Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010R0823

Komisijas Regula (ES) Nr. 823/2010 ( 2010. gada 17. septembris ), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 246, 18.9.2010., 33./72. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 187 - 226

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 23/11/2014; Atcelts ar 32014R1175 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/823/oj

18.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/33


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 823/2010

(2010. gada 17. septembris),

ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 452/2008 tiek nodibināts vienots satvars sistemātiskai Savienības statistikas izveidei izglītības un mūžizglītības jomā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 452/2008 6. panta 1. punktu Komisijai jāpieņem atsevišķi īstenošanas pasākumi, lai nodrošinātu augstas kvalitātes datu nosūtīšanu.

(3)

Jāpieņem pasākumi, lai īstenotu atsevišķus statistikas pasākumus un sagatavotu statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 452/2008 2. sfēra.

(4)

Sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku izglītības un mūžizglītības jomā, valsts un Eiropas statistikas iestādēm jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Komisija atbalstīja 2005. gada 25. maija ieteikumā par valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu vākšana pirmajam apsekojumam par pieaugušo piedalīšanos un nepiedalīšanos mūžizglītībā (pieaugušo izglītības apsekojumam) notiek no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. jūnijam. Pārskata periods, par kuru vāc datus par piedalīšanos mūžizglītības pasākumos, ir 12 mēneši pirms datu vākšanas perioda.

Datus vāc ik pēc pieciem gadiem.

2. pants

Apsekojuma populācijas vecuma spektrs ir 25–64 gadi. Pēc izvēles iekļauj vecuma grupu 18–24 gadi un 65–69 gadi.

3. pants

Mainīgie lielumi attiecībā uz apsekojuma jautājumiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 452/2008 2. sfērā, un to dalījumi ir izklāstīti šīs regulas I pielikumā.

4. pants

Datu avoti un izlases lielums attiecībā uz 2. sfēru ir norādīts Regulas (EK) Nr. 452/2008 pielikumā. Šīs regulas II pielikumā ir norādītas izlases veidošanas un precizitātes prasības, kas vajadzīgas, lai izpildītu šīs prasības.

5. pants

Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) kvalitātes ziņojumu par apsekojumu par pieaugušo piedalīšanos un nepiedalīšanos mūžizglītībā saskaņā ar kvalitātes kritērijiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 452/2008 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un turpmākām prasībām, kuras norādītas šīs regulas III pielikumā.

6. pants

Lai panāktu apsekojuma rezultātu augstu savstarpējas saskaņotības līmeni valstīs, Komisija (Eurostat) ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm ierosina metodiskus un praktiskus ieteikumus, kā arī pamatnostādnes attiecībā uz apsekojuma īstenošanu “Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatas” veidā, iekļaujot standarta anketu.

7. pants

Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc valsts datu vākšanas perioda beigām nosūta Komisijai (Eurostat) koriģētas mikrodatu datnes.

Triju mēnešu laikā pēc mikrodatu datņu iesniegšanas dalībvalstis Komisijai (Eurostat) nosūta kvalitātes ziņojumu.

8. pants

Šajā regulā norādītās prasības ir obligātās prasības. Dalībvalstis var noteikt papildu prasības valsts līmenī, ja tiek ievērotas šajā regulā noteiktās kvalitātes prasības.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 145, 4.6.2008., 227. lpp.

(2)  COM(2005) 217 galīgā redakcija.


I PIELIKUMS

Mainīgie lielumi

Piezīme par tabulu

Nosūta visus mainīgos lielumus, ja vien zem mainīgā lieluma nosaukuma nav norādes “pēc izvēles”. Regulas 7. pantā minētie dati un metadati ir jānodod Eurostat rīcībā elektroniski, izmantojot vienoto datu ievadīšanas vietni vai citus piemērotus informācijas tehnoloģijas rīkus. Turpmākajā tabulā iekļautie kodi un kodu saraksti ir vienīgi orientējoši. Nosūtīšanas formātus Komisija (Eurostat) ir norādījusi 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā.


Mainīgā lieluma nosaukums un statuss

Kods

Apraksts

Filtrs

COUNTRY

 

DZĪVESVIETAS VALSTS

Visi

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

REGION

 

DZĪVESVIETAS REĢIONS

Visi

 

2 zīmes

Kodi saskaņā ar NUTS klasifikācijas 2 zīmju līmeni

 

DEG_URB

 

TĀS TERITORIJAS URBANIZĀCIJAS PAKĀPE, KURĀ DZĪVO MĀJSAIMNIECĪBA

Visi

 

1

Blīvi apdzīvota teritorija

 

 

2

Vidējas apdzīvotības teritorija

 

 

3

Reti apdzīvota teritorija

 

REFYEAR

 

APSEKOJUMA PĀRSKATA GADS

Visi

 

4 zīmes

 

 

REFMONTH

 

APSEKOJUMA MĒNESIS

Visi

 

1-12

 

 

RESPID

 

Respondenta identifikācija

Visi

 

ciparu

Katra ieraksta identifikācijas kods

 

RESPWEIGHT

 

INDIVĪDU SVARU KOEFICIENTS

Visi

 

ciparu

Indivīdu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz punkta)

 

NFEACTWEIGHT

 

NEFORMĀLU PASĀKUMU SVARU KOEFICIENTS

NFENUM ≥ 1

 

ciparu

NFERAND1 un NFERAND2 izraudzītu neformālu pasākumu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz punkta)

 

Vai

ciparu

(pēc izvēles)

NFERAND1, NFERAND2 un NFERAND3 izraudzītu neformālu pasākumu svaru koeficients (decimāldaļskaitlis ar 3 zīmēm aiz punkta)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

Izmantotā datu vākšanas metode

Visi

 

 

6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā norādītie kodi

 

INTLANG

 

Intervijā izmantotā valoda

Visi

 

2 zīmes

Kodi, pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

(HHNBPERS)

 

MĀJSAIMNIECĪBĀ DZĪVOJOŠO PERSONU SKAITS (IESKAITOT RESPONDENTU)

Visi

HHNBPERS_0_4

0-98

0—4 gadus vecas

 

HHNBPERS_5_13

0-98

5—13 gadus vecas

 

HHNBPERS_14_15

0-98

14—15 gadus vecas

 

HHNBPERS_16_24

0-98

16—24 gadus vecas

 

HHNBPERS_25_64

1-98

25—64 gadus vecas

 

HHNBPERS_65plus

0-98

65 gadus vecas un vecākas

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HHTYPE

 

MĀJSAIMNIECĪBAS VEIDS

Visi

 

10

Vienas personas mājsaimniecība

 

 

21

Vientuļā māte/tēvs ar bērnu(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem

 

 

22

Pāris bez bērna(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem

 

 

23

Pāris ar bērnu(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem

 

 

24

Pāris vai vientuļā māte/tēvs ar bērnu(-iem), kas jaunāks(-i) par 25 gadiem, un citas mājsaimniecībā dzīvojošas personas

 

 

30

Cits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HHLABOUR

 

MĀJSAIMNIECĪBAS SASTĀVS NODARBINĀTĪBAS STATUSA DALĪJUMĀ

Visi

HHLABOUR_EMP

0-98

To personu skaits mājsaimniecībā, kuras ir 16—64 gadus vecas un strādā

 

HHLABOUR_NEMP

0-98

To personu skaits mājsaimniecībā, kuras ir 16—64 gadus vecas un bez darba vai nav ekonomiski aktīvas

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HHINCOME

 

MĀJSAIMNIECĪBAS NETO MĒNEŠA IENĀKUMI

Visi

 

1

Mazāk par 1. decili

 

 

2

No 1. līdz 2. decilei

 

 

3

No 2. līdz 3. decilei

 

 

4

No 3. līdz 4. decilei

 

 

5

No 4. līdz 5. decilei

 

 

6

No 5. līdz 6. decilei

 

 

7

No 6. līdz 7. decilei

 

 

8

No 7. līdz 8. decilei

 

 

9

No 8. līdz 9. decilei

 

 

10

Vairāk par 9. decili

 

 

0

Atteikums (pēc izvēles)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

SEX

 

DZIMUMS

Visi

 

1

Vīrietis

 

 

2

Sieviete

 

 

 

DZIMŠANAS GADS UN MĒNESIS

 

BIRTHYEAR

4 zīmes

Dzimšanas gads, četri cipari

Visi

BIRTHMONT

1—12

Dzimšanas mēnesis, divi cipari

Visi

CITIZEN

 

