EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0173

Uredba Komisije (EU) št. 173/2011 z dne 23. februarja 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU) št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in nekaterih shem neposrednih podpor za kmete

UL L 49, 24.2.2011, str. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 065 str. 220 - 226

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/173/oj

24.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 173/2011

z dne 23. februarja 2011

o spremembi uredb (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU) št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in nekaterih shem neposrednih podpor za kmete

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 161(3), člena 170, člena 171(1) in člena 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (2), ter zlasti člena 142(q) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (3), določa skupna pravila za pošiljanje informacij in dokumentov Komisiji s strani pristojnih organov držav članic. Ta pravila zajemajo predvsem obveznost držav članic, da uporabljajo informacijske sisteme, ki jih da na voljo Komisija, in potrdijo pravice dostopa organov ali posameznikov, ki so pooblaščeni za pošiljanje obvestil. Poleg tega navedena uredba določa skupna načela, ki veljajo za informacijske sisteme, tako da zagotavljajo dolgoročno verodostojnost, celovitost in čitljivost dokumentov, ter zagotavlja zaščito osebnih podatkov.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009 je treba obveznost uporabe informacijskih sistemov v skladu z navedeno uredbo zagotoviti v uredbah, ki uvajajo posebne obveznosti sporočanja.

(3)

Komisija je razvila informacijski sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje dokumentov in postopkov v okviru lastnih notranjih delovnih postopkov in odnosov z organi, ki delujejo na področju skupne kmetijske politike.

(4)

Nekatere obveznosti sporočanja je že mogoče izpolniti prek tega sistema v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009, zlasti obveznosti, ki jih določajo uredbe Komisije (ES) št. 2095/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede sporočanja podatkov o tobaku (4), (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (5), (ES) št. 1741/2006 z dne 24. novembra 2006 o pogojih za dodelitev posebnega izvoznega nadomestila za odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, dano v postopek carinskega skladiščenja pred izvozom (6), (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov (7), (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (8), (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (9), (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (10), (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (11), (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (12), (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (13) ter (EU) št. 479/2010 z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (14).

(5)

Zaradi učinkovitega upravljanja in glede na izkušnje je treba sporočanje poenostaviti. Zlasti je treba določiti, da je sporočanje podatkov, zahtevanih na podlagi uredb (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006 in (ES) št. 1850/2006, obvezno le za tiste države članice, ki proizvajajo tobak oziroma hmelj. Poleg tega mora biti zaradi jasnosti vsebina nekaterih obvestil določena v navedenih uredbah.

(6)

Informacije, ki jih morajo države članice sporočiti Komisiji na podlagi člena 19(1)(b)(ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 436/2009, se pošljejo na Eurostat. Zaradi skladnosti in dobrega upravljanja morajo biti zadevna obvestila poslana po elektronski poti na skupni naslov za prejem podatkov pri Eurostatu, in sicer v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih določi Komisija (Eurostat).

(7)

Menjalni tečaj, ki se uporabi, mora biti skladen z načelom, določenim v členu 11 Uredbe Komisije (ES) št. 1913/2006 z dne 20. decembra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo kmetijsko-monetarne ureditve za euro v kmetijskem sektorju in o spremembi nekaterih uredb (15).

(8)

Uredbe (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU) št. 479/2010 je zato treba spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila in Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2095/2005 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Države članice proizvajalke Komisiji za vsako letino do 31. julija leta, ki sledi zadevni letini, sporočijo informacije, izražene v skupni vrednosti in, razen za točko (a), razčlenjene po skupinah sort surovega tobaka iz odstavka 3:

(a)

število podjetij za prvo predelavo;

(b)

število kmetov;

(c)

površino v hektarjih;

(d)

dobavljeno količino v tonah;

(e)

povprečno ceno, ki se plača kmetom, brez davkov ali drugih dajatev;

(f)

zaloge v tonah, ki jih imajo prvi predelovalci, ob koncu junija leta, ki sledi zadevni letini.

