EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010R0255

Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2010 ( 2010. gada 25. marts ), ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 80, 26.3.2010., 10./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 018 Lpp. 282 - 288

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 11/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/255/oj

26.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 255/2010

(2010. gada 25. marts),

ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula) (1) un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijai ir jānosaka pasākumi attiecībā uz gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību (turpmāk “ATFM”), lai optimizētu gaisa telpas izmantošanas pieejamās iespējas un uzlabotu ATFM procesus.

(2)

Saskaņā ar 2004. gada 10. marta Regulas (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (2), 8. panta 1. punktu Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eirokontrole) ir pilnvarota izstrādāt ATFM īstenošanas noteikumus. Šīs regulas pamatā ir ziņojums, kas pilnvarojuma izpildes rezultātā izstrādāts 2007. gada 7. decembrī.

(3)

Saskaņota īpašu noteikumu un procedūru piemērošana Eiropas vienotajā gaisa telpā ir priekšnosacījums, lai, efektīvi pārvaldot un ekspluatējot ATFM funkciju, izdotos optimāli izmantot pieejamo gaisa satiksmes vadības kapacitāti.

(4)

Šī regula nebūtu jāpiemēro militārām operācijām un mācībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 549/2004 1. panta 2. punktā. Tomēr ATFM pasākumi jāpiemēro militārajiem gaisa kuģiem, kurus ekspluatē saskaņā ar vispārējās gaisa satiksmes noteikumiem, kad tos ekspluatē vai paredz ekspluatēt gaisa telpā vai lidostās, kur piemēro ATFM pasākumus.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 13. pantu ATFM pasākumu definēšanā un izpildē būtu jāaizsargā būtiskākās dalībvalstu drošības un aizsardzības politikas intereses.

(6)

ATFM pasākumu plānošanai, koordinēšanai un izpildei Eirokontrole ir izveidojusi vienotu ATFM centrālo vienību, ņemot vērā rekomendācijas, kas iestrādātas Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO). Būtu jāizvirza prasība dalībvalstīm pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ATFM centrālā vienība optimizē ATFM pasākumu vispārējo ietekmi uz Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīklu (turpmāk “EATMN”).

(7)

ATFM pasākumu pamatā būtu jābūt ICAO noteiktajiem principiem, un visām ATFM sistēmā iesaistītajām pusēm būtu jāievēro noteikumi, kas garantē drošu un maksimālu gaisa satiksmes vadības kapacitātes izmantojumu.

(8)

ATFM pasākumiem būtu jāņem vērā maršutu un gaisa telpas pieejamība, jo īpaši piemērojot gaisa telpas elastīgu izmantošanu visām gaisa telpas pārvaldībā iesaistītajām pusēm, tostarp gaisa telpas pārvaldības struktūrvienībām, kas paredzētas ar Komisijas 2005. gada 23. decembra Regulu (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (3).

(9)

Rīcībā esošās EATMN tīkla, tostarp lidostu, kapacitātes optimizēšanas nolūkā būtu jānosaka procedūras, lai sekmīgāk izdotos koordinēt lidostu laika nišas un lidojumu plānus.

(10)

Ir pienācīgi sniegt dalībvalstīm un ATFM procesos iesaistītajām pusēm pietiekamu laiku, lai tās nodrošinātu atbilstību gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības prasībām.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas prasības gaisa satiksmes plūsmas pārvaldībai (turpmāk “ATFM”), lai optimizētu Eiropas gaisa satiksmes vadības tīkla (turpmāk “EATMN”) esošo kapacitāti un uzlabotu ATFM procedūras.

2.   Šo regulu piemēro Regulas (EK) Nr. 551/2004 1. panta 3. punktā minētajā gaisa telpā:

a)

visiem lidojumiem, kurus paredzēts veikt vai kuri tiek veikti kā vispārējās gaisa satiksmes lidojumi, pilnībā vai daļēji piemērojot instrumentālo lidojumu noteikumus (turpmāk IFR);

b)

visos a) apakšpunktā minēto lidojumu un gaisa satiksmes pārvaldības posmos.