PILSONĪBA

Visi

 

0

Tāda pati kā dzīvesvietas valsts

 

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

BIRTHPLACE

 

PERSONAS DZIMŠANAS VALSTS

Visi

 

0

Dzimusi šajā valstī

 

 

2 zīmes

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

RESTIME

 

ŠAJĀ VALSTĪ NODZĪVOTO GADU SKAITS

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Dzīvo šajā valstī vienu gadu vai mazāk

 

 

2-10

Tās personas valstī nodzīvoto gadu skaits, kura dzīvo šajā valstī 2 līdz 10 gadus

 

 

11

Dzīvo šajā valstī vairāk nekā 10 gadus

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTALEGAL

 

PERSONAS JURIDISKAIS ĢIMENES STĀVOKLIS

Visi

 

1

Nekad nav bijusi precējusies

 

 

2

Precējusies (ieskaitot reģistrētas partnerattiecības)

 

 

3

Atraitnis(-e) un nav precējies(-usies) vēlreiz

 

 

4

Juridiski atsevišķi dzīvojoša un nav precējusies vēlreiz

 

 

5

Šķīrusies

 

 

- 1

Nav atbildes

 

MARSTADEFACTO

 

PERSONAS DE FACTO ĢIMENES STĀVOKLIS

Visi

 

1

Persona dzīvo civillaulībā

 

 

2

Persona nedzīvo civillaulībā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HATLEVEL

 

AUGSTĀKAIS SEKMĪGI PABEIGTAIS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

Visi

 

01

Bez formālas izglītības vai līmenis ir zemāks par ISCED 1

 

 

11

ISCED 1

 

 

21

ISCED 2

 

 

22

ISCED 3c (mazāk par diviem gadiem)

 

 

31

ISCED 3c (divi gadi un ilgāk)

 

 

32

ISCED 3 a, b

 

 

30

ISCED 3 (bez iespējas nodalīt a, b vai c)

 

 

40

ISCED 4

 

 

51

ISCED 5b

 

 

52

ISCED 5a

 

 

60

ISCED 6

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HATFIELD

 

AUGSTĀKĀ SEKMĪGI PABEIGTĀ IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMEŅA JOMA

HATLEVEL = 22 līdz 60

 

000

Vispārējās programmas

 

 

100

Pedagogu sagatavošana un izglītības zinātne

 

 

200

Humanitārās zinātnes, valodas un mākslas zinātnes

 

 

222

Svešvalodas

 

 

300

Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesību zinātnes

 

 

400

Eksaktās zinātnes, matemātika un datorzinības (nav iespējams nodalīt)

 

 

420

Zinātne par dzīvību (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni)

 

 

440

Eksaktās dabaszinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un zemes zinātni)

 

 

460

Matemātika un statistika

 

 

481

Datorzinātne

 

 

482

Datora lietošana

 

 

500

Inženierzinātnes, rūpniecība un celtniecība

 

 

600

Lauksaimniecība un veterinārija

 

 

700

Veselība un labklājība

 

 

800

Pakalpojumi

 

 

999

Nezināms

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATLEVEL ≠ 22 līdz 60)

 

 

vai

010-863

(pēc izvēles)

Jomām 3 zīmju kodi, pēc izvēles; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

HATYEAR

 

GADS, KAD SEKMĪGI PABEIGTS AUGSTĀKAIS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

HATLEVEL ≠ 01, - 1

 

4 zīmes

Ieraksta tā gada četrus ciparus, kad sekmīgi pabeigts augstākais izglītības vai apmācības līmenis

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATLEVEL = 01, - 1)

 

HATVOC

(pēc izvēles)

 

AUGSTĀKĀ SEKMĪGI PABEIGTĀ IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMEŅA VIRZIENS

HATLEVEL = 22 līdz 40 un (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Vispārējā izglītība

 

 

2

Profesionālā izglītība

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro HATLEVEL ≠ 22 līdz 40 vai (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

HATOTHER

(pēc izvēles)

 

CITA SEKMĪGI PABEIGTĀ FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA VAI APMĀCĪBA CITĀ JOMĀ, IZŅEMOT HATLEVEL

HATLEVEL = 22 līdz 60 un (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro HATLEVEL ≠ 22 līdz 60 vai (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

HATOTHER_LEVEL

(pēc izvēles)

 

Formālās izglītības programmas līmenis

HATOTHER = 1

 

22-60

Kodi kā HATLEVEL

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATOTHER ≠ 1)

 

HATOTHER_VOC

(pēc izvēles)

 

Formālās izglītības programmas virziens

HATOTHER = 1 un HATOTHER_LEVEL = 22 līdz 40

 

1-2

Kodi kā HATVOC

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATOTHER ≠ 1 vai HATOTHER_LEVEL ≠ 22 līdz 40)

 

HATOTHER_FIELD

(pēc izvēles)

 

Formālās izglītības programmas joma

HATOTHER = 1 un HATOTHER_LEVEL = 22 līdz 60

 

000-800

Kodi kā HATFIELD

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATOTHER ≠ 1 vai HATOTHER_LEVEL ≠ 22 līdz 60)

 

HATCOMP

(pēc izvēles)

 

SĀKTA PRASMJU UN KOMPETENČU ATZĪŠANAS PROCEDŪRA

Visi

 

1

Jā, iegūts sertifikāts

 

 

2

Jā, procedūra notiek

 

 

3

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HATCOMPHIGH

(pēc izvēles)

 

PRASMJU UN KOMPETENČU ATZĪŠANA ĻAUJ PIEDALĪTIES AUGSTĀKĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ, NEKĀ HATLEVEL MINĒTAIS LĪMENIS

HATCOMP = 1,2 un HATLEVEL ≠ 01, - 1

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATCOMP ≠ 1,2 vai HATLEVEL = 01, - 1)

 

DROPHIGH

 

NEPABEIGTA FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA AUGSTĀKĀ LĪMENĪ, NEKĀ MINĒTS HATLEVEL

HATLEVEL ≠ 01, - 1 un (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (HATLEVEL = 01, - 1 vai (REFYEAR- HATYEAR) > 20)

 

DROPLEVEL

 

NEPABEIGTAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

DROPHIGH = 1

 

21

ISCED 2

 

 

22

ISCED 3c (mazāk par diviem gadiem)

 

 

31

ISCED 3c (divi gadi un ilgāk)

 

 

32

ISCED 3 a, b

 

 

30

ISCED 3 (bez iespējas nodalīt a, b vai c)

 

 

40

ISCED 4

 

 

51

ISCED 5b

 

 

52

ISCED 5a

 

 

60

ISCED 6

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (DROPHIGH ≠ 1)

 

DROPVOC

(pēc izvēles)

 

NEPABEIGTĀS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VIRZIENS

DROPLEVEL = 22 līdz 40 un (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Vispārējā izglītība

 

 

2

Profesionālā izglītība

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro DROPLEVEL ≠ 22 līdz 40 vai (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

MAINSTAT

 

PAŠREIZĒJAIS PAMATDARBA STATUSS

Visi

 

 

Veic darbu vai strādā profesijā, tostarp veic neapmaksātu darbu ģimenes uzņēmumā vai saimniecībā, tostarp kā māceklis vai apmaksāts izglītojamais utt.

