Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011R1259

Komisijas Regula (ES) Nr. 1259/2011 ( 2011. gada 2. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 320, 3.12.2011., 18./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 062 Lpp. 212 - 217

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1259/oj

3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/18


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1259/2011

(2011. gada 2. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (2), ir noteikta dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamā koncentrācija virknē pārtikas produktu.

(2)

Dioksīni attiecas uz 75 polihlordibenzo-p-dioksīnam (PHDD) radniecīgu vielu un 135 polihlordibenzofurānam (PHDF) radniecīgu vielu grupu, kurā 17 vielas uzskatāmas par toksiskām. Polihlorbifenili (PHB) ir 209 dažādu radniecīgu vielu grupa, ko var iedalīt divās grupās atbilstīgi minēto vielu toksikoloģiskajām īpašībām: 12 radniecīgajām vielām ir tādas pašas toksikoloģiskās īpašības kā dioksīniem, tāpēc tās bieži sauc par “dioksīniem līdzīgiem polihlorbifeniliem” (DL-PHB). Pērējiem PHB nepiemīt dioksīniem raksturīgais toksiskums, bet ir atšķirīgs toksikoloģiskās iedarbības raksturojums, tāpēc tos sauc par “PHB, kas nav līdzīgi dioksīniem” (DNL-PHB).

(3)

Katrai dioksīniem vai DL-PHB radniecīgai vielai ir atšķirīgs toksiskuma līmenis. Lai varētu novērtēt šo dažādo radniecīgo vielu toksiskumu un veicināt riska novērtējumu un reglamentējošu kontroli, tika ieviests toksiskuma ekvivalences koeficienta (TEF) jēdziens. Tāpēc analītiskos rezultātus attiecībā uz visiem toksikoloģiski bīstamajiem dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem PHB izsaka kā atsevišķu izrēķināmu vienību — THDD toksiskuma ekvivalentu (TEQ).

(4)

Pasaules Veselības organizācija (PTO) 2005. gada 28.–30. jūnijā organizēja ekspertu semināru par PTO 1998. gadā pieņemtajām TEF vērtībām. Vairākas TEF vērtības bija mainītas, īpaši PHB, oktahlorīdu radniecīgajām vielām un pentahlorfurāniem. Informācija par jauno TEF vērtību stāšanos spēkā un jaunākie dati par to sastopamību ir apkopoti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātniskajā ziņojumā “Dioksīna līmeņa pārtikā un dzīvnieku barībā monitoringa rezultāti” (3). Tāpēc ir lietderīgi pārskatīt PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, ņemot vērā šos jaunos datus.

(5)

EFSA Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, pēc Komisijas pieprasījuma pieņēma atzinumu par DNL-PHB klātbūtni dzīvnieku barībā un pārtikā (4).

(6)

Sešu marķieru jeb PHB indikatoru (PHB 28, 52, 101, 138, 153 un 180) summa veido apmēram pusi no kopējās NDL-PHB klātbūtnes dzīvnieku barībā un pārtikā. Minēto summu uzskata par atbilstošu marķieri, lai noteiktu NDL-PHB sastopamību un ietekmi uz cilvēkiem, tāpēc tā būtu jānosaka kā maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

(7)

Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nosaka, ņemot vērā jaunākos datus par sastopamību, kas apkopoti EFSA zinātniskajā ziņojumā “Dioksīna līmeņa pārtikā un dzīvnieku barībā monitoringa rezultāti” (5). Lai gan ir iespējams sasniegt zemāku kvantitatīvās noteikšanas robežu (LOQ), ir redzams, ka ievērojamā skaitā laboratoriju piemērotā LOQ ir 1 μg/kg tauku vai pat 2 μg/kg tauku. Ja analītisko rezultātu izsaka kā maksimālo robežu, dažos gadījumos noteiktais līmenis var pietuvoties maksimāli pieļaujamai koncentrācijai, ja maksimāli pieļaujamā koncentrācija būtu noteikta ļoti stingri, pat ja neviens PHB nav izteikts kā izrēķināma vienība. Tāpat ir pierādījies, ka informācija attiecībā uz atsevišķām pārtikas kategorijām nav īpaši plaša. Tāpēc būtu lietderīgi 3 gadu laikā pārskatīt maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, pamatojoties uz plašāku datubāzi, kurā dati apkopoti, izmantojot analīzes metodi, kas būtu pietiekami precīza, lai varētu noteikt zemus koncentrācijas līmeņus.

