EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32010R1015

Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev Besedilo velja za EGP

UL L 293, 11.11.2010, str. 21–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 016 str. 203 - 212

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 28/02/2021; razveljavil 32019R2023 . Najnovejša prečiščena različica: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1015/oj

11.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/21


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1015/2010

z dne 10. novembra 2010

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), ter zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom o okoljsko primerni zasnovi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija v skladu z Direktivo 2009/125/ES določi zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, ki zajemajo pomemben del prodaje in trgovine, imajo pomemben okoljski vpliv ter pomenijo veliko možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov.

(2)

V prvi alinei člena 16(2) Direktive 2009/125/ES je določeno, da Komisija v skladu s postopkom iz člena 19(3) in merili iz člena 15(2) ter po posvetu s Posvetovalnim forumom o okoljsko primerni zasnovi po potrebi sprejme izvedbeni ukrep za gospodinjske aparate, vključno z gospodinjskimi pralnimi stroji.

(3)

Komisija je izvedla pripravljalno študijo, v kateri je analizirala tehnične, okoljske in ekonomske vidike gospodinjskih pralnih strojev, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvu. Študija je bila opravljena skupaj z zainteresiranimi stranmi in interesnimi skupinami iz Unije in tretjih držav, rezultati pa so javno dostopni.

(4)

V tej uredbi morajo biti zajeti izdelki, zasnovani za pranje perila v gospodinjstvu.

(5)

Gospodinjski pralno-sušilni stroji imajo posebne lastnosti, zato jih je treba izključiti iz področja uporabe te uredbe. Vendar pa jih je treba glede na to, da imajo podobne funkcije kot gospodinjski pralni stroji, čim prej zajeti v drugem izvedbenem ukrepu Direktive 2009/125/ES.

(6)

Okoljski vidik gospodinjskih pralnih strojev, ki je za namene te uredbe opredeljen kot pomemben, vključuje porabo energije in vode v fazi uporabe. Ocenjeno je bilo, da je letna poraba električne energije in vode pri izdelkih, ki so predmet te uredbe, leta 2005 v Uniji znašala 35 TWh oziroma 2 213 milijonov m3. Če ne bodo sprejeti posebni ukrepi, naj bi letna poraba električne energije in vode leta 2020 predvidoma dosegla 37,7 TWh oziroma 2 051 milijonov m3. Pripravljalna študija kaže, da je mogoče porabo električne energije in vode pri izdelkih, ki so predmet te uredbe, precej zmanjšati.

(7)

Pripravljalna študija je pokazala, da zahteve v zvezi z drugimi parametri za okoljsko primerno zasnovo iz dela 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES niso potrebne, saj je poraba električne energije in vode pri gospodinjskih pralnih strojih v fazi uporabe daleč najpomembnejši okoljski vidik.

(8)

Učinkovitost porabe električne energije in vode pri izdelkih, ki so predmet te uredbe, je treba povečati z obstoječimi nezaščitenimi in stroškovno učinkovitimi tehnologijami, s katerimi je mogoče znižati skupne nabavne in obratovalne stroške teh izdelkov.

(9)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ne smejo vplivati na uporabnost z vidika končnega uporabnika in ne smejo imeti negativnih učinkov na zdravje, varnost ali okolje. Zlasti morajo prednosti manjše porabe električne energije in vode v fazi uporabe več kot odtehtati morebitne dodatne vplive na okolje med proizvodnjo.

(10)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo je treba uvajati postopno, da se proizvajalcem zagotovi zadosten časovni okvir za spreminjanje zasnove izdelkov, ki so predmet te uredbe. Časovni razpored mora biti tak, da se preprečijo negativni vplivi na delovanje opreme na trgu ter se upoštevajo stroškovne posledice za končne uporabnike in proizvajalce, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ter da se hkrati zagotovi pravočasno doseganje ciljev te uredbe.