 

 

11

Pilna slodze

 

 

12

Nepilna slodze

 

 

20

Bezdarbnieks(-ce)

 

 

31

Skolēns, students, piedalās turpmākā apmācībā, iegūst pieredzi, strādājot neapmaksātu darbu

 

 

32

Ir pensijā vai ir priekšlaikus pensionējies(-usies) vai izbeidzis(-gusi) uzņēmējdarbību

 

 

33

Pastāvīgi darbnespējīgs(-a)

 

 

34

Ir obligātajā militārajā dienestā

 

 

35

Pilda mājas pienākumus

 

 

36

Cita nenodarbināta persona

 

 

- 1

Nav atbildes

 

JOBSTAT

 

NODARBINĀTĪBAS STATUSS

MAINSTAT = 11,12

 

11

Pašnodarbinātais(-ā) ar darbiniekiem

 

 

12

Pašnodarbinātais(-ā) bez darbiniekiem

 

 

21

Darba ņēmējam ir pastāvīgs darbs vai darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

 

22

Darba ņēmējam ir pagaidu darbs/līgums uz noteiktu laiku

 

 

30

Strādā ģimenes uzņēmumā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11,12)

 

JOBISCO

 

PROFESIJA

MAINSTAT = 11,12

 

2 zīmes

Kodi saskaņā ar ISCO-08 2 zīmju līmeni

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11,12)

 

LOCNACE

 

VIETĒJĀS VIENĪBAS EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE

MAINSTAT = 11,12

 

2 zīmes

Kodi saskaņā ar NACE 2. red. 2 zīmju līmeni

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11,12)

 

LOCSIZEFIRM

 

VIETĒJĀ VIENĪBĀ STRĀDĀJOŠO PERSONU SKAITS

JOBSTAT = 11, 21,22, 30

 

1

1 līdz 10 personas

 

 

2

11 līdz 19 personas

 

 

3

20 līdz 49 personas

 

 

4

50 līdz 249 personas

 

 

5

250 vai vairāk personas

 

 

7

Nezina, tomēr 10 vai vairāk personu

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (JOBSTAT ≠ 11,21,22, 30)

 

JOBTIME

 

GADS, KAD PERSONA SĀKUSI STRĀDĀT PAŠREIZĒJĀ PAMATDARBĀ

MAINSTAT = 11,12

 

4 zīmes

Attiecīgā gada 4 cipari

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

JŪSU VECĀKU (AIZBILDŅA) AUGSTĀKAIS SEKMĪGI PABEIGTAIS IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS LĪMENIS

Visi

HATFATHER

 

TĒVS (VĪRIEŠU DZIMUMA AIZBILDNIS)

 

 

1

Pamatskolas izglītība

 

 

2

Vidējā izglītība

 

 

3

Terciārā izglītība

 

 

- 1

Nav atbildes

 

HATMOTHER

 

MĀTE (SIEVIEŠU DZIMUMA AIZBILDNE)

Visi

 

1

Pamatskolas izglītība

 

 

2

Vidējā izglītība

 

 

3

Terciārā izglītība

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

 

JŪSU VECĀKU (AIZBILDŅA) PROFESIJA

Visi

ISCOFATHER

 

TĒVA GALVENĀ NODARBOŠANĀS

 

(pēc izvēles)

0-9

Kodi saskaņā ar ISCO-08 1 zīmes līmeni

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (tēvam nekad nav bijis darba, nav tēva)

 

ISCOMOTHER

 

MĀTES GALVENĀ NODARBOŠANĀS

Visi

(pēc izvēles)

0-9

Kodi saskaņā ar ISCO-08 1 zīmes līmeni

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (mātei nekad nav bijis darba, nav mātes)

 

SEEKINFO

 

MEKLĒJA INFORMĀCIJU PAR MĀCĪBU IESPĒJĀM PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

SEEKFOUND

 

ATRADA INFORMĀCIJU

SEEKINFO = 1

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (SEEKINFO ≠ 1)

 

SEEKSOURCE

 

INFORMĀCIJAS IEGUVES AVOTS

SEEKINFO = 1

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem avotiem

 

 

1-7

Atbilžu skaits turpmāk minēto septiņu avotu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (SEEKINFO ≠ 1)

 

 

 

Avotu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

SEEKSOURCE_1

 

Internets

 

SEEKSOURCE_2

 

Ģimenes loceklis, kaimiņš, darba kolēģis

 

SEEKSOURCE_3

 

Jūsu darba devējs

 

SEEKSOURCE_4

 

Konsultāciju dienesti (piemēram, karjeras konsultanti nodarbinātības dienestā)

 

SEEKSOURCE_5

 

Izglītības vai mācību iestāde (skola, koledža, centrs, universitāte)

 

SEEKSOURCE_6

 

Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, laikraksti, plakāti)

 

SEEKSOURCE_7

 

Grāmatas

 

 

 

Katru SEEKSOURCE_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (SEEKINFO ≠ 1).

 

FED

 

PIEDALĪŠANĀS FORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

 

 

2

 

FEDNUM

 

TO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU SKAITS, KUROS PERSONA PIEDALĪJUSIES PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

FED = 1

 

0

Neviens (FED = 2)

 

 

1-3

Pasākumu skaits

 

FEDLEVEL

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA LĪMENIS

FEDNUM ≥ 1

 

11

ISCED 1

 

 

21

ISCED 2

 

 

22

ISCED 3c (mazāk par diviem gadiem)

 

 

31

ISCED 3c (divi gadi un ilgāk)

 

 

32

ISCED 3 a, b

 

 

40

ISCED 4 (nenodalot a, b vai c)

 

 

51

ISCED 5b

 

 

52

ISCED 5a

 

 

60

ISCED 6

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA JOMA

FEDNUM ≥ 1 un FEDLEVEL = 22 līdz 60

 

 

Pamatojoties uz ISCED 1997 — izglītības joma

 

 

010

Pamatprogrammas

 

 

080

Lasīšana, rakstīšana un rēķināšana

 

 

090

Personības attīstība

 

 

140

Pedagogu sagatavošana un izglītības zinātne

 

 

210

Māksla

 

 

220

Humanitārās zinātnes

 

 

222

Svešvalodas

 

 

310

Sociālā un uzvedības zinātne

 

 

320

Žurnālistika un informācija

 

 

340

Uzņēmējdarbība un pārvalde

 

 

380

Tiesību zinātne

 

 

420

Zinātne par dzīvību

 

 

440

Eksaktās dabaszinātnes

 

 

460

Matemātika un statistika

 

 

481

Datorzinātne

 

 

482

Datora lietošana

 

 

520

Inženierzinātne un inženiera profesijas

 

 

540

Ražošana un apstrāde

 

 

580

Arhitektūra un celtniecība

 

 

620

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

 

 

640

Veterinārija

 

 

720

Veselība

 

 

760

Sociālie pakalpojumi

 

 

810

Pakalpojumi privātpersonām

 

 

840

Transporta pakalpojumi

 

 

850

Vides aizsardzība

 

 

860

Apsardzes pakalpojumi

 

 

999

Nav zināma vai nav norādīta

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0 vai FEDLEVEL ≠ 22 līdz 60)

 

 

Vai

010-863

(pēc izvēles)

Jomām 3 zīmju kodi, pēc izvēles; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

FEDVOC

 

PĒDĒJĀ IZGLĪTĪBAS VAI APMĀCĪBAS PASĀKUMA VIRZIENS

FEDLEVEL = 22 līdz 40

 

1

Vispārējā izglītība

 

 

2

Profesionālā izglītība

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDLEV ≠ 22 līdz 40)

 

FEDMETHOD

 

GALVENĀ MĀCĪŠANĀS METODE, KO IZMANTOJA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Tradicionālā mācīšana (piemēram, klasē)

 

 

2

Tālmācība, izmantojot tiešsaistes vai nesaistes datoru

 

 

3

Tālmācība, izmantojot tradicionālo mācību materiālu

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

FEDREASON

 

DALĪBAS IEMESLI PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem iemesliem

 

 

1-9

Atbilžu skaits turpmāk minēto deviņu iemeslu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

 

Iemeslu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

FEDREASON_01

 

Lai labāk paveiktu darbu un/vai uzlabotu karjeras iespējas

 

FEDREASON_02

 

Lai mazinātu iespēju zaudēt darbu

 

FEDREASON_03

 

Lai uzlabotu iespējas iegūt darbu vai mainīt darbu/profesiju

 

FEDREASON_04

 

Lai sāktu uzņēmējdarbību

 

FEDREASON_05

 

Bija obligāti jāpiedalās

 

FEDREASON_06

 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/prasmes

 

FEDREASON_07

 

Lai uzlabotu zināšanas/prasmes par interesējošu tematu

 

FEDREASON_08

 

Lai iegūtu sertifikātu

 

FEDREASON_09

 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem/prieka pēc

 

 

 

Katru FEDREASON _x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (FEDNUM = 0).

