EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011R0454

Komisijas Regula (ES) Nr. 454/2011 ( 2011. gada 5. maijs ) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 123, 12.5.2011., 11./67. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 242 - 298

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/454/oj

12.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/11


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 454/2011

(2011. gada 5. maijs)

par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 2. panta e) apakšpunktu dzelzceļu sistēma ir iedalīta strukturālās un funkcionālās apakšsistēmās. Katrai apakšsistēmai būtu jāpiemēro savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (“SITS”).

(2)

Ar 2007. gada 9. februāra Lēmumu C(2006) 124, galīgā redakcija, Komisija pilnvaroja Eiropas Dzelzceļa aģentūru (“Aģentūra”) izstrādāt savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (2). Saskaņā ar šā pilnvarojuma noteikumiem Aģentūrai bija jāizstrādā SITS projekts attiecībā uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammām. Aģentūra 2010. gada 31. maijā sniedza ieteikumu. Papildus šim ieteikumam pēc Komisijas pilnvarojuma izskatīt vietējo braucienu tarifu, biļešu pārdošanas un rezervēšanas aspektus ir jāsniedz vēl viens ieteikums. Izstrādājot attiecīgo ieteikumu, Aģentūrai jāņem vērā attīstības gaita dažādās valstīs un tehnikas progress novatorisku biļešu pārdošanas metožu un intermodalitātes jomā.

(3)

Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas ir specifikācijas, ko pieņem saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK. Pielikumā pievienotā SITS aptver pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu, lai izpildītu pamatprasības un nodrošinātu dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību.

(4)

Dažādu infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu informācijas un komunikācijas sistēmu efektīva mijiedarbība ir uzskatāma par būtisku, jo īpaši, lai pasažieriem sniegtu jaunāko informāciju un nodrošinātu biļešu pārdošanas pakalpojumus.

(5)

Šīs SITS mērķis ir noteikt procedūras un saskarnes starp visiem dalībnieku veidiem, lai pasažieriem sniegtu informāciju un pārdotu biļetes, izmantojot plaši pieejamas tehnoloģijas. Tai būtu jāaptver informācijas apmaiņa attiecībā uz šādiem elementiem: sistēmām, kas nodrošina pasažierus ar informāciju pirms brauciena un brauciena laikā, rezervēšanas un maksāšanas sistēmām, bagāžas pārvaldību, biļešu pārdošanu biļešu kasēs, biļešu automātos, vilcienos, pa tālruni, internetā vai izmantojot citas plaši pieejamas informācijas tehnoloģijas, vilcienu satiksmes savienojumu un savienojumu ar citiem transporta veidiem pārvaldību.

(6)

Pasažieriem sniegtajai informācijai būtu jābūt pieejamai saskaņā ar prasībām Komisijas 2007. gada 21. decembra Lēmumā 2008/164/EK par Eiropas parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju “Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām” (3).

(7)

Šīs SITS noteikumi nedrīkst skart lēmumus, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1371/2007 (4) 2. pantu.

(8)

Lai nodrošinātu šīs regulas piemērošanu, jānosaka sīki izstrādātas specifikācijas. Specifikācijās definē datu apmaiņas sistēmu, kuras pamatā ir kopīgi komponenti un attiecīgo dalībnieku informācijas un komunikācijas sistēmu mijiedarbība. Turklāt jāsagatavo arī šīs sistēmas izstrādes, ieviešanas un ekspluatācijas pārvaldības apraksts un tās izstrādes un ieviešanas ģenerālplāns. Šie rezultāti tiks sasniegti īstenošanas sākumposmā. Tāpēc vēlākā posmā SITS būs jāgroza, lai ņemtu vērā šos rezultātus (sīki izstrādātas specifikācijas, pārvaldības aprakstu un ģenerālplānu).

(9)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 5. panta 8. punktu šajā regulā minētie tehniskie dokumenti, ko publicē Aģentūra, būtu jāuzskata par SITS pielikumiem, kuri kļūst obligāti no SITS piemērošanas dienas.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā ir izklāstīta Direktīvas 2008/57/EK 6. panta 1. punktā minētā savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (turpmāk “SITS”) attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmas pasažieru pārvadājumu lietojumprogrammu elementu.

2.   Šo SITS piemēro telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmas pasažieru pārvadājumu lietojumprogrammu elementam saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK II pielikuma 2.5. iedaļā doto definīciju.

3.   Dzelzceļa pasažieru pārvadājumos no trešām valstīm un uz tām atbilstība šīs SITS prasībām atkarīga no tā, vai ir pieejama informācija no dalībniekiem, kuri atrodas ārpus ES, ja vien divpusējos nolīgumos nav iekļauta prasība veikt ar SITS saderīgu informācijas apmaiņu.

2. pants

Šo SITS īsteno trīs posmos:

pirmajā posmā sagatavo sīki izstrādātas IT specifikācijas, pārvaldības aprakstu un ģenerālplānu (pirmais posms),

otrais posms attiecas uz datu apmaiņas sistēmas izstrādi (otrais posms),

pēdējais posms attiecas uz datu apmaiņas sistēmas ieviešanu (trešais posms).

3. pants

1.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē III pielikumā minētos tehniskos dokumentus un regulāri tos aktualizē. Aģentūra īsteno tehnisko dokumentu izmaiņu pārvaldības procesu, kā noteikts I pielikuma 7.5.2. iedaļā. Par šo dokumentu izstrādes gaitu tā informē Komisiju. Komisija informē dalībvalstis ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu.

2.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē I pielikuma 4.2.19. iedaļā minētās atsauces datnes un regulāri tās atjaunina. Aģentūra īsteno šo datņu izmaiņu pārvaldības procesu. Par šo dokumentu izstrādes gaitu tā informē Komisiju. Komisija informē dalībvalstis ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu.

3.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra līdz 2012. gada 31. martam sniedz ieteikumu par šīs regulas II pielikumā norādītajiem atklātajiem punktiem.

4. pants

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un Aģentūra atbalsta I pielikuma 7.2. iedaļā minēto pirmā posma uzdevumu izpildi, sniedzot funkcionālu un tehnisku informāciju un ekspertu atzinumus.

5. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 (5) 3. panta 2. punktā minētās dzelzceļa nozares Eiropas līmeņa pārstāvniecības struktūras kopā ar biļešu pārdevēju pārstāvi un Eiropas pasažieru pārstāvi izstrādā I pielikuma 7. iedaļā aprakstītās sīki izstrādātās IT specifikācijas, pārvaldības aprakstu un ģenerālplānu un vēlākais vienu gadu pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī iesniedz tos Komisijai.

6. pants

Dalībvalstis gādā, lai par šo regulu tiktu informēti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji, staciju apsaimniekotāji un biļešu pārdevēji.

7. pants

Šo regulu groza, ņemot vērā I pielikuma 7.2. iedaļā aprakstītā pirmā posma rezultātus.

8. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 64, 7.3.2008., 72. lpp.

(4)  OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.

(5)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.   IEVADS

1.1.   Tehniskā darbības joma

Šī Direktīvas 2008/57/EK 6. panta 1. punktā minētā savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (turpmāk “SITS”) attiecas uz Eiropas dzelzceļu sistēmas telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmas pasažieru pārvadājumu lietojumprogrammu elementu. Šī apakšsistēma ir iekļauta Direktīvas 2008/57/EK II pielikuma saraksta funkcionālajā iedalījumā.

1.2.   Ģeogrāfiskā darbības joma

Šīs SITS ģeogrāfiskā darbības joma ir Eiropas dzelzceļu sistēma saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 2. panta a) apakšpunktā doto definīciju.

1.3.   Šīs SITS saturs

Šīs SITS saturs ir saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 5. pantu.

Šīs SITS 4. nodaļā ir iekļauti arī īpaši ekspluatācijas un tehniskās apkopes noteikumi saistībā ar tās tehnisko un ģeogrāfisko darbības jomu.

2.   APAKŠSISTĒMAS/DARBĪBAS JOMAS DEFINĪCIJA

2.1.   Apakšsistēma

Šī SITS aptver:

a)

pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu funkcionālo apakšsistēmu;

b)

ar pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammām saistīto tehniskās apkopes apakšsistēmas daļu (t. i., datu bāžu, programmatūras, datu komunikācijas protokolu utt. izmantošanas, pārvaldības, atjaunināšanas un uzturēšanas metodes).

Tā ietver informācijas nodrošināšanu attiecībā uz šādiem elementiem:

a)

sistēmas, kas nodrošina pasažierus ar informāciju pirms brauciena un brauciena laikā;

b)

rezervēšanas un maksāšanas sistēmas;

c)

bagāžas pārvaldība;

d)

biļešu pārdošana biļešu kasēs, biļešu automātos, pa tālruni, internetā vai izmantojot citas plaši pieejamas informācijas tehnoloģijas, kā arī vilcienos;

e)

vilcienu satiksmes savienojumu un savienojumu ar citiem transporta veidiem pārvaldība.

2.1.1.   Pasažieru nodrošināšana ar informāciju pirms brauciena un brauciena laikā

Obligātā informācija, ko pasažieriem sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un/vai biļešu pārdevēji, ir norādīta Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem II pielikumā.

2.1.2.   Rezervēšanas un maksāšanas sistēmas

Informācijas apmaiņa notiek starp dažādu biļešu pārdevēju un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu rezervēšanas, biļešu pārdošanas un maksāšanas sistēmām, lai pasažieri varētu samaksāt par biļetēm, rezervācijām un papildbiļetēm attiecīgajam braucienam, kā arī par izvēlētajiem pakalpojumiem.

2.1.3.   Bagāžas pārvaldība

Pasažieriem sniedz informāciju par sūdzību iesniegšanas kārtību gadījumā, ja brauciena laikā tiek nozaudēta reģistrēta bagāža. Turklāt pasažierus informē par reģistrētas bagāžas nosūtīšanu un saņemšanu.

2.1.4.   Biļešu pārdošana biļešu kasēs, biļešu automātos, pa tālruni, internetā vai izmantojot citas plaši pieejamas informācijas tehnoloģijas

Tiek nodrošināta informācijas apmaiņa starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un biļešu pārdevējiem, lai biļešu pārdevēji varētu izsniegt biļetes, tranzīta biļetes un papildbiļetes, ja tās ir pieejamas, un veikt rezervēšanu.

2.1.5.   Vilcienu satiksmes savienojumu un savienojumu ar citiem transporta veidiem pārvaldība

Ir ierosināts standarts attiecībā uz informācijas sniegšanu citiem transporta veidiem un informācijas apmaiņu ar citiem transporta veidiem.

3.   PAMATPRASĪBAS

3.1.   Atbilstība pamatprasībām

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 4. panta 1. punktu Eiropas dzelzceļu sistēmai, apakšsistēmām un savstarpējas izmantojamības komponentiem jāatbilst pamatprasībām, kas vispārīgā veidā noteiktas direktīvas III pielikumā.

Šīs SITS 3. nodaļā minētās attiecīgās pamatprasības šīs SITS darbības jomā izpilda, nodrošinot apakšsistēmas atbilstību 4. nodaļā “Apakšsistēmas raksturojums” aprakstītajām specifikācijām.

3.2.   Ar vispārīgajām prasībām saistītie aspekti

Uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu attiecas šādas vispārīgās prasības.

3.2.1.   Drošība

Pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmai piemēro šādas ar drošību saistītas pamatprasības: Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. un 1.1.5. punktā minētās pamatprasības. Uz telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu šīs pamatprasības neattiecas.

3.2.2.   Drošums un darbgatavība

Atbilstību Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 1.2. punktā minētajai pamatprasībai nodrošina šādas iedaļas:

4.2.19. iedaļa. Dažādas atsauces datnes un datu bāzes,

4.2.21. iedaļa. Tīklošana un komunikācija.

3.2.3.   Veselības aizsardzība

Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 1.3.1. un 1.3.2. punktā minētās pamatprasības uz telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu neattiecas.

3.2.4.   Vides aizsardzība

Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4. un 1.4.5. punktā minētās pamatprasības uz telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu neattiecas.

3.2.5.   Tehniskā savietojamība

Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 1.5. punktā minētā pamatprasība uz telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu neattiecas.

3.3.   Ar pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu īpaši saistītie aspekti

Uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu attiecas šādas vispārīgās prasības.

3.3.1.   Tehniskā savietojamība

Atbilstību Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 2.7.1. punktā minētajai pamatprasībai nodrošina jo īpaši šādas iedaļas:

4.2.19. iedaļa. Dažādas atsauces datnes un datu bāzes,

4.2.21. iedaļa. Tīklošana un komunikācija.

3.3.2.   Drošums un darbgatavība

Atbilstību Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 2.7.2. punktā minētajai pamatprasībai nodrošina jo īpaši šādas iedaļas:

4.2.19. iedaļa. Dažādas atsauces datnes un datu bāzes,

4.2.21. iedaļa. Tīklošana un komunikācija.

Tomēr šī pamatprasība, jo īpaši izmantošanas metode, lai garantētu šo telemātikas lietojumprogrammu efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti, ir pamats visai SITS un neaprobežojas tikai ar iepriekš minētajām iedaļām.

3.3.3.   Veselības aizsardzība

Attiecībā uz Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 2.7.3. punktā minēto pamatprasību šajā SITS nav noteiktas prasības papildus spēkā esošajiem dalībvalstu un Eiropas noteikumiem, kas saistīti ar obligātajiem ergonomikas un veselības aizsardzības noteikumiem, kurus piemēro šo telemātikas lietojumprogrammu un lietotāju saskarnēm.

3.3.4.   Drošība

Atbilstību Direktīvas 2008/57/EK III pielikuma 2.7.4. punktā minētajai pamatprasībai nodrošina šādas iedaļas:

4.2.19. iedaļa. Dažādas atsauces datnes un datu bāzes,

4.2.21. iedaļa. Tīklošana un komunikācija.

4.   APAKŠSISTĒMAS RAKSTUROJUMS

4.1.   Ievads

Ņemot vērā visas piemērojamās pamatprasības, pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu raksturo turpmākajās iedaļās aprakstītie pamatparametri.

4.2.   Apakšsistēmas funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.2.1.   Kustības grafiku datu apmaiņa

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi apmainās ar kustības grafiku datiem.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi dara pieejamus citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, trešām personām un publiskām struktūrām kustības grafikus, kuros iekļauti turpmāk norādītie datu elementi. Šis pamatparametrs turklāt nodrošina, ka visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi sniedz precīzus un atjauninātus kustības grafiku datus.

Šā pamatparametra noteikumi attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu veiktiem pasažieru pārvadājumiem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūra ir šāda.

4.2.1.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums dara pieejamus citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un trešām personām sava kustības grafika datus

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, garantējot piekļuves tiesības visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, trešām personām un publiskām struktūrām, dara pieejamus visus sava kustības grafika datus, par kuriem tas atbild kā vienīgais pārvadātājs vai kopīgi ar citiem pārvadātājiem un kuri ir saistīti ar transporta pakalpojumiem, ko var iegādāties jebkura persona. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina, ka kustības grafika dati ir precīzi un atjaunināti. Kustības grafiku datu pieejamību nodrošina vismaz divpadsmit mēnešus pēc to derīguma termiņa beigām.

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sniedz transporta pakalpojumus kopīgi ar citiem pārvadātājiem, tas kopīgi ar visiem šiem citiem pārvadātājiem nodrošina, ka dati tā kustības grafika daļā ir precīzi un atjaunināti.

Kustības grafika datu galvenais saturs ir šāds:

vilcienu variantu galvenie principi,

vilcienu attēlojums,

dažādi iespējami darbības dienu attēlojuma veidi,

vilciena kategorija/pakalpojumu veids,

transporta pakalpojumu attiecības,

vilcieniem pievienotās pasažieru vagonu grupas,

vagonu piekabināšana/atkabināšana,

tranzīta savienojumi (savienojums uz …),

tranzīta savienojumi (pakalpojumu numura maiņa),

informācija par transporta pakalpojumiem,

pieturas ar satiksmes ierobežojumiem,

nakts vilcieni,

laika joslu šķērsošana,

cenu režīms un informācija par rezervēšanu,

informācijas sniedzējs,

rezervēšanas pakalpojumu sniedzējs,

aprīkojums pakalpojumu sniegšanai,

vilciena pieejamība (tostarp paredzētās priekšrocību sēdvietas, ratiņkrēslu vietas, universālās kupejas – sk. PRM SITS 4.2.4. iedaļu) – sk. 4.2.6.1. iedaļu,

papildpakalpojumi,

savienojumi – transporta pakalpojumu sinhronizēšana,

staciju saraksts.

Attiecībā uz transporta pakalpojumiem, kas atrodas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vienpersonīgā kontrolē, gada kustības grafiks ir pieejams vismaz divus mēnešus pirms tā stāšanās spēkā. Attiecībā uz pārējiem transporta pakalpojumiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums gādā, lai kustības grafiks būtu pieejams pēc iespējas drīzāk.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sniedz informāciju par visiem gada kustības grafika grozījumiem kustības grafika atjauninājumu sērijā vismaz septiņas dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā. Šo prasību piemēro tikai tad, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir informēts par grozījumiem vismaz septiņas dienas pirms to stāšanās spēkā.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst šādam tehniskajam dokumentam:

B.4 (sk. III pielikumu).

4.2.2.   Tarifu datu apmaiņa

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi apmainās ar tarifu datiem.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi dara pieejamus citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un trešām personām, kam ir pārdošanas tiesības, tarifu datus turpmāk noteiktajā formātā.

Šā pamatparametra noteikumi attiecas uz visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pasažieru pārvadājumu tarifiem vietējā, starptautiskā un ārvalstu tirdzniecībā.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūra ir šāda.

4.2.2.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savus tarifus dara pieejamus citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, pilnvarotām publiskām struktūrām un trešām personām, kam ir pārdošanas tiesības

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums dara pieejamus visus savus tarifus (ieskaitot braukšanas maksas tabulas), garantējot piekļuves tiesības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un trešām personām, kam tas piešķir pārdošanas tiesības saskaņā ar izplatīšanas līgumiem, kā arī pilnvarotām publiskām struktūrām. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina, ka tarifu dati ir precīzi un atjaunināti.

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sniedz transporta pakalpojumus kopīgi ar citiem pārvadātājiem, tas kopīgi ar visiem šiem citiem pārvadātājiem nodrošina, ka tarifu dati ir precīzi un atjaunināti.

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu galvenais saturs ir tāds, kā noteikts IV pielikumā.

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums dara pieejamus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un trešām personām, kam saskaņā ar izplatīšanas līgumiem ir pārdošanas tiesības, kā arī pilnvarotām publiskām struktūrām vismaz tik ilgi iepriekš, kā noteikts IV pielikumā.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija attiecībā uz starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētiem tarifu datiem atbilst šādiem tehniskajiem dokumentiem:

B.1 (sk. III pielikumu),

B.2 (sk. III pielikumu),

B.3 (sk. III pielikumu).

Vietējai tirdzniecībai paredzētu tarifu datus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums dara pieejamus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un trešām personām, kam ir pārdošanas tiesības, kā arī pilnvarotām publiskām struktūrām vismaz tikpat ilgi iepriekš kā starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datus.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija attiecībā uz vietējai tirdzniecībai paredzētu tarifu datiem atbilst tehniskajiem dokumentiem, kas jāizstrādā Aģentūrai (sk. II pielikumu).

4.2.3.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kontaktinformācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina informāciju par savu oficiālo tīmekļa vietni, kur klienti var iegūt precīzu informāciju.

