3.

Ieplūdes trokšņu slāpētājs, rasējumi

 

3.2.8.4.3.1.

Marka(-as):

 

3.2.8.4.3.2.

Tips(-i):

 

3.2.9.

Atgāzu izplūdes sistēma

 

3.2.9.2.

Atgāzu izplūdes sistēmas apraksts un/vai rasējums

 

3.2.9.2.2.

Motora sistēmā neietilpstošo atgāzu izplūdes sistēmas elementu apraksts un/vai rasējums

 

3.2.9.3.1.

Faktiskais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes (vienīgi kompresijas aizdedzes motori): … kPa

 

3.2.9.7.

Atgāzu izplūdes sistēmas tilpums: … dm3

 

3.2.9.7.1.

Visas atgāzu izplūdes sistēmas (transportlīdzekļa un motora sistēmas) faktiskais tilpums: … dm3

 

3.2.12.2.7.

Iebūvētā diagnostikas sistēma (OBD)

 

3.2.12.2.7.0.

Izmantots alternatīvs apstiprinājums, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 582/2011 X pielikuma 2.4. punktā. Jā/nē

 

3.2.12.2.7.1.

Transportlīdzeklī iebūvētās OBD sastāvdaļas

 

3.2.12.2.7.2.

Nepieciešamības gadījumā izgatavotāja atsauce dokumentācijas paketē, kas saistīta ar apstiprināta motora OBD sistēmas uzstādīšanu transportlīdzeklī

 

3.2.12.2.7.3.

MI (6) rakstisks apraksts un/vai rasējums

 

3.2.12.2.7.4.

OBD ārējās saziņas saskarnes (6) rakstisks apraksts un/vai rasējums

 

3.2.12.2.8.

Sistēmas pareizas NOx kontroles pasākumu darbības nodrošināšanai

 

3.2.12.2.8.0.

Izmantots alternatīvs apstiprinājums, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 582/2011 XIII pielikuma 2.1. punktā. Jā/nē

 

3.2.12.2.8.1.

Transportlīdzeklī iebūvētas sistēmu sastāvdaļas pareizas NOx kontroles pasākumu darbības nodrošināšanai

 

3.2.12.2.8.2.

Vislēnākā režīma aktivizēšana:

“pārtraukt darbību pēc atkārtotas iedarbināšanas” / “pārtraukt darbību pēc degvielas uzpildes” / “pārtraukt darbību pēc novietošanas stāvvietā” (7)

 

3.2.12.2.8.3.

Nepieciešamības gadījumā izgatavotāja atsauce dokumentācijas paketē, kas saistīta ar apstiprināta motora NOx kontroles pasākumu pareizas darbības nodrošināšanas sistēmas uzstādīšanu transportlīdzeklī

 

3.2.12.2.8.4.

Brīdinājuma signāla (6) rakstisks apraksts un/vai rasējums

 

3.2.12.2.8.5.

Uzsildīta/neuzsildīta reaģenta tvertne un dozēšanas sistēma (sk. Regulas (ES) Nr. 582/2011 XIII pielikuma 2.4. punktu)

 

Informācijas dokumenta

papildinājums

Informācija par testa apstākļiem

1.   Aizdedzes sveces

1.1.

Marka:

1.2.

Tips:

1.3.

Dzirksteļspraugas iestatījums:

2.   Indukcijas spole

2.1.

Marka:

2.2.

Tips:

3.   Izmantotā smērviela

3.1.

Marka:

3.2.

Tips: (norādīt eļļas īpatsvaru smērvielas un degvielas maisījumā)

4.   Ar motoru darbināmas iekārtas

4.1.

Jaudu, ko absorbē palīgierīces/iekārtas nepieciešams noteikt tikai:

a)

ja nepieciešamās palīgierīces/iekārtas nav uzmontētas motoram; un/vai

b)

ja palīgierīces/iekārtas, kas nav nepieciešamas, ir uzmontētas motoram.

Piezīme: prasības ar motoru darbināmam aprīkojumam atšķiras emisijas testā un jaudas testā.

4.2.

Numerācija un identifikācijas dati:

4.3.

