EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010R0920

Komisijas Regula (ES) Nr. 920/2010 ( 2010. gada 7. oktobris ) par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 270, 14.10.2010., 1./52. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 011 Lpp. 86 - 137

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/09/2013; Atcelts ar 32013R0389 . Jaunākā konsolidētā versija: 04/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/920/oj

14.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 270/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 920/2010

(2010. gada 7. oktobris)

par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 19. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (2) un jo īpaši tā 6. panta 1. punkta pirmās daļas otro teikumu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pants ietver prasību, ka Savienībai un tās dalībvalstīm jāpiemēro saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kas pieņemtas ar Lēmumu 12/CMP.1 UNFCCC pušu konferencē, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme (turpmāk “Lēmums 12/CMP.1”), izveidojot reģistrus un CITL un nodrošinot to darbību.

(2)

Direktīvas 2003/87/EK, ar ko Eiropas Kopienā izveido siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (turpmāk “ETS”), 19. panta 1. punktā ir ietverta prasība visas kvotas turēt Savienības reģistra kontos, ko pārvalda dalībvalstis. Lai nodrošinātu iespēju vienos un tajos pašos Savienības reģistra kontos turēt Kioto vienības un kvotas, Savienības reģistram ir jāatbilst arī saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas pieņemtas ar Lēmumu 12/CMP.1.

(3)

Direktīvas 2003/87/EK 20. pantā ir ietverta prasība izveidot neatkarīgu darījumu žurnālu (turpmāk “Eiropas Savienības darījumu žurnāls jeb EUTL”), kurā reģistrē kvotu piešķiršanu, pārskaitīšanu un anulēšanu. Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. panta 2. punktā ir ietverta prasība darījumu žurnāla sagatavošanas vajadzībām darīt pieejamu informāciju par noteiktā daudzuma vienību, piesaistes vienību, emisiju samazināšanas vienību un sertificētu emisiju samazinājumu piešķiršanu, turēšanu, pārskaitīšanu, iegūšanu, anulēšanu un atsaukšanu un piesaistes vienību, emisiju samazināšanas vienību un sertificētu emisiju samazinājumu pārnešanu.

(4)

Direktīvas 2003/87/EK 19. panta 3. punktā ir ietverta prasība sagatavot regulu par standartizētu un drošu reģistru sistēmu standartizētas elektroniskas datu bāzes formā, kurā ietverti vispārīgi dati, kas ļauj apzināt kvotu piešķiršanu, turēšanu, pārskaitīšanu un anulēšanu, nodrošināt sabiedrības piekļuvi un attiecīgu konfidencialitāti un garantēt to, ka nenotiek kvotu pārskaitīšana pretrunā saistībām, kas izriet no Kioto protokola.

(5)

Katrā reģistrā, kas izveidots saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantu, jābūt vismaz vienam puses kontam, vienam norakstīšanas kontam, kā arī kvotu anulēšanas un aizvietošanas kontam, kā noteikts Lēmumā 13/CMP.1, kas pieņemts UNFCCC pušu konferencē, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme (turpmāk “Lēmums 13/CMP.1”), un Savienības reģistrā, kur atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 19. pantam tur visas kvotas, jābūt pārvaldības kontiem un lietotāju kontiem, kas vajadzīgi minētās direktīvas prasību īstenošanai. Katrs tāds konts jāizveido saskaņā ar standartizētām procedūrām, lai nodrošinātu reģistru sistēmas vienotību un sabiedrības piekļuvi šajā sistēmā turētai informācijai.

(6)

Katrs reģistrs, kas izveidots saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantu, piešķir noteiktā daudzuma vienības (turpmāk “NDV”) atbilstīgi Lēmumam 13/CMP.1, turpretī Savienības reģistrā piešķir kvotas. Reģistriem, kas izveidoti saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantu, jānodrošina NDV depozīta uzturēšana, kas vienāds ar Savienības reģistrā visu piešķirto kvotu daudzumu, lai nodrošinātu, ka ikvienu darījumu ar kvotām var izsekot ar attiecīgiem NDV pārskaitījumiem, katra perioda beigās izmantojot mijieskaita mehānismu.

(7)

Tā kā dalībvalstis nevar ietekmēt kvotu daudzumu, ko kontu turētāji uzkrās šo dalībvalstu reģistros, jebkurš turpmāks iespējams starptautisks ierobežojums tādu NDV uzkrāšanai, kas kalpo kā piešķirto kvotu depozīts, radītu nozīmīgas grūtības tiem reģistriem, kuros tiek turēts nesamērīgs šādu kvotu daudzums. Lai nodrošinātu vienmērīgu to risku sadali starp visām dalībvalstīm, ar ko šajā ziņā saskaras dalībvalstis, mijieskaita mehānisms jāveido tā, lai tā beigās Savienības reģistra mijieskaita kontā turēto NDV daudzums būtu vienāds ar kvotu daudzumu, kas jāuzkrāj no 2008.–2012. gada perioda.

(8)

Darījumi ar kvotām Savienības reģistrā jāveic, izmantojot sasaisti, kas ietver EUTL, bet darījumi ar Kioto vienībām jāveic, izmantojot sasaisti, kas ietver gan EUTL, gan UNFCCC neatkarīgo darījumu žurnālu (turpmāk ITL). Jāpieņem normas, kas nodrošina, ka dalībvalstis, kuras nevar piešķirt NDV saskaņā ar Kioto protokolu, jo tām nav obligātu emisiju samazināšanas saistību, var arī turpmāk līdztiesīgi piedalīties Savienības emisiju tirdzniecības sistēmā. Šāda līdzdalība nebūtu iespējama 2008.–2012. gada periodā, jo atšķirībā no visām pārējām dalībvalstīm šīs dalībvalstis nevarētu piešķirt ar NDV saistītas kvotas, kas ir atzītas saskaņā ar Kioto protokolu. Šāda līdztiesīga piedalīšanās ir jāatļauj, izmantojot Savienības reģistrā ietvertus specifiskus mehānismus.

(9)

EUTL jāveic visu reģistru sistēmas procesu automātiskas pārbaudes attiecībā uz kvotām, verificētām (apstiprinātām) emisijām, kontiem un Kioto vienībām, un ITL jāveic automatizētas procesu pārbaudes attiecībā uz Kioto vienībām, lai nodrošinātu, ka nenotiek pārkāpumi. Procesi, kuri neiztur šādas pārbaudes, ir jāpārtrauc, lai nodrošinātu, ka darījumi Savienības reģistru sistēmā atbilst Direktīvas 2003/87/EK prasībām un tām prasībām, kas izstrādātas saskaņā ar UNFCCC un Kioto protokolu.

(10)

Lai aizsargātu integrētajā reģistru sistēmā turētās informācijas drošību, jāpiemēro adekvātas un saskaņotas prasības par autentifikāciju un piekļuves tiesībām un jāreģistrē visi procesi, to izpildītāji un personas reģistru sistēmā.

(11)

Centrālajam administratoram jānodrošina, lai reģistru sistēmā darbības pārtraukumi būtu minimāli, veicot visus pamatotos pasākumus, kas nodrošina Savienības reģistra un EUTL pieejamību, un paredzot stabilas sistēmas un procedūras visas informācijas saglabāšanai.

(12)

Reģistra sistēma jāveido, ievērojot, ka no 2012. gada 1. janvāra aviācija tiks iekļauta siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Lielākā daļa uzdevumu, kuri izriet no ETS pārskatīšanas, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (3), ir jāpilda tikai no 2013. gada 1. janvāra. Šīs prasības jāskata atsevišķi no funkcionalitātes, kas jānodrošina no 2012. gada saistībā ar aviācijas darbību uzņemšanu ETS.

(13)

Tā kā gaisa kuģu ekspluatantiem ir tiesības nodot citādu kvotu kopumu nekā iekārtu operatoriem, gaisa kuģu ekspluatantiem jānodrošina cita veida konts – gaisa kuģa ekspluatanta konts. Saskaņā ar ES ETS direktīvas II nodaļu piešķirtās kvotas attiecībā uz aviāciju atšķiras no līdz šim piešķirtajām kvotām, jo tās attiecas uz emisijām, kas lielākoties nav Kioto protokola darbības jomā. Tāpēc šīs kvotas jāapzīmē kā atšķirīgas.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (4), bija ietverta prasība gaisa kuģu ekspluatantu nodotās Kioto vienības vai kvotas, kuru pamatā ir Kioto vienības, norakstīt maksimāli tikai tādā apjomā, kas vienāds ar iekšzemes aviācijas emisijām. Tomēr, tā kā dalībvalstis nevar ietekmēt to, vai gaisa kuģu ekspluatanti nodos II nodaļas kvotas vai vienības, ko var norakstīt, ir jāizveido centralizēta nodošanas un pārdales sistēma, kas garantētu, ka tās gaisa kuģu ekspluatantu nodotās vienības, ko var norakstīt, tiktu apkopotas un pirmkārt izmantotas, lai taisnīgi segtu visu dalībvalstu iekšzemes aviācijas emisijas. Dalībvalstīm vēlāk jāizlemj, kā izmantot šādi apkopotās vienības, ko var norakstīt.

(15)

Lai īstenotu ETS pārskatīšanu un iekļautu aviācijas uzņemšanu 2012. gadā, pietiktu tehniskā līmenī apvienot dalībvalstu esošo ETS reģistru funkcijas, savukārt Kioto protokola reģistru funkciju tehniskā īstenošana arī turpmāk notiks atsevišķos dalībvalstu uzturētos Kioto protokola (turpmāk “KP”) reģistros.

(16)

Lai īstenotu ar Direktīvu 2009/29/EK ieviestās izmaiņas un īstenotu aviācijas darbību iekļaušanu ETS 2012. gadā, pietiktu tehniskā līmenī apvienot dalībvalstu esošo ETS reģistru funkcijas, savukārt Kioto protokola reģistru funkciju tehniskā īstenošana arī turpmāk notiks atsevišķos dalībvalstu uzturētos Kioto protokola reģistros, cik ilgi vajadzīgs. Taču šāds risinājums nebūtu finansiāli izdevīgs, jo šādā gadījumā katrā dalībvalstī būtu paralēli jāuztur lieli informācijas tehnoloģiju resursi, kas tiktu maz izmantoti. Tāpēc Komisijas un dalībvalstu mērķis ir sadarboties, lai izveidotu “konsolidētu Eiropas reģistru sistēmu”, kurā būtu apvienotas visu dalībvalstu ar KP reģistriem saistīto informācijas tehnoloģiju funkcijas.

(17)

Šajā regulā noteiktā kvotu un Kioto vienību uzskaites kārtība un iespēja izveidot konsolidētu Eiropas reģistru sistēmu neskar nekādu turpmāku Eiropas Savienības lēmumu apņemties sasniegt kopīgu Savienības emisiju samazināšanas mērķi vai atsevišķu dalībvalstu emisiju samazināšanas mērķus saskaņā ar turpmākiem starptautiskiem nolīgumiem par klimata pārmaiņām.

(18)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 19. panta 4. punktu jāparedz Savienības reģistra pārmaiņu un incidentu vadības procesi un atbilstīga kārtība, kādā Savienības reģistrs nodrošina, lai būtu iespējams īstenot dalībvalstu iniciatīvas saistībā ar efektivitātes paaugstināšanu, administratīvo izmaksu pārvaldību un kvalitātes kontroles pasākumiem. Tas, ka visas kvotas turēs Savienības reģistrā, neliedz uzturēt valstu reģistrus, kas paredzēti emisijām, uz ko neattiecas ETS, un Savienības reģistram jānodrošina tāda pati pakalpojumu kvalitāte kā valstu reģistriem.

(19)

No 2009. gada reģistru sistēmā ir ievērojami palielinājies ar PVN saistītu krāpšanas gadījumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un citu noziedzīgu darbību skaits, tāpēc jānodrošina precīzāki un stingrāki noteikumi par tās informācijas pārbaudīšanu, ko par savu identitāti sniedz kontu turētāji un personas, kas pieprasa atvērt kontus. Turklāt dalībvalstu iestādēm jābūt nodrošinātai iespējai atteikt konta atvēršanu personām, par kurām var rasties pamatotas aizdomas, ka tās vēlas reģistru sistēmu izmantot krāpnieciskos nolūkos. Visbeidzot, jāparedz arī sīki izstrādāti noteikumi, kas ļauj ātri un efektīvi sniegt datus tiesībsargājošām iestādēm, kuras šādi iegūtos datus varētu izmantot izmeklēšanas nolūkos.

(20)

Ar Komisijas 2008. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 994/2008 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK (5) no 2012. gada tiks atcelta un aizstāta Komisijas 2004. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK (6). Šī regula būtiski maina noteikumus, kuri no 2012. gada 1. janvāra tiks piemēroti vairākām regulētām jomām, tāpēc skaidrības labad pilnībā jāatceļ un jāaizstāj Regula (EK) Nr. 994/2008, vienlaikus paturot spēkā Regulā (EK) Nr. 994/2008 paredzēto Regulas (EK) Nr. 2216/2004 atcelšanu un aizstāšanu.

(21)

Tā kā Regula (EK) Nr. 2216/2004 paliks spēkā līdz 2011. gada beigām, nekavējoties jāveic vairāki daļēji minētās regulas grozījumi. Šie grozījumi attiecas uz krāpšanas un citu noziedzīgu darbību apkarošanu un nodošanas procesu. Skaidrības labad jāsvītro arī novecojuši noteikumi. Tā kā ar krāpšanas apkarošanas pasākumiem un nodošanas procesu saistītie grozījumi jāpiemēro pēc iespējas drīzāk, šai regulai jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas.

(22)

Tāpēc nekavējoties jāveic attiecīgi grozījumi Regulā (EK) Nr. 2216/2004. Minētā regula no 2012. gada 1. janvāra jāatceļ.

(23)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (7) un Lēmumu 13/CMP.1 ir regulāri jāpublisko konkrēti ziņojumi, lai nodrošinātu sabiedrības piekļuvi informācijai integrētā reģistru sistēmā, ievērojot dažas konfidencialitātes prasības.

(24)

Jāievēro Savienības tiesību akti par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (8), Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (10), ja šie tiesību akti ir piemērojami informācijai, kas tiek turēta un apstrādāta saskaņā ar šo regulu.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka vispārīgās prasības, kā arī darbības un uzturēšanas prasības attiecībā uz standartizētu un drošu reģistru sistēmu, kas sastāv no reģistriem, un Direktīvas 2003/87/EK 20. panta 1. punktā un Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantā paredzēto neatkarīgo darījumu žurnālu. Tajā ir paredzēta arī sistēma saziņai starp reģistru sistēmu un starptautisko darījumu žurnālu, kuru izveidojis un kura darbību un uzturēšanu nodrošina ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) sekretariāts.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā Direktīvas 2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas. Piemērojamas arī šādas definīcijas:

1)

“konta turētājs” ir persona, kurai ir konts reģistru sistēmā;

2)

“centrālais administrators” ir persona, ko iecēlusi Komisija saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 20. pantu;

3)

“kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18. pantu;

4)

“KP puse” ir Kioto protokola puse;

5)

“tirdzniecības platforma” ir jebkura veida daudzpusēja birža, kas atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (11) 4. pantā apvieno vairāku trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses vai veicina šādu interešu apvienošanu, ja tiek pirktas un pārdotas kvotas vai Kioto vienības;

6)

“verificētājs” ir verificētājs, kā definēts Komisijas Lēmuma 2007/589/EK (12) I pielikuma 5. daļas m) punktā;

7)

“noteiktā daudzuma vienības” jeb “NDV” ir vienības, kas piešķirtas saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 7. panta 3. punktu;

8)

“II nodaļas kvotas” ir kvotas, kas piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK II nodaļu;

9)

“III nodaļas kvotas” ir visas kvotas, kas nav piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK II nodaļu;

10)

“ilglaicīgas SES” jeb “iSES” ir vienības, kas piešķirtas par apmežošanas vai meža atjaunošanas projekta pasākumu saskaņā ar TAM, kura termiņš, ievērojot Lēmumu 5/CMP.1, kas pieņemts Pušu konferencē, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme, beidzas emisiju samazinājuma kreditēšanas perioda beigās attiecībā uz apmežošanas vai meža atjaunošanas projekta pasākumu saskaņā ar TAM, par ko ir piešķirts samazinājums;

11)

“piesaistes vienības” jeb “PSV” ir vienības, kas piešķirtas saskaņā ar Kioto protokola 3. pantu;

12)

“pagaidu SES” jeb “pSES” ir vienības, kas piešķirtas par apmežošanas un meža atjaunošanas projekta pasākumu saskaņā ar TAM, kura termiņš, ievērojot Lēmumu 5/CMP.1, beidzas Kioto protokola saistību perioda beigās pēc perioda, kurā tas ir piešķirts;

13)

“process” ir automātisks tehnisks līdzeklis, lai varētu veikt kādu darbību ar reģistra kontu vai vienību;

14)

“darījums” ir process, kas ietver kvotas vai Kioto vienības pārskaitīšanu no viena konta uz citu;

15)

“nodošana” ir kvotas vai Kioto vienības uzskaite, ko veic operators vai gaisa kuģa ekspluatants attiecībā pret iekārtas vai lidmašīnas verificētajām (apstiprinātajām) emisijām;

16)

“anulēšana” ir Kioto vienības galīgā atsavināšana, ko veic tās turētājs, neuzskaitot to attiecībā pret verificētajām emisijām;

17)

“dzēšana” ir kvotas galīgā atsavināšana, ko veic tās turētājs, neuzskaitot to attiecībā pret verificētajām emisijām;

18)

“norakstīšana” ir Kioto vienības uzskaite, ko veic Kioto protokola puse, uzskaitot to attiecībā pret attiecīgās puses verificētajām emisijām;

19)

“nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana” definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK (13) 1. panta 2. punktā;

20)

“smags noziegums” definēts Direktīvas 2005/60/EK 3. panta 5. punktā;

21)

“teroristu finansēšana” definēta Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 4. punktā;

22)

“reģistra administrators” ir Savienības reģistra vai cita Kioto protokola reģistra administrators;

23)

“valsts administrators” ir saskaņā ar 6. pantu izraudzīta struktūra, kas atbildīga par dalībvalsts jurisdikcijā esošu lietotāju kontu kopuma pārvaldīšanu dalībvalsts vārdā;

24)

“konta administrators” ir administrators, kas noteikts konkrēta veida kontam I pielikuma I-I tabulas trešajā slejā.

II   NODAĻA

REĢISTRU SISTĒMA

3. pants

Reģistri

1.   Katra dalībvalsts un Savienība, lai pildītu savus kā KP pušu pienākumus un saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantu nodrošinātu Kioto vienību precīzu uzskaiti, nodrošina reģistra darbību (turpmāk “KP reģistrs”) standartizētas elektroniskas datu bāzes veidā, kura atbilst UNFCCC prasībām reģistriem un jo īpaši atbilst saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas saskaņā ar Lēmumu 12/CMP.1 Pušu konferencē, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme.

2.   Dalībvalstis, lai pildītu savus Direktīvas 2003/87/EK 19. pantā noteiktos pienākumus nodrošināt kvotu precīzu uzskaiti, no 2012. gada 1. janvāra izmanto Savienības reģistru, kas pilda arī Eiropas Kopienas kā atsevišķas KP puses KP reģistra funkcijas. Savienības reģistrs nodrošina valsts administratoriem un kontu turētājiem visus IV–VI nodaļā aprakstītos procesus.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstīm, kuras nevar piešķirt NDV citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka UNFCCC ir noteikusi, ka tām nav tiesību pārskaitīt ESV, NDV un SES saskaņā ar Lēmumu 11/CMP.1, kas pieņemts Pušu konferencē, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme (turpmāk “dalībvalstis bez KP reģistra”), nav jāizveido KP reģistrs.

4.   Savienības reģistrs un visi citi KP reģistri atbilst saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas, ievērojot Lēmumu 12/CMP.1, prasībām par aparatūru, tīkliem un programmatūru un drošības prasībām, kas izklāstītas 71. pantā minētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

4. pants

Eiropas Savienības darījumu žurnāls

1.   Komisija, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 20. pantu uzturēt neatkarīgu darījumu žurnālu, kurā tiktu reģistrēta un pārbaudīta kvotu piešķiršana, pārskaitīšana un anulēšana, izveido Eiropas Savienības darījumu žurnālu (“EUTL”) standartizētas elektroniskas datu bāzes veidā. EUTL izmanto arī, lai reģistrētu visu to informāciju par Kioto vienību turējumiem un pārskaitījumiem, kuras pieejamība tiek nodrošināta saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. panta 2. punktu.