3.   Šo regulu piemēro šādām ATFM procedūrās iesaistītām pusēm vai pārstāvjiem, kas rīkojas to vārdā:

a)

gaisa kuģu operatoriem;

b)

gaisa satiksmes dienesta (turpmāk “ATS”) vienībām, tostarp ATS ziņošanas birojiem un lidlauka kontroles dienestiem;

c)

aeronavigācijas informācijas dienestiem;

d)

gaisa telpas pārvaldībā iesaistītajām vienībām;

e)

lidostu pārvaldības struktūrām;

f)

ATFM centrālajai vienībai;

g)

ATFM vietējām vienībām;

h)

koordinēto lidostu laika nišu koordinatoriem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 549/2004 2. pantā un Padomes Regulas (EEK) Nr. 95/93 (4) 2. pantā paredzētās definīcijas.

Piemēro arī šādas definīcijas:

1)

“gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības (ATFM) pasākums” ir pasākums, ko veic, lai pārvaldītu gaisa satiksmes plūsmu un kapacitāti;

2)

“operators” ir persona, organizācija vai uzņēmums, kas ir iesaistīts vai kas piedāvā iesaistīties gaisa kuģa ekspluatācijā;

3)

“instrumentālo lidojumu noteikumi (IFR)” ir instrumentālo lidojumu noteikumi atbilstoši definīcijai 1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk Čikāgas konvencija) 2. pielikumā;

4)

“gaisa satiksmes dienestu (ATS) ziņošanas birojs” ir ATS vienība, kas izveidota, lai saņemtu ar ATS saistītus ziņojumus un lidojumu plānus, kas iesniegti, pirms piešķirta pirmā gaisa satiksmes vadības atļauja;

5)

“gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības (ATFM) vietējā vienība” ir satiksmes plūsmas pārvaldības vienība, kas darbojas viena vai vairāku citu satiksmes plūsmas pārvaldības vienību vārdā kā saskarne starp ATFM centrālo vienību un ATS vienību vai šādu vienību grupu;

6)

“kritiska situācija” ir neparasta situācija vai krīze, kas izraisa lielu EATMN kapacitātes zudumu, lielā mērā izjauc EATMN kapacitātes un pieprasījuma līdzsvaru vai izraisa informācijas plūsmas pārtraukumu vienā vai vairākos EATMN segmentos;

7)

“gaisa satiksmes pārvaldības (ATFM) izlidošanas niša” ir aprēķināts pacelšanās laiks, kuru piešķir ATFM centrālā vienība, ar pielaidi, kuru regulē ATS vietējā vienība;

8)

“maršruta un satiksmes orientēšana” ir politika un procedūras, ar kurām saskaņā gaisa kuģi izmanto maršrutus;

9)

“daudzkārtējs lidojuma plāns” ir vairāki lidojuma plāni, kas sagatavoti par vienu un to pašu paredzēto lidojumu no vienas lidostas uz otru;

10)

“gaisa satiksmes dienestu (ATS) vienības sektora konfigurācija” ir pastāvīgi vai pagaidu kārtā ekspluatēta ATS vienības gaisa telpas sektora vai sektoru grupas apraksts četrās dimensijās;

11)

“manevrēšanas laiks lidostā” ir iepriekš noteikta laika vērtība no bremžu paliktņu noņemšanas brīža līdz pacelšanās brīdim, kura izteikta minūtēs un kura ir derīga normālu ekspluatācijas darbību laikā lidostā;

12)

“lidojuma atjaunināta atrašanās vieta” ir gaisa kuģa atrašanās vieta, kas atjaunināta ar novērošanas datiem, lidojuma plāna datiem un ziņojumiem par atrašanās vietu;

13)