Absorbētā jauda pie noteiktiem motora apgriezieniem emisijas testam

1.   tabula

Absorbētā jauda pie noteiktiem motora apgriezieniem emisijas testam

Aprīkojums

Brīvgaita

Mazs ātrums

Liels ātrums

Vēlamais ātrums (2)

n95h

Pa

Nepieciešamās palīgierīces/iekārtas saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 7. papildinājumu

 

 

 

 

 

Pb

Nepieciešamās palīgierīces/iekārtas saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4.B pielikuma 7. papildinājumu

 

 

 

 

 

5.   Motora darbība (ko deklarējis izgatavotājs) (8)

5.1.

Motora apgriezienu pārbaude emisijas testam saskaņā ar III pielikumu (9)

Mazs ātrums (nlo) … apgr./min

Liels ātrums (nhi) … apgr./min

Brīvgaitas ātrums … apgr./min

Vēlamais ātrums … apgr./min

n95h … apgr./min

5.2.

Jaudas testam deklarētās vērtības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 582/2011 XIV pielikumu

5.2.1.

Brīvgaitas ātrums … apgr./min

5.2.2.

Maksimālās jaudas ātrums … apgr./min

5.2.3.

Maksimālā jauda …kW

5.2.4.

Ātrums maksimālajā griezes momentā … apgr./min

5.2.5.

Maksimālais griezes moments … apgr./min

6.   Informācija par dinamometra slodzes iestatījumu (pēc nepieciešamības)

6.3.

Nemainīgas slodzes līknes dinamometra iestatījuma informācija (ja izmanto)

6.3.1.

Izmantotā alternatīvā dinamometra slodzes iestatījuma metode (jā/nē)

6.3.2.

Inerces masa (kg):

6.3.3.

Faktiskā jauda, ko absorbē pie 80 km/h, t. sk. transportlīdzekļa braukšanas zaudējumi saskaņā ar dinamometru (kW)

6.3.4.

Faktiskā jauda, ko absorbē pie 50 km/h, t. sk. transportlīdzekļa braukšanas zaudējumi saskaņā ar dinamometru (kW)

6.4.

Koriģējamas slodzes līknes dinamometra iestatījuma informācija (ja izmanto)

6.4.1.

Ātruma samazināšanas informācija no izmēģinājumu trases:

6.4.2.

Riepu marka un tips:

6.4.3.

Riepu izmēri (priekšējo/aizmugures):

6.4.4.

Riepu spiediens (priekšējo/aizmugures) (kPa):

6.4.5.

Transportlīdzekļa testa masa ar vadītāju (kg):

6.4.6.

Ātruma samazināšanas informācija (ja tādu izmanto)

2.   tabula

Ātruma samazināšanas informācija

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Vidējais koriģētais ceļa laiks

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

6.4.7.

Vidējā koriģētā ceļa jauda (ja tādu izmanto)

3.   tabula

Vidējā koriģētā ceļa jauda

V (km/h)

Koriģētā ceļa jauda (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

7.   Testa nosacījumi OBD testēšanai

7.1.

Testa cikls OBD sistēmas pārbaudei:

7.2.

Sagatavošanas ciklu skaits pirms OBD sistēmas pārbaudes testiem:

5. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs motora tipam/sastāvdaļai kā atsevišķai tehniskai vienībai

Skaidrojumi ir sniegti šā pielikuma 10. papildinājumā.

Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

EK tipa apstiprinājums atsaukšanu (1)

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

sastāvdaļas/atsevišķas tehniskās vienības tipam (1) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009, kas īstenota ar Regulu (ES) Nr. 582/2011.

Regula (EK) Nr. 595/2009 un Regula (ES) Nr. 582/2011, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar …

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Tipa apstiprinājuma paplašināšanas pamatojums:

I   IEDAĻA

0.1.

Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips:

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz sastāvdaļas/atsevišķas tehniskās vienības ir attiecīgais marķējums (1) (a):

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Izgatavotāja nosaukums un adrese:

0.5.

Sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību gadījumā – EK apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.6.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.7.

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

II   IEDAĻA

1.

Papildinformācija (attiecīgā gadījumā): (sk. papildpielikumu)

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): (sk. papildpielikumu)

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

Pievienoti: informācijas pakete,

testa protokols.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …

1.   PAPILDINFORMĀCIJA

1.1.   Dati, kas jānorāda attiecībā uz transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ja transportlīdzekļiem ir uzstādīts motors:

1.1.1.

