EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R0874

Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2009 ( 2009. gada 17. septembris ) par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas Augu šķirņu birojā

OV L 251, 24.9.2009., 3./28. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 222 - 247

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 22/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/874/oj

24.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 251/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 874/2009

(2009. gada 17. septembris)

par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas Augu šķirņu birojā

(pārstrādāta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 114. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 31. maija Regula (EK) Nr. 1239/95 par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas Augu šķirņu birojā (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Tā kā nepieciešams veikt jaunus grozījumus, skaidrības dēļ tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Regula (EK) Nr. 2100/94 (“pamatregula”) izveido jaunu Kopienas augu šķirņu aizsardzības sistēmu, saskaņā ar kuru augu šķirņu aizsardzība ir spēkā visā Kopienā.

(3)

Šāda sistēma efektīvi būtu jāīsteno Kopienas augu šķirņu birojam (“Birojs”), kam palīdzību sniedz pārbaudes biroji, veicot attiecīgo augu šķirņu tehnisko pārbaudi, un kas var izmantot nozīmētu valsts aģentūru vai kāda sava, šim nolūkam izveidota apakšbiroja pakalpojumus. Šajā ziņā nav nepieciešams noteikt attiecības starp Biroju un tā apakšbirojiem, pārbaudes birojiem un valsts aģentūrām.

(4)

Birojam būtu jāmaksā pārbaudes birojiem maksa par tehniskās pārbaudes veikšanu, pilnībā sedzot radušās izmaksas. Administratīvajai padomei būtu jānosaka vienotas metodes izmaksu aprēķinam.

(5)

Biroja lēmumi var tikt iesniegti pārskatīšanai tā Apelācijas padomē. Būtu jāpieņem Apelācijas padomes procedūru noteikumi. Turpmāk, ja nepieciešams, Apelācijas padomes var izveidot Administratīvā padome.

(6)

Par pietiekamu pamatu lēmuma pieņemšanā būtu jāuzskata pārbaudes ziņojumi, kas sagatavoti dalībvalsts vai trešās valsts iestāžu pārraudzībā, kura ir Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) locekle.

(7)

Būtu jāatļauj izmantot elektroniskos līdzekļus pieteikumu iesniegšanai, iebildumu celšanai vai pārsūdzēšanai un Biroja dokumentu apstrādei. Turklāt Birojam būtu jāļauj elektroniski izsniegt Kopienas augu šķirņu aizsardzības sertifikātus. Arī informāciju par Kopienas augu šķirņu aizsardzību būtu jāļauj publicēt elektroniski. Visbeidzot būtu jāļauj elektroniski uzglabāt dokumentus, kas attiecas uz lietu izskatīšanas procesiem.

(8)

Biroja priekšsēdētājam būtu jābūt tiesībām pēc vajadzības sīkāk noteikt elektronisko līdzekļu izmantošanas vai datu uzglabāšanas kārtību.

(9)

Pamatregulas 23., 29., 34., 35., 36., 42., 45., 46., 49., 50., 58., 81., 85., 87., 88. un 100. panta atsevišķi noteikumi jau skaidri paredz, ka, lai tos ieviestu, tiek vai var tikt izstrādāti sīki izstrādāti noteikumi. Skaidrības labad šajā pašā nolūkā būtu jāizstrādā citi detalizēti noteikumi.

(10)

Kopienas augu šķirņu aizsardzības vai attiecīgo tiesību nodošanas spēkā stāšanās būtu jānosaka noteikumos, kas attiecas uz ierakstiem reģistros.

(11)

Šis jautājums ir apspriests Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvajā padomē.

(12)

Šajā regulā paredzētie noteikumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu šķirņu aizsardzības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   SADAĻA

PROCESĀ IESAISTĪTĀS PUSES, BIROJS UN PĀRBAUDES BIROJI

I   NODAĻA

Procesā iesaistītās puses

1. pants

Procesā iesaistītās puses

1.   Kopienas Augu šķirņu birojā (turpmāk tekstā “Birojs”) lietu izskatīšanas procesos var piedalīties šādas personas:

a)

pieteikuma par Kopienas augu šķirņu aizsardzību iesniedzējs;

b)

Regulas (EK) Nr. 2100/94 (turpmāk tekstā “pamatregula”) 59. panta 2. punktā minētais iebildumu iesniedzējs;

c)

Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību īpašnieks vai īpašnieki (turpmāk tekstā “īpašnieks”);

d)

jebkura persona, kuras pieteikums vai lūgums ir obligāts priekšnoteikums, lai Birojs pieņemtu lēmumu.

2.   Birojs pēc rakstiska pieprasījuma var atļaut procesā piedalīties jebkurai citai personai, kas nav minēta 1. punktā un kas ir tieši un personīgi iesaistīta izskatāmajā jautājumā.

3.   Jebkuru fizisku vai juridisku personu, kā arī jebkādu subjektu, ko kvalificē kā juridisku personu saskaņā ar šim subjektam piemērojamiem likumiem, uzskata par personu 1. un 2. punkta nozīmē.

2. pants

Procesā iesaistīto pušu norādīšana

1.   Procesā iesaistītai pusei norāda tās vārdu (nosaukumu) un adresi.

2.   Fizisko personu vārdu norāda ar uzvārdu un personas vārdiem. Juridisko personu, kā arī uzņēmumu un firmu nosaukumus norāda saskaņā ar to oficiāli reģistrētajiem nosaukumiem.

3.   Adrese ietver visu nepieciešamo administratīvo informāciju, tai skaitā procesā iesaistītās personas pastāvīgās dzīvesvietas valsti vai valsti, kurā atrodas tās uzņēmums. Katrai pusei būtu ieteicams norādīt tikai vienu adresi; ja ir norādītas vairākas adreses, vērā tiek ņemta tikai pirmā minētā adrese, izņemot, ja procesā iesaistītā puse izmantošanai norāda kādu citu no minētajām adresēm.

Biroja priekšsēdētājs nosaka sīkāku kārtību saistībā ar adresi, ieskaitot sīkāku kārtību, kas būtiska saistībā ar citiem datu komunikācijas veidiem.

4.   Ja procesā iesaistītā puse ir juridiska persona, tiek norādīts arī tās fiziskās personas vārds un adrese, kura, pamatojoties uz attiecīgās valsts likumiem un citiem normatīviem aktiem, juridiski pārstāv procesā iesaistīto pusi. Šādām fiziskām personām 2. punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis.

Birojs var pieļaut atkāpes no pirmās daļas pirmā teikuma noteikumiem.

5.   Ja procesā iesaistītā puse ir Komisija vai kāda dalībvalsts, tā dara zināmu savu pārstāvi katrā procesā, kurā tā piedalās.

3. pants

Procesā iesaistīto pušu lietotā valoda

1.   Procesā iesaistītā puse līdz pat brīdim, kad Birojs sniedz galīgo lēmumu, lieto vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ko tā ir izvēlējusies, sagatavojot dokumentu, kas pirmo reizi iesniegts Birojam un parakstīts iesniegšanai.

2.   Ja procesā iesaistītā puse iesniedz šim nolūkam parakstītu dokumentu, kas sagatavots kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, nevis tajā, kas jāizmanto saskaņā ar 1. punkta prasībām, dokuments tiek uzskatīts par saņemtu, kad Biroja rīcībā ir nodots tā tulkojums, ko veicis kāds cits dienests. Birojs var pieļaut atkāpes no šīs prasības.

3.   Ja procesa mutiskās daļas laikā puse lieto kādu citu valodu, nevis vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ko lieto kompetenti Biroja darbinieki, pārējās iesaistītās puses vai gan vieni, gan otri, tad minētā puse, lietojot sevis izvēlēto valodu, nodrošina sinhrono tulkošanu attiecīgajā oficiālajā valodā. Ja tā netiek nodrošināta, procesa mutiskā daļa var tikt turpināta valodā, ko lieto kompetenti Biroja darbinieki un pārējās procesā iesaistītās puses.

4. pants

Procesa mutiskajā daļā un pierādījumu sniegšanā lietotās valodas

1.   Jebkura procesa mutiskajā daļā iesaistīta puse un jebkurš liecinieks vai eksperts, kas sniedz liecības, var lietot jebkuru no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

2.   Ja pēc procesā iesaistītās puses lūguma ir atļauta pirmajā punktā minētā pierādījumu sniegšana, tad, ja procesā iesaistītā puse, liecinieks vai eksperts nevar adekvāti izteikt savas domas nevienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, viņš tiek uzklausīts tikai tad, kad lūgumu izteikusī puse nodrošina mutisko tulkošanu valodā, ko lieto visas procesā iesaistītās puses vai, ja tādu nav, Biroja darbinieki.

Birojs var pieļaut atkāpes no šā punkta pirmajā daļā minētās prasības.

3.   Apgalvojumus, ko procesa mutiskās daļas gaitā vai pierādījumu sniegšanas gaitā vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām snieguši Biroja darbinieki, procesā iesaistītās puses, liecinieki vai eksperti, protokolē lietotajā valodā. Apgalvojumus, kas izteikti kādā citā valodā, protokolē valodā, ko lieto Biroja darbinieki.

5. pants

Procesā iesaistīto pušu dokumentu tulkošana

1.   Ja procesā iesaistītā puse iesniedz dokumentu, kas nav sagatavots vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, Birojs var pieprasīt, lai procesā iesaistītā puse sagatavo šī dokumenta tulkojumu valodā, kuru šī puse vai kompetenti Biroja darbinieki izmantos procesā.

2.   Ja jāiesniedz dokumenta tulkojums vai ja procesā iesaistītā puse ir iesniegusi šādu tulkojumu, Birojs var pieprasīt tā noteiktā laikā iesniegt apliecinājumu, ka tulkojums atbilst oriģinālajam tekstam.

3.   Ja 1. punktā minētais tulkojums un 2. punktā minētais apliecinājums netiek iesniegts, tiek uzskatīts, ka dokuments nav saņemts.

II   NODAĻA

Birojs

1.   iedaļa

Biroja komitejas

6. pants

Komiteju locekļu kvalifikācija

1.   Pamatregulas 35. panta 2. punktā minēto komiteju sastāvā pēc Biroja priekšsēdētāja ieskatiem tiek iekļauti tehniski vai juridiski kvalificēti speciālisti vai gan vieni, gan otri.

2.   Tehniski kvalificētam komitejas loceklim ir zinātniskais grāds vai atzīta pieredze augkopības zinātnes jomā.

3.   Juridiski kvalificētam komitejas loceklim ir augstākā juridiskā izglītība vai atzīta pieredze intelektuālā īpašuma tiesību vai augu šķirņu reģistrācijas jomā.

7. pants

Komitejas lēmumi

1.   Papildus pamatregulas 35. panta 2. punktā minēto lēmumu pieņemšanai komiteja pilda arī šādas funkcijas:

lēmumu neapturēšana saskaņā ar pamatregulas 67. panta 2. punktu,

iepriekšēja lēmumu pārskatīšana saskaņā ar pamatregulas 70. pantu,

restitutio in integrum saskaņā ar pamatregulas 80. pantu, un

izmaksu segšana saskaņā ar pamatregulas 85. panta 2. punktu un šīs regulas 75. pantu.

2.   Komitejas lēmums tiek pieņemts ar tās locekļu balsu vairākumu.

8. pants

Atsevišķu komiteju locekļu pilnvaras

1.   Komiteja savā vārdā ieceļ vienu no saviem locekļiem par referentu.

2.   Referents var jo īpaši:

a)

veikt pienākumus, kas paredzēti 25. pantā, un uzraudzīt 13. un 14. pantā minēto pārbaudes biroju pārskatu iesniegšanu;

b)

raudzīties, lai tiktu ievērota Biroja iekšējā kārtība, tai skaitā informēt procesā iesaistīto pusi par trūkumiem, kas tai būtu jānovērš, un to novēršanai noteiktajiem termiņiem; un

c)

nodrošināt, lai procesā iesaistītās puses varētu savstarpēji konsultēties un apmainīties ar informāciju.

9. pants

Priekšsēdētāja pienākumi

Biroja priekšsēdētājs nodrošina viņa vadībā pieņemto lēmumu konsekventu izpildi. Cita starpā viņš nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek pieņemti lēmumi attiecībā uz iebildumiem, kas iesniegti saskaņā ar pamatregulas 59. pantu, kā arī lēmumi saskaņā ar minētās regulas 61., 62., 63. vai 66. pantu.

10. pants

Konsultācijas

Biroja darbinieki var bez maksas izmantot saskaņā ar pamatregulas 30. panta 4. punktu nozīmēto valsts aģentūru telpas, kā arī šīs regulas 13. un 14. pantā minēto pārbaudes biroju telpas, lai noteiktās dienās organizētu konsultācijas ar procesā iesaistītām pusēm un trešajām personām.

2.   iedaļa

Apelācijas padomes

11. pants

Apelācijas padomes

1.   Lai pieņemtu lēmumus attiecībā uz pamatregulas 67. pantā minēto lēmumu pārsūdzību, tiek nodibināta Apelācijas padome. Ja nepieciešams, Administratīvā padome pēc Biroja priekšlikuma var nodibināt vairākas Apelācijas padomes. Šādā gadījumā tā nosaka darba sadalījumu starp tādējādi nodibinātajām Apelācijas padomēm.

2.   Katra Apelācijas padome sastāv no tehniski un juridiski kvalificētiem locekļiem. 6. panta 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis. Priekšsēdētājs ir juridiski kvalificēts loceklis.

3.   Pārsūdzības izskatīšanai par referentu Apelācijas padomes priekšsēdētājs nozīmē vienu no tās locekļiem. Vajadzības gadījumā šāds uzdevums var ietvert pierādījumu iesniegšanu.

4.   Apelācijas padomes lēmumus pieņem ar tās locekļu balsu vairākumu.

12. pants

Apelācijas padomes reģistrs

1.   Biroja priekšsēdētājs izveido Apelācijas padomes reģistru; Biroja darbiniekus neiekļauj reģistrā, ja viņi ir piedalījušies tādos procesos, kas ir saistīti ar pārsūdzētajiem lēmumiem.

