EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32010R0479

Uredba Komisije (EU) št. 479/2010 z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

UL L 135, 2.6.2010, str. 26–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 039 str. 275 - 284

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 11/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/479/oj

2.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 135/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 479/2010

z dne 1. junija 2010

o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 192(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa izmenjavo vseh informacij, ki so potrebne za uporabo navedene uredbe, med državami članicami in Komisijo. Uredba Komisije (ES) št. 562/2005 (2) določa pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 (3) glede medsebojnega obveščanja med državami članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

(2)

Ker je bila Uredba (ES) št. 562/2005 že spremenjena, potrebne pa so še nadaljnje spremembe, zlasti posodobitev sklicevanj na druge uredbe, je zaradi jasnosti primerno Uredbo (ES) št. 562/2005 razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo.

(3)

Izvozna nadomestila in pomoč za posneto mleko, predelano v kazein, je mogoče določiti samo na podlagi informacij o spremembah cen na notranjem trgu in v mednarodni trgovini.

(4)

Treba je omogočiti primerjavo ponujenih cen za proizvode, zlasti za izračun nadomestil in zneskov pomoči. Treba je tudi izboljšati zanesljivost navedenih ponujenih cen s ponderiranjem podatkov.

(5)

Tedensko obveščanje Komisije o cenah bi moralo biti omejeno na tiste proizvode, za katere so ti podatki potrebni za natančno spremljanje trga mleka in mlečnih izdelkov, da se nacionalnim organom olajša in zmanjša upravno breme. Za druge proizvode bi moralo biti določeno mesečno obveščanje, obveščanje za proizvode, za katere ti podatki niso bistveni, pa bi bilo treba opustiti.

(6)

Uradna obvestila o cenah proizvodov, ki jih v posamezni državi članici proizvajajo manj kot trije proizvajalci, bi morala biti označena kot zaupna, uporablja pa jih lahko le Komisija, tako da se jih drugje ne sme razkriti.

(7)

Podatki o uvozu proizvodov, za katere se zahteva uvozno dovoljenje, so bistvenega pomena za boljši nadzor trga mleka in mlečnih izdelkov. V skladu s členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (4) se od 1. julija 2008 uvozna dovoljenja zahtevajo samo za preferencialni uvoz.

(8)

Člen 11(1)(b) in (c) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), določa obveščanje Komisije o količinah, zajetih v izdanih uvoznih dovoljenjih, in količinah, ki so zajete v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih na podlagi uvoznih tarifnih kvot. Te horizontalne določbe se nanašajo na iste podatke, kot so zajeti v členu 7(1) in (6) Uredbe (ES) št. 562/2005. V novo uredbo se zato obveznost obveščanja o navedenih podatkih ne sme vključiti.

(9)

Člen 1(2)(a)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6) določa primere in proizvode, za katere je treba predložiti uvozna dovoljenja. Del K Priloge II k navedeni uredbi določa seznam mlečnih izdelkov, ki so uvoženi pod preferencialnimi pogoji, ki niso tarifne kvote, in za katere je treba predložiti uvozna dovoljenja. Za te proizvode je treba Komisiji poslati uradna obvestila.

(10)

Poglavje III naslova 2 Uredbe (ES) št. 2535/2001 določa, da se nekatere uvozne kvote določa s pomočjo potrdil „inward-monitoring arrangement“ IMA 1, ki jih izdajajo organi tretjih držav. Države članice obvestijo Komisijo o količini izdelkov, za katere so uvozna dovoljenja izdana na podlagi potrdil IMA 1. Izkušnje so pokazale, da takšno obveščanje ne zadostuje vedno za podroben nadzor takšnega uvoza na vsaki stopnji. Treba je določiti obveščanje o dodatnih informacijah.

(11)

Za natančen in podroben nadzor trgovinskih tokov za oceno učinkov nadomestil so potrebne informacije o izvozu izdelkov, za katere so določena nadomestila, zlasti o količinah, dodeljenih na podlagi razpisov.