2.   Centrālais administrators nodrošina EUTL darbību un uzturēšanu saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

3.   EUTL var pārbaudīt un reģistrēt visus 3. panta 2. punktā minētos procesus, un tas atbilst saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas, ievērojot Lēmumu 12/CMP.1, un prasībām par aparatūru, tīkliem un programmatūru, kas izklāstītas 71. pantā minētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

4.   EUTL var reģistrēt visus IV–VI nodaļā aprakstītos procesus.

5. pants

Reģistru, ITL un EUTL sasaiste

1.   Savienības reģistrs un visi pārējie KP reģistri uztur sasaisti ar UNFCCC starptautisko darījumu žurnālu (turpmāk “ITL”), lai paziņotu par darījumiem, kuros Kioto vienības tiek pārskaitītas uz citiem KP reģistriem vai no tiem.

2.   EUTL uztur arī sasaisti ar ITL, lai reģistrētu un pārbaudītu 1. punktā minētos pārskaitījumus. Šim nolūkam ITL ziņo EUTL par visiem gaidāmajiem pārskaitījumiem no viena KP reģistra uz citu pirms pārskaitījuma reģistrēšanas.

3.   Savienības reģistrs uztur arī tiešu sasaisti ar EUTL, lai pārbaudītu un reģistrētu darījumus, kuros tiek pārskaitītas kvotas, un IV nodaļā aprakstītos kontu pārvaldības procesus. Visi darījumi ar kvotām tiek veikti Savienības reģistrā, un tos reģistrē un pārbauda EUTL, nevis ITL.

4.   Klimata pārmaiņu komiteja var izlemt ārējās sasaistes, informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, piekļuves procedūras lietotāju kontiem un Savienības reģistra KP kontu pārvaldības mehānismus konsolidēt ar visiem pārējiem KP reģistriem Eiropas reģistru konsolidētajā sistēmā, ko uztur centrālais administrators. Ja tiek pieņemts šāds lēmums, Komisija ierosina grozīt šo regulu, lai noteiktu Eiropas reģistru konsolidētās sistēmas ieviešanas kārtību.

5.   Centrālais administrators var izveidot ierobežotu sasaisti starp EUTL un kandidātvalsts reģistru, lai nodrošinātu iespēju attiecīgajiem reģistriem ar EUTL starpniecību sazināties ar ITL un lai EUTL reģistrētu datus par operatoru verificētajām emisijām. Pirms sasaistes izveides šiem reģistriem sekmīgi jāizpilda visas reģistriem prasītās testēšanas un inicializēšanas procedūras.

6. pants

Valsts administratori un KP reģistru administratori

1.   Katra dalībvalsts ieceļ valsts administratoru. Dalībvalsts piekļūst saviem kontiem un tās jurisdikcijā esošajiem Savienības reģistra kontiem un tos pārvalda ar valsts administratora starpniecību. Katras dalībvalsts administrators pilda arī tās KP reģistra administratora funkcijas. KP reģistra administrators nodrošina attiecīgās dalībvalsts KP reģistra darbību un uzturēšanu saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

2.   Centrālais administrators nodrošina Savienības reģistra darbību un uzturēšanu. Centrālais administrators pilda arī KP reģistra administratora funkcijas attiecībā uz Savienības reģistra ES KP reģistra daļu.

3.   Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka nav interešu konflikta starp valsts administratoriem, centrālo administratoru un lietotāju kontu turētājiem.

4.   Katra dalībvalsts dara Komisijai zināmu tās valsts administratora identitāti un kontaktinformāciju.

5.   Komisija šīs regulas īstenošanu koordinē ar katras dalībvalsts reģistra administratoriem un centrālo administratoru. Komisija regulāri apspriežas ar Klimata pārmaiņu komitejas administratoru darba grupu par jautājumiem un procedūrām saistībā ar reģistru darbību un šīs regulas īstenošanu. Administratoru darba grupa vienojas par kopīgām darba procedūrām šīs regulas īstenošanai, tostarp Savienības reģistra pārmaiņu un incidentu vadības procedūrām. Reģistra administratoru darba grupas reglamentu pieņem Klimata pārmaiņu komiteja.

6.   Centrālais administrators, kompetentās iestādes un valsts administratori veic procesus tikai tad, ja tie ir vajadzīgi, lai pildītu to attiecīgās funkcijas.

III   NODAĻA

VIENĪBAS

7. pants

Vienības

1.   Savienības reģistrā var turēt II nodaļas kvotas un III nodaļas kvotas.

2.   Katrā KP reģistrā un Savienības reģistrā var turēt NDV, ESV, SES, PSV, iSES un pSES (kopējais nosaukums – “Kioto vienības”).

IV   NODAĻA

KONTI

1.   IEDAĻA

Visiem kontiem piemērojami noteikumi

8. pants

Konti

1.   Savienības reģistrā atrodas konti, kas uzskaitīti I pielikuma sadaļā “II. Savienības reģistra pārvaldības konti” un “III. Savienības reģistra lietotāju konti”.

2.   Savienības reģistrā un katrā no pārējiem KP reģistriem atrodas konti, kas uzskaitīti I pielikuma sadaļā “I. KP pušu konti KP reģistros”.

3.   Tas, kādi vienību veidi var atrasties katra veida kontā, ir noteikts I pielikumā, bet ienākošo un izejošo darījumu veidi, kurus var veikt katrs konts, – II pielikumā.

9. pants

Kontu statuss

1.   Kontiem ir viens no šādiem statusiem: atvērts, neaktīvs, bloķēts vai slēgts.

2.   No bloķētiem kontiem nedrīkst veikt nekādus procesus, izņemot vienību nodošanu, verificētu emisiju ievadīšanu un konta informācijas aktualizēšanu.

3.   No slēgtiem kontiem nedrīkst veikt nekādus procesus. Slēgtu kontu nedrīkst no jauna atvērt, un tajā nedrīkst ieskaitīt nekādas vienības.

10. pants

Kontu administrēšana

1.   Katram kontam ir administrators, kurš ir atbildīgs par konta administrēšanu dalībvalsts vai Savienības vārdā.

2.   Katra konta veida administrators ir noteikts I pielikuma I-I tabulas trešajā slejā.

3.   Konta administratora pienākums ir atvērt kontu, apturēt piekļuvi kontam vai slēgt kontu, apstiprināt pilnvarotos pārstāvjus, kas ļautu veikt tādas konta informācijas izmaiņas, kurām vajadzīgs administratora apstiprinājums, un iniciēt darījumus, ja konta turētājs to pieprasa saskaņā ar 19. panta 4. punktu.

4.   Uz lietotāju kontiem attiecas administratora dalībvalsts tiesību akti, un lietotāju konti ir šīs dalībvalsts jurisdikcijā, un uzskata, ka lietotāju kontos esošās vienības atrodas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

11. pants

Administratoru paziņojumi

Centrālais administrators paziņo Savienības reģistra konta turētājam un administratoram par jebkura ar kontu saistīta procesa iniciēšanu, pabeigšanu vai pārtraukšanu, izmantojot automātisku mehānismu, kas aprakstīts 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

2.   IEDAĻA

Kontu atvēršana un aktualizēšana

12. pants

KP pušu kontu un pārvaldības kontu atvēršana

1.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram Savienības reģistrā atvērt Savienības KP puses kontus un visus pārvaldības kontus, izņemot valstu kvotu kontus.

2.   Dalībvalsts kompetentā iestāde dod norādījumu valsts administratoram Savienības reģistrā atvērt valsts kvotu kontu.

3.   Norādījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, ietver III pielikumā noteikto informāciju.

4.   Reģistra administrators vai centrālais administrators atver KP puses kontu vai pārvaldības kontu 20 darbdienu laikā pēc norādījuma saņemšanas.

13. pants

Personu kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Pieprasījumu par personas konta atvēršanu Savienības reģistrā iesniedz dalībvalsts administratoram. Persona, kura pieprasa atvērt kontu, sniedz valsts administratora pieprasīto informāciju, kurā ietver vismaz IV pielikumā noteikto informāciju.

2.   Valsts administratora dalībvalsts drīkst noteikt prasību, ka ES personām, kuras pieprasa atvērt kontu, jābūt tās dalībvalsts pastāvīgiem iedzīvotājiem vai ka tām jābūt reģistrētām tajā dalībvalstī, kurā reģistrēts valsts administrators, kas administrē šo kontu.

3.   Valsts administrators 20 darbdienu laikā pēc visas 1. un 2. punktā prasītās informācijas saņemšanas un nepieciešamā pilnvaroto pārstāvju skaita apstiprināšanas saskaņā ar 20. pantu atver personas kontu Savienības reģistrā vai informē personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka konta atvēršana ir atteikta.

4.   Ja valsts administrators atsaka konta atvēršanu, persona, kura pieprasījusi konta atvēršanu, par atteikumu drīkst iesniegt iebildumu kompetentajā iestādē vai attiecīgā iestādē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atvērt kontu, vai ar pamatotu lēmumu atteikumu atstāj spēkā. Konta atvēršanu var atteikt, ja attiecībā uz personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, notiek izmeklēšana saistībā ar tās dalību krāpšanā ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos, kuros var izmantot kontu, vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ.

14. pants

Tirdzniecības platformu kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Tirdzniecības platformas drīkst iesniegt pieprasījumu par tirdzniecības platformas konta atvēršanu Savienības reģistrā. Šo pieprasījumu iesniedz tādas dalībvalsts administratoram, kurā atļauts atvērt tirdzniecības platformu kontus. Persona, kas pieprasa atvērt kontu, sniedz valsts administratora pieprasīto informāciju, kas ietver IV un V pielikumā noteikto informāciju.

2.   Tirdzniecības platformām jāatbilst 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās aprakstītajām tehniskajām prasībām. Valsts administratora dalībvalsts drīkst noteikt prasību, ka ES personām, kuras pieprasa atvērt kontu, jābūt tās dalībvalsts pastāvīgiem iedzīvotājiem vai ka tām jābūt reģistrētām tajā dalībvalstī, kurā reģistrēts valsts administrators, kurš administrē šo kontu.

3.   Valsts administrators 20 darbdienu laikā pēc visas 1. un 2. punktā prasītās informācijas saņemšanas un nepieciešamā pilnvaroto pārstāvju skaita apstiprināšanas saskaņā ar 20. pantu atver tirdzniecības platformas kontu Savienības reģistrā vai informē personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka konta atvēršana ir atteikta.

4.   Ja valsts administrators atsaka konta atvēršanu, persona, kura pieprasījusi konta atvēršanu, par atteikumu drīkst iesniegt iebildumu kompetentajā iestādē vai attiecīgā iestādē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atvērt kontu, vai ar pamatotu lēmumu atteikumu atstāj spēkā. Konta atvēršanu var atteikt, ja attiecībā uz personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, notiek izmeklēšana saistībā ar tās dalību krāpšanā ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos, kuros var izmantot kontu, vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ.

15. pants

Operatoru kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Atļauju izsniedzošā kompetentā iestāde 20 darbdienu laikā pēc tam, kad stājusies spēkā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja jaunai iekārtai, sniedz savas dalībvalsts administratoram VII pielikumā noteikto informāciju, un operators pieprasa valsts administratoram Savienības reģistrā atvērt operatora kontu.

2.   Ja kompetentā iestāde tā nolemj, 1. punktā minēto informāciju 1. punktā noteiktajā termiņā valsts administratoram var sniegt arī operators.

3.   Valsts administrators 20 darbdienu laikā pēc visas 1. punktā minētās informācijas saņemšanas un nepieciešamā pilnvaroto pārstāvju skaita apstiprināšanas saskaņā ar 20. pantu Savienības reģistrā katrai iekārtai atver atsevišķu operatora kontu.

16. pants

Gaisa kuģu ekspluatantu kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Kompetentā iestāde 20 darbdienu laikā pēc gaisa kuģa ekspluatanta monitoringa plāna apstiprināšanas vai līdz 2012. gada 1. janvārim atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks, sniedz savas valsts administratoram VIII pielikumā noteikto informāciju, un gaisa kuģa ekspluatants pieprasa valsts administratoram Savienības reģistrā atvērt gaisa kuģa ekspluatanta kontu. Katram gaisa kuģa ekspluatantam ir viens gaisa kuģa ekspluatanta konts.

2.   Ja kompetentā iestāde tā izlemj, 1. punktā minēto informāciju 1. punktā noteiktajā termiņā valsts administratoram var sniegt arī operators.

3.   Valsts administrators 40 darbdienu laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas un nepieciešamā pilnvaroto pārstāvju skaita apstiprināšanas saskaņā ar 20. pantu Savienības reģistrā katram gaisa kuģa ekspluatantam atver atsevišķu gaisa kuģa ekspluatanta kontu.

17. pants

Verificētāja kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Valsts administratoram iesniedz pieprasījumu Savienības reģistrā atvērt verificētāja kontu. Persona, kura pieprasa atvērt kontu, sniedz valsts administratora pieprasīto informāciju, kas ietver IV un V pielikumā noteikto informāciju.

2.   Valsts administrators 20 darbdienu laikā pēc visas 1. punktā minētās informācijas saņemšanas un nepieciešamā pilnvaroto pārstāvju skaita apstiprināšanas saskaņā ar 20. pantu Savienības reģistrā atver verificētāja kontu.

18. pants

Kontu turēšanas noteikumi

Šajā pantā nav noteikumu.

19. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Katram kontam ir vismaz divi pilnvarotie pārstāvji. Pilnvarotais pārstāvis konta turētāja vārdā ar reģistra tīmekļa vietnes starpniecību iniciē darījumus un citus procesus.

2.   Konta administrators var atļaut kontam noteikt papildu pilnvarotos pārstāvjus, kuri drīkst skatīt kontu vai kuru piekrišana ir vajadzīga papildus pilnvarotā pārstāvja piekrišanai, lai iesniegtu pieprasījumu veikt procesus.

3.   Konta administrators var atļaut lietotāju kontu turētājiem nodrošināt piekļuvi saviem kontiem ar tirdzniecības platformas starpniecību. Kontu turētāji, kuri nodrošina piekļuvi saviem kontiem ar tirdzniecības platformas starpniecību, kā pilnvaroto pārstāvi ieceļ personu, kura jau ir tirdzniecības platformas konta pilnvarotais pārstāvis.

4.   Ja pilnvarotajam pārstāvim nav piekļuves internetam, tas var pieprasīt konta administratoram iniciēt darījumus savā vārdā ar nosacījumu, ka administrators atļauj izteikt šādus pieprasījumus un ka piekļuve nav apturēta saskaņā ar 27. pantu.

5.   Datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās drīkst katram konta veidam noteikt pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju maksimālo skaitu. Valsts administrators drīkst savam kontam noteikt mazāku maksimālo pārstāvju skaitu, bet minimālais pilnvaroto pārstāvju skaits ir trīs.

6.   Pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildu pilnvarotajiem pārstāvjiem jābūt fiziskām personām, kas vecākas par 18 gadiem. Visiem viena konta pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildu pilnvarotajiem pārstāvjiem jābūt dažādām personām, taču viena un tā pati persona var būt vairāku kontu pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis. Valsts administratora dalībvalsts drīkst pieprasīt, lai vismaz viens no lietotāja kontu pilnvarotajiem pārstāvjiem būtu tās dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs, kuras valsts administrators administrē kontu.

20. pants

Pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju iecelšana un apstiprināšana

1.   Persona, kura pieprasa atvērt kontu, atvēršanas pieprasījuma izteikšanas brīdī ieceļ vismaz divus pilnvarotos pārstāvjus, un šī persona drīkst iecelt papildu pilnvarotos pārstāvjus, ja to atļauj konta administrators.

2.   Ieceļot pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, persona, kura pieprasa atvērt kontu, sniedz administratora prasīto informāciju. Šī informācija ietver vismaz IX pielikumā noteiktos dokumentus un identifikācijas informāciju par iecelto personu.

3.   Valsts administrators 20 darbdienu laikā pēc visas saskaņā ar 2. punktu pieprasītās informācijas saņemšanas vai nu apstiprina pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, vai informē personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka apstiprināšana ir atteikta. Ja vajadzīgs vairāk laika, lai novērtētu informāciju par izvirzīto personu, administrators drīkst vienreiz pagarināt novērtēšanas procesu ne vairāk kā par 20 darbdienām, un paziņo par procesa pagarināšanu personai, kura pieprasījusi atvērt kontu.

4.   Ja valsts administrators ir atteicis pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprināšanu, persona, kura pieprasījusi atvērt kontu, par atteikumu drīkst iesniegt iebildumu kompetentajā iestādē vai attiecīgā iestādē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu apstiprināt pilnvaroto pārstāvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā atteikumu. Apstiprināšanu var atteikt, ja attiecībā uz personu, kas izvirzīta kā pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis, notiek izmeklēšana saistībā ar tās dalību krāpšanā ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos, kuros var izmantot kontu, vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ.

5.   ETS centrālā mijieskaita konta pilnvarotais pārstāvis ir centrālā administratora pilnvarotais pārstāvis. Katra valsts kvotu konta pilnvarotais pārstāvis darbojas arī kā tās dalībvalsts administratora pilnvarotais pārstāvis, kurai ir valsts kvotu konts.

21. pants

Konta informācijas un informācijas par pilnvarotajiem pārstāvjiem atjaunināšana

1.   Visi kontu turētāji 10 darbdienu laikā paziņo konta administratoram par visām izmaiņām informācijā, kas iesniegta, lai atvērtu kontu un lai izvirzītu pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi. Ja gaisa kuģa ekspluatants ir apvienojies ar kādu citu vai vairākiem citiem ekspluatantiem vai sadalīšanās rezultātā izveidoti divi vai vairāki ekspluatanti, ekspluatants par to paziņo sava konta administratoram 10 darbdienu laikā. Ja konta turētājam, atverot kontu vai izvirzot pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, bija jāsniedz pierādījumi par konkrētu informāciju, vajadzīgie pierādījumi jāiesniedz, arī paziņojot par izmaiņām. Konta administrators 15 darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma un tam pievienoto pierādījumu saņemšanas atjaunina informāciju par konta turētāju vai atsaka atjaunināšanu un informē par to konta turētāju. Iebildumus par atteikumu saskaņā ar 13. panta 4. punktu, 14. panta 4. punktu vai 20. panta 4. punktu var iesniegt kompetentajai iestādei vai attiecīgajai iestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2.   Personas konta, tirdzniecības platformas konta, verificētāja konta vai gaisa kuģa ekspluatanta konta turētājs nedrīkst pārdot vai nodot īpašumtiesības uz savu kontu citai personai. Operatora konta turētājs drīkst pārdot vai nodot īpašumtiesības uz savu kontu tikai kopā ar iekārtu, kas piesaistīta operatora kontam.

3.   Pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis nedrīkst nodot savu pārstāvja statusu citai personai.

4.   Jebkurš konta turētājs drīkst paziņot par pilnvaroto pārstāvju atsaukšanu ar nosacījumu, ka tam paliek vismaz divi pilnvarotie pārstāvji. Atbildīgais administrators 10 darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas atceļ pilnvaroto pārstāvi.

5.   Jebkurš konta turētājs drīkst izvirzīt jaunus pilnvarotos pārstāvjus vai papildu pilnvarotos pārstāvjus saskaņā ar 20. pantā noteikto kārtību.

6.   Ja mainās gaisa kuģa ekspluatanta administrējošā dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18.a pantā noteikto kārtību vai Eiropas Savienības paplašināšanās dēļ, centrālais administrators atjaunina attiecīgā gaisa kuģa ekspluatanta konta valsts administratoru. Ja mainās gaisa kuģa ekspluatanta konta administrators, jaunais administrators drīkst pieprasīt gaisa kuģa ekspluatantam sniegt konta atvēršanas informāciju, kas jaunajam administratoram vajadzīga saskaņā ar 16. pantu, un informāciju, kas jaunajam administratoram vajadzīga par pilnvarotajiem pārstāvjiem saskaņā ar 20. pantu.

7.   Izņemot iepriekš 6. punktā paredzēto izņēmumu, par konta pārvaldību atbildīgā dalībvalsts netiek mainīta.

3.   IEDAĻA

Kontu slēgšana

22. pants

KP pušu kontu, pārvaldības kontu, personas kontu un tirdzniecības platformu kontu slēgšana

Administrators 10 darbdienu laikā pēc konta turētāja pieprasījuma slēgt tā administrēto Savienības reģistra KP puses kontu, pārvaldības kontu, personas kontu vai tirdzniecības platformas kontu minēto kontu slēdz.