(11)

Meritve ustreznih parametrov izdelkov je treba izvajati z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi metodami, ki vključujejo najsodobnejše priznane merilne metode in, če so na voljo, usklajene standarde, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (2).

(12)

V skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES morajo biti v tej uredbi opredeljeni veljavni postopki ocenjevanja skladnosti.

(13)

Za lažje preverjanje skladnosti morajo proizvajalci v tehnični dokumentaciji iz prilog V in VI k Direktivi 2009/125/ES navesti podatke, ki se nanašajo na zahteve iz te uredbe.

(14)

Poleg pravno zavezujočih zahtev iz te uredbe je treba določiti okvirna merila uspešnosti za najboljše razpoložljive tehnologije, da se zagotovita široka razpoložljivost in preprost dostop do podatkov o okoljski učinkovitosti v življenjskem ciklusu izdelkov iz te uredbe.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so usklajeni z mnenjem odbora, navedenega v členu 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   S to uredbo se določajo zahteve za dajanje v promet gospodinjskih pralnih strojev, napajanih iz električnega omrežja, in gospodinjskih pralnih strojev, ki imajo poleg omrežnega napajanja tudi možnost akumulatorskega napajanja, vključno s tistimi, prodanimi za negospodinjsko uporabo, ter vgradnih gospodinjskih pralnih strojev.

2.   Ta uredba se ne uporablja za kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje.

Člen 2

Opredelitve

Poleg opredelitev, določenih v členu 2 Direktive 2009/125/ES, se za namene te uredbe uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„gospodinjski pralni stroj“ pomeni avtomatski pralni stroj, ki tekstil čisti in izpira z vodo, ima tudi funkcijo centrifugalnega ožemanja in je namenjen predvsem nepoklicni uporabi;

2.

„vgradni gospodinjski pralni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„avtomatski pralni stroj“ pomeni pralni stroj, ki perilo obdela v celoti, ne da bi moral uporabnik med programom kadar koli posredovati;

4.

„kombinirani gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima funkcijo centrifugalnega ožemanja in je hkrati opremljen z mehanizmom, ki suši tekstil, navadno z ogrevanjem in obračanjem;

5.

„program“ pomeni niz vnaprej določenih operacij, za katere proizvajalec navaja, da so ustrezne za pranje nekaterih vrst tekstila;

6.

„cikel“ pomeni celoten postopek pranja, izpiranja in ožemanja, kot je opredeljen za izbrani program;

7.

„trajanje programa“ pomeni čas, ki preteče od začetka do konca programa, brez morebitne zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

8.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih, ki jo proizvajalec navaja izraženo v polkilogramskih intervalih kilogramov dane vrste suhega tekstila ter jo je mogoče obdelati v gospodinjskem pralnem stroju z izbranim programom, če je pralni stroj naložen v skladu s proizvajalčevimi navodili;

9.

„delna obremenitev“ pomeni polovico nazivne zmogljivosti gospodinjskega pralnega stroja za dani program;

10.

„preostala vsebnost vlage“ pomeni količino vlage, ki jo vsebuje perilo enega bobna po koncu faze ožemanja;

11.

„stanje izklopa“ pomeni stanje, ki sledi izklopu pralnega stroja z uporabo upravljalnih mehanizmov ali stikal naprave, dostopnih in namenjenih upravljanju končnega uporabnika med navadno uporabo, da se doseže stanje najmanjše porabe električne energije, ki se lahko ohranja nedoločen čas, medtem ko je gospodinjski pralni stroj priključen na vir napajanja in se uporablja v skladu s proizvajalčevimi navodili. Če končnemu uporabniku niso na voljo upravljalni mehanizmi ali stikala, „stanje izklopa“ pomeni stanje, doseženo potem, ko se gospodinjski pralni stroj samodejno vrne v nespremenljivo stanje porabe električne energije;

12.

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najmanjšo porabo električne energije, ki se lahko ohranja nedoločen čas po koncu programa in ne vključuje nobenega nadaljnjega posredovanja končnega uporabnika razen izpraznitve gospodinjskega pralnega stroja;

13.

