EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R0684

Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 ( 2009. gada 24. jūlijs ), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

OV L 197, 29.7.2009., 24./64. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 199 - 239

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 13/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj

29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 684/2009

(2009. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā veic, izmantojot elektronisko administratīvo dokumentu, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 1. punktā un kam ir izveidota datorizēta sistēma, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Lēmumu Nr. 1152/2003/EK par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču apritei un kontrolei (2).

(2)

Tā kā datorizēta sistēma ir paredzēta, lai ievērotu un pārraudzītu akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, jānosaka preču apritē izmantojamo elektronisko ziņojumu struktūra un saturs.

(3)

Ņemot vērā to, ka akcīzes preču pārvietošanu veic, izmantojot elektronisko administratīvo dokumentu, jānosaka šajā dokumentā ietverto ziņojumu struktūra un saturs. Jānosaka arī to ziņojumu struktūra un saturs, kurus norāda saņemšanas apliecinājumā un eksporta apliecinājumā.

(4)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/118/EK elektronisko administratīvo dokumentu var anulēt, preču piegādes vietu var mainīt un akcīzes preču pārvietošanu var sadalīt. Tādēļ jānosaka to ziņojumu struktūra un saturs, kas saistīti ar elektroniskā administratīvā dokumenta anulēšanu, piegādes vietas maiņu un sūtījuma sadalīšanu, kā arī jānosaka noteikumi un procedūras, kas piemērojamas attiecībā uz ziņojumu apmaiņu saistībā ar šādu anulēšanu, piegādes vietas maiņu un sadalīšanu.

(5)

Jānosaka papīra dokumenta, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 26. un 27. pantā, struktūra, kas jāizmanto tajos gadījumos, kad datorizētā sistēma nav pieejama.

(6)

Tā kā Komisijas 1992. gada 11. septembra Regulas (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā (3) noteikumus aizstāj ar šo regulu pieņemtie noteikumi, minētā regula jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka pasākumus, kas attiecināmi uz:

a)

elektronisko ziņojumu struktūru un saturu, kurus nosūta, izmantojot datorizētu sistēmu, kas minēta Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 2. punktā, lai piemērotu šīs direktīvas 21.–25. pantu;

b)

noteikumiem un procedūrām, kas jāievēro, nosūtot a) apakšpunktā minētos ziņojumus;

c)

papīra dokumentu struktūru, kas minēti Direktīvas 2008/118/EK 26. un 27. pantā.

2. pants

Prasības, ko piemēro ziņojumu nosūtīšanai, izmantojot datorizētu sistēmu

Attiecībā uz ziņojumu struktūru un saturu, ziņojumi, kas nosūtīti Direktīvas 2008/118/EK 21.–25. pantā noteiktajos gadījumos, atbilst šīs regulas I pielikumam. Ja noteiktu datu lauku aizpildīšanai šajos ziņojumos vajadzīgi kodi, lieto II pielikumā uzskaitītos kodus.

3. pants

Nosacījumi, kas jāievēro pirms akcīzes preču pārvietošanas

1.   Elektroniskā administratīvā dokumenta projekts, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 2. punktu, un elektroniskais administratīvais dokuments, kam saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 3. punkta trešo daļu ir piešķirts administratīvās atsauces kods, atbilst prasībām, kas izklāstītas šīs regulas I pielikuma 1. tabulā.

2.   Elektroniskā administratīvā dokumenta projektu iesniedz ne ātrāk kā 7 dienas pirms attiecīgajā dokumentā norādītā akcīzes preču nosūtīšanas datuma.

4. pants

Elektroniskā administratīvā dokumenta anulēšana

1.   Akcīzes preču nosūtītājs, kas vēlas anulēt elektronisko administratīvo dokumentu, kā minēts Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 7. punktā, aizpilda anulēšanas ziņojuma projekta atbilstošos laukus un iesniedz ziņojumu nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei. Anulēšanas ziņojuma projektam jāatbilst šīs regulas I pielikuma 2. tabulā izklāstītajām prasībām.

2.   Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde elektroniski pārbauda anulēšanas ziņojuma projekta datus.

Ja dati ir apstiprināti, attiecīgā iestāde norāda anulēšanas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku, paziņojot šo informāciju nosūtītājam, un pārsūta anulēšanas ziņojumu saņēmēja dalībvalsts kompetentai iestādei. Ja dati nav apstiprināti, par to nekavējoties informē nosūtītāju.

3.   Pēc anulēšanas ziņojuma saņemšanas, saņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta anulēšanas ziņojumu preču saņēmējam, ja saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs.

5. pants

Ziņojumi, kas attiecas uz piegādes vietas maiņu

1.   Akcīzes preču nosūtītājs, kas vēlas mainīt preču piegādes vietu, kā paredzēts Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 8. punktā, vai pabeigt preču pārvietošanu, kā paredzēts tās 22. pantā, aizpilda atbilstošos laukus piegādes vietas maiņas ziņojuma projektā un iesniedz ziņojumu nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei. Piegādes vietas maiņas ziņojuma projektam jāatbilst šīs regulas I pielikuma 3. tabulā noteiktajām prasībām.

2.   Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde elektroniski pārbauda piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta datus.

Ja dati ir apstiprināti, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde:

a)

norāda piegādes vietas maiņas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku, un kārtas numuru, paziņojot šo informāciju nosūtītājam;

b)

ieraksta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā pēdējās datu izmaiņas atbilstoši informācijai, kas norādīta piegādes vietas maiņas ziņojumā.

Ja izmaiņu rezultātā tiks mainīta saņēmēja dalībvalsts vai preču saņēmējs, piemēro Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 4. un 5. punktu attiecībā uz atjaunotu elektronisko administratīvo dokumentu.

3.   Ja, veicot izmaiņas atbilstoši 2. punkta b) apakšpunktam, tiks mainīta saņēmēja dalībvalsts, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta piegādes vietas maiņas ziņojumu saņēmēja dalībvalsts kompetentai iestādei, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā.

Saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde informē sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā norādīto preču saņēmēju par piegādes vietas maiņu, izmantojot “paziņojumu par piegādes vietas maiņu”, kas atbilst I pielikuma 4. tabulā noteiktajām prasībām.

4.   Ja, veicot izmaiņas atbilstoši 2. punkta b) apakšpunktam, tiks mainīta piegādes vieta, kas minēta elektroniskā administratīvā dokumenta 7. datu grupā, taču netiks mainīta saņēmēja dalībvalsts vai preču saņēmējs, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta piegādes vietas maiņas ziņojumu saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā.

Saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta piegādes vietas maiņas ziņojumu preču saņēmējam.