23. pants

Operatora kontu slēgšana

1.   Kompetentā iestāde 10 darbdienu laikā paziņo valsts administratoram, ja ir atsaukta vai nodota siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja kādai iekārtai, kurai rezultātā šādas atļaujas nav. Kompetentā iestāde arī paziņo valsts administratoram 10 darbdienu laikā pēc tam, kad tās rīcībā nonāk informācija par iekārtas slēgšanu, par ko nav paziņots kompetentajai iestādei. Desmit darbdienu laikā pēc kompetentās iestādes paziņojuma saņemšanas valsts administrators Savienības reģistrā reģistrē datumu, kurā beidzas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas termiņš. Ja iekārta tiek slēgta, pirms beidzies tās atļaujas termiņš, kā atļaujas termiņa izbeigšanās datumu reģistrē slēgšanas datumu, par ko ziņojusi kompetentā iestāde.

2.   Valsts administrators drīkst slēgt operatoru kontus līdz nākamā gada 30. jūnijam pēc gada, kurā beidzies atļaujas termiņš, ja attiecīgā iekārta ir nodevusi vismaz tādu kvotu un Kioto vienību daudzumu, kas vienāds ar verificētajām emisijām.

24. pants

Gaisa kuģa ekspluatanta kontu slēgšana

Valsts administrators gaisa kuģa ekspluatanta kontus slēdz tikai tad, ja administratoram par to attiecīgu norādījumu ir devusi kompetentā iestāde, kurai konta turētājs iesniedzis paziņojumu vai kura no citiem pierādījumiem noskaidrojusi, ka gaisa kuģa ekspluatants ir apvienojies ar citu gaisa kuģa ekspluatantu vai ka gaisa kuģa ekspluatants ir neatgriezeniski pārtraucis visas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā paredzētās darbības.

25. pants

Verificētāja kontu slēgšana

1.   Valsts administrators 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts verificētāja pieprasījums slēgt kontu, slēdz verificētāja kontu.

2.   Kompetentā iestāde var arī likt valsts administratoram slēgt verificētāja kontu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

ir beidzies verificētāja akreditācijas termiņš vai akreditācija ir atsaukta;

b)

verificētājs ir beidzis darbību.

26. pants

Pozitīva bilance konta slēgšanas brīdī

1.   Ja kontā, kurš administratoram ir jāslēdz saskaņā ar 22.–25. un 28. pantu, ir pozitīva kvotu vai Kioto vienību bilance, administrators vispirms pieprasa konta turētājam norādīt citu šā paša administratora administrētu kontu, kurā pārskaitīt šādas kvotas vai Kioto vienības. Ja konta turētājs nav atbildējis uz administratora pieprasījumu 40 darbdienu laikā, administrators var pārskaitīt kvotas Savienības reģistra savas valsts kvotu kontā, bet Kioto vienības – sava KP reģistra KP puses kontā.

2.   Ja kontā, kuram saskaņā ar 27. panta 3. punktu tikusi apturēta piekļuve, ir pozitīva kvotu vai Kioto vienību bilance, kompetentā iestāde drīkst savā norādījumā saskaņā ar 28. panta 1. punktu pieprasīt šīs kvotas nekavējoties pārskaitīt uz valsts kvotu kontu, bet Kioto vienības – uz attiecīgo KP puses kontu.

4.   IEDAĻA

Piekļuves kontiem apturēšana

27. pants

Piekļuves kontiem apturēšana

1.   Administrators var apturēt pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja piekļuvi jebkuram šā administratora reģistra kontam vai procesam, kuram šim pilnvarotajam pārstāvim ir iespēja piekļūt, ja administratoram ir zināms vai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pilnvarotais pārstāvis:

a)

ir mēģinājis piekļūt kontiem vai procesiem, kuriem tas nav pilnvarots piekļūt

b)

ir atkārtoti mēģinājis piekļūt kontam vai procesam, lietojot neatbilstošu lietotājvārdu un paroli; vai

c)

ir mēģinājis vai mēģina graut reģistra vai reģistru sistēmas drošību.

2.   Administrators var apturēt visu pilnvaroto pārstāvju vai papildu pilnvaroto pārstāvju piekļuvi noteiktam kontam, ja ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

a)

konta turētājs ir miris, neatstājot saistību un tiesību pārņēmēju, vai beidzis pastāvēt kā juridiska persona;

b)

konta turētājs nav samaksājis pakalpojuma maksu;

c)

konta turētājs ir pārkāpis uz kontu attiecināmos noteikumus;

d)

konta turētājs nav piekritis valsts administratora un centrālā administratora ierosinātajām noteikumu izmaiņām;

e)

konta turētājs nav sniedzis pierādījumus par konta informācijas izmaiņām vai pierādījumus saistībā ar jaunām prasībām par konta informāciju;

f)

konta turētājs nav nodrošinājis konta pilnvaroto pārstāvju obligāto minimālo skaitu;

g)

konta turētājs nav nodrošinājis atbilstību dalībvalsts prasībai, kas paredz, ka pilnvarotajam pārstāvim jābūt konta administratora dalībvalsts pastāvīgajam iedzīvotājam;

h)

konta turētājs nav nodrošinājis atbilstību dalībvalsts prasībai, kas paredz, ka konta turētājam jābūt reģistrētam konta administratora dalībvalstī vai jābūt tās pastāvīgajam iedzīvotājam.

3.   Valsts administrators var apturēt piekļuvi personas kontam vai tirdzniecības platformas kontam, ja tas uzskata, ka konta atvēršana bija jāatsaka saskaņā ar 13. panta 3. punktu vai 14. panta 3. punktu.

4.   Konta administrators pēc tam, kad tiek atrisināta situācija, uz kuras pamata ir apturēta piekļuve kontam, nekavējoties atceļ apturēšanu.

5.   Konta turētājs var 30 kalendāro dienu laikā kompetentajai iestādei vai attiecīgajai iestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt iebildumu pret piekļuves apturēšanu savam kontam, kas notikusi saskaņā 1. un 3. punktu, un kompetentā iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atjaunot piekļuvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā apturēšanu.

6.   Kompetentā iestāde vai – attiecībā uz Savienības reģistra kontiem – centrālais administrators var arī dot administratoram norādījumu apturēt piekļuvi.

7.   Ja tiek apturēta piekļuve tirdzniecības platformas kontam, administrators aptur arī tirdzniecības platformas iespējas piekļūt lietotāju kontiem, kas piešķirtas saskaņā ar 19. panta 3. punktu. Ja tiek apturēta tirdzniecības platformas konta pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju piekļuve kontam, administrators aptur arī viņu piekļuvi tirdzniecības platformas lietotāju kontiem, kas piešķirta saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

8.   Ja operatora konta vai gaisa kuģa ekspluatanta konta turētājs 10 darbdienu laikā pirms Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 2.a un 3. punktā noteiktā nodošanas termiņa nevar nodot kvotas, ESV vai SES, jo tam saskaņā ar 1. un 2. punktu ir apturēta piekļuve, valsts administrators, ja konta turētājs to pieprasa un pēc pilnvarotā pārstāvja identitāti apliecinošu pierādījumu sniegšanas, nodod konta turētāja norādīto kvotu, ESV un SES daudzumu.

28. pants

Kontu slēgšana un pilnvaroto pārstāvju atcelšana pēc administratora iniciatīvas

1.   Ja situācija, uz kuras pamata apturēta piekļuve kontiem saskaņā ar 27. pantu, pieņemamā laika posmā netiek atrisināta, neraugoties uz atkārtotiem paziņojumiem, kompetentā iestāde var dot valsts administratoram norādījumu slēgt tos attiecīgās personas vai tirdzniecības platformas kontus, kuriem ir apturēta piekļuve.

2.   Ja personas kontā bilance ir vienāda ar nulli un gada laikā nav reģistrēti nekādi darījumi, valsts administrators var paziņot konta turētājam, ka personas konts tiks slēgts 40 darbdienu laikā, ja vien valsts administrators šajā laikā nesaņems no konta turētāja pieprasījumu saglabāt personas kontu. Ja valsts administrators nesaņem šādu pieprasījumu no konta turētāja, valsts administrators var slēgt kontu.

3.   Valsts administrators slēdz jebkuru operatora kontu, ja kompetentā iestāde ir valsts administratoram devusi norādījumu slēgt kontu, jo nav pamata gaidīt, ka iekārtas operators nodos vēl kādas kvotas.

4.   Valsts administrators drīkst atcelt pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, ja tas uzskata, ka pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana bija jāatsaka saskaņā ar 20. panta 3. punktu, jo īpaši – ja tas noskaidro, ka saistībā ar iecelšanu iesniegtie dokumenti un identifikācijas informācija bija viltota vai kļūdaina.

5.   Konta turētājs drīkst 30 kalendāro dienu laikā iesniegt iebildumu kompetentajai iestādei par tā konta slēgšanu saskaņā ar 1. punktu vai pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja atcelšanu saskaņā ar 4. punktu, un kompetentā iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atjaunot kontu, pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā slēgšanu vai atcelšanu.

V   NODAĻA

VERIFICĒTĀS EMISIJAS UN ATBILSTĪBA

29. pants

Dati par iekārtas vai gaisa kuģa ekspluatanta verificētajām emisijām

1.   Katrs operators un gaisa kuģa ekspluatants pirms ikgadējo emisiju datu iesniegšanas Savienības reģistram izvēlas verificētāju no verificētājiem, kas reģistrēti pie valsts administratora, kurš administrē kontu. Ja operators vai gaisa kuģa ekspluatants ir arī verificētājs, tas nedrīkst izvēlēties sevi kā verificētāju.

2.   Valsts administrators ievada emisiju datus par attiecīgo gadu laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. martam. Ja iekārtas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas termiņš jau ir beidzies, iekārtas emisiju datus par attiecīgo gadu drīkst ievadīt arī kārtējā gada laikā. Kompetentā iestāde var nolemt, ka par emisiju datu ievadīšanu iepriekš noteiktajā termiņā ir atbildīgs nevis valsts administrators, bet konta turētājs vai verificētājs (tostarp tās kompetentās iestādes, kas darbojas kā verificētāji).

3.   Ikgadējo emisiju datus iesniedz X pielikumā noteiktajā formātā.

4.   Ja operatora sniegtais ziņojums par iekārtas emisijām iepriekšējā gadā vai gaisa kuģa ekspluatanta ziņojums par visu tā iepriekšējā gadā veikto aviācijas darbību emisijām ir pārbaudīts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 15. panta 1. punktu un atzīts par apmierinošu, verificētājs apstiprina ikgadējās verificētās emisijas.

5.   Valsts administrators Savienības reģistrā atzīmē kā verificētas saskaņā ar 4. punktu apstiprinātās emisijas. Kompetentā iestāde var nolemt, ka par to, ka emisijas Savienības reģistrā ir atzīmētas kā verificētas, atbildīgs ir nevis valsts administrators, bet verificētājs.

6.   Kompetentā iestāde var dot norādījumu valsts administratoram labot ikgadējos verificēto emisiju datus attiecībā uz iekārtu operatoru vai gaisa kuģa ekspluatantu, lai nodrošinātu detalizēto prasību izpildi, ko noteikusi dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK V pielikumu, proti, ievadīt labotos ikgadējo verificēto vai aplēsto emisiju datus attiecībā uz šo iekārtu operatoru vai gaisa kuģa ekspluatantu Savienības reģistra ierakstos.

7.   Ja katra gada 1. maijā Savienības reģistrā nav reģistrēti iekārtas operatora vai gaisa kuģa ekspluatanta verificēto emisiju dati par iepriekšējo gadu vai ja ir pierādīts, ka verificēto emisiju dati ir nepareizi, tad jaunos datus, ko ievada Savienības reģistrā, aprēķina pēc iespējas atbilstīgāk dalībvalsts prasībām saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK V pielikumu.

30. pants

Kontu bloķēšana verificēto emisiju neiesniegšanas dēļ

1.   Ja katra gada 1. aprīlī iekārtas vai gaisa kuģa ekspluatanta ikgadējās verificētās iepriekšējā gada emisijas nav reģistrētas Savienības reģistrā, Savienības reģistrs bloķē attiecīgo operatora kontu vai gaisa kuģa ekspluatanta kontu.

2.   Kad visas iekārtas vai gaisa kuģa ekspluatanta attiecīgā gada trūkstošās verificētās emisijas ir reģistrētas Savienības reģistrā, Savienības reģistrs kontam nosaka statusu “atvērts”.

31. pants

Atbilstības statusa rādītāja aprēķins

1.   Katra gada 1. maijā Savienības reģistrs nosaka iepriekšējā gada atbilstības statusa rādītāju katrai iekārtai un gaisa kuģa ekspluatantam, kam ir atvērts vai bloķēts operatora konts vai gaisa kuģa ekspluatanta konts, aprēķinot visu par kārtējo periodu nodoto kvotu, SES un ESV summu, no kā atskaita visu verificēto emisiju summu kārtējā periodā līdz kārtējam gadam (to ieskaitot) un pieskaita korekcijas koeficientu.

2.   Korekcijas koeficients, kas minēts 1. punktā, ir vienāds ar nulli, ja atbilstības statusa rādītājs par iepriekšējā perioda pēdējo gadu ir bijis lielāks par nulli, bet tas saglabājas kā iepriekšēja perioda pēdējā gada atbilstības statusa rādītājs, ja šis rādītājs ir mazāks par nulli vai vienāds ar nulli.

3.   Savienības reģistrs katru gadu reģistrē katras iekārtas un gaisa kuģa ekspluatanta atbilstības statusa rādītāju.

32. pants

Neaktīvi gaisa kuģa ekspluatanta konti

1.   Ja līdz Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 2.a punktā noteiktajam kvotu nodošanas termiņam gaisa kuģa ekspluatanta saskaņā ar 29. pantu Savienības reģistrā ievadītā iepriekšējā gada verificēto emisiju vērtība ir vienāda ar nulli, Savienības reģistrs atbilstošajam gaisa kuģa ekspluatanta kontam nosaka statusu “neaktīvs”.

2.   Savienības reģistrs kontam nosaka statusu “aktīvs”, kad iepriekšējā gada verificēto emisiju vērtība nav vienāda ar nulli.

VI   NODAĻA

DARĪJUMI

1.   IEDAĻA

Kvotu sadale un piešķiršana

33. pants

Valsts kvotu sadales plāna tabulas

1.   EUTL ir ietverta viena valsts kvotu sadales plāna tabula katrai dalībvalstij par 2008.–2012. gada periodu. Valsts kvotu sadales plāna tabulā norāda šādu informāciju:

a)

iekārtām piešķiramo kvotu kopējais skaits – vienā tabulas šūnā kvotu kopējais skaits, kas tiks piešķirtas iekārtām valsts kvotu sadales plāna periodā;

b)

esošajām iekārtām neiedalīto kvotu kopējais skaits (rezerve) – vienā tabulas šūnā kvotu (piešķirto vai pirkto) kopējais skaits, kas rezervētas jaunām iekārtām un izsolei valsts kvotu sadales plāna periodā;

c)

gadi – tabulas atsevišķās šūnās par katru gadu, kas ietverts valsts kvotu sadales plānā, augošā secībā;

d)

katras tādas iekārtas identifikācijas kods, kurai attiecīgajā brīdī ir spēkā esoša atļauja, – tabulas atsevišķās šūnās augošā secībā. Minētās iekārtas ietver tādas, kas iekļautas vienpusēji saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24. pantu, bet neietver tādas, kas pagaidām no sistēmas ir izslēgtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu;

e)

iedalītās kvotas – kvotas, kas tiks iedalītas par konkrētu gadu konkrētai iekārtai, ieraksta tabulas šūnā, kas šo gadu savieno ar iekārtas identifikācijas kodu.

2.   Valsts kvotu sadales plāna tabulas sagatavo atbilstīgi XI pielikumā noteiktajam formātam.

34. pants

Savienības aviācijas kvotu sadales tabula

1.   EUTL ir ietverta viena Savienības aviācijas kvotu sadales tabula par 2012. gadu. Minētajā tabulā norāda šādu informāciju:

a)

kopējais II nodaļas kvotu skaits, kas Savienībā tiks iedalīts 2012. gadā;

b)

II nodaļas kvotu skaits, kas jau bez atlīdzības iedalīts katram tabulā uzskaitītajam konta turētājam;

c)

dalībvalstu vēl neiedalīto II nodaļas kvotu skaits atsevišķi katrai dalībvalstij;

d)

kvotas saņēmēju identitāte (ja kvotas tiek piešķirtas izsoles kārtībā, saņēmējs ir izsolītājs).

2.   Savienības aviācijas kvotu sadales tabulu sagatavo atbilstīgi XII pielikumā noteiktajam formātam.

35. pants

Valsts kvotu sadales plāna tabulu ievadīšana EUTL

1.   Katra dalībvalsts vismaz 12 mēnešus pirms 2008.–2012. gada perioda sākuma paziņo Komisijai savu kvotu sadales plāna tabulu, kas atbilst saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 2. punktu pieņemtajam lēmumam.

2.   Ja valsts kvotu sadales plāna tabula pamatojas uz valsts kvotu sadales plānu, kurš paziņots Komisijai un nav noraidīts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. panta 3. punktu vai attiecībā uz kuru Komisija ir pieņēmusi piedāvātos grozījumus, Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt EUTL valsts kvotu sadales plāna tabulu.

36. pants

Kvotu sadales lēmumu ievade Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā

Ja lēmumi par II nodaļas kvotu sadali, ko dalībvalstis attiecībā uz 2012. gadu pieņēmušas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 4. punktu, ir saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt kvotu sadales lēmumus EUTL glabātajā Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā.

37. pants

Labojumi valsts kvotu sadales plāna tabulās

1.   Valsts administrators par 2008.–2012. gada periodu veic labojumus EUTL glabātajā valsts kvotu sadales plāna tabulā, iepriekš neziņojot Komisijai, ja:

a)

kvota piešķirta jaunam dalībniekam;

b)

dalībvalsts ir papildinājusi rezervi, iegādājoties kvotas;

c)

ir beidzies iekārtas atļaujas termiņš un visas kvotas, kas vēl nav ieskaitītas tās kontā, tiek pārvietotas uz rezervi;

d)

iekārta ir sadalīta divās vai vairākās iekārtās;

e)

divas vai vairākas iekārtas ir apvienotas vienā iekārtā.

Šie labojumi nemaina kopējo piešķirto kvotu daudzumu, kas noteikts valsts kvotu sadales plāna tabulā.

2.   Dalībvalsts iepriekš paziņo Komisijai par visiem labojumiem savā valsts kvotu sadales plānā, izņemot 1. punktā minētos, kopā ar katru atbilstošo labojumu savā valsts kvotu sadales plāna tabulā. Ja valsts kvotu sadales plāna tabulas labojums pamatojas uz valsts kvotu sadales plānu, kurš paziņots Komisijai un nav noraidīts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. panta 3. punktu vai attiecībā uz kuru Komisija ir pieņēmusi piedāvātos grozījumus, un ja šis labojums ir radies datu uzlabošanas rezultātā, Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt attiecīgo labojumu EUTL glabātajā valsts kvotu sadales plāna tabulā.

3.   Pēc jebkura saskaņā ar 2. punktu veikta labojuma, kas veikts pēc kvotu piešķiršanas vai sadales un ar ko 2008.–2012. gada periodā tiek samazināts kvotu kopējais daudzums, valsts administrators pārskaita Savienības reģistrā norādīto attiecīgā veida kvotu skaitu uz attiecīgā perioda Savienības kvotu dzēšanas kontu.

38. pants

Labojumi Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā

1.   Valsts administrators var veikt atbilstošus labojumus EUTL Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā, iepriekš neziņojot Komisijai, ja:

a)

ir sācis darboties jauns gaisa kuģa ekspluatants;

b)

izsolītājam ir piešķirtas II nodaļas kvotas pārdošanai izsolē;

c)

gaisa kuģa ekspluatants ir sadalījies divos vai vairākos gaisa kuģu ekspluatantos;

d)

divi vai vairāki gaisa kuģu ekspluatanti ir apvienojušies vienā gaisa kuģa ekspluatantā.

2.   Šie labojumi nemaina kopējo II nodaļas kvotu daudzumu, kas noteikts Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā.

