EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32010R1096

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja

UL L 331, 15.12.2010, str. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 10 zvezek 002 str. 296 - 298

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1096/oj

15.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/162


UREDBA SVETA (EU) št. 1096/2010

z dne 17. novembra 2010

o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 127(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Finančna kriza je razkrila pomembne pomanjkljivosti na področju finančnega nadzora, ki ni predvidel neugodnih makrobonitetnih gibanj niti ni preprečil kopičenja prevelikih tveganj v finančnem sektorju, in je predvsem pokazala slabosti sedanjega makrobonitetnega nadzora.

(2)

Novembra 2008 je Komisija pooblastila skupino na visoki ravni pod predsedstvom Jacquesa de Larosièra (v nadaljnjem besedilu: de Larosièrova skupina), da pripravi priporočila, kako okrepiti evropsko nadzorno ureditev, da bi se bolje zaščitili državljani in ponovno vzpostavilo zaupanje v finančni sistem.

(3)

De Larosièrova skupina je v končnem poročilu, ki ga je predstavila 25. februarja 2009, med drugim podala priporočilo za ustanovitev organa na ravni Unije, ki bi bil zadolžen za nadzor tveganj celotnega finančnega sistema.

(4)

Komisija je v sporočilu „Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva“ z dne 4. marca 2009 pozdravila in podprla priporočila de Larosièrove skupine. Evropski svet se je na zasedanju 19. in 20. marca 2009 dogovoril, da je treba izboljšati ureditev in nadzor na področju finančnih institucij v Uniji ter da bo podlaga za ukrepanje poročilo de Larosièrove skupine.

(5)

Komisija je v sporočilu z naslovom „Evropski finančni nadzor“ z dne 27. maja 2009 določila vrsto reform sedanjih ureditev za varovanje finančne stabilnosti na ravni Unije, med katere spada zlasti ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB), odgovornega za makrobonitetni nadzor. Stališče Komisije sta podprla Svet na seji 9. junija 2009 in Evropski svet na seji 18. in 19. junija 2009 in pozdravila namero Komisije, da poda zakonodajne predloge, ki bodo omogočali polno vzpostavitev novega okvira.

(6)

Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ustanavlja makrobonitetni nadzor finančnega sistema na ravni Unije in Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB).

(7)

Glede na svoje izkušnje na področju makrobonitetnih vprašanj lahko Evropska centralna banka (ECB) pomembno prispeva k učinkovitemu makrobonitetnemu nadzoru finančnega sistema Unije.

(8)

ECB bi morala zagotoviti sekretariat ESRB (v nadaljnjem besedilu: sekretariat), in bi v ta namen morala predvideti zadostne človeške in finančne vire. Za osebje sekretariata bi morali zato veljati pogoji za zaposlitev osebja ECB. Zlasti v skladu s preambulo Sklepa ECB z dne 9. junija 1998 o sprejetju pogojev za zaposlitev osebja Evropske centralne banke, kot je bil spremenjen dne 31. marca 1999 (ECB/1998/4) (4), bi bilo treba osebje ECB izbirati z najširšega možnega geografskega območja med državljani držav članic.

(9)

Svet je 9. junija 2009 sklenil, da bi morala ECB zagotavljati analitično, statistično, administrativno in logistično podporo za ESRB. Naloga ESRB je spremljanje vseh vidikov in področij finančne stabilnosti, zato bi morala ECB k sodelovanju povabiti nacionalne centralne banke in nadzornike, da ti zagotovijo njihovo posebno strokovno znanje in izkušnje. Torej bi bilo treba izkoristiti možnost dodelitve posebnih nalog v zvezi s politiko bonitetnega nadzora ECB, kot je predvideno v Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter ECB zadolžiti za opravljanje nalog sekretariata ESRB.

(10)

ECB bi morala imeti nalogo zagotavljati statistično podporo ESRB. Zbiranje in obdelava informacij iz te uredbe je potrebna za opravljanje nalog ESRB in bi morala zato potekati v skladu s členom 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB ter v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (5). Temu ustrezno bi bilo treba zaupne statistične informacije, ki jih je zbrala ECB ali Evropski sistem centralnih bank, deliti z ESRB. Poleg tega ta uredba ne bi smela posegati v Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (6).