2.   Reģistra darbinieki cita starpā ir atbildīgi par:

procesa mutiskās daļas un pierādījumu sniegšanas protokolēšanu saskaņā ar šīs regulas 63. pantu,

izmaksu sadalījumu saskaņā ar pamatregulas 85. panta 5. punktu un šīs regulas 76. pantu, un

šīs regulas 77. pantā minēto izmaksu segšanas apstiprināšanu.

III   NODAĻA

Pārbaudes biroji

13. pants

Pamatregulas 55. panta 1. punktā minētā pārbaudes biroja nozīmēšana

1.   Ja Administratīvā padome uztic dalībvalsts kompetentai iestādei veikt tehnisku pārbaudi, Biroja priekšsēdētājs paziņo šai institūcijai (turpmāk tekstā “pārbaudes birojs”) par tās nozīmēšanu. Nozīmēšana ir spēkā no dienas, kad Biroja priekšsēdētājs ir sniedzis paziņojumu. Šo nosacījumu piemēro mutatis mutandis, ja lēmumu par pārbaudes biroja nozīmēšanu atceļ saskaņā ar šīs regulas 15. panta 6. punktu.

2.   Pārbaudes biroja darbinieki, kuri piedalās tehniskā pārbaudē, nedrīkst bez atļaujas izmantot pārbaudes gaitā atklātus vai ar to saistītus jebkādus faktus, dokumentus un informāciju vai atklāt tos nepilnvarotām personām. Šis nosacījums viņiem ir saistošs arī pēc attiecīgās tehniskās pārbaudes beigām, pēc aiziešanas no darba un pēc lēmuma par attiecīgo pārbaudes biroju atcelšanas.

3.   2. punktu piemēro mutatis mutandis augu šķirnes materiālam, ko pārbaudes biroja rīcībā nodevis pieteikuma iesniedzējs.

4.   Birojs uzrauga atbilstību 2. un 3. punkta prasībām un lemj par pārbaudes biroja darbinieku izslēgšanu vai pret viņiem izvirzītajiem iebildumiem saskaņā ar pamatregulas 81. panta 2. punktu.

14. pants

Pamatregulas 55. panta 2. punktā minētā pārbaudes biroja nozīmēšana

1.   Ja Birojs paredz uzticēt aģentūrām šķirņu tehnisko pārbaudi saskaņā ar pamatregulas 55. panta 2. punktu, tas sniedz skaidrojošu paziņojumu apstiprināšanai Administratīvajai padomei par šādu aģentūru tehnisko piemērotību pārbaudes biroja funkciju pildīšanai.

2.   Ja Birojs saskaņā ar pamatregulas 55. panta 2. punktu šķirņu tehniskajai pārbaudei paredz izveidot pats savu apakšbiroju, tas sniedz skaidrojošu paziņojumu apstiprināšanai Administratīvajai padomei par šāda apakšbiroja izveides tehnisko un ekonomisko pamatotību un šāda apakšbiroja atrašanās vietu.

3.   Ja Administratīvā padome apstiprina 1. un 2. punktā minētos skaidrojošos paziņojumus, Biroja priekšsēdētājs var paziņot par to 1. punktā minētajām aģentūrām vai arī var publicēt paziņojumu par 2. punktā minētā apakšbiroja izveidi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To var atcelt tikai ar Administratīvās padomes piekrišanu. Šīs regulas 13. panta 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz visiem šā panta 1. punktā minētās aģentūras darbiniekiem.

15. pants

Nozīmēšanas procedūra

1.   Pārbaudes biroju nozīmē, noslēdzot rakstisku vienošanos starp Biroju un pārbaudes biroju, kurā paredzēts, ka pārbaudes birojs veic augu šķirņu tehnisko pārbaudi, un kurā paredzēta arī pamatregulas 58. pantā minētā atlīdzība. Šīs regulas 14. panta 2. punktā minētā apakšbiroja gadījumā tā nozīmēšana notiek saskaņā ar Biroja izdotiem iekšējās kārtības noteikumiem par darba metodēm.

2.   Šādas rakstiskas vienošanās sekas ir tādas, ka tiktāl, ciktāl tas attiecas uz trešām personām, darbības, ko pārbaudes biroja darbinieki veikuši vai kas tiem jāveic saskaņā ar noslēgto vienošanos, uzskata par Biroja darbībām.

3.   Ja pārbaudes birojs paredz izmantot citu tehniski kvalificētu iestāžu pakalpojumus saskaņā ar pamatregulas 56. panta 3. punktu, šīs iestādes norāda ar Biroju noslēgtajā vienošanās dokumentā. Pamatregulas 81. panta 2. punktu un šīs regulas 13. panta 2. un 3.punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz darbiniekiem, kuri paraksta apņemšanos ievērot konfidencialitāti.

4.   Birojs maksā pārbaudes birojam par tehniskās pārbaudes veikšanu, pilnībā sedzot visas radušās izmaksas. Administratīvā padome nosaka vienotas metodes izmaksu aprēķināšanai un vienotus izmaksu komponentus, ko piemēro visiem nozīmētajiem pārbaudes birojiem.

5.   Pārbaudes birojs periodiski iesniedz Birojam veikto tehnisko pārbaužu un nepieciešamo uzziņu krājumu uzturēšanas izmaksu sadalījumu. 3. punktā minētajā gadījumā pārbaudes birojs Birojam iesniedz iestāžu revīzijas pārskatus.

6.   Jebkāda lēmuma par pārbaudes biroja nozīmēšanu atcelšana nedrīkst stāties spēkā, pirms nav atsaukta 1. punktā minētā rakstiskā vienošanās.

II   SADAĻA

BIROJĀ IZSKATĀMO LIETU ĪPAŠI PROCESI

I   NODAĻA

Pieteikums uz kopienas augu šķirņu aizsardzību

1.   iedaļa

Pieteikuma iesniedzēja rīcība

16. pants

Pieteikuma iesniegšana

1.   Pieteikumu par Kopienas augu šķirņu aizsardzību iesniedz Birojā, saskaņā ar pamatregulas 30. panta 4. punktu nozīmētajās valsts aģentūrās vai nodibinātajos apakšbirojos.

Ja pieteikumu iesniedz Birojā, to var iesniegt drukātā veidā vai elektroniski. Ja pieteikumu iesniedz valsts aģentūrās vai apakšbirojos, to iesniedz drukātā veidā divos eksemplāros.

2.   Saskaņā ar pamatregulas 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu Birojam nosūtītā informācija ietver šādus datus:

konkrēti dati pieteikuma iesniedzēja un, vajadzības gadījumā, viņa likumīgā pārstāvja noteikšanai,

valsts aģentūra vai apakšbirojs, kurā iesniegts pieteikums par Kopienas augu šķirņu aizsardzību, un

attiecīgās šķirnes pagaidu apzīmējums.

3.   Birojs nodrošina šādas bezmaksas veidlapas:

a)

pieteikuma veidlapa un tehniskā anketa pieteikuma iesniegšanai par Kopienas augu šķirņu aizsardzību;

b)

veidlapa 2. punktā minētās informācijas sniegšanai, kurā norādītās sekas, ja šāda informācija netiktu sniegta.

4.   Pieteikuma iesniedzējs aizpilda un paraksta 3. punktā minētās veidlapas. Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, tas atbilst 57. panta 3. punkta otrajā daļā paredzētajiem noteikumiem par parakstu.

17. pants

Pieteikuma saņemšana

1.   Ja saskaņā ar pamatregulas 30. panta 4. punktu nozīmētā valsts aģentūra vai nodibinātais apakšbirojs saņem pieteikumu, tas kopā ar šo pieteikumu, ko nodod Birojam saskaņā ar pamatregulas 49. panta 2. punktu, iesniedz Birojam arī apstiprinājumu par šī pieteikuma saņemšanu. Apstiprinājumā par pieteikuma saņemšanu norādīts valsts aģentūras vai apakšbiroja piešķirtais kārtas numurs, nosūtīto dokumentu skaits un datums, kad attiecīgais pieteikums saņemts valsts aģentūrā vai apakšbirojā. Nosūtītā apstiprinājuma kopiju pieteikuma iesniedzējam izsniedz attiecīgā valsts aģentūra vai apakšbirojs.

2.   Ja Birojs pieteikumu saņem tieši no pieteikuma iesniedzēja vai ar apakšbiroja vai valsts aģentūras starpniecību, tas, neskarot citus nosacījumus, atzīmē saņemtos dokumentus, piešķirot pieteikumam kārtas numuru un norādot datumu, kad tas saņemts Birojā, un izsniedz pieteikuma iesniedzējam apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu. Apstiprinājumā par pieteikuma saņemšanu norādīts Biroja piešķirtais kārtas numurs, saņemto dokumentu skaits, datums, kad attiecīgais pieteikums saņemts Birojā, un pieteikuma datums pamatregulas 51. panta nozīmē. Apstiprinājuma kopiju izsniedz tai valsts aģentūrai vai apakšbirojam, ar kura starpniecību Birojs saņem pieteikumu.

3.   Ja Birojs saņem pieteikumu ar apakšbiroja vai valsts aģentūras starpniecību vairāk nekā vienu mēnesi pēc tam, kad to iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, “pieteikuma datums” pamatregulas 51. panta nozīmē nedrīkst būt pirms datuma, kad pieteikums saņemts Birojā, izņemot, ja Birojs, pamatojoties uz pietiekamiem dokumentāriem pierādījumiem, konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs ir nosūtījis Birojam informāciju saskaņā ar pamatregulas 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu un šīs regulas 16. panta 2. punktu.

18. pants

Pamatregulas 50. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi

1.   Ja Birojs konstatē, ka pieteikums neatbilst pamatregulas 50. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tas paziņo pieteikuma iesniedzējam par atklātajiem trūkumiem, norādot, ka par pieteikuma datumu, kā paredzēts minētās regulas 51. pantā, tiks uzskatīts tikai tas datums, kad saņemta atbilstoša informācija, kas novērstu minētos trūkumus.

2.   Pieteikums atbilst pamatregulas 50. panta 1. punkta i) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem tikai tad, ja tajā norādīts pirmās nodošanas datums un valsts minētās regulas 10. panta 1. punkta nozīmē vai, ja šāda nodošana nav notikusi, par to sagatavo attiecīgu paziņojumu.

3.   Pieteikums atbilst pamatregulas 50. panta 1. punkta j) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem tikai tad, ja agrākajā pieteikumā uz šķirni minētais datums un valsts, ciktāl tas pieteikuma iesniedzējam zināms, ir norādīta attiecībā uz:

pieteikumu uz īpašumtiesībām attiecībā uz šķirni un

pieteikumu uz oficiālu šķirnes pieņemšanu sertifikācijai un tirdzniecībai, kur oficiāla pieņemšana ietver oficiālu šķirnes aprakstu dalībvalstī vai valstī,

kas ir Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības apvienības locekle.

19. pants

Pamatregulas 50. panta 2. punktā minētie nosacījumi

1.   Ja Birojs konstatē, ka pieteikums neatbilst šā panta 2., 3. un 4. punkta un šīs regulas 16. panta noteikumiem, tas piemēro šīs regulas 17. panta 2. punktu, bet pieprasa pieteikuma iesniedzējam novērst atklātās nepilnības Biroja noteiktā termiņā. Ja šīs nepilnības netiek laikus novērstas, Birojs pieteikumu nekavējoties noraida saskaņā ar pamatregulas 61. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

2.   Pieteikumā ietverta šāda informācija:

a)

pieteikuma iesniedzēja pilsonība, ja pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, un norāde par viņu kā par procesā iesaistīto pusi, kā minēts šīs regulas 2. pantā, un, ja pieteikuma iesniedzējs nav selekcionārs, selekcionāra vārds un adrese;

b)

tās ģints, sugas vai pasugas nosaukums latīņu valodā, pie kuras šķirne pieder, un attiecīgais vispārpieņemtais nosaukums;

c)

tās šķirnes raksturīgās īpašības, kas, pēc pieteikuma iesniedzēja domām, spilgti atšķiras no īpašībām, kas raksturīgas citām šķirnēm, kas vajadzības gadījumā tiek nosauktas kā salīdzināmās šķirnes pārbaudei;

d)

šķirnes selekcionēšana, saglabāšana un pavairošana, tajā skaitā šāda informācija:

īpašības, šķirnes apzīmējums vai, ja tāda nav, pagaidu apzīmējums un citas šķirnes vai šķirņu kultivēšana, kuru materiāls ir atkārtoti izmantots šķirnes ražošanā, vai

ģenētiski modificētas īpašības, ja attiecīgā šķirne ir ģenētiski modificēts organisms Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 2. punkta nozīmē (4);

e)

reģions vai valsts, kurā attiecīgā šķirne selekcionēta vai atklāta un attīstīta;

f)

datums un valsts, kurā pirmo reizi notikusi šķirnes komponentu vai novāktā šķirnes materiāla nodošana, lai varētu novērtēt šķirnes jaunumu saskaņā ar pamatregulas 10. pantu, vai paziņojums, ka šāda nodošana vēl nav notikusi;

g)

iestādes nosaukums un pieteikumu kārtas numurs, kā minēts šīs regulas 18. panta 3. punktā;

h)

attiecīgās valsts spēkā esošā augu šķirņu aizsardzība vai Kopienā spēkā esošs patents uz šķirni.

3.   Birojs var pieprasīt tā norādītajā termiņā iesniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, un, ja nepieciešams, zīmējumus vai fotogrāfijas, lai varētu veikt tehnisko pārbaudi.

4.   Ja attiecīgā šķirne ir ģenētiski modificēts organisms Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 2. punkta nozīmē, Birojs var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbildīgas iestādes izsniegtu rakstisku apstiprinājumu par to, ka šķirnes tehniskā pārbaude saskaņā ar pamatregulas 55. un 56. pantu nerada nekādu risku apkārtējai videi atbilstoši minētās direktīvas normām.