Motora marka (uzņēmuma nosaukums):

1.1.2.

Tips un komercnosaukums (minēt visus variantus):

1.1.3.

Izgatavotāja kods, ar ko motors marķēts:

1.1.4.

Transportlīdzekļa kategorija (pēc nepieciešamības) (b):

1.1.5.

Motora kategorija: dīzeļdegviela/benzīns/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (ED95)/ etanols (E85) (1)

1.1.6.

Izgatavotāja nosaukums un adrese:

1.1.7.

Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

1.2.   Vai 1.1. punktā minētajam motoram ir atsevišķas tehniskās vienības tipa apstiprinājums:

1.2.1.

Motora/motoru saimes tipa apstiprinājuma numurs (1):

1.2.2.

Motora elektroniskās vadības bloka (ECU) programmatūras kalibrēšanas numurs:

1.3.   Dati, kas jānorāda attiecībā uz motora/motoru saimes tipa apstiprinājumu (1), ja tipu apstiprina kā atsevišķu tehnisko vienību (nosacījumi, kuri jāievēro attiecībā uz motora uzstādīšanu transportlīdzeklim):

1.3.1.

Maksimālais un/vai minimālais ieplūdes retinājums:

1.3.2.

Maksimālais atļautais pretspiediens:

1.3.3.

Atgāzu izplūdes sistēmas tilpums:

1.3.4.

Lietošanas ierobežojumi (ja ir):

1.4.   Motora/cilmes motora emisijas koncentrācija (1):

Nolietošanās koeficients (DF): aprēķināts/noteikts (1)

DF vērtības un emisija WHSC (pēc nepieciešamības) un WHTC testa ciklā norādīt turpmāk dotajās tabulās.

Ja ar dabasgāzi un sašķidrinātu naftas gāzi darbināmi motori tiek pārbaudīti ar dažādām etalondegvielām, tabulās ieraksta datus par katru testā izmantoto etalondegvielu.

1.4.1.   WHSC tests

4.   tabula

WHSC tests

WHSC tests (ja piemēro)

Nolietošanās koeficients (DF)

Reizina/pievieno (1)

CO

THC

NOx

PM masa

NH3

PN numurs

 

 

 

 

 

 

Emisija

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PN numurs

(#/kWh)

Testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

Aprēķināts ar DF

 

 

 

 

 

 

CO2 emisijas masas emisija: … g/kWh

Degvielas patēriņš: … g/kWh

1.4.2.   WHTC tests

5.   tabula

WHTC tests

WHTC tests

Nolietošanās koeficients (DF)

Reizina/pievieno (1)

CO

THC

NOx

PM masa

NH3

PN numurs

 

 

 

 

 

 

Emisija

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PN numurs

Aukstā piestrāde

 

 

 

 

 

 

Karstā piestrāde bez reģenerācijas

 

 

 

 

 

 

Karstā piestrāde ar reģenerāciju (1)

 

 

 

 

 

 

kr,u (reizina/pievieno) (1)

kr,d (reizina/pievieno (1)

 

 

 

 

 

 

Svērtais testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

Testa galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

CO2 emisijas masas emisija: … g/kWh

Degvielas patēriņš: … g/kWh

1.4.3.   Brīvgaitas tests

6.   tabula

Brīvgaitas tests

Tests

CO vērtība

(tilp. %)

Lambda (1)

Motora apgriezienu skaits (min–1)

Motora eļļas temperatūra (°C)

Tests pie maziem brīvgaitas apgriezieniem

 

Nepiemēro

 

 

Tests pie lieliem brīvgaitas apgriezieniem

 

 

 

 

1.5.   Jaudas mērījumi

1.5.1.   Testa stendā izmērītā motora jauda

7.   tabula

Testa stendā izmērītā motora jauda

Izmērītais motora apgriezienu skaits (apgr./min)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītā degvielas plūsma (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Barometra spiediens (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens tvaika spiediens (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Ieplūdes gaisa temperatūra (K)

 

 

 

 

 

 

 

Jaudas korekcijas koeficients

 

 

 

 

 

 

 

Koriģētā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Papildu jauda (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Lietderīgais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Koriģētais īpašais degvielas patēriņš (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.   Papildu dati

6. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs transportlīdzekļa tipam ar apstiprinātu motoru

Skaidrojumi ir sniegti šā pielikuma 10. papildinājumā.

Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

EK tipa apstiprinājums atsaukšanu (1)

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

transportlīdzekļa tipam ar apstiprinātu motoru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009, kas īstenota ar Regulu (ES) Nr. 582/2011.

Regula (EK) Nr. 595/2009 un Regula (ES) Nr. 582/2011, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar …

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Tipa apstiprinājuma paplašināšanas pamatojums:

I   IEDAĻA

0.1.

Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips:

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz sastāvdaļas/atsevišķas tehniskās vienības ir attiecīgais marķējums (1) (a):

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Izgatavotāja nosaukums un adrese:

0.5.

Sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību gadījumā – EK apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.6.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.7.

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

II   IEDAĻA

1.

Papildinformācija (attiecīgā gadījumā): (sk. papildpielikumu)

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): (sk. papildpielikumu)

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

7. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sistēmu

Skaidrojumi ir sniegti šā pielikuma 10. papildinājumā.

(Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

EK tipa apstiprinājums atsaukšanu (1)

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sistēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009, kas īstenota ar Regulu (ES) Nr. 582/2011.

Regula (EK) Nr. 595/2009 un Regula (ES) Nr. 582/2011, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar …

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Tipa apstiprinājuma paplašināšanas pamatojums:

I   IEDAĻA

0.1.

Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips:

0.2.1.

Komercnosaukums(-i) (ja ir):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir attiecīgais marķējums (1) (a):

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija (b):

0.5.

Izgatavotāja nosaukums un adrese:

0.6.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.7.

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

II   IEDAĻA

1.

Papildinformācija (attiecīgā gadījumā): (sk. papildpielikumu)

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): (sk. papildpielikumu)

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

Pievienoti: informācijas pakete,

testa protokols,

papildpielikums.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …

1.   PAPILDINFORMĀCIJA

1.1.   Dati, kas jānorāda attiecībā uz transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, ja transportlīdzeklim ir uzstādīts motors:

1.1.1.

Motora marka (uzņēmuma nosaukums):

1.1.2.

Tips un komercnosaukums (minēt visus variantus):

1.1.3.

Izgatavotāja kods, ar ko motors marķēts:

1.1.4.

Transportlīdzekļa kategorija (pēc nepieciešamības):

1.1.5.

Motora kategorija: dīzeļdegviela/benzīns/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (ED95)/ etanols (E85) (1)

1.1.6.

Izgatavotāja nosaukums un adrese:

1.1.7.

Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

1.2.   Vai 1.1. punktā minētajam motoram ir atsevišķas tehniskā vienības tipa apstiprinājums:

1.2.1.

Motora/motoru saimes tipa apstiprinājuma numurs (1):

1.2.2.

Motora elektroniskās vadības bloka (ECU) programmatūras kalibrēšanas numurs:

1.3.   Dati, kas jānorāda attiecībā uz motora/motoru saimes tipa apstiprinājumu (1), ja tipu apstiprina kā atsevišķu tehnisko vienību (nosacījumi, kuri jāievēro attiecībā uz motora uzstādīšanu transportlīdzeklim):

1.3.1.

Maksimālais un/vai minimālais ieplūdes retinājums:

1.3.2.

Maksimālais atļautais pretspiediens:

1.3.3.

Atgāzu izplūdes sistēmas tilpums:

1.3.4.

Lietošanas ierobežojumi (ja ir):

1.4.   Motora/cilmes motora emisijas koncentrācija (1):

Nolietošanās koeficients (DF): aprēķināts/noteikts (1)

Norādiet DF vērtības un emisijas WHSC (pēc nepieciešamības) un WHTC testa ciklā turpmāk dotajās tabulās.

Ja ar dabasgāzi un sašķidrinātu naftas gāzi darbināmi motori tiek pārbaudīti ar dažādām etalondegvielām, izveido tabulu par katru pārbaudē izmantoto etalondegvielu.