(12)

Izvajanje Sporazuma o kmetijstvu, ki je bil sklenjen na urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj (v nadaljevanju: Sporazum o kmetijstvu) in odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES (7), zahteva, da se predložijo dodatne in podrobnejše informacije o uvozu in izvozu, zlasti v zvezi z zahtevki za dovoljenja in načini uporabe dovoljenj z namenom, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz Sporazuma o kmetijstvu. Za zagotavljanje popolnega izvajanja obveznosti iz tega sporazuma so potrebne tekoče informacije o izvoznih trendih.

(13)

Uredba Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (8) določa posebna pravila za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Kanado, Združene države Amerike in Dominikansko republiko. Treba je določiti obveščanje o ustreznih informacijah.

(14)

Uredba (ES) št. 1187/2009 uvaja posebne načine za odobritev nadomestil za sestavine s poreklom iz EU v topljenem siru, izdelanem po postopku aktivnega oplemenitenja. Treba je določiti obveščanje o ustreznih informacijah.

(15)

Večletne izkušnje, pridobljene z obdelavo informacij, ki jih je prejela Komisija, kažejo, da bi se nekatera uradna obvestila lahko zbirala manj pogosto, ne da bi se pri tem izgubile kakšne bistvene informacije.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

UKREPI, VEZANI NA POMOČ ZA POSNETO MLEKO IN POSNETO MLEKO V PRAHU

Člen 1

1.   V primeru pomoči, dodeljene v skladu s členom 99(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki se uporablja v krmi, države članice najpozneje 20. dne v mesecu obvestijo Komisijo o naslednjih informacijah za prejšnji mesec:

(a)

količini posnetega mleka, ki se uporablja za izdelavo krmnih mešanic, zajeti v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu;

(b)

količini denaturiranega posnetega mleka v prahu, zajeti v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu;

(c)

količini posnetega mleka v prahu, ki se uporablja za izdelavo krmnih mešanic, zajeti v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu.

2.   V primeru pomoči, dodeljene v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007 za posneto mleko, predelano v kazein in kazeinate, države članice najpozneje 20. dne v mesecu obvestijo Komisijo o količinah posnetega mleka, zajetih v zahtevkih za pomoč, vloženih v prejšnjem mesecu. Te količine so razčlenjene glede na kakovost izdelanega kazeina ali kazeinatov.

POGLAVJE II

CENE

Člen 2

1.   Države članice Komisijo najpozneje vsako sredo do 12. ure (po bruseljskem času) v zvezi s cenami franko tovarna, ki so bile v prejšnjem tednu zabeležene za proizvode iz Priloge I.A, obvestijo o:

(a)

cenah za vsak proizvod iz točk 1 do 6 posebej, kadar nacionalna proizvodnja predstavlja 1 % ali več proizvodnje EU;

(b)

cenah za sire, ki predstavljajo 4 % ali več celotne nacionalne proizvodnje sira.

Za namene točke (a) prvega pododstavka se upoštevata nacionalna proizvodnja masla iz točk 4 in 5 Priloge I.A ter proizvodnja tega masla v EU kot vsota proizvodnje obeh proizvodov iz navedenih točk.

2.   Države članice Komisijo najpozneje do 10. dne v mesecu v zvezi s cenami franko tovarna, ki so bile v prejšnjem mesecu zabeležene za proizvode iz Priloge I.B, obvestijo o:

(a)

cenah za vsak proizvod razen sirov posebej, kadar nacionalna proizvodnja predstavlja 2 % ali več proizvodnje EU;

(b)

cenah za sire, razen tistih iz odstavka 1(b), ki predstavljajo 8 % ali več celotne nacionalne proizvodnje sira, po vrsti sira.

3.   Države članice čim prej in najpozneje do konca meseca obvestijo Komisijo o:

(a)

cenah za surovo mleko pri pravi vsebnosti maščob in beljakovin, plačanih proizvajalcem mleka na njihovem ozemlju za dobave v prejšnjem mesecu;

(b)

ocenjenih cenah za dobave v tekočem mesecu, če so na voljo.

