EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011R1161

Komisijas Regula (ES) Nr. 1161/2011 ( 2011. gada 14. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 296, 15.11.2011., 29./30. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 023 Lpp. 299 - 300

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/29


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1161/2011

(2011. gada 14. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (2) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem (3) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA),

tā kā:

(1)

Direktīvas 2002/46/EK II pielikumā ir iekļauts saraksts ar vitamīniem un minerālvielām, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā. Direktīvas 2002/46/EK I un II pielikumu aizstāja ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1170/2009 (4). Izmaiņas Direktīvas 2002/46/EK II pielikumā iekļautajā sarakstā, kas grozīts ar minēto regulu, pieņem atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta prasībām un saskaņā ar tās 13. panta 3. punktā minēto kārtību.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikumā ir iekļauts saraksts ar vitamīniem un minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 953/2009 (5) pielikumā iekļauts saraksts ar vielām, kuras īpašu uztura apsvērumu dēļ var pievienot īpašas diētas pārtikas produktiem.

(4)

EFSA ir novērtējusi jaunas minerālvielas attiecībā uz izmantošanu pārtikā. Vielas, par kurām EFSA sniegusi labvēlīgu atzinumu, būtu jāiekļauj minēto tiesību aktu sarakstos.

(5)

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām notika Pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības padomdevējā grupā, un ir ņemti vērā sniegtie komentāri.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/46/EK, Regula (EK) Nr. 1925/2006 un Regula (EK) Nr. 953/2009.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma B daļu groza šādi:

a)

pēc ieraksta “dzelzs fosfāts” iekļauj šādus ierakstus:

“dzelzs amonija fosfāts

dzelzs(III)-nātrija-EDTA”;

b)

pēc ieraksta “ortofosforskābes nātrija sāļi” iekļauj šādus ierakstus:

“nātrija sulfāts

kālija sulfāts”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

pēc ieraksta “dzelzs sulfāts” iekļauj šādus ierakstus:

“dzelzs amonija fosfāts

dzelzs(III)-nātrija-EDTA”;

b)

pēc ieraksta “hroma (III) sulfāts un tā heksahidrāts” iekļauj šādu ierakstu:

“hroma pikolināts”.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 953/2009 pielikumā 2. kategoriju (Minerālvielas) groza šādi:

a)

pēc ieraksta “dzelzs sulfāts” iekļauj šādus ierakstus:

“dzelzs amonija fosfāts

x

 

dzelzs(III)-nātrija-EDTA

x”

 

b)

pēc ieraksta “hroma (III) sulfāts un tā heksahidrāts” iekļauj šādu ierakstu:

“hroma pikolināts

x”

 

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

(2)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

(3)  OV L 124, 20.5.2009., 21. lpp.

(4)  OV L 314, 1.12.2009., 36. lpp.

(5)  OV L 269, 14.10.2009., 9. lpp.


Augša