1.4.1.   WHSC tests

4.   tabula

WHSC tests

WHSC tests (ja piemēro)

Nolietošanās koeficients (DF)

Reizina/pievieno (1)

CO

THC

NOx

PM masa

NH3

PN numurs

 

 

 

 

 

 

Emisija

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PN numurs

(#/kWh)

Testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

Aprēķināts ar DF

 

 

 

 

 

 

CO2 emisijas masas emisija: … g/kWh

Degvielas patēriņš: … g/kWh

1.4.2.   WHTC tests

5.   tabula

WHTC tests

WHTC tests

Nolietošanās koeficients (DF)

Reizina/pievieno (1)

CO

THC

NOx

PM masa

NH3

PN numurs

 

 

 

 

 

 

Emisija

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PN numurs

Aukstā piestrāde

 

 

 

 

 

 

Karstā piestrāde bez reģenerācijas

 

 

 

 

 

 

Karstā piestrāde ar reģenerāciju (1)

 

 

 

 

 

 

kr,u (reizina/pievieno) (1)

kr,d (reizina/pievieno) (1)

 

 

 

 

 

 

Svērtais testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

Testa galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

CO2 emisijas masas emisija: … g/kWh

Degvielas patēriņš: … g/kWh

1.4.3.   Brīvgaitas tests

6.   tabula

Brīvgaitas tests

Tests

CO vērtība

(tilp. %)

Lambda (1)

Motora apgriezienu skaits (min–1)

Motora eļļas temperatūra (°C)

Tests pie maziem brīvgaitas apgriezieniem

 

Nepiemēro

 

 

Tests pie lieliem brīvgaitas apgriezieniem

 

 

 

 

1.5.   Jaudas mērījumi

1.5.1.   Testa stendā izmērītā motora jauda

7.   tabula

Testa stendā izmērītā motora jauda

Izmērītais motora apgriezienu skaits (apgr./min)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītā degvielas plūsma (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Barometra spiediens (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens tvaika spiediens (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Ieplūdes gaisa temperatūra (K)

 

 

 

 

 

 

 

Jaudas korekcijas koeficients

 

 

 

 

 

 

 

Koriģētā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Papildu jauda (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Lietderīgais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Koriģētais īpašais degvielas patēriņš (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.   Papildu dati

8. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs

Image

Šajā papildinājumā apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts motoram, kurš apstiprināts kā atsevišķa tehniskā vienība, norāda, ka attiecīgais tips ir apstiprināts Beļģijā (e 6) saskaņā ar šo regulu. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari (00) norāda, ka šis kā atsevišķa tehniskā vienība apstiprinātais motors tika apstiprināts saskaņā ar šo regulu. Nākamie četri numuri (0004) ir tie, kurus ir piešķīrusi apstiprinātāja iestāde motoram, kas ir apstiprināts kā atsevišķa tehniskā vienība, kā pamata apstiprinājuma numuru.

9. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēma

1.

EK tipa apstiprinājuma numura, kas izsniegts saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 8. panta 1. punktu un 10. panta 1. punktu, 3. iedaļu veido EK tipa apstiprinājumam piemērojamā īstenojošā tiesību akta vai jaunāko grozījumu tiesību akta numurs. Šim skaitlim seko alfabēta burts, kas norāda OBD un SCR sistēmu prasības atbilstīgi 1. tabulai.

1.   tabula

Burts

NOx OTL  (1)

PM OTL  (2)

Reaģenta kvalitāte un patēriņš

Īstenošanas datumi: jauni tipi

Īstenošanas datumi: visi transportlīdzekļi

Reģistrācijas pēdējais datums

A

1. un 2. tabulas rinda “pakāpeniskās ieviešanas periods”

Veiktspēja. Pārraudzība (3)

Pakāpeniska ieviešana (4)

31.12.2012.

31.12.2013.

1.9.2015.

B

1. un 2. tabulas rinda “pakāpeniskās ieviešanas periods”

1. tabulas rinda “pakāpeniskas ieviešanas periods”

Pakāpeniska ieviešana (4)

1.9.2014.

1.9.2015.

31.12.2016.

C

1. un 2. tabulas rinda “vispārīgas prasības”

1. tabulas rinda “vispārīgas prasības”

Vispārīga (5)

31.12.2015.

31.12.2016.

 


(1)  “NOx OTL” pārraudzības prasības, kā noteikts X pielikuma 1. un 2. tabulā.

(2)  “PM OTL” pārraudzības prasības, kā noteikts X pielikuma 1. tabulā.