 

FEDWORKTIME

 

PĒDĒJAIS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ (IESKAITOT APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU VAI NOSTRĀDĀTO VIRSSTUNDU ATGŪŠANU)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Tikai apmaksātajā darba laikā

 

 

2

Galvenokārt apmaksātajā darba laikā

 

 

3

Lielākoties ārpus apmaksātā darba laika

 

 

4

Tikai ārpus apmaksātā darba laika

 

 

5

Šajā laikā nestrādāja

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

(FEDVOLUME)

 

PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMA MĀCĪBU APJOMS

FEDNUM ≥ 1

FEDNBHOURS

3 zīmes

Kopējais mācību stundu skaits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDNBWEEKS

(pēc izvēles)

1-52

Nedēļu skaits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDDURPERWEEK

(pēc izvēles)

1-98

Vidējais mācību stundu skaits nedēļā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR PĒDĒJO FORMALĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ SEDZA

FEDNUM ≥ 1

 

0

Neviena no turpmāk minētajām iespējām

 

 

1-5

Atbilžu skaits turpmāk minēto piecu iespēju sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

FEDPAIDBY_1

 

Darba devējs vai nākamais darba devējs

 

FEDPAIDBY_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

FEDPAIDBY_3

 

Citas publiskas iestādes

 

FEDPAIDBY_4

 

Mājsaimniecības loceklis vai radinieks

 

FEDPAIDBY_5

 

Pats

 

 

 

Katru FEDPAIDBY_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (FEDNUM = 0).

 

FEDPAIDFULL

(pēc izvēles)

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR PĒDĒJO FORMALĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU PILNĪBĀ SEDZA FEDPAIDBY NORĀDĪTĀS STRUKTŪRAS/PERSONAS

FEDPAIDBY≥ =1

 

1

 

 

2

Nē (tikai daļu izmaksu)

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDPAIDBY = 0, - 1, - 2)

 

 

- 1

Nav atbildes (kopējās izmaksas nav zināmas)

 

FEDPAIDVAL

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU UN/VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR STUDIJĀM PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ SAMAKSĀJA PERSONISKI VAI MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKLIS, VAI RADINIEKS

FEDPAIDBY_4 = 1 vai

FEDPAIDBY_5 = 1

 

 

Euro

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDPAIDBY_4 ≠ 1 un FEDPAIDBY_5 ≠ 1)

 

FEDUSE

 

IZMANTO PRASMES VAI ZINĀŠANAS, KO IEGUVA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Daudz

 

 

2

Pietiekami

 

 

3

Ļoti maz

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

FEDSAT

(pēc izvēles)

 

APMIERINĀTĪBA AR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDNUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

FEDUNSATREASON

(pēc izvēles)

 

NEAPMIERINĀTĪBAS IEMESLI AR PĒDĒJO FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU

FEDSAT = 2

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem iemesliem

 

 

1-5

Atbilžu skaits turpmāk minēto piecu iemeslu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDSAT ≠ 2)

 

 

 

Iemeslu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

FEDUNSATREASON_1

 

Atbilstība/noderīgums

 

FEDUNSATREASON _2

 

Apmācības līmenis par zemu

 

FEDUNSATREASON _3

 

Apmācības līmenis par augstu

 

FEDUNSATREASON _4

 

Mācību kvalitāte

 

FEDUNSATREASON _5

 

Apmācību organizācija (vieta, materiāli, klases utt.)

 

 

 

Katru FEDUNSATREASON _x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (FEDSAT ≠ 2).

 

FEDOUTCOME

 

TO JAUNO PRASMJU/ZINĀŠANU REZULTĀTI, KO IEGUVA PĒDĒJĀ FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMĀ

FEDNUM ≥ 1

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem rezultātiem

 

 

1-8

Atbilžu skaits turpmāk minēto astoņu rezultātu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (FEDNUM = 0)

 

 

 

Rezultātu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

FEDOUTCOME_1

 

Atrast (jaunu) darbu

 

FEDOUTCOME_2

 

Paaugstinājums darbā

(FEDWORKTIME = 1,2,3,4)

 

FEDOUTCOME_3

 

Lielāka samaksa/alga

(FEDWORKTIME = 1,2,3,4)

 

FEDOUTCOME_4

 

Jauni uzdevumi

(FEDWORKTIME = 1,2,3,4)

 

FEDOUTCOME_5

 

Labāki darba rezultāti

(FEDWORKTIME = 1,2,3,4)

 

FEDOUTCOME_6

 

Personiski iemesli (satikt citus cilvēkus, atsvaidzināt vispārējās prasmes utt.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Vēl nav rezultātu

 

FEDOUTCOME_8

 

Rezultāti nav gaidāmi

 

 

 

Katru FEDOUTCOME_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (FEDNUM = 0).

 

(NFE)

 

PIEDALĪŠANĀS KĀDĀ NO TURPMĀK MINĒTAJIEM PASĀKUMIEM, LAI UZLABOTU ZINĀŠANAS VAI PRASMES JEBKURĀ JOMĀ (IESKAITOT HOBIJUS) PĒDĒJO 12 MĒNEŠU LAIKĀ

Visi

NFECOURSE

 

a.

KURSI

Visi

 

1

 

 

2

 

NFEWORKSHOP

 

b.

DARBSEMINĀRI UN SEMINĀRI

Visi

 

1

 

 

2

 

NFEGUIDEDJT

 

c.

PLĀNOTA APMĀCĪBA UZŅĒMUMĀ

Visi

 

1

 

 

2

 

NFELESSON

 

d.

PRIVĀTSTUNDAS

Visi

 

1

 

 

2

 

NFENUM

 

FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS UN APMĀCĪBAS PASĀKUMU SKAITS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

NFECOURSE = 1 vai

NFEWORK SHOP = 1 vai

NFEGUIDED JT = 1 vai

NFELESSON = 1

 

0

Neviens (NFECOURSE = NFEWORKSHOP = NFEGUIDEDJT = NFELESSON = 2)

 

 

1-98

Pasākumu skaits

 

 

 

PASĀKUMU IDENTIFICĒŠANA (LĪDZ 10)

 

(NFEACT01)

 

01 —

1. pasākuma identificēšana

 

NFEACT01_TYPE

 

Pasākuma veids

NFENUM ≥ 1

 

1

Kursi

 

 

2

Darbsemināri un semināri

 

 

3

Plānota apmācība uzņēmumā

 

 

4

Privātstundas

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 —

2. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT03)

 

03 —

3. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT04)

 

04 —

4. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT05)

 

05 —

5. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT06)

 

06 —

6. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT07)

 

07 —

7. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT08)

 

08 —

8. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 8

NFEACT08_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT09)

 

09 —

9. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 9

NFEACT09_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

(NFEACT10)

 

10 —

10. pasākuma identificēšana

NFENUM ≥ 10

NFEACT10_TYPE

 

Kodi kā NFEACT01_TYPE

 

NFEPURP10

 

VISMAZ VIENS AR DARBU SAISTĪTS PASĀKUMS 1.—10. PASĀKUMA SARAKSTĀ

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEWORKTIME10

 

VISMAZ VIENS PASĀKUMS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ (IESKAITOT APMAKSĀTU ATVAĻINĀJUMU UN NOSTRĀDĀTO VIRSSTUNDU ATGŪŠANU) 1.—10. PASĀKUMA SARAKSTĀ

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

Nē (ieskaitot “šajā laikā nestrādāja”)

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFEPAIDBY10

 

VISMAZ VIENS DARBA DEVĒJA DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ APMAKSĀTS PASĀKUMS 1.—10. PASĀKUMA SARAKSTĀ

NFENUM ≥ 1

 

1

 

 

2

Nē (ieskaitot “šajā laikā nestrādāja”)

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFERAND1

 

1. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ PASĀKUMA KODS

NFENUM ≥ 1

 

01-10

1. nejauši izvēlētā pasākuma identifikācijas kods (pasākuma kods atbilstoši mainīgajiem lielumiem NFEACTxx)

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Norādīt kā NFEACT01_TYPE līdz NFEACT10_TYPE 1. nejauši izvēlētajam pasākumam

 

NFEPURP1

 

DARBĪBAS MĒRĶIS

NFERAND1 ≠ - 2

 

1

Galvenokārt saistīts ar darbu

 

 

2

Galvenokārt personisks/nav saistīts ar darbu

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND 1= - 2)

 

NFEFIELD1

 

1. PASĀKUMA JOMA

NFERAND1 ≠ - 2

 

 

Kodi kā FEDFIELD

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

 

Vai

010-863

(pēc izvēles)

Jomām 3 zīmju kodi, pēc izvēles; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

NFEMETHOD1

 

GALVENĀ MĀCĪŠANĀS METODE, KO IZMANTOJA 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ - 2 un NFERAND1_TYPE ≠ 2,3

 

1

Tradicionālā mācīšana (piemēram, klasē)

 

 

2

Tālmācība, izmantojot tiešsaistes vai nesaistes datoru

 

 

3

Tālmācība, izmantojot tradicionālo mācību materiālu

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2 vai NFERAND1_TYPE = 2,3)

 

NFEREASON1

 

DALĪBAS IEMESLI 1. PASĀKUMĀ

(kodi, kuri attiecas uz NFERAND1_TYPE = 3, ir definēti Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā)

NFERAND1 ≠ - 2

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem iemesliem

 

 

1-9

Atbilžu skaits turpmāk minēto deviņu iemeslu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

 

 

Iemeslu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

NFEREASON1_01

 

Lai labāk paveiktu darbu un/vai uzlabotu karjeras iespējas

 

NFEREASON1_02

 

Lai mazinātu iespēju zaudēt darbu

 

NFEREASON1_03

 

Lai uzlabotu iespējas iegūt darbu vai mainīt darbu/profesiju

 

NFEREASON1_04

 

Lai sāktu uzņēmējdarbību

 

NFEREASON1_05

 

Bija obligāti jāpiedalās

 

NFEREASON1_06

 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/prasmes

 

NFEREASON1_07

 

Lai uzlabotu zināšanas/prasmes par interesējošu tematu

 

NFEREASON1_08

 

Lai iegūtu sertifikātu

 

NFEREASON1_09

 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem/prieka pēc

 

 

 

Katru NFEREASON1_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (NFERAND 1 = - 2).