Šā pamatparametra noteikumi attiecas uz visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūra ir šāda.

4.2.3.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums dara pieejamu savu kontaktinformācijas datu komplektu

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums dara pieejamu citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, Aģentūrai, trešām personām un publiskām struktūrām datu komplektu, kurā norādīts tā pārvadātāja nosaukums, pārvadātāja kods un oficiālā tīmekļa vietne. Šajā pamatparametrā minētā oficiālā tīmekļa vietne ir mašīnlasāma un atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums kopīgā struktūrvienībā sniedz pakalpojumus kopīgi ar citu/citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu/uzņēmumiem, tas pārējiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem dara pieejamu kopīgās struktūrvienības nosaukumu, pārvadātāju kodus un oficiālās tīmekļa vietnes adresi.

Kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums saskaņā ar 4.2.1.1. iedaļu citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem dara pieejamu informāciju par savu kustības grafiku, tas nodrošina, ka kustības grafika informācijā norādītais pārvadātāja nosaukums atbilst šajā datu komplektā norādītajam pārvadātāja nosaukumam. Izmaiņu gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pēc iespējas drīzāk atjaunina datu komplekta saturu.

4.2.4.   Ar pārvadāšanas nosacījumiem saistītas informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums apstrādā informāciju, kas attiecas uz pārvadāšanas nosacījumiem.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka pārvadāšanas nosacījumi ir pieejami dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē.

Šā pamatparametra noteikumi attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pasažieru pārvadājumiem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūra ir šāda.

4.2.4.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē informāciju, kas attiecas uz pārvadāšanas nosacījumiem

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē informāciju, kas attiecas uz:

dzelzceļa pasažieru vispārīgajiem pārvadāšanas nosacījumiem (GCC-CIV/PRR),

attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pārvadāšanas nosacījumiem,

saiti uz Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem,

pieņemamajiem maksāšanas līdzekļiem,

pārdošanas un pēcpārdošanas nosacījumiem, jo īpaši attiecībā uz biļešu apmaiņu un biļešu cenas atlīdzinājumu,

sūdzību iesniegšanas kārtību,

un uzņēmums publicē šo informāciju vismaz savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm, kurās ņemtas vērā vājdzirdīgu un/vai vājredzīgu personu vajadzības.

Attiecībā uz pirmo publikāciju šo procedūru īsteno vēlākais sešus mēnešus pēc šīs SITS stāšanās spēkā. Šīs informācijas grozījumus publicē vismaz sešas dienas pirms to stāšanās spēkā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums norāda punktus, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju ir veikti grozījumi. Veicot grozījumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savā oficiālajā tīmekļa vietnē vienmēr atstāj arī informācijas iepriekšējo versiju.

4.2.5.   Ar reģistrētas bagāžas pārvadāšanu saistītas informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina informāciju par reģistrētas bagāžas pārvadāšanu, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums šo pakalpojumu nepiedāvā, tas nodrošina informāciju par to, ka pakalpojums nav pieejams.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka pasažieriem ir pieejama informācija par reģistrētas bagāžas pārvadāšanu.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūra ir šāda.

4.2.5.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē reģistrētas bagāžas pārvadāšanas nosacījumus

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pasažieru zināšanai publicē reģistrētas bagāžas pārvadāšanas nosacījumus, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums šo pakalpojumu nepiedāvā, tas publicē attiecīgu informāciju. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē šo informāciju vismaz savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm, kurās ņemtas vērā vājdzirdīgu un/vai vājredzīgu personu vajadzības.

Attiecībā uz pirmo publikāciju šo procedūru īsteno vēlākais sešus mēnešus pēc šīs SITS stāšanās spēkā. Šīs informācijas grozījumus publicē vismaz sešas dienas pirms to stāšanās spēkā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums norāda punktus, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju ir veikti grozījumi. Veicot grozījumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savā oficiālajā tīmekļa vietnē atstāj arī informācijas iepriekšējo versiju.

4.2.6.   Tādas informācijas apstrāde, kas attiecas uz personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu un palīdzību šīm personām

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, biļešu pārdevējiem un/vai staciju apsaimniekotājiem jānodrošina informācija par personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu un palīdzību šīm personām.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka pasažieriem ir pieejama informācija par personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu un palīdzību šīm personām. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmanto IT komunikāciju, lai tam varētu nosūtīt pieprasījumu par palīdzības pieejamību/rezervēšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, sistēma, kurai pieprasījums adresēts, spēj apstrādāt ziņojumus vismaz saskaņā ar tehniskajā dokumentā B.10 (sk. III pielikumu) norādīto protokolu. Turklāt sistēma izsniedz palīdzības rezervācijas apstiprinājuma numuru – tas ir būtiski, lai klientam/pasažierim būtu garantija un pārliecība, ka palīdzība tiks sniegta, un lai nodrošinātu kontroli un atbildību par palīdzības sniegšanu. Ziņojumos ir visa vajadzīgā informācija, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, biļešu pārdevēji un/vai staciju apsaimniekotāji personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu izsniegt palīdzības rezervācijas apstiprinājuma numuru (katram braucienam un katrai vilciena atiešanai un pienākšanai).

Šā pamatparametra noteikumus piemēro šādi: noteikumus par tādas informācijas apstrādi, kas attiecas uz personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu, piemēro dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pasažieru pārvadājumiem. Šā pamatparametra noteikumus, kas attiecas uz elektroniskiem pieprasījumiem/apstiprinājumiem, piemēro, ja pieprasījuma sūtītājs un adresāts ir noslēguši līgumu.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.6.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē informāciju par dzelzceļa pakalpojumu pieejamību un par ritošā sastāva pieejamības nosacījumiem

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē šādu informāciju:

to vilcienu tipi/numuri un/vai to līniju numuri (ja vilciena numurs nav publiski pieejams), kur ir pieejams personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām paredzēts aprīkojums,

personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām paredzētā aprīkojuma veidi un minimālais skaits iepriekš minētajos vilcienos parastos ekspluatācijas apstākļos (piemēram, ratiņkrēslu vietas, personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām paredzētas guļvietas, tualetes, sēdvietu izvietojums),

palīdzības pieprasīšanas kārtība iekāpšanai vilcienā un izkāpšanai no tā (tostarp iepriekšējas paziņošanas termiņš, palīdzības biroja adrese, e-pasta adrese, darbalaiks un tālruņa numurs) saskaņā ar 24. pantu Regulā par pasažieru tiesībām,

ratiņkrēsla maksimāli atļautie izmēri un svars (ieskaitot personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām svaru),

pavadošo personu un/vai dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumi,

piekļuves nosacījumi stacijas ēkai un peroniem, norādot, vai stacija ir klasificēta kā pieejama personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un vai tajā ir darbinieki, kas var nodrošināt atbalstu šādām personām,

un uzņēmums publicē šo informāciju vismaz savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm, kurās ņemtas vērā vājdzirdīgu un/vai vājredzīgu personu vajadzības.

Attiecībā uz pirmo publikāciju šo procedūru īsteno vēlākais sešus mēnešus pēc šīs SITS stāšanās spēkā. Šīs informācijas grozījumus publicē vismaz sešas dienas pirms to stāšanās spēkā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums norāda punktus, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju ir veikti grozījumi. Veicot grozījumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savā oficiālajā tīmekļa vietnē vienmēr atstāj arī informācijas iepriekšējo versiju.

4.2.6.2.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs sūta adresāta sistēmai vai sistēmām pieprasījumu par palīdzības pieejamību/rezervēšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs izmanto IT komunikāciju, lai nosūtītu pieprasījumu par palīdzības pieejamību/rezervēšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, pieprasījumam jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem.

Palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām var rezervēt, ja iesaistītie pārvadātāji un izplatītāji ir noslēguši komerciālu līgumu. Šādā līgumā var paredzēt maksu, tehniskus un drošības standartus, īpašus ierobežojumus attiecībā uz vilcieniem, atiešanas/galamērķa stacijām, tarifiem, pārdošanas kanāliem utt.

Ja iesaistītās personas ir noslēgušas līgumu, izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu, nosūta adresāta sistēmai pieprasījuma ziņojumus par norādītā palīdzības veida pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie pieprasījuma ziņojumu veidi ir šādi:

pieejamības pieprasījums,

rezervācijas pieprasījums,

daļējas anulēšanas pieprasījums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījums.

Šo procedūru īsteno pēc tam, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai biļešu pārdevēja sistēmai ir nodots klienta pieprasījums.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

vai nu tehniskajā dokumentā B.10 (sk. III pielikumu) noteiktajiem elementiem – šajā gadījumā visām adresātu sistēmām jāspēj saprast pieprasījumu un atbildēt,

vai citādi noteiktiem standartiem – šajā gadījumā adresāta sistēmai jāspēj saprast pieprasījumu un atbildēt tikai tad, ja ir īpašs līgums ar sistēmu, kas sūta pieprasījumu.

4.2.6.3.   Adresāta sistēma sūta atbildes ziņojumu par palīdzības pieejamību/rezervēšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmanto IT komunikāciju, lai nosūtītu atbildes ziņojumu par palīdzības pieejamību/rezervēšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tas ievēro šīs procedūras noteikumus un nosacījumus.

Ja pieprasījums par palīdzības rezervēšanu personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir pareizi formulēts saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru, adresāta sistēma nosūta sistēmai, kas sūta pieprasījumu, atbildes ziņojumu par pieprasītā palīdzības veida pieejamību/rezervēšanas iespējām.

Galvenie rezervācijas atbildes ziņojumu veidi ir šādi:

atbilde par pieejamību,

rezervācijas pieprasījuma apstiprinājums,

daļējas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

negatīva atbilde.

Šo procedūru īsteno, atbildot uz ienākošu pieprasījumu, ko saņem sistēma, kurai tas nosūtīts saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

vai nu tehniskajā dokumentā B.10 (sk. III pielikumu) noteiktajiem elementiem,

vai citādi noteiktiem standartiem

saskaņā ar protokolu, kuru izmanto sistēma, kas sūta pieprasījumu.

4.2.7.   Ar velosipēdu pārvadāšanu saistītas informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina informāciju, kas attiecas uz velosipēdu pārvadāšanu.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka pasažieriem ir pieejama informācija par velosipēdu pārvadāšanu. Apstiprināšanas sistēma spēj apstrādāt vismaz ziņojumus saskaņā ar tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) norādīto protokolu.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro šādi: noteikumus par tādas informācijas apstrādi, kas attiecas uz velosipēdu pārvadāšanu, piemēro to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pasažieru pārvadājumiem, kuri piedāvā velosipēdu pārvadāšanas pakalpojumus. Šā pamatparametra noteikumus, kas attiecas uz elektroniskiem pieprasījumiem/apstiprinājumiem, piemēro, ja pieprasījuma sūtītājs un apstiprinātājs ir noslēguši pakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru minētos pārvadāšanas pakalpojumus var rezervēt vai to rezervēšana ir obligāta.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.7.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē velosipēdu pārvadāšanas nosacījumus

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pasažieru zināšanai publicē velosipēdu pārvadāšanas nosacījumus, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē šo informāciju vismaz savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm, kurās ņemtas vērā vājdzirdīgu un/vai vājredzīgu personu vajadzības. Nosacījumos norāda vismaz šādu informāciju:

to vilcienu tipi/numuri vai to līniju numuri (ja vilciena numurs nav publiski pieejams), kur ir iespējams pārvadāt velosipēdus,

īpaši laiki/periodi, kad velosipēdu pārvadāšana ir atļauta,

velosipēdu pārvadāšanas maksa,

iespēja vai prasība īpaši rezervēt velosipēda glabāšanas vietu vilcienā (tostarp iepriekšējas paziņošanas termiņš, biroja darbalaiks, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs).

Šos nosacījumus pirmo reizi publicē vēlākais sešus mēnešus pēc šīs SITS stāšanās spēkā. Šīs informācijas grozījumus publicē vismaz sešas dienas pirms to stāšanās spēkā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums norāda punktus, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju ir veikti grozījumi. Veicot grozījumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savā oficiālajā tīmekļa vietnē vienmēr atstāj arī informācijas iepriekšējo versiju.

4.2.7.2.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs sūta rezervācijas apstiprināšanas sistēmai pieprasījumu par velosipēdu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu

Rezervāciju var veikt, ja iesaistītie pārvadātāji un izplatītāji ir noslēguši komerciālu līgumu. Šādā līgumā var paredzēt maksu, tehniskus un drošības standartus, īpašus ierobežojumus attiecībā uz vilcieniem, atiešanas/galamērķa stacijām, tarifiem, pārdošanas kanāliem utt.

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs izmanto IT komunikāciju, lai nosūtītu pieprasījumu par velosipēdu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu, komunikācija atbilst šīs procedūras prasībām.

Ja iesaistītās personas ir noslēgušas līgumu, izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu, nosūta apstiprināšanas sistēmai konkrētus pieprasījuma ziņojumus par velosipēdu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie rezervācijas pieprasījuma ziņojumu veidi ir šādi:

pieejamības pieprasījums,

rezervācijas pieprasījums,

daļējas anulēšanas pieprasījums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījums.

Šo procedūru īsteno pēc tam, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēmai ir nosūtīts klienta pieprasījums.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

vai nu tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) izmantotajām definīcijām – šajā gadījumā visas apstiprināšanas sistēmas spēj saprast pieprasījumu un atbildēt,

vai citādi noteiktiem standartiem – šajā gadījumā apstiprināšanas sistēma spēj saprast pieprasījumu un atbildēt tikai tad, ja ir īpašs līgums ar izplatīšanas sistēmu, kas sūta pieprasījumu.

4.2.7.3.   Rezervācijas apstiprināšanas sistēma sūta atbildes ziņojumu par velosipēdu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmanto IT komunikāciju, lai nosūtītu atbildes ziņojumu par velosipēdu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu, tas ievēro attiecīgos šīs procedūras norādījumus.

Ja pieprasījums par vietu rezervēšanu velosipēdiem ir pareizi formulēts saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru, apstiprināšanas sistēma nosūta izplatīšanas sistēmai, kas sūta pieprasījumu, atbildes ziņojumu par pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie rezervācijas atbildes ziņojumu veidi ir šādi:

atbilde par pieejamību,

rezervācijas pieprasījuma apstiprinājums,

daļējas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

negatīva atbilde.

Šo procedūru īsteno, atbildot uz ienākošu pieprasījumu, ko saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru saņem apstiprināšanas sistēma.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) iekļautajai informācijai,

vai citādi noteiktiem standartiem

saskaņā ar protokolu, kuru izmanto izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu.

4.2.8.   Ar vieglo automobiļu pārvadāšanu saistītas informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodrošina informāciju, kas attiecas uz vieglo automobiļu/motociklu pārvadāšanu (turpmāk apzīmējums “vieglie automobiļi” ietver arī motociklus), ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka pasažieriem ir pieejama informācija par vieglo automobiļu pārvadāšanu. Apstiprināšanas sistēma spēj apstrādāt vismaz ziņojumus saskaņā ar tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) norādīto protokolu.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro šādi: noteikumus par tādas informācijas apstrādi, kas attiecas uz vieglo automobiļu pārvadāšanu, piemēro to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pasažieru pārvadājumiem, kuri piedāvā vieglo automobiļu pārvadāšanas pakalpojumus. Šā pamatparametra noteikumus, kas attiecas uz elektroniskiem pieprasījumiem/apstiprinājumiem, piemēro, ja pieprasījuma sūtītājs un apstiprinātājs ir noslēguši pakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru minētos pārvadāšanas pakalpojumus var rezervēt vai to rezervēšana ir obligāta.

Šo pamatparametru piemēro šādi.

4.2.8.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē vieglo automobiļu pārvadāšanas nosacījumus

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums informē pasažierus par vieglo automobiļu pārvadāšanas nosacījumiem, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums publicē šo informāciju vismaz savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm, kurās ņemtas vērā vājdzirdīgu un/vai vājredzīgu personu vajadzības.

Nosacījumos norāda vismaz šādu informāciju:

to vilcienu tipi/numuri, kuros ir iespējams pārvadāt vieglos automobiļus,

īpaši laiki/periodi, kad vieglo automobiļu pārvadāšana ir atļauta,

vieglo automobiļu pārvadāšanas standarta maksa (ieskaitot maksu par pasažieru vietām, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums piedāvā vietas pasažieriem),

konkrēta adrese un laiks vieglo automobiļu iekraušanai vilcienā,

konkrēta adrese un laiks attiecībā uz vilciena pienākšanu galamērķa stacijā,

vieglo automobiļu izmēri, svars un citi pārvadāšanas ierobežojumi.

Šos nosacījumus pirmo reizi publicē vēlākais sešus mēnešus pēc šīs SITS stāšanās spēkā. Šīs informācijas grozījumus publicē vismaz sešas dienas pirms to stāšanās spēkā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums norāda punktus, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju ir veikti grozījumi. Veicot grozījumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savā oficiālajā tīmekļa vietnē vienmēr atstāj arī informācijas iepriekšējo versiju.

4.2.8.2.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs sūta rezervēšanas sistēmai pieprasījumu par vieglo automobiļu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu

Rezervāciju var veikt, ja iesaistītie pārvadātāji un izplatītāji ir noslēguši komerciālu līgumu. Šādā līgumā var paredzēt maksu, tehniskus un drošības standartus, īpašus ierobežojumus attiecībā uz vilcieniem, atiešanas/galamērķa stacijām, tarifiem, pārdošanas kanāliem utt.

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs izmanto IT komunikāciju, lai nosūtītu pieprasījumu par vieglo automobiļu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu, komunikācija atbilst šīs procedūras noteikumiem.

Ja iesaistītās personas ir noslēgušas līgumu, izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu, nosūta apstiprināšanas sistēmai konkrētus pieprasījuma ziņojumus par vieglo automobiļu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie rezervācijas pieprasījuma ziņojumu veidi ir šādi:

pieejamības pieprasījums,

rezervācijas pieprasījums,

daļējas anulēšanas pieprasījums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījums.

Šo procedūru īsteno pēc tam, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēmai ir nosūtīts klienta pieprasījums.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

vai nu tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) noteiktajiem elementiem – šajā gadījumā visas apstiprināšanas sistēmas spēj saprast pieprasījumu un atbildēt,

vai citādi noteiktiem standartiem – šajā gadījumā apstiprināšanas sistēma spēj saprast pieprasījumu un atbildēt tikai tad, ja ir īpašs līgums ar izplatīšanas sistēmu, kas sūta pieprasījumu.

4.2.8.3.   Rezervācijas apstiprināšanas sistēma sūta atbildes ziņojumu par vieglo automobiļu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmanto IT komunikāciju, lai nosūtītu atbildes ziņojumu par vieglo automobiļu pārvadāšanas pieejamību/rezervēšanu, tas ievēro noteikumus, kas attiecas uz šo procedūru.

Ja vieglo automobiļu pārvadāšanas rezervācijas pieprasījums ir pareizi formulēts saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru, apstiprināšanas sistēma nosūta izplatīšanas sistēmai, kas sūta pieprasījumu, atbildes ziņojumu par pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie rezervācijas atbildes ziņojumu veidi ir šādi:

atbilde par pieejamību,

rezervācijas pieprasījuma apstiprinājums,

daļējas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

negatīva atbilde.