(3)  “Veiktspējas pārraudzības” prasības, kā noteikts X pielikuma 2.3.3.3. punktā.

(4)  Reaģenta kvalitāte un patēriņa pakāpeniskās ieviešanas prasības, kā noteikts XIII pielikuma 7.1.1.1. punktā un 8.4.1.1. punktā.

(5)  Reaģenta kvalitāte un patēriņa “vispārīgās” prasības, kā noteikts XIII pielikuma 7.1.1. punktā un 8.4.1. punktā.

10. papildinājums

Paskaidrojumi

(1)

Svītrot, ja nav piemērojams (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo atbilst vairāk nekā viens ieraksts).

(2)

Norādīt pielaidi.

(3)

Lūdzu norādīt maksimālo un minimālo vērtību katram variantam.

(4)

Jādokumentē vienas OBD motoru saimes gadījumā un ja nav jau dokumentēts 3.2.12.2.7.0.4. punktā minētajā(-ās) dokumentācijas paketē(-ēs).

(5)

Degvielas patēriņš kombinētajā WHTC testā, tostarp pie aukstās un karstās piestrādes saskaņā ar VIII pielikumu.

(6)

Jādokumentē, ja nav dokumentēts 3.2.12.2.7.1.1. punktā minētajā dokumentācijā.

(7)

Svītrot pēc nepieciešamības.

(8)

Informācija par motora darbību jāsniedz tikai par cilmes motoru.

(9)

Norādīt pielaidi; ± 3 % izgatavotāja deklarēto vērtību robežās.

(a)

Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir zīmes, kas neraksturo transportlīdzekļa, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību tipus, uz ko attiecas šis informācijas dokuments, šādas zīmes dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC?123??).

(b)

Klasificē saskaņā ar definīcijām, kas uzskaitītas Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A iedaļā.

(l)

Šis skaitlis jānoapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

(m)

Šo vērtību aprēķina un noapaļo līdz tuvākajam cm3.

(n)

Nosaka saskaņā ar XIV pielikuma prasībām.

II PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠU MOTORU VAI TRANSPORTLĪDZEKĻU ATBILSTĪBA

1.   IEVADS

1.1.   Šis pielikums ietver ekspluatācijā esošu motoru un transportlīdzekļu pārbaudes un atbilstības apliecināšanas prasības.

2.   EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS PROCEDŪRAS

2.1.   Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu vai motoru saimes motoru atbilstību pierāda, pārbaudot transportlīdzekļus darbībā parastos braukšanas apstākļos un nosacījumos, ar parastu kravu. Ekspluatācijas atbilstības pārbaude ir reprezentatīva attiecībā uz transportlīdzekļiem to reālajos braukšanas maršrutos ar parastu kravu, kad pie stūres ir profesionāls vadītājs, kurš parasti vada šo transportlīdzekli. Ja transportlīdzekli vada cits vadītājs, kas nav konkrētā transportlīdzekļa vadītājs, šim vadītājam jābūt kvalificētam un apmācītam vadīt testējamās kategorijas transportlīdzekļus.

2.2.   Ja konkrēta transportlīdzekļa parastos ekspluatācijas apstākļus uzskata par neatbilstošiem testu pienācīgai veikšanai, izgatavotājs vai apstiprinātāja iestāde var pieprasīt, lai tiek izmantoti alternatīvi braukšanas maršruti un kravas.

2.3.   Izgatavotājs pierāda apstiprinātājai iestādei, ka izvēlētais transportlīdzeklis, braukšanas modeļi, nosacījumi un kravnesība ir reprezentatīvi attiecībā uz motoru saimi. 4.1. un 4.5. punktā noteiktās prasības izmanto, lai noteiktu, vai braukšanas nosacījumi un kravnesība ir piemēroti ekspluatācijas atbilstības pārbaudei.

2.4.   Izgatavotājs dara zināmu atbilstības pārbaudes laiku un paraugu ņemšanas plānu jaunas motoru saimes sākotnējā tipa apstiprinājuma laikā.

2.5.   Transportlīdzekļi bez saziņas saskarnes, kas ļauj apkopot nepieciešamos ECU datus atbilstoši I pielikuma 5.2.1. un 5.2.2. punktam, vai ar iztrūkstošiem datiem, vai ar nestandarta datu protokolu tiek uzskatīti par neatbilstošiem.