Cene iz točke (e) se izrazijo v EUR na kg, po potrebi se uporabi zadnji menjalni tečaj Evropske centralne banke pred 1. januarjem leta, ki sledi zadevni letini.

2.   Države članice proizvajalke Komisiji za vsako letino do 31. julija leta, ki sledi zadevni letini, sporočijo informacije, izražene v skupni vrednosti in, razen za točko (a), razčlenjene po skupinah sort surovega tobaka iz odstavka 3:

(a)

ocenjeno površino v hektarih;

(b)

ocenjeno proizvodnjo v tonah.

3.   Skupine sort surovega tobaka so:

(a)   skupina I: Sušeni z zračnim tokom: tobak, sušen v peči s kontroliranim pretokom zraka, pri kontrolirani temperaturi in vlažnosti, zlasti Virginia;

(b)   skupina II: Lahki zračno sušeni: tobak, sušen na zraku pod streho, ki ne fermentira, zlasti Burley in Maryland;

(c)   skupina III: Temni zračno sušeni: tobak, sušen na zraku pod streho, ki pred trženjem naravno fermentira, zlasti Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta in Pulawski;

(d)   skupina IV: Sušeni na dimu: tobak, sušen na dimu, zlasti Kentucky in Salento;

(e)   skupina V: Sušeni na soncu: tobak, sušen na soncu, imenovan tudi ‚orientalske sorte‘, zlasti Basmas, Katerini in Kaba-Koulak.

4.   Države članice, ki pridelajo manj kot 3 000 hektarov v predhodni letini, lahko sporočijo samo informacije iz točk (b) in (c) odstavka 1 in točke (a) odstavka 2, in sicer izražene samo v skupni vrednosti brez razčlenitve po skupinah sort surovega tobaka.

5.   Obvestila iz odstavkov 1, 2 in 4 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (16).

2.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da jim zadevni gospodarski subjekti, vključno z organizacijami proizvajalcev, sporočijo podatke v ustreznih rokih.“;

3.

priloge IA, IB, II in III se črtajo.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1557/2006 se spremeni:

1.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Države članice proizvajalke Komisiji za vsako letino do 15. aprila leta, ki sledi zadevni letini hmelja, sporočijo informacije, izražene v skupni vrednosti in, razen za točki (a) in (g), razčlenjene v dve skupini sort hmelja (grenki in aromatični hmelj):

(a)

število kmetov, ki pridelujejo hmelj;

(b)

obrane površine in površine novih nasadov v letu obiranja (v hektarih);

(c)

količino v tonah in povprečno ceno hmelja ob zapustitvi kmetije, ki se proda po vnaprej sklenjenih pogodbah;

(d)

količino v tonah in povprečno ceno hmelja ob zapustitvi kmetije, ki se proda po drugih pogodbah ali brez pogodb;

(e)

neprodano količino hmelja v tonah;

(f)

proizvodnjo alfa kislin v tonah in povprečno vsebnost alfa kislin (v odstotkih);

(g)

količino hmelja v tonah, zajeto v pogodbah, sklenjenih vnaprej za prihodnjo letino.

Cene iz točk (c) in (d) se izrazijo v EUR na kg, po potrebi se uporabi zadnji menjalni tečaj Evropske centralne banke pred 1. januarjem leta, ki sledi zadevni letini.

2.   Obvestila iz odstavka 1 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (17).

3.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da jim zadevni gospodarski subjekti, vključno z organizacijami proizvajalcev, sporočijo podatke v ustreznih rokih.

2.

Priloga se črta.

Člen 3

Člen 13 Uredbe (ES) št. 1741/2006 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 13

Sporočanje Komisiji

1.   Države članice sporočijo Komisiji količine odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola, danega v postopek carinskega skladiščenja pred izvozom v skladu s to uredbo, pri čemer se količine razčlenijo po 12-mestni oznaki iz nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, ki jo določa Uredba (EGS) št. 3846/87.