Šo procedūru īsteno, atbildot uz ienākošu pieprasījumu, ko saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru saņem apstiprināšanas sistēma.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) noteiktajiem elementiem,

vai citādi noteiktiem standartiem

saskaņā ar protokolu, kuru izmanto izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu.

4.2.9.   Ar vietu pieejamību/rezervēšanu saistītās informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi rezervē vietas pasažieriem. Visas dažādās vietas (piemēram, sēdvietas, vietas kupejās un guļamvagonos, priekšrocību sēdvietas, ratiņkrēslu vietas, universālās kupejas (sk. PRM SITS 4.2.4. iedaļu)) turpmāk apzīmē ar vārdu “vietas”, ja nav nepieciešama konkrētāka informācija. Rezervēšana velosipēdu, vieglo automobiļu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai ir aprakstīta atsevišķiem pamatparametriem veltītās atsevišķās iedaļās.

Vietu rezervēšana var būt vienkārši vietu pasūtīšana papildus pārvadājuma līgumam vai daļa no apvienotas transakcijas, kas ietver tiklab vietu rezervēšanu, kā pārvadājuma līgumu.

Šis pamatparametrs nodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas izsniedz rezervācijas, un tie, kuri rezervācijas apstiprina, apmainās ar attiecīgo informāciju par vietu pieejamību un rezervēšanas iespējām. Apstiprināšanas sistēma spēj apstrādāt vismaz ziņojumus saskaņā ar tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) norādīto protokolu.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro, ja pieprasījuma sūtītājs un apstiprinātājs ir noslēguši līgumu par pakalpojumiem, kurus var rezervēt vai kuru rezervēšana ir obligāta.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.9.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs sūta rezervācijas apstiprināšanas sistēmai pieprasījumu par vietu pieejamību/rezervēšanu

Rezervāciju var veikt, ja iesaistītie pārvadātāji un izplatītāji ir noslēguši komerciālu līgumu. Šādā līgumā var paredzēt maksu, tehniskus un drošības standartus, īpašus ierobežojumus attiecībā uz vilcieniem, atiešanas/galamērķa stacijām, tarifiem, pārdošanas kanāliem utt.

Ja iesaistītās personas ir noslēgušas līgumu, izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu, nosūta apstiprināšanas sistēmai pieprasījuma ziņojumus par konkrētā veida vietu pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie rezervācijas pieprasījuma ziņojumu veidi ir šādi:

pieejamības pieprasījums,

rezervācijas pieprasījums,

daļējas anulēšanas pieprasījums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījums.

Šo procedūru īsteno pēc tam, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēmai ir nosūtīts klienta pieprasījums.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

vai nu tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) noteiktajiem elementiem – šajā gadījumā visas apstiprināšanas sistēmas spēj saprast pieprasījumu un atbildēt,

vai citādi noteiktiem standartiem – šajā gadījumā apstiprināšanas sistēma spēj saprast pieprasījumu un atbildēt tikai tad, ja ir īpašs līgums ar izplatīšanas sistēmu, kas sūta pieprasījumu.

4.2.9.2.   Rezervācijas apstiprināšanas sistēma sūta atbildes ziņojumu par vietu pieejamību/rezervēšanu

Ja vietu rezervācijas pieprasījums ir pienācīgi formulēts saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru, apstiprināšanas sistēma nosūta izplatīšanas sistēmai, kas sūta pieprasījumu, atbildes ziņojumu par vietu pieejamību/rezervēšanas iespējām attiecīgajā vilcienā.

Galvenie rezervācijas atbildes ziņojumu veidi ir šādi:

atbilde par pieejamību,

rezervācijas pieprasījuma apstiprinājums,

daļējas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

pilnīgas anulēšanas pieprasījuma apstiprinājums,

aizvietošanas priekšlikums,

negatīva atbilde.

Šo procedūru īsteno, atbildot uz ienākošu pieprasījumu, ko saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru saņem apstiprināšanas sistēma.

Datu elementi un ziņojuma informācijas saturs, ko izmanto saistību izpildei, atbilst:

tehniskajā dokumentā B.5 (sk. III pielikumu) noteiktajiem elementiem,

vai citādi noteiktiem standartiem

saskaņā ar protokolu, kuru izmanto izplatīšanas sistēma, kas sūta pieprasījumu.

4.2.10.   Ar produktu izplatīšanu saistītas drošības informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas apstiprina rezervācijas, sniedz savu produktu izplatīšanai vajadzīgo drošības informāciju.

Šim pamatparametram jānodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas apstiprina rezervācijas, noteiktajā laikā sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un pasažieriem vajadzīgo drošības informāciju un atsauces attiecībā uz dažādiem biļešu veidiem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.10.1.   Apstiprināšanas sistēma ģenerē elektroniski nosūtāmu drošības informāciju

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izsniedz CIV līguma noteikumiem atbilstošas biļetes/rezervācijas, dzelzceļa biļešu kases/aģentūras/mazumtirdzniecības uzņēmuma darbinieki vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēma ģenerē biļetē/rezervācijā norādāmo drošības informāciju.

Šo procedūru īsteno, tiklīdz dati par rezervācijas statusu un pārdošanas transakciju ir veiksmīgi nosūtīti attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēmai.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst:

ar produktu izplatīšanu saistītas drošības informācijas apstrādes standartam, kura izstrāde vēl turpinās. Tāpēc tas iekļauts II pielikuma sarakstā kā atklāts punkts.

4.2.10.2.   Apstiprināšanas sistēma ģenerē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam elektroniski nosūtāmu atsauces numuru

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izsniedz CIV līguma noteikumiem atbilstošas biļetes/rezervācijas, dzelzceļa biļešu kases/aģentūras/mazumtirdzniecības uzņēmuma darbinieki vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēma ģenerē biļetes/rezervācijas saņemšanai nepieciešamo atsauces numuru un visu ar biļeti saistīto informāciju ievada savā izplatīšanas sistēmā.

Šo procedūru īsteno, tiklīdz dati par rezervācijas statusu un pārdošanas transakciju ir veiksmīgi nosūtīti attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēmai.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst

ar produktu izplatīšanu saistītas drošības informācijas apstrādes standartam, kura izstrāde vēl turpinās. Tāpēc tas iekļauts II pielikuma sarakstā kā atklāts punkts.

4.2.10.3.   Apstiprināšanas sistēma ģenerē pasažierim elektroniski nosūtāmu atsauces numuru

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izsniedz CIV līguma noteikumiem atbilstošas biļetes/rezervācijas, dzelzceļa biļešu kases/aģentūras/mazumtirdzniecības uzņēmuma darbinieki vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēma ģenerē atsauces numuru un ieraksta to biļetē/rezervācijā.

Šo procedūru īsteno, tiklīdz dati par rezervācijas statusu un pārdošanas transakciju ir veiksmīgi nosūtīti attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izplatīšanas sistēmai.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst:

ar produktu izplatīšanu saistītas drošības informācijas apstrādes standartam, kura izstrāde vēl turpinās. Tāpēc tas iekļauts II pielikuma sarakstā kā atklāts punkts.

4.2.11.   Nopirktā produkta piegāde klientam (realizācija)

Šis pamatparametrs nosaka visas iespējamās tiešās un netiešās realizācijas metodes, kas ir saistītas ar biļetēm un/vai rezervācijām un ar realizācijas līdzekļu veidu (piemēram, realizācija papīra formātā).

Šis pamatparametrs nodrošina, ka biļešu izsniedzējs vai pārdevējs izsniedz biļetes saskaņā ar standartiem, kas nodrošina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu sadarbspēju. Biļešu izsniegšanai starptautiskajā un ārvalstu tirdzniecībā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi izmanto vismaz vienu no realizācijas veidiem, kas minēti 4.2.11.1. iedaļā “Tiešā realizācija starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai” un 4.2.11.2. iedaļā “Netiešā realizācija starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai”.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro vismaz attiecībā uz tarifiem starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai.

4.2.11.1.   Tiešā realizācija starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai

Šī procedūra ir alternatīva 4.2.11.2. iedaļā “Netiešā realizācija starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai” aprakstītajai procedūrai.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pieņem biļetes vismaz saskaņā ar tehniskajā dokumentā B.6 (sk. III pielikumu) izmantoto definīciju, izņemot šādus gadījumus – biļete neatbilst attiecīgajam braucienam, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir pamatots iemesls aizdomām par krāpšanu un biļeti neizmanto saskaņā ar 4.2.4. iedaļā aprakstītajiem pārvadāšanas nosacījumiem.

Galvenie izsniedzamo biļešu veidi ir norādīti III pielikumā minētajā tehniskajā dokumentā B.6:

biļete un rezervācija,

tikai biļete,

tikai rezervācija,

papildbiļetes,

augstākas tarifu klases biļete,

maršruta grozījumi,

iekāpšanas karte,

īpaša braukšanas maksa saistībā ar valsts dzelzceļa braukšanas kartēm,

grupas brauciena biļete,

dažādu veidu starptautiskās dzelzceļa braukšanas kartes,

transportlīdzekļa pavadītāja kupons,

ceļojuma talons kompensācijas saņemšanai.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst šādiem tehniskajiem dokumentiem:

B.6 (sk. III pielikumu).

4.2.11.2.   Netiešā realizācija starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai

Šī procedūra ir alternatīva 4.2.11.1. iedaļā “Tiešā realizācija starptautiskajai un ārvalstu tirdzniecībai” aprakstītajai procedūrai.

Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pārdod biļetes, izmantojot kādu no turpmāk minētajām netiešās realizācijas metodēm, tam jāizmanto šādi standarti:

CIV līguma noteikumiem atbilstoša elektroniska piegāde (biļešu izsniegšana stacijā - Ticket On Departure),

CIV līguma noteikumiem atbilstošs rezervācijas apstiprināšanas numuru saraksts (Manifest On List),

CIV līguma noteikumiem atbilstoša A4 formāta biļete, ko piegādā pa elektronisko pastu.

Galvenie izsniedzamo biļešu veidi saskaņā ar šo procedūru ir šādi:

atvērtā tipa biļete (tikai brauciens),

atvērtā tipa biļete + rezervācija (brauciens un rezervācija),

atvērtā tipa biļete + papildbiļete (brauciens un papildbiļete),

atvērtā tipa biļete + rezervācija + papildbiļete (brauciens, rezervācija un papildbiļete),

standarta cenas biļete (brauciens un rezervācija).

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst šādiem tehniskajiem dokumentiem:

B.6 (sk. III pielikumu),

B.7 (sk. III pielikumu),

Eiropas standartam “Biļešu izsniegšana stacijā” (Ticket On Departure) un Eiropas standartam “Rezervāciju apstiprināšanas numuru saraksts” (Manifest On List), kuru izstrāde vēl turpinās. Tāpēc tas iekļauts II pielikuma sarakstā kā atklāts punkts.

4.2.11.3.   Tiešā realizācija vietējai tirdzniecībai

Šis ir atklāts punkts (sk. II pielikumu).

4.2.11.4.   Netiešā realizācija vietējai tirdzniecībai

Šis ir atklāts punkts (sk. II pielikumu).

4.2.12.   Stacijas zonā sniedzamās informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā staciju apsaimniekotāji stacijas zonā sniedz klientiem informāciju par vilcienu kustību.

Šos noteikumus piemēro tikai tad, ja balss paziņojumu un/vai displeju sistēmas ir atjauninātas, ievērojami modernizētas vai ierīkotas no jauna.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro vismaz attiecībā uz stacijām, kurās apstājas starptautiskās satiksmes vilcieni.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.12.1.   Stacijas apsaimniekotājs informē klientus stacijā

Attiecībā uz vilcienu atiešanu staciju apsaimniekotāji klientiem stacijās sniedz šādu informāciju par atejošiem vilcieniem:

vilciena tips un/vai numurs,

galamērķa stacija(-as),

attiecīgos gadījumos – pieturas maršrutā esošajās stacijās,

perons vai sliežu ceļš,

ieplānotais atiešanas laiks.

Ja šajā informācijā attiecībā uz atejošiem vilcieniem rodas novirzes, staciju apsaimniekotāji stacijās sniedz vismaz šādu informāciju:

vilciena tips un/vai numurs,

galamērķa stacija(-as),

ieplānotais atiešanas laiks,

novirze no grafika.

Attiecībā uz pienākošiem vilcieniem staciju apsaimniekotāji sniedz vismaz šādu informāciju:

atiešanas stacija(-as),

ierašanās laiks galastacijā,

vilciena tips un/vai numurs,

pienākšanas perons vai sliežu ceļš.

Ja attiecībā uz pienākošiem vilcieniem rodas novirzes, staciju apsaimniekotāji sniedz vismaz šādu informāciju:

vilciena tips un/vai numurs,

atiešanas stacija(-as),

ieplānotais ierašanās laiks,

novirze no grafika.

Novirzes no grafika var būt šādas:

būtiska kavēšanās,

perona vai sliežu ceļa maiņa,

vilciena pilnīga vai daļēja atcelšana,

vilciena maršruta maiņa.

Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un/vai infrastruktūras pārvaldītājiem, staciju apsaimniekotāji lemj par:

informācijas sistēmas veidu (displeju un/vai balss paziņojumu sistēma),

informācijas sniegšanas laiku,

informācijas sistēmas ierīkošanas vietu stacijā.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un/vai infrastruktūras pārvaldītāji saskaņā ar līgumu savlaicīgi informē staciju apsaimniekotājus par novirzēm.

4.2.13.   Ritekļu zonā sniedzamās informācijas apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ritekļu zonā sniedz informāciju par vilcienu kustību.

Šos noteikumus piemēro jaunam, atjauninātam vai modernizētam ritošajam sastāvam, kura informācijas sistēmas (balss paziņojumu un/vai displeju sistēmas) ir atjauninātas vai ierīkotas no jauna.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro vismaz attiecībā uz starptautiskās satiksmes vilcieniem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.13.1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums informē vilciena pasažierus

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sniedz vilciena pasažieriem šādu informāciju:

atiešanas stacijā un galvenajās pieturās maršrutā esošajās stacijās:

vilciena tips un/vai numurs,

galamērķa stacija(-as),

ja tas ir lietderīgi – pieturas maršrutā esošajās stacijās,

būtiska kavēšanās,

kavēšanās iemesli, ja tie ir zināmi.

Pirms visām pieturām maršrutā esošajās stacijās:

nākamā pietura (stacijas nosaukums).

Pirms ierašanās lielā maršrutā esošajā stacijā un galamērķa stacijā:

nākamā pietura (stacijas nosaukums),

ieplānotais ierašanās laiks,

paredzamais ierašanās laiks un/vai cita informācija par kavēšanos,

nākamie galvenie savienojumi (pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma ieskatiem).

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums lemj par:

informācijas sistēmas veidu (displeju un/vai balss paziņojumu sistēma),

informācijas sniegšanas laiku,

informēšanas ierīču uzstādīšanas vietu vilcienā.

4.2.14.   Vilciena sagatavošana

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jāinformē infrastruktūras pārvaldītājs par to, ka vilciens ir gatavs piekļūšanai tīklam, ja ir veikti visi OPE SITS 4.2.3.3. iedaļā noteiktie vilciena atiešanas sagatavošanas darbi vai ir mainīts vilciena numurs.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vilcieniem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.14.1.   Ziņojums “Vilciens gatavs” attiecībā uz visiem vilcieniem

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sūta infrastruktūras pārvaldītājam ziņojumu “Vilciens gatavs” vienmēr, kad vilciens pirmo reizi ir gatavs piekļūšanai tīklam, izņemot gadījumus, kad infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar valsts noteikumiem par ziņojumu “Vilciens gatavs” atzīst kustības grafiku. Tādā gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pēc iespējas drīzāk paziņo infrastruktūras pārvaldītājam un attiecīgos gadījumos stacijas apsaimniekotājam, ja vilciens nav gatavs.

Ziņojumā ir vismaz šāda informācija:

vilciena un/vai ceļa numurs,

norāde “Vilciens gatavs”, kas norāda, ka vilciens ir sagatavots un ir gatavs kursēt.

Citu informāciju kā, piemēram:

ceļā došanās punktu un laiku, kuram ceļš pieprasīts,

ceļa galamērķa punktu un laiku, kurā piedāvātajam vilcienam jāierodas galamērķī,

var nosūtīt ar šo pašu ziņojumu.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “Vilciens gatavs” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.15.   Vilciena kustības informācija un prognoze

Šis pamatparametrs nosaka vilciena kustības informāciju un vilciena kustības prognozi. Tam jānosaka, kā jānorit infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kā arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma un stacijas apsaimniekotāja dialogam, lai apmainītos ar vilciena kustības informāciju un vilciena kustības prognozēm.

Šis pamatparametrs nosaka, kā infrastruktūras pārvaldītājam noteiktā laikā jānosūta vilciena kustības informācija dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam un nākamajam blakus esošajam infrastruktūras pārvaldītājam, kas ir iesaistīts vilciena ekspluatācijā.

Vilciena kustības informācija nodrošina informāciju par vilciena pašreizējo statusu līgumā paredzētos saskaņotos atskaites punktos.

Vilciena kustības prognozi izmanto, lai nodrošinātu informāciju par paredzamo laiku līgumā paredzētos saskaņotos prognozes punktos. Šo ziņojumu infrastruktūras pārvaldītājs sūta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam un blakus esošajam infrastruktūras pārvaldītājam, kas ir iesaistīts vilciena kustībā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un/vai infrastruktūras pārvaldītāji saskaņā ar līgumu noteiktā laikā sūta vilciena kustības prognozes informāciju stacijas apsaimniekotājam.

Vilciena kustības atskaites punkti ir norādīti ceļa līgumā.

Šis pamatparametrs apraksta ziņojuma saturu, bet nenosaka vilciena kustības prognozes ģenerēšanas procedūru.

Šā pamatparametra noteikumi attiecas uz visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vilcieniem.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.15.1.   Ziņojums “Vilciena kustības informācija” attiecībā uz visiem vilcieniem

Infrastruktūras pārvaldītājs sūta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ziņojumu “Vilciena kustības informācija”. Šo procedūru īsteno, tiklīdz vilciens sasniedz līgumā paredzētus saskaņotus atskaites punktus, kuros jāsniedz vilciena kustības informācija. Saskaņots atskaites punkts cita starpā var būt nodošanas punkts, stacija vai vilciena galamērķis.

Ziņojumā ir vismaz šāda informācija:

vilciena un/vai ceļa numurs (vilciena ID),

ieplānotais laiks un faktiskais laiks saskaņotajā atskaites punktā,

atskaites punkta identifikācija,

vilciena statuss atskaites punktā (ierašanās, atiešana, garāmbraukšana, atiešana no sākuma stacijas, ierašanās galamērķī).

Citu informāciju, kā piemēram:

rezervētā ieplānotā laika delta novirzi (minūtēs),

ja zināms – kavēšanās iemeslu,

var nosūtīt ar šo pašu ziņojumu.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “TrainRunningInformationMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.15.2.   Ziņojums “Vilciena kustības prognoze” attiecībā uz visiem vilcieniem

Infrastruktūras pārvaldītājs sūta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ziņojumu “Vilciena kustības prognoze”.

Šo procedūru īsteno, tiklīdz vilciens sasniedz līgumā paredzētus saskaņotus atskaites punktus, kuros jāsniedz prognoze. Saskaņots prognozes punkts cita starpā var būt nodošanas punkts vai stacija. Vilciena kustības prognozi var sūtīt arī pirms vilciena kustības sākuma. Attiecībā uz papildu kavēšanos starp diviem atskaites punktiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam un infrastruktūras pārvaldītājam līgumā jānosaka robežvērtība, kuru pārsniedzot jāsūta sākotnēja vai jauna prognoze. Ja kavēšanās ilgums nav zināms, infrastruktūras pārvaldītājs sūta ziņojumu “Pakalpojuma pārtraukums” (sk. 4.2.16. iedaļu “Pakalpojuma pārtraukuma informācija”).