(8)

Somijai un Zviedrijai ir noteikta atkāpe attiecībā uz tādu Baltijas reģiona izcelsmes zivju laišanu tirgū, kuras ir paredzētas patēriņam to teritorijā un kurās dioksīnu koncentrācija ir lielāka nekā noteiktā maksimāli pieļaujamā dioksīnu un DL-PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija zivīs. Šīs dalībvalstis ir izpildījušas nosacījumus attiecībā uz patērētāju informēšanu par uztura ieteikumiem. Tās ik gadu paziņo Komisijai veiktā monitoringa rezultātus saistībā ar dioksīnu koncentrāciju Baltijas jūras reģiona zivīs, kā arī ziņo par pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu Baltijas reģiona dioksīnu ietekmi uz cilvēkiem.

(9)

Pamatojoties uz Somijā un Zviedrijā veiktā dioksīnu un DL-PHB koncentrācijas monitoringa rezultātiem, atkāpes varētu noteikt tikai attiecībā uz konkrētām zivju sugām. Ņemot vērā dioksīnu noturīgo klātbūtni vidē un līdz ar to arī zivīs, minēto atkāpi ir lietderīgi noteikt uz neierobežotu laiku.

(10)

Attiecībā uz savvaļā nozvejotiem lašiem Latvija ir pieprasījusi tādu pašu atkāpi, kāda noteikta Somijai un Zviedrijai. Šajā saistībā Latvija ir pierādījusi, ka dioksīnu un DL-PHB ietekme uz cilvēkiem tās teritorijā nav lielāka par augstāko vidējo līmeni citās dalībvalstīs un ka tā ir ieviesusi sistēmu, lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pilnīgu informāciju par uztura ieteikumiem saistībā ar Baltijas reģiona zivju patēriņa ierobežojumiem attiecībā uz noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma. Turklāt būtu jāveic dioksīnu un DL-PHB koncentrācijas monitorings Baltijas reģiona zivīs un jāpaziņo Komisijai tā rezultāti un pasākumi, kas veikti, lai mazinātu Baltijas reģiona zivīs esošo dioksīnu un DL-PHB iedarbību uz cilvēkiem. Ir ieviesti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka zivis un zivju produkti, kuros pārsniegta ES maksimāli pieļaujamā PHB koncentrācija, netiek laisti tirgū pārējās dalībvalstīs.

(11)

Ņemot vērā to, ka NDL-PHB piesārņojums Baltijas reģiona zivīs ir līdzīgs dioksīnu un DL-PHB piesārņojumam un arī NDL-PHB klātbūtne vidē ir ļoti noturīga, attiecībā uz DNL-PHB ir lietderīgi noteikt tādu pašu atkāpi kā attiecībā uz dioksīnu un DL-PHB klātbūtni Baltijas reģiona zivīs.

(12)

EFSA ir saņēmusi pieprasījumu sniegt zinātnisku atzinumu par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB klātbūtni aitu un briežu aknās un to, cik piemērota būtu maksimālās dioksīnu un PHB koncentrācijas noteikšana aknās un atvasinātos produktos attiecībā pret produktu nevis attiecībā pret tauku saturu, kā ir šobrīd. Tāpēc, kolīdz būs pieejams EFSA atzinums, būtu jāpārskata noteikumi attiecībā uz aknām un atvasinātiem produktiem, jo īpaši noteikumi attiecībā uz aitu un briežu aknām. Tikmēr maksimālo pieļaujamo dioksīnu un PHB koncentrāciju ir lietderīgi noteikt attiecībā pret tauku saturu.

(13)

Uz pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 1 % tauku, maksimāli pieļaujamā dioksīnu un PHB koncentrācija līdz šim neattiecās, jo šādu pārtikas produktu ietekme uz cilvēkiem parasti nav liela. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad pārtikas produkta tauku saturs nepārsniedz 1 %, taču dioksīnu un DL-PHB koncentrācija šajos taukos ir ļoti augsta. Tāpēc šādos pārtikas produktos ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, bet tā jānosaka attiecībā pret produktu. Ņemot vērā to, ka dažos zema tauku satura pārtikas produktos maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nosaka attiecībā pret produktu, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju attiecībā pret produktu ir lietderīgi noteikt pārtikas produktiem, kuros nav vairāk kā 2 % tauku.