20. pants

Prioritātes pieprasīšana

Ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa tiesības uz prioritāti attiecībā uz pieteikumiem pamatregulas 52. panta 2. punkta nozīmē, kas nav iesniegti agrāk par pieteikumiem, ko norāda saskaņā ar šīs regulas 18. panta 3. punkta pirmo ievilkumu, Birojs nosaka, ka prioritāti piešķir tikai šiem agrāk iesniegtajiem pieteikumiem. Ja Birojs ir izdevis apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts pieteikuma iesniegšanas datums, kas nav pats agrākais no norādāmajiem datumiem, paziņoto prioritāro datumu uzskata par spēkā neesošu.

21. pants

Tiesības uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību procesa laikā

1.   Ja prasības pieteikums uz Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu reģistrā reģistrēts pret pieteikuma iesniedzēju par pamatregulas 98. panta 4. punktā minēto prasību, Birojs var atlikt pieteikuma izskatīšanu. Birojs var noteikt datumu, kurā tas plāno turpināt procesu.

2.   Kad Kopienas augu šķirņu aizsardzības pieteikumu reģistrā ir reģistrēts galīgais lēmums prasībā, kas minēta 1. punktā, vai kāds cits lēmums par tās izskatīšanas pārtraukšanu, Birojs atsāk procesu. Tas var procesu atsākt ātrāk, taču ne pirms datuma, kas jau noteikts saskaņā ar 1. punktu.

3.   Ja tiesības uz Kopienas augu šķirnes aizsardzību ir likumīgi nodotas citai personai ar Biroju saistītu iemeslu dēļ, šī persona var rīkoties ar pirmā pieteikuma iesniedzēja pieteikumu tā, it kā tas būtu tās pieteikums, ar noteikumu, ka tā paziņo par to Birojam viena mēneša laikā pēc galīgā lēmuma reģistrēšanas Kopienas augu šķirņu aizsardzības pieteikumu reģistrā. Uzskata, ka saskaņā ar pamatregulas 83. pantu maksājamo atlīdzību, kuru jau samaksājis pirmais pieteikuma iesniedzējs, ir samaksājis nākamais pieteikuma iesniedzējs.

2.   iedaļa

Tehniskās pārbaudes veikšana

22. pants

Lēmums par pārbaudes pamatnostādnēm

1.   Pēc Biroja priekšsēdētāja priekšlikuma Administratīvā padome pieņem lēmumu par pārbaudes pamatnostādnēm. Lēmumā minēto datumu un sugas publicē 87. pantā minētajā Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ja Administratīvā padome nav pieņēmusi lēmumu par pārbaudes pamatnostādnēm, Biroja priekšsēdētājs var pieņemt attiecīgu pagaidu lēmumu. Pagaidu lēmums zaudē spēku Administratīvās padomes lēmuma pieņemšanas dienā. Ja Biroja priekšsēdētāja pagaidu lēmums atšķiras no Administratīvās padomes lēmuma, tehniskā pārbaude, kas sākta pirms Administratīvās padomes lēmuma pieņemšanas, netiek ietekmēta. Administratīvā padome var lemt citādi, ja apstākļi to prasa.

23. pants

Biroja priekšsēdētāja pilnvaras

1.   Administratīvajai padomei pieņemot lēmumu par pārbaudes pamatnostādnēm, tajā paredz Biroja priekšsēdētāja tiesības iekļaut papildu īpašības un to izpausmes attiecībā uz pārbaudāmo šķirni.

2.   Ja Biroja priekšsēdētājs izmanto 1. punktā minētās pilnvaras, 22. panta 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

24. pants

Biroja veiktā pārbaudes biroja informēšana

Saskaņā ar pamatregulas 55. panta 3. punktu Birojs uz pārbaudes biroju nosūta šādu ar šķirni saistītu dokumentu kopijas:

a)

pieteikuma veidlapa, tehniskā anketa un visi citi pieteikuma iesniedzēja iesniegtie dokumenti, kas satur tehniskai pārbaudei nepieciešamo informāciju;

b)

saskaņā ar šīs regulas 86. pantu pieteikuma iesniedzēja izpildīta veidlapa;

c)

dokumenti saistībā ar iebildumu, kas izvirzīts, pamatojoties uz apgalvojumu, ka nav izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti pamatregulas 7., 8. un 9. pantā.

25. pants

Biroja un pārbaudes biroja sadarbība

Pārbaudes biroja darbinieki, kas ir atbildīgi par tehnisko pārbaudi, un saskaņā ar 8. panta 1. punktu ieceltais referents sadarbojas visos tehniskās pārbaudes posmos. Sadarbība attiecas vismaz uz šādiem aspektiem:

a)

tehniskās pārbaudes uzraudzība, tai skaitā izmēģinājuma lauciņu atrašanās vietas un referenta pārbaudēm izmantoto metožu inspekcija;

b)

neierobežojot citas Biroja veiktās pārbaudes, pārbaudes birojs sniedz informāciju par jebkādu iepriekšēju rīcību ar attiecīgo šķirni; un

c)

pārbaudes birojs Birojam iesniedz starpziņojumus par katru augšanas periodu.

26. pants

Pārbaudes ziņojumu forma

1.   Pamatregulas 57. pantā minēto pārbaudes ziņojumu paraksta pārbaudes biroja atbildīgais darbinieks, un tajā skaidri atzītas Biroja ekskluzīvās rīcības tiesības saskaņā ar minētās regulas 57. panta 4. punktu.

2.   1. punktu piemēro mutatis mutandis visiem Birojam iesniedzamajiem starpziņojumiem. Pārbaudes birojs katra starpziņojuma kopiju izsniedz tieši pieteikuma iesniedzējam.

27. pants

Citi pārbaudes ziņojumi

1.   Pārbaudes ziņojumu par tehniskās ekspertīzes rezultātiem, ko oficiāli sagatavo vai tas ir sagatavošanā vienā no dalībvalsts birojiem, kas saskaņā ar pamatregulas 55. panta 1. punktu ir atbildīgs par attiecīgajām sugām, Birojs var uzskatīt par pietiekamu, lai pieņemtu lēmumu ar noteikumu, ka:

a)

tehniskajai pārbaudei iesniegtais materiāls attiecībā uz daudzumu un kvalitāti atbilst tiem standartiem, ko nosaka saskaņā ar pamatregulas 55. panta 4. punktu;

b)

tehnisko ekspertīzi veic atbilstoši Administratīvās padomes norādījumiem saskaņā ar pamatregulas 55. panta 1. punktu un izdotajām pārbaudes pamatnostādnēm vai vispārīgajiem norādījumiem, un ņemot vērā minētās regulas 56. panta 2. punktu un šīs regulas 22. un 23. pantu;

c)

Birojam ir iespēja kontrolēt attiecīgās tehniskās ekspertīzes veikšanu;

d)

ja nobeiguma ziņojums nav pieejams tūlīt, pirms pārbaudes ziņojuma iesniegšanas Birojs iesniedz starpziņojumus par katru audzēšanas periodu.

2.   Ja Birojs 1. punktā minēto pārbaudes ziņojumu uzskata par nepietiekamu, lai pieņemtu lēmumu, tas pēc apspriešanās ar pretendentu un attiecīgo pārbaudes biroju var piemērot pamatregulas 55. pantā minēto procedūru.

3.   Birojs un katras dalībvalsts augu šķirņu aizsardzības kompetentā iestāde sniedz administratīvu palīdzību citiem, pēc pieprasījuma izsniedzot jebkurus šķirnes pārbaudes ziņojumus par attiecīgās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes vērtējumu. Birojs vai valsts augu šķirņu aizsardzības kompetentā iestāde par šāda ziņojuma izsniegšanu saņem konkrētu naudas summu, par ko vienojas attiecīgās iestādes.

4.   Pārbaudes ziņojumu par tehniskās ekspertīzes rezultātiem, ko oficiāli sagatavo vai tas ir sagatavošanā trešajā valstī, kura ir Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības locekle, Birojs var uzskatīt par pietiekamu, lai pieņemtu lēmumu, paredzot tehniskās ekspertīzes atbilstību nosacījumiem, kas noteikti ar Biroja un šādas trešās valsts kompetentās iestādes rakstveida vienošanos. Šādi nosacījumi ietver vismaz:

a)

nosacījumus, kas attiecas uz 1. punkta a) apakšpunktā minēto materiālu;

b)

to, ka tehniskā ekspertīze veikta saskaņā ar izdotajām pārbaudes pamatnostādnēm vai vispārīgajiem norādījumiem, ievērojot pamatregulas 56. panta 2. punktu;

c)

to, ka Birojam iespējams novērtēt to iekārtu piemērotību, kuras trešajā valstī izmanto tehniskās ekspertīzes veikšanai attiecīgajām sugām, un pārraudzīt minētās tehniskās ekspertīzes veikšanu;

d)

nosacījumus, kas attiecas uz ziņojumu pieejamību, kā noteikts 1. punkta d) apakšpunktā.

3.   iedaļa

Šķirnes apzīmējums

28. pants

Priekšlikums par šķirnes apzīmējumu

Priekšlikumu par šķirnes apzīmējumu paraksta un iesniedz Birojā vai, ja to iesniedz kopā ar pieteikumu uz Kopienas augu šķirnes aizsardzību saskaņā ar pamatregulas 30. panta 4. punktu, nozīmētajā valsts aģentūrā, vai izveidotā apakšbirojā divos eksemplāros.

Birojs bez maksas nodrošina veidlapas priekšlikumiem par šķirnes apzīmējumiem.

Ja priekšlikumu par šķirnes apzīmējumu iesniedz elektroniski, tas atbilst šīs regulas 57. panta 3. punkta otrajā daļā paredzētajiem noteikumiem par parakstu.

29. pants

Priekšlikuma izskatīšana

1.   Ja priekšlikums par šķirnes apzīmējumu nav pievienots pieteikumam uz Kopienas augu šķirnes aizsardzību vai ja Birojs nevar apstiprināt ieteikto šķirnes nosaukumu, Birojs nekavējoties par to paziņo pieteikuma iesniedzējam, pieprasa viņam iesniegt priekšlikumu vai sagatavot jaunu priekšlikumu un informē par sekām priekšlikuma neiesniegšanas gadījumā.

2.   Ja, saņemot saskaņā ar pamatregulas 57. panta 1. punktu veiktās tehniskās pārbaudes rezultātus, Birojs konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis priekšlikumu par šķirnes apzīmējumu, tas nekavējoties noraida pieteikumu uz Kopienas augu šķirnes aizsardzību saskaņā ar minētās regulas 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

30. pants

Pamatnostādnes attiecībā uz šķirnes apzīmējumu

Administratīvā padome pieņem pamatnostādnes, kas paredz vienotus un skaidrus kritērijus, lai noteiktu pamatregulas 63. panta 3. un 4. punktā minētos šķēršļus šķirnes apzīmējuma noteikšanai.

II   NODAĻA

Iebildumi

31. pants

Iebildumu iesniegšana

1.   Iebildumos, kas minēti pamatregulas 59. pantā, ir norādīta šāda informācija:

a)

pieteikuma iesniedzēja vārds un tā pieteikuma kārtas numurs, pret kuru tiek celts iebildums;

b)

norāde par iebildumu cēlēju kā par procesā iesaistīto pusi, kā izklāstīts šīs regulas 2. punktā;

c)

ja iebildumu cēlējs ir iecēlis likumīgo pārstāvi, šā pārstāvja vārds un adrese;

d)

paziņojums par pamatregulas 59. panta 3. punktā minēto apgalvojumu, pamatojoties uz kuru tiek celts iebildums, un datiem, pierādījumiem un argumentiem, kas sniegti iebilduma pamatošanai.

2.   Ja par vienu un to pašu pieteikumu uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību iesniegti vairāki iebildumi, Birojs var tos visus izskatīt vienā procesā.

32. pants

Iebildumu noraidīšana

1.   Ja Birojs konstatē, ka iebildums neatbilst pamatregulas 59. panta 1. un 3. punkta vai šīs regulas 31. panta 1. punkta d) apakšpunkta prasībām vai tajā nav pietiekami skaidri norādīts pieteikums, pret kuru celts iebildums, tas noraida iebildumu kā nepieņemamu, ja vien atklātie trūkumi netiek laboti Biroja noteiktā laikā.

2.   Ja Birojs konstatē, ka iebildums neatbilst citām pamatregulas vai šīs regulas prasībām, tas noraida iebildumu kā nepieņemamu, ja vien atklātie trūkumi netiek laboti pirms iebilduma termiņa beigām.

III   NODAĻA

Kopienas augu šķirņu aizsardzības saglabāšana

33. pants

Īpašnieka pienākumi saskaņā ar pamatregulas 64. panta 3. punktu

1.   Īpašnieks ļauj veikt attiecīgās šķirnes materiāla pārbaudi un tās vietas apskati, kur tiek saglabāta šķirnes identitāte, lai sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu šķirnes turpināšanu tās nemainīgā veidā, ievērojot pamatregulas 64. panta 3. punktu.

2.   Īpašniekam jāglabā pieraksti, lai palīdzētu verificēt pamatregulas 64. panta 3. punktā minētos attiecīgos pasākumus.

34. pants

Aizsargājamās šķirnes tehniskā verifikācija

Neskarot pamatregulas 87. panta 4. punktu, aizsargājamās šķirnes tehnisko verifikāciju veic saskaņā ar pārbaudes pamatnostādnēm, kas atbilstīgi prasībām bija piemērotas, kad šai šķirnei tika nodrošināta Kopienas augu šķirņu aizsardzība. Šīs regulas 22. un 24. līdz 27. pantu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz Biroju, pārbaudes biroju un īpašnieku.