5.   Ja dati piegādes vietas maiņas ziņojuma projektā nav apstiprināti, par to nekavējoties informē nosūtītāju.

6.   Ja pēc izmaiņu veikšanas elektroniskā administratīvā dokumentā tiek norādīts jauns preču saņēmējs tajā pašā saņēmēja dalībvalstī, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā, šīs dalībvalsts kompetentā iestāde informē sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā norādīto preču saņēmēju par piegādes vietas maiņu, izmantojot “paziņojumu par piegādes vietas maiņu”, kas atbilst I pielikuma 4. tabulā noteiktajām prasībām.

6. pants

Ziņojumi, kas attiecas uz sūtījuma sadalīšanu

1.   Akcīzes preču nosūtītājs, kas vēlas akcīzes preču pārvietošanu veikt vairākās daļās, kā paredzēts Direktīvas 2008/118/EK 23. pantā, aizpilda atbilstošos laukus sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projektā par katru piegādes vietu un iesniedz ziņojumu nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei. Sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projektam jāatbilst šīs regulas I pielikuma 5. tabulā noteiktajām prasībām.

2.   Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde elektroniski pārbauda sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projekta datus.

Ja dati ir apstiprināti, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde:

a)

izveido jaunu elektronisko administratīvo dokumentu par katru piegādes vietu, kas aizstāj sākotnējo elektronisko administratīvo dokumentu;

b)

izveido sākotnējam elektroniskam administratīvam dokumentam “paziņojumu par sūtījuma sadalīšanu”, kas atbilst šīs regulas I pielikuma 4. tabulā noteiktajām prasībām;

c)

nosūta paziņojumu par sūtījuma sadalīšanu preču nosūtītājam un saņēmēja dalībvalsts kompetentai iestādei, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā.

Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 3. punkta trešo daļu un 21. panta 4., 5. un 6. punktu piemēro attiecībā uz katru jaunu a) apakšpunktā minēto elektronisko administratīvo dokumentu.

3.   Saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā, pārsūta paziņojumu par sūtījuma sadalīšanu preču saņēmējam, kas norādīts sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā, ja saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs.

4.   Ja dati sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projektā nav apstiprināti, par to nekavējoties informē nosūtītāju.

7. pants

Nosacījumi, kas jāievēro pēc akcīzes preču pārvietošanas

Saņemšanas apliecinājumam, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 24. pantu, un eksporta apliecinājumam, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 25. pantu, jāatbilst šīs regulas I pielikuma 6. tabulā noteiktajām prasībām.

8. pants

Atkāpšanās procedūras

1.   Direktīvas 2008/118/EK 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā papīra dokumenta nosaukums ir “Alternatīvais pavaddokuments akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā”. Pieprasītos datus norāda datu elementu formā, kas izteikti tādā pašā formātā kā elektroniskā administratīvā dokumentā norādītie dati. Visus datu elementus, kā arī datu grupas un tiem atbilstošās datu apakšgrupas identificē skaitļu un burtu izteiksmē, tos norādot šīs regulas I pielikuma 1. tabulas A un B ailēs.

2.   Direktīvas 2008/118/EK 26. panta 5. punktā minēto informāciju, ko preču nosūtītājs paziņo nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei, norāda datu elementu formā, kas izteikti tādā pašā formātā kā piegādes vietas maiņas ziņojumā vai sūtījuma sadalīšanas ziņojumā norādītie dati, atkarībā no konkrētā gadījuma. Visus datu elementus, kā arī datu grupas un tiem atbilstošās datu apakšgrupas identificē skaitļu un burtu izteiksmē, tos norādot šīs regulas I pielikuma 3. tabulas, vai, atkarībā no konkrētā gadījuma, 5. tabulas A un B ailēs.

3.   Direktīvas 2008/118/EK 27. panta 1. un 2. punktā minētā papīra dokumenta nosaukums ir “Alternatīvais saņemšanas apliecinājums/eksporta apliecinājums akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā”. Pieprasītos datus norāda datu elementu formā, kas izteikti tādā pašā formātā kā saņemšanas apliecinājumā vai eksporta apliecinājumā norādītie dati. Visus datu elementus, kā arī datu grupas un tiem atbilstošās datu apakšgrupas identificē skaitļu un burtu izteiksmē, tos norādot šīs regulas I pielikuma 6. tabulas A un B ailēs.

9. pants

Atcelšana

Regula (EEK) Nr. 2719/92 tiek atcelta, sākot ar 2010. gada 1. aprīli. Tomēr to arī turpmāk piemēro attiecībā uz Direktīvas 2008/118/EK 46. pantā minēto preču pārvietošanu.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. aprīļa, izņemot 6. pantu, ko piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(2)  OV L 162, 1.7.2003., 5. lpp.

(3)  OV L 276, 19.9.1992., 1. lpp.


I PIELIKUMS

ELEKTRONISKIE ZIŅOJUMI, KO LIETO AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAI ATLIKTĀS NODOKĻA MAKSĀŠANAS REŽĪMĀ

PASKAIDROJUMI

1.

Elektronisko ziņojumu datu elementi, ko lieto datorizētajā sistēmā, kas minēta Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 2. punktā, tiek strukturēti datu grupās un – vajadzības gadījumā – datu apakšgrupās. Informācija, kas attiecas uz datiem un to izmantošanu, ir norādīta 1.–6. tabulā, kur:

a)

A aile norāda skaitlisko kodu (numurs), ko piešķir katrai datu grupai un apakšgrupai; katrai apakšgrupai tiek norādīts tai atbilstošās datu (apakš)grupas kārtas numurs (piemēram, ja datu grupas numurs ir 1, viena šīs grupas datu apakšgrupa ir 1.1 un viena šīs apakšgrupas datu apakšgrupa ir 1.1.1);

b)

B aile norāda alfabētisko kodu (burts), ko piešķir katram datu elementam datu (apakš)grupā;

c)

C aile identificē datu (apakš)grupu vai datu elementu;

d)

D aile norāda katras datu (apakš)grupas vai datu elementa vērtību, kas norāda, vai attiecīgo datu norādīšana ir:

“R” (Obligāta): dati jānorāda obligāti. Ja datu (apakš)grupa ir “O” (Izvēles) vai “C” (Nosacīta), šajā datu grupā ietilpstošie elementi joprojām ir jānorāda “R” (Obligāti), ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu, ka šajā (apakš)grupā dati ir jānorāda obligāti vai, ja tiem piemērojami konkrēti nosacījumi,

“O” (Izvēles): datu norādīšana ir fakultatīva personai, kas iesniedz ziņojumu (nosūtītājs vai saņēmējs), izņemot gadījumu, kad dalībvalsts ir noteikusi, ka dati jāpieprasa saskaņā ar opciju, kas paredzēta E ailē attiecībā uz dažām izvēles datu (apakš)grupām vai datu elementiem,