Ziņojumā “Vilciena kustības prognoze” jānorāda prognozētais laiks saskaņotos prognozes punktos.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un/vai infrastruktūras pārvaldītāji saskaņā ar līgumu noteiktā laikā sūta vilciena kustības prognozes informāciju stacijas apsaimniekotājam.

Šo ziņojumu infrastruktūras pārvaldītājs sūta nākamajam blakus esošajam infrastruktūras pārvaldītājam, kas ir iesaistīts vilciena kustībā.

Ziņojumā ir vismaz šāda informācija:

vilciena un/vai ceļa numurs (vilciena ID),

attiecībā uz katru saskaņoto prognozes punktu:

ieplānotais laiks un prognozētais laiks,

saskaņotā prognozes punkta identifikācija,

vilciena statuss saskaņotajā prognozes punktā (ierašanās, atiešana, garāmbraukšana, ierašanās galamērķī).

Citu informāciju, kā piemēram:

rezervētā ieplānotā laika aplēsto delta novirzi (minūtēs),

ja zināms – kavēšanās iemeslu,

var nosūtīt ar šo pašu ziņojumu.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “TrainRunningForecastMessage” tehniskajā dokumentā:

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.16.   Pakalpojuma pārtraukuma informācija

Šis pamatparametrs nosaka, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un infrastruktūras pārvaldītājs apstrādā pakalpojuma pārtraukuma informāciju.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vilcieniem.

Pasažieru sūdzību izskatīšanas nolūkā pakalpojuma pārtraukuma datus saglabā, lai tie būtu pieejami dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, biļešu pārdevējiem un/vai pilnvarotām publiskām struktūrām vismaz divpadsmit mēnešus pēc šo datu derīguma termiņa beigām.

Šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.16.1.   Vispārīgas piezīmes

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums informē infrastruktūras pārvaldītāju par vilcienu ekspluatācijas stāvokli, kā noteikts OPE SITS 4.2.3.3.2. iedaļā.

Vilciena kustības pārtraukuma gadījumā infrastruktūras pārvaldītājs sūta ziņojumu “Vilciena kustības pārtraukums”, kā norādīts turpmāk.

4.2.16.2.   Ziņojums “Vilciena kustības pārtraukums” attiecībā uz visiem vilcieniem

Vilciena kustības pārtraukuma gadījumā infrastruktūras pārvaldītājs sūta šo ziņojumu blakus esošajam infrastruktūras pārvaldītājam un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam(-iem).

Ja kavēšanās ilgums ir zināms, infrastruktūras pārvaldītājs sūta ziņojumu “Vilciena kustības prognoze” (sk. 4.2.15.2. iedaļu “Vilciena kustības prognoze”).

Šā ziņojuma galvenie datu elementi ir šādi:

ceļa un/vai vilciena numurs (vilciena ID),

atrašanās vietas identifikācija, pamatojoties uz atrašanās vietu atsauces datnē norādīto nākamo atrašanās vietu,

pārtraukuma sākums,

ieplānotais atiešanas datums un laiks šajā atrašanās vietā,

pārtraukuma iemesla un/vai apraksta apzīmējuma kods.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “TrainRunningInterruptionMessage” tehniskajā dokumentā:

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.   Vilcienu īstermiņa kustības grafiku datu apstrāde

Šis pamatparametrs nosaka, kā piekļuvi pieprasošā persona un infrastruktūras pārvaldītājs apstrādā ceļa pieprasījumus īsā laikā. Šīs prasības piemēro attiecībā uz visiem ceļa pieprasījumiem īsā laikā.

Šajā pamatparametrā nav iekļauti ar satiksmes vadību saistīti jautājumi. Laika ierobežojuma atšķirību starp īstermiņa ceļiem un ceļu izmaiņām satiksmes vadības iemeslu dēļ nosaka vietējos līgumos. Attiecībā uz transporta vajadzībām, kas jāapmierina īsā laikā (piemēram, speciālu vilcienu, papildvilcienu pieprasījumiem), jābūt iespējai pieprasīt īstermiņa ceļu. Šajā nolūkā piekļuvi pieprasošā persona, kas pieprasa īstermiņa ceļu, sniedz infrastruktūras pārvaldītājam visu vajadzīgo informāciju, norādot, kad un kur vilcienam jābrauc, un ar vilciena kustību saistītos datus.

Minimālais termiņš Eiropas līmenī nav noteikts. Minimālos termiņus var noteikt tīkla pārskatā.

Katrs infrastruktūras pārvaldītājs atbild par ceļa piemērotību savā infrastruktūrā, bet dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir pienākums pārbaudīt, vai vilciena raksturlielumi atbilst informācijā par nolīgto ceļu norādītajām vērtībām.

Dažādi iespējamie scenāriji ir šādi:

A scenārijs: piekļuvi pieprasošā persona sazinās ar visiem iesaistītajiem infrastruktūras pārvaldītājiem tieši (A gadījums) vai ar vienas pieturas aģentūras starpniecību (B gadījums), lai organizētu ceļus visam braucienam. Šajā gadījumā piekļuvi pieprasošajai personai arī jāekspluatē vilciens visu braucienu,

B scenārijs: katra transporta braucienā iesaistītā piekļuvi pieprasošā persona sazinās ar vietējiem infrastruktūras pārvaldītājiem tieši vai ar vienas pieturas aģentūras starpniecību, lai pieprasītu ceļu brauciena posmam, kurā tā ekspluatē vilcienu.

Abos scenārijos piešķiršanas procedūra ceļa pieprasījumiem īsā laikā ir dialogs starp piekļuvi pieprasošo personu un infrastruktūras pārvaldītāju, kurā izmanto šādus ziņojumus:

ziņojums “Ceļa pieprasījums”,

ziņojums “Ceļa informācija”,

ziņojums “Ceļš nav pieejams”,

ziņojums “Ceļš apstiprināts”,

ziņojums “Ceļa informācija noraidīta”,

ziņojums “Ceļš anulēts”,

ziņojums “Rezervētais ceļš vairs nav pieejams”,

ziņojums “Saņemšanas apstiprinājums”.

Attiecībā uz vilciena kustību, kam ceļš jau ir pieprasīts un piešķirts, ceļa pieprasījums nav jāatkārto, izņemot gadījumus, kad kavēšanās pārsniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma un infrastruktūras pārvaldītāja līgumā norādītu saskaņotu vērtību vai kad vilciena sastāvs tiek mainīts tā, ka pastāvošais ceļa pieprasījums vairs nav derīgs.

Šā pamatparametra noteikumus piemēro ceļa pieprasījuma apstrādei attiecībā uz visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vilcieniem, bet tikai tad, ja iesaistītās personas ceļa pieprasījumiem īsā laikā izmanto telemātikas lietojumprogrammas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/14/EK (1) II pielikuma izpratnē.

Šādos gadījumos šā pamatparametra piemērošanas procedūras ir šādas.

4.2.17.1.   Ziņojums “Ceļa pieprasījums”

Šo ziņojumu infrastruktūras pārvaldītājam sūta piekļuvi pieprasošā persona, un tā galvenais saturs ir šāds:

piekļuvi pieprasošā persona, kas pieprasa ceļu,

ceļā došanās punkts: ceļa sākuma punkts,

atiešanas laiks no ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš pieprasīts,

ceļa beigu punkts: vilciena galamērķis uz pieprasītā ceļa,

ierašanās laiks ceļa beigu punktā: laiks, kurā piedāvātajam vilcienam jāierodas galamērķī,

pieprasītais brauciena posms,

starpposma pieturas vai citi paredzēti punkti piedāvātajā ceļā, norādot ierašanās laiku un laiku, kurā vilciens atiet no starpposma punkta. Ja šis lauks nav aizpildīts, tas nozīmē, ka vilciens šajā punktā neapstājas,

saskaņotais un nepieciešamais vilciena aprīkojums/dati par brauciena posmu,

vilciena maksimālais atļautais ātrums,

maksimālais ātrums saskaņā ar konkrētām vilcienu vadības sistēmām (valsts un starptautiskām, piemēram, LZB, ETCS),

katrai vilces vienībai: vilces līdzekļa kategorija, tehniskais variants,

palīgvilces vienība (vilces līdzekļa kategorija, tehniskais variants),

ritekļu vadības piekabvagons,

kopējais garums,

kopējā masa,

maksimālā ass slodze,

bruto masa uz metru,

bremžu darbības efektivitāte (atspoguļo bremžu sistēmas efektīvo bremzēšanas jaudu),

bremžu veids (lai norādītu, vai tiek izmantota elektromagnētiskā bremze),

konkrētas vilcienu vadības sistēmas (valsts un starptautiskas),

avārijas bremzes bloķēšanas iekārta,

radiosistēma (piemēram, GSM-R),

īpaša krava,

kravas gabarīts,

citi tehniskie priekšnoteikumi, kas atšķiras no standarta izmēriem (piemēram, īpašs kravas gabarīts),

vilciena kategorija,

citi konkrēti dati, ko saskaņā ar vietējām vai valsts mēroga prasībām vajag ceļa pieprasījuma apstrādei,

definīcijas darbībām, kas jāveic noteiktos maršruta starpposma punktos,

tā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kods, kas atbild par vilciena kustību kārtējā brauciena posmā,

tā infrastruktūras pārvaldītāja kods, kas atbild par vilcienu attiecīgajā brauciena posmā,

attiecīgos gadījumos – tā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma un infrastruktūras pārvaldītāja kods, kas atbild par nākamo brauciena posmu.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathRequestMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.2.   Ziņojums “Ceļa informācija”

Šo ziņojumu infrastruktūras pārvaldītājs sūta piekļuvi pieprasošajai personai, atbildot uz ceļa pieprasījumu, un tā galvenais saturs ir šāds:

piekļuvi pieprasošā persona, kas pieprasa ceļu,

ceļā došanās punkts: ceļa sākuma punkts,

atiešanas laiks no ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš pieprasīts,

ceļa beigu punkts: vilciena galamērķis uz pieprasītā ceļa,

ierašanās laiks ceļa beigu punktā: laiks, kurā piedāvātajam vilcienam jāierodas galamērķī,

pieprasītais brauciena posms,

starpposma pieturas vai citi paredzēti punkti piedāvātajā ceļā, norādot ierašanās laiku un laiku, kurā vilciens atiet no starpposma punkta. Ja šis lauks nav aizpildīts, tas nozīmē, ka vilciens šajā punktā neapstājas,

saskaņotais un nepieciešamais vilciena aprīkojums/dati par brauciena posmu,

vilciena maksimālais atļautais ātrums,

maksimālais ātrums saskaņā ar konkrētām vilcienu vadības sistēmām (valsts un starptautiskām, piemēram, LZB, ETCS),

katrai vilces vienībai: vilces līdzekļa kategorija, tehniskais variants,

palīgvilces vienība (vilces līdzekļa kategorija, tehniskais variants),

ritekļu vadības piekabvagons,

kopējais garums,

kopējā masa,

maksimālā ass slodze,

bruto masa uz metru,

bremžu darbības efektivitāte (atspoguļo bremžu efektīvo bremzēšanas jaudu),

bremžu veids (lai norādītu, vai tiek izmantota elektromagnētiskā bremze),

konkrētas vilcienu vadības sistēmas (valsts un starptautiskas),

avārijas bremzes bloķēšanas iekārta,

radiosistēma (piemēram, GSM-R),

īpaša krava,

kravas gabarīts,

citi tehniskie priekšnoteikumi, kas atšķiras no standarta izmēriem (piemēram, īpašs kravas gabarīts),

vilciena kategorija,

citi konkrēti dati, ko saskaņā ar vietējām vai valsts mēroga prasībām vajag ceļa pieprasījuma apstrādei,

definīcijas darbībām, kas jāveic noteiktos maršruta starpposma punktos,

tā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kods, kas atbild par vilciena kustību kārtējā brauciena posmā,

tā infrastruktūras pārvaldītāja kods, kas atbild par vilcienu attiecīgajā brauciena posmā,

attiecīgos gadījumos – tā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma un infrastruktūras pārvaldītāja kods, kas atbild par vilcienu nākamajā brauciena posmā.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathDetailsMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.3.   Ziņojums “Ceļš nav pieejams”

Šo ziņojumu infrastruktūras pārvaldītājs nosūta piekļuvi pieprasošajai personai, atbildot uz ceļa pieprasījumu, ja ceļš nav pieejams:

ceļā došanās punkts: vilciena atiešanas punkts uz ceļa,

ceļa galamērķa punkts,

atiešanas laiks no ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš pieprasīts,

norāde, ka ceļš nav pieejams,

iemesls, kāpēc ceļš nav pieejams.

Kopā ar šo ziņojumu, vai tiklīdz iespējams, infrastruktūras pārvaldītājs nosūta alternatīvu priekšlikumu (ziņojumu “Ceļa informācija”), nepieprasot no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma papildu pieprasījumu.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathNotAvailableMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.4.   Ziņojums “Ceļš apstiprināts”

Piekļuvi pieprasošā persona, kas pieprasa ceļu, izmanto šo ziņojumu, lai rezervētu/apstiprinātu infrastruktūras pārvaldītāja piedāvāto ceļu:

ceļa numurs, lai identificētu ceļu,

ceļā došanās punkts: vilciena atiešanas punkts uz ceļa,

ceļa galamērķa punkts,

atiešanas laiks no ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš pieprasīts,

ceļa beigu punkts: vilciena galamērķis uz pieprasītā ceļa,

ierašanās laiks ceļa beigu punktā: laiks, kurā piedāvātajam vilcienam jāierodas galamērķī,

norāde, ka piekļuvi pieprasošā persona pieņem piedāvāto ceļu.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathConfirmedMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.5.   Ziņojums “Ceļa informācija noraidīta”

Piekļuvi pieprasošā persona, kas pieprasa ceļu, izmanto šo ziņojumu, lai noraidītu attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja piedāvāto ceļa informāciju:

ceļa numurs, lai identificētu ceļu,

norāde par ceļa informācijas noraidīšanu,

iemesls, kāpēc piekļuvi pieprasošā persona atsakās no ceļa vai pieprasa izmaiņas,

ceļā došanās punkts: vilciena atiešanas punkts uz ceļa,

ceļa galamērķa punkts,

atiešanas laiks no ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš pieprasīts,

ceļa beigu punkts: vilciena galamērķis uz pieprasītā ceļa,

ierašanās laiks ceļa beigu punktā: laiks, kurā piedāvātajam vilcienam jāierodas galamērķī.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathDetailsRefusedMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.6.   Ziņojums “Ceļš anulēts”

Piekļuvi pieprasošā persona izmanto šo ziņojumu, lai anulētu rezervētu ceļu:

ceļa numurs, lai identificētu ceļu,

anulējamais brauciena posms,

norāde par ceļa anulēšanu,

sākotnējais ceļā došanās punkts: vilciena atiešanas punkts uz ceļa,

ceļa galamērķa punkts,

atiešanas laiks no sākotnējā ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš bija pieprasīts,

sākotnējais ceļa beigu punkts: vilciena galamērķis uz pieprasītā ceļa,

ierašanās laiks sākotnējā ceļa beigu punktā: laiks, kurā piedāvātajam vilcienam bija jāierodas galamērķī.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathCancelledMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.7.   Ziņojums “Saņemšanas apstiprinājums”

Ar šo ziņojumu infrastruktūras pārvaldītāji un piekļuvi pieprasošās personas apmainās, ja vajadzīgo atbildi uz iepriekš minētajiem ziņojumiem nav iespējams sniegt piecās minūtēs:

ziņojums “Saņemšanas apstiprinājums” norāda, ka tā sūtītājs ir saņēmis ziņojumu un saskaņā ar to attiecīgi rīkosies.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “ReceiptConfirmationMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.17.8.   Ziņojums “Rezervētais ceļš vairs nav pieejams”

Infrastruktūras pārvaldītājs izmanto šo ziņojumu, lai paziņotu piekļuvi pieprasošajai personai, ka tās rezervētais ceļš vairs nav pieejams. Ceļš vairs nav pieejams svarīga iemesla, piemēram, ievērojama pakalpojumu pārtraukuma dēļ. Ziņojuma saturs:

ceļa numurs,

vilciena numurs ieplānotajam vilcienam, kuram ceļš vairs nav pieejams (ja infrastruktūras pārvaldītājam tas jau ir zināms),

sākotnējais ceļā došanās punkts: vilciena atiešanas punkts uz ceļa,

ceļa galamērķa punkts,

atiešanas laiks no sākotnējā ceļa sākuma punkta: laiks, kuram ceļš bija pieprasīts,

sākotnējais ceļa beigu punkts: vilciena galamērķis uz pieprasītā ceļa,

ierašanās laiks sākotnējā ceļa beigu punktā: laiks, kurā piedāvātajam vilcienam bija jāierodas galamērķī,

iemesla norāde.

Minētā procedūra un tajā izmantotā informācija atbilst vismaz ziņojumam “PathNotAvailableMessage” tehniskajā dokumentā

B.30 (sk. III pielikumu).

Šajā pašā nolūkā turklāt var izmantot citus spēkā esošus standartus, ja iesaistītās personas ir noslēgušas īpašu līgumu, kas atļauj izmantot šos standartus.

4.2.18.   Ar šo SITS saistīto datu un informācijas kvalitāte

4.2.18.1.   Prasības

Lai izpildītu šīs SITS prasības, šajā SITS attiecībā uz datu un informācijas kvalitāti piemēro šādus noteikumus.

Visas personas, kam adresēta šī SITS, atbild par to, lai citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem un trešām personām atbilstošā laikā būtu pieejami atjaunināti, saskaņoti, precīzi un pilnīgi dati atbilstošā formātā. Katrs dalībnieks, kam adresēta šī SITS, atbild par to, lai klientu (pasažieru), citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju un trešo personu zināšanai atbilstošā laikā tiktu publicēta atjaunināta, saskaņota, precīza un pilnīga atbilstoša satura informācija.

Ja datus vai informāciju izmanto, lai vienlaikus izpildītu vairāku šīs SITS pamatparametru prasības, dalībnieki, kam adresēta šī SITS, nodrošina šiem pamatparametriem kopīgo datu un informācijas saskaņotu izmantošanu (piemēram, nodrošina i) kustības grafika un tarifu informācijas vai ii) tarifu un rezervēšanas informācijas saskaņotību).

Ja informāciju vai datus sniedz vairāki dalībnieki, kam adresēta šī SITS, šie dalībnieki kopīgi nodrošina, ka kopīgi sniegto datu vai informācijas daļas ir atjauninātas, saskaņotas, precīzas, pilnīgas un saderīgas (piemēram, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma A un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma B sniegtajai kustības grafika informācijai jābūt saskaņotai, lai nodrošinātu, ka tā ir saskaņota uz robežas, utt.).

Ja šīs SITS prasību izpildei izmanto atsauces datus vai atsauces informāciju, dalībnieki, kam adresēta šī SITS, garantē atsauces datu vai atsauces informācijas saskaņotību ar šīs SITS pamatparametros izmantotajiem datiem vai informāciju (piemēram, nodrošina i) atrašanās vietas atsauces kodu un vilcienu kustības informācijas vai ii) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu atsauces kodu un realizācijas informācijas saskaņotību, utt.).