„enakovreden pralni stroj“ pomeni model gospodinjskega pralnega stroja, ki se da v promet ter ima med pranjem in ožemanjem enake nazivno zmogljivost, tehnične in obratovalne lastnosti, porabo električne energije in vode ter emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, kot drug model gospodinjskega pralnega stroja, ki ga isti proizvajalec da v promet pod drugo številko trgovske oznake.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev so določene v točki 1 Priloge I.

Posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev so določene v točki 2 Priloge I.

Člen 4

Ocena skladnosti

1.   Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.   Za namene ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vsebuje izvod izračuna, določenega v Prilogi II k tej uredbi.

Če so bili podatki o danem modelu gospodinjskega pralnega stroja, ki so vključeni v tehnično dokumentacijo, pridobljeni z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo podatkov drugega enakovrednega pralnega stroja ali z obema metodama, tehnična dokumentacija vsebuje podrobnosti o tem izračunu ali ekstrapolaciji ali obeh in o preizkusih, ki jih je proizvajalec izvedel za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. V takih primerih tehnična dokumentacija vsebuje tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev, katerih podatki v tehnični dokumentaciji so bili pridobljeni na tej podlagi.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES za ugotavljanje skladnosti z zahtevami, določenimi v Prilogi I k tej uredbi, uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najučinkovitejše gospodinjske pralne stroje, ki so na voljo na trgu ob začetku veljavnosti te uredbe, so določena v Prilogi IV.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo pregleda najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti, pri čemer upošteva tehnološki napredek, rezultate pregleda pa predstavi Posvetovalnemu forumu o okoljsko primerni zasnovi. V pregledu oceni zlasti odstopanja pri preverjanju, navedena v Prilogi III, možnost za določanje zahtev glede izpiranja in učinkovitosti centrifugalnega ožemanja in možnost za dovod vroče vode.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 1. decembra 2011.

Vendar pa se spodaj navedene splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo uporabljajo po naslednjem časovnem razporedu:

(a)

splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo, določene v točki 1(1) Priloge I, se uporabljajo od 1. decembra 2012;

(b)

splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo, določene v točki 1(2) Priloge I, se uporabljajo od 1. junija 2011;

(c)

splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo, določene v točki 1(3) Priloge I, se uporabljajo od 1. decembra 2013;

(d)

posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo, določene v točki 2(2) Priloge I, se uporabljajo od 1. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.


PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.   SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

1.

Za izračun porabe električne energije in drugih parametrov gospodinjskih pralnih strojev se uporabljata cikla, s katerima se pere normalno umazano bombažno perilo (v nadaljnjem besedilu: standardna programa za bombaž) pri 40 °C in 60 °C. Ta cikla sta jasno prepoznavna na mehanizmu za izbiro programa ali zaslonu gospodinjskega pralnega stroja, če ga pralni stroj ima, ali obeh ter sta navedena kot „standardni program za bombaž 60 °C“ in „standardni program za bombaž 40 °C“.

2.

Navodila za uporabo, ki jih zagotovi proizvajalec, vsebujejo:

(a)

standardna programa za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C, imenovana „standardni program za bombaž 60 °C“ in „standardni program za bombaž 40 °C“, pri čemer je navedeno, da sta programa primerna za pranje normalno umazanega bombažnega perila in da gre za najučinkovitejša programa v smislu skupne porabe električne energije in vode za pranje navedene vrste bombažnega perila ter da se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od nazivne temperature cikla;

(b)

porabo električne energije v stanju izklopa in stanju pripravljenosti;

(c)

okvirne podatke o trajanju programa, preostali vsebnosti vlage ter porabi električne energije in vode za glavne programe pranja pri polni ali delni obremenitvi ali obeh;

(d)

priporočilo glede tega, katere vrste čistilnih sredstev so primerne za različne temperature pranja.

3.