“C” (Nosacīta): datu (apakš)grupas vai datu elementu lietošana ir atkarīga no citām datu (apakš)grupām vai datu elementiem tajā pašā ziņojumā,

“D” (Pakārtota): datu (apakš)grupas vai datu elementu lietošana ir atkarīga no nosacījumiem, kurus datorizētā sistēma nevar pārbaudīt, kā paredzēts E un F ailēs;

e)

E aile paredz nosacījumus datiem, kuru norādīšana ir nosacīta, precizē izvēles un pakārtoto datu lietošanas gadījumus un nosaka, kādi dati jānorāda kompetentajai iestādei;

f)

F aile sniedz paskaidrojumus, kur tas nepieciešams, par ziņojumu aizpildīšanu;

g)

G aile paredz:

attiecībā uz noteiktām datu (apakš)grupām grupām skaitli, kuram seko simbols “x”, kas norāda skaitu, cik reizes datu (apakš)grupu var atkārtot ziņojumā (noklusējums = 1), un

attiecībā uz katru datu elementu, izņemot datu elementus, kas norāda laiku un/vai datumu, īpašības, kas identificē datu veidu un datu garumu. Datu veidu kodi ir šādi:

a: burtu,

n: ciparu,

an: burtu un ciparu.

Skaitlis, kas seko kodam, norāda attiecīgā datu elementa pieļaujamo datu garumu. Divi punkti, kas norādīti pirms garuma indikatora, nozīmē, ka datiem nav noteikta garuma, bet tie var sasniegt zīmju skaitu, ko precizē garuma indikators. Komats datu indikatorā nozīmē, ka var norādīt decimāldaļskaitļus, skaitlis pirms komata norāda atribūta kopējo garumu, skaitlis pēc komata norāda pieļaujamo ciparu skaitu aiz komata.

attiecībā uz datu elementiem, kas norāda laiku un/vai datumu, norāde “datums”, “laiks” vai “datumsLaiks”, nozīmē, ka datums, laiks vai datums un laiks jānorāda, izmantojot ISO 8601 standartu datuma un laika norādīšanai.

2.

1. līdz 6. tabulā ir lietoti šādi saīsinājumi:

e-AD: elektroniskais administratīvais dokuments

ARC: administratīvās atsauces kods

SEED: akcīzes nodokļa datu apmaiņas sistēma (Padomes Regulas (EK) Nr. 2073/2004 (1) 22. panta 1. punktā minētā elektroniskā datu bāze)

KN kods: Kombinētās nomenklatūras kods

1.   tabula

Elektroniskā administratīvā dokumenta projekts un elektroniskais administratīvais dokuments

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Ziņojuma veids

R

 

Iespējamās vērtības:

1

=

Standarta iesniegšana (lietojams visos gadījumos, izņemot, ja ziņojums attiecas uz eksportu, kam piemēro vietējo muitošanu)

2

=

Eksporta, kam piemēro vietējo muitošanu, iesniegšana (Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2) 283. panta piemērošana)

Ziņojuma veids nedrīkst būt norādīts ne e-AD, kam piešķirts ARC numurs, ne papīra dokumentā, kas minēts šīs regulas 8. panta 1. daļā

n1

1

e-AD virsraksts

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

5

=

No nodokļiem atbrīvots saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļa)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa)

8

=

Nezināms saņēmējs (nezināms saņēmējs; Direktīvas 2008/118/EK 22. pants)

n1

 

b

Pārvadājuma ilgums

R

 

Norāda laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 24. “D” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 92

an3

 

c

Pārvadājuma organizētāja tips

R

 

Identificē personu, kas atbildīga par pirmā transporta organizēšanu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

 

d

ARC

R

Kodu piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 2

an21

 

e

e-AD apstiprināšanas datums un laiks

R

Datumu un laiku norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

f

Kārtas numurs

R

Numuru piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas un par katru piegādes vietas maiņu

Sākas ar 1 pie sākotnējās apstiprināšanas un pieaug par 1 pie katra nākamā e-AD, ko nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido pēc katras piegādes vietas maiņas

n..5

 

g

Pēdējo izmaiņu apstiprināšanas datums un laiks

C

tiek mainīta piegādes vieta, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde norāda 3. tabulā minētā piegādes vietas maiņas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

h

Atliktās iesniegšanas pazīme

D

“R”, ja e-AD iesniegts preču pārvadājumam, kas uzsākts, pamatojoties uz 8. panta 1. punktā minēto papīra dokumentu

Iespējamās vērtības:

0

=

1

=

Noklusētā vērtība ir “Nē”.

Šis datu elements nedrīkst būt norādīts ne e-AD, kam piešķirts ARC numurs, ne papīra dokumentā, kas minēts šīs regulas 8. panta 1. daļā

n1

2

KOMERSANTS Nosūtītājs

R

 

 

 

 

a

Komersanta akcīzes identifikācijas numurs

R

 

Norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta nosūtītāja derīgu SEED reģistrācijas numuru

an13

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3

KOMERSANTS Nosūtīšanas vieta

C

“R”, ja ailē 9d sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ir “1”

 

 

 

a

Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

R

 

Norāda nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

an13

 

b

Komersanta nosaukums

O

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

O

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

O

 

an..10

 

f

Pilsēta

O

 

an..50

 

g

Valodas kods

O

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

4

Nosūtīšanas IESTĀDE – Imports

C

“R”, ja ailē 9d sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ir “2”

 

 

 

a

Iestādes identifikācijas numurs

R

 

Norāda importa muitas iestādes kodu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

5

KOMERSANTS Saņēmējs

C

“R”, izņemot ziņojuma veidu “2 – Eksports, kam piemēro vietējo muitošanu” vai piegādes tipa kodu 8

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa tipa kodam 6

Šo datu elementu nepiemēro piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

PAPILDINFORMĀCIJA PAR KOMERSANTU Saņēmējs

C

“R” piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

Norāda saņēmēju dalībvalsti, izmantojot attiecīgās dalībvalsts kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 3

a2

 

b

Atbrīvojuma sertifikāta kārtas numurs

D

“R”, ja kārtas numurs ir norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā, kas noteikts Komisijas 1996. gada 10. janvāra Regulā (EK) 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (3)

 

an..255

7

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Attiecas uz akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3, un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1: norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

2, 3 un 5: norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes lieto ar saņēmēja tipa kodiem 1, 2, 3 un 5

“O” piegādes lieto ar saņēmēja tipa kodu 4

(Saņēmēja tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 7c, 7e un 7f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3, 4 un 5;

“O” piegādeds tipa kodam 1

(Saņēmēja tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (4) 161. panta 5. punktu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Vietējās atsauces numurs

R

 