2.6.   Transportlīdzekļus, kuros ECU datu apkopošana ietekmē transportlīdzekļa emisiju vai veiktspēju, uzskata par neatbilstošiem.

3.   MOTORA VAI TRANSPORTLĪDZEKĻA IZVĒLE

3.1.   Pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas motoru saimei izgatavotājs veic šīs motoru saimes ekspluatācijas pārbaudi 18 mēnešu laikā pēc pirmās tāda transportlīdzekļa reģistrācijas, kas aprīkots ar šīs motoru saimes motoru. Izmantojot daudzpakāpju tipa apstiprinājumu, pirmā reģistrācija ir nokomplektēta transportlīdzekļa pirmā reģistrācija.

Katras motoru saimes testēšanu atkārto periodiski vismaz reizi divos gados visā transportlīdzekļu ekspluatācijas darbmūžā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 595/2009 4. pantam.

Pēc izgatavotāja pieprasījuma testēšanu var pārtraukt piecus gadus pēc ražošanas beigām.

3.1.1.   Minimālajam paraugu skaitam, t. i., trim motoriem, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušajā partijā ar 20 % varbūtību ir 0,90 defektīvi motori (izgatavotāja risks = 10 %), bet pieņemtajā partijā ar 60 % varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 10 %).

3.1.2.   Paraugam aprēķina testa statistisko rezultātu, izsakot neatbilstīgo testu skaitu n-testā.

3.1.3.   Labvēlīgo vai nelabvēlīgo lēmumu par partiju pieņem, balstoties uz šādām prasībām:

a)

ja testa statistiskais rezultāts ir mazāks par labvēlīgo lēmumu skaitli vai vienāds ar to attiecībā uz 1. tabulā noteikto skaitu, par partiju pieņem labvēlīgu lēmumu;

b)

ja testa statistiskais rezultāts ir lielāks par nelabvēlīgo lēmumu skaitli vai vienāds ar to attiecībā uz 1. tabulā noteikto skaitu, par partiju pieņem nelabvēlīgu lēmumu;

c)

pārējos gadījumos saskaņā ar šo pielikumu testē papildu motoru un aprēķina procedūru piemēro izlasei, ko palielina par vēl vienu vienību.

Labvēlīgo un nelabvēlīgo lēmumu skaitļi 1. tabulā ir aprēķināti pēc starptautiskā standarta ISO 8422/1991.

1.   tabula

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi paraugu ņemšanas plānā

Minimālais paraugu skaits: 3

Testēto motoru kumulatīvais skaits

(paraugu skaits)

Labvēlīgo lēmumu skaits

Nelabvēlīgo lēmumu skaits

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

4

7

1

4

8

2

4

9

2

4

10

3

4

Apstiprinātāja iestāde apstiprina izraudzītās motoru un transportlīdzekļu konfigurācijas pirms testēšanas procedūru uzsākšanas. Atlasi veic, iesniedzot apstiprinātājai iestādei konkrēto transportlīdzekļu atlasei izmantotos kritērijus.

3.2.   Atlasītie motori un transportlīdzekļi tiek izmantoti un ir reģistrēti Savienībā. Transportlīdzeklim ir jābūt vismaz 25 000 km lielam nobraukumam.

3.3.   Katram testējamajam transportlīdzeklim ir tehniskās apkopes dokumentācija, kas pierāda, ka transportlīdzeklis ir pienācīgi uzturēts saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem.

3.4.   OBD sistēmu pārbauda, lai nodrošinātu motora pareizu darbību. OBD sistēmas atmiņa reģistrē jebkādus darbības traucējumu rādījumus un gatavības kodu, un tiek veikts nepieciešamais remonts.

Motorus ar C klases darbības traucējumu pirms testēšanas nedrīkst likt remontēt. Diagnostikas traucējumu kodu (DTC) nenodzēš.

Motorus, kuros viens no XIII pielikumā noteiktajiem skaitītājiem nerāda “0”, nepārbauda. Par to informē apstiprinātāju iestādi.