To datu un informācijas kvalitātes līmenis, ko dalībnieki nodrošina saskaņā ar šo SITS, ļauj dalībniekiem, kuriem adresēta šī SITS, izsniegt biļetes, kā noteikts Regulas par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 10. pantā.

To datu un informācijas kvalitātes līmenis, ko dalībnieki nodrošina saskaņā ar šo SITS, ļauj dalībniekiem, kuriem adresēta šī SITS, sniegt informāciju, kā noteikts Regulas par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 10. pantā un II pielikumā.

4.2.19.   Dažādas atsauces datnes un datu bāzes

4.2.19.1.   Atsauces datnes

Pasažieru vilcienu ekspluatācijai Eiropas tīklā visiem pakalpojumu sniedzējiem (infrastruktūras pārvaldītājiem, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, pilnvarotām trešām personām un staciju apsaimniekotājiem) jābūt pieejamām un sasniedzamām turpmāk minētajām atsauces datnēm. Datiem vienmēr jāatspoguļo faktiskais statuss.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra centralizēti glabā un uztur šādu atsauces datu unikālos kodus:

visu infrastruktūras pārvaldītāju, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, staciju apsaimniekotāju, pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu kodēšanas atsauces datne,

atrašanās vietu kodēšanas atsauces datne,

visu pastāvošo vilcienu vadības sistēmu atsauces datne,

visu lokomotīvju tipu atsauces datne,

visu Eiropas tehniskās apkopes darbnīcu atsauces datne,

Eiropas rezervēšanas sistēmu atsauces datne,

kustības grafiku datu apmaiņas kodu atsauces datne,

tarifu datu apmaiņas kodu atsauces datne,

ziņojumu datu kopu katalogs,

kodu saraksta direktorijs,

citas datnes un kodu saraksti, kas vajadzīgi pielikumos norādīto tehnisko dokumentu izmantošanai (tos noteiks pirmajā posmā).

Ja atsauces datni izmanto kopīgi ar TAF SITS, to izstrādā un izmanto pēc iespējas līdzīgi jau īstenotajai TAF SITS, lai panāktu optimālu sinerģiju.

4.2.19.2.   Papildu prasības, kas attiecas uz datu bāzēm

Dažādajām datu bāzēm jāatbilst turpmāk uzskaitītajām papildu prasībām. Tās ir šādas.

1.   Autentificēšana

Datu bāzei jānodrošina sistēmu lietotāju autentificēšana pirms piekļūšanas datu bāzei.

2.   Drošība

Datu bāzei jāatbalsta drošības aspekti, t. i., jākontrolē piekļuve datu bāzei. Datu bāzes satura šifrēšanas iespēja nav nepieciešama.

3.   AKII

Izvēlētai datu bāzei jāatbalsta AKII princips (atomitāte, konsekvence, izolācija, izturīgums).

4.   Piekļuves kontrole

Datu bāzei jāļauj piekļūt datiem lietotājiem vai sistēmām, kam ir piešķirta atļauja. Piekļuves kontrole jāatbalsta līdz vienam datu ieraksta atribūtam. Datu bāzei jānodrošina konfigurējama, ar funkcijām pamatota piekļuves kontrole datu ierakstu ievadīšanai, atjaunināšanai vai dzēšanai.

5.   Izsekošana

Datu bāzei jānodrošina visu datu bāzē veikto darbību reģistrēšana, lai varētu izsekot datu ierakstu informācijai (kas, ko un kad maina datu bāzes saturā).

6.   Bloķēšanas stratēģija

Datu bāzei jānodrošina bloķēšanas stratēģija, kas ļauj piekļūt datiem arī laikā, kad citi lietotāji rediģē ierakstus.

7.   Daudzpiekļuve

Datu bāzei jānodrošina, ka datiem vienlaicīgi var piekļūt vairāki lietotāji un sistēmas.

8.   Uzticamība

Datu bāzes uzticamība nozīmē, ka tā nodrošina vajadzīgo pieejamību.

9.   Pieejamība

Datu bāzei jābūt vajadzīgajam pieejamības līmenim, ņemot vērā datu un ekonomisko modeļu veidu, kuri uz to pamatojas.

10.   Uzturamība

Datu bāzes uzturamība nozīmē, ka tā nodrošina vajadzīgo pieejamību.

11.   Drošums

Pašas datu bāzes nav saistītas ar drošumu. Tāpēc drošuma aspekti nav būtiski. Lai izvairītos no pārpratumiem, tomēr jāatceras, ka dati, piemēram, nepareizi vai neatjaunināti dati, var ietekmēt vilcienu drošu ekspluatāciju.

12.   Saderība

Datu bāzei jāatbalsta plaši atzīta datu manipulācijas valoda, piemēram, SQL vai XQL.

13.   Importa iespēja

Datu bāze nodrošina iespēju, kas ļauj importēt formatētus datus, kurus var izmantot, lai aizpildītu datu bāzi manuālas ievades vietā.

14.   Eksporta iespēja

Datu bāze nodrošina iespēju, kas pilnīgi vai daļēji ļauj eksportēt datu bāzes saturu kā formatētus datus.

15.   Obligāti lauki

Datu bāzei jāatbalsta obligāti lauki, kas jāaizpilda, pirms attiecīgais ieraksts tiek apstiprināts kā datu bāzes ievade.

16.   Ticamības pārbaudes

Datu bāzei jānodrošina konfigurējamas ticamības pārbaudes, pirms tiek apstiprināta datu ierakstu ievadīšana, atjaunināšana vai dzēšana.

17.   Atbildes laiki

Datu bāzes atbildes laikiem jāļauj lietotājiem laicīgi ievadīt, atjaunināt vai dzēst datu ierakstus.

18.   Veiktspējas aspekti

Atsauces datnes un datu bāzes rentabli atbalsta nepieciešamos vaicājumus, lai nodrošinātu visu to attiecīgo vilcienu braucienu efektīvu vadību, uz kuriem attiecas šīs SITS noteikumi.

19.   Atmiņas ietilpības aspekti

Datu bāze nodrošina attiecīgo datu glabāšanu par visiem pasažieru vagoniem un/vai tīklu. Jābūt iespējai palielināt atmiņas ietilpību ar vienkāršiem līdzekļiem (t. i., paplašinot atmiņas ietilpību un papildinot datoru skaitu). Atmiņas ietilpības palielināšana nedrīkst prasīt apakšsistēmas aizstāšanu.

20.   Vēsturiski dati

Datu bāze nodrošina vēsturisku datu pārvaldību, ļaujot piekļūt datiem, kas jau ir pārsūtīti uz arhīvu.

21.   Dublēšanas stratēģija

Jābūt dublēšanas stratēģijai, lai nodrošinātu iespēju veikt visa datu bāzes satura atkopšanu par laikposmu līdz 24 stundām.

22.   Komerciāli aspekti

Izmantotajai datu bāzes sistēmai jābūt tirdzniecībā brīvi pieejamam (commercially off-the-shelf – COTS) produktam vai publiski pieejamai (atklātā pirmkoda) programmatūrai.

23.   Privātuma aizsardzības aspekti

Datu bāzei jāatbilst tās dalībvalsts privātuma politikas prasībām, kurā ir pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma juridiskā adrese.

4.2.20.   Dokumentu elektroniska pārsūtīšana

Šīs nodaļas 4.2.21. iedaļā “Tīklošana un komunikācija” ir aprakstīts komunikācijas tīkls, kas jāizmanto datu apmaiņai. Šis tīkls un aprakstītā apstrādes drošība ļauj izmantot jebkura veida pārsūtīšanu tīklā, piemēram, e-pastu, datņu pārsūtīšanu (FTP, HTTP) utt. Informācijas apmaiņā iesaistītās personas var izlemt, kuru sūtīšanas veidu izvēlēties, dokumentu elektroniskai pārsūtīšanai izmantojot, piemēram, FTP protokolu.

4.2.21.   Tīklošana un komunikācija

4.2.21.1.   Vispārējā arhitektūra

Šī apakšsistēma laika gaitā pieredzēs lielas un sarežģītas dzelzceļu savstarpējas izmantojamības telemātikas kopienas attīstību un mijiedarbību – tūkstošiem dalībnieku (dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji, trešās personas, piemēram, mazumtirgotāji un publiskas iestādes, utt.) konkurēs un/vai sadarbosies, lai apmierinātu tirgus vajadzības.

Tīkla un komunikācijas infrastruktūra, kas atbalsta šādu dzelzceļu savstarpējas izmantojamības kopienu, pamatojas uz kopēju informācijas apmaiņas arhitektūru, kuru pazīst un ir pieņēmuši visi kopienas dalībnieki.

Ierosinātā informācijas apmaiņas arhitektūra:

ir paredzēta, lai saskaņotu neviendabīgus informācijas modeļus, semantiski pārveidojot datus, ar kuriem notiek apmaiņa sistēmu starpā, un saskaņojot uzņēmējdarbības procesu un lietojumprogrammu līmeņa protokolu atšķirības,

minimāli ietekmē pastāvošās IT arhitektūras, ko ieviesis katrs dalībnieks,

aizsargā jau veiktos IT ieguldījumus.

Informācijas apmaiņas arhitektūra veicina galvenokārt vienādranga mijiedarbību starp visiem dalībniekiem un garantē dzelzceļu savstarpējas izmantojamības kopienas vispārējo integritāti un konsekvenci, nodrošinot centralizētu pakalpojumu kopumu.

Vienādranga mijiedarbības modelis nodrošina vislabāko izmaksu sadali starp dažādajiem dalībniekiem, pamatojoties uz faktisko izmantojumu, un kopumā rada mazāk mērogojamības problēmu.

4.2.21.2.   Tīkls

Tīkls nodrošina vajadzīgo drošības, redundances, informācijas plūsmu kontroles, statistikas rīku, joslas platuma palielināšanas, lietotāju piekļuves un efektīvas pārvaldības līmeni.

Ar tīklu šajā gadījumā saprot komunikācijas metodi un filozofiju, nevis fizisko tīklu.

Dzelzceļu savstarpējas izmantojamības pamatā ir kopēja informācijas apmaiņas arhitektūra, ko pazīst un ir pieņēmuši visi dalībnieki, tādējādi iedrošinot jaunpienācējus, jo īpaši klientus, un mazinot ienākšanas kavēkļus.

Vispirms dalībnieki centrālajā repozitorijā iegūst metainformāciju, piemēram, par tās vienādranga ierīces (dalībnieka) identitāti, kurā tiek glabāta informācija, vai verificē drošības akreditācijas datus. Tad iesaistīto dalībnieku starpā notiek vienādranga komunikācija.

4.2.21.3.   Protokoli

Izstrādē drīkst izmantot tikai protokolus, kas pieder interneta protokolu komplektam (plaši pazīstami kā TCP/IP, UDP/IP utt.).

4.2.21.4.   Drošība

Papildus tīkla līmenī garantētajam drošības līmenim (sk. 4.2.21.2. iedaļu “Tīkls”) attiecībā uz sensitīviem datiem ir iespējams panākt papildu drošības līmeni, izmantojot šifrēšanas, sertificēšanas shēmas un VPN tehnoloģiju kombināciju.

4.2.21.5.   Šifrēšana

Datu pārraidīšanai un glabāšanai atkarībā no uzņēmējdarbības prasībām var izmantot vai nu asimetrisku, vai simetrisku šifrēšanu. Šajā nolūkā jānodrošina publisko atslēgu infrastruktūra (PAI).

4.2.21.6.   Centrālais repozitorijs

Centrālajam repozitorijam jāspēj veikt darbības, kas attiecas uz:

metadatiem – strukturētiem datiem, kuri apraksta ziņojumu saturu,

elektronisku adrešu sarakstu, ko dalībnieki, kuriem adresēta šī SITS, ļauj izmantot citiem dalībniekiem informācijas vai datu iegūšanai saskaņā ar šīs SITS noteikumiem,

šifrēšanu,

autentificēšanu,

direktoriju (“tālruņu katalogu”) – tas ietver visu nepieciešamo informāciju par ziņojumu un datu apmaiņas dalībniekiem.

Ja centrālo repozitoriju izmanto kopīgi ar TAF SITS, to izstrādā un pārveido pēc iespējas līdzīgi jau īstenotajai TAF SITS, lai panāktu optimālu sinerģiju.

4.2.21.7.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (DPU)/infrastruktūras pārvaldītāju (IP) komunikācijas kopējā saskarne

Kopējā saskarne ir obligāta katram dalībniekam, lai pievienotos dzelzceļu savstarpējas izmantojamības kopienai.

Kopējai saskarnei jāspēj veikt darbības, kas attiecas uz:

izejošo ziņojumu formatēšanu atbilstoši metadatiem,

izejošo ziņojumu parakstīšanu un šifrēšanu,

izejošo ziņojumu adresēšanu,

ienākošo ziņojumu autentiskuma pārbaudi,

ienākošo ziņojumu atšifrēšanu,

ienākošo ziņojumu atbilstības pārbaudēm atbilstoši metadatiem,

vienoto kopīgo piekļuvi dažādām datu bāzēm.

Katrai kopējās saskarnes instancei ir piekļuve visiem datiem, kas saskaņā ar šo SITS nepieciešami katram dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, infrastruktūras pārvaldītājam utt., neatkarīgi no tā, vai attiecīgās datu bāzes ir centrālas vai individuālas. Pamatojoties uz ienākošo ziņojumu autentiskuma pārbaudes rezultātiem, var ieviest prasību minimumam atbilstošu ziņojumu apstiprināšanas līmeni:

i)

pozitīvs rezultāts – nosūtīt ACK;

ii)

negatīvs rezultāts – nosūtīt NACK.

Kopējā saskarne izmanto centrālā repozitorija informāciju, lai veiktu iepriekšminētos uzdevumus.

Ja dalībnieks ievieš centrālā repozitorija lokālu “spoguli”, šim dalībniekam ar saviem līdzekļiem jānodrošina, ka lokālais “spogulis” ir precīza un atjaunināta centrālā repozitorija kopija.

Ja kopējo saskarni izmanto kopīgi ar TAF SITS, to izstrādā un pārveido pēc iespējas līdzīgi jau īstenotajai TAF SITS, lai panāktu optimālu sinerģiju.

4.2.22.   Savienojumu pārvaldība ar citiem transporta veidiem

Lai pārvaldītu savienojumus ar citiem transporta veidiem, informācijas sniegšanai un informācijas apmaiņai ar citiem transporta veidiem jāpiemēro šādi standarti:

kustības grafiku informācijas apmaiņai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un citu transporta veidu starpā piemēro standarta EN 12896 (Transmodel) un EN TC 278 WI 00278207 (IFOPT – Identification of Fixed Objects in Public transport/Nekustīgu objektu identificēšana sabiedriskajā transportā) normas,

apmaiņai ar konkrētiem kustības grafiku datiem piemēro XML tehniskos standartus un protokolus, kuru pamatā ir Transmodel, – jo īpaši standarta EN 15531 (SIRI) normas, lai apmainītos ar reālā laika kustības grafiku datiem, un standarta EN TC 278 WI 00278207 (IFOPT) normas, lai apmainītos ar pieturu/staciju datiem,

tarifu datu apmaiņas standarts pagaidām ir atklāts punkts (sk. II pielikumu “Atklāto punktu saraksts”).

4.3.   Saskarņu funkcionālās un tehniskās specifikācijas

Turpmākajās iedaļās aprakstītas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmas saskarnes ar citām apakšsistēmām, raugoties no tehniskās saderības viedokļa.

4.3.1.   Saskarnes ar ritošā sastāva apakšsistēmu

1.   tabula

Saskarnes ar ritošā sastāva apakšsistēmu

Saskarne

Atsauce uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu SITS

Atsauce uz ritošā sastāva SITS

Vilcienos uzstādītās displeju ierīces

4.2.13.

Ritekļu zonā sniedzamās informācijas apstrāde

4.2.5.

Informācija pasažieriem (PRM)

Automātiskie balss paziņojumi

4.2.13.

Ritekļu zonā sniedzamās informācijas apstrāde

4.2.5.

Informācija pasažieriem (PRM)

4.2.5.2.

Skaļruņu sakaru sistēma

4.3.2.   Saskarnes ar kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

2.   tabula

Saskarnes ar kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

Saskarne

Atsauce uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu SITS

Atsauce uz parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu SITS

Vilciens gatavs

4.2.14.1.

Ziņojums “Vilciens gatavs” visiem vilcieniem

4.2.3.5.

Ziņojums “Vilciens gatavs”

Vilciena kustības prognoze

4.2.15.2.

Ziņojums “Vilciena kustības prognoze” visiem vilcieniem

4.2.4.2.

Vilciena kustības prognozes ziņojums

Vilciena kustības informācija

4.2.15.1.

Ziņojums “Vilciena kustības informācija” visiem vilcieniem

4.2.4.3.

Vilciena kustības informācijas ziņojums

Ziņojums “Vilciena kustības pārtraukums”, ko sūta uz DPU

4.2.16.2.

Ziņojums “Vilciena kustības pārtraukums” visiem vilcieniem

4.2.5.2.

Vilciena kustības pārtraukuma ziņojums

Īstermiņa kustības grafiku datu apstrāde

4.2.17.

Īstermiņa kustības grafiku datu apstrāde par vilcieniem

4.2.2.

Ceļa pieprasījums

Kopējā saskarne

4.2.21.7.

DPU/IP komunikācijas kopējā saskarne

4.2.14.7.

DPU/IP komunikācijas kopējā saskarne

Centrālais repozitorijs

4.2.21.6.

Centrālais repozitorijs

4.2.14.6.

Centrālais repozitorijs

Atsauces datnes

4.2.19.1.

Atsauces datnes

4.2.12.1.

Atsauces datnes

4.4.   Ekspluatācijas noteikumi

Ņemot vērā 3. nodaļā izklāstītās pamatprasības, ekspluatācijas noteikumi, kas īpaši attiecas uz šajā SITS aprakstīto apakšsistēmu, ir šādi.

4.4.1.   Datu kvalitāte

Lai nodrošinātu datu kvalitāti, katra SITS ziņojuma autors atbild par ziņojuma datu satura pareizību ziņojuma nosūtīšanas laikā. Ja datu kvalitātes nodrošināšanai ir pieejami pirmdati no šajā SITS paredzētām datu bāzēm, datu kvalitātes nodrošināšanai jāizmanto šajās datu bāzēs iekļautie dati.

Ja šajā SITS paredzētajās datu bāzēs nav pieejami datu kvalitātes nodrošināšanai vajadzīgie pirmdati, ziņojuma autoram jāveic datu kvalitātes nodrošināšanas pārbaude, izmantojot savus resursus.

Datu kvalitātes nodrošināšana ietver salīdzinājumu ar datiem no šajā SITS paredzētām datu bāzēm, kā minēts iepriekš, un attiecīgos gadījumos loģiskas pārbaudes, lai nodrošinātu datu un ziņojumu laicīgumu un nepārtrauktību.

Dati ir kvalitatīvi, ja tie ir piemēroti to paredzētajiem lietojumiem, un tas nozīmē, ka

—   tie ir bez kļūdām– pieejami, precīzi, laicīgi, pilnīgi, saskanīgi ar citiem avotiem utt.,

—   tiem piemīt vajadzīgās iezīmes– dati ir būtiski, visaptveroši, pienācīgi detalizēti, viegli lasāmi, viegli skaidrojami utt.

Datu kvalitāti galvenokārt raksturo:

precizitāte,

pilnīgums,

konsekvence,

laicīgums.