Īpašs kārtas numurs, ko e-AD piešķir nosūtītājs un kas nosūtītāja grāmatvedības dokumentos identificē nosūtītās preces

an..22

 

b

Rēķina numurs

R

 

Norāda preču rēķina numuru. Ja rēķins vēl nav ticis sagatavots, jānorāda preču piegādes apliecinājuma vai jebkāda cita pārvadājumu dokumenta numurs

an..35

 

c

Rēķina datums

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Ailē 9b norādītā dokumenta datums

Datums

 

d

Sākotnējās nosūtīšanas tipa kods

R

 

Sākotnējās nosūtīšanas iespējamās vērtības:

1

=

Nosūtīšanas tips – Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos)

2

=

Nosūtīšanas tips – Imports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā)

n1

 

e

Nosūtīšanas datums

R

 

Datums, kādā uzsākta preču pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 1. punktu. Preču pārvietošanu nedrīkst uzsākt vēlāk kā pēc 7 dienām pēc e-AD projekta piesniegšanas. Nosūtīšanas datums var būt agrāks datums Direktīvas 2008/118/EK 26. pantā minētajā gadījumā

Date

 

f

Nosūtīšanas laiks

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Laiks, kad uzsākta preču pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 1. punktu. Tiek norādīts vietējais laiks.

Time

 

g

Iepriekšējs ARC

D

Piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc jauno e-AD apstiprināšanas, kas seko sūtījuma sadalīšanas ziņojuma apstiprināšanai (5. tabula)

Norāda to ARC kodu, kas ir aizstātā e-AD ARC kods.

an21

9.1

IMPORTA VAD

C

“R”, ja sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ailē 9d ir “2” (imports)

 

9X

 

a

Importa VAD numurs

R

VAD numuru norāda nosūtītājs, iesniedzot e-AD projektu, vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Norāda vienotā administratīvā dokumenta numuru(-us), ko lieto attiecīgo preču laišanai brīvā apgrozībā

an..21

10

IESTĀDE Nosūtīšanas kompetentā iestāde

R

 

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentās iestādes kodu, kas atbildīga par akcīzes kontroli nosūtīšanas vietā. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5.

an8

11

PĀRVIETOŠANAS GARANTĒTĀJS

R

 

 

 

 

a

Garantētāja tipa kods

R

 

Identificē personu(-as), kas iesniedz nodrošinājumu, izmantojot garantētāja tipa kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 6.

n..4

12

KOMERSANTS Garantētājs

C

“R”, ja piemēro vienu no šādiem garantētāja tipa kodiem: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vai 1234

(Garantētāja tipa kodus skatīt II pielikumā, kodu sarakstā Nr. 6)

Identificē pārvadātāju un/vai preču īpašnieku, ja tie sniedz nodrošinājumu

2X

 

a

Komersanta akcīzes identifikācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Norāda pārvadātāja vai akcīzes preču īpašnieka derīgu SEED reģistrācijas numuru vai PVN reģistrācijas numuru

an13

 

b

PVN reģistrācijas numurs

O

an..35

 

c

Komersanta nosaukums

C

Ailēm 12c, d, f un g: “O”, ja ir norādīts komersanta akcīzes identifikācijas numurs; pārējos gadījumos “R”

 

an..182

 

d

Ielas nosaukums

C

 

an..65

 

e

Mājas numurs

O

 

an..11

 

f

Pasta indekss

C

 

an..10

 

g

Pilsēta

C

 

an..50

 

h

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

13

TRANSPORTA VEIDS

R

 

 

 

 

a

Transporta veida kods

R

 

Norāda transporta veidu, kuru izmanto, uzsākot preču pārvietošanu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 7

n..2

14

KOMERSANTS Pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu personu, kas atbildīga par pirmā pārvadājuma organizēšanu, ja ailē 1c ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts.

a2

15

KOMERSANTS Pirmais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Identificē personu, kas veic pirmo pārvadājumu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts.

a2

16

TRANSPORTĒŠANAS PAPILDINFORMĀCIJA

R

 

 

99X

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us), kas atbilst ailē 13a norādītajam transporta veidam. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8.

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

R

 

Norāda transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombu/zīmogu identifikāciju, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz transportu, piemēram, identificē nākamo pārvadātāju, nākamās attiecīgās transporta vienības

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17

E-AD saturs

R

 

Atsevišķa datu grupa jālieto attiecībā uz katru preci, kas ietilpst nosūtītajā kravā

999x

 

a

Saraksta ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda īpašu kārtas numuru, kas sākas ar ciparu 1

n..3

 

b

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an4

 

c

KN kods

R

 

Norāda KN kodu, kas piemērojams nosūtīšanas dienā

n8

 

d

Daudzums

R

 

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu - skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu).

Attiecībā uz preču pārvietošanu reģistrētam saņēmējam, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktā, preču daudzums nedrīkst pārsniegt atļauto saņemšanas daudzumu.

Attiecībā uz preču pārvietošanu organizācijai, kas saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 12. pantu atbrīvota no akcīzes nodokļa, preču daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kāds reģistrēts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā

n..15,3

 

e

Bruto svars

R

 

Norāda nosūtāmo preču bruto svaru (akcīzes preces iepakojumā)

n..15,2

 

f

Neto svars

R

 

Norāda akcīzes preču svaru bez iepakojuma (alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniem, energoproduktiem un visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes)

n..15,2

 

g

Spirta koncentrācija (%)

C

“R”, ja var piemērot attiecīgajai akcīzes precei

Norāda spirta koncentrāciju (tilpumprocenti 20 °C), ja to var piemērot saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11.

n..5,2

 

h

Plato grādi

D

“R”, ja nosūtītāja dalībvalsts un/vai saņēmēja dalībvalsts apliek ar nodokļiem alu, ņemot vērā Plato grādus

Attiecībā uz alu norāda Plato grādus, ja nosūtītāja dalībvalsts un/vai saņēmēja dalībvalsts apliek ar nodokļiem alu, ņemot vērā Plato grādus. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

i

Akcīzes markas apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz akcīzes markām, ko pieprasa saņēmēja dalībvalsts

an..350

 

j

Akcīzes markas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

k

Akcīzes markas lietošanas pazīme

D

“R”, ja tiek izmantotas atbilstošās akcīzes markas

Norāda simbolu “1”, ja precēm ir piestiprinātas vai tās satur akcīzes markas vai simbolu “0”, ja precēm nav piestiprinātas vai tās nesatur akcīzes markas.

n1

 

l

Izcelsmes apraksts

O

 

Šo aili izmanto, lai sertificētu:

1)

noteiktu vīnu aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar atbilstošajiem Kopienas tiesību aktiem

2)

noteiktu alkoholisko dzērienu ražošanas vietu saskaņā ar atbilstošajiem Kopienas tiesību aktiem

3)

alu, kas brūvēts patstāvīgā mazā alus darītavā, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/83/EEK (5) kuram ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi saņēmēja dalībvalstī. Sertificēšana piešķirama ar norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts brūvēts patstāvīgā mazā alus darītavā.”