35. pants

Citi tehniskajai verifikācijai izmantojamie materiāli

Ja īpašnieks saskaņā ar pamatregulas 64. panta 3. punktu ir iesniedzis šķirnes materiālu, pārbaudes birojs ar Biroja piekrišanu var verificēt iesniegto materiālu, pārbaudot citu materiālu, kas ņemts no saimniecības, kurā īpašnieks ir izaudzējis attiecīgo materiālu, vai kas izaudzēts ar īpašnieka piekrišanu, vai pārbaudot citu materiālu, kas ņemts no īpašnieka tirgotās produkcijas vai tirgots ar viņa piekrišanu, ko dalībvalsts oficiālās iestādes izņēmušas savu pilnvaru robežās.

36. pants

Šķirņu apzīmējumu grozījumi

1.   Ja šķirnes apzīmējums jāgroza saskaņā ar pamatregulas 66. pantu, Birojs īpašniekam paziņo šīs nepieciešamības pamatojumu, nosaka termiņu, kurā īpašniekam jāiesniedz piemērots priekšlikums par grozītu šķirnes apzīmējumu, un nosaka, ka gadījumā, ja īpašnieks šo prasību neizpildīs, Kopienas augu šķirņu aizsardzība var tik atcelta saskaņā minētās regulas 21. pantu.

2.   Ja Birojs nevar apstiprināt priekšlikumu par grozīto šķirnes apzīmējumu, Birojs nekavējoties par to informē īpašnieku, vēlreiz nosaka termiņu, kura laikā īpašniekam jāiesniedz piemērots priekšlikums par labotu šķirnes nosaukumu, un nosaka, ka, ja īpašnieks šo prasību neizpildīs, Kopienas augu šķirņu aizsardzība var tik atcelta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu.

3.   Šīs regulas 31. un 32. pantu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz iebildumu, kas celts saskaņā ar pamatregulas 66. panta 3. punktu.

4.   Ja priekšlikumu par šķirnes apzīmējuma grozīšanu iesniedz elektroniski, tas atbilst 57. panta 3. punkta otrajā daļā paredzētajiem noteikumiem par parakstu.

IV   NODAĻA

Kopienas licences, ko piešķir birojs

1.   iedaļa

Obligātās licences saskaņā ar pamatregulas 29. pantu

37. pants

Obligātās licences pieteikumi

1.   Saskaņā ar pamatregulas 29. panta 1., 2. un 5. punktu obligātās licences pieteikumā norāda šādu informāciju:

a)

norādi par pieteikuma iesniedzēju un attiecīgās šķirnes īpašnieku, kas ceļ iebildumus, kā par procesā iesaistītām pusēm;

b)

šķirnes apzīmējumu un attiecīgās šķirnes vai šķirņu augu sugu;

c)

priekšlikumu par darbības veidiem, kas jāietver obligātajā licencē;

d)

paziņojumu, kurā izklāstītas ar attiecīgo jautājumu saistītās valsts intereses, ieskaitot sīkākas ziņas par faktiem, lietiskie pierādījumi un argumenti, kas sniegti valsts interešu aizstāvībai;

e)

pamatregulas 29. panta 2. punktā minētā pieteikuma gadījumā priekšlikumu par personu kategoriju, kam piešķir obligāto licenci, tostarp, atkarībā no apstākļiem, uz šo personu kategoriju attiecināmās konkrētās prasības;

f)

priekšlikumu par taisnīgu atlīdzību un atlīdzības aprēķināšanas kārtību.

2.   Pamatregulas 29. panta 5.a punktā minētajā obligātās licences pieteikumā sniedz šādu informāciju:

a)

norādi par pieteikuma iesniedzēju, kuram ir patenttiesības, un attiecīgās šķirnes īpašnieku, kas ceļ iebildumus, kā par procesā iesaistītām pusēm;

b)

šķirnes apzīmējumu un attiecīgās šķirnes vai šķirņu augu sugu;

c)

apstiprināta patenta apliecības kopiju, kurā redzams biotehnoloģiskā izgudrojuma patenta numurs un prasības un iestāde, kas piešķīrusi patentu;

d)

priekšlikumu par darbības veidiem, kas jāietver obligātajā licencē;

e)

priekšlikumu par taisnīgu atlīdzību un atlīdzības aprēķināšanas kārtību;

f)

paziņojumu, kurā izklāstīts, kāpēc biotehnoloģiskais izgudrojums rada nozīmīgu tehnisku progresu un būtisku ekonomisko ieinteresētību, salīdzinot ar aizsargājamo šķirni, tostarp sīki aprakstītos faktus, pierādījumus un argumentus prasības pamatojumam;

g)

priekšlikumu par licences teritoriālo darbības jomu, kas nedrīkst pārsniegt c) apakšpunktā minētā patenta teritoriālo darbības jomu.

3.   Pamatregulas 29. panta 5.a punkta otrajā daļā minētajā savstarpējās licences pieteikumā sniedz šādu informāciju:

a)

norādi par pieteikuma iesniedzēju, kuram ir patenttiesības, un attiecīgās šķirnes īpašnieku, kas ceļ iebildumus, kā par procesā iesaistītām pusēm;

b)

šķirnes apzīmējumu un attiecīgās šķirnes vai šķirņu augu sugu;

c)

apstiprināta patenta apliecības kopiju, kurā redzams biotehnoloģiskā izgudrojuma patenta numurs un prasības un iestāde, kas piešķīrusi patentu;

d)

oficiāls dokumentu, kas pierāda, ka šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam ir piešķirta obligātā licence attiecībā uz patentēto biotehnoloģisko izgudrojumu;

e)

priekšlikumu par darbības veidiem, kas jāietver savstarpējā licencē;

f)

priekšlikumu par taisnīgu atlīdzību un atlīdzības aprēķināšanas kārtību;

g)

priekšlikumu par savstarpējās licences teritoriālo darbības jomu, kas nedrīkst pārsniegt c) apakšpunktā minētā patenta teritoriālo darbības jomu.

4.   Obligātās licences pieteikumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs no šķirnes aizsardzības tiesību īpašnieka neveiksmīgi mēģinājis iegūt licenci uz līguma pamata. Ja pieteikumu par obligāto licenci saskaņā ar pamatregulas 29. panta 2. punktu ir iesniegusi Komisija vai dalībvalsts, Birojs force majeure gadījumā var atcelt šo nosacījumu.

5.   Uz līguma pamata piešķirtas licences pieprasījumu uzskata par neveiksmīgu 4. punkta izpratnē, ja:

a)

īpašnieks, kas ceļ iebildumus, saprātīgā laika periodā nav sniedzis galīgo atbildi personai, kura vēlas iegūt minēto licenci; vai

b)

īpašnieks, kas ceļ iebildumus, ir atteicies piešķirt licenci uz līguma pamata personai, kas to pieprasījusi; vai

c)

īpašnieks, kas ceļ iebildumus, ir piedāvājis personai, kas vēlas saņemt licenci, acīmredzami nepamatotus pamatnosacījumus, tostarp tādus, kas attiecas uz maksājamo honorāru, vai nosacījumus, kas kopumā ir acīmredzami nepamatoti.

38. pants

Pieteikuma par obligātās licences piešķiršanu izskatīšana

1.   Procesa mutiskā daļa un pierādījumu iesniegšana principā notiek viena procesa laikā.

2.   Lūgumus par lietas atkārtotu izskatīšanu noraida, izņemot lūgumus, kas pamatoti ar apstākļiem, kas mainījušies lietas izskatīšanas laikā vai pēc tās.

3.   Pirms lēmuma pieņemšanas Birojs uzaicina visas iesaistītās puses vienoties par izlīgumu attiecībā uz licenci, kas izsniegta uz līguma pamata. Nepieciešamības gadījumā Birojs iesaka šādu izlīgumu.

39. pants

Tiesības uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību lietas izskatīšanas procesa laikā

1.   Ja sakarā ar pamatregulas 98. panta 1. punktā minēto prasību Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā pret īpašnieku iesniegta prasība, Birojs var atlikt lietas izskatīšanu par obligātās licences piešķiršanu. Tas neatsāk izskatīšanu, pirms šajā pašā reģistrā nav iesniegts galīgais lēmums attiecībā uz prasību vai kāds cits lēmums par tās izskatīšanas pārtraukšanu.

2.   Ja Kopienas augu šķirņu aizsardzības nodošana Birojam uzliek saistības, jaunais īpašnieks pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma piedalās lietas izskatīšanā kā tajā iesaistītā puse, ja divu mēnešu laikā pēc tam, kad Birojs ir paziņojis, ka jaunā īpašnieka vārds ir ierakstīts Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā, pieteikuma iesniedzējs nesekmīgi mēģinājis iegūt licenci no jaunā īpašnieka. Pieteikuma iesniedzēja prasībai pievieno pietiekamus dokumentārus pierādījumus, kas apliecina viņa veltīgos centienus un kas vajadzības gadījumā liecina par jaunā īpašnieka rīcību.

3.   Pamatregulas 29. panta 2. punktā minētā pieteikuma gadījumā jaunais īpašnieks piedalās lietas izskatīšanā kā puse. Šā panta 1. punktu nepiemēro.

40. pants

Attiecībā uz pieteikumu pieņemtā lēmuma saturs

Rakstisko lēmumu paraksta Biroja priekšsēdētājs. Lēmumā ietilpst:

a)

paziņojums par to, ka Birojs ir pieņēmis lēmumu;

b)

lēmuma pieņemšanas datums;

c)

komitejas locekļu vārdi, kas piedalījās lietas izskatīšanā;

d)

lietas izskatīšanā iesaistīto pušu un to likumīgo pārstāvju vārdi;

e)

atsauce uz Administratīvās padomes atzinumu;

f)

jautājumu uzskaitījums, par kuriem jāpieņem lēmums;

g)

faktu kopsavilkums;

h)

lēmuma pamatojums;

i)

biroja rīkojums; ja nepieciešams, šādā rīkojumā minētas obligātajā licencē ietvertās paredzētās darbības, atbilstīgie īpašie nosacījumi un personu kategorija, tostarp, ja nepieciešams, uz šo personu kategoriju attiecināmās konkrētās prasības.

41. pants

Lēmums par obligātās licences piešķiršanu

1.   Saskaņā ar pamatregulas 29. panta 1., 2. un 5. punktu obligātās licences piešķiršanas lēmumā iekļauj paziņojumu, kurā izklāstītas ar attiecīgo jautājumu saistītās valsts intereses.

2.   Uz valsts interesēm jo īpaši attiecas šādi pamatojumi:

a)

cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzība;

b)

nepieciešamība nodrošināt tirgu ar materiālu, kam būtu raksturīgas konkrētas īpašības;

c)

nepieciešamība uzturēt centienus uzlabotu šķirņu nepārtrauktai selekcionēšanai.

3.   Saskaņā ar pamatregulas 29. panta 5.a pantu lēmumā piešķirt obligāto licenci ietver paziņojumu, kurā izklāstīti iemesli, kādēļ izgudrojums rada nozīmīgu tehnisku progresu un būtisku ekonomisko ieinteresētību. Par pamatu tam, ka izgudrojums rada būtisku tehnisko progresu un vērā ņemamu ekonomisko ieinteresētību, salīdzinot ar aizsargāto augu sugu, jo īpaši var uzskatīt šādus iemeslus:

a)

audzēšanas paņēmienu uzlabošana;

b)

vides uzlabošana;

c)

paņēmienu uzlabošana, lai veicinātu ģenētisko bioloģisko daudzveidību;

d)

kvalitātes uzlabošana;

e)

ražības paaugstināšana;

f)

noturības paaugstināšana;

g)

augu adaptācijas pilnveidošana attiecībā uz īpašiem klimatiskajiem un/vai vides apstākļiem.

4.   Obligātā licence nav ekskluzīva.

5.   Obligāto licenci nedrīkst nodot tālāk citādi, kā vien tikai kopā ar to daļu no uzņēmuma, kas izmanto šo obligāto licenci, vai apstākļos, kas izklāstīti pamatregulas 29. panta 5. punktā, kopā ar tiesībām uz pēc būtības atvasināto šķirni.

42. pants

Nosacījumi, kas attiecināmi uz personu, kurai piešķirta obligātā licence

1.   Neskarot citus pamatregulas 29. panta 3. punktā minētos nosacījumus, personai, kurai ir piešķirta obligātā licence, ir jābūt attiecīgām finansiālām un tehniskām iespējām izmantot šo obligāto licenci.

2.   Uz obligāto licenci attiecināmos nosacījumus, kas izklāstīti iepriekš minētajā lēmumā, uzskata par “apstākļiem” pamatregulas 29. panta 4. punkta nozīmē.

3.   Birojs nodrošina, ka persona, kurai piešķirta obligātā licence, nedrīkst celt prasību tiesā par Kopienas augu šķirņu aizsardzības pārkāpumu, ja vien īpašnieks divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma nav atteicies to pildīt vai arī nav izpildījis to nevērības dēļ.

43. pants

Tādu personu kategorija, kuras atbilst īpašām prasībām saskaņā ar pamatregulas 29. panta 2. punktu

1.   Ikviena persona, kura vēlas izmantot obligāto licenci un kura ietilpst to personu kategorijā, kas atbilst pamatregulas 29. panta 2. punktā minētajām īpašajām prasībām, paziņo par savu nodomu birojam un īpašniekam, nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas kvīti. Minētajā paziņojumā norāda:

a)

personas vārdu un adresi, tāpat kā lietas izskatīšanā iesaistītajām pusēm, ievērojot šīs regulas 2. panta nosacījumus;

b)

īpašajām prasībām atbilstošu faktu apliecinājumu;

c)

īstenojamo darbību izklāstu; un

d)

apliecinājumu tam, ka personas rīcībā ir atbilstoši finanšu resursi, kā arī informācija par tehniskajām iespējām, lai varētu izmantot obligāto licenci.

2.   Pēc pieprasījuma Birojs reģistrē personu Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā, ja attiecīgā persona ir izpildījusi nosacījumus, kas attiecas uz 1. punktā minēto paziņojumu. Šāda persona pirms reģistrācijas nav tiesīga izmantot obligāto licenci. Par reģistrāciju tiek paziņots attiecīgajai personai un īpašniekam.