3.   Par visiem citiem labojumiem (izņemot 1. punktā minētos) lēmumā par II nodaļas kvotu sadali, kas pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 4. punktu, kuri vajadzīgi, lai izlabotu pārmērīga kvotu skaita piešķiršanu Komisijas vai dalībvalsts kļūdas rezultātā, dalībvalsts paziņo Komisijai. Ja labojums atbilst Direktīvai 2003/87/EK, Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram labot Savienības aviācijas kvotu sadales tabulu, pamatojoties uz šo lēmumu, un ievadīt to EUTL.

4.   Pēc jebkura saskaņā ar 2. punktu veikta labojuma, kas veikts pēc II nodaļas kvotu sadales saskaņā ar 41. pantu un ar ko 2008.–2012. gada periodā tiek samazināts II nodaļas kvotu kopējais daudzums, valsts administrators pārskaita centrālā administratora norādīto II nodaļas kvotu skaitu uz attiecīgā perioda Savienības kvotu dzēšanas kontu.

5.   Ja apvienojas gaisa kuģu ekspluatanti, kurus administrē dažādas dalībvalstis, labojumu saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu iniciē tās valsts administrators, kurš administrē to gaisa kuģa ekspluatantu, kuram iedalītās kvotas tiek iekļautas citam gaisa kuģa ekspluatantam iedalīto kvotu skaitā. Pirms labojuma izdarīšanas iegūst tā valsts administratora piekrišanu, kurš administrē gaisa kuģa ekspluatantu, kuram iedalīto kvotu skaitā tiks iekļautas otram uzņēmumam iedalītās kvotas.

39. pants

III nodaļas kvotu piešķiršana

1.   Kad valsts kvotu sadales plāna tabula ievadīta EUTL, valsts administrators līdz 2008.–2012. gada perioda pirmā gada 28. februārim:

a)

pārskaita uz ETS NDV depozīta kontu tādu 2008.–2012. gada periodam piešķirto NDV daudzumu, kas vienāds ar III nodaļas kvotu daudzumu, kuras piešķiramas no KP puses konta;

b)

Savienības reģistra valsts kvotu kontā piešķir valsts kvotu sadales plāna tabulā norādīto III nodaļas kvotu kopējo daudzumu.

2.   Pirms veikt 1. punktā minēto darbību, KP reģistra administratori paziņo centrālajam administratoram sava KP reģistra izraudzītā ETS NDV depozīta konta ID.

3.   Savienības reģistrs katras kvotas piešķiršanas brīdī saskaņā ar 1. punktu piešķir tai unikālu vienības identifikācijas kodu.

4.   Dalībvalstis, kurām nav KP reģistra, neveic darbības saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu.

40. pants

III nodaļas kvotu sadale

1.   Neskarot 37. un 47. pantu, līdz katra gada 28. februārim valsts administrators no valsts kvotu konta uz attiecīgu atvērtu operatora kontu pārskaita tādu III nodaļas kvotu kopējā daudzuma daļu, kas atbilstošajai iekārtai attiecīgajā gadā piešķirta saskaņā ar atbilstošo valsts kvotu sadales plāna tabulas iedaļu.

2.   Valsts administrators var šo daļu pārskaitīt vēlāk katru gadu, ja dalībvalsts kvotu sadales plāna tabulā attiecībā uz iekārtu tas ir paredzēts.

3.   Ja iekārtai valsts kvotu sadales plāna tabulā saskaņā ar 37. pantu veiktu labojumu rezultātā tiek papildus iedalītas III nodaļas kvotas, valsts administrators no valsts kvotu konta uz atbilstošu atvērtu operatora kontu pārskaita kārtējā gadā papildus iedalītās III nodaļas kvotas, kad attiecīgu norādījumu dod kompetentā iestāde.

41. pants

II nodaļas kvotu sadale

1.   Kad Savienības aviācijas kvotu sadales tabula ievadīta EUTL, valsts administrators līdz 2012. gada 28. februārim izveido katrā atvērtā gaisa kuģa ekspluatanta kontā tādu II nodaļas kvotu daudzumu, kas vienāds ar daudzumu, kas šā konta turētājam attiecīgajā gadā iedalīts Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā.

2.   Savienības reģistrs katras kvotas izveides brīdī saskaņā ar 1. punktu piešķir tai unikālu vienības identifikācijas kodu.

3.   Ja konta turētājam Savienības aviācijas kvotu sadales plāna tabulā saskaņā ar 38. pantu veiktu labojumu rezultātā tiek papildus iedalītas II nodaļas kvotas, valsts administrators pēc kompetentās iestādes dota norādījuma izveido katrā atvērtā gaisa kuģa ekspluatanta kontā tādu II nodaļas kvotu papildu daudzumu, kas vienāds ar kvotu daudzumu, kurš attiecīgā konta turētājam kārtējā gadā papildus iedalīts Savienības aviācijas kvotu sadales tabulā.

4.   Ja neaktīvs gaisa kuģa ekspluatanta konts nesaņem kvotas saskaņā ar 1. punktu, kontā šīs kvotas neizveido, ja tam vēlāk nosaka statusu “atvērts”.

42. pants

III nodaļas kvotu sadale pēc tam, kad dalībvalsts tās pārdevusi

Pēc tam, kad dalībvalsts 2008.–2012. gada periodā ir pārdevusi 2008.–2012. gada perioda III nodaļas kvotas, pēc kompetentās iestādes norādījuma valsts administrators pārskaita no valsts kvotu konta uz kompetentās iestādes izraudzīto kontu šādu III nodaļas kvotu daudzumu.

2.   IEDAĻA

Kvotu un Kioto vienību pārskaitīšana

43. pants

Kontu turētāju pārskaitītās kvotas

Pēc konta turētāja pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita Savienības reģistra kontā turētās kvotas uz jebkuru citu Savienības reģistra kontu, izņemot gadījumus, kad šādu pārskaitīšanu liedz veikt darījumu iniciējošā konta statuss un kvotu veids, ko var turēt saņēmējā kontā saskaņā ar 8. panta 3. punktu.

44. pants

Konta turētāju pārskaitītās Kioto vienības

Pēc konta turētāja pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita Savienības reģistra kontā turētas Kioto vienības uz jebkuru citu Savienības reģistra vai KP reģistra kontu, izņemot gadījumus, kad šādu pārskaitīšanu liedz darījumu iniciējošā konta statuss un Kioto vienības, ko var turēt saņēmējā kontā saskaņā ar 8. panta 3. punktu.

45. pants

III nodaļas kvotu minimālais daudzums Savienības reģistra kontos, ko administrē viena un tā pati dalībvalsts

1.   Ja konta turētāja saskaņā ar 43. pantu ierosinātās kvotu pārskaitīšanas rezultātā kopējais III nodaļas 2008.–2012. gada perioda kvotu daudzums visos Savienības reģistra kontos, ko administrē noteiktas dalībvalsts administrators, kļūtu mazāks nekā Kioto vienību daudzums, kādam attiecīgās dalībvalsts KP reģistrā jābūt saskaņā ar Lēmumu 11/CMP.1 kā saistību perioda rezervei, atskaitot no tā Kioto vienību daudzumu, kas pašlaik ir attiecīgās dalībvalsts KP reģistrā ārpus ETS NDV depozīta konta un anulēšanas konta, EUTL noraida ierosināto pārskaitīšanu.

2.   Ja konta turētāja saskaņā ar 43. pantu ierosinātās kvotu pārskaitīšanas rezultātā kopējais III nodaļas 2008.–2012. gada perioda kvotu daudzums visos Savienības reģistra kontos, ko administrē 15 vecāko dalībvalstu administratori, kļūtu mazāks nekā Kioto vienību daudzums, kādam attiecīgo dalībvalstu KP reģistrā jābūt saskaņā ar Lēmumu 11/CMP.1 kā Eiropas Savienības saistību perioda rezervei, atskaitot no tā Kioto vienību daudzumu, kas pašlaik ir attiecīgo dalībvalstu KP reģistros ārpus ETS NDV depozīta kontiem un anulēšanas kontiem, EUTL noraida ierosināto pārskaitīšanu.

3.   IEDAĻA

Kvotu, ESV un SES nodošana

46. pants

Kvotu nodošana

1.   Operators vai gaisa kuģa ekspluatants, kas vēlas nodot 2008.–2012. gada perioda kvotas, ierosina Savienības reģistram:

a)

pārvietot noteiktu 2008.–2012. gada perioda kvotu skaitu no attiecīgā operatora konta vai gaisa kuģa ekspluatanta konta uz Savienības kvotu dzēšanas kontu;

b)

pārskaitīto kvotu skaitu un veidu attiecībā uz kārtējā perioda operatora iekārtas emisijām vai gaisa kuģa ekspluatanta emisijām reģistrēt kā nodotas kvotas.

2.   II nodaļas kvotas drīkst nodot tikai gaisa kuģu ekspluatanti.

3.   Jau nodotu kvotu nevar nodot atkal.

47. pants

Kvotu nodošana pēc kompetentās iestādes norādījuma

Pēc kompetentās iestādes norādījuma valsts administrators daļēji vai pilnībā nodod kopējā piešķirtā kvotu daudzuma daļu, kas iedalīta iekārtai vai gaisa kuģa ekspluatantam konkrētam gadam, reģistrējot nodoto kvotu skaitu attiecībā uz šo iekārtu vai gaisa kuģa ekspluatantu par kārtējo periodu.

48. pants

SES un ESV nodošana

1.   Operators, kas vēlas nodot ESV un SES saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantu, ierosina Savienības reģistram:

a)

norādītu skaitu 2008.–2012. gada perioda SES vai ESV no attiecīgā operatora konta pārvietot uz:

i)

konkrētās dalībvalsts KP puses kontu, ja kontus administrē dalībvalstis, kurām ir KP reģistrs;

ii)

Savienības reģistra anulēšanas kontu, ja kontus administrē dalībvalstis, kurām nav KP reģistra;

b)

reģistrēt pārskaitīto SES un ESV skaitu attiecībā uz šīs iekārtas emisijām kā nodotās vienības par kārtējo periodu.

2.   Gaisa kuģa ekspluatants, kas vēlas nodot ESV un SES saskaņā Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantu, ierosina Savienības reģistram:

a)

norādītu skaitu 2008.–2012. gada perioda SES vai ESV no attiecīgā gaisa kuģa ekspluatanta konta pārvietot uz Savienības reģistra aviācijas nodošanas rezerves kontu;

b)

reģistrēt pārskaitīto SES un ESV skaitu attiecībā uz šā gaisa kuģa ekspluatanta emisijām kā nodotās vienības par kārtējo periodu.

3.   Savienības reģistrs atļauj nodot tikai tādu SES un ESV daudzumu, kas nepārsniedz:

a)

operatoriem – operatora konta valsts administratora noteikto maksimālo daudzumu;

b)

gaisa kuģu ekspluatantiem 2012. gadā – 15 % no kvotu daudzuma, kas jānodod saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 2.a punktu.

4.   Savienības reģistrs noraida visus SES un ESV nodošanas pieprasījumus, kas pārsniegtu SES un ESV maksimālo daudzumu, kādu var nodot dalībvalsts operatori saskaņā ar šīs dalībvalsts kvotu sadales plānu.

5.   Savienības reģistrs noraida visus tādu SES un ESV nodošanas pieprasījumus, kādas aizliegts izmantot ETS saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantu.

6.   Jau nodotu SES vai ESV nevar nodot atkal, un to nevar pārskaitīt uz operatora vai personas ES ETS kontu.

7.   Savienības reģistrā paredz automatizētus procesus, lai nodrošinātu, ka kontu turētāji, nododot vienības saskaņā ar 46. un 48. pantu, nevarētu tās nodot nepareizos kontos.

4.   IEDAĻA

Kvotu dzēšana un Kioto vienību anulēšana

49. pants

Kvotu dzēšana

1.   Savienības reģistrs izpilda jebkādu konta turētāja pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 4. punktu dzēst konta turētāja kontos turētās kvotas:

a)

norādīto skaitu kvotu no attiecīgā konta pārskaitot Savienības kvotu dzēšanas kontā; un

b)

reģistrējot pārskaitīto kvotu skaitu kā dzēstu attiecībā uz kārtējo gadu.

2.   Dzēstas kvotas netiek reģistrētas kā nodotas attiecībā uz emisijām.

3.   Savienības reģistrs noraida kvotu dzēšanas pieprasījumu, ja tas ir iniciēts kontā, ko administrē dalībvalsts, kurai nav KP reģistra, un rezultātā minimālais šai dalībvalstij saskaņā ar 52. pantu aprēķinātais depozītā glabātais daudzums būtu mazāks nekā šai dalībvalstij saskaņā ar 53. pantu aprēķinātais pievienošanās daudzums.

50. pants

Kioto vienību anulēšana

Savienības reģistrs izpilda jebkuru konta turētāja pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 4. punktu anulēt konta turētāja kontos turētās Kioto vienības, norādīto Kioto vienību skaitu un veidu no attiecīgā konta pārskaitot konta administratora KP reģistra anulēšanas kontā.

5.   IEDAĻA

Darījumu atcelšana

51. pants

Pabeigto procesu atcelšana, ja tie iniciēti kļūdas dēļ

1.   Ja konta turētājs vai reģistra administrators, kurš darbojas konta turētāja vārdā, netīši vai kļūdas dēļ iniciējis kādu no 2. punktā uzskaitītajiem darījumiem, konta turētājs rakstiskā pieprasījumā var ierosināt sava konta administratoram atcelt pabeigto darījumu. Šo pieprasījumu pienācīgi paraksta konta turētāja pilnvarotais pārstāvis vai pārstāvji, kuri ir pilnvaroti iniciēt tāda veida darījumu, kādu plānots atcelt, un pieprasījumu nosūta piecu darbdienu laikā pēc procesa pabeigšanas. Pieprasījumā jābūt paziņojumam, kurā norādīts, ka darījums ir iniciēts kļūdas dēļ vai netīši.

2.   Konta turētājs var ierosināt atcelt šādus darījumus:

a)

III nodaļas kvotu iedalīšana;

b)

II nodaļas kvotu iedalīšana;

c)

kvotu nodošana;

d)

SES un ESV nodošana;

e)

kvotu dzēšana;

f)

Kioto vienību anulēšana.

3.   Ja konta administrators konstatē, ka pieprasījums atbilst 1. punkta nosacījumiem, un piekrīt pieprasījumam, tas var ierosināt atcelt darījumu Savienības reģistrā.

4.   Savienības reģistrs piekrīt atcelšanas ierosinājumam, bloķē vienības, kas pārskaitāmas darījuma atcelšanas dēļ, un pārsūta ierosinājumu centrālajam administratoram, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

atceļamais darījums nav pabeigts vairāk kā 30 darbdienas pirms konta administratora ierosinājuma saskaņā ar 3. punktu;

b)

darījuma atcelšanas rezultātā neviens operators nekļūst par noteikumu pārkāpēju iepriekšējā gadā;

c)

kontā, kurā, īstenojot atceļamo darījumu, tika ieskaitītas vienības, vēl aizvien ir tāds šā veida vienību daudzums, ar kādu veica atceļamo darījumu;

d)

atceļamajam darījumam vēl nav piemērots atskaitījums no minimālā depozīta daudzuma saskaņā 52. pantu pēc tam, kad ir veikts pārskaitījums, pamatojoties uz atceļamo darījumu;

e)

ja atceļamais darījums ir III nodaļas kvotu iedalīšana, tas ir veikts pēc tam, kad beidzies iekārtas atļaujas termiņš.

5.   Centrālais administrators apstiprina ierosinājumu 10 darbdienu laikā. Ja atceļamais darījums ietver Kioto vienību pārskaitījumus no viena KP reģistra uz otru KP reģistru, šo apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja ITL administrators piekrīt atcelt darījumu ITL.

6.   Savienības reģistrs var īstenot atcelšanu, izmantojot citas tāda paša veida vienības kā tās, kas atrodas atceļamā darījuma saņēmējā kontā.

6.   IEDAĻA

Uzskaites mehānismi

52. pants

ETS NDV depozīta konta minimālais depozīta daudzums

1.   EUTL katrai dalībvalstij reģistrē minimālo depozīta daudzumu. Dalībvalstīm, kam ir KP reģistri, EUTL neļauj pārskaitīt Kioto vienības no ETS NDV depozīta konta, ja tā rezultātā ETS NDV depozīta kontā Kioto vienību daudzums būtu mazāks par minimālo depozīta daudzumu. Dalībvalstīm, kam nav KP reģistra, minimālais depozīta daudzums ir vērtība, ko izmanto mijieskaita procesā.

2.   EUTL pēc tam, kad piešķirtas III nodaļas kvotas saskaņā ar 39. pantu, pieskaita minimālajam depozīta daudzumam tādu kvotu skaitu, kas vienāds ar piešķirto III nodaļas kvotu daudzumu.

3.   EUTL no minimālā depozīta daudzuma atskaita noteiktu kvotu daudzumu uzreiz pēc tam, kad:

a)

III nodaļas kvotas ir pārskaitītas uz Savienības kvotu dzēšanas kontu, jo ir veiktas korekcijas, lai samazinātu III nodaļas kvotu daudzumu, kuras iedalītas saskaņā ar 37. panta 3. punktu; atskaitījums ir vienāds ar III nodaļas kvotu pārskaitīto daudzumu;

b)

Kioto vienības ir ievietotas rezervē attiecībā pret III nodaļas kvotu nodošanu, ko veic gaisa kuģu ekspluatanti saskaņā ar 54. pantu; atskaitījums ir vienāds ar rezervē ievietoto vienību daudzumu;

c)

Kioto vienības ir anulētas attiecībā pret III nodaļas kvotu dzēšanu saskaņā ar 55. panta 1. punktu; atskaitījums ir vienāds ar anulēto vienību daudzumu;

d)

kvotas ir dzēstas, kā paredzēts 55. panta 2. punktā; atskaitījums ir vienāds ar dzēsto kvotu daudzumu.

4.   Centrālais administrators veic atskaitījumu no minimālā depozīta daudzuma, kas reģistrēts EUTL, pēc tam, kad ir notikuši 56. pantā paredzētie mijieskaita darījumi. Atskaitījums ir vienāds ar to III nodaļas kvotu kopējo daudzumu, kas 2008.–2012. gada periodā nodotas no lietotāju kontiem, ko administrē attiecīgās dalībvalsts administrators, kam pieskaitīta saskaņā ar 56. panta 3. punktu aprēķinātā mijieskaita vērtība.

53. pants

Pievienošanās daudzums un pievienošanās depozīta konts

1.   Katrai dalībvalstij, kam nav KP reģistra, EUTL reģistrē pievienošanās daudzumu.

2.   Pēc tam, kad no dalībvalsts, kam nav KP reģistra, administrēta lietotāja konta uz citas dalībvalsts administrētu lietotāja kontu ir pārskaitītas III nodaļas kvotas, EUTL pieskaita pievienošanās daudzumam tādu kvotu daudzumu, kas vienāds ar pārskaitīto III nodaļas kvotu daudzumu.

3.   Pēc tam, kad no dalībvalsts administrēta lietotāja konta uz dalībvalsts, kam nav KP reģistra, administrētu lietotāja kontu pārskaita III nodaļas kvotas, EUTL no pievienošanās daudzuma atskaita kvotu daudzumu, kas vienāds ar pārskaitīto III nodaļas kvotu daudzumu.

4.   EUTL neļauj pārskaitīt III nodaļas kvotas no kontiem, ko administrē dalībvalsts, kam nav KP reģistra, ja tā rezultātā pievienošanās daudzums pārsniegtu attiecīgās dalībvalsts pievienošanās depozīta kontā turēto Kioto vienību skaitu.

5.   Līdz 2013. gada 1. jūlijam vai līdz 56. pantā noteiktā mijieskaita pabeigšanai atkarībā no tā, kas ir vēlāk, EUTL neatļauj no dalībvalsts, kam nav KP reģistra, pievienošanās depozīta konta pārskaitīt Kioto vienības, ja tā rezultātā dalībvalsts pievienošanās depozīta konta atlikums būtu mazāks par pievienošanās daudzumu.

6.   Pēc 2013. gada 1. jūlija vai 56. pantā noteiktā mijieskaita pabeigšanas atkarībā no tā, kas ir vēlāk, centrālais administrators atiestata pievienošanās daudzumu uz nulli un iztukšo pievienošanās depozīta kontu, veicot pārskaitījumus šādā secībā:

a)

pārskaitījumi saskaņā ar 54. panta 2. punktu;

b)

pārskaitījumi uz tādas dalībvalsts ETS NDV depozīta kontu, kas izmanto pievienošanās kontu, maksimāli tādā apmērā, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu visu III nodaļas kvotu pārnešanu saskaņā ar 57. pantu;

c)

pārskaitījumi uz Eiropas Savienības KP puses kontu maksimāli tādā apmērā, kas vienāds ar iepriekšējiem pārskaitījumiem no šā konta uz pievienošanās depozīta kontu;

d)

pārskaitījumi uz tādas dalībvalsts KP puses kontu, kam ir pievienošanās depozīta konts.