4.   Za namene tega člena je „cena franko tovarna“ cena, po kateri je proizvod kupljen od podjetja, brez davkov (DDV) in drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.). Cena se nanaša na prodajo, ki je bila fakturirana v referenčnem obdobju.

Člen 3

1.   Cene iz obvestil v skladu s členom 2 so izražene v ponderiranem povprečju v nacionalni valuti na 100 kg.

2.   Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo reprezentativnost, točnost in popolnost podatkov iz obvestil o cenah. V ta namen države članice do 15. avgusta 2010 Komisiji predložijo poročilo na podlagi vzorca iz Priloge II. Kadar je treba katerega izmed elementov prejšnjega poročila posodobiti, se predloži novo poročilo.

3.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da jim zadevni gospodarski subjekti posredujejo zahtevane informacije v ustreznih rokih.

4.   Države članice pred 15. avgustom 2010 z uporabo vzorcev iz prilog I.A in I.B Komisiji pošljejo naslednje podatke:

(a)

kadar se cene, o katerih se obvešča, nanašajo na proizvod, ki ga proizvajajo manj kot trije proizvajalci v državi članici, je treba v stolpec „opombe“ v prilogah I.A in I.B vpisati besedo „zaupno“. Taki podatki se bodo šteli za zaupne in bodo uporabljeni samo za zbirne namene;

(b)

za sire reprezentativno enoto pakiranja, za katero se obvešča o ceni;

(c)

kadar se cena nanaša na drugačno enoto pakiranja proizvoda, kot je navedena v stolpcu „reprezentativna enota pakiranja“ se za proizvode razen sirov v stolpec „opombe“ v prilogah I.A in I.B vpiše dejanska enota pakiranja za proizvod, za katerega se obvešča o ceni.

Države članice Komisijo obvestijo, vedno ko je treba posodobiti katerega izmed elementov iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka.

POGLAVJE III

TRGOVINA

ODDELEK 1

Uvozi

Člen 4

Države članice Komisijo najpozneje 10. dne v mesecu za prejšnji mesec obvestijo o količinah mleka in mlečnih izdelkov iz dela K dela I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008, ki so bile uvožene pod preferencialnimi pogoji, ki niso tarifne kvote, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja, razvrščeno po oznakah KN in po oznaki države porekla.

Obvestila vključujejo obvestila o ničnih zahtevkih.

Člen 5

Najpozneje 31. marca za prejšnje leto države članice Komisijo obvestijo o naslednjih podatkih, razvrščenih po oznakah KN, v zvezi z uvoznimi dovoljenji, ki se izdajo ob predložitvi potrdila IMA 1, v skladu z naslovom 2 poglavja III oddelka 1 Uredbe (ES) št. 2535/2001 in z navedbo številk potrdila IMA 1:

(a)

količini izdelkov, ki jih potrdilo zajema, in datumu izdaje uvoznih dovoljenj;

(b)

količini izdelkov, za katere se je sprostila varščina.

Obvestila vključujejo obvestila o ničnih zahtevkih.

ODDELEK 2

Izvoz

Člen 6

1.   Države članice Komisijo vsak delovni dan do 18. ure obvestijo o naslednjih podatkih:

(a)

količinah, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah namembnega kraja, zajetih v zahtevkih, vloženih tisti dan za dovoljenja:

(i)

iz člena 1(2)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 376/2008, razen tistih iz členov 15 in 29 Uredbe (ES) št. 1187/2009;

(ii)

iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1187/2009;

(b)

po potrebi o tem, da ta dan ni bilo vloženih nobenih zahtevkov, razen v primerih, ko za katerega od proizvodov iz dela 9 Priloge I k Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (9) stopnja nadomestila ni določena, oziroma je določena stopnja nadomestila nič;

(c)

količinah, razvrščenih po uporabi in oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah namembnega kraja, zajetih v zahtevkih, vloženih tisti dan za začasna dovoljenja iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1187/2009, z navedbo:

(i)

zadnjega dne za predložitev ponudb, skupaj s kopijo dokumenta, ki potrjuje javni razpis za zahtevane količine;

(ii)

količine proizvodov, zajetih v razpisu;

(d)

količinah, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah namembnega kraja, za katere so bila tisti dan nepreklicno izdana ali preklicana začasna dovoljenja iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1187/2009, datumu začasnega dovoljenja in količini, ki jo dovoljenje zajema;

(e)

po potrebi o revidirani količini izdelkov, zajetih v razpisu iz točke (c) tega odstavka;

(f)

količinah, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajetih v dovoljenjih z nadomestili, ki so bila izdana na podlagi člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1187/2009.