3.   42. panta 3. punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz personu, kas reģistrēta Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā, saskaņā ar šā panta 2. punktu. Jebkāds spriedums prasībā vai lietas izskatīšanas apturēšana attiecībā uz pārkāpumu attiecas uz citām reģistrētām vai reģistrējamām personām.

4.   2. punktā minētais reģistra ieraksta anulēšanas vienīgais pamatojums var būt tas, ka īpašās prasības, kas noteiktas lēmumā par obligātās licences piešķiršanu, vai finansiālās un tehniskās iespējas, kas noteiktas saskaņā ar 2. punktu, ir mainījušās vairāk nekā gadu pēc obligātās licences piešķiršanas un jebkurā šajā piešķīrumā noteiktajā termiņā. Par reģistra ieraksta anulēšanu tiek paziņots reģistrētajai personai un īpašniekam.

2.   iedaļa

Izmantošanas tiesības saskaņā ar pamatregulas 100. panta 2. punktu

44. pants

Izmantošanas tiesības saskaņā ar pamatregulas 100. panta 2. punktu

1.   Iepriekšējais īpašnieks divu mēnešu laikā vai persona, kas izmantojusi licenci, četru mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts biroja paziņojums par to, ka jaunā īpašnieka vārds ir reģistrēts Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā, pieprasa no jaunā īpašnieka neekskluzīvu licenci uz līguma pamata, kā minēts pamatregulas 100. panta. 2. punktā.

2.   Pieteikumam par licences piešķiršanu saskaņā ar pamatregulas 100. panta 2. punktu pievieno dokumentus, kas apliecina šā panta 1. punktā minētā pieprasījuma noraidījumu. Šīs regulas 37. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkta un 5. punkta, 38. panta, 39. panta 3. punkta un 40. panta, izņemot tā f) apakšpunktu, 41. panta 3. un 4. punkta un 42. panta noteikumus piemēro mutatis mutandis.

III   SADAĻA

LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS PADOMĒ

45. pants

Paziņojuma par pārsūdzību saturs

Paziņojums par pārsūdzību ietver:

a)

norādi par pārsūdzības iesniedzēju kā par pārsūdzības procesa pusi saskaņā ar 2. pantu;

b)

pārsūdzētā lēmuma kārtas numuru un paziņojumu par vēlamajiem minētā lēmuma grozījumiem vai tā atcelšanas pieprasījumu.

46. pants

Paziņojuma par pārsūdzību saņemšana

Saņemot paziņojumu par pārsūdzību, Birojs piešķir tam pārsūdzības procesa kārtas numuru, atzīmē uz tā saņemšanas datumu un paziņo pārsūdzības iesniedzējam termiņu, kura laikā tam jāsniedz pamatojums pārsūdzībai; nedrīkst atsaukties uz šāda rakstiska paziņojuma nesaņemšanu.

47. pants

Piedalīšanās pārsūdzības procesā kā pusei

1.   Birojs nekavējoties nosūta procesā iesaistītajām pusēm, kas piedalījušās lietas izskatīšanā Birojā, rakstiskā paziņojuma par pārsūdzību kopiju, uz kura norādīts tā kārtas numurs un saņemšanas datums.

2.   1. punktā minētās procesā iesaistītās puses var piedalīties pārsūdzības procesā kā puses divu mēnešu laikā kopš paziņojuma par pārsūdzību kopijas saņemšanas.

48. pants

Biroja loma

1.   Pamatregulas 70. panta 1. punktā minētā Biroja institūcija un Apelācijas padomes priekšsēdētājs, veicot iekšējus sagatavošanas pasākumus, nodrošina to, ka Apelācijas padome var izskatīt lietu tūlīt pēc tam, kad tā atjaunota; pirms lietas atjaunošanas priekšsēdētājs saskaņā ar minētās regulas 46. panta 2. punktu izvēlas vēl divus citus locekļus un ieceļ referentu.

2.   Pirms lietas atjaunošanas pamatregulas 70. panta 1. punktā minētā Biroja institūcija nekavējoties nosūta to dokumentu kopijas, ko saņēmusi pārsūdzības procesā iesaistītā puse, citām pārsūdzības procesā iesaistītājām pusēm.

3.   Biroja priekšsēdētājs nodrošina 89. pantā minētās informācijas publicēšanu pirms lietas izskatīšanas atjaunošanas.

49. pants

Pārsūdzības kā nepieņemamas noraidīšana

1.   Ja pārsūdzība neatbilst pamatregulas un jo īpaši tās 67., 68. un 69. panta un šīs regulas un jo īpaši tās 45. panta nosacījumiem, Apelācijas padome par to informē pārsūdzības iesniedzēju un pieprasa, lai tas, ja iespējams, novērš atklātos trūkumus Apelācijas padomes noteiktā termiņā. Ja pārsūdzības trūkumi netiek laikus novērsti, Apelācijas padome noraida to kā nepieņemamu.

2.   Ja ir pārsūdzēts Biroja lēmums, pret kuru ir iesniegta arī prasība saskaņā ar pamatregulas 74. pantu, Apelācijas padome ar pārsūdzības iesniedzēja piekrišanu uzreiz iesniedz pārsūdzību kā prasību Eiropas Kopienu Tiesā; ja pārsūdzības iesniedzējs tam nepiekrīt, tā noraida pārsūdzību kā nepieņemamu. Ja pārsūdzība tiek iesniegta Tiesā, to uzskata par iesniegtu Tiesā datumā, kad tā saņemta Birojā, kā paredzēts šīs regulas 46. pantā.

50. pants

Procesa mutiskā daļa

1.   Pēc lietas izskatīšanas atjaunošanas Apelācijas padomes priekšsēdētājs nekavējoties sasauc pārsūdzības procesā iesaistītās puses uz procesa mutisko daļu, kā paredzēts pamatregulas 77. pantā, un vērš viņu uzmanību uz šīs regulas 59. panta 2. punktu.

2.   Procesa mutiskā daļa un pierādījumu iesniegšana principā notiek vienlaikus.

3.   Lūgumus par atkārtotu lietas izskatīšanu noraida, izņemot lūgumus, kas pamatoti ar apstākļiem, kas lietas izskatīšanas laikā vai pēc tās mainījušies.

51. pants

Pārsūdzību izskatīšana

Ja vien nav paredzēts citādi, termiņus, kas attiecas uz lietu izskatīšanu Birojā, piemēro attiecībā uz pārsūdzības procesu mutatis mutandis; puses procesā šajā sakarā uzskata par pusēm pārsūdzības procesā.

52. pants

Lēmums par pārsūdzību

1.   Rakstisks lēmums attiecībā uz pārsūdzību tiek nosūtīts jebkādā veidā, kas paredzēts 64. panta 3. punktā, pārsūdzības procesa pusēm trīs mēnešu laikā pēc procesa mutiskās daļas beigām.

2.   Lēmumu paraksta Apelācijas padomes priekšsēdētājs un saskaņā ar 48. panta 1. punktu ieceltais referents. Lēmumā ietilpst:

a)

paziņojums par to, ka Apelācijas padome ir pieņēmusi lēmumu;

b)

lēmuma pieņemšanas datums;

c)

Apelācijas padomes priekšsēdētāja un pārējo padomes locekļu vārdi, kuri piedalījušies pārsūdzības procesā;

d)

pārsūdzības procesā iesaistīto pušu un to likumīgo pārstāvju vārdi;

e)

jautājumu uzskaitījums, par kuriem jāpieņem lēmums;

f)

faktu kopsavilkums;

g)

lēmuma pamatojums;

h)

Apelācijas padomes rīkojums, ieskaitot, ja nepieciešams, lēmumu par izmaksu segšanu vai atlīdzības maksājumu veikšanu.

3.   Rakstiskam Apelācijas padomes lēmumam pievieno paziņojumu par to, ka turpmāka pārsūdzība ir iespējama, norādot šādas turpmākas pārsūdzības iesniegšanas termiņu. Pārsūdzības procesa puses nevar atsaukties uz to, ka nav saņēmušas šādu paziņojumu.

IV   SADAĻA

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI PAR PROCESU

I   NODAĻA

Lēmumi, paziņojumi un dokumenti

53. pants

Lēmumi

1.   Visus Biroja lēmumus paraksta Biroja darbinieks, kam šādas pilnvaras deleģējis Biroja priekšsēdētājs saskaņā ar pamatregulas 35. pantu, un tajos norāda šīs personas vārdu un uzvārdu.

2.   Procesa mutiskās daļas gadījumā Birojā lēmumu var pasludināt mutiski. Pēc tam attiecīgo lēmumu rakstveidā nosūta visām procesā iesaistītajām pusēm saskaņā ar 64. pantu.

3.   Biroja lēmumiem, ko var pārsūdzēt saskaņā ar pamatregulas 67. pantu vai uz kuriem var attiecināt tiešo prasību saskaņā ar tās 74. pantu, pievieno paziņojumu, ka iespējama to pārsūdzība vai tiešā prasība, norādot termiņu, kura laikā šāda pārsūdzība vai tiešā prasība jāiesniedz. Procesā iesaistītās puses nevar atsaukties uz to, ka nav saņēmušas šādu paziņojumu.

4.   Biroja lēmumos izlabo valodnieciskās, pareizrakstības un citas acīmredzamas kļūdas.

54. pants

Kopienas augu šķirņu aizsardzības sertifikāts

1.   Ja Birojs ir piešķīris Kopienas augu šķirņu aizsardzību, tas kopā ar attiecīgo lēmumu kā pierādījumu tam izsniedz Kopienas augu šķirņu aizsardzības sertifikātu.

2.   Birojs izsniedz Kopienas augu šķirņu aizsardzības sertifikātu jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā(-ās) valodā(-ās) pēc īpašnieka pieprasījuma.

3.   Pēc pieprasījuma Birojs var izsniegt sertifikāta kopiju personai, kurai uz to ir tiesības, ja tiek konstatēts, ka oriģinālais sertifikāts ir nozaudēts vai iznīcināts.

55. pants

Paziņojumi

Ja vien nav paredzēts citādi, visos Biroja vai pārbaudes biroja paziņojumos norāda Biroja vai pārbaudes biroja kompetentā darbinieka vārdu.

56. pants

Tiesības izteikties

1.   Ja Birojs konstatē, ka noteiktajā termiņā lēmumu nav iespējams pieņemt, tas paziņo procesā iesaistītajai pusei par atklātajiem trūkumiem un pieprasa tai šos trūkumus novērst Biroja noteiktajā termiņā. Ja atklātie trūkumi, par kuriem paziņots attiecīgajai pusei, nav laikus novērsti, Birojs pieņem lēmumu.

2.   Ja Birojs no procesā iesaistītās puses saņem apsvērumus, tas nosūta šos apsvērumus pārējām procesā iesaistītajām pusēm un pieprasa tām, ja uzskata to par vajadzīgu, sniegt atbildes Biroja noteiktajā termiņā. Ja atbilde nav saņemta laikus, vēlāk saņemtos dokumentus Birojs neņem vērā.

57. pants

Procesā iesaistīto pušu iesniegtie dokumenti

1.   Visus procesā iesaistīto pušu iesniegtos dokumentus iesniedz personīgi, atsūtot pa pastu vai elektroniski.

Elektroniskas nosūtīšanas sīkāku kārtību nosaka Biroja priekšsēdētājs.

2.   Par datumu, kurā saņemti jebkādi procesā iesaistīto pušu iesniegtie dokumenti, uzskata datumu, kurā dokuments faktiski tiek saņemts Biroja telpās vai, ja dokuments iesniegts elektroniski, datumu, kurā dokuments faktiski tiek saņemts Birojā elektroniski.

3.   Izņemot pievienotos dokumentus, visus procesā iesaistīto pušu iesniegtos dokumentus paraksta attiecīgās puses vai to likumīgie pārstāvji.

Ja dokuments iesniegts Birojā elektroniski, tam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

4.   Ja dokuments nav attiecīgi parakstīts vai ja saņemtais dokuments ir nepilnīgs vai nesalasāms, vai ja Birojam rodas šaubas par dokumenta precizitāti, Birojs par to attiecīgi informē nosūtītāju un uzaicina to viena mēneša laikā iesniegt šā dokumenta oriģinālu, kas parakstīts 3. punktā paredzētajā veidā, vai atkārtoti atsūtīt oriģināla kopiju.

Ja šo prasību izpilda noteiktajā termiņā, par parakstītā dokumenta vai atkārtoti sūtītas kopijas saņemšanas datumu uzskata datumu, kurā saņemts pirmais dokuments. Ja noteiktajā termiņā šo prasību neizpilda, dokumentu uzskata par nesaņemtu.

5.   Šāds dokuments jānosūta pārējām procesā iesaistītajām pusēm un attiecīgajam pārbaudes birojam, vai dokumenti, kas attiecas uz diviem vai vairākiem pieteikumiem par Kopienas augu šķirņu aizsardzību vai licences piešķiršanu, jāiesniedz pietiekamā eksemplāru skaitā. Trūkstošos eksemplārus izgatavo uz procesā iesaistītās puses rēķina.

Pirmajā daļā minētais noteikums neattiecas uz elektroniski iesniegtiem dokumentiem.

58. pants

Dokumentārs pierādījums

1.   Pierādījumus par galīgajiem spriedumiem vai lēmumiem, izņemot Biroja lēmumus, vai citus dokumentāros pierādījumus, ko iesniedz procesā iesaistītās puses, var nodrošināt, iesniedzot neapstiprinātu kopiju.

2.   Ja Birojam rodas šaubas par 1. punktā minēto pierādījumu autentiskumu, tas var prasīt, lai tiktu iesniegts oriģināls vai apstiprināta kopija.