Precizitāte

Vajadzīgā informācija (dati) jāiegūst pēc iespējas ekonomiskāk. To var panākt vienīgi tad, ja pirmdatus – ja iespējams – ieraksta tikai vienu reizi. Tāpēc pirmdati jāievada sistēmā, lai tie būtu pēc iespējas tuvāki to avotam un lai tos varētu pilnīgi integrēt turpmākās apstrādes darbībās.

Pilnīgums

Pirms ziņojumu izsūtīšanas jāpārbauda to pilnīgums un sintakse, izmantojot metadatus. Tā var izvairīties arī no nevajadzīgas informācijas plūsmas tīklā.

Izmantojot metadatus, jāpārbauda arī visu ienākošo ziņojumu pilnīgums.

Konsekvence

Lai garantētu konsekvenci, jāievieš darbības noteikumi. Jāizvairās no divkārša ieraksta un skaidri jāidentificē datu īpašnieks.

Šo darbības noteikumu ieviešanas veids ir atkarīgs no noteikumu sarežģītības. Vienkāršiem noteikumiem datu bāzes ierobežojumi un palaide ir pietiekami. Sarežģītāku noteikumu gadījumā, kad vajag datus no dažādām tabulām, jāveic validēšanas procedūras, ar kurām pārbauda datu versijas konsekvenci, pirms tiek ģenerēti saskarnes dati un sāk darboties jaunā datu versija. Jānodrošina pārraidīto datu apstiprināšana saskaņā ar izpildāmajiem darbības noteikumiem.

Laicīgums

Informācijas nodrošināšana tieši laikā ir būtiska. Ciktāl datu glabāšanas vai ziņojuma nosūtīšanas palaide tiek vadīta tieši no IT sistēmas, pamatojoties uz notikumiem, laicīguma nodrošināšana nesagādā grūtības, ja sistēma ir pienācīgi projektēta un atbilst darbības procesu vajadzībām. Tomēr vairumā gadījumu ziņojuma sūtīšanu ierosina operators, vai sūtīšanas pamatā ir vismaz operatora veikta papildu ievade. Lai izpildītu laicīguma prasības, dati jāatjaunina pēc iespējas drīzāk arī tādēļ, lai garantētu, ka tad, kad sistēma ziņojumus automātiski izsūtīs, to faktiskais datu saturs būs aktuāls.

Atbildes laiks uz vaicājumiem attiecībā uz dažādām lietojumprogrammām un lietotāju veidiem jāparedz sīki izstrādātajās IT specifikācijās. Visus datu atjauninājumus un apmaiņu veic pēc iespējas drīzāk.

Datu kvalitātes metrika

Sīki izstrādātajās IT specifikācijās nosaka atbilstošo procentuālo daļu:

datu pilnīgumam (tādu datu lauku procentuālā daļa, kuros ir ievadītas vērtības) un datu konsekvencei (saskanīgu vērtību procentuālā daļa tabulās/datnēs/ierakstos),

datu laicīgumam (tādu datu procentuālā daļa, kas pieejami noteiktā atskaites laikposmā),

vajadzīgajai precizitātei (tādu uzglabāto vērtību procentuālā daļa, kas ir pareizas, salīdzinot ar faktisko vērtību).

4.4.2.   Centrālā repozitorija apkalpošana

Centrālā repozitorija funkcijas ir noteiktas 4.2.21.6. iedaļā “Centrālais repozitorijs”. Lai nodrošinātu datu kvalitāti, struktūra, kas apkalpo centrālo repozitoriju, atbild par metadatu un direktorija atjaunināšanu un kvalitāti, kā arī par piekļuves kontroles administrēšanu. Metadatu kvalitāte, t. i., to pilnīgums, konsekvence, laicīgums un precizitāte, nodrošina pienācīgu funkciju izpildi saskaņā ar šo SITS.

4.5.   Tehniskās apkopes noteikumi

Ņemot vērā 3. nodaļā izklāstītās pamatprasības, tehniskās apkopes noteikumi, kas īpaši attiecas uz šajā SITS aprakstīto apakšsistēmu, ir šādi.

Transporta pakalpojumu kvalitāte jāgarantē arī datu bojājuma vai datu apstrādes iekārtu pilnīgas vai daļējas atteices gadījumā. Tāpēc ieteicams uzstādīt dublētas sistēmas vai datorus ar īpaši augstu uzticamības pakāpi, kuru nepārtraukta darbība nodrošināta arī tehniskās apkopes laikā.

Tehniskās apkopes aspekti attiecībā uz dažādām datu bāzēm minēti 4.2.19.2. iedaļas “Papildu prasības, kas attiecas uz datu bāzēm” 10. un 21. punktā.

4.6.   Profesionālā kvalifikācija

Apakšsistēmas ekspluatācijai un tehniskajai apkopei un šīs SITS īstenošanai vajadzīgā personāla profesionālā kvalifikācija ir šāda.

Šīs SITS īstenošanai nevajag pilnīgi jaunu sistēmu, t. i., jaunu datoru aparatūru, programmatūru un personālu. Šīs SITS prasību īstenošanas rezultāts ir vienīgi tās ekspluatācijas izmaiņas, jauninājumi un funkcionālā paplašināšana, ko nodrošina pašreizējais personāls. Tāpēc nav citu prasību papildus spēkā esošajiem valstu un Eiropas noteikumiem par profesionālo kvalifikāciju.

Ja nepieciešama personāla papildu apmācība, tai nebūtu jāaprobežojas tikai ar iekārtu ekspluatācijas apguvi. Darbiniekiem jāzina un jāsaprot, kāda ir viņu konkrētā loma kopējā transporta procesā. Personālam jo īpaši jāapzinās prasība uzturēt augstu darba izpildes līmeni, jo tas ir izšķirošs faktors, lai nodrošinātu turpmākos posmos apstrādājamās informācijas uzticamību.

Vilcienu sastāvu veidošanai un ekspluatācijai vajadzīgā profesionālā kvalifikācija ir noteikta satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS.

4.7.   Veselības aizsardzības un darba drošības nosacījumi

Attiecīgās apakšsistēmas ekspluatācijai un tehniskajai apkopei un šīs SITS īstenošanai vajadzīgie personāla veselības aizsardzības un darba drošības nosacījumi ir šādi.

Nav citu prasību papildus spēkā esošajiem valstu un ES veselības aizsardzības un darba drošības noteikumiem.

4.8.   Apstiprināto ritekļu tipu reģistrs un infrastruktūras reģistrs

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 34. panta 1. punktu “Aģentūra izveido un uztur tādu ritekļu tipu reģistru, kuru ekspluatāciju Kopienas dzelzceļa tīklā apstiprinājušas dalībvalstis”. Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 35. panta 1. punktu “katra dalībvalsts nodrošina, ka […] publicē un papildina infrastruktūras reģistru”.

Sakarā ar šo reģistru ikgadēju atjaunināšanu un publicēšanu tie nav izmantojami pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmā. Tāpēc šī SITS uz šiem reģistriem neattiecas.

5.   SAVSTARPĒJAS IZMANTOJAMĪBAS KOMPONENTI

5.1.   Definīcija

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 2. panta f) apakšpunktu ““savstarpējas izmantojamības komponenti” ir jebkura atsevišķa detaļa, detaļu grupa, iekārtas mezgla daļa vai vesels mezgls, kas iekļauts vai paredzēts iekļaušanai apakšsistēmā un no kura tieši vai netieši ir atkarīga dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība. Jēdziens “komponents” aptver gan materiālas, gan nemateriālas lietas, piemēram, programmatūru”.

5.2.   Komponentu saraksts

Uz savstarpējas izmantojamības komponentiem attiecas Direktīvas 2008/57/EK attiecīgie noteikumi.

Pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmai nav noteikti savstarpējas izmantojamības komponenti.

Šīs SITS prasību izpildei vajag tikai standarta IT iekārtas bez konkrētiem savstarpējas izmantojamības aspektiem dzelzceļa vidē. Tas attiecas tiklab uz izmantojamo datoru aparatūru, kā uz standarta programmatūru, piemēram, operētājsistēmu un datu bāzēm. Lietojumprogrammatūra ir individuāla katram lietotājam, un to var pielāgot un uzlabot atbilstoši indivīda faktiskajai funkcionalitātei un vajadzībām. Piedāvātajā lietojumprogrammu integrācijas arhitektūrā pieņem, ka lietojumprogrammām varētu nebūt viens un tas pats iekšējais informācijas modelis. Lietojumprogrammu integrāciju definē kā procesu, kas liek neatkarīgi projektētām lietojumprogrammu sistēmām darboties kopā.

5.3.   Komponentu veiktspēja un specifikācijas

Neattiecas uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu SITS, sk. 5.2. iedaļu.

6.   KOMPONENTU ATBILSTĪBAS UN/VAI PIEMĒROTĪBAS LIETOŠANAI NOVĒRTĒŠANA UN APAKŠSISTĒMAS VERIFIKĀCIJA

6.1.   Savstarpējas izmantojamības komponenti

6.1.1.   Novērtēšanas procedūras

Neattiecas uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu SITS.

6.1.2.   Modulis

Neattiecas uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu SITS.

6.2.   Pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēma

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK II pielikumu apakšsistēmas ir iedalītas strukturālās un funkcionālās apakšsistēmās. Atbilstības novērtējums ir obligāts strukturālajām SITS. Pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēma ir iekļauta funkcionālajā iedalījumā, un šajā SITS nav noteikts neviens atbilstības novērtējuma modulis.

7.   ĪSTENOŠANA

7.1.   Ievads

Šī SITS attiecas uz pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu. Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK II pielikumu šī ir funkcionāla apakšsistēma. Tāpēc tās piemērošana nav saistīta ar jaunas, atjauninātas vai modernizētas apakšsistēmas jēdzienu, kā tas parasti ir strukturālo apakšsistēmu SITS gadījumā, ja vien tas šajā SITS nav konkrēti norādīts.

Šo SITS īsteno pakāpeniski:

pirmais posms – sīki izstrādātas IT specifikācijas, pārvaldības apraksts un ģenerālplāns,

otrais posms – izstrāde,

trešais posms – ieviešana.

7.2.   Pirmais posms – sīki izstrādātas IT specifikācijas, pārvaldības apraksts un ģenerālplāns

Pirmajā posmā izvirzīti trīs mērķi.

1.

Definēt datu apmaiņas sistēmu (turpmāk “sistēma”), ko veido kopīgi komponenti un savstarpēji saistītas ieinteresēto personu informācijas un komunikācijas sistēmas un kas spēj nodrošināt šīs regulas prasību izpildi.

2.

Apstiprināt šo sistēmu no tehniskas un ekonomiskas iespējamības viedokļa.

3.

Izstrādāt rīcības plānu, nosakot pasākumus, kas atzīti par vajadzīgiem, lai sistēmu īstenotu, tostarp atbilstošus atskaites punktus, kuri Komisijai, Eiropas Dzelzceļa aģentūrai, dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām palīdzētu uzraudzīt sistēmas īstenošanas gaitu.

7.2.1.   Projekta pārvaldība pirmajā posmā

Vēlākais vienu mēnesi pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Komisija izveido koordinācijas komiteju, kurā darbojas:

Regulas (EK) Nr. 881/2004 3. panta 2. punktā minētās dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes, kas darbojas Eiropas mērogā (turpmāk “dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes”),

biļešu pārdevēju pārstāvis,

Eiropas pasažieru pārstāvis,

Eiropas Dzelzceļa aģentūra, un

Komisija.

Koordinācijas komitejas līdzpriekšsēdētāji ir a) Komisijas pārstāvis un b) dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestāžu izvirzīta persona. Komisija, kam palīdz koordinācijas komitejas locekļi, izstrādā koordinācijas komitejas reglamentu, par kuru koordinācijas komiteja vienojas. Pieņemtie lēmumi ir pārredzami, un tiem ir pievienots rūpīgi izstrādāts tehnisks un ekonomisks pamatojums.

Koordinācijas komitejas locekļi var ierosināt, lai koordinācijas komitejas darbā novērotāju statusā piedalītos citas organizācijas, ja tam ir pamatoti tehniski un organizatoriski iemesli.

7.2.2.   Lomas un pienākumi

7.2.2.1.   Ieinteresētās personas

1.

Projekta grupa, kuru izveido dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes un kuras darbā piedalās biļešu pārdevēju pārstāvis, sagatavo sīki izstrādātas IT specifikācijas, pārvaldības aprakstu un ģenerālplānu, pamatojoties uz darba programmu, ko apstiprina koordinācijas komiteja.

2.

Projekta grupa izveido vajadzīgās darba grupas, uzaicinot ekspertus no Eiropas Dzelzceļa aģentūras, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju, staciju apsaimniekotāju, biļešu pārdevēju darbinieku pārstāvju un pasažieru pārstāvju vidus.

3.

Projekta grupa vada projektu pārredzami, un visi projekta grupas un tās darba grupu protokoli, dokumenti un rezultāti ir pastāvīgi un pilnīgi pieejami Komisijai un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

4.

Projekta grupa sūta koordinācijas komitejai ikmēneša progresa ziņojumus un pilnīgi ievēro koordinācijas komitejas lēmumus. Koordinācijas komiteja apstiprina progresa ziņojumu struktūru un saturu projekta sākuma sanāksmē.

5.

Projekta grupa sniedz informāciju dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, staciju apsaimniekotājiem, biļešu pārdevējiem un pasažieru pārstāvjiem un konsultē tos. Tā pievērš īpašu uzmanību maziem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas nav dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestāžu dalībnieki, informē un konsultē tos.

6.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji, staciju apsaimniekotāji, biļešu pārdevēji un pasažieru pārstāvji atbalsta projektu, pēc projekta grupas pieprasījuma sniedzot informāciju un funkcionālus un tehniskus ekspertu atzinumus.

7.2.2.2.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra

1.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra uzrauga un novērtē sīki izstrādāto IT specifikāciju, pārvaldības apraksta un ģenerālplāna izstrādi, lai noteiktu, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi.

2.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra sniedz Komisijai ieteikumu par sīki izstrādātajām IT specifikācijām, pārvaldības aprakstu un ģenerālplānu.

7.2.2.3.   Komisija

1.

Komisija iepazīstina projekta grupu ar projektā iesaistāmo struktūru sarakstu.

2.

Pēc sīki izstrādāto IT specifikāciju, pārvaldības apraksta un ģenerālplāna saņemšanas Komisija tos novērtē, pamatojoties uz Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieteikumu, un, ņemot vērā šo novērtējumu, veic pašreizējās SITS grozīšanai vajadzīgos pasākumus.

3.

Komisija pastāvīgi informēs dalībvalstis ar tās komitejas palīdzību, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu.

7.2.3.   Rezultāti

Sīki izstrādātajās IT specifikācijās apraksta sistēmu, skaidri un viennozīmīgi norādot, kā sistēma izpilda TAP SITS prasības. Izstrādājot specifikācijas, jāveic to attiecīgo tehnisko, ekspluatācijas, ekonomisko un institucionālo jautājumu sistemātiska analīze, kas ir TAP SITS īstenošanas procesa pamatā. Tāpēc sasniedzamie rezultāti cita starpā ir šādi.

1.

Funkcionālas, tehniskas un darbības specifikācijas, saistītie dati, prasības, kas attiecas uz saskarnēm, drošības un kvalitātes prasības.

2.

Sistēmas vispārējās arhitektūras pamatprincipu izklāsts. Tajā apraksta vajadzīgo komponentu mijiedarbību un saderību. Tā pamatā ir to sistēmas konfigurāciju analīze, kurās ir iespējams integrēt mantotās IT iekārtas, nodrošinot vajadzīgo funkcionalitāti un darbību.

Ģenerālplānā iekļauj šādus aspektus.

1.

Sistēmas īstenošanai vajadzīgo pasākumu apzināšana.

2.

Migrācijas plāns, kurā norāda posmu kopumu, kas veicina taustāmu un pārbaudāmu starpposma rezultātu sasniegšanu, pārejot no ieinteresēto personu pašreizējās informācijas un komunikācijas sistēmu struktūras uz jauno sistēmu.

3.

Sīki izstrādāts atskaites punktu plāns.

4.

Ģenerālplāna svarīgāko posmu riska novērtējums.

5.

Ar sistēmas ieviešanu un ekspluatāciju saistīto dzīves cikla kopējo izmaksu novērtējums kopā ar turpmāku ieguldījumu plānu un attiecīgo rentabilitātes analīzi.

Pārvaldības apraksts ietver atbilstošu pārvaldības struktūru, metožu un procedūru apzināšanu, lai atbalstītu sistēmas izstrādi un validāciju, tās turpmāko ieviešanu, praktisko ekspluatāciju un pārvaldību tās dzīves cikla laikā (tostarp iesaistīto personu strīdu risināšanu saskaņā ar šīs SITS noteikumiem).

7.2.4.   Atskaites punkti

1.

Vēlākais divus mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī notiek projekta grupas un koordinācijas komitejas projekta sākuma sanāksme:

a)

projekta sākuma sanāksmē projekta grupa iepazīstina ar projekta aprakstu un projekta darba programmu, tostarp darba grafiku. Projekta aprakstā ir skaidrota svarīgākā informācija par uzdevumiem, projekta organizāciju, lomām un pienākumiem un projekta īstenošanas metodi, tostarp par konsultēšanos ar visām ieinteresētajām personām un šo personu informēšanu;

b)

projekta sākuma sanāksmē projekta grupa un koordinācijas komiteja apspriežas un vienojas par starpposma ziņojuma un 7.2.2.1. iedaļā minētā ikmēneša progresa ziņojuma saturu un detalizētības pakāpi.

2.

Projekta grupa iesniedz koordinācijas komitejai starpposma ziņojumu vēlākais piecus mēnešus pēc projekta sākuma sanāksmes.

3.

Rezultātus Komisijai un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai iesniedz vēlākais desmit mēnešus pēc projekta sākuma sanāksmes.

4.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra sniedz Komisijai ieteikumu par iesniegtajiem rezultātiem vēlākais divus mēnešus pēc to saņemšanas.

7.3.   Otrais posms – izstrāde

Pēc šīs SITS grozīšanas visi attiecīgie dalībnieki izstrādā sistēmu.

7.4.   Trešais posms – ieviešana

Pēc šīs SITS grozīšanas visi attiecīgie dalībnieki ievieš sistēmu.

7.5.   Izmaiņu pārvaldība

7.5.1.   Izmaiņu pārvaldības process

Izstrādā izmaiņu pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu pienācīgu izmaiņu rentabilitātes analīzi un izmaiņas ieviestu kontrolēti. Šīs procedūras, ko nosaka, ievieš, atbalsta un pārvalda Eiropas Dzelzceļa aģentūra, ir šādas:

to tehnisko ierobežojumu apzināšana, kas nosaka vajadzību pēc izmaiņām,

paziņojums par to, kurš uzņemas atbildību par izmaiņu ieviešanas procedūrām,

ieviešamo izmaiņu validācijas procedūra,

izmaiņu pārvaldības, paziņošanas, migrācijas un ieviešanas politika,

atbildības noteikšana par sīki izstrādāto specifikāciju pārvaldību, kā arī par to kvalitātes nodrošināšanu un konfigurācijas pārvaldību.

Izmaiņu kontroles padomē darbojas Eiropas Dzelzceļa aģentūra, dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes, biļešu pārdevēju pārstāvniecības struktūra, pasažieru pārstāvniecības struktūra un dalībvalstis. Šāda pušu apvienība nodrošina pareizu izpratni par veicamajām izmaiņām un to nozīmes pilnīgu novērtējumu. Gala rezultātā izmaiņu kontroles padome darbosies Eiropas Dzelzceļa aģentūras uzraudzībā.