3.5.   Motoram vai transportlīdzeklim nedrīkst būt pazīmes, ka tas ir izmantots nesaudzīgi (piemēram, pārslodze, nepareizas degvielas lietošana vai cita nepareiza izmantošana), vai citi faktori (piemēram, neatbilstošas izmaiņas), kas varētu ietekmēt emisiju. Tiek ņemta vērā nobraukuma informācija un OBD sistēmas kļūdas kods, kas glabājas datora atmiņā.

3.6.   Visas transportlīdzekļa emisijas kontroles sistēmas sastāvdaļas atbilst tām, kas norādītas piemērojamajos tipa apstiprinājuma dokumentos.

3.7.   Vienojoties ar apstiprinātāju iestādi, izgatavotājs var pārbaudīt ekspluatācijas atbilstību, izmantojot mazāku motoru vai transportlīdzekļu skaitu, nekā norādīts 3.1. punktā, ja motoru saimē saražoto motoru skaits nepārsniedz 500 vienību gadā.

4.   TESTA NOSACĪJUMI

4.1.   Transportlīdzekļa kravnesība

Lai veiktu ekspluatācijas atbilstības testēšanu, kravas nosacījumus var atveidot un izmantot mākslīgu slodzi.

Ja nav statistikas datu, kas pierādītu, ka attiecīgā kravnesība raksturo transportlīdzekli, transportlīdzekļa krava veido 50–60 % no maksimālās transportlīdzekļa kravnesības.

Maksimālā kravnesība ir starpība starp transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu un masu, kas ir transportlīdzeklim darba kārtībā saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK I pielikumu.

4.2.   Apkārtējās vides apstākļi

Testu veic apkārtējās vides apstākļos, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

atmosfēras spiediens ir lielāks vai vienāds ar 82,5 kPa;

temperatūra ir lielāka vai vienāda ar 266 K (– 7 °C) un mazāka vai vienāda ar temperatūru, ko nosaka, izmantojot šādu vienādojumu pie noteikta atmosfēras spiediena:

T = – 0,4514 × (101,3 – pb) + 311

kur:

T ir apkārtējā gaisa temperatūra (K),

pb ir atmosfēras spiediens (kPa).

4.3.   Motora dzesētāja temperatūra

Motora dzesētāja temperatūra atbilst 1. papildinājuma 2.6.1. punkta prasībām.

4.4.   Smēreļļa, degviela un reaģents atbilst izgatavotāja izsniegtajām specifikācijām.

4.4.1.   Smēreļļa

Tiek ņemti eļļas paraugi.

4.4.2.   Degviela

Testēšanā izmantotā degvielai ir tirgus degviela, uz ko attiecas Direktīva 98/70/EK un attiecīgie Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) standarti, vai etalondegviela atbilstoši šīs regulas IX pielikumam. Tiek ņemti degvielas paraugi.

4.4.2.1.   Ja saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 1. iedaļu izgatavotājs ir paziņojis, ka spēj izpildīt šīs regulas I pielikuma 4. papildinājuma 3.2.2.2.1. punktā tirgus degvielai noteiktās prasības, testus veic ar vismaz vienu deklarēto tirgus degvielu vai deklarēto tirgus degvielu un Direktīvā 98/70/EK un attiecīgajos CEN standartos iekļauto tirgus degvielu maisījumu.

4.4.3.   Reaģents

Izmantojot izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu, kurā emisijas samazināšanai lieto reaģentu, ņem reaģenta paraugu. Reaģents nedrīkst būt sasalis.

4.5.   Brauciena nosacījumi

Brauciena daļas izsaka kā procentuālo attiecību no kopējā brauciena ilguma.

Braucienu veido braukšana pilsētā, kam seko braukšana lauku apvidū un pārvietošanās pa automaģistrāli atbilstoši 4.5.1. līdz 4.5.4. punktā noteiktajām brauciena daļām. Ja praktisku apsvērumu dēļ ir pamatots iemesls izmantot citu testa secību, vienojoties ar apstiprinātāju iestādi, braucienu pilsētā, lauku apvidū un pa automaģistrāli var organizēt citā secībā.

Šajā iedaļā “aptuveni” ir mērķa vērtība ± 5 procenti.

Braucot pilsētā, transportlīdzekļa ātrums ir no 0 līdz 50 km/h,

pārvietojoties lauku apvidū, transportlīdzekļa ātrums ir no 50 līdz 75 km/h,