 

NFEWORKTIME1

 

1. PASĀKUMS APMAKSĀTAJĀ DARBA LAIKĀ (IESKAITOT APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU UN NOSTRĀDĀTO VIRSSTUNDU ATGŪŠANU)

NFERAND1 ≠ - 2 un NFERAND1_TYPE ≠ 3

 

1

Tikai apmaksātajā darba laikā

 

 

2

Galvenokārt apmaksātajā darba laikā

 

 

3

Lielākoties ārpus apmaksātā darba laika

 

 

4

Tikai ārpus apmaksātā darba laika

 

 

5

Šajā laikā nestrādāja

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND 1= -2 vai NFERAND1_TYPE =3)

 

(NFEVOLUME1)

 

1. PASĀKUMA MĀCĪBU APJOMS

NFERAND1 ≠ - 2

NFENBHOURS

3 zīmes

Kopējais mācību stundu skaits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

NFENBWEEKS1

(pēc izvēles)

1-52

Nedēļu skaits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

NFEDURPERWEEK1

(pēc izvēles)

1-98

Vidējais mācību stundu skaits nedēļā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

NFEPROVIDER1

 

1. PASĀKUMA PIEDĀVĀTĀJS

NFERAND1 ≠ - 2

 

1

Formālās izglītības iestāde

 

 

2

Neformālās izglītības un apmācību iestādes

 

 

3

Komerciāla iestāde, kurā izglītība un apmācība nav galvenā darbības joma (piemēram, aprīkojuma piegādātāji)

 

 

4

Darba devējs

 

 

5

Darba devēju organizācijas, tirdzniecības palātas

 

 

6

Arodbiedrības

 

 

7

Bezpeļņas organizācijas, piemēram, kultūras biedrība, politiska partija

 

 

8

Indivīdi (piemēram, studenti, kas piedāvā privātstundas)

 

 

9

Nekomerciāla iestāde, kurā izglītība un apmācība nav galvenā darbības joma (piemēram, bibliotēkas, muzeji, ministrijas)

 

 

10

Cits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

NFECERT1

 

PĒC 1. PASĀKUMA SAŅEMTS SERTIFIKĀTS

NFERAND1 ≠ - 2

 

1

Jā, to prasījis darba devējs vai profesionāla struktūra vai tas noteikts likumā

 

 

2

Jā, to nav prasījis darba devējs vai profesionāla struktūra vai tas nav noteikts likumā

 

 

3

Nē (piedalīšanās apliecinājums)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

NFEPAIDBY1

 

DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR 1. PASĀKUMU SEDZA

NFERAND1 ≠ - 2 un NFERAND1_TYPE ≠ 3

 

0

Neviena no turpmāk minētajām struktūrām/ personām

 

 

1-5

Atbilžu skaits turpmāk minēto piecu iespēju sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = -2 vai NFERAND1_TYPE = 3)

 

 

 

Iespēju saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

NFEPAIDBY1_1

 

Darba devējs vai nākamais darba devējs

 

NFEPAIDBY1_2

 

Valsts nodarbinātības dienesti

 

NFEPAIDBY1_3

 

Citas publiskas iestādes

 

NFEPAIDBY1_4

 

Mājsaimniecības loceklis vai radinieks

 

NFEPAIDBY1_5

 

Pats

 

 

 

Katru NFEPAIDBY1_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (NFERAND1 = - 2 vai NFERAND1_TYPE = 3).

 

NFEPAIDFULL1

(pēc izvēles)

 

PILNĪBĀ MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR 1. PASĀKUMU SEDZA NFEPAIDBY NORĀDĪTĀS STRUKTŪRAS/PERSONAS

NFEPAIDBY1 ≥1

 

1

 

 

2

Nē (tikai daļu izmaksu)

 

 

- 1

Nav atbildes (kopējās izmaksas nav zināmas)

 

 

- 2

Nepiemēro (NFEPAIDBY1 = 0, - 1, - 2)

 

NFEPAIDVAL1

 

MĀCĪBU, REĢISTRĀCIJAS, EKSĀMENU, GRĀMATU UN/VAI TEHNISKO STUDIJU LĪDZEKĻU MAKSU PAR 1. PASĀKUMU SAMAKSĀJA PERSONISKI VAI MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKLIS, VAI RADINIEKS

NFEPAIDBY1_4 = 1 vai NFEPAIDBY1_5 = 1

 

 

Euro

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFEPAIDBY1_4 ≠ 1 un NFEPAIDBY1_5 ≠ 1)

 

NFEUSE1

 

IZMANTO PRASMES VAI ZINĀŠANAS, KO IEGUVA 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ - 2

 

1

Daudz

 

 

2

Pietiekami

 

 

3

Ļoti maz

 

 

4

Vispār nemaz

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

NFESAT1

(pēc izvēles)

 

APMIERINĀTĪBA AR 1. PASĀKUMU

NFERAND1 ≠ - 2

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

NFEUNSATREASON1

(pēc izvēles)

 

NEAPMIERINĀTĪBAS IEMESLI AR 1. PASĀKUMU

NFESAT1 = 2

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem iemesliem

 

 

1-5

Atbilžu skaits turpmāk minēto piecu iemeslu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFESAT1 ≠ 2)

 

 

 

Iemeslu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

NFEUNSATREASON1_1

1

Atbilstība/noderīgums

 

NFEUNSATREASON1_2

2

Apmācības līmenis par zemu

 

NFEUNSATREASON1_3

3

Apmācības līmenis par augstu

 

NFEUNSATREASON1_4

4

Mācību kvalitāte

 

NFEUNSATREASON1_5

5

Apmācību organizācija (vieta, materiāli, klases utt.)

 

 

 

Katru NFEUNSATREASON1_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (NFESAT ≠ 2).

 

NFEOUTCOME1

 

TO JAUNO PRASMJU/ZINĀŠANU REZULTĀTI, KO IEGUVA 1. PASĀKUMĀ

NFERAND1 ≠ - 2

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem rezultātiem

 

 

1-8

Atbilžu skaits turpmāk minēto astoņu rezultātu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (NFERAND1 = - 2)

 

 

 

Rezultātu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

NFEOUTCOME1_1

 

Atrast (jaunu) darbu

 

NFEOUTCOME1_2

 

Paaugstinājums darbā

(NFEWORKTIME1 = 1,2,3,4)

 

NFEOUTCOME1_3

 

Lielāka samaksa/alga

(NFEWORKTIME1 = 1,2,3,4)

 

NFEOUTCOME1_4

 

Jauni uzdevumi

(NFEWORKTIME1 = 1,2,3,4)

 

NFEOUTCOME1_5

 

Labāki darba rezultāti

(NFEWORKTIME1 = 1,2,3,4)

 

NFEOUTCOME1_6

 

Personiski iemesli (satikt citus cilvēkus, atsvaidzināt vispārējās prasmes utt.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Vēl nav rezultātu

 

NFEOUTCOME1_8

 

Rezultāti nav gaidāmi

 

 

 

Katru NFEOUTCOME1_x mainīgo lielumu kodē šādi: 1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (NFERAND1 = - 2).