Države članice Komisiji sporočijo informacije iz prvega pododstavka najpozneje drugi mesec po sprejetju deklaracije za uskladiščenje.

2.   Obvestila iz odstavka 1 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (18).

Člen 4

Člen 23 Uredbe (ES) št. 1850/2006 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 23

Sporočanje Komisiji

1.   Države članice proizvajalke Komisiji najpozneje do 30. junija vsakega leta sporočijo:

(a)

seznam območij proizvodnje hmelja;

(b)

seznam centrov za certificiranje in oznako vsakega centra;

(c)

imena in naslove pristojnih organov za certificiranje.

2.   Obvestila iz odstavka 1 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (19).

Člen 5

Uredba (ES) št. 1359/2007 se spremeni:

1.

odstavek 1 člena 9 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice določijo pogoje nadzora in o tem obvestijo Komisijo. Sprejmejo tudi vse potrebne ukrepe, da se zadevni proizvodi ne morejo nadomestiti z drugimi proizvodi, zlasti z označitvijo vsakega kosa mesa. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo vsako spremembo pogojev nadzora.“;

2.

v členu 10 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Za potrdila, predvidena v členu 5(1), ki jih pristojni organi overijo vsako četrtletje in zajemajo izkoščene kose, dobljene iz zadnjih četrti, države članice najpozneje ob koncu drugega meseca, ki sledi vsakemu četrtletju, sporočijo naslednje:“;

3.

vstavi se naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Obvestila Komisiji iz te uredbe se pošljejo v skladu s Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (20).

Člen 6

Uredba (ES) št. 382/2008 se spremeni:

1.

odstavek 6 člena 14 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Države članice Komisiji sporočijo:

(a)

vsak delovnik najpozneje do 18. ure (po bruseljskem času) celotno količino proizvodov, za katere so bili vloženi zahtevki;

(b)

najpozneje do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili vloženi zahtevki, seznam vlagateljev zahtevkov.“;

2.

odstavek 6 člena 15 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Države članice Komisiji sporočijo:

(a)

vsak delovnik najpozneje do 18. ure (po bruseljskem času) celotno količino proizvodov, za katere so bili vloženi zahtevki;

(b)

najpozneje do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili vloženi zahtevki, seznam vlagateljev zahtevkov.“;

3.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

1.   Države članice Komisiji sporočijo:

(a)

vsak teden do petka:

(i)

zahtevke za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila v skladu s členom 10(1) ali, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bil vložen noben zahtevek;

(ii)

zahtevke za dovoljenja v skladu s postopkom iz člena 47 Uredbe (ES) št. 376/2008 ali, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bil vložen noben zahtevek;

(iii)

količine, za katere so bila izdana dovoljenja na podlagi člena 12(6) te uredbe ali, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bilo izdano nobeno dovoljenje;

(iv)

količine, za katere so bila od ponedeljka do petka tekočega tedna izdana dovoljenja glede na zahtevke v skladu s postopkom iz člena 47 Uredbe (ES) št. 376/2008, z datumom vloge zahtevka in navedbo namembne države;

(v)

količine, za katere so bili med tekočim tednom zahtevki za izvozno dovoljenje umaknjeni na podlagi člena 12(5) te uredbe, z datumom vloge zahtevka;

(b)

do 14. dne vsakega meseca za predhodni mesec:

(i)

zahtevke za dovoljenja iz člena 15 Uredbe (ES) št. 376/2008;

(ii)

količine, za katere so bila izdana dovoljenja na podlagi člena 10(1) te uredbe in na podlagi člena 47 Uredbe (ES) št. 376/2008, in niso uporabljene.

2.   V obvestilih iz odstavka 1 se navedejo:

(a)

količine po teži proizvoda ali številu glav za vsako od kategorij iz člena 10(5);

(b)

količino, razčlenjeno po destinaciji za vsako kategorijo.“;

4.

vstavi se naslednji člen 16a:

„Člen 16a

Obvestila iz tega poglavja se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (21).