2.   Za obvestilo iz odstavka 1(c)(i), ko je na isti razpis prijavljenih več vlog, zadošča eno obvestilo za vsako državo članico.

Člen 7

1.   Države članice Komisijo pred 16. dnem v mesecu za prejšnji mesec obvestijo o naslednjih informacijah:

(a)

količinah, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajetih v zahtevkih za dovoljenja, ki so bila preklicana na podlagi drugega pododstavka člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1187/2009;

(b)

neuporabljenih količinah iz dovoljenj, ki so prejšnji mesec potekla in bila vrnjena ter so bila izdana od 1. julija tekočega leta GATT, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke;

(c)

količinah, razvrščenih po oznakah KN in po oznaki države porekla, za katere člen 28(2) Pogodbe ne velja in so uvožene za uporabo v proizvodnji izdelkov, zajetih v oznaki KN 0406 30, skladno s členom 12(5)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (10), in za katere je bilo izdano pooblastilo iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1187/2009;

(d)

količinah, razvrščenih po oznakah KN, za katere so bila izdana dovoljenja in v zvezi s katerimi ni bilo zahteve za nadomestilo, na podlagi člena 18 Uredbe (ES) št. 1187/2009.

2.   Države članice Komisijo pred 31. decembrom obvestijo o količinah, razvrščenih po oznakah KN, za katere so bila izdana dovoljenja za naslednje kvotno leto na podlagi člena 25 Uredbe (ES) št. 1187/2009.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 8

1.   Države članice pošljejo uradna obvestila iz te uredbe po elektronski poti, pri čemer uporabljajo metode, ki jim jih da na voljo Komisija.

2.   Oblika in vsebina obvestil se določita na podlagi vzorcev ali metod, ki jih pristojnim organom da na voljo Komisija. Ti vzorci in metode se prilagodijo in posodobijo po obvestitvi odbora iz člena 195(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali zadevnih pristojnih organov, kot je ustrezno.

Člen 9

Komisija državam članicam da na razpolago podatke, informacije in dokumente, ki jih predložijo.

Člen 10

Uredba (ES) št. 562/2005 se razveljavi.

Vendar Uredba (ES) št. 562/2005 še naprej velja za posredovanje podatkov, informacij in dokumentov, ki se nanašajo na obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razlaga kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 11

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 95, 14.4.2005, str. 11.

(3)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

(4)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29.

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(6)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(7)  UL L 336, 23.12.1994, str. 1.

(8)  UL L 318, 4.12.2009, str. 1.

(9)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1.

(10)  UL L 186, 17.7.2009, str. 1.


PRILOGA I.A

TEDENSKA URADNA OBVESTILA

Člen 2(1) Uredbe (EU) št. 479/2010

EVROPSKA KOMISIJA – GD AGRI.C.4 – ENOTA „PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA“

 

Država članica: …

 

Kontaktna oseba: …

 

Telefon: …

 

Telefaks: …

 

E-naslov: …


Proizvod

Oznaka KN

Reprezentativna enota pakiranja

Opombe

1.

Sirotka v prahu

0404 10 02

25 kg

 

2.

Posneto mleko v prahu, ki izpolnjuje zahteve glede kakovosti za intervencijo

0402 10 19

25 kg

 

3.

Polnomastno mleko v prahu

0402 21 19

25 kg

 

4.

Maslo – nesoljeno

0405 10 19

25 kg

 

5.

Maslo – nesoljeno

0405 10 11

250 g

 

6.

Masleno olje

0405 90 10

200 kg

 

7.