“gaisa satiksmes vadības atļauja” ir atļauja gaisa kuģim turpināt lidojumu saskaņā ar gaisa satiksmes vadības vienības noteiktajiem nosacījumiem;

14)

“lidojuma plāna atlikšana” ir vienības, kura pilda ATFM funkcijas, sāktā procedūra, kas nodrošina izmaiņas operatora lidojuma plānā pirms lidojuma;

15)

“gaisa pārvadājums” ir viens lidojums vai vairāki lidojumi, ko veic, par maksu vai par nomas maksu pārvadājot pasažierus, kravu vai pastu;

16)

“ekspluatācijas datu reģistrs” ir ATFM sistēmas reģistrs, kas pārveidots par datu bāzi, lai ATFM dati būtu ātri sameklējami.

3. pants

Gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības satvars

1.   ATFM pasākumu plānošana, koordinēšana un izpilde, ko īsteno 1. panta 3. punktā minētās puses, atbilst pielikumā norādītajiem ICAO noteikumiem.

2.   ATFM reglamentē sekojošie principi:

a)

ATFM pasākumi:

i)

novērš pārmērīgu gaisa satiksmes pieprasījumu, kas pārsniedz sektoru un lidostu izziņoto gaisa satiksmes vadības (ATC) kapacitāti;

ii)

maksimāli izmanto EATMN kapacitāti, lai optimizētu EATMN efektivitāti un minimizētu operatoriem radītās neērtības;

iii)

optimizē EATMN kapacitāti, kas ir pieejama ATS vienību īstenoto kapacitātes sekmēšanas pasākumu izstrādes un īstenošanas rezultātā;

iv)

sniedz atbalstu kritisku situāciju pārvaldībā;

b)

ATFM vietējās vienības un ATFM centrālo vienību uzskata par ATFM funkcijas daļu.

3.   Piešķirot ATFM izlidošanas nišas, lidojumu prioritāti nosaka saskaņā ar to, kādā kārtībā ir paredzēta to ienākšana vietā, kur piemēro attiecīgo ATFM pasākumu, izņemot gadījumus, kad kādu īpašu apsvērumu dēļ ir jāpiemēro cits prioritātes noteikšanas noteikums, par kuru ir panākta formāla vienošanās un kas garantē priekšrocības EATMN tīklam.

Pirmo punktu var piemērot lidojumiem, kuriem nav pieņemams maršruta maiņas risinājums, lai izvairītos no pārslogotajām zonām vai šo pārslogojumu mazinātu, ņemot vērā pārslogoto zonu atrašanās vietu un apmēru.

4. pants

Dalībvalstu vispārējie pienākumi

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ATFM funkcija ir pieejama 1. panta 3. punktā minētajām pusēm 24 stundas diennaktī.

2.   Lai nodrošinātu, ka gaisa telpa tiek plānota, piešķirta un efektīvi izmantota 1. panta 3. punktā minēto pušu interesēs, ATFM pasākumu definējums un izpilde atbilst dalībvalstu prasībām attiecībā uz drošību un aizsardzību.

3.   Lai optimizētu gaisa telpas izmantojumu, ATFM funkcijā iesaistīto pušu, gaisa telpas pārvaldībā iesaistīto ATS vienību un subjektu sadarbībā iedibina saskaņotas procedūras.

4.   Izveido vienotu atsauces dokumentu par maršrutu un satiksmes orientācijas politiku, procedūrām un aprakstu. Attiecīgā gadījumā valsts aeronavigācijas informācijas publikācijā publicētais paziņojums par pieejamajiem maršrutiem atbilst šim minētajam atsauces dokumentam.

5.   Saskaņā ar šīs regulas pielikumā norādītajiem ICAO noteikumiem izstrādā kopīgas procedūras, kā pieprasāms atbrīvojums no ATFM izlidošanas nišas. Šīs procedūras tiek koordinētas ar ATFM centrālo vienību un izziņotas valsts aeronavigācijas informācijas publikācijā.