5.

Priloga VIII se črta.

Člen 7

Uredba (ES) št. 436/2009 se spremeni:

1.

odstavek 1 člena 15 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Da bi pretvorili količine proizvodov razen vina v hektolitre vina, lahko države članice določijo koeficiente, ki se lahko spreminjajo glede na različna objektivna merila, ki vplivajo na pretvorbo. Države članice sporočijo Komisiji koeficiente skupaj s povzetkom iz člena 19(1).“;

2.

naslov poglavja III naslova II se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE III

Obvestila, ki jih pošljejo države članice “;

3.

v členu 19(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Da se omogoči ugotavljanje gibanja cen, države članice, katerih proizvodnja vina je v zadnjih petih letih povprečno presegla 5 % celotne proizvodnje vina v Uniji, v zvezi z vini iz odstavka 1 Priloge XIb k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (22) Komisiji sporočijo:

4.

člen 49 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 49

Sporočanje

1.   Vsaka država članica Komisiji sporoči:

(a)

ime in naslov pristojnega organa ali organov, pristojnih za izvajanje tega naslova;

(b)

po potrebi ime in naslov vseh organov, ki jih pristojni organ pooblasti za izvajanje tega naslova.

2.   Vsaka država članica Komisiji sporoči:

(a)

vse poznejše spremembe v zvezi s pristojnimi organi in organi iz odstavka 1;

(b)

ukrepe, sprejete za izvajanje tega naslova, kadar so ti ukrepi posebno pomembni za sodelovanje med državami članicami iz Uredbe (ES) št. 555/2008.

3.   Komisija na podlagi podatkov, ki jih sporočijo države članice, sestavi in posodablja sezname, ki vsebujejo imena in naslove pristojnih organov, ter, kadar je to primerno, pooblaščenih agencij ali organov. Komisija ta seznam objavi na spletu.“;

5.

člen 50 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 50

Sporočanje

1.   Brez poseganja v posebne določbe te uredbe države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da lahko upoštevajo roke za sporočanje iz te uredbe.

2.   Države članice hranijo podatke, evidentirane v skladu s to uredbo, najmanj pet vinskih let, ki sledijo letu, v katerem so bili podatki evidentirani.

3.   Sporočanje, ki se zahteva v skladu s to uredbo, ne posega v obveznosti držav članic iz Uredbe (EGS) št. 357/79 o statističnih raziskovanjih vinogradov.

4.   Obvestila Komisiji iz te uredbe se pošljejo v skladu s Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (23).

Vendar obvestila iz člena 19(1)(b)(ii) in (iii) države članice pošljejo po elektronski poti ali se po elektronski poti posredujejo na skupni naslov za prejem podatkov pri Eurostatu, in sicer v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih določi Komisija (Eurostat).

Člen 8

Člen 50 Uredbe (ES) št. 612/2009 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 50

Sporočanje Komisiji

1.   Države članice Komisiji sporočijo:

(a)

nemudoma, primere uporabe člena 27(1). Komisija to potem sporoči drugim državam članicam;

(b)

najpozneje ob koncu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bile sprejete izvozne deklaracije, za vsako 12-mestno oznako, količine izvoženih proizvodov, ki niso vključene v izvozna dovoljenja, z vnaprej določenim nadomestilom za primere iz prve alinee drugega pododstavka člena 4(1), člena 6 in člena 42. Oznake se združujejo po sektorjih.

2.   Obvestila Komisiji iz te uredbe se pošljejo v skladu s Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (24).

Člen 9

V členu 84 Uredbe (ES) št. 1122/2009 se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Obvestila iz člena 40(2) in odstavka 5 tega člena se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (25).