Cheddar, vsebnost maščobe v suhi snovi 45 do 50 %

0406 90 21

 (1)

 

8.

Gauda, vsebnost maščobe v suhi snovi 45 do 50 %

0406 90 78

 (1)

 

9.

Edamec, vsebnost maščobe v suhi snovi 40 do 45 %

0406 90 23

 (1)

 

10.

Ementalec, vsebnost maščobe v suhi snovi 45 do 50 %

0406 90 13

 (1)

 


(1)  Za sire se obvestilo nanaša na najbolj reprezentativno enoto pakiranja.


PRILOGA I.B

MESEČNA OBVESTILA

Člen 2(2) Uredbe (EU) št. 479/2010

EVROPSKA KOMISIJA – GD AGRI.C.4 – ENOTA „PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA“

Država članica: …

Kontaktna oseba: …

Telefon: …

Telefaks: …

E-naslov: …


Proizvod

Oznaka KN

Reprezentativna enota pakiranja

Opombe

1.

Posneto mleko v prahu za živalsko krmo

0402 10 19 ANIM

20 t

 

2.

Kazein

3501 10

25 kg (vreče)

 

3.

Siri:

 

 

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 


(1)  Za sire se obvestilo nanaša na najbolj reprezentativno enoto pakiranja.


PRILOGA II

Elementi za v poročilo o cenah surovega mleka in mlečnih izdelkov, ki se v skladu s členom 3 predloži Komisiji  (1)

1.

Organizacija in struktura trga:

splošen pregled strukture trga za zadevni proizvod

2.

Opredelitev proizvoda:

sestava izdelka (vsebnost maščobe, vsebnost suhe snovi, vsebnost vode v nemastni snovi), razred kakovosti, starost ali stopnja zorenja, pogoji glede predstavitve in embalaže (npr. v razsutem stanju, v 25-kilogramskih vrečah), druge značilnosti

3.

Kraj in postopek evidentiranja:

(a)

organ, odgovoren za statistiko o cenah (naslov, telefaks, e-naslov)

(b)

število točk evidentiranja in geografsko območje ali regija, na katero se cene nanašajo

(c)

metoda raziskave (npr. direkten nadzor pri prvih kupcih). Če cene določa odbor za trženje, je treba navesti, ali so ocenjene na podlagi mnenja ali dejstev. Če je uporabljen sekundarni material, je treba navesti vire (npr. uporaba tržnih poročil)

(d)

statistična obdelava cen, vključno s faktorji pretvorbe, ki so uporabljeni za pretvorbo mase proizvodov v reprezentativno maso iz Priloge I

4.

Proizvodnja:

letna (ocenjena) proizvodnja v državi članici

5.

Reprezentativnost:

delež evidentirane količine (npr. v % letne proizvodnje)

6.

Drugi pomembni vidiki


(1)  Poročilo se pošlje na naslednji naslov: Evropska Komisija – GD AGRI.C.4 – proizvodi živalskega izvora.


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 562/2005

Ta uredba

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 1

Člen 6(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 6(2)

Člena 2(3), 3(1)

Člen 6(3)

Člen 3(2)

Člen 6(4)

Člen 3(3)

Člen 6(5)

Člen 2(4)

Člen 3(4)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 7(4)

Člen 4

Člen 7(5)

Člen 4

Člen 7(6)

Člen 8

Člen 5

Člen 9(1)

Člen 6(1)

Člen 9(2)

Člen 6(2)

Člen 9(3)

Člen 10

Člen 11(a)

Člen 7(1)(a)

Člen 11(b)

Člen 7(1)(b)

Člen 11(c)

Člen 11(d)

Člen 7(1)(c)

Člen 11(e)

Člen 7(1)(d)

Člen 11(e)

Člen 7(2)

Člen 12

Člen 13

Člen 14

Člen 8

Člen 15

Člen 9

Člen 16

Člen 10

Člen 17

Člen 11

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Prilogi I.A in I.B

Priloga VII

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga X

Priloga XI

Priloga XII

Priloga II

Priloga XIII

Priloga III


Na vrh