54. pants

NDV novietošana rezervē attiecībā pret III nodaļas kvotu nodošanu, ko veic gaisa kuģu ekspluatanti

1.   Līdz 2013. gada 5. maijam un pēc tam katru gadu to dalībvalstu KP reģistra administratori, kurām ir KP reģistri, uz aviācijas kvotu nodošanas rezerves kontu Savienības reģistrā pārskaita tādu NDV daudzumu, kas vienāds ar III nodaļas kvotu daudzumu, ko par kārtējo periodu laikā no iepriekšējā gada 1. maija līdz kārtējā gada 30. aprīlim saskaņā ar 46. pantu nodevuši gaisa kuģu ekspluatanti.

2.   Līdz 2013. gada 1. jūlijam vai 56. pantā noteiktā mijieskaita procesa pabeigšanai atkarībā no tā, kas ir vēlāk, centrālais administrators no dalībvalsts, kam nav KP reģistra, pievienošanās depozīta konta uz aviācijas kvotu nodošanas rezerves kontu Savienības reģistrā pārskaita tādu Kioto vienību daudzumu, kas ir vienāds ar mazāko no šādiem daudzumiem:

a)

kopējais III nodaļas kvotu daudzums, kas nodots no gaisa kuģu ekspluatantu kontiem, ko administrē attiecīgā dalībvalsts, kam nav KP reģistra;

b)

kopējais pievienošanās kontā turēto vienību daudzums.

55. pants

Kioto vienību anulēšana attiecībā pret III nodaļas kvotu izslēgšanu

1.   Līdz 2013. gada 5. maijam un katru gadu pēc tam katrs KP reģistra administrators pārskaita uz Savienības reģistra anulēšanas kontu noteiktu daudzumu NDV, ESV vai SES, bet ne iSES vai pSES. Pārskaitītais daudzums ir vienāds ar to III nodaļas kvotu daudzumu, kas saskaņā ar 49. pantu no iepriekšējā gada 1. maija līdz kārtējā gada 30. aprīlim dzēsts no lietotāju kontiem, ko administrē attiecīgā dalībvalsts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, reģistra administratoram nav pienākuma pārskaitīt uz anulēšanas kontu Savienības reģistrā tādus NDV, esv vai SES daudzumus, kas vienādi ar dzēsto kvotu daudzumiem, kuri atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a)

dzēšana veikta kontā, ko administrē dalībvalsts, kurai nav KP reģistra;

b)

dzēšana veikta pēc 30. aprīļa gadā pēc perioda pēdējā gada.

56. pants

Kvotu pārskaitījumu mijieskaits

1.   Lai pēc 2008.–2012. gada perioda beigām nodrošinātu, ka III nodaļas kvotu pārskaitījumiem starp dažādu dalībvalstu administratoru administrētiem kontiem seko tāda paša Kioto vienību daudzuma pārskaitījumi starp KP reģistriem, piemēro 2. līdz 4. punktu.

2.   Pirmajā darbdienā pēc 2013. gada 1. jūnija vai dienā pēc tam, kad veiktas visas minimālo depozīta daudzumu izmaiņas saistībā ar 52. panta 3. punkta a) apakšpunktā noteikto korekciju, lai samazinātu kvotu daudzumu (atkarībā no tā, kas ir vēlāk), centrālais administrators aprēķina katras dalībvalsts mijieskaita vērtību un paziņo to valsts administratoriem.

3.   Dalībvalstīm, kam ir KP reģistrs, mijieskaita vērtība ir vienāda ar:

a)

minimālo depozīta daudzumu 1. jūnijā, no kura atņemts

b)

kopējais III nodaļas kvotu daudzums, ko 2008.–2012. gada periodā nodevuši operatori, kurus administrē attiecīgās dalībvalsts administrators.

4.   Dalībvalstīm, kam nav KP reģistra, mijieskaita vērtība ir vienāda ar pievienošanās daudzumu, kas 2013. gada 1. jūnijā aprēķināts saskaņā ar 53. pantu.

5.   Piecu darbdienu laikā pēc 2. punktā noteiktā paziņojuma katrs KP reģistra administrators, kura dalībvalstij ir pozitīva mijieskaita vērtība, pārskaita uz ETS centrālo mijieskaita kontu Savienības reģistrā tādu NDV daudzumu, kas vienāds ar mijieskaita vērtību. Ja dalībvalstij nav KP reģistra, šo pārskaitījumu veic centrālais administrators no attiecīgās dalībvalsts pievienošanās depozīta konta.

6.   Piecu darbdienu laikā pēc 5. punktā noteikto pārskaitījumu pabeigšanas centrālais administrators no ETS centrālā mijieskaita konta Savienības reģistrā uz katras tādas dalībvalsts KP puses kontu KP reģistrā, kurai ir negatīva mijieskaita vērtība, pārskaita tādu NDV daudzumu, kas vienāds ar mijieskaita vērtības pozitīvu ekvivalentu. Ja dalībvalstīm nav KP reģistra, šo daudzumu pārskaita uz pievienošanās depozīta kontu.

57. pants

Kvotu pārnešana starp periodiem

Desmit darbdienu laikā pēc 56. pantā noteikto mijieskaita darījumu pabeigšanas Savienības reģistrs dzēš III nodaļas un II nodaļas kvotas, kas ir derīgas 2008.– 2012. gada periodā un tiek turētas Savienības reģistra lietotāju kontos, un piešķir tiem pašiem kontiem tādu pašu daudzumu III nodaļas kvotu, kas ir derīgas 2013.–2020. gada periodā.

58. pants

NDV, ESV vai SES norakstīšana attiecībā pret gaisa kuģu ekspluatantu iekšzemes aviācijas emisijām

1.   Līdz 30. septembrim nākamajā gadā pēc gada, kurā stājas spēkā šī regula, un pēc tam katru gadu centrālais administrators pārskaita no aviācijas kvotu nodošanas rezerves konta Savienības reģistrā uz katras dalībvalsts KP puses kontu tādu Kioto vienību daudzumu, kas vienāds ar tām gaisa kuģu ekspluatantu verificētajām emisijām, kas iekļautas attiecīgā gada dalībvalsts inventarizācijā, ko veic saskaņā ar UNFCCC. Šādi pārskaitītos daudzumus, ciktāl iespējams, veido NDV. Ja ar aviācijas kvotu nodošanas rezerves konta NDV atlikumu nepietiek, lai izpildītu visus pārskaitījumus, centrālajam administratoram ieteicams pārskaitīt NDV tām dalībvalstīm, kuru iekšzemes aviācijas emisijas ir mazākas par NDV daudzumu, ko tās pārskaitījušas aviācijas kvotu nodošanas rezerves kontā saskaņā ar 54. panta 1. punktu.

2.   Ja ar aviācijas kvotu nodošanas rezerves konta atlikumu nepietiek, lai veiktu 1. punktā noteikto pārskaitījumu, visus pārskaitāmos daudzumus samazina, piemērojot koeficientu, ko aprēķina, kopējo aviācijas kvotu nodošanas rezerves kontā esošo kvotu skaitu dalot ar pārskaitāmo vienību skaitu.

VII   NODAĻA

TEHNISKĀS PRASĪBAS REĢISTRU SISTĒMAI

I   IEDAĻA

Pieejamība

59. pants

Savienības reģistra un EUTL pieejamība un stabilitāte

1.   EUTL 24 stundu laikā atbild uz jebkura reģistra jebkuru ziņojumu.

2.   Centrālais administrators veic visus lietderīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a)

kontu turētāji var piekļūt Savienības reģistram 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

b)

šīs regulas 5. panta 1. un 2. punktā minētās sasaistes starp Savienības reģistru un EUTL tiek uzturētas 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

c)

ir nodrošināta rezerves aparatūra un programmatūra, kas vajadzīga primārās aparatūras un programmatūras darbības pārtraukuma gadījumā;

d)

Savienības reģistrs un EUTL nekavējoties atsaucas uz konta turētāju pieprasījumiem.

3.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistram un EUTL ir stabilas sistēmas un procedūras, lai aizsargātu visus datus, un nodrošina visu datu un operāciju ātru atkopšanu katastrofas gadījumā.

4.   Centrālais administrators līdz minimumam samazina Savienības reģistra un EUTL darbības pārtraukumus.

60. pants

Palīdzības dienesti

1.   Valsts administratori Savienības reģistra kontu turētājiem, kuru kontus tie administrē, sniedz palīdzību un atbalstu ar valstu palīdzības dienestu starpniecību.

2.   Centrālais administrators sniedz atbalstu valsts administratoriem ar centrālā palīdzības dienesta starpniecību, lai palīdzētu tiem sniegt atbalstu saskaņā ar 1. punktu.

2.   IEDAĻA

Drošība un autentifikācija

61. pants

Reģistru un EUTL autentifikācija

1.   Savienības reģistra identitāti EUTL autentificē, izmantojot digitālos sertifikātus, lietotājvārdus un paroles, kā norādīts 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

2.   Dalībvalstis un Savienība savu reģistru autentificēšanai ITL, lai izveidotu 5. pantā minēto sasaisti, izmanto UNFCCC sekretariāta vai tā izraudzītas struktūras izsniegtos digitālos sertifikātus.

62. pants

Piekļuve Savienības reģistra kontiem

1.   Kontu turētāji var piekļūt saviem kontiem Savienības reģistrā, izmantojot Savienības reģistra drošo apgabalu. Centrālais administrators nodrošina piekļuvi Savienības reģistra vietnes drošajam apgabalam ar interneta starpniecību. Savienības reģistra tīmekļa vietne ir pieejama visās Eiropas Savienības valodās.

2.   Centrālais administrators nodrošina, lai Savienības reģistrā esošiem kontiem, kam saskaņā ar 19. panta 3. punktu var piekļūt ar tirdzniecības platformu starpniecību un kam viens pilnvarotais pārstāvis ir arī tirdzniecības platformas konta pilnvarotais pārstāvis, varētu piekļūt ar tirdzniecības platformas starpniecību, ko izmanto attiecīgās tirdzniecības platformas konta turētājs.

3.   Pilnvaroto pārstāvju vai tirdzniecības platformu saziņa ar Savienības reģistra drošo apgabalu tiek šifrēta saskaņā ar drošības prasībām, kuras noteiktas atbilstīgi 71. pantā paredzētajām datu apmaiņas un tehniskajām specifikācijām.

4.   Centrālais administrators veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Savienības reģistra tīmekļa vietnes drošajam apgabalam.

5.   Ja ir apdraudēta pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja akreditācijas datu drošība, pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis nekavējoties par to informē sava konta administratoru un pieprasa tos nomainīt.

63. pants

Pilnvaroto pārstāvju autentifikācija un autorizācija Savienības reģistrā

1.   Savienības reģistrs izsniedz katram pilnvarotajam pārstāvim un papildu pilnvarotajam pārstāvim lietotājvārdu un paroli autentifikācijas vajadzībām, lai piekļūtu reģistram.

2.   Pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis var piekļūt tikai tiem kontiem Savienības reģistrā, kuriem tas ir sankcionēts piekļūt, un tas var pieprasīt iniciēt tikai tādus procesus, ko ir pilnvarots pieprasīt saskaņā ar 19. pantu. Šāda piekļuve vai pieprasījums tiek īstenots, izmantojot Savienības reģistra vietnes drošo apgabalu.

3.   Papildus 1. punktā minētajam lietotājvārdam un parolei valsts administratori nodrošina sekundāru autentifikāciju visiem kontiem, ko tie administrē. Sekundārās autentifikācijas mehānismu tipus, ko var izmantot piekļuvei Savienības reģistram, nosaka 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

4.   Konta administrators var pieņemt, ka lietotājs, kuru Savienības reģistrs sekmīgi autentificējis, ir pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrēts ar attiecīgajiem autentifikācijas akreditācijas datiem, izņemot gadījumus, kad pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis informē konta administratoru, ka ir apdraudēta tā akreditācijas datu drošība, un pieprasa tos nomainīt.

64. pants

Visu pilnvaroto pārstāvju piekļuves apturēšana drošības roba dēļ

1.   Centrālais administrators var apturēt piekļuvi Savienības reģistram vai EUTL, ja Savienības reģistrā vai EUTL ir radies drošības robs, kas apdraud reģistru sistēmas, tostarp 59. pantā minēto rezerves resursu, integritāti.

2.   KP reģistra administrators var apturēt visu lietotāju piekļuvi tā KP reģistram, ja KP reģistrā ir radies drošības robs, kas apdraud reģistru sistēmas, tostarp 59. pantā minēto rezerves resursu, integritāti.

3.   Ja ir radies drošības robs, kura dēļ var tikt apturēta piekļuve, administrators, kas uzzina par robu, nekavējoties informē centrālo administratoru par riskiem, kas apdraud citas reģistru sistēmas daļas. Centrālais administrators pēc tam informē visus pārējos administratorus.

4.   Ja administrators uzzina par situāciju, kuras dēļ ir jāaptur visa piekļuve tā sistēmai, tas par apturēšanu informē centrālo administratoru un kontu turētājus, cik vien drīz praktiski iespējams. Centrālais administrators pēc tam pēc iespējas drīzāk informē visus pārējos administratorus.

5.   Paziņojumā, kas minēts 3. punktā, ietver informāciju par iespējamo apturēšanas ilgumu, un tai jābūt skaidri redzamai KP reģistra tīmekļa vietnes publiski pieejamā apgabalā vai EUTL tīmekļa vietnes publiski pieejamā apgabalā.

65. pants

Procesu apturēšana

1.   Komisija var dot norādījumu centrālajam administratoram uz laiku apturēt EUTL akceptēšanu attiecībā uz dažiem vai visiem procesiem, kuru izcelsme ir KP reģistrs, ja šis reģistrs nedarbojas un netiek uzturēts saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, un par to nekavējoties paziņo KP reģistra administratoram.

2.   Komisija var dot norādījumu centrālajam administratoram uz laiku apturēt EUTL akceptēšanu attiecībā uz dažiem vai visiem procesiem, kuru izcelsme ir Savienības reģistrs, ja šis reģistrs nedarbojas un netiek uzturēts saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, un par to nekavējoties paziņo valsts administratoriem.

3.   KP reģistra administrators var pieprasīt centrālajam administratoram uz laiku apturēt visu vai dažu procesu sūtīšanu uz tā KP reģistru, lai veiktu KP reģistra uzturēšanas darbus.

4.   Centrālais administrators var uz laiku apturēt dažu vai visu procesu iniciēšanu vai akceptēšanu Savienības reģistrā, lai veiktu plānotus Savienības reģistra uzturēšanas darbus.

5.   KP reģistra administrators var pieprasīt centrālajam administratoram atjaunot saskaņā ar 1. punktu apturētos procesus, ja uzskata, ka ir novērstas problēmas, kuru dēļ procesi apturēti. Centrālais administrators par savu lēmumu pēc iespējas drīzāk informē reģistra administratoru.

3.   IEDAĻA

Automātiska procesu pārbaude, reģistrācija un pabeigšana

66. pants

Automātiska procesu pārbaude

1.   Visiem procesiem jāatbilst vispārējām IT prasībām attiecībā uz elektronisko ziņojumapmaiņu, kas Savienības reģistrā nodrošina sekmīgu procesa nolasīšanu, pārbaudi un reģistrāciju. Visiem procesiem jāatbilst specifiskajām ar procesiem saistītajām prasībām, kas noteiktas šīs regulas IV–VI nodaļā.

2.   EUTL veic automātiskas pārbaudes visiem procesiem, lai atklātu kļūdas (turpmāk “nesaskaņas”), kuru dēļ ierosinātais process neatbilst Direktīvas 2003/87/EK un šīs regulas prasībām.

67. pants

Nesaskaņu konstatēšana

1.   Attiecībā uz procesiem, kas pabeigti, izmantojot 5. panta 2. punktā minēto Savienības reģistra un EUTL tiešās sasaistes, EUTL pārtrauc visus procesus, ja, veicot 66. panta 2. punktā minētās automātiskās pārbaudes, tiek konstatētas nesaskaņas, un par pārtrauktajā darījumā iesaistītajiem kontiem informē Savienības reģistru un administratoru, nosūtot automātiskās pārbaudes atbildes kodu. Savienības reģistrs par procesa pārtraukšanu nekavējoties informē attiecīgo kontu turētājus.

2.   Attiecībā uz 5. panta 1. punktā minētajiem ar ITL starpniecību pabeigtajiem darījumiem ITL pārtrauc visus procesus, ja, veicot 66. panta 2. punktā minētās automātiskās pārbaudes, ITL vai EUTL konstatē nesaskaņas. Kad ITL ir pārtraucis darījumu, to pārtrauc arī EUTL. Darījumos iesaistīto reģistru administratorus par darījuma pārtraukšanu ITL informē, nosūtot automātiskās pārbaudes atbildes kodu. Ja viens no darījumā iesaistītajiem reģistriem ir Savienības reģistrs, Savienības reģistrs informē arī pārtrauktajā darījumā iesaistīto Savienības reģistra kontu administratoru, nosūtot automātiskās pārbaudes atbildes kodu. Savienības reģistrs par procesa pārtraukšanu nekavējoties informē attiecīgo kontu turētājus.

68. pants

Nesaskaņu atklāšana reģistros

1.   Savienības reģistrā un jebkurā citā KP reģistrā ir ietverti pārbaužu ievades kodi un pārbaužu atbildes kodi, lai nodrošinātu katrā procesā apmainītās informācijas pareizu interpretāciju. Pārbaužu kodi atbilst 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās ietvertajiem kodiem.

2.   Pirms visu procesu izpildes un to laikā Savienības reģistrs veic atbilstošas automātiskas pārbaudes, lai nodrošinātu nesaskaņu atklāšanu un nepareizu procesu pārtraukšanu, pirms tiek veiktas EUTL automātiskās pārbaudes.

69. pants

Saskaņošana – nesakritību noteikšana EUTL

1.   EUTL periodiski iniciē datu saskaņošanu, lai nodrošinātu, ka EUTL ieraksti par kontiem, Kioto vienību un kvotu turējumiem atbilst ierakstiem par šiem turējumiem Savienības reģistrā. Tāpēc EUTL reģistrē visus procesus.

2.   ITL periodiski iniciē datu saskaņošanu, lai nodrošinātu, ka ITL ieraksti par Kioto vienību turējumiem atbilst ierakstiem par šiem turējumiem Savienības reģistrā un visos citos KP reģistros.

3.   Ja 1. punktā minētajā datu saskaņošanas procesā EUTL atklāj kļūdu (turpmāk “nesakritība”), kuras dēļ informācija par kontiem, Kioto vienību un kvotu turējumiem, kuru sniedz Savienības reģistrs periodiskā saskaņošanas procesa ietvaros, atšķiras no EUTL ietvertās informācijas, EUTL nodrošina, ka nav iespējams izpildīt nekādus procesus attiecībā uz kontiem, kvotām vai Kioto vienībām, kas veido nesakritību. EUTL nekavējoties informē centrālo administratoru un attiecīgo kontu administratorus par jebkuru nesakritību.

70. pants

Procesu pabeigšana

1.   Visi darījumi, par ko saskaņā ar 5. panta 1. punktu informēts ITL, tiek pabeigti, kad ITL paziņo EUTL par procesa pabeigšanu.

2.   Visi darījumi un citi procesi, par ko saskaņā ar 5. panta 3. punktu paziņots EUTL, tiek pabeigti, kad EUTL paziņo Savienības reģistram par procesa pabeigšanu.

3.   Regulas 69. panta 1. punktā minētais datu saskaņošanas process ir pabeigts, kad ir novērstas visas nesakritības starp Savienības reģistrā ietverto informāciju un EUTL ietverto informāciju noteiktā laikā un dienā un datu saskaņošanas process ir sekmīgi atkārtoti iniciēts un pabeigts.

4.   IEDAĻA

Specifikācijas un pārmaiņu vadība

71. pants

Datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas

Pēc Klimata pārmaiņu komitejas atzinuma saskaņā ar Padomes Lēmuma 1999/468/EK (14) 3. pantu Komisija pieņem datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas, kas nepieciešamas datu apmaiņai starp reģistriem un darījumu žurnāliem, tostarp identifikācijas kodus, automātiskās pārbaudes un atbildes kodus, kā arī testēšanas procedūras un drošības prasības, kas vajadzīgas, lai sāktu datu apmaiņu. Datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas ir saskanīgas ar Kioto protokola reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas atbilstīgi Lēmumam 12/CMP.1.