5. pants

Dalībvalstu pienākumi attiecībā uz ATFM centrālo vienību

Dalībvalstis nodrošina, ka ATFM centrālā vienība:

a)

plānojot, koordinējot un izpildot ATFM pasākumus, optimizē EATMN vispārējos darbības rezultātus;

b)

apspriežas ar operatoriem par ATFM pasākumu definējumu;

c)

kopā ar ATFM vietējām vienībām nodrošina ATFM pasākumu efektīvu izpildi;

d)

koordinējot savu darbību ar ATFM vietējām vienībām, identificē alternatīvos maršrutus, lai izvairītos no pārslogotajām zonām vai zonu noslogojumu mazinātu, ņemot vērā vispārējo ietekmi uz EATMN darbību;

e)

piedāvā lidojumiem maršruta maiņu, ja tādā veidā iespējams optimizēt d) punkta rezultātus;

f)

operatoriem un ATS vienībām laikus sniedz informāciju par ATFM, tostarp par:

i)

plānotajiem ATFM pasākumiem;

ii)

ATFM pasākumu ietekmi uz pacelšanās laiku un katra atsevišķa lidojuma profilu;

g)

pārrauga tos reģistrētos gadījumus, kad lidojumu plānu vai nu nav, vai kad iesniegti daudzkārtēji lidojuma plāni;

h)

atliek lidojuma plānu gadījumā, ja, ņemot vērā laika pielaidi, ATFM izlidošanas nišu nav iespējams ievērot un ja jauns aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas laiks nav zināms;

i)

pārrauga, cik atbrīvojumu piešķirts saskaņā ar 4. panta 5. punktu.

6. pants

ATS vienību vispārējie pienākumi

1.   Ja ir jāpiemēro ATFM pasākums, ATS vienības ar ATFM vietējo vienību starpniecību veic koordināciju ar ATFM centrālo vienību, lai nodrošinātu, ka, izvēloties attiecīgo pasākumu, ir ņemts vērā tas, cik lielā mērā tas optimizē EATMN vispārējos darbības rezultātus.

2.   Ja nepieciešams, ATS ziņošanas biroji atvieglo informācijas apmaiņu starp pilotiem vai operatoriem un ATFM centrālo vienību.

3.   ATS vienības gādā, lai lidostām piemērotie ATFM pasākumi būtu koordinēti ar attiecīgo lidostas pārvaldības struktūru, nodrošinot lidostas plānošanas un izmantošanas efektivitāti visu 1. panta 3. punktā minēto pušu interesēs.

4.   Ar ATFM vietējās vienības starpniecību ATS vienības paziņo ATFM centrālajai vienībai visus notikumus, kas var ietekmēt gaisa satiksmes vadības kapacitāti vai gaisa satiksmes pieprasījumu.

5.   ATS vienības laikus sniedz ATFM centrālajai vienībai sekojošu informāciju un tās attiecīgus atjauninājumus un garantē sniegtās informācijas kvalitāti:

a)

pieejamo gaisa telpu un maršruta struktūras;

b)

ATS vienību sektoru konfigurācija un aktivēšana;

c)

lidlauka manevru ilgums;

d)

gaisa satiksmes vadības sektoru un lidostas caurlaides spēja;

e)

pieejamie maršruti, tostarp tie, kas pieejami, piemērojot “gaisa telpas elastīgas izmantošanas” principus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2150/2005;

f)

atjaunināta lidojuma atrašanās vieta;

g)

novirzes no lidojuma plāna;

h)

pieejamā gaisa telpa, ieskaitot gaisa telpu, kas pieejama, piemērojot “gaisa telpas elastīgas izmantošanas” principus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2150/2005;

i)

faktiskais lidojuma pacelšanās laiks.