 

NFERAND2

 

2. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ PASĀKUMA KODS

NFENUM ≥ 2

 

01-10

2. nejauši izvēlētā pasākuma identifikācijas kods (pasākuma kods atbilstoši mainīgajiem lielumiem NFEACTxx)

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0, 1)

 

NFERAND2_TYPE

 

Norādīt kā NFEACT01_TYPE līdz NFEACT10_TYPE 2. nejauši izvēlētajam pasākumam

 

NFEPURP2

 

Kodi kā NFEPURP1

NFERAND2 ≠ - 2

NFEFIELD2

 

Kodi kā NFEFIELD1

NFERAND2 ≠ - 2

NFEMETHOD2

 

Kodi kā NFEMETHOD1

NFERAND2 ≠ - 2 un NFERAND2_TYPE ≠ 2,3

NFEREASON2

 

Kodi kā NFEREASON1 un apakškomponenti

NFERAND2 ≠ - 2

NFEWORKTIME2

 

Kodi kā NFEWORKTIME1

NFERAND2 ≠ - 2 un NFERAND2_TYPE ≠ 3

NFENBWEEKS2

 

Kodi kā NFENBWEEKS1

NFERAND2 ≠ - 2

NFEDURPERWEEK2

 

Kodi kā NFEDURPERWEEK1

NFERAND2 ≠ - 2

NFEPROVIDER2

 

Kodi kā NFEPROVIDER1

NFERAND2 ≠ - 2

NFECERT2

 

Kodi kā NFECERT1

NFERAND2 ≠ - 2

NFEPAIDBY2

 

Kodi kā NFEPAIDBY1 un apakškomponenti

NFERAND2 ≠ - 2 un NFERAND2_TYPE ≠ 3

NFEPAIDFULL2

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEPAIDFULL1

NFEPAIDBY2 ≥ = 1

NFEPAIDVAL2

 

Kodi kā NFEPAIDVAL1

NFEPAIDBY2_4 = 1 vai NFEPAIDBY2_5 = 1

NFEUSE2

 

Kodi kā NFEUSE1

NFERAND2 ≠ - 2

NFESAT2

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFESAT1

NFERAND2 ≠ - 2

NFEUNSATREASON2

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEUNSATREASON1 un apakškomponenti

NFESAT2 = 2

NFEOUTCOME2

 

Kodi kā NFEOUTCOME1 un apakškomponenti

NFERAND2 ≠ - 2

NFERAND3

(pēc izvēles)

 

3. NEJAUŠI IZVĒLĒTĀ PASĀKUMA KODS

NFENUM ≥ 3

 

01-10

3. nejauši izvēlētā pasākuma identifikācijas kods (pasākuma kods atbilstoši mainīgajiem lielumiem NFEACTxx)

 

 

- 2

Nepiemēro (NFENUM = 0, 1, 2)

 

NFERAND3_TYPE

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFERAND1_TYPE

NFERAND3 ≠ - 2

NFEPURP3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEPURP1

NFERAND3 ≠ - 2

NFEFIELD3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEFIELD1

NFERAND3 ≠ - 2

NFEMETHOD3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEMETHOD1

NFERAND3 ≠ - 2 un NFERAND3_TYPE ≠ 2,3

NFEREASON3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEREASON1 un apakškomponenti

NFERAND3 ≠ - 2

NFEWORKTIME3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEWORKTIME1

NFERAND3 ≠ - 2 un NFERAND3_TYPE ≠ 3

NFENBWEEKS3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFENBWEEKS1

NFERAND3 ≠ - 2

NFEDURPERWEEK3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEDURPERWEEK1

NFERAND3 ≠ - 2

NFEPROVIDER3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEPROVIDER1

NFERAND3 ≠ - 2

NFECERT3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFECERT1

NFERAND3 ≠ - 2

NFEPAIDBY3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEPAIDBY1 un apakškomponenti

NFERAND3 ≠ - 2 un NFERAND3_TYPE ≠ 3

NFEPAIDFULL3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEPAIDFULL1

NFEPAIDBY3 ≥ = 1

NFEPAIDVAL3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEPAIDVAL1

NFEPAIDBY3_4 = 1 vai NFEPAIDBY3_5 = 1

NFEUSE3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEUSE1

NFERAND3 ≠ - 2

NFESAT3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFESAT1

NFERAND3 ≠ - 2

NFEUNSATREASON3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEUNSATREASON1 un apakškomponenti

NFESAT3 = 2

NFEOUTCOME3

(pēc izvēles)

 

Kodi kā NFEOUTCOME1 un apakškomponenti

NFERAND3 ≠ - 2

DIFFICULTY

 

GRŪTĪBAS SAISTĪBĀ AR DALĪBU (VAI LIELĀKU DALĪBU) IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

Jūs piedalījāties formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un vairāk nevēlējāties piedalīties

 

 

2

Jūs piedalījāties formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un vēlējāties piedalīties vēl

 

 

3

Jūs nepiedalījāties formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā un nevēlējāties piedalīties

 

 

4

Jūs nepiedalījāties formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā, bet vēlējāties piedalīties

 

 

- 1

Nav atbildes

 

DIFFTYPE

 

GRŪTĪBU VEIDS

DIFFICULTY = 1 līdz 4

 

0

Neviena no turpmāk minētajām grūtībām

 

 

01-11

Atbilžu skaits turpmāk minēto 11 grūtību sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (DIFFICULTY ≠ 1 līdz 4)

 

 

 

Grūtību saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

DIFFTYPE_01

 

01 grūtība —

Priekšnoteikumi

 

DIFFTYPE_02

 

02 grūtība —

Izmaksas

 

DIFFTYPE_03

 

03 grūtība —

Darba devēja atbalsta trūkums vai publisku dienestu atbalsta trūkums

 

DIFFTYPE_04

 

04 grūtība —

Grafiks

 

DIFFTYPE_05

 

05 grūtība —

Attālums

 

DIFFTYPE_06

 

06 grūtība —

Nav pieejams dators vai internets (tālmācībai)

 

DIFFTYPE_07

 

07 grūtība —

Pienākumi ģimenē

 

DIFFTYPE_08

 

08 grūtība —

Veselība vai vecums

 

DIFFTYPE_09

 

09 grūtība —

Citi personiski iemesli

 

DIFFTYPE_10

 

10 grūtība —

Nepiedāvā piemērotu izglītības vai apmācības pasākumu

 

DIFFTYPE_11

 

11 grūtība —

Nav vajadzības pēc tālākizglītības un apmācības (attiecas tikai uz DIFFICULTY = 1 vai 3)

 

 

 

Katru DIFFTYPE_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts, -2 — nepiemēro (DIFFICULTY ≠ 1 līdz 4).

 

DIFFMAIN

 

VISSVARĪGĀKĀ GRŪTĪBA

DIFFTYPE = 1- 11

 

01-11

Grūtības kodi no 01 līdz 11 (grūtības kodi atbilstoši DIFFTYPE mainīgajiem lielumiem)

 

 

- 2

Nepiemēro (DIFFTYPE ≠ 1- 11)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

INF

 

DALĪBA CITOS PASĀKUMOS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS (MĒRĶTIECĪGA PAŠMĀCĪBA, LAI UZLABOTU ZINĀŠANAS VAI PRASMES)

Visi

 

1

Jā, viens pasākums

 

 

2

Jā, vismaz divi pasākumi

 

 

3

 

(INFACT1)

 

PĒDĒJĀ 1. PASĀKUMA IDENTIFICĒŠANA

 

INFFIELD1

 

Šā pasākuma joma

INF = 1, 2

 

 

Kodi kā FEDFIELD

 

 

- 2

Nepiemēro (INF ≠ 1, 2)

 

 

Vai

010-863

(pēc izvēles)

Jomām 3 zīmju kodi, pēc izvēles; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

INFPURP1

 

Šā pasākuma mērķis

INF = 1, 2

 

1

Galvenokārt saistīts ar darbu

 

 

2

Galvenokārt personisks/nav saistīts ar darbu

 

 

- 2

Nepiemēro (INF ≠ 1, 2)

 

INFMETHOD1

 

Šajā pasākumā izmantotā neformālā mācību metode

INF = 1, 2

 

1

Mācoties no ģimenes locekļa, drauga vai kolēģa

 

 

2

Izmantojot drukātus materiālus (grāmatas, profesionālus izdevumus utt.)

