Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010R0115

Komisijas Regula (ES) Nr. 115/2010 ( 2010. gada 9. februāris ), ar ko nosaka aktivēta alumīnija oksīda lietošanas noteikumus dabīgā minerālūdens un avota ūdens attīrīšanai no fluorīdiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 37, 10.2.2010., 13./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 241 - 243

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/115/oj

10.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 37/13


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 115/2010

(2010. gada 9. februāris),

ar ko nosaka aktivēta alumīnija oksīda lietošanas noteikumus dabīgā minerālūdens un avota ūdens attīrīšanai no fluorīdiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/54/EK par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 12. panta d) punktu,

ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 16. maija Direktīva 2003/40/EK, ar ko izveido dabīgo minerālūdeņu sastāvdaļu sarakstu, nosaka to koncentrācijas robežvērtības un marķēšanas prasības un paredz nosacījumus ar ozonu bagātināta gaisa izmantošanai dabīgo minerālūdeņu un avota ūdens apstrādei (2), nosaka fluorīdu maksimālo limitu dabīgajos minerālūdeņos. Attiecībā uz avotu ūdeni robežvērtība ir noteikta ar Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (3).

(2)

Lai uzņēmumi varētu izpildīt minēto direktīvu prasības, jāatļauj aktivēta alumīnija oksīda lietošana dabīgā minerālūdens un avota ūdens attīrīšanai no fluorīdiem (turpmāk “attīrīšana no fluorīdiem”).

(3)

Veicot attīrīšanu no fluorīdiem, nedrīkst pievienot atliekvielas apstrādātajam ūdenim tādā koncentrācijā, kas var radīt draudus sabiedrības veselībai.

(4)

Par attīrīšanu no fluorīdiem jāziņo kompetentajām iestādēm, lai šīs iestādes var veikt vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu pareizu attīrīšanu.

(5)

Par attīrīšanu no fluorīdiem jānorāda uz apstrādātā ūdens etiķetes.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Dabīgā minerālūdens un avota ūdens apstrāde ar aktivētu alumīnija oksīdu, lai attīrītu no fluorīdiem, turpmāk “attīrīšana no fluorīdiem”, ir atļauta.

Dabīgais minerālūdens un avota ūdens turpmāk kopā tiek minēti kā “ūdens”.

2.   Attīrīšanu no fluorīdiem veic saskaņā ar pielikumā sniegtajām tehniskajām prasībām.

2. pants

Attīrot no fluorīdiem, atliekvielu nokļūšana ūdenī ir tik neliela, cik tehniski iespējams, saskaņā ar labāko praksi un tā nerada risku sabiedrības veselībai. Lai to nodrošinātu, uzņēmums īsteno un uzrauga kritiskos pārstrādes posmus, kā noteikts pielikumā.

3. pants

1.   Par attīrīšanu no fluorīdiem paziņo kompetentajām iestādēm vismaz trīs mēnešus pirms sākuma.

2.   Ar paziņojumu uzņēmums dara zināmu kompetentajām iestādēm attiecīgu informāciju, dokumentus un analītiskos rezultātus par apstrādi, kas liecina, ka tā atbilst pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Tāda ūdens etiķetē, kurš ir attīrīts no fluorīdiem, blakus paziņojumam par ķīmisko sastāvu ietver norādi “ūdens apstrādāts, izmantojot atļautu adsorbcijas metodi”.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Produktus, kuri laisti tirgū līdz 2010. gada 10. augustam un kuri neatbilst 4. panta prasībām, var turpināt tirgot līdz 2011. gada 10. augustam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 164, 26.6.2009., 45. lpp.

(2)  OV L 126, 22.5.2003., 34. lpp.

(3)  OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.


PIELIKUMS

Aktivēta alumīnija oksīda lietošanas tehniskās prasības, lai attīrītu no fluorīdiem dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni

Ievieš un attiecīgi uzrauga šādus kritiskos pārstrādes posmus.

1.

Pirms ūdens attīrīšanai izmanto aktivētu alumīnija oksīdu, veic inicializēšanas procedūru, kas ietver skābu vai bāzisku reaģentu izmantošanu, lai atbrīvotos no visām atliekvielām, un atgriezenisko skalošanu, lai atbrīvotos no smalkajām cietajām daļiņām.

2.

Reģenerācijas procedūru veic intervālos no vienas līdz četrām nedēļām atkarībā no ūdens kvalitātes un caurplūdes. Tā ietver atbilstošu ķīmisko vielu izmantošanu, adsorbēto jonu aizvākšanai, lai atjaunotu aktivētā alumīnija oksīda adsorbcijas kapacitāti un attīrītu no jebkuras varbūtējās bioplēves. Minēto procedūru veic šādos trīs posmos:

apstrāde ar nātrija hidroksīdu, lai attīrītu no fluorīdjoniem un aizstātu tos ar hidroksīdjoniem,

apstrāde ar skābi, lai atbrīvotu atlikušo nātrija hidroksīdu un aktivizētu vidi,

skalošana ar dzeramo vai demineralizētu ūdeni un kondicionēšana ar ūdeni kā pēdējais posms, lai nodrošinātu, ka filtrs neietekmē kopējo minerālvielu saturu apstrādātajā ūdenī.

3.

Ķīmiskās vielas un reaģenti, ko izmanto inicializēšanas un reģenerācijas procedūrās, atbilst attiecīgajiem Eiropas standartiem (1) vai piemērojamiem valsts standartiem, kas attiecas uz tāda ūdens attīrīšanai izmantoto ķīmisko reaģentu tīrību, kas paredzēts lietošanai pārtikā.

4.

Aktivētais alumīnija oksīds atbilst Eiropas standartam attiecībā uz izskalošanas testu (EN 12902) (2), lai nodrošinātu, ka ūdenī nenonāk atliekvielas tādā koncentrācijā, kas rezultātā pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti Direktīvā 2003/40/EK, vai, ja šajā direktīvā nav tādu ierobežojumu, tad ierobežojumus, kas noteikti Direktīvā 98/83/EEK vai piemērojamos valsts tiesību aktos. Alumīnija jonu kopējais daudzums attīrītajā ūdenī, kas paliek pēc alumīnija atdalīšanas, kas ir galvenais komponents aktivētajā alumīnija oksīdā, nepārsniedz 200 microg/L, kā noteikts Direktīvā 98/83/EK. Šis daudzums regulāri jāpārbauda saskaņā ar Padomes direktīvu.

5.

Pārstrādes posmiem piemēro labu ražošanas praksi un HACCP principus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (3) par pārtikas higiēnu.

6.

Uzņēmums izstrādā uzraudzības programmu, lai nodrošinātu pārstrādes posmu pareizu darbību, jo īpaši attiecībā ūdens būtisko īpašību saglabāšanu un fluorīdu saturu.


(1)  Eiropas standarti, ko izstrādājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN).

(2)  Eiropas Standarts EN 12902 (2004): Produkti, ko izmanto cilvēku dzeramā ūdens apstrādei. Neorganiskie atbalsta un filtrēšanas materiāli.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.


Augša