EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0284

Uredba Komisije (EU) št. 284/2011 z dne 22. marca 2011 o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong

UL L 77, 23.3.2011, str. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 013 str. 167 - 171

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2011

z dne 22. marca 2011

o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), in zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2002/72/ES (2) določa posebne določbe v zvezi s polimernimi materiali in izdelki, namenjenimi za stik z živili, vključno z zahtevami glede sestave ter omejitvami in zahtevami za snovi, ki se lahko uporabijo v njih.

(2)

Prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo je bilo v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (3) prejetih več obvestil in opozoril, da materiali, ki so namenjeni za stik z živili in so bili v Unijo uvoženi iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska) in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong (v nadaljnjem besedilu: Hongkong), v živila ali modelne raztopine živil izločajo količine kemikalij, ki niso v skladu z zakonodajo Unije.

(3)

Ta obvestila in opozorila se nanašajo predvsem na polimerno kuhinjsko posodo iz poliamida in melamina, ki ne ustreza zahtevam v zvezi z izločanjem primarnih aromatskih aminov in formaldehida v živila, kot je določeno v delu A Priloge V oziroma delu A Priloge II k Direktivi 2002/72/ES.

(4)

Primarni aromatski amini (v nadaljnjem besedilu: PAA) so skupina spojin, izmed katerih so nekatere rakotvorne, medtem ko se za druge sumi, da so rakotvorne. PAA lahko v materialih, namenjenih za stik z živili, nastanejo zaradi prisotnosti nečistoč ali kot razgradni produkti.

(5)

Glede na poročila se iz kuhinjske posode iz poliamida, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske in Hongkonga, v živila izločajo visoke vrednosti PAA.

(6)

V skladu z Direktivo 2002/72/ES je uporaba formaldehida v proizvodnji polimerov dovoljena, če se iz teh polimerov v živila ne izloča več kot 15 mg/kg formaldehida (mejna vrednost specifične migracije (SML), izražena kot celotna količina formaldehida in heksametilentetramina).

(7)

Glede na poročila se iz kuhinjske posode iz melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske in Hongkonga, v živila izločajo višje vrednosti formaldehida od dovoljenih.

(8)

Komisija je v zadnjih nekaj letih skušala povečati seznanjenost z zahtevami v zakonodaji Unije o materialih, ki so v stiku z živili in se uvažajo v Unijo, z več pobudami, med katere sodijo usposabljanja za kitajske nadzorne organe in zadevno industrijo.

(9)

Kljub tem pobudam je bilo med misijami Urada za prehrano in veterinarstvo v Kitajsko in Hongkong v letu 2009 ugotovljeno, da obstajajo resne pomanjkljivosti v sistemu uradnega nadzora v zvezi s polimernimi materiali, ki so namenjeni za stik z živili in so namenjeni za izvoz v Unijo, ter da visok delež pregledane polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske in Hongkonga, še vedno ne ustreza zahtevam zakonodaje Unije.

(10)

V Uredbi (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4) so določena posebna pravila za materiale in izdelke, namenjene za neposreden ali posreden stik z živili, vključno z nekaterimi splošnimi in posebnimi zahtevami, ki bi jim morali ustrezati ti materiali in izdelki. V skladu s členom 24 navedene uredbe države članice izvajajo uradni nadzor za uveljavljanje skladnosti z navedeno uredbo v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, vezanimi na uradni nadzor živil in krme. Navedene določbe so določene v Uredbi (ES) št. 882/2004.

(11)

Natančneje, člen 48(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da če zakonodaja Unije ne določa pogojev in podrobnih postopkov, ki jih je treba spoštovati pri uvozu blaga iz tretjih držav, jih lahko po potrebi določi Komisija.

(12)

Člen 48(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa možnost za uvedbo posebnih uvoznih pogojev za določene proizvode, ki prihajajo iz nekaterih tretjih držav, pri čemer se upoštevajo tveganja, povezana s temi proizvodi.

(13)

Za zmanjšanje morebitnega tveganja za zdravje ljudi zaradi polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske in Hongkonga, je treba vsaki pošiljki takih proizvodov priložiti ustrezno dokumentacijo, vključno z rezultati analiz, ki kažejo, da pošiljka ustreza zahtevam v zvezi z izločanjem PAA oziroma formaldehida iz Direktive 2002/72/ES.