II   NODAĻA

Procesa mutiskā daļa un pierādījumu iesniegšana

59. pants

Uzaicinājums uz mutisku procesu

1.   Procesā iesaistītās puses ar pavēsti tiek uzaicinātas piedalīties pamatregulas 77. pantā paredzētajā procesa mutiskajā daļā, vēršot viņu uzmanību uz minētā panta 2. punktu. Pavēstes procesā iesaistītajām pusēm nosūta vismaz mēnesi pirms paredzētā procesa, ja vien procesā iesaistītās puses un Birojs nevienojas par īsāku termiņu.

2.   Ja procesā iesaistītā puse, kas attiecīgi tikusi uzaicināta piedalīties procesa mutiskajā daļā Birojā, neierodas, process var turpināties bez attiecīgās puses klātbūtnes.

60. pants

Pierādījumu iesniegšana Birojā

1.   Ja Birojs uzskata par nepieciešamu uzklausīt procesā iesaistīto pušu vai liecinieku un ekspertu mutiskās liecības vai veikt pārbaudi, tas šajā sakarā pieņem attiecīgu lēmumu par to, kā tas paredz iegūt pierādījumus, attiecīgajiem faktiem, kas jāpierāda, uzklausīšanas vai pārbaudes datumu, laiku un vietu. Ja procesā iesaistītā puse ir lūgusi mutisku liecinieku un ekspertu liecību uzklausīšanu, Biroja lēmumā tiek norādīts termiņš, kurā lūgumu iesniegušajai procesā iesaistītajai pusei jādara zināmi Birojam to liecinieku un ekspertu vārdi un adreses, kuru liecības procesā iesaistītā puse vēlas uzklausīt.

2.   Procesā iesaistītajām pusēm, lieciniekiem vai ekspertiem nosūta pavēstes par liecību sniegšanu vismaz mēnesi pirms paredzētā procesa, ja vien Birojs un minētās personas nevienojas par īsāku termiņu. Pavēstē ietilpst:

a)

izraksts no 1. punktā minētā lēmuma, kurā norādīts nozīmētās izmeklēšanas datums, laiks un vieta un izklāstīti fakti, par kuriem tiks uzklausītas procesā iesaistītās puses, liecinieki un eksperti;

b)

procesā iesaistīto pušu vārdi un informācija par tiesībām, kuras liecinieki vai eksperti var izmantot saskaņā ar 62. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumiem;

c)

paziņojums, ka procesā iesaistītā puse, liecinieks vai eksperts var pieprasīt, lai viņa liecību uzklausītu kompetenta tiesu iestāde vai kāda cita iestāde valstī, kurā viņš pastāvīgi uzturas, un lūgums, lai viņš Biroja noteiktā termiņā informētu Biroju par to, vai viņš ir gatavs ierasties Birojā.

3.   Pirms procesā iesaistītās puses, liecinieka vai eksperta uzklausīšanas viņš tiek informēts par to, ka Birojs var pieprasīt, lai kompetenta tiesu iestāde vai kāda cita iestāde valstī, kurā viņš pastāvīgi uzturas, uzklausītu viņa liecību ar zvērestu vai kādā citā saistošā formā.

4.   Procesā iesaistītās puses tiek informētas par liecinieka vai eksperta uzklausīšanu kompetentā tiesu vai kādā citā iestādē. Tām ir tiesības piedalīties uzklausīšanā un iztaujāt, lai pārbaudītu procesā iesaistītās puses, lieciniekus un ekspertus ar attiecīgās iestādes starpniecību vai tieši.

61. pants

Ekspertu uzaicināšana

1.   Birojs izlemj, kādā veidā tā nozīmētajam ekspertam jāiesniedz ziņojums.

2.   Eksperta mandātā ir šāda informācija:

a)

precīzs viņa uzdevuma izklāsts;

b)

ziņojuma iesniegšanas termiņš;

c)

procesā iesaistīto pušu vārdi;

d)

informācija par tiesībām, kuras viņš var izmantot saskaņā ar 62. panta 2., 3. un 4. punktu.

3.   Eksperta ziņojuma sagatavošanai Birojs var pieprasīt pārbaudes birojam veikt attiecīgās šķirnes tehnisko pārbaudi, lai materiāls būtu pieejams saskaņā ar Biroja dotajiem norādījumiem. Ja nepieciešams, Birojs materiālu var pieprasīt arī no procesā iesaistītajām pusēm vai trešajām personām.

4.   Procesā iesaistītās puses nodrošina ar jebkura rakstiska ziņojuma kopiju un, ja nepieciešams, tulkojumu.

5.   Procesā iesaistītās puses var izteikt iebildumus ekspertam. Pamatregulas 48. panta 3. punktu un 81. panta 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

6.   Attiecībā uz Biroja nozīmēto ekspertu 13. panta 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis. Nozīmējot ekspertu, Birojs viņu informē par prasību ievērot konfidencialitāti.

62. pants

Pierādījumu iesniegšanas izmaksas

1.   Pierādījumu iesniegšanai var tikt izvirzīts nosacījums, ka procesā iesaistītajai pusei, kas ir pieprasījusi šādu pierādījumu iesniegšanu, Birojā jādeponē summa, kuras apmēru nosaka Birojs, pamatojoties uz izmaksu tāmi.

2.   Lieciniekiem un ekspertiem, kurus Birojs ir uzaicinājis un kuri ir ieradušies Birojā, ir tiesības uz attiecīgu ceļa izdevumu un dienas naudas atlīdzību. Viņiem var tik izsniegts avanss.

3.   Lieciniekiem, kuriem ir tiesības uz 2. punktā paredzēto atlīdzību, ir tiesības arī uz attiecīgu kompensāciju par zaudētajiem ieņēmumiem, bet ekspertiem, ja vien viņi nav pārbaudes biroja darbinieki, atlīdzība par viņu darbu. Šos maksājumus lieciniekiem izdara pēc liecību uzklausīšanas, bet ekspertiem – pēc tam, kad veikuši savus pienākumus vai uzdevumus.

4.   2. un 3. punktā paredzētos maksājumus veic Birojs saskaņā ar I pielikumā paredzētajiem sīkākiem noteikumiem un robežām.

63. pants

Procesa mutiskās daļas un pierādījumu iesniegšanas protokols

1.   Procesa mutiskās daļas un pierādījumu iesniegšanas protokolā atspoguļo procesa mutiskās daļas vai pierādījumu būtiskākos faktus, būtiskus procesā iesaistīto pušu apgalvojumus, procesā iesaistīto pušu, liecinieku vai ekspertu liecības un jebkādu pārbaužu rezultātus.

2.   Liecinieku, ekspertu vai procesā iesaistīto pušu liecību protokolu skaļi nolasa viņiem priekšā vai izsniedz, lai viņi varētu to pārbaudīt. Protokolā atzīmē, ka šī formalitāte ir ievērota un ka persona, kas sniegusi liecību, ir šo protokolu apstiprinājusi. Ja attiecīgā persona šādu apstiprinājuma nav devusi, tās iebildumus atzīmē protokolā.

3.   Protokolu paraksta darbinieks, kurš to rakstījis, un darbinieks, kurš vadījis procesa mutisko daļu vai pierādījumu iesniegšanu.

4.   Procesā iesaistītās puses nodrošina ar protokola kopiju un, ja nepieciešams, tulkojumu.

III   NODAĻA

Izsniegšana

64. pants

Vispārīgi noteikumi par izsniegšanu

1.   Izskatot lietu Birojā, jebkuri dokumenti, ko izskata Birojs, procesā iesaistītajai pusei jāiesniedz vai nu oriģinālā, vai kā oriģinālā dokumenta neapstiprināta kopija, vai arī kā datorizdruka. Dokumentus, ko iesniedz pārējās procesā iesaistītās puses, var iesniegt izskatīšanai kā neapstiprinātas kopijas.

2.   Ja viena vai vairākas procesā iesaistītās puses ir iecēlušas savu likumīgo pārstāvi, attiecīgie dokumenti viņam jāizsniedz saskaņā ar 1. punkta noteikumiem.

3.   Izsniedz:

a)

pa pastu saskaņā ar 65. pantu;

b)

nododot dokumentus tieši rokās saskaņā ar 66. pantu;

c)

publiski izziņojot saskaņā ar 67. pantu; vai

d)

elektroniski vai kādā citā tehniskā veidā saskaņā ar otro daļu.

Elektroniskas izsniegšanas sīkāku kārtību nosaka Biroja priekšsēdētājs.

4.   Dokumenti vai to kopijas, kurās minētas darbības, par kurām jāpaziņo saskaņā ar pamatregulas 79. pantu, jānosūta ar ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu pa pastu. Minētos dokumentus var nosūtīt arī elektroniski; nosūtīšanas veidu nosaka Biroja priekšsēdētājs.

65. pants

Izsniegšana pa pastu

1.   Ja dokumenti jāiesniedz adresātiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, mītnesvieta vai reģistrācijas vieta neatrodas Kopienā un kuri nav iecēluši savus likumīgos pārstāvjus saskaņā ar pamatregulas 82. pantu, izsniedzamos dokumentus nosūta parastā vēstulē uz pēdējo Birojam zināmo adresāta adresi. Izsniegšana uzskatāma par notikušu pa pastu, pat ja vēstule ir atsūtīta atpakaļ kā tāda, kuru nav bijis iespējams nodot adresātam.

2.   Ja izsniegšana ir veikta, nosūtot ierakstītu vēstuli ar vai bez paziņojuma par saņemšanu, paziņojums ir uzskatāms par nodotu adresātam desmitajā dienā pēc tā nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad vēstule nav sasniegusi adresātu vai ir sasniegusi to vēlāk; strīdu gadījumā Birojs ir tas, kas nosaka vai nu to, ka vēstule ir sasniegusi tās adresātu, vai arī datumu, kurā vēstule tikusi nodota adresātam.

3.   Izsniegšana, kas veikta, nosūtot ierakstītu vēstuli ar vai bez paziņojuma par saņemšanu, uzskatāma par notikušu, pat ja adresāts atsakās pieņemt vēstuli vai atzīt tās saņemšanu.

4.   Ja 1., 2. un 3. punkts neietver izsniegšanu pa pastu, piemēro tās valsts likumus, kuras teritorijā notiek izsniegšana.

66. pants

Izsniegšana, nododot dokumentus personīgi

Biroja telpās dokumentus var izsniegt personīgi adresātam, kurš, saņemot attiecīgos dokumentus, apstiprina to saņemšanu. Izsniegšanu uzskata par notikušu, pat ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu vai atzīt tā saņemšanu.

67. pants

Publisks paziņojums

Ja nav iespējams noteikt adresāta adresi vai ja izsniegšana saskaņā ar 64. panta 4. punktu nav bijusi iespējama pat pēc Biroja otrā mēģinājuma, paziņošanu veic ar publisku paziņojumu, ko publicē pamatregulas 89. pantā minētajā periodiskajā izdevumā. Biroja priekšsēdētājs nosaka sīkāku informāciju attiecībā uz publisko paziņojumu.

68. pants

Ar izsniegšanu saistīti pārkāpumi

Ja Birojs nevar pierādīt, ka dokuments, kas sasniedzis adresātu, ir ticis nodots pienācīgā veidā, vai ja nav bijuši ievēroti uz izsniegšanu attiecinātie nosacījumi, tiek uzskatīts, ka dokuments nav nodots datumā, kuru Birojs noteicis kā saņemšanas datumu.

IV   NODAĻA

Procesa termiņi un procesa pārtraukšana

69. pants

Termiņu aprēķināšana

1.   Termiņus nosaka pilnos gados, mēnešos, nedēļās vai dienās.

2.   Termiņi sākas no nākamās dienas pēc attiecīgā notikuma, kas var būt gan kāda darbība, gan cita termiņa beigas. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecīgais notikums ir izsniedzamā dokumenta saņemšana, ja attiecīgā darbība ir noteikta kā izsniegšana.

3.   Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem termiņš sākas piecpadsmitajā dienā pēc paziņojuma par attiecīgo darbību publicēšanas, kur darbība ir vai nu 67. pantā minētais publiskais paziņojums, vai Biroja lēmums, ja vien tas nav izsniegts attiecīgajai personai, vai arī jebkāda publicējama procesā iesaistītas puses darbība.

4.   Ja termiņš ir noteikts kā viens vai vairāki gadi, tas beidzas tajā pašā attiecīgajā nākamā gada mēnesī un datumā, kad noticis minētais notikums; ja attiecīgajā mēnesī nav tāda paša datuma, termiņš beidzas šā mēneša pēdējā datumā.

5.   Ja termiņš ir noteikts kā viens vai vairāki mēneši, tas beidzas tajā pašā attiecīgajā nākamā mēneša datumā, kad noticis minētais notikums; ja attiecīgajā mēnesī nav tāda paša datuma, termiņš beidzas šā mēneša pēdējā datumā.

6.   Ja termiņš ir noteikts kā viena vai vairākas nedēļas, tas beidzas tajā pašā attiecīgās nākamās nedēļas dienā, kad noticis minētais notikums.

70. pants

Termiņu ilgums

Ja pamatregula vai šī regula paredz termiņu, kas jānosaka Birojam, šis termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi un garāks par trīs mēnešiem. Atsevišķos īpašos gadījumos pēc pieprasījuma, kas iesniegts pirms attiecīgā termiņa beigām, šo termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

71. pants

Termiņa pagarinājums

1.   Ja termiņš beidzas dienā, kad Birojs ir slēgts dokumentu pieņemšanai, vai dienā, kad parastais pasts teritorijā, kurā atrodas Birojs, netiek piegādāts citu iemeslu dēļ, nekā norādīts 2. punktā, termiņš tiek pagarināts līdz nākamajai dienai, kad Birojā atsākta dokumentu pieņemšana vai kad tiek piegādāts parastais pasts. Pirmajā teikumā minētās dienas nosaka un par tām paziņo Biroja priekšsēdētājs pirms katra kalendārā gada sākuma.