Gospodinjski pralni stroji končnim uporabnikom ponujajo možnost izbire cikla pranja pri 20 °C. Ta program je jasno prepoznaven na mehanizmu za izbiro programa ali zaslonu gospodinjskega pralnega stroja, če ga pralni stroj ima, ali obeh.

2.   POSEBNE ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

Gospodinjski pralni stroji ustrezajo naslednjim zahtevam:

1.

od 1. decembra 2011:

za vse gospodinjske pralne stroje je indeks energijske učinkovitosti (EEI) nižji od 68,

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, je indeks učinkovitosti pranja (Iw ) višji od 1,03,

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je enaka ali manjša od 3 kg, je indeks učinkovitosti pranja (Iw ) višji od 1,00,

za vse gospodinjske pralne stroje je poraba vode (Wt ):

Wt  ≤ 5 × c + 35

kjer je c manjša od nazivnih zmogljivosti gospodinjskega pralnega stroja za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi ali za standardni program za bombaž 40 °C pri polni obremenitvi;

2.

od 1. decembra 2013:

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je enaka ali večja od 4 kg, je indeks energijske učinkovitosti (EEI) nižji od 59,

za vse gospodinjske pralne stroje je poraba vode,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

kjer je c½ manjša od nazivnih zmogljivosti gospodinjskega pralnega stroja za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi ali za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

Indeks energijske učinkovitosti (EEI), indeks učinkovitosti pranja (Iw ) in poraba vode (Wt ) se izračunajo v skladu s Prilogo II.


PRILOGA II

Metoda za izračun indeksa energijske učinkovitosti, indeksa pralne učinkovitosti, porabe vode in preostale vsebnosti vlage

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEI) modela gospodinjskega pralnega stroja se ponderirana letna poraba električne energije pri gospodinjskem pralnem stroju za standardni program za bombaž 60 °C pri polni in delni obremenitvi ter standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi primerja s standardno letno porabo električne energije pri pralnem stroju.

(a)

Indeks energijske učinkovitosti (EEI) se izračuna na naslednji način in zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

kjer je:

AEC

=

letna poraba električne energije pri gospodinjskem pralnem stroju;

SAEC

=

standardna letna poraba električne energije pri gospodinjskem pralnem stroju.

(b)

Standardna letna poraba električne energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

kjer je:

c

=

manjša od nazivnih zmogljivosti gospodinjskega pralnega stroja za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi ali za standardni program za bombaž 40 °C pri polni obremenitvi.

(c)

Ponderirana letna poraba električne energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

kjer je:

Et

=

ponderirana poraba električne energije;

Po

=

ponderirana električna energija v „stanju izklopa“;

Pl

=

ponderirana električna energija v „stanju pripravljenosti“;

Tt

=

trajanje programa;

220

=

skupno število standardnih ciklov pranja na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski pralni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe električne energije, pri katerem se gospodinjski pralni stroj po koncu programa samodejno vrne v „stanje izklopa“, se ponderirana letna poraba električne energije (AEC ) izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ v skladu z naslednjo formulo:

Formula

kjer je:

Tl

=

trajanje „stanja pripravljenosti“.

(d)

Ponderirana poraba električne energije (Et ) se izračuna v kWh na naslednji način in zaokroži na tri decimalna mesta:

Formula

kjer je:

Et,60

=

poraba električne energije za standardni program za bombaž 60 °C;

Et,60½

=

poraba električne energije za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi;

Et,40½

=

poraba električne energije za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

(e)

Ponderirana električna energija v „stanju izklopa“ (Po ) se izračuna v vatih na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

kjer je:

Po,60

=

električna energija v „stanju izklopa“ za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi;

Po,60½

=

električna energija v „stanju izklopa“ za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi;

Po,40½

=

električna energija v „stanju izklopa“ za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

(f)

Ponderirana električna energija v „stanju pripravljenosti“ (Pl ) se izračuna v vatih na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

kjer je:

