EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32010R0347

Uredba Komisije (EU) št 347/2010 z dne 21. aprila 2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 245/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk (Besedilo velja za EGP)

UL L 104, 24.4.2010, str. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/08/2021; implicitno zavrnjeno 32019R2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/347/oj

24.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št 347/2010

z dne 21. aprila 2010

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 245/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom za okoljsko primerno zasnovo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po sprejemu Uredbe Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (2) se je zdelo, da bi bilo treba nekatere določbe navedene uredbe spremeniti, da bi se izognili neželenim učinkom na razpoložljivost in zmogljivost izdelkov, na katere se nanaša navedena uredba.

(2)

Poleg tega je glede zahtev za navajanje podatkov o izdelkih treba izboljšati usklajenost med, na eni strani, Uredbo (ES) št. 245/2009 in, na drugi strani, Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu (3).

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 245/2009

Priloge I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 245/2009 se spremenijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 13. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 76, 24.3.2009, str. 17.

(3)  UL L 76, 24.3.2009, str. 3.


PRILOGA

Spremembe v prilogah I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 245/2009

Priloge I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 245/2009 se spremenijo:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

(b)

uvodni stavek v točki 1 se nadomesti z naslednjim:

„Naslednje sijalke so izvzete iz določb Priloge III, če je v tehnični dokumentaciji, namenjeni za ocenjevanje skladnosti v skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES, navedeno, kateri od spodaj navedenih tehničnih parametrov so podlaga za njihovo izvzetje:“;

(c)

točki 1(c) in 1(d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

visokointenzivnostne sijalke za mešano svetlobo z:

najmanj 6 % celotnega sevanja v območju 250-780 nm med 250 in 400 nm ter

najmanj 11 % celotnega sevanja v območju 250-780 nm med 630 in 780 nm ter

najmanj 5 % celotnega sevanja v območju 250-780 nm med 640 in 700 nm,

(d)

visokointenzivnostne sijalke za mešano svetlobo z:

vrhom sevanja v območju 315-400 nm (UVA) ali 280–315 nm (UVB);“;

(d)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Naslednji izdelki so izvzeti iz določb Priloge III, če se pri vseh oblikah navajanja podatkov o izdelku navede, da ti izdelki niso namenjeni za splošno razsvetljavo v smislu te uredbe ali da so namenjeni za načine uporabe, navedene v točkah (b) do (e):

(a)

izdelki, namenjeni za drugačno uporabo, kot je splošna razsvetljava, ter izdelki, vgrajeni v izdelke, ki nimajo funkcije splošne razsvetljave;

(b)

sijalke, za katere veljajo zahteve Direktive 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Direktive 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2);

(c)

svetilke za zasilno razsvetljavo in svetilke na znakih v sili v smislu Direktive Sveta 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(d)

predstikalne naprave, namenjene za uporabo v svetilkah, opredeljenih v odstavku (c), in zasnovane za delovanje sijalk v zasilnih razmerah;

(e)

svetilke, zajete v zahtevah Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/9/ES, Direktive 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), Direktive Sveta 93/42/EGS (5) in Direktive Sveta 88/378/EGS (6), ter svetilke, vgrajene v opremo, ki je zajeta v teh zahtevah.

Predvideni namen se za vsak izdelek navede v podatkih o izdelku, medtem ko se v tehnični dokumentaciji, namenjeni za ocenjevanje skladnosti v skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES, navedejo tehnični parametri, ki pomenijo, da je zasnova izdelka specifična za navedeni predvideni namen.

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

prvi stavek se črta,

(b)

točki 1(c) se doda naslednji stavek:

„za namene tabele 6 v Prilogi III se LSF meri v visokofrekvenčnem načinu delovanja, s preklopnim ciklusom 11h/1h.“

(c)

odstavku 3 se doda naslednja točka (o):

„(o)

‚sijalka za mešano svetlobo‘ pomeni sijalko, ki vsebuje živosrebrno sijalko in žarilno nitko sijalke na žarilno nitko, povezani zaporedno znotraj istega balona.“

3.