72. pants

Pārmaiņu vadība

Ja ir vajadzīga KP reģistra, tostarp Savienības reģistra, jauna versija vai izlaidums, pirms reģistra jaunās versijas vai izlaiduma sasaistes izveides ar EUTL vai ITL un tā aktivizēšanas šis reģistrs veic 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās noteiktās testēšanas procedūras.

VIII   NODAĻA

IERAKSTI, ZIŅOJUMI, KONFIDENCIALITĀTE UN PAKALPOJUMU MAKSAS

73. pants

Ieraksti

1.   Savienības reģistrā un visos pārējos KP reģistros glabā ierakstus par visiem procesiem un kontu turētājiem 15 gadus vai līdz ir atrisināti visi jautājumi saistībā ar to īstenošanu atkarībā no tā, kurš brīdis pienāk vēlāk.

2.   Valsts administratori saistībā ar to administrētajiem kontiem var piekļūt visiem Savienības reģistrā glabātajiem ierakstiem, ievadīt vaicājumus un eksportēt ierakstus.

3.   Ierakstus glabā saskaņā ar 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās aprakstītajām datu reģistrēšanas prasībām.

74. pants

Ziņošana

1.   Centrālais administrators EUTL tīmekļa vietnē pārredzami un organizēti dara pieejamu XIII pielikumā uzskaitīto informāciju XIII pielikumā noteiktajā biežumā un tajā noteiktajiem saņēmējiem. Centrālais administrators neizpauž papildinformāciju, kas tiek glabāta EUTL vai Savienības reģistrā, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju drīkst izpaust saskaņā ar 75. pantu.

2.   Arī valsts administratori internetā publiski pieejamā vietnē var pārredzami un organizēti darīt pieejamu to XIII pielikumā uzskaitītās informācijas daļu, kurai tie var piekļūt saskaņā ar 73. pantu XIII pielikumā noteiktajā biežumā un tajā noteiktajiem saņēmējiem. Valsts administratori neizpauž papildinformāciju, kas tiek glabāta Savienības reģistrā, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju drīkst izpaust saskaņā ar 75. pantu.

3.   EUTL tīmekļa vietnē XIII pielikumā uzskaitīto ziņojumu saņēmēji var izveidot vaicājumus šajos ziņojumos, izmantojot meklēšanas iespējas.

4.   KP reģistru administratori pilda prasību Pušu konferences, kas ir arī Kioto protokola pušu sanāksme, Lēmuma 13/CMP.1 pielikuma 46. punktā norādīto informāciju saistībā ar ESV piešķiršanu publicēt nedēļas laikā pēc piešķiršanas.

5.   Savienības reģistrs un katrs KP reģistrs pilda prasību Pušu konferences, kas ir arī Kioto protokola pušu sanāksme, Lēmuma 13/CMP.1 pielikuma 47. punkta a), d), f) un l) apakšpunktā norādīto informāciju publicēt piektā gada 1. janvārī pēc informācijas reģistrēšanas.

6.   Savienības reģistrs un katrs KP reģistrs pilda prasību Pušu konferences, kas ir arī Kioto protokola pušu sanāksme, Lēmuma 13/CMP.1 pielikuma 47. punkta b), c), e) un g) līdz k) apakšpunktā norādīto informāciju publicēt pirmā gada 1. janvārī pēc informācijas reģistrēšanas.

75. pants

Konfidencialitāte

1.   Visu informāciju, tostarp visu kontu turējumus un visus darījumus EUTL un Savienības reģistrā un jebkurā citā KP reģistrā, uzskata par konfidenciālu jebkuram citam nolūkam nekā šīs regulas, Direktīvas 2003/87/EK vai valstu tiesību aktu prasību īstenošana.

2.   Savienības reģistrā un EUTL glabātos datus drīkst iegūt šīs struktūras:

a)

dalībvalsts tiesībsargājošās un nodokļu iestādes;

b)

Eiropas Komisijas Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai;

c)

Eiropols;

d)

dalībvalstu administratori.

3.   Datus 2. punktā uzskaitītajām struktūrām var sniegt pēc to pieprasījuma, kas adresēts centrālajam administratoram vai valsts administratoram, ja šis pieprasījums ir pamatots un vajadzīgs nodokļu administrēšanas un iekasēšanas vajadzībām vai lai izmeklētu un atklātu krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu vai smagus noziegumus un ierosinātu lietu par šiem noziegumiem.

4.   Struktūra, kas saņem datus saskaņā ar 3. punktu, nodrošina, ka saņemtie dati tiek lietoti tikai saskaņā ar 3. punktu sniegtajā pieprasījumā minētajā nolūkā un netiek tīši vai netīši darīti pieejami personām, kas nav saistītas ar šādu nolūku. Šis noteikums tomēr neliedz minētajām struktūrām darīt šos datus pieejamus citām 2. punktā minētajām struktūrām, ja tas ir vajadzīgs saskaņā ar 3. punktu sniegtajā pieprasījumā minētajā nolūkā.

5.   Pēc 2. punktā minēto struktūru pieprasījuma centrālais administrators var nodrošināt tām piekļuvi anonimizētiem datiem par darījumiem, lai tās darījumos pārbaudītu aizdomīgas sakarības. Struktūras, kam sniegta šāda piekļuve, drīkst ziņot citām 2. punktā minētajām struktūrām par aizdomīgām darījumu sakarībām.

6.   Valsts administratori, izmantojot drošus līdzekļus, dara visiem citiem valsts administratoriem pieejamus to personu vārdus un identitāti, kurām tie ir atteikuši atvērt kontu saskaņā ar 13. panta 3. punktu vai 14. panta 3. punktu vai kuras ir atteikušies izvirzīt par pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi saskaņā ar 20. panta 3. punktu.

7.   Valsts administratori var nolemt paziņot valstu tiesībsargājošajām iestādēm par visiem darījumiem ar tādu kvotu daudzumu, kas pārsniedz valsts administratora noteikto vienību daudzumu, un ziņot par visiem kontiem, kuros veikto darījumu skaits 24 stundu laikā pārsniedz valsts administratora noteikto daudzumu.

8.   Kontu turētāji var rakstveidā pieprasīt valsts administratoram, lai publiski pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnē netiktu rādīti daži vai visi VII pielikuma VII-II tabulas 2.–12. rindas datu elementi.

9.   Kontu turētāji var rakstveidā pieprasīt valsts administratoram, lai publiski pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnē tiktu rādīti daži vai visi IX pielikuma IX-I tabulas 3.–15. rindas datu elementi.

10.   Ne EUTL, ne KP reģistri nepieprasa kontu turētājiem iesniegt informāciju par kvotu vai Kioto vienību cenu.

76. pants

Pakalpojumu maksas

1.   Centrālais administrators no Savienības reģistra kontu turētājiem neiekasē nekādu pakalpojumu maksu.

2.   Valsts administratori var no to administrēto kontu turētājiem iekasēt pieņemamu pakalpojumu maksu.

3.   Nekāda pakalpojumu maksa netiek iekasēta par VI nodaļā aprakstītajiem darījumiem.

4.   Valsts administratori paziņo par pakalpojumu maksu centrālajam administratoram un par jebkurām pakalpojumu maksas izmaiņām paziņo 10 darbdienu laikā. Centrālais administrators ievieto tam paziņotās pakalpojumu maksas tā publiski pieejamajā tīmekļa vietnē.

IX   NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

77. pants

Migrācija un atsaistīšana

1.   Īstenojot šo regulu, piemēro šādu migrācijas procesu:

a)

KP reģistra administratori jebkurā kontā glabātas kvotas, ko ITL atzīst par NDV, konvertē par NDV, noņemot no katras šādas NDV unikālā vienības identifikācijas koda kvotu elementu un pārskaitot tās sava KP reģistra ETS NDV depozīta kontā;

b)

centrālais administrators:

i)

Savienības reģistrā izveido tādu pašu daudzumu kvotu, ko ITL neatzīst par NDV, kāds tika pārskaitīts saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu;

ii)

Savienības reģistrā dara pieejamu kontu kopumu, kas līdzvērtīgs tam kontu kopumam, no kura saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu tika pārskaitītas kvotas;

iii)

pārskaita to kvotu daudzumu, kas izveidotas saskaņā ar i) punktu, uz ii) punktā minētajiem kontiem. Kvotu daudzums, kas pārskaitīts uz katru no šiem kontiem, ir vienāds ar to kvotu daudzumu, kas pārskaitīts no līdzvērtīgā konta saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu.

2.   KP reģistru administratori un centrālais administrators nodrošina, lai no dalībvalstu reģistriem uz Savienības reģistru tiktu pārnesti attiecīgie ar kontu vēsturi saistītie dati.

3.   Migrācijas procesu īsteno saskaņā ar 71. pantā minētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijas noteiktajām procedūrām. Migrācijas procesa laikā centrālais administrators var apturēt reģistru sistēmas darbību uz periodu līdz 14 kalendārām dienām.

78. pants

Regulas (EK) Nr. 2216/2004 grozījumi

Regulu (EK) Nr. 2216/2004 groza šādi.

1.

Regulas 6. pantā pievieno šādu punktu:

“4.   Centrālais administrators var izveidot ierobežotu sasaisti starp CITL un kandidātvalsts reģistru, lai nodrošinātu iespēju attiecīgajiem reģistriem ar CITL starpniecību sazināties ar UNFCCC neatkarīgo darījumu žurnālu un lai CITL reģistrētu datus par operatoru apstiprinātajām emisijām. Šiem reģistriem ir sekmīgi jāizpilda visas reģistriem pieprasītās testēšanas un inicializēšanas procedūras.”

2.

Regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 2.–2.e punktu:

“2.   Reģistros un CITL glabātos datus drīkst iegūt šādas struktūras:

a)

dalībvalsts tiesībsargājošās un nodokļu iestādes;

b)

Eiropas Komisijas Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai;

c)

Eiropols;

d)

dalībvalstu reģistru administratori.

2.a   Datus par darījumiem 2. punktā uzskaitītajām struktūrām var sniegt pēc to pieprasījuma, kas adresēts centrālajam administratoram vai valsts administratoram, ja šis pieprasījums ir pamatots un vajadzīgs nodokļu administrēšanas un iekasēšanas vajadzībām vai lai izmeklētu un atklātu krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu vai smagus noziegumus un ierosinātu lietu par šiem noziegumiem.

2.b   Struktūra, kas saņem datus saskaņā ar 2.a punktu, nodrošina, ka saņemtie dati tiek lietoti tikai saskaņā ar 2.a punktu sniegtajā pieprasījumā minētajā nolūkā un netiek tīši vai netīši darīti pieejami personām, kas nav saistītas ar šādu nolūku. Šis noteikums tomēr neliedz minētajām struktūrām darīt šos datus pieejamus citām 2. punktā minētajām struktūrām, ja tas ir vajadzīgs saskaņā ar 2.a punktu sniegtajā pieprasījumā minētajā nolūkā.

2.c   Pēc 2. punktā minēto struktūru pieprasījuma centrālais administrators var sniegt tām piekļuvi anonimizētiem datiem par darījumiem, lai tās darījumos pārbaudītu aizdomīgas sakarības. Struktūras ar šādu piekļuvi par aizdomīgām darījumu sakarībām drīkst ziņot citām 2. punktā minētajām struktūrām.

2.d   Reģistru administratori, izmantojot drošus līdzekļus, dara visiem citiem reģistru administratoriem pieejamus to personu vārdus un identitāti, kurām tie ir atteikuši atvērt kontu vai kuras tie atteikušies izvirzīt par pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi.

2.e   Valsts administratori var nolemt paziņot valstu tiesībsargājošajām iestādēm par visiem darījumiem ar tādu kvotu daudzumu, kas pārsniedz valsts administratora noteikto vienību daudzumu, un ziņot par visiem kontiem, kuros veikto darījumu skaits 24 stundu laikā pārsniedz valsts administratora noteikto daudzumu.”

3.

Regulas 11. pantā pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Personas konta, verificētāja konta vai gaisa kuģa ekspluatanta konta turētājs nedrīkst pārdot vai nodot īpašumtiesības uz savu kontu citai personai. Operatora konta turētājs drīkst pārdot vai nodot īpašumtiesības uz savu operatora kontu tikai kopā ar iekārtu, kas piesaistīta operatora kontam.”

4.

Regulas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Desmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas saskaņā ar 1. punktu reģistra administrators savā reģistrā izveido personas kontu saskaņā ar VIII pielikumā noteikto konta izveides procesu vai informē personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka konta atvēršana ir atteikta.”

5.

Regulas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Pieteikuma iesniedzējs 10 dienu laikā paziņo reģistra administratoram par visām reģistra administratoram saskaņā ar 1. punktu sniegtās informācijas izmaiņām. Desmit dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas reģistra administrators atjaunina personas datus saskaņā ar VIII pielikumā noteikto kontu atjaunināšanas procesu vai atsaka atjaunināt datus un informē par to konta turētāju.”

6.

Regulas 19. pantā pievieno šādu 5. un 6. punktu:

“5.   Ja reģistra administrators ir atteicis atvērt kontu vai atjaunināt ar kontu saistītu informāciju, persona, kura pieprasījusi konta atvēršanu, par atteikumu drīkst iesniegt iebildumu kompetentajā iestādē, kura vai nu dod reģistra administratoram norādījumu atvērt kontu, vai ar pamatotu lēmumu atteikumu atstāj spēkā. Konta atvēršanu var atteikt, ja attiecībā uz personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, notiek izmeklēšana saistībā ar tās dalību krāpšanā ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos, kuros var izmantot kontu, vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ.

6.   Valsts administrators var noteikt, ka ES personām, kuras pieprasa atvērt kontu, jābūt reģistra dalībvalsts pastāvīgiem iedzīvotājiem vai ka tām jābūt reģistrētām reģistra dalībvalstī.”

7.

Regulā iekļauj šādu 21.a pantu:

“21.a pants

Kontu slēgšana un pilnvarotā pārstāvja atcelšana pēc administratora iniciatīvas

1.   Ja situācija, uz kuras pamata apturēta piekļuve kontiem saskaņā ar 67. pantu, pieņemamā laika posmā netiek atrisināta, neraugoties uz atkārtotiem paziņojumiem, kompetentā iestāde var dot reģistra administratoram norādījumu slēgt tos attiecīgās personas kontus, kuriem ir apturēta piekļuve.

2.   Konta turētājs drīkst 30 kalendāro dienu laikā iesniegt iebildumu kompetentajai iestādei par tā konta slēgšanu saskaņā ar 1. punktu, un kompetentā iestāde vai nu dod norādījumu reģistra administratoram atjaunot kontu, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā slēgšanu.

3.   Ja kontā, kurš reģistra administratoram pēc apturēšanas ir jāslēdz saskaņā ar 67. panta 1. punktu, ir pozitīva kvotu vai Kioto vienību bilance, reģistra administrators vispirms pieprasa konta turētājam norādīt citu šā paša administratora administrētu kontu, kurā pārskaitīt šādas kvotas vai Kioto vienības. Ja konta turētājs nav atbildējis uz reģistra administratora pieprasījumu 40 darbdienu laikā, administrators drīkst pārskaitīt kvotas vai Kioto vienības savā valsts kvotu kontā.

4.   Ja kontā, kurš apturēts saskaņā ar 67. panta 1.b punktu, ir pozitīva kvotu vai Kioto vienību bilance, kompetentā iestāde drīkst savā norādījumā saskaņā ar 1. punktu pieprasīt šīs kvotas vai Kioto vienības nekavējoties pārskaitīt uz attiecīgo valsts kvotu kontu vai KP puses kontu.”

8.

Regulas 23. pantā pievieno šādu 5.–10. punktu:

“5.   Pilnvarotajiem pārstāvjiem jābūt fiziskām personām, kas vecākas par 18 gadiem. Visiem viena konta pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildu pilnvarotajiem pārstāvjiem jābūt dažādām personām, taču viena un tā pati persona var būt vairāku kontu pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis. Reģistra administrators drīkst pieprasīt, lai vismaz viens no operatora konta vai personas konta pilnvarotajiem pārstāvjiem būtu reģistra dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs.

6.   Ieceļot pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, konta turētājs sniedz reģistra administratora prasīto informāciju. Šī informācija ietver vismaz IVa pielikumā noteiktos dokumentus un identifikācijas informāciju par iecelto personu.

7.   Reģistra administrators novērtē saņemto informāciju un, ja uzskata to par apmierinošu, 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas apstiprina izvirzīto personu vai informē personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka apstiprināšana ir atteikta. Ja vajadzīgs vairāk laika, lai novērtētu informāciju par izvirzīto personu, reģistra administrators drīkst vienreiz pagarināt novērtēšanas procesu vēl ne vairāk kā par 20 darbdienām un paziņo konta turētājam par procesa pagarināšanu.

8.   Ja reģistra administrators ir atteicis pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprināšanu, persona, kura pieprasījusi atvērt kontu, par atteikumu drīkst iesniegt iebildumu kompetentajā iestādē, kura vai nu dod reģistra administratoram norādījumu apstiprināt pilnvaroto personu, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā atteikumu. Apstiprināšanu var atteikt, ja attiecībā uz personu, kas izvirzīta kā pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis, notiek izmeklēšana saistībā ar tās dalību krāpšanā ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos, kuros var izmantot kontu, vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ.

9.   Pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis nedrīkst nodot savu pārstāvja statusu citai personai.

10.   Reģistra administrators drīkst atcelt pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, ja uzskata, ka pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana bija jāatsaka saskaņā ar 7. punktu, jo īpaši – ja tas noskaidro, ka saistībā ar izvirzīšanu iesniegtie dokumenti un identifikācijas informācija bija viltota vai kļūdaina. Konta turētājs par atcelšanu drīkst iesniegt iebildumu kompetentajai iestādei, un kompetentā iestāde vai nu dod norādījumu reģistra administratoram atkārtoti apstiprināt pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā atcelšanu. Pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi var atcelt, ja viņš ir notiesāts par krāpšanu ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu vai citiem smagiem noziegumiem, kuros var izmantot kontu, vai jebkura cita attiecīgās valsts tiesību aktos minēta iemesla dēļ.”

9.

Regulas 34.a pantā iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a   Ja reģistra administrators netīši vai kļūdas dēļ sācis 46. pantā minēto sadali, kuras rezultātā ir iedalītas kvotas iekārtai, kura sadales darījuma brīdī vairs nedarbojās, kompetentā iestāde var paziņot centrālajam administratoram par pieprasījumu veikt manuālu iejaukšanos, lai 2. punktā minētajā termiņā atceltu darījumu.”

10.

Svītro V nodaļas 1. iedaļu.

11.

Svītro 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

12.

Regulas 53. pantu groza šādi:

a)

otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Reģistra administrators pieņem tikai tādus SES un ESV nodošanas pieprasījumus, kuri nepārsniedz dalībvalsts tiesību aktos katrai iekārtai norādīto sadales procentuālo daļu. CITL noraida visus SES un ESV nodošanas pieprasījumus, kas pārsniegtu dalībvalstij atļauto nododamo SES un ESV maksimālo daudzumu vai kuru rezultātā tiktu nodotas SES un ESV, kuras aizliegts nodot saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantu.”;

b)

pievieno šādas daļas:

“Jau nodotu SES vai ESV nevar nodot atkal, un to nevar pārskaitīt uz operatora vai personas ES ETS kontu.

Nodotās SES vai ESV pārskaita tikai uz norakstīšanas kontu.”

13.

Svītro 54. pantu.

14.

Svītro 58. pantu.

15.

Svītro V nodaļas 7. iedaļu.

16.

Svītro 62. panta 2. punktu.

17.

Regulas 67. pantā iekļauj šādu 1.a, 1.b un 1.c punktu:

“1.a   Administrators drīkst apturēt pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju piekļuvi konkrētam kontam, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

konta turētājs ir miris, neatstājot saistību un tiesību pārņēmēju, vai beidzis pastāvēt kā juridiska persona;

b)

konta turētājs nav samaksājis pakalpojuma maksu; vai

c)

konta turētājs ir pārkāpis uz kontu attiecināmos noteikumus; vai

d)

konta turētājs nav piekritis noteikumu izmaiņām;

e)

konta turētājs nav sniedzis pierādījumus par konta informācijas izmaiņām;

f)

konta turētājs nav uzturējis konta pilnvaroto pārstāvju obligāto minimālo skaitu;

g)

konta turētājs nav nodrošinājis atbilstību dalībvalsts prasībai, kas paredz, lai pilnvarotais pārstāvis būtu konta administratora dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs;

h)

konta turētājs nav nodrošinājis atbilstību dalībvalsts prasībai, kas paredz, lai konta turētājs būtu konta administratora dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs vai reģistrēts minētajā dalībvalstī.