(14)

Ņemot vērā datus, kas iegūti, veicot dioksīnu un DL-PHB koncentrācijas zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā monitoringu, ir lietderīgi noteikt zemāku maksimāli pieļaujamo dioksīnu un DL-PHB koncentrāciju līmeņus zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā. Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts ir vērsies EFSA ar īpašu pieprasījumu izvērtēt risku, ko zīdaiņiem un maziem bērniem rada dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB klātbūtne zīdaiņu un bērnu pārtikā. Tāpēc noteikumi attiecībā uz zīdaiņu un mazu bērnu pārtiku būtu jāpārskata, kolīdz būs pieejams EFSA atzinums.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza šādi:

1)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu “Pagaidu atkāpes” aizstāj ar šādu: “Atkāpes”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Atkāpjoties no 1. panta, Somija, Zviedrija un Latvija drīkst laist savā tirgū savvaļā nozvejotus Baltijas jūras reģiona izcelsmes lašus (Salmo salar) un to produktus, kuri ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru dioksīnu un/vai dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir lielāka, nekā noteikts pielikuma 5.3. punktā, ja pastāv sistēma, kas nodrošina to, ka patērētājus pilnībā informē par uztura ieteikumiem attiecībā uz Baltijas jūras reģiona savvaļā nozvejotu lašu un to produktu patēriņa ierobežojumiem noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma.

Somija, Zviedrija un Latvija turpina piemērot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savvaļā nozvejoti laši un to produkti, kas neatbilst pielikuma 5.3. punktam, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos.

Somija, Zviedrija un Latvija katru gadu ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai efektīvi informētu noteiktās mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas par uztura ieteikumiem un nodrošinātu, ka savvaļā nozvejoti laši un to produkti, kas neatbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos. Turklāt tās sniedz pierādījumus, kas apliecina šo pasākumu efektivitāti.”;

c)

pantā pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Atkāpjoties no 1. panta, Somija un Zviedrija drīkst laist savā tirgū Baltijas jūras reģiona izcelsmes savvaļā nozvejotas siļķes (Clupea harengus), kas lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotas palijas (Salvelinus spp.), savvaļā nozvejotus upes nēģus (Lampetra fluviatilis) un savvaļā nozvejotas foreles (Salmo trutta) un to produktus, kuri ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru dioksīnu un/vai dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir lielāka, nekā noteikts pielikuma 5.3. punktā, ja pastāv sistēma, kas nodrošina to, ka patērētājus pilnībā informē par uztura ieteikumiem attiecībā uz Baltijas jūras reģiona savvaļā nozvejotu siļķu, kas ir lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotu paliju, savvaļā nozvejotu upes nēģu un savvaļā nozvejotu foreļu un minēto zivju produktu patēriņa ierobežojumiem noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma.

Somija un Zviedrija turpina piemērot vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savvaļā nozvejotas siļķes, kas lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotas palijas, savvaļā nozvejoti upes nēģi un savvaļā nozvejotas foreles un minēto zivju produkti, kas neatbilst pielikuma 5.3. punktam, netiktu laisti citu dalībvalstu tirgos.

Somija un Zviedrija katru gadu ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai efektīvi informētu noteiktās mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas par uztura ieteikumiem un nodrošinātu, ka zivis un zivju produkti, kas neatbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos. Turklāt tās sniedz pierādījumus, kas apliecina šo pasākumu efektivitāti.”;

2)

Pielikumā izdara grozījumus saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(3)  EFSA Journal 2010. g.; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf.

(4)  EFSA Journal 2005. g., 284, 1. lpp. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EFSA Journal 2010. g.; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 5. sadaļu “dioksīni un PHD” groza šādi:

a)

Pielikuma 5. sadaļu “dioksīni un PHD” aizstāj ar šādu:

5. sadaļa:   dioksīni un PHB (31)

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

Dioksīnu summa (PVO-PHDD/F-TEQ) (32)

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo phb summa (PVO-PHDD/F-PHB-TEQ) (32)

PHB 28, PHB 52, PHB 101, PHB 138, PHB 153 un PHB 180 Summa (ICES – 6) (32)

5.1

Šādu dzīvnieku gaļa un gaļas produkti (izņemot ēdamos subproduktus) (6):

 

 

 

liellopi un aitas;

2,5 pg uz g tauku (33)