Datus dara zināmus 1. panta 3. punktā minētajām pusēm, tos sniedz bez atlīdzības ATFM centrālajai vienībai, un arī ATFM centrālā vienība tos sniedz bez atlīdzības.

6.   Izlidošanas lidostas ATS vienība nodrošina, ka:

a)

gadījumā, ja uz lidojumu attiecina ATFM izlidošanas nišu, šī niša tiek iekļauta gaisa satiksmes vadības atļaujā;

b)

lidojumi ievēro ATFM izlidošanas nišas;

c)

lidojumiem, kas neievēro aprēķināto bremžu paliktņu noņemšanas laiku, ņemot vērā noteikto laika pielaidi, netiek dota pacelšanās atļauja;

d)

lidojumiem, kuru plāns ir noraidīts vai atcelts, pacelšanās atļauja netiek dota.

7. pants

Operatoru vispārējie pienākumi

1.   Katram iecerētajam lidojumam ir tikai viens lidojuma plāns. Reģistrētais lidojuma plāns precīzi atspoguļo iecerētā lidojuma profilu.

2.   Izpildot plānoto lidojumu, ņem vērā un paziņo pilotam visus attiecīgos ATFM pasākumus un tajos izdarītās izmaiņas.

3.   Izlidojot no lidostas, kurā ATFM izlidošanas nišas nepiemēro, ekspluatanti ir atbildīgi par to, lai tiktu ievērots aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas laiks, ņemot vērā laika pielaidi, kā paredzēts šīs regulas pielikumā minētajos ICAO noteikumos.

4.   Ja lidojuma plānu atliek saskaņā ar 5. panta h) punktu, attiecīgais operators gādā, lai šis plāns tiktu vai nu atjaunināts, vai atcelts.

8. pants

Lidostas pārvaldības struktūru vispārējie pienākumi

Ar ATFM vietējās vienības vai ATS vienību, vai ar abu starpniecību lidostas pārvaldības struktūras paziņo ATFM centrālajai struktūrai visus notikumus, kas var ietekmēt gaisa satiksmes vadības kapacitāti vai gaisa satiksmes pieprasījumu. Ja paziņošana notiek tieši, lidostas pārvaldības struktūras informē ATFM vietējo vienību un ATS vienības.

9. pants

Lidojuma plānu un lidostu laika nišu atbilstība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pēc lidostas laiku nišu koordinatora vai koordinētās lidostas pārvaldības struktūras pieprasījuma ATFM centrālā vienība vai ATFM vietējā vienība tiem paziņo apstiprināto lidojuma plānu par šajā lidostā ekspluatētu lidojumu pirms tā faktiskās norises. Lidostas laika nišu koordinatori vai koordinēto lidostu pārvaldības struktūras nodrošina piekļuvi apstiprinātajiem lidojuma plāniem, kurus iesniegusi ATFM centrālā vienība vai ATFM vietējā vienība.

2.   Pirms lidojuma norises operatori sniedz izlidošanas un ielidošanas lidostai informāciju, kas nepieciešama, lai varētu sastatīt lidojuma plānā iekļauto lidojuma identifikatoru un identifikatoru, kas paziņots saistībā ar attiecīgo lidostas laika nišu.

3.   Visiem operatoriem, lidostas pārvaldības struktūrām un ATS vienībām ir tiesības ziņot lidostas laika nišu koordinatoram par gadījumiem, kad gaisa satiksmes pakalpojumi atkārtoti norisinājušies laikā, kas būtiski atšķiras no piešķirtās laika nišas, vai kad laika nišas izmantojums būtiski atšķiras no piešķiršanas laikā norādītā izmantošanas veida, ja tas rada traucējumus lidostai vai gaisa satiksmes darbībām.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka ATFM centrālā vienība paziņo lidostas laika nišu koordinatoriem par gadījumiem, kad gaisa satiksmes pakalpojumi atkārtoti norisinājušies laikā, kas būtiski atšķiras no piešķirtās laika nišas, vai kad laika nišas izmantojums būtiski atšķiras no piešķiršanas laikā norādītā izmantošanas veida, ja tas rada traucējumus ATFM darbībai.