7.5.2.   Īpašs izmaiņu pārvaldības process attiecībā uz tehniskajiem dokumentiem, ko publicē Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Šīs SITS 4. nodaļā minētie un šīs regulas III pielikuma sarakstā iekļautie tehniskie dokumenti (izņemot ar atklātajiem punktiem saistītos standartus) ir tehniski dokumenti, ko saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 5. panta 8. punktu publicē Eiropas Dzelzceļa aģentūra.

Šo tehnisko dokumentu izmaiņu pārvaldības procesu nosaka Eiropas Dzelzceļa aģentūra saskaņā ar šādiem kritērijiem.

1.

Izmaiņu pieprasījumus, kas ietekmē tehniskos dokumentus, iesniedz ar valsts drošības iestāžu (VDI), Regulas (EK) Nr. 881/2004 3. panta 2. punktā minēto dzelzceļa nozares Eiropas līmeņa pārstāvniecības iestāžu, biļešu pārdevēju pārstāvja vai tās struktūras starpniecību, kas sākotnēji izstrādājusi specifikācijas, kuras bija spēkā pirms tehnisko dokumentu pieņemšanas.

2.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra pieņem un uzglabā izmaiņu pieprasījumus.

3.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra ar izmaiņu pieprasījumiem iepazīstina attiecīgo Aģentūras darba grupu, kas tos izvērtē un sagatavo priekšlikumu, kuram vajadzības gadījumā pievieno ekonomisku novērtējumu.

4.

Tad Eiropas Dzelzceļa aģentūra ar izmaiņu pieprasījumu un saistīto priekšlikumu iepazīstina izmaiņu kontroles padomi, kas izmaiņu pieprasījumu vai nu apstiprina, vai neapstiprina, vai atliek.

5.

Ja izmaiņu pieprasījumu neapstiprina, Eiropas Dzelzceļa aģentūra nosūta pieprasījuma iesniedzējam noraidījuma iemeslu vai pieprasa papildu informāciju par izmaiņu pieprasījuma projektu.

6.

Ja izmaiņu pieprasījumu apstiprina, tehniskajā dokumentā veic grozījumus.

7.

Pirms grozītā tehniskā dokumenta publicēšanas to kopā ar izmaiņu pieprasījumu un tā ekonomisko novērtējumu nosūta Komisijai.

8.

Komisija informē dalībvalstis ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu.

9.

Tehniskā dokumenta jauno versiju un apstiprināto izmaiņu pieprasījumu publicē Eiropas Dzelzceļa aģentūras tīmekļa vietnē.

Ja izmaiņu kontroles pārvaldība ietekmē elementus, ko izmanto kopīgi ar TAF SITS, izmaiņas ievieš pēc iespējas līdzīgi jau īstenotajai TAF SITS, lai panāktu optimālu sinerģiju.

7.6.   Īpaši gadījumi

7.6.1.   Ievads

Turpmāk norādītajos īpašajos gadījumos ir atļauts piemērot šādus īpašus noteikumus:

a)   “P” gadījumi: pastāvīgi gadījumi;

b)   “T” gadījumi: pagaidu gadījumi, kad atbilstību mērķsistēmai ieteicams panākt līdz 2020. gadam (šāds mērķis izvirzīts Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumā Nr. 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (2), kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 884/2004/EK (3)).

7.6.2.   Īpašu gadījumu saraksts

Attiecībā uz šo SITS īpaši gadījumi nav norādīti.

8.   GLOSĀRIJS

Glosārijā sniegtās definīcijas attiecas uz terminu izmantojumu šajā SITS.

Termins

Apraksts

Piekļuvi pieprasošā persona (Access party)

Vai nu

licencēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, vai – saskaņā ar katras dalībvalsts pilnvarojumu – cita persona, kam ir komerciāla vai ar sabiedriskiem pakalpojumiem saistīta interese iegūt vilcienu ceļu kustības grafikā, lai savā teritorijā sniegtu dzelzceļa pakalpojumus. Šādas pilnvarotas personas var būt publiskas iestādes vai citas personas, kam ir piekļuves līgumi,

vai

šādu personu starptautiska grupa, ko sauc arī par pretendentu grupu vai piekļuvi pieprasošo personu grupu

AKII (ACID)

Atomitāte, konsekvence, izolācija, izturīgums

Tie ir četri galvenie atribūti, kas ir kopīgi visām transakcijām.

Atomitāte. Transakcijā, kurā iesaistītas divas vai vairākas diskrētas informācijas daļas, saskaņo vai nu visas daļas, vai nevienu.

Konsekvence. Transakcijā vai nu rodas jauns un derīgs datu stāvoklis, vai, ja notiek kļūme, visi dati atgriežas stāvoklī, kāds bija pirms transakcijas sākuma.

Izolācija. Transakcijai, kas atrodas izpildes procesā un vēl nav saskaņota, jāpaliek izolētai no visām citām transakcijām.

Izturīgums. Saskaņotos datus sistēma saglabā tā, ka pat kļūmes un sistēmas restarta gadījumā dati ir pieejami to pareizajā stāvoklī.

AKII koncepcija ir aprakstīta standarta ISO/IEC 10026-1:1992 1371/20074. iedaļā. Katru no šiem atribūtiem var novērtēt, veicot etalonuzdevuma testu. Tomēr parasti AKII koncepcijas īstenošanai izraugās transakcijas pārvaldītāju vai uzraudzītāju. Dalītā sistēmā AKII var panākt, piemēram, izmantojot divu posmu saskaņošanu (2PC), kas nodrošina, ka jāstrādā vai nu visām iesaistītajām vietnēm, lai pabeigtu transakciju, vai nevienai vietnei, un tādā gadījumā notiek transakcijas atrite

Faktiskais ierašanās datums/laiks (Arrival date/time, actual)

Transportlīdzekļa faktiskais ierašanās datums (un laiks)

Paredzamais ierašanās datums/laiks (Arrival date/time, estimated)

Transportlīdzekļa ierašanās datums (un laiks), pamatojoties uz kārtējo prognozi

Ieplānotais ierašanās datums/laiks (Arrival date/time, planned)

Kustības grafikā norādītais transportlīdzekļa ierašanās datums (un laiks)

Paredzamais ierašanās kavējums (Arrival delay, expected)

Laika starpība starp paredzamo ierašanās datumu/laiku un ieplānoto ierašanās datumu/laiku

Faktiskais ierašanās kavējums (Arrival delay, actual)

Laika starpība starp faktisko ierašanās datumu/laiku un ieplānoto ierašanās datumu/laiku

Pēc ieskatiem (At the discretion of)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var pieņemt lēmumu, pamatojoties uz savu pieredzi un vajadzībām

Apstiprināšanas sistēma (Attributing system)

Elektroniska sistēma, kas izmitina to transporta pakalpojumu katalogu, attiecībā uz kuriem transporta pakalpojumu sniedzējs pilnvaro izplatītājus izsniegt ceļošanas dokumentus

Apstiprinātājs (Attributor)

Uzņēmums, kas pārvalda apstiprināšanas sistēmu. Tas var būt pārvadātājs

Pilnvarota publiska struktūra (Authorised Public Body)

Publiska iestāde, kam ir obligāts pienākums vai tiesības sniegt iedzīvotājiem ar ceļošanu saistītu informāciju, kā arī publiskā iestāde, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1371/2007 30. panta 1. punktu atbild par minētās regulas izpildi

Pieejamība (Availability)

Informācija par transporta pakalpojumu, piedāvājuma veidu, tarifu, citiem pakalpojumiem, ko pasažieris noteiktā laikā attiecībā uz konkrētu vilcienu var faktiski iegūt. Nejaukt ar piedāvājumu, kas norāda, ka transporta pakalpojums, piedāvājuma veids, tarifs, citi pakalpojumi tiek piedāvāti sākotnējā plānošanā, bet var būt izpārdoti un tāpēc pasažierim noteiktā laikā attiecībā uz konkrētu vilcienu nav iegūstami

Pamatparametrs (Basic parameter)

Reglamentējoši, tehniski un ekspluatācijas nosacījumi, kuri izšķirīgi ietekmē savstarpējo izmantojamību un par kuriem pirms SITS projekta izstrādes, ko veic apvienotā pārstāvju komiteja, pieņem lēmumu saskaņā ar 21. panta 2. punktā paredzēto procedūru

Pasūtīšana (pārdošana) (Booking (selling))

Biļešu pārdošana ar rezervāciju vai bez tās

Pārvadātājs (Carrier)

Līgumā paredzētais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, ar kuru pasažieris noslēdzis pārvadājuma līgumu, vai vairāki secīgi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas ir atbildīgi saskaņā ar šādu līgumu

Pārvadātājs, kas sniedz pakalpojumus kopīgi ar citiem pārvadātājiem (Carrier, Joint)

Pārvadātājs, kas ar sadarbības līgumu par transporta pakalpojumu sniegšanu ir saistīts ar vienu vai vairākiem citiem pārvadātājiem

Vienīgais pārvadātājs (Carrier, Sole)

Pārvadātājs, kas sniedz transporta pakalpojumus neatkarīgi no citiem pārvadātājiem

Kanāls (Channel)

Metode (piemēram, kases aparāts, vilcienā pieejami līdzekļi, publiski tīmekļa pakalpojumi, pārdošana pa tālruni, biļešu iegāde ar mobilajiem tālruņiem), ko dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmanto, lai sniegtu pasažieriem pakalpojumus (informācijas, biļešu pārdošanas, biļešu cenas atlīdzināšanas, sūdzību izskatīšanas pakalpojumus utt.)

Pasažieru vagona ID (Coach ID)

Pasažieru vagona unikālais identifikācijas numurs

Komisija (Commission)

Eiropas Komisija

Tirdzniecībā brīvi pieejams produkts (COTS-product)

Tirdzniecībā brīvi pieejami produkti (commercial off-the-shelf products)

Klients (Customer)

Persona, kas gatavojas pirkt, pērk vai ir nopirkusi dzelzceļa transporta produktu sev vai citām personām. Tādējādi šī persona var nebūt pasažieris (sk. “Pasažieris”)

Atšifrēšana (Decryption)

Šifrētu datu konvertēšana sākotnējā formā

Kavējums (Delay)

Starpība starp laiku, kad pasažierim bija jāierodas saskaņā ar publicēto kustības grafiku, un faktisko vai paredzamo pasažiera ierašanās laiku

Delta novirze (Delta deviation)

Operatīvā novirze – kavēšanās vai priekšlaicīgums – salīdzinājumā ar rezervēto ieplānoto laiku

Faktiskais atiešanas datums/laiks (Departure date/time, actual)

Transportlīdzekļa faktiskais atiešanas datums (un laiks)

Paredzamais atiešanas datums/laiks (Departure date/time, estimated)

Transportlīdzekļa atiešanas datums (un laiks), pamatojoties uz kārtējo prognozi

Plānotais atiešanas datums/laiks (Departure date/time, planned)

Kustības grafikā norādītais transportlīdzekļa atiešanas datums (un laiks)

Direktīva 2008/57/EK (Directive 2008/57)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

Faktiskais atiešanas kavējums (Departure delay, actual)

Laika starpība starp faktisko atiešanas datumu/laiku un ieplānoto atiešanas datumu/laiku

Paredzamais atiešanas kavējums (Departure delay, expected)

Laika starpība starp atiešanas datumu/laiku un paredzamo atiešanas datumu/laiku

Displejs (Display)

Dinamiska vizuāla ierīce, kas atrodas vai nu stacijā, vai vilcienu iekšpusē/ārpusē un ir paredzēta pasažieru informēšanai

Izplatītājs (Distributor)

Uzņēmums, kas nodrošina biļešu izsniedzējiem tiesībspēju un tehniskās spējas, lai tie varētu pārdot dzelzceļa transporta produktus vai nodrošināt klientiem dzelzceļa transporta produktu iegādei vajadzīgos tiešsaistes līdzekļus. Izplatītājs turklāt var piedāvāt biļešu izsniedzējiem pakalpojumus, atkarībā no ceļotāju vajadzībām savienojot dažādu pārvadātāju atiešanas un galamērķa stacijas vienotos braucienos. Izplatītājs var būt pārvadātājs

Vietējs brauciens (Domestic journey)

Pasažiera brauciens ar vilcienu, pasažierim nešķērsojot dalībvalsts robežu

Vietēji dzelzceļa pasažieru pārvadājumi (Domestic rail passenger service)

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums, ko sniedz, nešķērsojot dalībvalsts robežu

Šifrēšana (Encryption)

Datu kodēšana

ERA

Sk. “Eiropas Dzelzceļa aģentūra”

Pamatprasības (Essential requirements)

Visi Direktīvas 2008/57/EK III pielikumā izklāstītie nosacījumi, kas ir obligāti Eiropas dzelzceļu sistēmai, apakšsistēmām un savstarpējas izmantojamības komponentiem, tostarp saskarnēm

PIL (ETA)

Vilciena paredzamais ierašanās laiks (stacijā)

PNL (ETH)

Vilciena paredzamais nodošanas laiks (no viena infrastruktūras pārvaldītāja otram)

PAL (ETI)

Vilciena paredzamais apmaiņas laiks (no viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma otram)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra (European Railway Agency)

Aģentūra, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 8 81/2004/EK par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu

Braukšanas maksa (Fare)

Maksa, kas jāmaksā par pārvadāšanu vai pakalpojumu

Prognoze (Forecast)

Visprecīzākais notikuma (piemēram, vilciena ierašanās, atiešanas vai garāmbraukšanas laika) novērtējums

Prognozes punkts (Forecast point)

Mērķa punkts, kam ģenerē prognozi. Tas var attiekties uz vilciena ierašanos, atiešanu, garāmbraukšanu vai nodošanu

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ārvalstī (Foreign rail passenger service)

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko pasažieris iegādājas vienā valstī, bet saņem valstī, kura nav iegādes valsts

Ārvalstu tirdzniecība (Foreign sale)

Vilcienu biļešu tirdzniecība, ko veic biļešu izsniedzējs, kurš nav pārvadātājs vai viens no pārvadātājiem, kas ekspluatēs vilcienu biļešu izmantošanas vietā. Biļešu izsniedzējs atrodas valstī, kas nav pārvadātāju valsts

FTP

Datņu pārsūtīšanas protokols (File Transfer Protocol)

Protokols datņu pārsūtīšanai starp datorsistēmām TCP/IP tīklā

Realizācija (Fulfilment)

Nopirktā produkta piegāde klientam

Vispārīgie pārvadāšanas nosacījumi (General Conditions of Carriage)

Pārvadātāja nosacījumi, kas ir vispārīgi nosacījumi vai tarifi, kuri juridiski ir spēkā katrā dalībvalstī un kuri pēc pārvadājuma līguma noslēgšanas ir kļuvuši par tā daļu

Standarta cenas biļešu vilciens (Global price train)

Vilciens, kurā atļauts iekāpt tikai pasažieriem, kas nopirkuši standarta cenas biļetes

Nodošanas punkts (Handover point)

Punkts, kurā atbildība pāriet no viena infrastruktūras pārvaldītāja otram

HTTP

Hiperteksta pārsūtīšanas protokols (Hypertext Transfer Protocol)

Klienta/servera protokols, ko izmanto, lai pieslēgtos serveriem tīmeklī

IP (IM)

Jebkura iestāde vai uzņēmums, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un tehnisko apkopi. Šie pienākumi var ietvert arī infrastruktūras kontroles un drošības sistēmu pārvaldību. Infrastruktūras pārvaldītāju funkcijas transporta koridorā vai koridora daļā var uzticēt dažādām iestādēm vai uzņēmumiem

Infrastruktūras pārvaldītājs (IP) (Infrastructure manager (IM))

Sk. IP (IM)

Integrētas rezervēšanas biļetes (Integrated Reservation Tickets) – IRT

Vilciena biļetes, ko var izmantot tikai konkrētam vilcienam konkrētā datumā/laikā. IRT biļetes var pārdot vienīgi tiešsaistes transakcijā starp pārdošanas termināli un apstiprināšanas sistēmu, kas izmitina attiecīgo vilcienu

Apmaiņa starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem (Interchange between Carriers)

Kontroles nodošana no viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma otram praktisku ekspluatācijas, drošības un atbildības apsvērumu dēļ Piemēri:

secīgi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi,

vilcieni ar pārvadātāju aizvietotājiem,

informācijas nodošana starp dažādiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem

Apmaiņas punkts (Interchange point)

Vieta, kur viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodod kontroli pār vilcienu otram dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam.

Attiecībā uz kustībā esošu vilcienu otram dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas pārņem vilcienu no pirmā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, pieder ceļš nākamajam brauciena posmam

Starpposma punkts (Intermediate point)

Vieta, kas nosaka brauciena posma sākuma vai beigu punktu. Tas var būt, piemēram, apmaiņas, nodošanas vai pārkraušanas punkts

Starptautiski dzelzceļa pasažieru pārvadājumi (International rail passenger service)

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums, ko sniedz, šķērsojot vismaz vienas dalībvalsts robežu

Starptautisks brauciens (International journey)

Pasažiera brauciens ar vilcienu, šķērsojot vismaz vienas dalībvalsts robežu

Starptautiska tirdzniecība (International sale)

Vilcienu biļešu tirdzniecība starptautiskiem braucieniem

Savstarpējas izmantojamības komponents (Interoperability constituent)

Jebkura atsevišķa detaļa, detaļu grupa, iekārtas mezgla daļa vai vesels mezgls, kas iekļauts vai paredzēts iekļaušanai apakšsistēmā un no kura tieši vai netieši ir atkarīga Eiropas dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība. Jēdziens “komponents” aptver gan materiālas, gan nemateriālas lietas, piemēram, programmatūru

IP

Interneta protokols

Biļešu izsniedzējs (Issuer)

Uzņēmums, kas pārdod biļetes un iekasē maksu. Tas var būt pārvadātājs un/vai izplatītājs. Biļešu izsniedzējs ir uzņēmums, kura kods un, iespējams, logotips ir norādīts uz biļetes

Brauciens (Journey)

Pasažiera (vai vairāku pasažieru, kas ceļo kopā) nokļūšana no vietas A vietā B

Braucienu plānotājs (Journey planner)

IT sistēma, kas spēj piedāvāt braucienu risinājumus.