Priloga III se spremeni:

(a)

Pred tabelo 1 se doda naslednji odstavek:

„Spiralno oblikovane fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, katerih premer znaša 16 mm ali več (T5), morajo ustrezati zahtevam iz tabele 5 za okrogle sijalke T9.“

(b)

Tabela 2 se nadomesti z naslednjo:

Tabela 2

Najnižji predvideni svetlobni izkoristki za fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z elektromagnetsko in elektronsko predkrmilno napravo

Majhna, enojna vzporedna cev, vznožek G23 (2 kontakta) ali 2G7 (4 kontakti)

Image Image

Dvojni vzporedni cevi, vznožek G24d (2 kontakta) ali G24q (4 kontakti)

Image Image

Trojne vzporedne cevi, vznožek GX24d (2 kontakta) ali GX24q (4 kontakti)

Image Image

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

4 noge v isti ravnini, vznožek 2G10

(4 kontakti)

Image

Dolga, enojna vzporedna cev, vznožek 2G11

(4 kontakti)

Image Image

 

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81“

(c)

Tabela 3 se nadomesti z naslednjo:

„Tabela 3

Najnižji predvideni svetlobni izkoristki za fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z elektronsko predkrmilno napravo

Trojne vzporedne cevi, vznožek GX24q

(4 kontakti)

Image

Štiri vzporedne cevi, vznožek GX24q

(4 kontakti)

Image

Dolga, enojna vzporedna cev, vznožek 2G11

(4 kontakti)

Image Image

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

Nazivna moč

(W)

Predvideni svetlobni izkoristek (lm/W), začetna vrednost 100 h

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74“

 

(d)

Tabela 6 se nadomesti z naslednjo:

Tabela 6

Odbitki odstotkov za najnižje predvidene svetlobne izkoristke za fluorescenčne sijalke z visoko barvno temperaturo in/ali visokim barvnim odražanjem in/ali drugim ovojem in/ali dolgo življenjsko dobo

Parameter sijalke

Dovoljeni odbitki svetlobnih izkoristkov pri 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Drugi ovoj sijalke

–10 %

Preživetveni faktor sijalk ≥ 0,50 po 40 000 urah delovanja

–5 %“

(e)

V Prilogi III.1.1.B se stavek

„Popravki, opredeljeni za prvo fazo (tabela 6), veljajo še naprej.“

nadomesti z

„Popravki (tabela 6) in posebne zahteve za spiralno oblikovane fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, opredeljene za prvo fazo, veljajo še naprej.“

(f)

Naslov tabele 7 se nadomesti z naslednjim:

(g)

Naslov tabele 8 se nadomesti z naslednjim:

(h)

Drugi odstavek Priloge III.1.1.C se nadomesti z naslednjim:

„Fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav morajo biti zmožne delovati s predstikalnimi napravami vsaj razreda A2 energijske učinkovitosti ali učinkovitejšimi predstikalnimi napravami iz točke 2.2 Priloge III. Poleg tega lahko delujejo tudi s predstikalnimi napravami manj učinkovitih razredov od A2.“

(i)

Tabela 11 se nadomesti z naslednjo:

Tabela 11

Faktor pojemanja svetlobnega toka za fluorescenčne sijalke z enim ali dvema vznožkoma (druga faza)

Faktor pojemanja svetlobnega toka

Ure delovanja

Vrste sijalk

2 000

4 000

8 000

16 000

Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, ki delujejo z nizkofrekvenčnimi predstikalnimi napravami

0,95

0,92

0,90

Fluorescenčne sijalke T8 z dvema vznožkoma, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami s toplim zagonom

0,96

0,92

0,91

0,90

Druge fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami s toplim zagonom

0,95

0,92

0,90

0,90

Okrogle fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z nizkofrekvenčnimi predstikalnimi napravami, fluorescenčne sijalke T8 oblike črke U z dvema vznožkoma in spiralno oblikovane fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, katerih premer znaša 16 mm ali več (T5)

0,80

0,74

0,72 pri 5 000 urah delovanja

Okrogle fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami

0,85

0,83

0,80

0,75 pri 12 000 urah delovanja

Druge fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z nizkofrekvenčnimi predstikalnimi napravami

0,85

0,78

0,75

Druge fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami s toplim zagonom

0,90

0,84

0,81

0,78“

(j)

Za tabelo 11 se doda naslednji uvodni stavek in tabela 11a:

„Pri vrednostih iz tabele 11 se uporabljajo naslednji kumulativni odbitki:

Tabela 11a

Odbitki odstotkov za zahteve glede ohranjanja svetlobnega toka fluorescenčnih sijalk