2.   Ja termiņš beidzas dienā, kad dalībvalstī vai starp dalībvalsti un Biroju pasta piegāde vispār ir pārtraukta vai traucēta, termiņu pagarina līdz pirmajai dienai pēc perioda beigām, kad pasta piegādes tikušas traucētas vai pārtrauktas tām procesā iesaistītajām pusēm, kurām attiecīgajā dalībvalstī ir pastāvīga dzīvesvieta, mītnesvieta vai reģistrācijas vieta vai kuru ieceltajiem likumīgajiem pārstāvjiem šī valsts ir mītnesvieta. Ja attiecīgā dalībvalsts ir valsts, kurā atrodas Birojs, šis nosacījums attiecas uz visām procesā iesaistītajām pusēm. Pasta piegāžu pārtraukuma vai traucējuma perioda ilgumu konstatē un par to paziņo Biroja priekšsēdētājs.

Ja Biroja sakari ar elektroniskajiem līdzekļiem ir traucēti, elektroniski iesniegtiem dokumentiem pirmo daļu piemēro mutatis mutandis.

3.   1. un 2. punktu piemēro mutatis mutandis saskaņā ar pamatregulas 30. panta 4. punktu attiecībā uz nozīmētajām valsts aģentūrām vai izveidotajiem apakšbirojiem, kā arī pārbaudes birojiem.

72. pants

Procesa pārtraukšana

1.   Izskatīšanu Birojā pārtrauc:

a)

pieteikuma par Kopienas augu šķirņu aizsardzību iesniedzēja vai to īpašnieka, vai pieteikuma par licenci, ko piešķir Birojs, iesniedzēja vai personas, kam tiesības izmantot licenci, vai jebkuras no šo pušu likumīgā pārstāvja nāves vai to tiesībnespējas gadījumā; vai

b)

ja pret šādas personas īpašumu vērstas darbības rezultātā rodas neparedzēti juridiski šķēršļi, kas liedz tai turpināt piedalīšanos procesā Birojā.

2.   Kad nepieciešamie dati par personu, kas pilnvarota turpināt procesu kā iesaistītā puse, vai likumīgo pārstāvi ir reģistrēti attiecīgajā reģistrā, Birojs informē šo personu un pārējās procesā iesaistītās puses par procesa atsākšanu Biroja noteiktajā datumā.

3.   Termiņi no jauna tiek skaitīts, sākot no procesa atsākšanas dienas.

4.   Procesa pārtraukšana neietekmē attiecīgās šķirnes tehniskās pārbaudes vai verifikācijas izpildi pārbaudes birojā, ja Birojs jau ir saņēmis attiecīgo atlīdzību.

V   NODAĻA

Likumīgie pārstāvji

73. pants

Likumīgā pārstāvja iecelšana

1.   Par jebkuru likumīgā pārstāvja iecelšanu paziņo Birojam. Paziņojumā norāda likumīgā pārstāvja vārdu un adresi; 2. panta 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis.

2.   Neskarot 2. panta 4. punktu, šā panta 1. punktā minētajā paziņojumā norāda arī jebkuru par likumīgo pārstāvi iecelto procesā iesaistītās puses darbinieku. Darbinieku nevar nozīmēt par likumīgo pārstāvi pamatregulas 82. panta nozīmē.

3.   Ja 1. un 2. punkta noteikumi nav izpildīti, uzskata, ka paziņojums nav saņemts.

4.   Likumīgo pārstāvi, kura mandāta termiņš beidzies, turpina uzskatīt par likumīgo pārstāvi, līdz Birojam ir paziņots par viņa mandāta darbības termiņa beigām. Ja vien nav noteikts citādi, tad tās personas nāves gadījumā, kura ir piešķīrusi attiecīgo mandātu, šā mandāta darbību attiecībā uz Biroju tomēr pārtrauc.

5.   Ja divas vai vairākas procesā iesaistītās puses, kas darbojas kopā, nav informējušas Biroju par savu likumīgo pārstāvi, tad to procesā iesaistīto pusi, kas minēta kā pirmā pieteikumā par Kopienas augu šķirņu aizsardzību vai pieteikumā par licences piešķiršanu, vai iebildumā, uzskata par šīs otras puses vai pārējo procesā iesaistīto pušu likumīgo pārstāvi.

74. pants

Likumīgo pārstāvju pilnvaru apstiprinoši dokumenti

1.   Kad Birojam paziņo par likumīgā pārstāvja nozīmēšanu, Biroja noteiktajā termiņā iesniedz viņa pilnvaras apstiprinošus parakstītus dokumentus pievienošanai lietai, ja vien nav paredzēts citādi. Ja pilnvaras apstiprinošos dokumentus neiesniedz noteiktajā laikā, uzskata, ka neviena procedurālā darbība, ko veicis likumīgais pārstāvis, nav veikta.

2.   Pilnvaru apstiprinošie dokumenti var attiekties uz vienu vai vairākām lietām, un tos iesniedz atbilstošā skaitā eksemplāru. Procesā iesaistītā puse var iesniegt arī vispārēju pilnvaru, kas ļauj likumīgajam pārstāvim piedalīties visos procesos. Pietiek ar vienu dokumentu, lai ietvertu vispārējās pilnvaras.

3.   Biroja priekšsēdētājs var noteikt pilnvaru apstiprinošo dokumentu, tai skaitā 2. punktā minētās vispārējās pilnvaras saturu un nodrošināt to iesniegšanai nepieciešamās bezmaksas veidlapas.

VI   NODAĻA

Izmaksu sadale un noteikšana

75. pants

Izmaksu segšana

1.   Lēmumu par izmaksu segšanu iekļauj lēmumā par Kopienas augu šķirņu aizsardzību atsaukšanu vai atcelšanu vai lēmumā par pārsūdzību.

2.   Ja izmaksu segšanas kārtību nosaka saskaņā ar pamatregulas 85. panta 1. punktu, Birojs nosaka izmaksu segšanu lēmuma par Kopienas augu šķirņu aizsardzību atsaukšanu vai atcelšanu vai lēmuma par pārsūdzību pamatojumā. Procesā iesaistītās puses nevar aizbildināties, ka izmaksu kārtība nav norādīta.

76. pants

Izmaksu noteikšana

1.   Pieprasījumu izmaksu noteikšanai pieņem tikai tad, ja pieņemts lēmums, attiecībā uz ko jānosaka izmaksas, un ja par šādu lēmumu iesniegtās pārsūdzības gadījumā Apelācijas padome pieņēmusi lēmumu pārsūdzībā. Pieprasījumam pievieno rēķinu par izmaksām kopā ar apstiprinošiem dokumentiem.

2.   Izmaksas nosaka pēc tam, kad apstiprināta to ticamība.

3.   Ja viena procesā iesaistītā puse radījusi izmaksas kādai citai procesā iesaistītai pusei, no tās neprasa segt nekādas citas izmaksas kā vien tās, kas minētas 4. punktā. Ja procesā uzvarējušo pusi pārstāv vairāk nekā viens pārstāvis, padomdevējs vai advokāts, zaudējusī puse 4. punktā minētās izmaksas sedz tikai par vienu šādu personu.

4.   Ar procesu saistītās būtiskās izmaksas ietver:

a)

liecinieku un ekspertu izmaksas, ko Birojs sedzis attiecīgajam lieciniekam vai ekspertam;

b)

procesā iesaistītās puses un pārstāvja, padomdevēja vai advokāta, kas atbilstoši prasībām iecelts par tās likumīgo pārstāvi Birojā, ceļa izdevumi un dienas nauda I pielikumā noteiktajās robežās, kas piemērojamas lieciniekiem un ekspertiem;

c)

atlīdzība pārstāvim, padomdevējam vai advokātam, kas atbilstoši prasībām iecelts par procesā iesaistītās puses likumīgo pārstāvi, I pielikumā noteiktajās robežās.

77. pants

Izmaksu segšanas kārtība

Pamatregulas 85. panta 4. punktā minētās vienošanās par izmaksām gadījumā Birojs apstiprina šādu vienošanos paziņojumā procesā iesaistītajām pusēm. Ja šajā paziņojumā apstiprināts arī sedzamo izmaksu apmērs, pieprasījumu par izmaksu noteikšanu nepieņem.

V   SADAĻA

SABIEDRĪBAI SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

I   NODAĻA

Reģistri, sabiedrības kontrole un publikācijas

1.   iedaļa

Reģistri

78. pants

Ar lietu izskatīšanas procesiem un Kopienas augu šķirņu aizsardzību saistītā informācija, kas jāievada reģistros

1.   Pieteikumu reģistrā par Kopienas augu šķirņu aizsardzību norāda šādus regulas 87. panta 3. punktā minētus “citus datus”:

a)

publikācijas datums, ja šāda publikācija ir būtisks faktors termiņa aprēķināšanai;

b)

jebkādi iebildumi, to iesniegšanas datumi, iebildumu cēlēja un viņa likumīgā pārstāvja vārds un adrese;

c)

dati par prioritāti (agrāk iesniegtā pieteikuma datums un valsts);

d)

jebkādas darbības attiecībā uz pamatregulas 98. panta 4. punktā un 99. pantā minētajām prasībām par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu un galīgais lēmums par šādu darbību vai kāds cits lēmums par tās pārtraukšanu.

2.   Pēc pieprasījuma Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā norāda šādus pamatregulas 87. panta 3. punktā minētus “citus datus”:

a)

faktu, ka Kopienas augu šķirņu aizsardzībai ir reāla garantija vai tā ir jebkuru citu tiesību in rem objekts; vai

b)

jebkādas darbības attiecībā uz pamatregulas 98. panta 1. un 2. punktā un 99. pantā minētajām prasībām par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu un galīgais lēmums attiecībā uz šādu darbību vai kāds cits lēmums par to pārtraukšanu.

3.   Biroja priekšsēdētājs lemj, kāda informācija sniedzama, un var pieņemt lēmumu par to, kādi sīkāki dati vēl Biroja vadības vajadzībām ievadāmi reģistros.

Biroja priekšsēdētājs nosaka to, kā veidot reģistrus. Reģistrus var veidot kā elektronisku datubāzi.

79. pants

Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību nodošanas reģistrācija

1.   Jebkuru Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību nodošanu reģistrē Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā, uzrādot dokumentārus pierādījumus par šo nodošanu vai oficiālus nodošanu apstiprinošus dokumentus, vai tādus izvilkumus no šiem dokumentiem, kas ir pietiekami, lai konstatētu nodošanu. Birojs patur šo dokumentāro pierādījumu kopiju attiecīgajā lietā.

Biroja priekšsēdētājs nosaka, kādā veidā un kādos apstākļos minētie dokumentārie pierādījumi saglabājami Biroja lietu reģistros.

2.   Reģistrāciju var atteikt tikai tad, ja nav ievēroti 1. punkta un pamatregulas 23. panta nosacījumi.

3.   1. un 2. punktu piemēro attiecībā uz jebkuru Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību nodošanu, par ko pieteikums reģistrēts Pieteikumu reģistrā par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu. Atsauce uz Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistru jāsaprot kā atsauce uz Pieteikumu reģistru par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu.

80. pants

Reģistrācijas nosacījumi

Neskarot citus pamatregulas vai šīs regulas noteikumus, pieprasījumu veikt reģistrā attiecīgu ierakstu vai to dzēst var iesniegt jebkura ieinteresēta persona. Pieprasījumu iesniedz rakstiski kopā ar apstiprinošiem dokumentiem.

81. pants

Nosacījumi īpašiem reģistra ierakstiem

1.   Ja pieprasītās vai piešķirtās Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesības ir saistītas ar bankrota vai līdzīgiem procesiem, pēc kompetentas valsts iestādes pieprasījuma par to bez maksas veic ierakstu Kopienas augu šķirņu aizsardzības reģistrā. Līdzīgā kārtā šo ierakstu bez maksas dzēš pēc kompetentas valsts iestādes pieprasījuma.

2.   1. punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz pamatregulas 98. un 99. pantā minēto darbību uzsākšanu attiecībā uz prasībām un galīgo lēmumu par šādu darbību vai kādu citu lēmumu par to pārtraukšanu.

3.   Ja šķirnes ir identificētas attiecīgi kā sākotnējās un būtiski atvasinātās šķirnes, visas procesā iesaistītās puses reģistrācijas pieprasījumu var iesniegt kopā vai atsevišķi. Ja šādu pieprasījumu iesniedz tikai viena procesā iesaistītā puse, pieprasījumam pievieno pietiekamus dokumentārus pierādījumus par pamatregulas 87. panta 2. punkta h) apakšpunktā minētajām darbībām, lai aizvietotu otras puses pieprasījumu.

4.   Ja pieprasīts reģistrēt ekskluzīvu licences līgumu vai Kopienas augu šķirņu aizsardzību kā reālu garantiju vai kā tiesību in rem priekšmetu, šādam pieprasījumam pievieno pietiekamus dokumentārus pierādījumus.

82. pants

Reģistru sabiedrības kontrole

1.   Reģistri ir pieejami sabiedrības kontrolei Biroja telpās.

Pieeja Biroja telpās esošajiem reģistriem un dokumentiem tiek piešķirta saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi attiecas uz to dokumentu pieejamību, kuri ir Biroja rīcībā 84. panta izpratnē.

2.   Reģistru izskatīšana uz vietas ir bezmaksas.

Par reģistru izrakstu sagatavošanu un nosūtīšanu jebkādā formā, kas paredz informācijas apstrādi vai darbības ar informāciju, izņemot vienkāršu dokumentu vai to daļu kopēšanu, tiek iekasēta samaksa.

3.   Biroja priekšsēdētājs var nodrošināt sabiedrības kontroli reģistriem nozīmēto valsts aģentūru vai apakšbiroju telpās saskaņā ar pamatregulas 30. panta 4. punktu.