 

 

3

Izmantojot datoru (tiešsaiste vai nesaistē)

 

 

4

Izmantojot televīziju/radio/video

 

 

- 2

Nepiemēro (INF ≠ 1, 2)

 

(INFACT2)

 

PĒDĒJĀ 2. PASĀKUMA IDENTIFICĒŠANA

INF = 2

INFFIELD2

INFPURP2

INFMETHOD2

 

Kodi kā INFACT1 un apakškomponenti INFFIELD1, INFPURP1 un INFMETHOD1

 

 

 

Nepiemēro (INF ≠ 2)

 

ICTCOMPUTER

 

JAU VEIKTIE AR DATORU SAISTĪTIE PASĀKUMI

Visi

 

0

Nekad nav izmantots dators vai neviens turpmāk minētais pasākums

 

 

1-6

Atbilžu skaits turpmāk minētajā 1.—6. pasākuma sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

 

Tādu pasākumu piemēru saraksts, kuri ļauj novērtēt prasmes (no mazām līdz lielām; atļautas vairākas atbildes)

 

ICTCOMPUTER_1

 

1. pasākums

 

ICTCOMPUTER_2

 

2. pasākums

 

ICTCOMPUTER_3

 

3. pasākums

 

ICTCOMPUTER_4

 

4. pasākums

 

ICTCOMPUTER_5

 

5. pasākums

 

ICTCOMPUTER_6

 

6. pasākums

 

 

 

Katru ICTCOMPUTER _x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts

 

ICTINTERNET

(pēc izvēles)

 

JAU VEIKTIE AR INTERNETU SAISTĪTIE PASĀKUMI

ICTCOMPU TER = 1-6, - 1

 

0

Nekad nav izmantots internets vai neviens turpmāk minētais pasākums

 

 

1-6

Atbilžu skaits turpmāk minētajā 1.—6. pasākuma sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

 

Tādu pasākumu piemēru saraksts, kuri ļauj novērtēt prasmes (no mazām līdz lielām; atļautas vairākas atbildes)

 

ICTINTERNET_1

 

1. pasākums

 

ICTINTERNET_2

 

2. pasākums

 

ICTINTERNET_3

 

3. pasākums

 

ICTINTERNET_4

 

4. pasākums

 

ICTINTERNET_5

 

5. pasākums

 

ICTINTERNET_6

 

6. pasākums

 

 

 

Katru ICTINTERNET_x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts

 

LANGMOTHER

 

DZIMTĀ VALODA(-S)

Visi

 

 

Kodi, pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

 

2 zīmes

1. valoda

 

 

2 zīmes

2. valoda (00 ja nav)

 

LANGUSED

 

CITAS VALODAS, IZŅEMOT DZIMTO(-ĀS) VALODU(-AS)

Visi

 

0-98

Citu valodu skaits

 

 

- 1

Nav atbildes

 

LANGUSED_1

2 zīmes

1 — pirmās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_2

2 zīmes

2 — otrās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_3

2 zīmes

3 — trešās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_4

2 zīmes

4 — ceturtās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_5

2 zīmes

5 — piektās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_6

2 zīmes

6 — sestās valodas kods vai 00 (nav)

 

LANGUSED_7

2 zīmes

7 — septītās valodas kods vai 00 (nav)

 

 

 

Katru LANGUSED_x mainīgā lieluma kodu piešķir, pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

LANGBEST1

 

PIRMĀ VISLABĀK APGŪTĀ VALODA (IZŅEMOT DZIMTO VALODU)

LANGUSED ≠ 0, - 1

 

 

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

 

2 zīmes

1. valoda (2 zīmju kods)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (LANGUSED = 0, - 1)

 

LANGLEVEL1

 

PIRMĀS VISLABĀK APGŪTĀS VALODAS ZINĀŠANAS (IZŅEMOT DZIMTO VALODU)

LANGBEST1 ≠ - 1, - 2

 

1

Varu saprast un izmantot pazīstamākos sarunvalodas izteicienus. Izmantoju valodu saistībā ar pazīstamām lietām un situācijām.

 

 

2

Varu saprast skaidra teksta būtību un izteikties vienkāršiem vārdiem. Varu aprakstīt pieredzi un notikumus un diezgan tekoši sazināties.

 

 

3

Varu saprast plaša spektra sarežģītus tekstus un elastīgi izmantot valodu. Gandrīz pilnībā pārvaldu valodu.

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (LANGBEST1 = - 1, - 2)

 

LANGBEST2

 

OTRĀ VISLABĀK APGŪTĀ VALODA (IZŅEMOT DZIMTO VALODU)

LANGUSED ≠ 0, 1, - 1

 

 

Pamatojoties uz ISO valstu klasifikāciju; sīkāka informācija pieejama 6. pantā minētajā Pieaugušo izglītības apsekojuma rokasgrāmatā

 

 

2 zīmes

2. valoda (2 zīmju kods)

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (LANGUSED = 0, 1, - 1)

 

LANGLEVEL2

 

OTRĀS VISLABĀK APGŪTĀS VALODAS ZINĀŠANAS (IZŅEMOT DZIMTO VALODU)

LANGBEST2 ≠ - 1, - 2

 

 

Kodi kā LANGLEVEL1

 

CULTPAR1

(pēc izvēles)

 

KLĀTIENES PASĀKUMU APMEKLĒJUMU SKAITS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

1 līdz 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

2

Vairāk nekā 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

3

Nekad

 

 

- 1

Nav atbildes

 

CULTPAR2

(pēc izvēles)

 

KINO APMEKLĒJUMU SKAITS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

1 līdz 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

2

Vairāk nekā 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

3

Nekad

 

 

- 1

Nav atbildes

 

CULTPAR3

(pēc izvēles)

 

KULTŪRAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMU SKAITS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

1 līdz 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

2

Vairāk nekā 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

3

Nekad

 

 

- 1

Nav atbildes

 

CULTPAR4

(pēc izvēles)

 

SPORTA PASĀKUMU APMEKLĒJUMU SKAITS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

1 līdz 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

2

Vairāk nekā 6 reizes pēdējos 12 mēnešos

 

 

3

Nekad

 

 

- 1

Nav atbildes

 

CULTNEWS

(pēc izvēles)

 

LAIKSRAKSTU LASĪŠANA (PAPĪRA FORMĀTĀ VAI INTERNETĀ) PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

Katru dienu vai gandrīz katru dienu

 

 

2

Vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu)

 

 

3

Vismaz reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu)

 

 

4

Retāk nekā reizi mēnesī

 

 

5

Nekad

 

 

- 1

Nav atbildes

 

CULTBOOK

(pēc izvēles)

 

IZLASĪJA GRĀMATU PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

1

 

 

2

 

 

- 1

Nav atbildes

 

CULTBOOKNUM

(pēc izvēles)

 

APTUVENS TO GRĀMATU SKAITS, KAS IZLASĪTAS PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

CULTBOOK = 1

 

1

Mazāk par piecām

 

 

2

No piecām līdz deviņām

 

 

3

Vairāk par 10

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

- 2

Nepiemēro (CULTBOOK ≠ 1)

 

SOCIALPAR

(pēc izvēles)

 

DALĪBA VIENĀ NO TURPMĀK MINĒTAJIEM PASĀKUMIEM PĒDĒJOS 12 MĒNEŠOS

Visi

 

0

Neviens no turpmāk minētajiem pasākumiem

 

 

1-6

Atbilžu skaits turpmāk minēto sešu pasākumu sarakstā

 

 

- 1

Nav atbildes

 

 

 

Pasākumu saraksts (atļautas vairākas atbildes)

 

SOCIALPAR _1

 

Politisku partiju vai arodbiedrību pasākumi

 

SOCIALPAR _2

 

Profesionālu asociāciju pasākumi

 

SOCIALPAR _3

 

Izklaides grupu vai organizāciju pasākumi

 

SOCIALPAR _4

 

Labdarības organizāciju pasākumi

 

SOCIALPAR _5

 

Neformāli brīvprātīgi pasākumi

 

SOCIALPAR _6

 

Reliģisku organizāciju pasākumi

 

 

 

Katru SOCIALPAR _x mainīgo lielumu kodē šādi:

1 — ja izraudzīts, 2 — ja nav izraudzīts

 


II PIELIKUMS

Izlase un precizitātes prasības

1.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 452/2008 pielikumu pieaugušo izglītības apsekojuma “izlases lielumu nosaka, pamatojoties uz precizitātes prasībām, saskaņā ar kurām efektīvas valsts izlases lielums ietver ne vairāk kā 5 000 indivīdu, aprēķinā izmantojot vienkāršu nejaušu izlasi. Šāda izlases lieluma robežās uz konkrētām iedzīvotāju grupām attiecina īpašus izlases noteikumus”.