(11)

Sekretariat bi moral pripravljati sestanke ESRB in podpirati delo splošnega odbora, pripravljalnega odbora in svetovalnega tehničnega odbora ter svetovalnega znanstvenega odbora ESBR. V imenu ESRB bi moral sekretariat zbrati vse podatke, potrebne za izpolnjevanje nalog ESRB –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Članstvo

Predsednik in podpredsednik Evropske centralne banke (ECB) sta člana Splošnega odbora Evropskega odbora za sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB), ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010.

Člen 2

Podpora ESRB

ECB opravlja naloge sekretariata in s tem zagotavlja analitično, statistično, logistično in administrativno podporo ESRB. Naloge sekretariata, kot so opredeljene v členu 4(4) Uredbe (EU) št. 1092/2010, vključujejo zlasti:

(a)

pripravo sestankov ESRB;

(b)

v skladu s členom 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke in členom 5 te uredbe zbiranje in obdelavo informacij, tudi statističnih informacij, v imenu ESRB in v korist izpolnjevanja nalog ESRB;

(c)

pripravo analiz, potrebnih za opravljanje nalog ESRB, na podlagi strokovnih nasvetov nacionalnih centralnih bank in nadzornikov;

(d)

podpiranje ESRB pri mednarodnem sodelovanju na upravni ravni z drugimi ustreznimi organi na področju makrobonitetnih vprašanj;

(e)

podpiranje dela Splošnega odbora, Pripravljalnega odbora, Svetovalnega tehničnega odbora in Svetovalnega znanstvenega odbora.

Člen 3

Organizacija sekretariata

1.   ECB zagotavlja zadostne kadrovske in finančne vire za opravljanje nalog sekretariata.

2.   Vodjo sekretariata imenuje ECB po posvetovanju s splošnim odborom ESRB.

Člen 4

Upravljanje

1.   Predsednik ESRB in njegovega Pripravljalnega odbora daje usmeritve vodji sekretariata v imenu ESRB.

2.   Vodja sekretariata ali njegov predstavnik se udeleži sej Splošnega odbora, Pripravljalnega odbora, Svetovalnega tehničnega odbora in Svetovalnega znanstvenega odbora ESRB.

Člen 5

Zbiranje informacij v imenu ESRB

1.   ESRB določi, katere informacije so potrebne za izvajanje njegovih nalog, določenih v členu 3 Uredbe (EU) št. 1092/2010. V skladu s tem sekretariat v imenu ESRB redno in priložnostno zbira vse potrebne informacije v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1092/2010 in v skladu s členom 6 te uredbe.

2.   Sekretariat da v imenu ESRB Evropskim nadzornim organom na voljo informacije o tveganjih, ki so nujni za izpolnjevanje njihovih nalog.

Člen 6

Zaupnost informacij in dokumentov

1.   Brez poseganja v uporabo kazenskega prava se nobena zaupna informacija, ki jo prejme sekretariat med opravljanjem svojih dolžnosti, ne sme razkriti nobeni osebi ali organu zunaj ESRB, razen v povzeti ali zbirni obliki, ki ne omogoča prepoznavanja posameznih finančnih institucij.

2.   Sekretariat zagotovi, da se dokumenti pošiljajo ESRB na način, ki zagotavlja njihovo zaupnost.

3.   ECB zagotovi zaupnost informacij, ki jih sekretariat prejme za izvajanje nalog ECB na podlagi te uredbe. ECB vzpostavi notranje mehanizme in sprejme notranja pravila za zagotovitev varstva informacij, ki jih zbira sekretariat v imenu ESRB. Osebje ECB v zvezi s poslovno skrivnostjo upošteva veljavna pravila.

4.   Informacije, ki jih ECB pridobi zaradi uporabe te uredbe, se uporabljajo samo za namene iz člena 2.

Člen 7

Dostop do dokumentov

1.   Sekretariat zagotovi, da se uporablja Sklep Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2004/3) (7).

2.   Praktična ureditev uporabe Sklepa ECB/2004/3 za dokumente, ki se nanašajo na ESRB, se sprejme do 17. junija 2011.

Člen 8

Pregled

Svet na podlagi poročila Komisije preuči to uredbo do 17. decembra 2013. Po prejemu mnenj ECB in Evropskih nadzornih organov odloči, ali bi bilo treba to uredbo pregledati.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2010

Za Svet

Predsednik

D. REYNDERS


(1)  Mnenje z dne 22. septembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 270, 11.11.2009, str. 1.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 125, 19.5.1999, str. 32.

(5)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(6)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(7)  UL L 80, 18.3.2004, str. 42.


Na vrh