4)

etilspirtu, kas destilēts mazā spirta dedzinātavā, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/83/EEK, kuram paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi saņēmēja dalībvalstī. Sertificēšana piešķirama ar norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts izgatavots mazā spirta dedzinātavā.

an..350

 

m

Izcelsmes apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

n

Ražotāja lielums

O

 

Attiecībā uz alu vai etilspirtu, kas sertificēts ar norādi laukā 17l (Izcelsmes apraksts), norāda ražotāja ikgadējo iepriekšējā gada saražoto apjomu hektolitros alum vai tīra spirta hektolitros

n..15

 

o

Blīvums

C

“R”, ja piemērojams attiecīgajai akcīzes precei

Norāda blīvumu 15 °C, ja piemērojams saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

p

Preču apraksts

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu.

“R” nefasētu vīnu pārvadājumiem, kas minētiPadomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 (6) IV pielikuma 1.–9., 15. un 16. punktā, attiecībā uz kuriem produkta aprakstā jānorāda minētās regulas 60. pantā noteiktie fakultatīvi dati ar nosacījumu, ka tos norāda uz etiķetes vai tos ir paredzēts norādīt uz etiķetes

Norāda preču aprakstu, lai identificētu pārvadājamos produktus

an..350

 

q

Preču apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

r

Produkta zīmola nosaukums

D

“R”, ja akcīzes precēm ir zīmols. Dalībvalsts var izlemt, ka transportējamo preču zīmola nosaukums nav jānorāda, ja tas ir redzams rēķinā vai citā pavaddokumentā, kas norādīts 9b. ailē.

Norāda preču zīmola nosaukumu, ja piemērojams

an..350

 

s

Preču zīmola nosaukuma valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.1

IEPAKOJUMS

R

 

 

99x

 

a

Iepakojuma veids

R

 

Norāda iepakojuma veidu, izmantojot vienu no II pielikumā, kodu sarakstā Nr. 9 minētajiem kodiem

a2

 

b

Iepakojumu skaits

C

“R”, ja ir norāde “Skaitāms”

Norāda iepakojumu skaitu, ja iepakojumus var saskaitīt saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 9

n..15

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja tiek izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombas/zīmogus, ja iepakojumi aizplombēti/aizzīmogoti

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.2

VĪNI

D

“R” vīna produktiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (7) I pielikuma XII daļā

 

 

 

a

Vīna produktu kategorija

R

 

Attiecībā uz vīna produktiem, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XII daļā norāda vienu no šādām vērtībām:

1

=

Vīni bez ACVN/AĢIN

2

=

Reģionālie vīni bez ACVN/ AĢIN

3

=

Vīni ar ACVN vai AĢIN

4

=

Ievestie vīni (imports)

5

=

Citi

n1

 

b

Vīnogu audzēšanas zonas kods

D

“R” nefasētiem vīna produktiem (kuru nomināltilpums pārsniedz 60 litrus)

Norāda vīnogu audzēšanas zonu, kas ir pārvietojamā produkta izcelsmes vieta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 IX pielikumu

n..2

 

c

Izcelsmes trešā valsts

C

“R”, ja vīna produkta kategorija ailē 17.2a ir“4” (ievestie vīni)

Norāda “valsts kodu”, kas uzskaitīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 4

a2

 

d

Cita informācija

O

 

 

an..350

 

e

Citas informācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.2.1

VĪNA APSTRĀDES kods

D

“R”nefasētiem vīna produktiem (kuru nomināltilpums pārsniedz 60 litrus)

 

99x

 

a

Vīna apstrādes veida kods

R

 

Norāda vienu vai vairākus “darbības(-u) ar vīnu kodu(-us)” saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 436/2009/EK VI pielikuma B punkta saraksta 1.4. b) apakšpunktu (8)

n..2

18

DOKUMENTS Sertifikāts

O

 

 

9x

 

a

Dokumenta īss apraksts

C

“R”, ja netiek izmantots datu lauks 18c

Norāda jebkāda sertifikāta aprakstu, ko var attiecināt uz pārvadājamām precēm, piemēram, preču izcelsmes sertifikāti, kas minēti ailē 17l.

an..350

 

b

Dokumenta apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

c

Dokumenta numurs

C

“R”, ja netiek izmantots datu lauks 18a

Norāda jebkura sertifikāta, kas attiecas uz pārvadājamām precēm, numuru

an..350

 

d

Dokumenta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


2.   tabula

Anulēšana

A

B

C

D

E

F

G

1

AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAS e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Norāda e-AD, uz ko attiecas pieprasītā anulēšana, piešķirto ARC

an21

2

ANULĒŠANA

R

 

 

 

 

a

Anulēšanas iemesls

R

 

Norāda e-AD anulēšanas iemeslu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 10

n1

3

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Atsaukuma apstiprināšanas datums un laiks

C

Datumu un laiku norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc anulēšanas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks


3.   tabula

Piegādes vietas maiņa

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Piegādes vietas maiņas apstiprināšanas datums un laiks

C

Datumu un laiku norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

e-AD pēdējās izmaiņas

R

 

 

 

 

a

Kārtas numurs

C

Numuru piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Sākas ar 1 pie sākotnējās apstiprināšanas un pieaug par 1 pie katra nākamā e-AD, ko nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido pēc katras piegādes vietas maiņas

n..5

 

b

ARC

R

 

Norāda e-AD, uz ko attiecas piegādes vietas maiņa, piešķirto ARC

an21

 

c

Pārvadājuma ilgums

D

“R” ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās pārvadājuma ilgums

Norāda standarta laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 24. “D” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 92

an3

 

d

Mainītais pārvadājuma organizētāja tips

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās persona, kas atbildīga par pārvadājuma organizēšanu

Identificē personu, kas atbildīga par transporta organizēšanu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

N1

 

e

Rēķina numurs

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās rēķins

Norāda preču rēķina numuru. Ja rēķins vēl nav ticis sagatavots, jānorāda preču piegādes pavadzīmes vai jebkāda cita pārvadājumu dokumenta numurs

an..35

 

f

Rēķina datums

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja piegādes vietas maiņas rezultātā ir mainīts rēķina numurs

Ailē 2e norādītā dokumenta datums

datums

 

g

Transporta veida kods

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās transporta veids

Norāda transporta veidu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu saraktā Nr. 7

n..2

3

MAINĪTĀ piegāde

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda jauno preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa)

n1

4

KOMERSANTS Jaunais saņēmējs

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās preču saņēmējs

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa kodam 6

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda reģistrēta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Norāda akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru;