10. pants

Pienākumi kritisku situāciju gadījumos

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ATFM centrālā vienība sagatavo un publicē ATFM procedūras rīcībai kritiskās situācijās, tādējādi maksimāli samazinot EATMN tīkla traucējumus.

2.   Lai pienācīgi sagatavotos kritiskām situācijām, ATS vienības un lidostu pārvaldības struktūras koordinē rīcības procedūru piemērojamību un saturu ar operatoriem, kurus šīs kritiskās situācijas varētu skart, tostarp apsverot korekcijas noteikumos par prioritāti.

Rīcības procedūras cita starpā ietver:

a)

organizatoriskus pasākumus koordinācijas jomā;

b)

ATFM pasākumus piekļuves regulēšanai kritisko situāciju skartajās zonās, lai izvairītos no pārlieka gaisa satiksmes pieprasījuma, kas pārsniegtu izziņoto kapacitāti visā attiecīgajā gaisa telpā vai lidostā vai šīs gaisa telpas vai lidostas daļā;

c)

apstākļus, nosacījumus un procedūras, lai piemērotu noteikumus par lidojumu prioritāti, ievērojot dalībvalstu drošības un aizsardzības politikas būtiskākās intereses;

d)

atjaunošanas kārtību.

11. pants

ATFM pasākumu ievērošanas pārraudzība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, kad gada laikā ATFM izlidošanas laika nišas izlidošanas lidostā ievērotas 80 % vai mazākā mērā, lidostas ATS vienība nodrošinātu attiecīgu informāciju par šo neatbilstību un par pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu ATFM izlidošanas laika nišu ievērošanu. Šos pasākumus apraksta ziņojumā, ko attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai.

2.   Attiecīgās lidostas ATS vienība sniedz saistošu informāciju par jebkuru gadījumu, kad šajā lidostā par lidojuma plānu pieņemtais lēmums to noraidīt vai atlikt nav ievērots, kā arī par visiem pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu šādus gadījumus. Šādus gadījumus apraksta ziņojumā, ko attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

ATFM centrālā vienība nosūta ziņojumu dalībvalstij, kura piešķir vairāk nekā 0,6 % atbrīvojumu salīdzinājumā ar ikgadējo izlidošanu skaitu no šīs dalībvalsts;

b)

ja dalībvalsts ir informēta, atbilstīgi a) apakšpunktam, tā sagatavo un iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā sniegtas ziņas par piešķirtajiem atbrīvojumiem.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad konstatēta neatbilstība ATFM pasākumiem, kas izriet no 5. panta g) punkta, ATFM centrālā vienība to paziņo operatoram.

5.   Par katru ATFM pasākumu neatbilstības gadījumu operators iesniedz ATFM centrālajai vienībai ziņojumu, kurā sīki izklāsta apstākļus, kuru rezultātā lidojuma plāns vai daudzkārtējie lidojuma plāni nav iesniegti, un pasākumus, kas īstenoti šādu neatbilstību novēršanai.

6.   Dalībvalsts nodrošina, ka ATFM centrālā vienība sagatavo gada ziņojumu, kurā ir iekļauta detalizēta informācija par tiem gadījumiem, kad reģistrēts lidojuma plāna vai daudzkārtējo lidojuma plānu iztrūkums, un ziņojumu iesniedz Komisijai.

7.   Dalībvalstis ik gadus izvērtē atbilstību ATFM pasākumiem, lai nodrošinātu, ka 1. panta 3. punktā minētās puses atbilstības līmeni šiem pasākumiem uzlabo.