Brauciena risinājums ir komerciāls transporta pakalpojums vai pakalpojumu kopums, kas sniedz atbildi vismaz uz jautājumu par to, kā noteiktā izbraukšanas/ierašanās dienā un laikā nokļūt no vietas A vietā B. Jautājums var ietvert sarežģītākus papildu kritērijus, piemēram, kā veikt braucienu visātrāk, vislētāk, bez pārsēšanās utt. Pasažieris var veidot braucienu risinājumus pats, iepazīstoties ar dažādiem informācijas avotiem, vai izmantot braucienu plānotāja piedāvātos risinājumus

Turētājs (Keeper)

Persona, kas pastāvīgi ekonomiski ekspluatē ritekli kā transportlīdzekli un ir ritekļa īpašnieks vai persona ar tiesībām to izmantot, un kā tāda ir reģistrēta ritošā sastāva reģistrā

Loco ID

Vilces vienības unikālais identifikācijas numurs

Darīt pieejamu (Make available)

Attiecas uz informācijas un datu publicēšanu gadījumos, kad var piemērot piekļuves kontroli

Rezervācijas apstiprināšanas numuru saraksts (Manifest on list)

Realizācijas metode, saskaņā ar kuru klients veic pirkumu iepriekš (piemēram, mājās) un saņem tikai apstiprinājumu, parasti ar atsauces kodu. Uzņēmums, kas nodarbojas ar šādu tirdzniecību, iesniedz biļešu kontroles organizācijai (BKO) visu to pasažieru sarakstu (un atsauces kodus), kuriem ir tiesības tikt uzņemtiem konkrētajā vilcienā. Pasažieris pirms/pēc vilciena atiešanas tikai apliecina BKO, ka vēlas, lai viņu uzņemtu attiecīgajā vilcienā. BKO pārbauda, vai pasažierim ir atļauts iekāpt/palikt vilcienā

Tirgus cena (Market price)

Sk. “Kopējā cena”

Metadati (Metadata)

Vienkārši sakot, tie ir “dati par datiem”. Šis termins raksturo datus, programmatūras pakalpojumus un citus uzņēmumu informācijas sistēmās iekļautus komponentus. Daži metadatu veidi ir, piemēram, standarta datu definīcijas, atrašanās vietas un maršrutēšanas informācija, kā arī koplietojamu datu dalīšanas pārvaldības sinhronizēšana

Paziņotās iestādes (Notified bodies)

Iestādes, kas atbild par savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības vai piemērotības lietošanai novērtēšanu, kā arī par apakšsistēmu EK verifikācijas procedūras novērtēšanu

NRT vilciens (NRT train)

Starptautiskā vai ārvalstu tirdzniecībā – vilciens, kurā atļauts iekāpt pasažieriem, kas nopirkuši NRT biļetes

NRT

Neintegrētas rezervēšanas biļetes (Non integrated reservation tickets). Vilcienu biļešu pārdošanas veids starptautiskā vai ārvalstu tirdzniecībā, kad biļešu izsniedzējs var izsniegt biļeti uz vietas, neveicot tiešsaistes transakciju ar apstiprināšanas sistēmu. NRT biļetes vienmēr ir atvērtā tipa biļetes, t. i., noteiktā biļetes derīguma periodā pārvadājuma līgums ir spēkā attiecībā uz jebkuru NRT vilcienu, kas apkalpo uz biļetes norādīto maršrutu. NRT biļešu izsniegšanai biļešu izsniedzēja rīcībā jābūt atiešanas un galamērķa staciju sarakstam (staciju “sērijai”) un vienai vai vairākām cenu tabulām atbilstoši attālumu diapazonam. Rezervācijas var iegādāties (dažkārt tās jāiegādājas obligāti) kopā ar biļetēm

Piedāvājums (Offer)

Sk. “Pieejamība”

Oficiālā tīmekļa vietne (Official website)

Uzņēmuma publiskā tīmekļa vietne, kur tas klientu zināšanai publicē komerciālu informāciju. Tīmekļa vietne ir mašīnlasāma un atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnēm

Vienas pieturas aģentūra (One stop shop)

Starptautiska dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju partnerība, kas dzelzceļa klientiem nodrošina vienotu kontaktpunktu, lai

 

pasūtītu noteiktus vilcienu ceļus starptautiskā kravas satiksmē,

 

uzraudzītu visa vilciena kustību,

 

parasti arī infrastruktūras pārvaldītāju vārdā izrakstītu rēķinus par sliežu ceļu piekļuves maksu

Pasažieris (Passenger)

Persona, kas gatavojas veikt, veic vai ir veikusi braucienu, izmantojot viena vai vairāku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu transporta pakalpojumus un citus pakalpojumus.

Šī persona var nebūt klients (sk. “Klients”)

Ceļš (Path)

Infrastruktūras jauda, kas vajadzīga, lai noteiktā laikposmā vadītu vilcienu starp divām vietām (laikā un telpā ierobežots maršruts)

Ceļa numurs (Path number)

Noteiktā vilcienu ceļa numurs

Maksājums (Payment)

Vērtība, ko viena persona (piemēram, klients) nodod otrai personai (piemēram, izplatītājam). Maksājumu parasti veic, pretī saņemot transporta pakalpojumus vai citus pakalpojumus

Vienādranga (Peer-to-Peer)

Attiecas uz sistēmu un lietojumprogrammu klasi, kas izmanto dalītus resursus, lai decentralizēti pildītu īpaši svarīgas funkcijas

Persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām (Person with reduced mobility (PRM))

Ikviena persona, kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai pagaidu) nespējas, garīgas nespējas vai traucējumu, vai jebkādu citu nespējas iemeslu, vai vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa atbilstošu uzmanību un visiem pasažieriem pieejamo pakalpojumu pielāgojumus šīs personas īpašajām vajadzībām

Perons (Platform)

Stacijas zona pasažieru iekāpšanai vilcienos/izkāpšanai no vilcieniem

Pirmdati (Primary data)

Pamata dati kā atsauces datu ievade ziņojumiem vai kā pamats atvasināto datu funkcionalitātei un aprēķināšanai

PRM

Sk. “Persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām”

Produkts (Product)

Vilcienu tipi, kuros pieejami noteikti pakalpojumu veidi (piemēram, liels braukšanas ātrums, velosipēdu glabāšanas vietas, aprīkojums personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kupeju vagoni un/vai guļamvagoni, restorānvagoni, iespēja iegādāties ēdienus promnešanai utt.), kas ir saistīti ar attiecīgām cenām un var būt saistīti ar īpašiem nosacījumiem

Publicēt (Publish)

Attiecas uz informācijas un datu publicēšanu gadījumos, kad nepiemēro piekļuves kontroli

Dzelzceļu sistēma (Rail system)

Struktūra (Eiropas dzelzceļu sistēma), kas aprakstīta Direktīvas 2008/57/EK I pielikumā un ko veido Eiropas transporta tīkla līnijas un stacionārās iekārtas, kuras izbūvētas vai modernizētas parastajiem dzelzceļa pārvadājumiem un kombinētajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kā arī ritošais sastāvs, kas projektēts braukšanai pa šo infrastruktūru

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (Railway undertaking)

Jebkurš publisks vai privāts uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir dzelzceļa kravas un/vai pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana ar noteikumu, ka uzņēmumam jānodrošina vilce; tas attiecas arī uz tādiem uzņēmumiem, kas tikai nodrošina vilci

Parasti un īstermiņa procesi (Regular vs. Short Term processes)

Parasts process ir tāds, ko veic septiņās dienās vai ilgākā laikposmā.

Īstermiņa process ir tāds, ko veic laikposmā, kurš nepārsniedz septiņas dienas

Atskaites punkts (Reporting point)

Punkti, kuriem vilciens brauc garām un kurus infrastruktūras pārvaldītājs izmanto, lai sniegtu (tikai) informāciju par vilciena kustību, vai prognožu ģenerēšanas punkti

Repozitorijs (Repository)

Datu bāzei un datu vārdnīcai līdzīga datu glabātava, kas parasti ietver visaptverošu informācijas pārvaldības sistēmas vidi. Tam jāietver ne tikai datu struktūru (t. i., subjektu un elementu) apraksti, bet arī metadati, kas interesē uzņēmumu, datu ekrāni, ziņojumi, programmas un sistēmas

Rezervācija (Reservation)

Atļauja papīra vai elektroniskā formātā, kas dod tiesības uz pakalpojumu (pārvadāšanu vai palīdzību) saskaņā ar iepriekš apstiprinātu personalizētu pārvadājuma līgumu

Rezervēšanas sistēma (Reservation system)

Datorizēta sistēma, ko izmanto ceļojumu informācijas glabāšanai un izguvei un ar ceļošanu saistītu transakciju veikšanai. Rezervēšanas sistēma spēj nodrošināt reģistra pareizību reālā laikā un ir pieejama aģentiem/mazumtirgotājiem visā pasaulē

Mazumtirgotājs (Retailer)

Persona vai uzņēmums, kas ar rezervāciju vai bez tās pārdod klientiem biļetes dzelzceļa pakalpojumu saņemšanai. Mazumtirgotājs var būt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (aģentūra) vai akreditēta ceļojumu aģentūra

Maršruts (Route)

Ģeogrāfiskā līnija, pa kuru jānokļūst no sākuma punkta līdz galamērķa punktam

Maršruta posms (Route section)

Maršruta daļa

DPU (RU)

Sk. “Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums”

Pārdošana (Selling)

Sk. “Pasūtīšana”

Pakalpojums (Service)

Sk. “Transporta pakalpojums”

Pakalpojumu sniedzējs (Service provider)

Atbildīgā struktūra, kas sniedz ar pasažieru pārvadājumiem saistītus pakalpojumus

Shall (modālais darbības vārds, kas izsaka obligātu prasību)

Formulējums ir specifikācijas absolūta prasība

Īstermiņa procesi (Short Term processes)

Sk. “Parasti un īstermiņa procesi”

Ceļa pieprasījums īsā laikā (Short notice path request)

Atsevišķs ceļa pieprasījums saskaņā ar Direktīvas 2001/14/EK 23. pantu papildu transporta pieprasījuma vai operatīvu vajadzību dēļ

SQL

Strukturēta vaicājumvaloda (Structured Query Language)

Uzņēmuma IBM izstrādāta un ANSI un ISO standartizēta valoda, ko izmanto datu radīšanai, pārvaldīšanai un izguvei relāciju datu bāzēs

Ieinteresētās personas (Stakeholders)

Visas personas vai organizācijas ar pamatotu interesi par vilcienu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, piemēram:

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi,

lokomotīvju nodrošinātāji,

pasažieru vagonu nodrošinātāji,

vilcienu vadītāju/apkalpes nodrošinātāji,

infrastruktūras pārvaldītāji (IP),

vagonu parku pārvaldītāji,

prāmju operatori,

darbinieki,

biļešu pārdevēji,

pasažieri

Stacija (Station)

Dzelzceļa vieta, kurā pasažieru vilcieni var sākt braucienu, apstāties vai beigt braucienu

Stacijas apsaimniekotājs (Station manager)

Tāda organizatoriska struktūra dalībvalstī, kam uzlikts pienākums apsaimniekot dzelzceļa staciju un kas var būt infrastruktūras pārvaldītājs

Pārvadātāja aizvietotājs (Substitute carrier)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas nav noslēdzis pārvadājuma līgumu ar pasažieri, bet kam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kurš ir līgumslēdzēja puse, daļēji vai pilnīgi ir uzticējis dzelzceļa pārvadājuma veikšanu

Tarifs (Tariff)

Konkrēts braukšanas maksu kopums, kas pieejams konkrētam vilcienam, konkrētā dienā konkrētā brauciena posmā no atiešanas stacijas līdz galamērķa stacijai. Tarifus var iedalīt dažādās kategorijās (piemēram, sabiedriskā transporta tarifi, grupu braucienu tarifi utt.)

BKO (TCO)

Biļešu kontroles organizācija. Tā ir organizācija, kas ir pilnvarota pārbaudīt pasažieru biļetes. Parasti tas ir pārvadātājs. Vajadzības gadījumā BKO jāpiegādā izplatītājiem mājās izdrukājamu starptautisku dzelzceļa biļešu (International Rail Ticket for Home Printing – IRTHP) drošības sertifikāti

Tehniskais dokuments (Technical Document)

Jebkurš tehniskais dokuments, ko saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 5. panta 8. punktu publicē Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (Technical Specification for Interoperability)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK pieņemtas specifikācijas, kuras attiecas uz ikvienu apakšsistēmu vai apakšsistēmas daļu un kuru mērķis ir panākt pamatprasību izpildi un nodrošināt dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību

VPIL (TETA)

Sk. “Vilciena paredzamais ierašanās laiks”

Trešā persona (Third party)

Jebkurš publisks vai privāts uzņēmums, kas nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai infrastruktūras pārvaldītājs un nodrošina papildpakalpojumus vai pakalpojumus, kuri ir saistīti ar transporta pakalpojumiem/citiem pakalpojumiem

Tranzīta biļete (Through ticket)

Biļete vai biļetes, kas ir pārvadājuma līgums par tādu secīgu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, kurus veic viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi

Biļete (Ticket)

Materiāla vai nemateriāla reģistrācija, kas pasažieriem dod tiesības saskaņā ar līgumu izmantot vienu vai vairākus komerciālus transporta pakalpojumus, kurus piedāvā viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi

Biļešu izsniegšana stacijā (Ticket On departure)

Realizācijas metode, saskaņā ar kuru klients veic pirkumu iepriekš (piemēram, mājās) un saņem biļeti atiešanas stacijā pie biļešu reģistrācijas letes vai biļešu automātā

Biļešu pārdevējs (Ticket vendor)

Jebkurš dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes vai nu dzelzceļa pārvadājuma uzņēmuma, vai pats savā vārdā

Kustības grafiks (Timetable)

To komerciālo transporta pakalpojumu saraksts, kurus noteiktā laika intervālā piedāvā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

TOD

Sk. “Biļešu izsniegšana stacijā”

Tūrisma operators (Tour Operator)

Organizētājs vai mazumtirgotājs, kas nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē

Vilciena paredzamais ierašanās laiks (Train Estimated time of Arrival)

Vilciena paredzamais ierašanās laiks konkrētā punktā, piemēram, nodošanas punktā, apmaiņas punktā, vilciena galamērķī

Vilcienu ceļš (Train path)

Vilciena maršruts, kas ierobežots laikā un telpā

Vilciena kustības pārtraukums (Train running interrupted)

Tas nozīmē, ka, ievērojot vietējos apstākļus konkrētajā laikā un iesaistīto personu viedokli, vilciena kustības turpināšanas laiks nav zināms. Ja kavēšanās ilgums ir zināms, infrastruktūras pārvaldītājs sūta ziņojumu “Vilciena kustības prognoze”

Eiropas dzelzceļu tīkls (Trans-European rail network)

Direktīvas 2008/57/EK I pielikumā aprakstītais dzelzceļu tīkls

Pārvadājuma līgums (Transport contract)

Līgums par pārvadāšanu pret atlīdzību vai bez maksas, ko dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai biļešu pārdevējs un pasažieris noslēdz par viena vai vairāku transporta pakalpojumu sniegšanu

Transporta veids (Transport mode)

Vispārīga tipa transportlīdzeklis, kas spēj pārvadāt pasažierus (vilciens, lidmašīna, autobuss utt.)

Transporta pakalpojums (Transport service)

Komerciāls transporta pakalpojums vai sabiedrisko pakalpojumu līgumā paredzēts transporta pakalpojums, kas savieno divas vai vairākas vietas un ko piedāvā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums saskaņā ar publicētu kustības grafiku. Transporta pakalpojumus parasti sniedz, izmantojot konkrētu transporta veidu

Transporta pakalpojumu sniedzējs (Transport service provider)

Jebkurš publisks vai privāts uzņēmums, kas ir pilnvarots veikt vietējus vai starptautiskus pasažieru pārvadājumus. Transporta pakalpojumu sniedzējs pieņem ceļošanas dokumentus, ko izsniedz tā izplatītāju akreditētie tirdzniecības punkti. Tas pilda tā līgumā paredzētā pārvadātāja funkcijas, ar kuru pasažieris ir noslēdzis pārvadājuma līgumu. Transporta pakalpojumu sniegšanu daļēji vai pilnīgi var uzticēt pārvadātāja aizvietotājam

SITS (TSI)

Sk. “Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas”

XML

Paplašināmās iezīmēšanas valoda (Extended Mark-up Language)

XQL

Paplašināta strukturēta vaicājumvaloda (Extended Structured Query Language)


(1)  OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp.

(2)  OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 167, 30.4.2004., 1. lpp.


II PIELIKUMS

ATKLĀTO PUNKTU SARAKSTS

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 5. panta 6. punktu ir apzināti šādi atklāti punkti:

Iedaļa

Atklātie punkti

4.2.2.1.

Tehniskais dokuments par procedūru un tajā izmantojamo informāciju attiecībā uz vietējai tirdzniecībai paredzētu tarifu datiem

4.2.10.

Ar produktu izplatīšanu saistītas drošības informācijas apstrādes standarts

4.2.11.2.

Eiropas standarts “Biļešu izsniegšana stacijā” un “Rezervāciju apstiprināšanas numuru saraksts”

4.2.11.3.

Tehniskais dokuments vai standarts par tiešās realizācijas metodēm, kas saistītas ar biļeti un/vai rezervāciju un ar realizācijas līdzekļu veidu vietējai tirdzniecībai

4.2.11.4.

Tehniskais dokuments vai standarts par netiešās realizācijas metodēm, kas saistītas ar biļeti un/vai rezervāciju un ar realizācijas līdzekļu veidu vietējai tirdzniecībai

4.2.22.

Braukšanas maksas informācijas apmaiņas standarts savienojumu ar citiem transporta veidiem kontekstā


III PIELIKUMS

ŠAJĀ SITS MINĒTO TEHNISKO DOKUMENTU SARAKSTS

Atsauce

Apzīmējums

B.1. (V1.1)

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa – NRT biļetes

B.2. (V1.1)

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa – Integrētas rezervēšanas biļetes (IRT)

B.3. (V1.1)

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa – Īpaši piedāvājumi

B.4. (V1.1)

Piemērošanas rokasgrāmata EDIFACT ziņojumiem, kas attiecas uz kustības grafiku datu apmaiņu

B.5. (V1.1)

Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska ceļošanas dokumentu sagatavošana – Ziņojumu apmaiņa

B.6. (V1.1)

Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska ceļošanas dokumentu sagatavošana (RCT2 standarti)

B.7. (V1.1)

Mājās izdrukājamas starptautiskas dzelzceļa biļetes

B.8. (V1.1)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju un citu dzelzceļa transporta ķēdēs iesaistītu uzņēmumu standarta ciparu kodēšana

B.9. (V1.1)

Atrašanās vietu standarta ciparu kodēšana

B.10. (V1.1)

Elektroniska palīdzības rezervēšana personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām – Ziņojumu apmaiņa

B.30. (V1.1)

Shēma – DPU/IP komunikācijai saskaņā ar TAP SITS vajadzīgo ziņojumu/datu komplektu katalogs


IV PIELIKUMS

STARPTAUTISKAI UN ĀRVALSTU TIRDZNIECĪBAI PAREDZĒTU TARIFU SARAKSTS

C.1.   NRT tarifi

NRT tarifu datu galvenais saturs ir šāds:

sērija,

produkti,

pakalpojumi,

pārvadātāju kodi,

braukšanas maksas tabulas,

staciju saraksts.

NRT tarifi ir iepriekš pieejami vismaz trīs mēnešus pirms to stāšanās spēkā.

C.2.   IRT tarifi

IRT tarifu datu galvenais saturs ir šāds:

tarifi,

tarifu diapazons,

izmantojamās kartes ar tirgus cenām,

izslēgšanas veidi,

pārdošanas nosacījumi,

pēcpārdošanas nosacījumi,

braukšanas maksas tabulas,

staciju/zonu saraksts.

IRT tarifi ir iepriekš pieejami saskaņā ar pārdošanas nosacījumiem.

C.3.   Īpašie tarifi

Īpašo tarifu datu galvenais saturs ir šāds:

piedāvājums un tā nosacījumi,

braukšanas maksa,

papildbiļetes,

atļaujas,

pasažieru/pavadošo pasažieru skaits un kategorijas,

atlaižu veidi,

izslēgšanas veidi,

pārdošanas nosacījumi,

pēcpārdošanas nosacījumi,

rezervēšanas maksa,

sērija,

vilcieni, norādot kategorijas un aprīkojumu.

Īpašie tarifi ir iepriekš pieejami saskaņā ar pārdošanas nosacījumiem.


Augša