2 un 3 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2 un 3

“O” piegādes tipa kodiem 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 5c, 5e un 5f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 4;

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija, saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

7

KOMERSANTS Jaunais pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu personu, kas atbildīga par pārvadājuma organizēšanu, ja ailē 2d ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

KOMERSANTS Jaunais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās pārvadātājs

Identificē jauno personu, kas veic pārvadāšanu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

9

TRANSPORTĒŠANAS PAPILDINFORMĀCIJA

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā ir veiktas izmaiņas transportēšanas papildinformācijā

 

99x

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us), kas atbilst ailē 2g norādītajam transporta veidam, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

R

 

Ievada transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmanto plombas/zīmogus

Identificē plombas/zīmogus, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, ko norāda attiecībā uz transportu, piemēram, nākamā pārvadātāja, nākamās attiecīgās transporta vienības identifikācija

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


4.   tabula

Paziņojums par piegādes vietas maiņu/Paziņojums par sūtījuma sadalīšanu

A

B

C

D

E

F

G

1

 

AKCĪZES PAZIŅOJUMS

R

 

 

 

 

a

Paziņojuma veids

R

Nodrošina saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Norāda paziņojuma iemeslu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Piegādes vietas maiņa

2

=

Sadalīšana

n1

 

b

Paziņojuma datums un laiks

R

Nodrošina saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

c

ARC

R

Kodu piešķir saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Norāda e-AD, uz ko attiecas paziņojums, piešķirto ARC

an21

2

 

SEKOJOŠAIS ARC

C

“R”, ja ailē 1a paziņojuma veids ir 2.

Kodu piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde.

 

9x

 

a

ARC

R

Kodu piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde.

 

an21


5.   tabula

Sūtījuma sadalīšana

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Sadalīšana

R

 

 

 

 

a

Iepriekšējais ARC

R

 

Norāda sadalāmā e-AD ARC.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 2

an21

2

MAINĪTĀ piegāde

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa)

8

=

Nezināms saņēmējs (nezināms saņēmējs; Direktīvas 2008/118/EK 22. pants)

n1

3

e-AD sadalīšanas sīka informācija

R

 

 

9x

 

a

Vietējās atsauces numurs

R

 

Īpašs kārtas numurs, ko e-AD piešķir nosūtītājs un kas nosūtītāja grāmatvedības uzskaites dokumentos identificē nosūtītās preces

an..22

 

b

Pārvadājuma ilgums

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās pārvadājuma ilgums

Norāda standarta laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 24. “D” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 92

an3

 

c

Mainītais pārvadājuma organizētāja tips

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā, mainās par pārvadājuma organizēšanu atbildīgā persona

Identificē personu, kas atbildīga par pirmā transporta organizēšanu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

4

KOMERSANTS Jaunais saņēmējs

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās preču saņēmējs

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa kodam 6

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda reģistrēta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru.

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegāddes tipa kodus skatīt ailē 2a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

2 un 3 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2 un 3

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 5c, 5e un 5f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 4;

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Mainītā piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktu.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

7

KOMERSANTS Jaunais pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu par pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, ja ailē 3c ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

KOMERSANTS Jaunais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja sadalīšanas rezultātā mainās pārvadātājs

Identificē personu, kas veic jauno pārvadāšanu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

9

TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā ir veiktas izmaiņas transportēšanas informācijā

 

99X

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us). Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības reģistrācijas numurs

R

 

Ievada transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru(-s)

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmanto plombas/zīmogus

Identificē plombas/zīmogus, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, ko norāda attiecībā uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, ko norāda attiecībā uz transportu, piemēram, nākamā pārvadātāja, nākamās attiecīgās transporta vienības identifikācija

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

10

E-AD saturs

R

 

Atsevišķa datu grupa jālieto attiecībā uz katru preci, kas ietilpst nosūtītajā kravā

999x

 

a

Saraksta ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda īpašu kārtas numuru, kas sākas ar ciparu 1

n..3

 

b

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an..4

 

c

KN kods

R

 

Norāda KN kodu, kas piemērojams sadalīšanas dienā

n8

 

d

Daudzums

R

 

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu - skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu).

Attiecībā uz preču pārvietošanu reģistrētam piegādes vietasm, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktā, preču daudzums nedrīkst pārsniegt atļauto saņemšanas daudzumu.

Attiecībā uz preču pārvietošanu Direktīvas 2008/118/EK 12. pantā minētai organizācijai, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa, preču daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kāds norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā

n..15,3

 

e

Bruto svars

R

 

Norāda nosūtāmo preču bruto svaru (akcīzes preces iepakojumā)

n..15,2

 

f

Neto svars

R

 

Norāda akcīzes preču svaru bez iepakojuma

n..15,2

 

i

Akcīzes markas apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz akcīzes markām, ko pieprasa saņēmēja dalībvalsts

an..350

 

j

Akcīzes markas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

k

Akcīzes markas lietošanas pazīme

D

“R”, ja tiek izmantotas akcīzes markas

Norāda simbolu “1”, ja precēm ir piestiprinātas vai tās satur akcīzes markas vai simbolu “0”, ja precēm nav piestiprinātas vai tās nesatur akcīzes markas.

n1

 

o

Blīvums

C

“R”, ja attiecīgajai akcīzes precei piemērojams

Norāda blīvumu 15 °C temperatūrā, ja piemērojams saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

p

Preču apraksts

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu

Norāda preču aprakstu, lai identificētu pārvadājamās preces

an..350

 

q

Preču apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

r

Preču zīmola nosaukums

D

“R”, ja akcīzes precēm ir zīmols

Norāda preču zīmola nosaukumu, ja piemērojams

an..350

 

s

Preču zīmola nosaukuma valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts.

a2

11

IEPAKOJUMS

 

 

 

99x

 

a

Iepakojuma veida kods

R

 

Norāda iepakojuma veidu, izmantojot vienu no kodiem, kas norādīti II pielikumā, kodu sarakstā Nr. 9

a2

 

b

Iepakojumu skaits

C

“R”, ja ir norāde “Skaitāms”

Norāda iepakojumu skaitu, ja iepakojumus var saskaitīt saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 9

n..15

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmanto plombas/zīmogus

Identificē plombas/zīmogus, ja iepakojumi aizplombēti/aizzīmogoti

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


6.   tabula

Saņemšanas apliecinājums/Eksporta apliecinājums

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Saņemšanas/eksporta apliecinājuma apstiprināšanas datums un laiks