2.

Ar neto izlasi (izņemot atbilžu nesniegšanu par vienību) jānodrošina 3. punktā norādīto rādītāju kopas vērtējumi 95 % lielā ticamības intervālā. Katra rādītāja ticamības intervāla puses vērtība nepārsniedz 3. punktā noteikto robežvērtību, ja vien valsts mērogā netiek prasīts, ka efektīvajam izlases lielumam jāpārsniedz 5 000 indivīdu.

3.

Attiecīgie rādītāji un 95 % ticamības intervāla puses maksimālā vērtība ir šāda.

Rādītājs

95 % ticamības intervāla puses maksimālā vērtība

Dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā

1,4 %

Dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā (vīrieši)

2,0 %

Dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā (sievietes)

2,0 %

Dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā (personas 25–34 gadu vecumā)

3,0 %

Dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā (personas 35–54 gadu vecumā)

2,0 %

Dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā (personas 55–64 gadu vecumā)

3,2 %

Labi izglītotu personu (ISCED 5.–6. līmenis) dalība (%) neformālajā izglītībā un apmācībā

4,0 %

Bezdarbnieku dalība neformālajā izglītībā un apmācībā (%)

11,5 %

Ar darbu saistītu pasākumu īpatsvars neformālās apmācības pasākumos

4,0 %

Tajās valstīs, kurās viens miljons līdz trim ar pusi miljoniem iedzīvotāju ir 25–64 gadu vecumā, robežvērtības slejā “95 % ticamības intervāla puses maksimālā vērtība” palielina par 20 %.

Tajās valstīs, kurās mazāk par vienu miljonu iedzīvotāju ir 25–64 gadu vecumā, robežvērtības slejā “95 % ticamības intervāla puses maksimālā vērtība” palielina par 40 %.

4.

Šīs prasības attiecas uz rezidentu vienību izlasi 25–64 gadu vecumā. Plašākas valstu izlases ļaus iegūt 2. un 3. punktā izklāstītajām precizitātes prasībām atbilstošus vērtējumus par rezidentiem 25–64 gadu vecumā.


III PIELIKUMS

Kvalitātes prasības un ziņojuma sniegšana par kvalitāti

Pieaugušo izglītības apsekojuma datu kvalitātes prasības attiecas uz atbilstības, precizitātes, savlaicīguma un punktualitātes, pieejamības un skaidrības, salīdzināmības un saskaņotības aspektiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 452/2008 4. panta d) punktu.

Dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumus saskaņā ar šīs regulas 7. pantu. Ziņojumi jāraksta atbilstoši Komisijas (Eurostat) noteiktajam standarta kvalitātes ziņojuma sniegšanas formātam. Kvalitātes ziņojumam pievieno valsts anketas eksemplāru.

1.   ATBILSTĪBA

Apsekojuma īstenojums un tas, ciktāl statistika atbilst faktisko un potenciālo lietotāju vajadzībām

Lietotāju apraksts un klasifikācija

Katras lietotāju grupas individuālās vajadzības

Novērtējums tam, ciktāl ir apmierinātas minētās vajadzības

2.   PRECIZITĀTE

2.1.   Izlases kļūdas

Izlases plāna apraksts un īstenotā izlase

Galīgo svaru aprēķinu apraksts, iekaitot rīcības modeli atbilžu nesniegšanas gadījumā un izmantotos papildu mainīgos lielumus

Vērtējumu variāciju koeficienti saskaņā ar izlases stratu attiecībā uz vajadzīgajiem II pielikuma 3. punktā minētajiem rādītājiem

Variāciju vērtējuma lietojumprogrammas

Īpaši jāsniedz papildu mainīgo lielumu vai izmantotās informācijas apraksts

Atbilžu nesniegšanas analīzes gadījumā noviržu apraksts izlasē un rezultāti

2.2.   Ar izlasi nesaistītas kļūdas

2.2.1.   Aptvēruma kļūdas

Izlases veidošanai izmantotā reģistra un tā vispārējās kvalitātes apraksts

Reģistrā iekļautā informācija un tās atjaunināšanas biežums

Kļūdas, kas saistītas ar atšķirībām starp izlases bāzi un mērķpopulāciju un apakšpopulācijām (pārāk liels aptvērums, nepilnīgs aptvērums, klasificēšanas kļūdas)

Metodes, kas izmantotas, lai iegūtu šo informāciju

Piezīmes par klasificēšanas kļūdu novēršanu

2.2.2.   Mērījumu kļūdas

To kļūdu novērtējums, kuras pieļautas datu vākšanas posmā, piemēram, kļūdas, kas saistītas ar šādiem aspektiem.

Anketas plāns (iepriekšēju testu vai laboratorijas metožu rezultāti; aptaujas stratēģijas)

Pārskatu sniedzošās vienības/personas (respondentu reakcija)

Respondenta informācijas sistēma un administratīvo dokumentu izmantošana (administratīvās sistēmas un apsekojuma sistēmas atbilstība, piemēram, pārskata periods, individuālu datu pieejamība)

Datu vākšanas metodes

2.2.3.   Apstrādes kļūdas

Datu labošanas procesa apraksts

Izmantotā apstrādes sistēma un rīki

Kļūdas, kas saistītas ar kodiem, labošanu, svariem un tabulu sagatavošanu utt.

Kvalitātes pārbaudes makro/mikro līmenī

Labojumu un nesekmīgu rediģējumu sadalījums “trūkstošās vērtībās”, “kļūdās” un “anomālijās”

2.2.4.   Kļūdas atbilžu nesniegšanas dēļ

To pasākumu apraksts, kas veikti attiecībā uz atkārtotu sazināšanos

Rādītājs, kurā atspoguļota atbilžu sniegšana par vienību un pozīciju

Novērtējums par atbilžu nesniegšanu par vienību un pozīciju

Detalizēts ziņojums par aprēķina procedūrām, ieskaitot aprēķina un/vai jaunu svaru noteikšanas metodes

Atbilžu nesniegšanas analīzes metodiskas piezīmes un rezultāti vai citas atbilžu nesniegšanas seku novērtēšanas metodes

3.   SAVLAICĪGUMS UN PUNKTUALITĀTE

Datu tabulas ar pārskatu, kad sācies un noslēdzies katrs projekta posms, piemēram, datu vākšana, atgādinājumi un turpmākās darbības, datu pārbaude un labošana, turpmāka validēšana un aprēķināšana, apsekojums par atbilžu nesniegšanu (vajadzības gadījumā), vērtējumi, kā arī datu nosūtīšana Eurostat un valsts rezultātu izplatīšana.

4.   PIEEJAMĪBA UN SKAIDRĪBA

Datu pieejamības nosacījumi

Rezultātu izplatīšanas shēma

Visu ar sniegto statistiku saistīto metodikas dokumentu kopija

5.   SALĪDZINĀMĪBA

Vajadzības gadījumā dalībvalstis izsaka piezīmes par šādiem jautājumiem.

Atšķirības no Eiropas anketas un definīcijām

Vai apsekojums bija saistīts ar citu valsts apsekojumu

Ciktāl apsekojums tika īstenots, izmantojot datus, kas ir pieejami, pateicoties reģistriem

Apraksts par to, kā izpildītas šīs regulas prasības, lai varētu novērtēt datu salīdzināmību

6.   SASKAŅOTĪBA

Tādas statistikas salīdzinājums, kas par to pašu parādību vai rādītāju sagatavota pēc citiem apsekojumiem vai avotiem

Apraksts par to, kā izpildītas šīs regulas prasības, lai varētu novērtēt datu ģeogrāfisko salīdzināmību

7.   IZMAKSAS UN SLODZE

Analīze attiecībā uz slodzi un guvumu valsts mērogā, piemēram, ņemot vērā šādus elementus.

Vidējais laiks, kas vajadzīgs, lai atbildētu uz anketu

Sarežģīti apsekojuma jautājumi un moduļi

Problēmas ar mācību pasākumu klasifikāciju un mācību pasākumu definēšanu, jautājumi par klasifikācijām

Kuri mainīgie lielumi bija visnoderīgākie/vismazāk noderīgie, vācot datus par pieaugušo piedalīšanos mācībās

Novērtētais vai faktiskais datu lietotāju apmierinātības līmenis valsts mērogā

Respondentu slogs

Pasākumi, kas veikti sloga mazināšanai


Augša