4,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

mājputni;

1,75 pg uz g tauku (33)

3,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

cūkas

1,0 pg uz g tauku (33)

1,25 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.2

Sauszemes dzīvnieku, kas minēti 5.1. punktā (6), aknas un atvasinātie produkti

4,5 pg uz g tauku (33)

10,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.3

Zivju muskuļu gaļa, zivsaimniecības produkti un to izstrādājumi (25) (34), izņemot

savvaļā nozvejotus zušus;

savvaļā nozvejotas saldūdens zivis, izņemot diadromās zivis, kas nozvejotas saldūdenī;

zivju aknas un atvasinātos produktus;

jūras dzīvnieku eļļas.

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajiem vēžiem (Brachyura and Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem.

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

75 ng uz g mitra svara

5.4

Savvaļā nozvejotu saldūdens zivju muskuļu gaļa, izņemot diadromās zivis, kas nozvejotas saldūdenī, un to produktus (25)

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

125 ng uz g mitra svara

5.5

Savvaļā nozvejotu zušu (Anguilla anguilla) muskuļu gaļa un tās produkti

3,5 pg uz g mitra svara

10,0 pg uz g mitra svara

300 ng uz g mitra svara

5.6

Zivju aknas un no tām iegūti produkti, izņemot 5.7. punktā minētās jūras dzīvnieku eļļas

20,0 pg uz g mitra svara (38)

200 ng uz g mitra svara (38)

5.7

Jūras dzīvnieku eļļa (zivju eļļa, zivju aknu eļļa un citu cilvēku uzturam paredzētu jūras organismu eļļa)

1,75 pg uz g tauku

6,0 pg uz g tauku

200 ng uz g tauku

5.8

Neapstrādāts piens (6) un piena produkti (6), tostarp sviesta tauki

2,5 pg uz g tauku (33)

5,5 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.9

Dējējvistu olas un olu produkti (6)

2,5 pg uz g tauku (33)

5,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.10

Šādu dzīvnieku tauki:

 

 

 

liellopi un aitas,

2,5 pg uz g tauku

4,0 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

mājputni,

1,75 pg uz g tauku

3,0 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

cūkas.

1,0 pg uz g tauku

1,25 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.11

Jaukti dzīvnieku tauki

1,5 pg uz g tauku

2,50 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.12

Augu eļļas un tauki

0,75 pg uz g tauku

1,25 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.13

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika (4)

0,1 pg uz g mitra svara

0,2 pg uz g mitra svara

1,0 ng uz g mitra svara”

b)

Pielikumā 31. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(31)

Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PHDD) un polihlordibenzofurānu (PHDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktais toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-TEF)), un dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa (PHDD, PHDF un polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO-TEF). PVO-TEF riska novērtējums attiecībā uz cilvēkiem, kura pamatā ir secinājumi, kas tika sagatavoti Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās ķīmiskās drošības programmas ekspertu sanāksmē, kura notika 2005. gada jūnijā Ženēvā ((Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223.–241. lpp. (2006)).

Radniecīgā viela

TEF vērtība

Dibenzo-p-dioksīni (“PHDD”)

2,3,7,8-THDD

1

1,2,3,7,8-PeHDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzfurāni (“PHDF”)

2,3,7,8-THDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHDF

0,01

OHDF

0,0003

“Dioksīniem līdzīgie” PHB: neorto PHB + mono-orto PHB

Neorto PHB

PHB 77

0,0001

PHB 81

0,0003

PHB 126

0,1

PHB 169

0,03

Mono-orto PHB

PHB 105

0,00003

PHB 114

0,00003

PHB 118

0,00003

PHB 123

0,00003

PHB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PHB 167

0,00003

PHB 189

0,00003

Lietotie saīsinājumi: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = heksa; “Hp” = hepta; “O” = okta; “HDD” = hlordibenzodioksīns; “HDF” = hlordibenzofurāns; “HB” = hlorbifenils.”

c)

Pielikumā 33. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(33)

Maksimālā pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu, nav piemērojama pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %. Pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku, piemērojamais maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmenis ir līmenis attiecībā pret produktu, kas atbilst tāda produkta līmenim attiecībā pret produktu, kurā ir 2 % tauku, un to aprēķina no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmeņa, kas noteikts attiecībā pret tauku saturu, izmantojot šādu formulu:

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret produktu, pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku = maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu x 0,02.”


Augša