C

Datumu un laiku norāda saņēmēja/eksporta dalībvalsts kompetentā iestāde pēc saņemšanas apliecinājuma/eksporta apliecinājuma apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Norāda e-AD ARC

Skatīt II pielikum kodu sarakstu Nr. 2

an21

 

b

Kārtas numurs

R

 

Norāda e-AD kārtas numuru

n..5

3

KOMERSANTS Saņēmējs

R

 

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa kodam 6

Nepiemēro piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda reģistrēta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

4

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

Norāda akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru;

2, 3 un 5 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 5

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 4c, 4e un 4f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3, 4 un 5

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

Saņēmēja IESTĀDE

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3, 4, 5 un 8

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda saņēmēja dalībvalsts kompetentās iestādes kodu, kas atbildīga par akcīzes nodokļa kontroli piegādes vietā. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5.

an8

6

Saņemšanas/eksporta APLIECINĀJUMS

R

 

 

 

 

a

Akcīzes preču piegādes datums

R

 

Datums, kad tiek pabeigta pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 2. punktu

Date

 

b

Vispārīgais saņemšanas rezultāts

R

 

Iespējamās vērtības:

1

=

Preces saņemtas, neatbilstību nav

2

=

Preces saņemtas, ir neatbilstības

3

=

Saņemšana atteikta

4

=

Saņemšana daļēji atteikta

21

=

Preces izvestas, neatbilstību nav

22

=

Preces izvestas, ir neatbilstības

23

=

Preču izvešana atteikta

n..2

 

c

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas saistīta ar akcīzes preču saņemšanu

an..350

 

d

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

7

Saņemšanas/eksporta APLIECINĀJUMA SATURS

C

“R”, ja saņemšanas vispārīgais rezultāts ir jebkura vērtība, kas nav 1 un 21 (skatīt aili 6b)

 

999X

 

a

Satura ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda e-AD satura ieraksta īpašu atsauces numuru (1. tabulas aile 17a), kas attiecas uz akcīzes precēm, kurām piemēro vienu no kodiem, kas nav 1 un 21

n..3

 

b

Iztrūkuma vai pārpalikuma indikators

D

“R”, ja attiecīgajā satura ierakstā ir konstatēts iztrūkums vai pārpalikums

Iespējamās vērtības:

S

=

Iztrūkums;

E

=

Pārpalikums

a1

 

c

Iztrūkuma vai pārpalikuma daudzums

C

“R”, ja ailē 7.b ir norādīts indikators

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu - skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu):

n..15,3

 

d

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an4

 

e

Atteiktais daudzums

C

“R”, ja saņemšanas vispārīgā rezultāta kods ir 4 (skatīt aili 6b)

Norāda katra satura ieraksta daudzumu, kam atteiktas akcīzes preces (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar produkta kodu – skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu)

n..15,3

7.1

NEAPMIERINOŠS IEMESLS

D

“R” katram satura ierakstam, kam piemēro saņemšanas vispārīgā rezultāta kodus 2, 3, 4, 22 vai 23 (skatīt aili 6b)

 

9X

 

a

Neapmierinošs iemesls

R

 

Iespējamās vērtības:

0

=

Cits

1

=

Pārpalikums

2

=

Iztrūkums

3

=

Preces bojātas

4

=

Plomba/zīmogs bojāts

5

=

EKS (Eksporta kontroles sistēmas) ziņojums

6

=

Viens vai vairāki satura ieraksti ar kļūdainām vērtībām

n1

 

b

Papildinformācija

C

“R”, ja neapmierinoša iemesla kods ir 0

“O”, ja neapmierinoša iemesla kods ir 3, 4 vai 5

(skatīt aili 7.1a)

Norāda jebkādu papildu informāciju saistībā ar akcīzes preču saņemšanu

an..350

 

c

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


(1)  OV L 359, 4.12.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 8, 11.1.1996., 11. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.

(6)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(8)  OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.


II PIELIKUMS

(saskaņā ar 2. pantu)

Kodu saraksti

1.   VALODU KODI

Valodu kodiem izmantoti ISO 639.1 (divburtu kodi) standarta kodi; papildus iekļaujot divus kodus, kas nav norādīti minētajā standartā, lai tos lietotu kopā ar valodu, kurās neizmanto latīņu alfabētu, latīņu alfabēta variantu, piemēram:

bt – Bulgāru valoda (latīņu alfabēts)

gr – Grieķu valoda (latīņu alfabēts)

Kods

Apraksts

bg

Bulgāru valoda

bt

Bulgāru valoda (latīņu alfabēts)

cs

Čehu valoda

da

Dāņu valoda

nl

Holandiešu valoda

en

Angļu valoda

et

Igauņu valoda

fi

Somu valoda

fr

Franču valoda

ga

Īru valoda

gr

Grieķu valoda (latīņu alfabēts)

de

Vācu valoda

el

Grieķu valoda

hu

Ungāru valoda

it

Itāļu valoda

lv

Latviešu valoda

lt

Lietuviešu valoda

mt

Maltiešu valoda

pl

Poļu valoda

pt

Portugāļu valoda

ro

Rumāņu valoda

sk

Slovāku valoda

sl

Slovēņu valoda

es

Spāņu valoda

sv

Zviedru valoda

2.   ADMINISTRATĪVĀS ATSAUCES KODS

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemērs

1

Gads

Ciparu (2 simboli)

05

2

Dalībvalsts, kurā sākotnēji iesniegts e-AD, identifikators

Burtu (2 simboli)

ES

3

Dalībvalsts piešķirts īpašs kods

Burtu un ciparu (16 simboli)

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrolcipars

Ciparu (1 simbols)

9

Lauks 1 – preču pārvietošanas oficiālās akceptēšanas kalendārā gada pēdējie divi cipari.

Lauks 3 – īpašs pārvietošanas EMCS identifikators. Šī lauka izmantošana ir dalībvalsts ziņā, tomēr katrai pārvietošanai ir jābūt īpašam numuram EMCS.

Lauks 4 – piešķir visa ARC kontrolciparu, kas var palīdzēt konstatēt kļūdas, kodējot ARC.

3.   DALĪBVALSTIS

Jābūt identiskam ar ISO divburtu standarta kodiem (1) (ISO 3166), kas ierobežoti ar dalībvalstu sarakstu, izņemot:

Grieķijai, kur GR vietā jālieto EL.

Apvienotajai Karalistei, kur UK vietā jālieto GB.

4.   VALSTU KODI

Lieto ISO divburtu standarta kodus (ISO 3166).

5.   MUITAS IESTĀDES KODS (COR)

COR sastāv no dalībvalsts identifikatora (skatīt kodu sarakstu Nr. 3), pēc kura norādīts sešzīmju burtu un ciparu dalībvalsts piešķirts numurs, piemēram, IT0830AB.