(14)

Za zagotovitev učinkovitejše organizacije nadzora polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske ali Hongkonga, morajo uvozniki ali njihovi predstavniki poslati predhodno obvestilo o prihodu pošiljk in njihovi naravi. Prav tako morajo države članice imeti možnost, da določijo posebna mesta prvega vnosa, na katerih lahko pošiljke teh izdelkov vstopijo v Unijo. Te informacije morajo biti javno dostopne.

(15)

Da se na ravni Unije zagotovi stopnja enotnosti v zvezi z nadzorom polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske ali Hongkonga, je treba v tej uredbi določiti postopek uradnega nadzora, kot je opredeljen v členu 2 Uredbe (ES) št. 882/2004. Ta uradni nadzor mora vključevati dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede.

(16)

Če se na podlagi fizičnih pregledov ugotovi neskladnost, morajo države članice nemudoma obvestiti Komisijo prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo.

(17)

Države članice morajo v posebnih primerih imeti možnost, da dovolijo nadaljnji prevoz pošiljk polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske ali Hongkonga, z mesta prvega vnosa, če je v sodelovanju s pristojnim organom na namembnem kraju poskrbljeno, da je zagotovljena sledljivost pošiljk, dokler niso znani rezultati fizičnih pregledov, s čimer se pristojnemu organu omogoči učinkovit postopek uvoza takšnih pošiljk.

(18)

Sprostitev polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske ali Hongkonga, v prosti promet mora biti mogoča šele, ko so opravljeni vsi pregledi in so znani njihovi rezultati. Zato morajo biti rezultati pregledov na voljo carinskim organom, preden se blago sprosti v prosti promet.

(19)

Določiti je treba postopek za beleženje pridobljenih informacij. Te informacije je treba redno pošiljati Komisiji.

(20)

Določbe te uredbe je treba redno pregledovati in pri tem upoštevati informacije, ki so jih poslale države članice.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa posebne pogoje in podrobne postopke za uvoz polimerne posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska) in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong (v nadaljnjem besedilu: Hongkong).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„polimerna kuhinjska posoda“ pomeni polimerne materiale, kot so opisani v odstavkih 1 in 2 člena 1 Direktive 2002/72/ES in ki se uvrščajo pod oznako KN ex 3924 10 00;

(b)

„pošiljka“ pomeni določeno količino polimerne kuhinjske posode iz poliamida ali melamina, ki je zajeta v istih dokumentih, se dostavi z istim prevoznim sredstvom in prihaja iz iste tretje države;

(c)

„pristojni organi“ pomenijo pristojne organe držav članic, imenovane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 882/2004;

(d)

„mesto prvega vnosa“ pomeni točko, kjer pošiljka vstopi v Unijo;

(e)

„dokumentacijski pregled“ pomeni pregled dokumentacije iz člena 3 te uredbe;

(f)

„identifikacijski pregled“ pomeni vizualen pregled, s katerim se preveri, ali se spremna dokumentacija pošiljke ujema z vsebino pošiljke;

(g)

„fizični pregled“ pomeni odvzem vzorca za analizo in laboratorijsko testiranje ter morebiten drugi pregled, s katerim se potrdi skladnost z zahtevami o izločanju PAA in formaldehida iz Direktive 2002/72/ES.

Člen 3

Uvozni pogoji

1.   Polimerna kuhinjska posoda iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske in Hongkonga, se uvozi v države članice, samo če uvoznik za vsako pošiljko predloži pristojnemu organu ustrezno izpolnjeno deklaracijo, s katero potrjuje, da ustreza zahtevam v zvezi z izločanjem primarnih aromatskih aminov in formaldehida iz dela A Priloge V oziroma oddelka A Priloge II k Direktivi 2002/72/ES.

2.   Vzorec deklaracije iz odstavka 1 je določen v Prilogi k tej uredbi. Deklaracija se sestavi v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v katero se pošiljka uvozi.