Pl,60

=

električna energija v „stanju pripravljenosti“ za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi;

Pl,60½

=

električna energija v „stanju pripravljenosti“ za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi;

Pl,40½

=

električna energija v „stanju pripravljenosti“ za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

(g)

Ponderirano trajanje programa (Tt ) se izračuna v minutah na naslednji način in zaokroži na najbližjo minuto:

Formula

kjer je:

Tt,60

=

trajanje standardnega programa za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi;

Tt,60½

=

trajanje standardnega programa za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi;

Tt,40½

=

trajanje standardnega programa za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

(h)

Ponderirano trajanje „stanja pripravljenosti“ (Tl ) se izračuna v minutah na naslednji način in zaokroži na najbližjo minuto:

Formula

kjer je:

Tl,60

=

trajanje „stanja pripravljenosti“ za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi;

Tl,60½

=

trajanje „stanja pripravljenosti“ za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi;

Tl,40½

=

trajanje „stanja pripravljenosti“ za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

2.   IZRAČUN INDEKSA UČINKOVITOSTI PRANJA

Za izračun indeksa učinkovitosti pranja (Iw ) se ponderirana učinkovitost pranja gospodinjskega pralnega stroja za standardni program za bombaž 60 °C pri polni in delni obremenitvi ter standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi primerja z učinkovitostjo pranja referenčnega pralnega stroja, pri čemer ima referenčni pralni stroj lastnosti, navedene v najsodobnejših splošno priznanih merilnih metodah, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

(a)

Indeks učinkovitosti pranja (Iw ) se izračuna na naslednji način in zaokroži na tri decimalna mesta:

Formula

kjer je:

IW,60

=

indeks učinkovitosti pranja za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi;

IW,60,½

=

indeks učinkovitosti pranja za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi;

IW,40,½

=

indeks učinkovitosti pranja za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

(b)

Indeks učinkovitosti pranja za posamezni standardni program za bombaž (p) se izračuna na naslednji način:

Formula

kjer je:

WT,i

=

učinkovitost pranja gospodinjskega pralnega stroja, ki se preizkuša, v enem preizkusnem ciklu (i);

WR,i

=

povprečna učinkovitost pranja referenčnega pralnega stroja;

n

=

število preizkusnih ciklov, n ≥ 3 za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi, n ≥ 2 za standardni program za bombaž 60 °C pri delni obremenitvi in n ≥ 2 za standardni program za bombaž 40 °C pri delni obremenitvi.

(c)

Učinkovitost pranja (W) je povprečje odbojnih vrednosti vsakega preizkusnega traku po koncu preizkusnega cikla.

3.   IZRAČUN PORABE VODE

Poraba vode (Wt ) se izračuna na naslednji način in zaokroži na eno decimalno mesto:

Wt = Wt,60

kjer je:

Wt,60

=

poraba vode za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi.

4.   IZRAČUN PREOSTALE VSEBNOSTI VLAGE

Preostala vsebnost vlage (D) za program se izračuna v odstotkih in zaokroži na najbližji cel odstotek.


PRILOGA III

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Organi držav članic za namene preverjanja skladnosti z zahtevami iz Priloge I preizkusijo en gospodinjski pralni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo vrednostim, ki jih proizvajalec navede v tehnični dokumentaciji v smislu člena 4(2) ob upoštevanju odstopanj, določenih v preglednici 1, se meritve izvedejo na še treh gospodinjskih pralnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh gospodinjskih pralnih strojev ustreza zahtevam ob upoštevanju odstopanj, opredeljenih v preglednici 1, z izjemo porabe električne energije, katere izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

V nasprotnem primeru se šteje, da model gospodinjskega pralnega stroja in vsi drugi enakovredni pralni stroji niso skladni z zahtevami iz Priloge I.

Organi držav članic uporabljajo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, s katerimi se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne metode, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Preglednica 1

Izmerjeni parameter

Odstopanja pri preverjanju

Letna poraba električne energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti (1) AEC za več kot 10 %.