2.   iedaļa

Dokumentu glabāšana, dokumentu un izaudzēto šķirņu sabiedrības kontrole

83. pants

Dokumentu glabāšana

1.   Dokumentus (oriģinālā vai to kopijas), kas attiecas uz lietu izskatīšanas procesiem, glabā, katram procesam piešķirot attiecīgu kārtas numuru, izņemot tos dokumentus, kas attiecas uz attiecīgo Apelācijas padomes locekļu vai Biroja vai pārbaudes biroja darbinieku izslēgšanu vai pret viņiem celtiem iebildumiem, ko glabā atsevišķi.

2.   Birojā glabājas viena 1. punktā minēto dokumentu kopija, ko uzskata par patiesu un pilnīgu dokumentu kopiju. Pārbaudes birojā var glabāt to dokumentu kopiju (pārbaudes kopija), kuri attiecas uz šādu lietu izskatīšanas procesiem, taču pārbaudes birojs nodrošina, ka Birojs saņem oriģinālus, kuru tam nav.

3.   Procesā iesaistīto pušu iesniegto dokumentu oriģinālus, pamatojoties uz kuriem izveidots elektronisks lietas reģistrs, pēc kāda laika, kad tos saņēmis Birojs, var nesaglabāt.

4.   Biroja priekšsēdētājs sīkāk nosaka, kādā veidā un cik ilgu laiku minētie dokumenti saglabājami, kā arī nosaka 3. punktā minēto laika posmu.

84. pants

Biroja rīcībā esošo dokumentu pieejamība

1.   Administratīvā padome pieņem praktiskus pasākumus attiecībā uz Biroja rīcībā esošo dokumentu, tostarp reģistru, pieejamību.

2.   Administratīvā padome apstiprina to dokumentu kategorijas, kas sabiedrībai ir tieši pieejami publikāciju veidā, tostarp kā elektroniskās publikācijas.

85. pants

Šķirņu audzēšanas pārbaude

1.   Pieprasījumu šķirņu audzēšanas pārbaudei iesniedz Birojam rakstiski. Pieeju izmēģinājuma laukiem ar Biroja piekrišanu nodrošina pārbaudes birojs.

2.   Neskarot pamatregulas 88. panta 3. punktu, šī regula neietekmē vispārējo izmēģinājuma lauku pieejamību apmeklētājiem ar nosacījumu, ka visas izaudzētās šķirnes ir kodētas, ka pārbaudes birojs, kam tas uzticēts, veicis attiecīgus Biroja apstiprinātus pasākumus, lai materiāls nevarētu tikt aiznests, un ka veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu pieteikuma par Kopienas augu šķirņu aizsardzību iesniedzēja vai Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību īpašnieka tiesības.

3.   Biroja priekšsēdētājs var noteikt šķirņu audzēšanas kontroles procedūras sīkākus noteikumus un pārbaudīt 2. punktā paredzētos drošības pasākumus.

86. pants

Informācijas konfidencialitāte

Lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti, Birojs izsniedz bezmaksas veidlapas, kas pieteikuma par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu iesniedzējam jāizpilda, lai iesniegtu lūgumu liegt pārbaudei visus datus, kas attiecas uz pamatregulas 88. panta 3. punktā minētajiem komponentiem.

3.   iedaļa

Publikācijas

87. pants

Vēstnesis

1.   Izdevuma nosaukums, kas publicējams vismaz reizi divos mēnešos, saskaņā ar pamatregulas 89. pantu, ir Kopienas Augu Šķirņu Aizsardzības Biroja Oficiālais Vēstnesis (turpmāk tekstā “Vēstnesis”).

2.   Vēstnesis sniedz arī informāciju, kas reģistrēta reģistros, saskaņā ar 78. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu, 2. punktu un 79. pantu.

3.   Biroja priekšsēdētājs nosaka, kādā veidā publicējams Vēstnesis.

88. pants

Pieteikumu par licencēm, ko piešķir Birojs, un lēmumu attiecībā uz tiem publicēšana

Vēstnesī publicē datumu, kad saņemts pieteikums par licenci, ko piešķir Birojs, un datumu, kad pieņemts lēmums attiecībā uz šo pieteikumu, procesā iesaistīto pušu vārdus un adreses, kā arī attiecīgā pieteikuma un lēmuma saturu. Ja pieņemts lēmums piešķirt obligāto licenci, līdzīgi publicē arī šāda lēmuma saturu.

89. pants

Pārsūdzību un attiecībā uz tām pieņemto lēmumu publicēšana

Vēstnesī publicē datumu, kad saņemts paziņojums par pārsūdzību, un datumu, kad pieņemts lēmums attiecībā uz šo pārsūdzību, pārsūdzības procesā iesaistīto pušu vārdus un adreses, kā arī attiecīgās pārsūdzības un lēmuma saturu.

II   NODAĻA

Administratīvā un juridiskā sadarbība

90. pants

Informācijas sniegšana

1.   Informācijas apmaiņu, ievērojot pamatregulas 90. pantu, nodrošina tieši starp minētajā pantā uzskaitītajām iestādēm.

2.   Birojs var darīt zināmu pamatregulas 91. panta 1. punktā minēto informāciju vai arī attiecīgā informācija var tikt nodota Birojam ar dalībvalstu kompetentu augu šķirņu biroju starpniecību bez maksas.

3.   2. punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz pamatregulas 91. panta 1. punktā minētās informācijas, ko dara zināmu pārbaudes birojam, vai ko pārbaudes birojs dara zināmu, sniegšanu. Birojs saņem šīs informācijas kopiju.

91. pants

Dalībvalstu tiesu vai prokuratūras vai dalībvalstu tiesās un prokuratūrās veiktā kontrole

1.   Pamatregulas 91. panta 1. punktā paredzēto dokumentu pārbaudi veic, pārbaudot tikai dokumentu kopijas, ko vienīgi šim nolūkam izsniedzis Birojs.

2.   Dalībvalstu tiesas vai prokuratūras lietu izskatīšanas procesa laikā, kas notiek tajās, Biroja iesniegtos dokumentus var darīt pieejamus trešo personu veiktai pārbaudei. Šādu pārbaudi veic saskaņā ar pamatregulas 88. pantu, Birojs par to neprasa nekādu samaksu.

3.   Nosūtot dokumentus uz dalībvalstu tiesām vai prokuratūrām, Birojs norāda ierobežojumus to dokumentu kontrolei, kas attiecas uz pieteikumiem par Kopienas augu šķirņu aizsardzību vai šīs aizsardzības piešķiršanu, ievērojot pamatregulas 88. pantu.

92. pants

Procedūra attiecībā uz tiesiskās palīdzības lūgumiem

1.   Ikviena dalībvalsts nozīmē galveno iestādi, kuras uzdevums ir saņemt tiesiskās palīdzības lūgumus no Biroja un nodot tos tiesai vai citai iestādei, kas ir kompetenta tos izskatīt.

2.   Tiesiskās palīdzības lūgumu Birojs sagatavo tajā valodā, ko lieto kompetentā tiesa vai cita iestāde, vai pievieno šim lūgumam tulkojumu attiecīgajā valodā.

3.   Ievērojot 4. un 5. punktu, kompetentā tiesa vai iestāde pati saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem nosaka kārtību, kāda jāievēro, izskatot šādus lūgumus. Jo īpaši tā piemēro atbilstošus piespiedu pasākumus saskaņā ar savas valsts likumiem.

4.   Biroju informē par izmeklēšanas vai kādu citu juridisku pasākumu laiku un vietu, un Birojs savukārt par to informē attiecīgās procesā iesaistītās puses, lieciniekus un ekspertus.

5.   Ja Birojs pieprasa, kompetentā tiesa vai iestāde attiecīgajiem Biroja darbiniekiem atļauj piedalīties lietas izskatīšanā un uzdot jautājumus jebkurai personai, kas sniedz liecības, vai nu tieši, vai ar kompetentās tiesas vai iestādes starpniecību.

6.   Tiesiskās palīdzības lūguma izpilde nekādā veidā nepalielina jebkādas nodevas vai izmaksu apmēru. Tomēr dalībvalsts, kurā izskata tiesiskās palīdzības lūgumu, ir tiesīga prasīt, lai Birojs kompensētu jebkādu ekspertiem un tulkiem samaksāto atlīdzību un izmaksas, kas radušās saistībā ar 5. punktā paredzēto procedūru.

VI   SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

93. pants

Regulu (EK) Nr. 1239/95 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

94. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

(2)  OV L 121, 1.6.1995., 37. lpp.

(3)  Sk. II pielikumu.

(4)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.

62. panta 2. punktā paredzēto lieciniekiem un ekspertiem maksājamo kompensāciju par ceļa izdevumiem un dienas naudu aprēķina šādi:

1.1.

Ceļa izdevumi:

Turp un atpakaļceļam no pastāvīgās dzīvesvietas vai mītnesvietas uz vietu, kur notiek procesa mutiskā daļa vai tiek sniegtas liecības:

a)

pirmās klases dzelzceļa biļeti, ieskaitot parastās transporta papildu izmaksas, apmaksā, ja kopējais ceļa garums pa īsāko dzelzceļa maršrutu nepārsniedz 800 km;

b)

tūristu klases lidmašīnas biļeti apmaksā, ja kopējais ceļa garums pa īsāko dzelzceļa maršrutu pārsniedz 800 km vai ja īsākais maršruts ir, šķērsojot jūru.

1.2.

Dienas naudu izmaksā atbilstoši dienas naudas apmēram, kas tiek izmaksāta ierēdņiem saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. pantu.

1.3.

Ja liecinieku vai ekspertu uzaicina uz lietas izskatīšanu Birojā, viņš kopā ar uzaicinājumu saņem komandējuma apliecību ar informāciju par maksājamām summām saskaņā ar 1.1. un 1.2. punktu kopā ar ceļa izdevumiem nepieciešamā avansa pieprasījuma veidlapu. Avanss lieciniekam vai ekspertam var tikt izmaksāts tikai pēc tam, kad viņa tiesības uz to ir apstiprinājis Biroja darbinieks, kurš ir devis rīkojumu par liecības sniegšanu, vai pārsūdzības procesa gadījumā – atbildīgās Apelācijas padomes priekšsēdētājs. Tādēļ pieprasījuma veidlapa jānosūta atpakaļ uz Biroju apstiprināšanai.

2.

Kompensāciju, kas saskaņā ar 62. panta 3. punktu maksājama lieciniekiem un ekspertiem par zaudētajiem ienākumiem, aprēķina šādi:

2.1.

Ja lieciniekam ir jābūt prom 12 vai mazāk nekā 12 stundu, kompensācija par zaudētajiem ienākumiem atbilst vienai sešdesmitajai daļai no Biroja darbinieka mēneša algas, kas noteikta AD 12 kategorijas zemākajā līmenī.

2.2.

Ja lieciniekam ir jābūt prom vairāk nekā 12 stundu, viņam pienākas turpmāka kompensācija, kas atbilst vienai sešdesmitajai daļai no 2.1. punktā minētās pamatalgas par katru nākamo sākušos 12 stundu periodu.

3.

62. panta 3. punktā ekspertiem paredzēto atlīdzību nosaka katrā konkrētā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā attiecīgā eksperta priekšlikumu. Birojs var nolemt lūgt procesā iesaistītajām pusēm izteikt savus apsvērumus par priekšlikumā minēto summu. Ekspertam var izmaksāt atlīdzību tikai tad, ja viņš sniedz ar dokumentiem apstiprinātus pierādījumus par to, ka viņš nav pārbaudes biroja darbinieks.

4.

2. un 3. punktā lieciniekiem vai ekspertiem paredzētā atlīdzība vai kompensācija par zaudētiem ienākumiem tiek izmaksāta tikai pēc tam, kad attiecīgā liecinieka vai eksperta tiesības uz to ir apstiprinājis Biroja darbinieks, kurš ir devis rīkojumu par liecības sniegšanu, vai pārsūdzības procesa gadījumā – atbildīgās Apelācijas padomes priekšsēdētājs.

5.

Pārstāvja, padomdevēja vai advokāta, kas darbojas kā lietas izskatīšanas procesā iesaistītās puses pārstāvis, atlīdzību, ievērojot 76. panta 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu, sedz otra procesā iesaistītā puse, pamatojoties uz šādām augstākajām likmēm:

a)

pārsūdzības procesa gadījumā, izņemot pierādījumu sniegšanu, kas saistīta ar liecinieku pārbaudi, ekspertu atzinumu vai pārbaudi: EUR 500;

b)

pierādījumu sniegšanas gadījumā pārsūdzības procesā, kas saistīts ar liecinieku pārbaudi, ekspertu atzinumu vai pārbaudi: EUR 250;

c)

Kopienas augu šķirņu aizsardzības atsaukšanas vai atcelšanas procesa gadījumā: EUR 250.


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo tās grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EK) Nr. 1239/95

(OV L 121, 1.6.1995., 37. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 448/96

(OV L 62, 13.3.1996., 3. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 2181/2002

(OV L 331, 7.12.2002., 14. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1002/2005

(OV L 170, 1.7.2005., 7. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 355/2008

(OV L 110, 22.4.2008., 3. lpp.)


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1239/95

Šī regula

1. līdz 14. pants

1. līdz 14. pants

15. panta 1., 2. un 3. punkts

15. panta 1., 2. un 3. punkts

15. panta 4. punkts

15. panta 5. un 6. punkts

15. panta 5. un 6. punkts

16. līdz 26. pants

16. līdz 26. pants

27. panta 1. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

27. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

27. panta 2. un 3. punkts

27. panta 2. un 3. punkts

27. panta 4. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

27. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunkts

28. līdz 40. pants

28. līdz 40. pants

41. panta pirmais teikums

41. panta 1. punkts

41. panta 1. līdz 4. punkts

41. panta 2. līdz 5. punkts

42. līdz 64. pants

42. līdz 64. pants

65. panta 2. līdz 5. punkts

65. panta 1. līdz 4. punkts

66. līdz 92. pants

66. līdz 92. pants

93. panta 1. punkts

15. panta 4. punkts

93. panta 2. un 3. punkts

94. pants

93. pants

95. pants

94. pants

Pielikums

I pielikums

II un III pielikums


Augša