Parameter sijalke

Odbitek od zahteve glede ohranjanja svetlobnega toka sijalk

Sijalke z 95 ≥ Ra > 90

Pri urah delovanja ≤ 8 000 h : – 5 %

Pri urah delovanja > 8 000 h: – 10 %

Sijalke z Ra > 95

Pri urah delovanja ≤ 4 000 h: – 10 %

Pri urah delovanja > 4 000 h: – 15 %

Sijalke z barvno temperaturo ≥ 5 000 K

–10 %“

(k)

Tabela 12 se nadomesti z naslednjo:

Tabela 12

Preživetveni faktor fluorescenčnih sijalk z enim ali dvema vznožkoma (druga faza)

Preživetveni faktor sijalk

Ure delovanja

Vrste sijalk

2 000

4 000

8 000

16 000

Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, ki delujejo z nizkofrekvenčnimi predstikalnimi napravami

0,99

0,97

0,90

Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami s toplim zagonom

0,99

0,97

0,92

0,90

Okrogle fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z nizkofrekvenčnimi predstikalnimi napravami, fluorescenčne sijalke T8 oblike črke U z dvema vznožkoma in spiralno oblikovane fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma, katerih premer znaša 16 mm ali več (T5)

0,98

0,77

0,50 pri 5 000 urah delovanja

Okrogle fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami

0,99

0,97

0,85

0,50 pri 12 000 urah delovanja

Druge fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z nizkofrekvenčnimi predstikalnimi napravami

0,98

0,90

0,50

Druge fluorescenčne sijalke z enim vznožkom, ki delujejo z visokofrekvenčnimi predstikalnimi napravami s toplim zagonom

0,99

0,98

0,88

—“

(l)

Tabela 13 se nadomesti z naslednjo:

Tabela 13

Faktorji pojemanja svetlobnega toka in preživetveni faktorji za visokotlačne natrijeve sijalke (druga faza)

Kategorija visokotlačnih natrijevih sijalk in število ur delovanja za merjenje

Faktor pojemanja svetlobnega toka

Preživetveni faktor sijalk

P ≤ 75 W

LLMF in LSF merjena pri 12 000 urah delovanja

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

vse sijalke za naknadno opremljanje, namenjene za delovanje s predstikalno napravo za visokotlačne živosrebrne sijalke

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

LLMF in LSF merjena pri 16 000 urah delovanja

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

vse sijalke za naknadno opremljanje, namenjene za delovanje s predstikalno napravo za visokotlačne živosrebrne sijalke

> 0,75

> 0,55

Zahteve iz tabele 13 za sijalke za naknadno opremljanje, namenjene za delovanje s predstikalno napravo za visokotlačne živosrebrne sijalke, se uporabljajo največ šest let po začetku veljavnosti te uredbe“

(m)

Priloga III.1.3(i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

temperatura okolja znotraj svetilke, pri kateri naj bi sijalka oddajala svoj največji svetlobni tok. Če je ta temperatura 0 °C ali nižja ali če je 50 °C ali višja, je treba navesti, da sijalka ni primerna za uporabo v notranjih prostorih pri standardni sobni temperaturi.“

(n)

Točki 1.3 Priloge III se doda naslednja točka (j):

„(j)

za fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav: indeksi energijske učinkovitosti predstikalnih naprav iz tabele 17, s katerimi lahko sijalke delujejo.“

(o)

Tabela 17 se nadomesti z naslednjo:

Tabela 17

Indeks energijske učinkovitosti predstikalnih naprav brez možnosti zatemnjevanja za fluorescenčne sijalke

PODATKI O SIJALKI

UČINKOVITOST PREDSTIKALNE NAPRAVE (Psvetilka / Pvhod)

Brez zatemnjevanja

Vrste sijalk

Nazivna moč

KODA ILCOS

Predvidena/tipična moč (W)

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %“

 

 

4.

Po prvem odstavku Priloge IV se vstavi naslednji odstavek:

„Organi držav članic uporabijo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode, skupaj z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.“


(1)  UL L 100, 19.4.1994, str. 1.

(2)  UL L 23, 28.1.2000, str. 57.

(3)  UL L 374, 27.12.2006, str. 10.

(4)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.

(5)  UL L 169, 12.7.1993, str. 1.

(6)  UL L 187, 16.7.1988, str. 1.“


Na vrh