Indeks učinkovitosti pranja

Izmerjena vrednost ni za več kot 4 % nižja od nazivne vrednosti IW .

Poraba električne energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 10 %.

Trajanje programa

Izmerjena vrednost ne presega nazivnih vrednosti Tt za več kot 10 %.

Poraba vode

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Wt za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju izklopa in stanju pripravljenosti

Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki je višja od 1,00 W, ne presega nazivne vrednosti za več kot 10 %. Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Tl za več kot 10 %.


(1)  „nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo navede proizvajalec.


PRILOGA IV

Merila uspešnosti

Ob začetku veljavnosti te uredbe je najboljša tehnologija na trgu za gospodinjske pralne stroje v smislu njihove porabe vode in električne energije, učinkovitosti pranja ter emisij hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem za standardni program za bombaž 60 °C pri polni obremenitvi opredeljena na naslednji način (1):

1.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 3 kg:

(a)   poraba električne energije: 0,57 kWh/cikel (ali 0,19 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 117,84 kWh/leto, od tega 105,34 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 39 litrov/cikel, kar ustreza vrednosti 8 580 litrov/leto za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (900 vrt./min): ni na voljo;

2.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 3,5 kg:

(a)   poraba električne energije: 0,66 kWh/cikel (ali 0,19 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 134,50 kWh/leto, od tega 122,00 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 39 litrov/cikel, kar ustreza vrednosti 8 580 litrov/leto za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: Iw 1,03;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 100 vrt./min): ni na voljo;

3.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 4,5 kg:

(a)   poraba električne energije: 0,76 kWh/cikel (ali 0,17 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 152,95 kWh/leto, od tega 140,45 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 40 litrov/cikel, kar ustreza letni porabi vode 8 800 litrov za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: Iw = 1,03;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 000 vrt./min): 55/70 dB(A) re 1pW;

4.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 5 kg:

(a)   poraba električne energije: 0,850 kWh/cikel (ali 0,17 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 169,60 kWh/leto, od tega 157,08 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 39 litrov/cikel, kar ustreza letni porabi vode 8 580 litrov za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: Iw = 1,03;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 200 vrt./min): 53/73 dB(A) re 1pW;

5.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 6 kg:

(a)   poraba električne energije: 0,90 kWh/cikel (ali 0,15 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 178,82 kWh/leto, od tega 166,32 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 37 litrov/cikel, kar ustreza letni porabi vode 8 140 litrov za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: Iw = 1,03;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 600 vrt./min): ni na voljo;

6.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 7 kg:

(a)   poraba električne energije: 1,05 kWh/cikel (ali 0,15 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 201,00 kWh/leto, od tega 188,50 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 43 litrov/cikel, kar ustreza letni porabi vode 9 460 litrov za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: Iw = 1,03;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 000 vrt./min): 57/73 dB(A) re 1pW;

(e)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 400 vrt./min): 59/76 dB(A) re 1pW;

(f)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 200 vrt./min): 48/62 dB(A) re 1pW (za vgradne gospodinjske pralne stroje);

7.

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 8 kg:

(a)   poraba električne energije: 1,200 kWh/cikel (ali 0,15 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi električne energije 234,26 kWh/leto, od tega 221,76 kWh/leto za 220 ciklov in 12,5 kWh/leto v stanjih z nizko porabo električne energije;

(b)   poraba vode: 56 litrov/cikel, kar ustreza letni porabi vode 12 320 litrov za 220 ciklov;

(c)   indeks učinkovitosti pranja: Iw = 1,03;

(d)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 400 vrt./min): 54/71 dB(A) re 1pW;

(e)   emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem (1 600 vrt./min): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Za ocenjevanje letne porabe električne energije je bila uporabljena računska metoda, določena v Prilogi II, za 90-minutno trajanje programa s porabo električne energije 1 W v stanju izklopa in 2 W v stanju pripravljenosti.


Na vrh