12. pants

Rezultātu izvērtējums

1.   Īstenojot 11. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka ATFM centrālā vienība ik gadus sagatavo ziņojumus, kuros raksturo ATFM kvalitāti gaisa telpā, norādot sekojošos datus:

a)

ATFM pasākumu iemeslus;

b)

ATFM pasākumu sekas;

c)

to, cik lielā mērā ATFM pasākumi ievēroti;

d)

1. panta 3. punktā minēto pušu veikumu tīkla vispārējās efektivitātes optimizēšanā.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka ATFM centrālā vienība 6. panta 5. punktā uzskaitītos ATFM datus, lidojuma plānus, ekspluatācijas datu reģistrus un attiecīgos konteksta datus uzskaitītu un uzturētu.

Pirmajā daļā minētos datus saglabā divus gadus no to iesniegšanas dienas, un tie ir pieejami Komisijai, dalībvalstīm, ATS vienībām un operatoriem.

Šie dati ir pieejami lidostu koordinatoriem un lidostu operatoriem, lai tiem palīdzētu regulāri izvērtēt deklarēto kapacitāti.

13. pants

Drošības prasības

Dalībvalstis nodrošina, ka pirms būtisku izmaiņu izdarīšanas ATFM sistēmās un procedūrās tiktu veikta drošības novērtēšana, ieskaitot apdraudējuma identificēšanu, riska novērtēšanu un mazināšanu, kā arī drošības pārvaldības procedūras, kas attiecas uz visas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas dzīvesciklu.

14. pants

Papildu prasības

1.   Dalībvalstis gādā, lai 1. panta 3. punktā minēto pušu darbinieki, kas iesaistīti ATFM darbībās, ir:

a)

pienācīgi informēti par šīs regulas noteikumiem;

b)

pietiekami sagatavoti un kompetenti veikt darba pienākumus.

2.   Dalībvalstis īsteno pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 1. panta 3. punktā minētās puses, pildot ar ATFM funkcijām saistītos pienākumus:

a)

izstrādā un uztur darbības rokasgrāmatas, kurās ir vajadzīgās instrukcijas un informācija, lai to attiecīgais personāls varētu piemērot šīs regulas noteikumus;

b)

nodrošina, ka šajās rokasgrāmatās ir ievērota konsekvence, tās ir pieejamas un tiek atjauninātas un ka to atjaunināšana un izplatīšana tiek veikta atbilstīgi kvalitātes un dokumentu konfigurācijas vadībai;

c)

nodrošina, ka darba metodes un ekspluatācijas kārtība atbilst šīs regulas prasībām.

15. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2011. gada 26. septembrī par šiem noteikumiem paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo tai par turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

16. pants

Spēkā stāšanās un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 26. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 25. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.

(2)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 342, 24.12.2005., 20. lpp.

(4)  OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

ICAO noteikumu saraksts gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības mērķiem

1.

Čikāgas konvencijas 11. pielikuma 3. nodaļas 3.7.5. punkts (Gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība) – Gaisa satiksmes pakalpojumi (13. izdevums, 2001. jūlijs, ietverot 47. grozījumu).

2.

ICAO dokumenta Nr. 4444 3. nodaļa (ATS kapacitāte un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība) – Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras – Gaisa satiksmes pārvaldība (PANS-ATM) (15. izdevums – 2007. gads).

3.

ICAO dokumenta Nr. 7030 Eiropas (EUR) reģiona papildu procedūras 8.3. nodaļa (atbrīvojumi no ATFM nišu piešķiršanas) (5. izdevums – 2007. gads).

4.

ICAO dokumenta Nr. 7030 Eiropas (EUR) reģiona papildu procedūras 8.4. nodaļas 1. punkta c) apakšpunkts (Gaisa kuģu operatoru darbības atbilstība ATFM procedūrām) (5. izdevums – 2007. gads).

5.

ICAO dokumenta Nr. 7030 Eiropas (EUR) reģiona papildu procedūras 2. nodaļas 2.3.2. punkts (Izmaiņas EOBT) (5. izdevums – 2007. gads).


Augša