3.   Deklaraciji iz odstavka 1 se priloži laboratorijsko potrdilo, v katerem se navede:

(a)

za kuhinjsko posodo iz poliamida, rezultate analize, ki dokazujejo, da se v živila ali modelne raztopine živil ne izločajo PAA v zaznavni količini. Zaznavna količina se uporablja za vsoto PAA. Za namene analize je zaznavna količina PAA določena pri 0,01 mg/kg živil ali modelnih raztopin živil;

(b)

za kuhinjsko posodo iz melamina, rezultate analize, ki dokazujejo, da se v živila ali modelne raztopine živil ne izloča formaldehid v količini, ki presega 15 mg/kg živil.

4.   Pristojni organ v deklaraciji, kot je opisana v Prilogi k tej uredbi, navede, ali je blago sprejemljivo za sprostitev v prosti promet, tj. če izpolnjuje zahteve in pogoje iz Direktive 2002/72/ES, določene v odstavku 1.

Člen 4

Predhodno obvestilo o pošiljkah

Uvozniki ali njihovi predstavniki vsaj dva delovna dneva vnaprej obvestijo pristojni organ na mestu prvega vnosa o predvidenem datumu in uri fizičnega prihoda pošiljk, ki so po poreklu ali so bile poslane iz Kitajske in Hongkonga.

Člen 5

Obvestilo o mestu prvega vnosa

Kadar se države članice odločijo, da bodo določile posebna mesta prvega vnosa za pošiljke, ki so po poreklu ali so bile poslane iz Kitajske in Hongkonga, objavijo na spletu posodobljen seznam teh mest in spletni naslov sporočijo Komisiji.

Komisija na svoji spletni strani v informativne namene objavi povezave na nacionalne sezname posebnih mest prvega vnosa.

Člen 6

Nadzor na mestu prvega vnosa

1.   Pristojni organ na mestu prvega vnosa izvede:

(a)

dokumentacijske preglede vseh pošiljk v dveh delovnih dneh po prihodu;

(b)

identifikacijske in fizične preglede, vključno z laboratorijsko analizo 10 % pošiljk, ki se izvedejo tako, da uvozniki ali njihovi predstavniki ne morejo predvideti, ali bodo takšni pregledi opravljeni na določeni pošiljki; rezultati fizičnih pregledov morajo biti na voljo, takoj ko je to tehnično mogoče.

2.   Če se med laboratorijsko analizo iz odstavka 1(b) ugotovi neskladnost, pristojni organi nemudoma obvestijo Komisijo prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, vzpostavljenega v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 178/2002.

Člen 7

Nadaljnji prevoz

Pristojni organ na mestu prvega vnosa lahko izda dovoljenje za nadaljnji prevoz pošiljk, ki so po poreklu ali so bile poslane iz Kitajske in Hongkonga, preden so znani rezultati pregledov iz člena 6(1)(b).

Če pristojni organ izda dovoljenje iz prvega odstavka, o tem obvesti pristojni organ na namembnem kraju in predloži izvod ustrezno izpolnjene deklaracije iz člena 3, kot je opisana v Prilogi, ter rezultatov pregledov iz člena 6(1)(b), takoj ko so na voljo.

Države članice zagotovijo vse potrebno, da pošiljke ostanejo pod stalnim nadzorom pristojnih organov in ni mogoče nikakor posegati vanje pred objavo rezultatov pregledov iz člena 6(1)(b).

Člen 8

Sprostitev v prosti promet

Polimerna kuhinjska posoda iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Kitajske in Hongkonga, se sprosti v prosti promet, če se carinskim organom predloži ustrezno izpolnjena deklaracija iz Priloge, kot je določeno v členu 3.

Člen 9

Poročanje Komisiji

1.   Pri opravljanju pregledov iz člena 6(1) pristojni organi vodijo evidence o naslednjih informacijah:

(a)

podatkih o vsaki pregledani pošiljki, vključno z:

(i)

velikostjo v smislu števila izdelkov;

(ii)

državo porekla;

(b)

številu pošiljk, na katerih sta bila opravljena vzorčenje in analiza;

(c)

rezultatih pregledov iz člena 6.

2.   Države članice vsako četrtletje pošljejo Komisiji poročilo, vključno z informacijami iz odstavka 1, in sicer do konca meseca, ki sledi vsakemu četrtletju.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. julija 2011.

Ta uredba je v skladu s Pogodbama v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 220, 15.8.2002, str. 18.

(3)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(4)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.


PRILOGA

Deklaracija, ki se priloži vsaki pošiljki polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana in Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong

Image


Na vrh