6.   GARANTĒTĀJA TIPA KODS

Kods

Apraksts

1

Nosūtītājs

2

Pārvadātājs

3

Akcīzes preču īpašnieks

4

Saņēmējs

12

Nosūtītāja un pārvadātāja vienotais nodrošinājums

13

Nosūtītāja un akcīzes preču īpašnieka vienotais nodrošinājums

14

Nosūtītāja un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

23

Pārvadātāja un akcīzes preču īpašnieka vienotais nodrošinājums

24

Pārvadātāja un saņēmāja vienotais nodrošinājums

34

Akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

123

Nosūtītāja, pārvadātāja un akcīzes preču īpašnieka vienotais nodrošinājums

124

Nosūtītāja, pārvadātāja un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

134

Nosūtītāja, akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

234

Pārvadātāja, akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietass vienotais nodrošinājums

1234

Nosūtītāja, pārvadātāja, akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

7.   TRANSPORTA VEIDU KODI

Kods

Apraksts

0

Cits

1

Jūras transports

2

Dzelzceļa transports

3

Autopārvadājumi

4

Gaisa transports

5

Pasta sūtījumi

7

Stacionāras transporta iekārtas

8

Iekšzemes ūdensceļu transports

8.   TRANSPORTA VIENĪBU KODI

Kods

Apraksts

1

Konteiners

2

Satiksmes līdzeklis

3

Treilers

4

Traktors

9.   IEPAKOJUMU KODI

Lieto Regulas (EEK) Nr. 2454/93 38. pielikuma 31. ailē norādītos kodus

10.   ANULĒŠANAS IEMESLU KODI

Kods

Apraksts

0

Cits

1

Pārrakstīšanās kļūda

2

Darījums pārtraukts

3

Dubults e-AD

4

Pārvietošana nav uzsākta nosūtīšanas dienā

11.   AKCĪZES PRECES

EPC

CAT

VIENĪBA

Apraksts

A

P

D

T200

T

4

Cigaretes, kā minēts Padomes Direktīvas 95/59/EK 4. panta 1. punktā un 7. panta 2. punktā (2)

N

N

N

T300

T

4

Cigāri un cigarillas, kā minēts Direktīvas 95/59/EK 3. pantā un 7. panta 1. punktā

N

N

N

T400

T

1

Sasmalcināta tabaka, kas paredzēta cigarešu tīšanai, kā noteikts Direktīvas 95/59/EK 6. pantā

N

N

N

T500

T

1

Cita veida smēķējamā tabaka, kā noteikts saskaņā ar Direktīvas 95/59/EK 5. pantu un 7. panta 2. punktu

N

N

N

B000

B

3

Alus, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 2. pantā

Y

Y

N

W200

W

3

Nedzirkstošais vīns un nedzirkstošie raudzēti dzērieni, kas nav vīns un alus, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 8. panta 1. punktā un 12. panta 1. punktā

Y

N

N

W300

W

3

Dzirkstošais vīns un dzirkstoši raudzēti dzērieni, kas nav vīns un alus, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 8. panta 2. punktā un 12. panta 2. punktā

Y

N

N

I000

I

3

Starpprodukti, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK 17. pantā

Y

N

N

S200

S

3

Alkoholiskie dzērieni, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK 20. panta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā

Y

N

N

S300

S

3

Etilspirts, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK 20. panta pirmajā ievilkumā, uz kuru attiecas KN kodi 2207 un 2208, kas nav spirtotie dzērieni (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Daļēji denaturēts spirts, kas atbilst Direktīvas 92/83/EEK 20. pantam, ir alkoholisks dzēriens, kas ticis denaturēts, bet kas vēl neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai tam varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu, kā to paredz minētās direktīvas 27. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkts, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Produkti, kas satur etilspirtu, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 20. panta pirmajā ievilkumā, uz kuriem attiecas KN kodi, kas nav kodi 2207 un 2208

Y

N

N

E200

E

2

Augu un dzīvnieku eļļas – produkti, kas atbilst KN kodiem 1507 līdz 1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Padomes Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta a) apakšpunkts (3))

N

N

Y

E300

E

2

Minerāleļļas (energoprodukti) – produkti, kas atbilst KN kodiem 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

N

N

Y

E410

E

2

Etilēts benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 51 un 2710 11 59 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E420

E

2

Bezsvina benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 un 2710 11 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E430

E

2

Gāzeļļa, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41 līdz 2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E440

E

2

Gāzeļļa, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41 līdz 2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E450

E

2

Petroleja, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E460

E

2

Petroleja, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 and 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E470

E

1

Degvieleļļa, kas atbilst KN kodiem 2710 19 61 līdz 2710 19 69 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

N

E480

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 un attiecas uz beztaras preču pārvadājumiem (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E490

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 līdz 2710 19 69, kas nav iepriekš minēti, izņemot produktus, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, un attiecas uz pārvadājumiem, kas nav beztaras pārvadājumi (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E500

E

1

Sašķidrinātas naftas gāze un citi gāzveida ogļūdeņraži (LPG) ar KN kodiem 2711 12 11 līdz 2711 19 00 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

N

N

N

E600

E

1

Piesātināti acikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodam 2901 10 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

N

N

N

E700

E

2

Cikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodiem 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

N

N

Y

E800

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodam 2905 11 00 (koka spirts (metilspirts)), ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti un tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

N

N

Y

E910

E

2

Taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE), kas atbilst KN kodam 3824 90 99 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

N

N

Y

E920

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodam 3824 90 99, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu – tie nav taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE) (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

N

N

Y

Piezīme.

Tabulā norādītie KN kodi attiecībā uz energoproduktiem atbilst Komisijas Regulai (EK) Nr. 2031/2001 (OV L 279, 23.10.2001.).

Aiļu apzīmējumu paskaidrojumi:

EPC Akcīzes preces kods

CAT Akcīzes preces kategorija

VIENĪBA Mērvienība (norādīta 12. sarakstā)

A: Jānorāda spirta koncentrācija (Jā/Nē), izņemot akcīzes preces kodam B000 (alus), ja ir norādīti Plato grādi

P: Var norādīt Plato grādus (Jā/Nē)

D: Jānorāda blīvums 15 °C (Jā/Nē)

12.   MĒRVIENĪBAS

Mērvienības kods

Apraksts

1

Kg

2

Litrs (15 °C temperatūrā)

3

Litrs (20 °C temperatūrā)

4

1 000 vienības


(1)  ANO/EEK Darba grupas starptautiskās tirdzniecības procedūru sekmēšanai Ieteikumi Nr. 3, trešais izdevums, Ženēva, 1996. gada janvāris, EEK/TIRDZNIECĪBA/201.

(2)  OV L 291, 6.12.1995., 40. lpp.

(3)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.


Augša