1.b   Reģistra administrators drīkst apturēt piekļuvi personas kontam, ja tas uzskata, ka konta atvēršana bija jānoraida, pamatojoties uz 19. panta 2. punktu. Konta turētājs var 30 kalendāro dienu laikā kompetentajai iestādei vai attiecīgajai iestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt iebildumu pret piekļuves apturēšanu, un iestāde vai nu dod administratoram norādījumu atjaunot piekļuvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā apturēšanu.

1.c   Kompetentā iestāde vai – attiecībā uz Savienības reģistra kontiem – centrālais administrators var arī dot administratoram norādījumu piemērot apturēšanu saskaņā ar 1.a punktu.”

18.

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“IV PIELIKUMS

Informācija par personas kontiem, kas sniedzama reģistra administratoram

1.

Informācija, kas noteikta IV-I tabulā. (Konta ID un burtciparu identifikators reģistrā ir unikāli.)

IV-I tabula

1.

Konta ID (piešķir reģistrs)

2.

Konta veids

3.

Saistību periods

4.

Konta turētāja ID (izsniedz reģistrs)

5.

Konta turētāja vārds/nosaukums

6.

Konta identifikators (piešķir konta turētājs)

7.

Konta turētāja adrese – valsts

8.

Konta turētāja adrese – reģions vai štats

9.

Konta turētāja adrese – pilsēta

10.

Konta turētāja adrese – pasta indekss

11.

Konta turētāja adrese – iela

12.

Konta turētāja adrese – mājas Nr.

13.

Konta turētāja adrese. Uzņēmuma reģistrācijas Nr. vai ID Nr.

14.

Konta turētāja adrese. 1. tālrunis

15.

Konta turētāja adrese. 2. tālrunis

16.

Konta turētāja adrese. E-pasta adrese

17.

Dzimšanas datums (fiziskām personām)

18.

Dzimšanas vieta (fiziskām personām)

19.

PVN maksātāja reģistrācijas numurs ar valsts kodu

2.

Pierādījums, ka personai, kas pieprasa atvērt kontu, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ir atvērts bankas konts.

3.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina personas identitāti:

a)

pase vai personas apliecība, ko izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

b)

jebkura cita pase, kuras derīgumu apliecinājusi ES valsts vēstniecība.

4.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina konta turētāja, kas ir fiziska persona, pastāvīgo dzīvesvietu:

a)

saskaņā ar 3. punktu iesniegts identitātes dokuments, ja tajā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

b)

jebkurš cits valdības izsniegts personas dokuments, kurā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

c)

ja valsts, kurā persona pastāvīgi dzīvo, neizsniedz personas dokumentus, kuros ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese, – vietējo iestāžu apliecinājums, kas apstiprina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu;

d)

jebkurš cits dokuments, kas konta administratora dalībvalstī plaši pieņemts kā izvirzītās personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums.

5.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina juridiskās personas konta turētāja reģistrēto adresi:

a)

juridiskās personas dibināšanas dokuments;

b)

dokuments, kas apliecina juridiskās personas reģistrāciju.

6.

Jebkura tāda dokumenta autentiskums, kas iesniegts kā liecība saskaņā ar 4. vai 5. punktu un ko izsniegusi tādas valsts valdība, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, ir jāapliecina notāram.

7.

Reģistra administrators drīkst noteikt prasību, ka iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums reģistra administratora norādītā valodā.”

19.

Iekļauj šādu IVa pielikumu:

“IVa PIELIKUMS

Informācija par pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, kas sniedzama reģistra administratoram

IVa-I tabula.   Informācija par pilnvaroto pārstāvi

1.

Personas ID

2.

Pilnvarotā pārstāvja veids

3.

Vārds

4.

Uzvārds

5.

Uzruna

6.

Amata nosaukums

7.

Adrese – valsts

8.

Adrese – reģions vai štats

9.

Adrese – pilsēta

10.

Adrese – pasta indekss

11.

Adrese – iela

12.

Adrese – mājas numurs

13.

1. tālrunis

14.

2. tālrunis

15.

E-pasta adrese

16.

Dzimšanas datums

17.

Dzimšanas vieta

18.

Vēlamā valoda

19.

Konfidencialitātes līmenis

20.

Papildu pilnvarotās personas tiesības

1.

Informācija, kas ietverta IVa-I tabulā.

2.

Konta turētāja parakstīts apliecinājums, kurā norādīts, ka turētājs vēlas izvirzīt konkrētu personu par pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi.

3.

Pierādījums, ka izvirzītajai personai ir atvērts konts bankā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.

4.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina izvirzītās personas identitāti:

a)

pase vai personas apliecība, ko izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

b)

jebkura cita pase, kuras derīgumu apliecinājusi ES valsts vēstniecība.

5.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu:

a)

saskaņā ar 4. punktu iesniegts personas dokuments, ja tajā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

b)

jebkurš valdības izsniegts personas dokuments, kurā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

c)

ja valsts, kurā persona pastāvīgi dzīvo, neizsniedz identitātes dokumentus, kuros ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese, – vietējo iestāžu apliecinājums, kas apstiprina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu;

d)

jebkurš cits dokuments, kas administratora dalībvalstī plaši pieņemts kā izvirzītās personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums.

6.

Jebkura tāda dokumenta autentiskums, kas iesniegts kā liecība saskaņā ar 5. punktu un ko izsniegusi tādas valsts valdība, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, ir jāapliecina notāram.

7.

Reģistra administrators drīkst noteikt prasību, ka iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums reģistra administratora norādītā valodā.”

20.

Regulas XIa pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma XIa-3. tabulā svītro teikumu “Iepriekšējos gadus līdz pašreizējam gadam piešķirto atļauju [kvotu] vērtība ir nulle.”;

b)

pielikuma XIa-4. tabulā svītro teikumu “Iepriekšējos gados līdz pašreizējam gadam piešķirtās atļaujas [kvotas] paliek nemainītas.”;

c)

pielikuma XIa-7. tabulā svītro kodu “7215”.

21.

Regulas XII pielikuma XII-I tabulā aprakstu pirms atbildes koda 7701 aizstāj ar šādu tekstu:

“Jānorāda visos gados piešķirtais daudzums.”

22.

Regulas XVI pielikumu groza šādi:

1.

Pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.

Centrālais administrators 2. līdz 4.c punktā minēto informāciju par reģistru sistēmu izvieto Kopienas neatkarīgo darījumu žurnāla tīmekļa vietnes publiski pieejamajā apgabalā saskaņā ar norādīto grafiku, un katrs reģistra administrators attiecīgā reģistra tīmekļa vietnē izvieto un atjaunina 2. līdz 4.b punktā minēto informāciju par savu reģistru saskaņā ar norādīto grafiku.”

2.

Pielikuma 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

konta turētāja vārds, adrese, pilsēta, pasta indekss, valsts, tālruņa numurs un e-pasta adrese;”.

3.

Pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

konta turētāja norādītā konta pirmā un otrā pilnvarotā pārstāvja nosaukums, adrese, pilsēta, pasta indekss, valsts, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese, ja konta turētājs ir rakstiski pieprasījis reģistra administratoram izvietot visu šo informāciju vai tās daļu.”

4.

Pielikuma 4. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

apstiprināto emisiju rādītāju kopā ar korekcijām attiecībā uz iekārtu, kas saistīta ar operatora kontu par X gadu, rāda no (X+1) gada 1. aprīļa vai, ja 1. aprīlis iekrīt nedēļas nogalē vai brīvdienā, apstiprināto emisiju rādītāju rāda no pirmās darbdienas pēc 1. aprīļa;

b)

saskaņā ar 52. un 53. pantu X gadā nodotās vienības pēc vienības identifikācijas koda (ESV un SES gadījumā) rāda no (X+1) gada 1. maija;”.

5.

Pievieno šādu 4.c punktu:

“4.c

Tiek rādīts un ik pēc 24 stundām atjaunināts saraksts, kurā redzamas nodoto kvotu, SES un ESV vienību ID. SES un ESV gadījumā rāda arī projekta nosaukumu, izcelsmes valsti un projekta ID.”

6.

Pielikuma 12.a punktu aizstāj ar šādu punktu:

“12.a

CITL publiski pieejamajā tīmekļa vietnē katra gada 30. aprīlī parāda šādu vispārīgu informāciju:

to katrā dalībvalstī iepriekšējā kalendārajā gadā nodoto kvotu procentuālā daļa, kas nodotas no konta, kuram tās iedalītas,

apstiprināto emisiju summa, ko dalībvalsts iepriekšējā kalendārajā gadā ievadījusi kā procentuālo daļu no aizpagājušā gada apstiprināto emisiju summas,

konkrētas dalībvalsts administrētu kontu procentuālā daļa no visu kvotu un Kioto vienību pārskaitīšanas darījumu skaita un apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā,

konkrētas dalībvalsts administrētu kontu procentuālā daļa no visu kvotu un Kioto vienību pārskaitīšanas darījumu skaita un apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā starp dažādu dalībvalstu administrētiem kontiem.”

79. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 2216/2004 un (EK) Nr. 994/2008 atceļ no 2012. gada 1. janvāra.

80. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 2.–76. pantu un pielikumus piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 49, 19.2.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.

(5)  OV L 271, 11.10.2008., 3. lpp.

(6)  OV L 386, 29.12.2004., 1. lpp.

(7)  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

(8)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(9)  OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

(10)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(11)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(12)  OV L 229, 31.8.2007., 1. lpp.

(13)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

(14)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


I PIELIKUMS

I-I tabula.   Kontu veidi un vienību veidi, ko var turēt katra veida kontā

Konta veida nosaukums

Konta turētājs

Konta administrators

Šā veida kontu skaits

Kvotas (nav Kioto vienības)

Kioto vienības

III nodaļas kvotas

II nodaļas kvotas

NDV

CES

ESV

iSES/pSES/RMU

I.   KP reģistru (tostarp Savienības reģistru) KP puses konti

Puses konts

KP puse

KP reģistra administrators (Savienības reģistrā – centrālais administrators)

vismaz 1

Anulēšanas konts

1

Norakstīšanas konts

1

ETS NDV depozīta konts

1

II.   Pārvaldības konti Savienības reģistrā

Valsts kvotu konts

Dalībvalsts

Konta turētājas dalībvalsts administrators

1 katrai dalībvalstij

ETS centrālais mijieskaita konts

ES

Centrālais administrators

1

Pievienošanās depozīta konts

1 katrai dalībvalstij, kam nav KP reģ.

Savienības kvotu dzēšanas konts

1

Aviācijas kvotu nodošanas rezerves konts

1

III.   Lietotāju konti Savienības reģistrā

Operatora konts

Operators

Tās DV administrators, kur atrodas iekārta

viens katrai iekārtai/gaisa kuģa ekspluatantam/personai/tirdzniecības platformai DV

DV (1)

DV (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta konts

Gaisa kuģa ekspluatants

Tās DV administrators, kurš administrē gaisa kuģa ekspluatantu

DV (1)

DV (1)

Personas konts

Persona

Valsts administrators, kas atvēris kontu

DV (1)

DV (1)

Tirdzniecības platformas konts

Tirdzniecības platforma

DV (1)

DV (1)

Verificētāja konts

Verificētājs

Viens katram verificētājam


(1)  DV administrators var nolemt, vai kontā (vai attiecīgā veida kontā) var glabāt šā veida vienību.


II PIELIKUMS

Darījumu veidi, ko var iniciēt katra veida kontā un ko var saņemt šie konti (ar attiecīgā veida vienībām)

Konta veida nosaukums

Darījuma nosaukums un darbības veids (I = iniciēšana, S = saņemšana)

Vienību pārskaitīšana

Vienību nodošana

Kvotu dzēšana

Kioto vienību anulēšana

no Savienības reģistra (SR) konta

uz SR kontu (no konta, kas nav SR konts)

starp diviem kontiem, kas nav SR konti (EEZ)

I

S

I

S

I

S

I

S

I

S

I

S

I.   KP pušu konti Savienības reģistrā un visos pārējos KP reģistros

KP puses konts

n. p.

n. p.

Dzēšanas konts

n. p.

n. p.

Norakstīšanas konts

n. p.

n. p.

ETS NDV depozīta konts

n. p.

n. p.

n. p.

II.   Pārvaldības konti Savienības reģistrā

ETS centrālais mijieskaita konts

n. p.

n. p.

n. p.

Pievienošanās depozīta konts (DV, kam nav KP reģistra)

n. p.

n. p.

n. p.

Valsts kvotu konts (tikai DV, kam ir KP reģistri)

n. p.

n. p.

n. p.

Savienības kvotu dzēšanas konts

n. p.

n. p.

n. p.

Aviācijas kvotu nodošanas rezerves konts

n. p.

n. p.

n. p.

III.   Lietotāju konti Savienības reģistrā

Operatora konts

n. p.

n. p.

n. p.

Gaisa kuģa ekspluatanta konts

n. p.

n. p.

n. p.

Personas konts

n. p.

n. p.

n. p.

Tirdzniecības platformas konts

n. p.

n. p.

n. p.

Verificētāja konts

n. p.

n. p.

n. p.


III PIELIKUMS

Informācija, kas jāiesniedz kopā ar pieprasījumu atvērt KP puses kontus un pārvaldības kontus

1.

Informācija, kas noteikta III-I tabulā.

III-I tabula.   Informācija, kas attiecas uz visiem kontiem

 

A

B

C

D

E

F

Pozīcijas Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai fakultatīvs?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs VA apstiprinājums?

Vai tiek rādīts SR publiski pieejamajā tīmekļa vietnē?

1.

Konta ID (piešķir SR)

O

Iepriekš iestatīts

n. p.

2.

Konta tips

O

Izvēles

n. p.

3.

Saistību periods

O

Izvēles

n. p.

4.

Konta turētāja (KT) ID (izsniedz SR)

O

Brīvs

5.

Konta turētāja vārds

O

Brīvs

6.

Konta identifikators (piešķir konta turētājs)

O

Brīvs

7.

KT adrese – valsts

O

Izvēles

8.

KT adrese – reģions vai štats

F

Brīvs

9.

KT adrese – pilsēta

O

Brīvs

10.

KT adrese – pasta indekss

O

Brīvs

11.

KT adrese – iela

O

Brīvs

12.

KT adrese – mājas Nr.

O

Brīvs

13.

KT uzņēmuma reģistrācijas Nr. vai ID Nr.

O

Brīvs

14.

KT 1. tālrunis

O

Brīvs

15.

KT 2. tālrunis

O

Brīvs

16.

KT e-pasta adrese

O

Brīvs

17.

Dzimšanas datums (fiziskām personām)

F

Brīvs

n. p.

18.

Dzimšanas vieta (fiziskām personām)

F

Brīvs

n. p.

19.

PVN maksātāja reģistrācijas numurs ar valsts kodu

F

Brīvs

20.

Konta atvēršanas datums

O

Iepriekš iestatīts

n. p.

21.

Konta slēgšanas datums

F

Iepriekš iestatīts

2.

Konta identifikators reģistra sistēmā ir unikāls.


IV PIELIKUMS

Informācija par personu kontiem, tirdzniecības platformu kontiem un verificētāja kontiem, kas sniedzama valsts administratoram

1.

Informācija, kas noteikta III-I tabulā. (Konta ID un burtciparu identifikators reģistra sistēmā ir unikāls.)

2.

Pierādījums, ka personai, kas pieprasa atvērt kontu, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ir atvērts bankas konts.

3.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina tās personas identitāti, kura pieprasa atvērt kontu:

a)

pase vai personas apliecība, ko izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

b)

jebkura cita pase, kuras derīgumu apliecinājusi ES valsts vēstniecība.

4.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina tās juridiskās personas identitāti, kura pieprasījusi atvērt kontu:

a)

juridiskās personas dibināšanas dokuments;

b)

dokuments, kas pierāda juridiskās personas reģistrāciju.

5.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina konta turētāja, kas ir fiziska persona, pastāvīgo dzīvesvietu:

a)

saskaņā ar 3. punktu iesniegts personas dokuments, ja tajā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

b)

jebkurš cits valdības izsniegts personas dokuments, kurā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

c)

ja valsts, kurā persona pastāvīgi dzīvo, neizsniedz personas dokumentus, kuros ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese, – vietējo iestāžu apliecinājums, kas apstiprina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu;

d)

jebkurš cits dokuments, kas konta administratora dalībvalstī plaši pieņemts kā personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums.

6.

Pierādījumi, kas apstiprina juridiskās personas konta turētāja reģistrācijas adresi, ja tā nav skaidra no saskaņā ar 4. punktu iesniegtā dokumenta.

7.

Jebkura tāda dokumenta autentiskums, kas iesniegts kā liecība saskaņā ar 3., 4. vai 5. punktu un ko izsniegusi tādas valsts valdība, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, ir jāapliecina notāram.

8.

Konta administrators drīkst noteikt prasību, ka iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums reģistra administratora norādītā valodā.

9.

Konta administrators var nevis pieprasīt papīra dokumentus, bet izmantot elektroniskus līdzekļus, lai pārbaudītu saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu iesniegtos pierādījumus.


V PIELIKUMS

Papildinformācija par tirdzniecības platformu kontiem, kas iesniedzama valsts administratoram

1.

Parakstīts tās dalībvalsts kompetento finanšu iestāžu apliecinājums, kuras administrators atver kontu, kas apstiprina, ka attiecīgā dalībvalsts personai, kas pieprasījusi atvērt kontu, ir atļāvusi darboties kā:

a)

regulētam tirgum, kā definēts grozītās Direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 4. panta 1. punkta 14. apakšpunktā;

b)

daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, kā definēts grozītās Direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 4. panta 1. punkta 15. apakšpunktā;

c)

jebkurai citai biržai, kas ir daudzpusēja sistēma, kuras darbību nodrošina un/vai ko pārvalda tirgus dalībnieks, kas apvieno vairāku trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses vai veicina šādu interešu apvienošanu, ja tiek pirktas un pārdotas kvotas vai Kioto vienības, tostarp jebkura mijieskaita vai norēķinu sistēma, kas atbildīga par samaksu par kvotām un to pārskaitīšanu un nodrošinājuma pārvaldību, kas apkalpo attiecīgo regulēto tirgu vai daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, vai jebkura cita birža.

Papildinformācija par verificētāja kontiem, kas sniedzama valsts administratoram

2.

Dokuments, kas pierāda, ka konta atvēršanu pieprasījusī persona ir akreditēta kā verificētājs tā administratora dalībvalstī, kuram tā pieprasa atvērt kontu.


VI PIELIKUMS

Galvenie noteikumi

Galveno noteikumu struktūra un sekas

1.

Kontu turētāju un reģistru administratoru attiecības.

Kontu turētāja un pilnvarotā pārstāvja pienākumi

2.

Konta turētāja un pilnvarotā pārstāvja pienākumi attiecībā uz drošību, lietotājvārdiem, parolēm un piekļuvi reģistra tīmekļa vietnei.

3.

Konta turētāja un pilnvarotā pārstāvja pienākums ievadīt datus reģistra tīmekļa vietnē un nodrošināt paziņoto datu precizitāti.

4.

Konta turētāja un pilnvarotā pārstāvja pienākums ievērot reģistra tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus.

Reģistra administratora pienākumi

5.

Reģistra administratora pienākums izpildīt konta turētāja norādījumus.

6.

Reģistra administratora pienākums reģistrēt ziņas par konta turētāju.

7.

Reģistra administratora pienākums atvērt, atjaunināt vai slēgt kontu saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

Procesa procedūras

8.

Procesa pabeigšanas un apstiprināšanas noteikumi.

Maksa

9.

Noteikumi par jebkādām reģistra pakalpojumu maksām par kontu izveidi un uzturēšanu.

Reģistra tīmekļa vietnes darbība

10.

Noteikumi par reģistra administratora tiesībām veikt izmaiņas reģistra tīmekļa vietnē.

11.

Reģistra tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi.

Garantijas un zaudējumu atlīdzība

12.

Informācijas precizitāte.

13.

Pilnvarojums iniciēt procesus.

Šo galveno noteikumu maiņa, kas atspoguļo šīs regulas vai valsts tiesību aktu grozījumus

Drošība un reaģēšana uz drošības plaisām

14.