Člen 10

Uredba (ES) št. 1187/2009 se spremeni:

1.

odstavek 1 člena 10 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Izvozna dovoljenja z vnaprej določenim nadomestilom se izdajo peti delovni dan po vložitvi zahtevkov, pod pogojem, da so bile količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja, sporočene skladno s členom 6(1) Uredbe Komisije (EU) št. 479/2010 (26) ter da niso bili sprejeti ukrepi iz točk (a) in (b) odstavka 2 tega člena.

2.

v členu 24(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Država članica Komisiji čim prej sporoči zamenjavo imenovanega uvoznika, Komisija pa zamenjavo sporoči pristojnim organom Združenih držav Amerike.“;

3.

člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Najpozneje peti delovni dan po izteku roka za vložitev zahtevkov za dovoljenja države članice Komisiji sporočijo količine, vključene v zahtevke za dovoljenja, ali, kadar je to primerno, da zahtevki niso bili vloženi, za vsakega od obeh delov kvote in za vsako oznako proizvoda nomenklature za izvozna nadomestila.

Pred pošiljanjem obvestil iz prvega pododstavka države članice preverijo zlasti, da so izpolnjeni pogoji iz člena 27(2) ter člena 28(1) in (2).“;

(b)

v odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja količina na vlagatelja manjša od 20 ton, lahko vlagatelji umaknejo svoje zahtevke. Take primere sporočijo pristojnim organom v treh delovnih dneh po objavi sklepa Komisije. Varščina se takoj sprosti. Pristojni organ v osmih delovnih dneh po objavi sklepa Komisiji sporoči količine, razčlenjene po oznakah proizvoda nomenklature za izvozna nadomestila, za katere so bili zahtevki umaknjeni in je bila sproščena varščina.“;

4.

člen 32 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dovoljenja se izdajo na zahtevo nosilca dejavnosti najprej 1. junija in najpozneje 15. februarja naslednje leto. Izdajo se samo nosilcem dejavnosti, katerih zahtevki za dovoljenja so bili sporočeni skladno s členom 31(1).

Če se ugotovi, da so informacije, ki jih zagotovi nosilec dejavnosti, kateremu se izda dovoljenje, netočne, se dovoljenje prekliče in varščina zaseže.

Države članice Komisiji najpozneje do konca februarja za vsakega od obeh delov kvote iz člena 28(1) sporočijo količine, za katere niso bila izdana dovoljenja, razčlenjene po oznakah proizvoda nomenklature za izvozna nadomestila.“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice Komisiji najpozneje do 31. avgusta vsako leto za vsakega od obeh delov kvote iz člena 28(1) in za obdobje preteklih 12 mesecev iz člena 28(1) sporočijo količine, razčlenjene po oznakah proizvoda nomenklature za izvozna nadomestila:

količino, za katero so bila dodeljena dovoljenja,

količino, za katero so bila izdana dovoljenja,

izvoženo količino.“;

5.

člen 33(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Obvestila Komisiji iz te uredbe se pošljejo v skladu s Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (27).

6.

priloge IV, V in VI se črtajo.

Člen 11

V členu 7 Uredbe (ES) št. 479/2010 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Z odstopanjem od člena 8 se obvestila iz tega člena pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (28).

Člen 12

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(3)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 335, 21.12.2005, str. 6.

(5)  UL L 288, 19.10.2006, str. 18.

(6)  UL L 329, 25.11.2006, str. 7.

(7)  UL L 355, 15.12.2006, str. 72.

(8)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(9)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.

(10)  UL L 128, 27.5.2009, str. 15.

(11)  UL L 186, 17.7.2009, str. 1.

(12)  UL L 316, 2.12.2009, str. 65.

(13)  UL L 318, 4.12.2009, str. 1.

(14)  UL L 135, 2.6.2010, str. 26.

(15)  UL L 365, 21.12.2006, str. 52.

(16)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(17)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(18)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(19)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(20)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(21)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(22)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“;

(23)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(24)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(25)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(26)  UL L 135, 2.6.2010, str. 26.“;

(27)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(28)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“


Na vrh