Norāde par to, ka visus aizdomīgus ziņojumus saistībā ar darījumiem valstu administratori var nodot valstu tiesībsargājošo iestāžu rīcībā.

Strīdu risināšana

15.

Noteikumi par kontu turētāju strīdiem.

Atbildība

16.

Reģistra administratora atbildības robeža.

17.

Konta turētāja atbildības robeža.

Trešās personas tiesības

Pārstāvība, paziņojumi un noteicošie tiesību akti


VII PIELIKUMS

Informācija par katru operatora kontu, kas sniedzama valsts administratoram

1.

Informācija, kas noteikta III-I tabulā.

2.

Datos, kas sniegti saskaņā ar III-I tabulu, kā konta turētāju norāda iekārtas operatoru. Norādītajam konta turētāja vārdam/nosaukumam jābūt tādam pašam kā fiziskajai vai juridiskajai personai, kura ir attiecīgās siltumnīcefekta gāzu atļaujas turētājs.

3.

Informācija, kas noteikta VII-I un VII-II tabulā.

VII-I tabula.   Informācija par operatoru kontiem

 

A

B

C

D

E

F

Pozīcijas Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai fakultatīvs?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs VA apstiprinājums?

Vai tiek rādīts SR publiski pieejamajā tīmekļa vietnē?

1.

Iekārtas ID

O

Iepriekš iestatīts

2.

Atļaujas ID

O

Brīvs

3.

Atļaujas spēkā stāšanās datums

O

Brīvs

4.

Atļaujas termiņa beigu datums

F

Brīvs

5.

Iekārtas nosaukums

O

Brīvs

6.

Iekārtas darbības veids

O

Izvēles

7.

Iekārtas adrese – valsts

O

Iepriekš iestatīts

8.

Iekārtas adrese – reģions vai štats

F

Brīvs

9.

Iekārtas adrese – pilsēta

O

Brīvs

10.

Iekārtas adrese – pasta indekss

O

Brīvs

11.

Iekārtas adrese – iela

O

Brīvs

12.

Iekārtas adrese – mājas Nr.

O

Brīvs

13.

Iekārtas 1. tālrunis

O

Brīvs

14.

Iekārtas 2. tālrunis

O

Brīvs

15.

Iekārtas e-pasta adrese

O

Brīvs

16.

Mātesuzņēmums

F

Brīvs

17.

Meitasuzņēmums

F

Brīvs

18.

EPRTR identifikācijas numurs

O

Brīvs

19.

Ģeogrāfiskais platums

F

Brīvs

20.

Ģeogrāfiskais garums

F

Brīvs

VII-II tabula.   Informācija par kontu verificētāju un kontaktpersonu

 

A

B

C

D

E

F

Pozīcijas Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai fakultatīvs?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs VA apstiprinājums?

Vai tiek rādīts SR publiski pieejamajā tīmekļa vietnē?

1.

Verificētājs

F

Izvēles

 

Uzņēmuma nosaukums

F

Brīvs

 (1)

 

Uzņēmuma nodaļa

F

Brīvs

 (1)

2.

DV kontaktpersonas vārds

F

Brīvs

 (1)

3.

DV kontaktpersonas uzvārds

F

Brīvs

 (1)

4.

Kontaktpersonas adrese – valsts

F

Iepriekš iestatīts

 (1)

5.

Kontaktpersonas adrese – reģions vai štats

F

Brīvs

 (1)

6.

Kontaktpersonas adrese – pilsēta

F

Brīvs

 (1)

7.

Kontaktpersonas adrese – pasta indekss

F

Brīvs

 (1)

8.

Kontaktpersonas adrese – iela

F

Brīvs

 (1)

9.

Kontaktpersonas adrese – mājas Nr.

F

Brīvs

 (1)

10.

Kontaktpersonas 1. tālrunis

F

Brīvs

 (1)

11.

Kontaktpersonas 2. tālrunis

F

Brīvs

 (1)

12.

Kontaktpersonas e-pasta adrese

F

Brīvs

 (1)

4.

Iekārtas nosaukums ir tāds pats kā attiecīgajā siltumnīcefekta gāzu atļaujā norādītais nosaukums.


(1)  Šie elementi netiek rādīti, ja konta turētājs lūdz saglabāt to konfidencialitāti saskaņā ar 75. pantu.


VIII PIELIKUMS

Informācija par katru gaisa kuģa ekspluatanta kontu, kas sniedzama valsts administratoram

1.

Informācija, kas ietverta III-I un VII-II tabulā.

2.

Saskaņā ar III-I tabulu sniegtajos datos kā konta turētāju norāda gaisa kuģa ekspluatantu. Reģistrētais konta turētāja nosaukums ir tāds pats, kā minēts monitoringa plānā. Ja nosaukums monitoringa plānā ir novecojis, izmanto uzņēmumu reģistrā vai Eurocontrol izmantoto nosaukumu.

3.

Informācija, kas ietverta VIII-I tabulā.

VIII-I tabula.   Informācija par gaisa kuģa ekspluatantu kontiem

 

A

B

C

D

E

F

Pozīcijas Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai fakultatīvs?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs VA apstiprinājums?

Vai tiek rādīts SR publiski pieejamajā tīmekļa vietnē?

1.

Gaisa kuģa ekspluatanta ID (piešķir Savienības reģistrs)

O

Brīvs

2.

Unikālais kods saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 748/2009

O

Brīvs

3.

Atpazīšanas zīme (ICAO identifikators)

F

Brīvs

4.

Monitoringa plāna ID

O

Brīvs

5.

Monitoringa plāns – pirmais piemērošanas gads

O

Brīvs

6.

Monitoringa plāns – termiņa beigu gads

F

Brīvs

4.

Atpazīšanas zīme (call sign) ir lidojuma plāna 7. ailē norādītais ICAO identifikators vai, ja tāda nav, gaisa kuģa reģistrācijas zīme.


IX PIELIKUMS

Informācija par pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildu pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas sniedzama konta administratoram.

IX-I tabula.   Informācija par pilnvarotajiem pārstāvjiem

 

A

B

C

D

E

F

Pozīcijas Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai neobligāts?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs VA apstiprinājums?

Vai tiek rādīts SR publiski pieejamajā tīmekļa vietnē?

1.

Personas ID

O

Brīvs

n. p.

2.

PP veids

O

Izvēles

3.

Vārds

O

Brīvs

 (1)

4.

Uzvārds

O

Brīvs

 (1)

5.

Uzruna

F

Brīvs

 (1)

6.

Amata nosaukums

F

Brīvs

 (1)

 

Uzņēmuma nosaukums

F

Brīvs

 (1)

 

Uzņēmuma nodaļa

F

Brīvs

 (1)

7.

Adrese – valsts

O

Iepriekš iestatīts

n. p.

 (1)

8.

Adrese – reģions vai štats

F

Brīvs

 (1)

9.

Adrese – pilsēta

O

Brīvs

 (1)

10.

Adrese – pasta indekss

O

Brīvs

 (1)

11.

Adrese – iela

O

Brīvs

 (1)

12.

Adrese – mājas numurs

O

Brīvs

 (1)

13.

1. tālrunis

O

Brīvs

 (1)

14.

2. tālrunis

O

Brīvs

 (1)

15.

E-pasta adrese

O

Brīvs

16.

Dzimšanas datums

O

Brīvs

n. p.

17.

Dzimšanas vieta

O

Brīvs

n. p.

18.

Vēlamā valoda

F

Izvēles

19.

Konfidencialitātes līmenis

F

Izvēles

20.

Papildu pilnvarotā pārstāvja tiesības

O

Izvēles ar atbilžu variantiem

1.

Informācija, kas ietverta IX-I tabulā.

2.

Konta turētāja parakstīts apliecinājums, kurā norādīts, ka turētājs vēlas iecelt konkrētu personu kā pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, un apstiprināts, ka pilnvarotajam pārstāvim vai papildu pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības iniciēt darījumus konta turētāja vārdā, un norādīti šo tiesību ierobežojumi.

3.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina ieceltās personas identitāti:

a)

pase vai personas apliecība, ko izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

b)

jebkura cita pase, kuras derīgumu apliecinājusi ES valsts vēstniecība.

4.

Apliecināta kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem, kas apliecina izvirzītās personas pastāvīgās dzīvesvietas adresi:

a)

saskaņā ar 3. punktu iesniegts personas dokuments, ja tajā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

b)

jebkurš cits valdības izsniegts personas dokuments, kurā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

c)

ja valsts, kurā persona pastāvīgi dzīvo, neizsniedz personas dokumentus, kuros ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese, – vietējo iestāžu apliecinājums, kas apstiprina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu;

d)

jebkurš cits dokuments, kas konta administratora dalībvalstī plaši pieņemts kā izvirzītās personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums.

5.

Jebkura tāda dokumenta autentiskums, kas iesniegts kā liecība saskaņā ar 4. punktu un ko izsniegusi tādas valsts valdība, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, ir jāapliecina notāram.

6.

Konta administrators drīkst noteikt prasību, ka iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums reģistra administratora norādītā valodā.

7.

Konta administrators var pieprasīt nevis papīra dokumentus, bet izmantot elektroniskus līdzekļus, lai pārbaudītu saskaņā ar 3. un 4. punktu iesniegtos pierādījumus.


(1)  Šie elementi tiek rādīti tikai tad, ja konta turētājs lūdz tos publiskot saskaņā ar 75. pantu.


X PIELIKUMS

Ikgadējo emisiju datu iesniegšanas formāti

1.

Datos par operatoru emisijām ietver X-I tabulā noteikto informāciju.

X-I tabula.   Dati par operatoru emisijām

 

A

B

C

1.

Iekārtas ID

 

2.

Pārskata gads

 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

 

tonnas

CO2 ekv., tonnas

3.

CO2 emisijas

 

 

4.

N2O emisijas

 

 

5.

PFC emisijas

 

 

6.

Emisijas, kopā

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Datos par gaisa kuģu ekspluatantu emisijām iekļauj Lēmuma 2007/589/EK XIV pielikuma 8. iedaļas 8. un 9. punktā noteiktos datus.

3.

Elektroniskais formāts, kādā iesniedz datus par emisijām, aprakstīts 71. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.


XI PIELIKUMS

Valstu kvotu sadales plānu tabulas 2008.–2012. gada periodā

Rindas Nr.

Nosaukums

III nodaļas kvotu skaits

Ievade (“r.” nozīmē “rinda”)

 

Dalībvalsts kods

 

Manuāla ievade

1.

Kopējais iekārtām piešķiramo kvotu skaits

 

Σ (5. līdz 9. r., 12. līdz 16. r.)

2.

Kopējais rezervē glabātais kvotu skaits

 

Manuāla ievade

3.

 

A iekārtas konta ID

 

Manuāla ievade

4.

 

A iekārtai piešķiramais daudzums:

 

 

5.

 

 

2008. gadā

 

Manuāla ievade

6.

 

 

2009. gadā

 

Manuāla ievade

7.

 

 

2010. gadā

 

Manuāla ievade

8.

 

 

2011. gadā

 

Manuāla ievade

9.

 

 

2012. gadā

 

Manuāla ievade

10.

 

B iekārtas konta ID

 

Manuāla ievade

11.

 

B iekārtai piešķiramais daudzums:

 

 

12.

 

 

2008. gadā

 

Manuāla ievade

13.

 

 

2009. gadā

 

Manuāla ievade

14.

 

 

2010. gadā

 

Manuāla ievade

15.

 

 

2011. gadā

 

Manuāla ievade

16.

 

 

2012. gadā

 

Manuāla ievade


XII PIELIKUMS

Savienības aviācijas kvotu sadales tabula 2008.–2012. gada periodā

Rindas Nr.

Nosaukums

II nodaļas kvotu skaits

Ievade (“r.” nozīmē “rinda”)

1.

II nodaļas kvotu daudzums visai Savienībai 2012. gadā:

 

Manuāla ievade

2.

 

2012. gadā vēl piešķiramais daudzums

 

(1. r. × 0,15) = Σ (3. r., 4. r., 5. r.)

3.

 

 

1. dalībvalsts:

 

Manuāla ievade

4.

 

 

2. dalībvalsts:

 

Manuāla ievade

5.

 

 

n-tā dalībvalsts:

 

Manuāla ievade

6.

 

2012. gadā jau piešķirtais daudzums

 

(1. r. – 2. r.) = Σ (7. r., 8. r., 9. r.)

7.

 

 

1. gaisa kuģa ekspluatantam:

 

Manuāla ievade

8.

 

 

2. gaisa kuģa ekspluatantam:

 

Manuāla ievade

9.

 

 

n-tajam konta turētājam:

 

Manuāla ievade


XIII PIELIKUMS

Prasības par centrālā administratora ziņojumiem

Publiski pieejamā informācija

1.

EUTL savā publiski pieejamajā tīmekļa vietnē par katru kontu rāda šādu informāciju:

a)

visa informācija, attiecībā uz ko III-I, VII-I, VII-II, VIII-I, IX-I tabulā ir norāde “tiek rādīta SR publiski pieejamajā tīmekļa vietnē”. Šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

b)

kvotas, kas piešķirtas individuāliem kontu turētājiem saskaņā ar 40. un 41. pantu. Šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

c)

konta statuss saskaņā ar 9. panta 1. punktu. Šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

d)

saskaņā ar 46. pantu nodoto kvotu, ESV un SES skaits un nodoto ESV un SES vienības ID. No 1. janvāra līdz 15. maijam nodoto kvotu, ESV un SES skaits tiek rādīts tikai pēc 15. maija. No 15. maija līdz 31. decembrim šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

e)

ar operatora kontu saistītās iekārtas verificēto emisiju rādītāju kopā ar izmaiņām tajā X gadam rāda no (X + 1). gada 1. aprīļa;

f)

simbols un paziņojums, kas norāda, vai šī ar operatora kontu saistītā iekārta vai gaisa kuģa ekspluatants līdz 30. aprīlim ir nodevis tādu Kioto vienību vai kvotu skaitu, kas ir vismaz vienāds ar visām tā emisijām visos iepriekšējos gados. Rādāmie simboli un paziņojumi noteikti XIII-I tabulā. Simbolus atjaunina 1. maijā, un, izņemot zvaigznītes “*” pievienošanu XIII–I tabulas 5. rindā aprakstītos gadījumos, tie līdz nākamā gada 1. maijam netiek mainīti.

XIII-I tabula. Atbilstības paziņojumi

Rindas Nr.

Atbilstības statusa skaitlis saskaņā ar 31. pantu

Vai par pēdējo pilno gadu ir reģistrētas verificētās emisijas?

Simbols

Paziņojums

tiek rādīts EUTL publiski pieejamajā tīmekļa vietnē

1.

0 vai jebkurš pozitīvs skaitlis

A

“Līdz 30. aprīlim nodoto kvotu un ESV/SES skaits ir lielāks nekā verificētās emisijas vai vienāds ar tām”

2.

jebkurš negatīvs skaitlis

B

“Līdz 30. aprīlim nodoto kvotu un ESV/SES skaits ir mazāks nekā verificētās emisijas”

3.

jebkurš skaitlis

C

“Verificētās iepriekšējā gada emisijas nav ievadītas līdz 30. aprīlim”

4.

jebkurš skaitlis

Nē (jo kvotu nodošanas process un/vai apstiprināto emisiju datu atjaunināšanas process dalībvalsts reģistrā ir apturēts)

X

“Ievadīt verificētās emisijas un/vai tās nodot līdz 30. aprīlim nebija iespējams, jo kvotu nodošanas process un/vai verificēto emisiju atjaunināšanas process dalībvalsts reģistrā ir apturēts”

5.

jebkurš skaitlis

Jā vai nē (bet pēc tam atjaunina kompetentā iestāde)

* [pievienots sākotnējam simbolam]

“Kompetentā iestāde ir aplēsusi vai labojusi verificētās emisijas”

2.

EUTL publiski pieejamajā EUTL tīmekļa vietnē publicē un ik pēc 24 stundām atjaunina šādu vispārīgu informāciju:

a)

katras dalībvalsts kvotu sadales plāna tabula, iekļaujot norādes par visiem labojumiem, kas tabulā veikti saskaņā ar 37. pantu;

b)

Savienības aviācijas kvotu sadales tabula, iekļaujot norādes par labojumiem, kas tabulā veikti saskaņā ar 38. pantu;

c)

rezerves tabula, kas sastādīta saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/780/EK (1);

d)

kopējais kvotu, ESV un SES daudzums, kas visos Savienības reģistra lietotāju kontos glabāts iepriekšējā dienā;

e)

visu nodoto kvotu, SES un ESV vienības ID saraksts, atzīmējot vienības, kas izņemtas no konta, kurā tās nodotas, un tagad tiek glabātas personu kontos vai operatoru kontos. SES un ESV gadījumā tiek parādīts arī projekta nosaukums, izcelsmes valsts un projekta ID;

f)

to Kioto vienību veidu saraksts, kas nav SES un ESV un ko var glabāt lietotāju kontos, un ko administrē konkrēts valsts administrators, saskaņā ar I pielikuma 1. punktu;

g)

SES un ESV kopējais skaits, ko katrā periodā drīkst nodot katras dalībvalsts operatori saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 1. punktu;

h)

pakalpojumu maksas, ko saskaņā ar 76. pantu iekasē valsts administratori.

3.

Katra gada 30. aprīlī EUTL savā publiski pieejamajā tīmekļa vietnē rāda šādu vispārīgu informāciju:

a)

to katrā dalībvalstī iepriekšējā kalendārajā gadā nodoto kvotu procentuālā daļa, kas nodotas no konta, kuram tās iedalītas;

b)

verificēto emisiju summa, ko dalībvalsts iepriekšējā kalendārajā gadā ievadījusi kā procentuālo daļu no aizpagājušā gada verificēto emisiju summas;

c)

konkrētas dalībvalsts administrētu kontu procentuālā daļa no visu kvotu un Kioto vienību pārskaitīšanas darījumu skaita un apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā;

d)

konkrētas dalībvalsts administrētu kontu procentuālā daļa no visu kvotu un Kioto vienību pārskaitīšanas darījumu skaita un apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā starp dažādu valstu administrētiem kontiem.

4.

EUTL piektā gada 1. janvārī pēc attiecīgās informācijas reģistrēšanas gada savā publiski pieejamā tīmekļa vietnē parāda šādu informāciju par katru EUTL reģistrēto pabeigto darījumu:

a)

pārskaitītāja konta turētāja nosaukums un konta turētāja ID;

b)

saņēmēja konta turētāja nosaukums un konta turētāja ID;

c)

darījumā pārskaitītās kvotas vai Kioto vienības pēc vienības identifikācijas koda;

d)

darījuma identifikācijas kods;

e)

darījuma pabeigšanas datums un laiks (pēc Viduseiropas laika);

f)

darījuma veids.

Konta turētājiem pieejamā informācija

5.

Savienības reģistrā tikai kontu turētājam pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnes daļā tiek rādīta šāda informācija, kas tiek atjaunināta reālā laikā:

a)

pašreizējie kvotu un Kioto vienību turējumi ar vienību identifikācijas kodiem;

b)

piedāvāto darījumu saraksts, ko iniciējis šis konta turētājs, par katru piedāvāto darījumu norādot šādas ziņas:

i)

elementi, kas minēti 4. punktā;

ii)

darījuma piedāvāšanas datums un laiks (pēc Viduseiropas laika);

iii)

piedāvātā darījuma pašreizējais statuss;,

iv)

atgrieztie atbildes kodi pēc reģistra un EUTL veiktajām pārbaudēm;

c)

kvotu vai Kioto vienību saraksts, kas ieskaitītas šajā kontā pabeigtu darījumu rezultātā, par katru darījumu norādot 4. punktā minētos elementus;

d)

kvotu vai Kioto vienību saraksts, kas pārskaitītas no konta pabeigtu darījumu rezultātā, par katru darījumu norādot 4. punktā minētos elementus.

Valsts administratoriem pieejamā informācija

6.

Savienības reģistrā tikai valsts administratoriem pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnes daļā tiek rādīta šāda informācija:

a)

ETS centrālā mijieskaita konta, pievienošanās depozīta konta, Savienības kvotu dzēšanas konta un aviācijas kvotu nodošanas rezerves konta pašreizējā bilance un darījumu vēsture;

b)

kontu turētāji un pilnvarotie pārstāvji, kuriem piekļuvi kādam Savienības reģistra kontam apturējis kāds valsts administrators saskaņā ar 27. pantu.


(1)  OV L 316, 16.11.2006., 12. lpp.


Augša