Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R0614

Padomes Regula (EK) Nr. 614/2009 ( 2009. gada 7. jūlijs ) par vienotu sistēmu ovalbumīna un laktalbumīna tirdzniecībai (Kodificēta versija)

OV L 181, 14.7.2009., 8./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 065 Lpp. 122 - 127

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 08/06/2014; Atcelts ar 32014R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/614/oj

14.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/8


PADOMES REGULA (EK) Nr. 614/2009

(2009. gada 7. jūlijs)

par vienotu sistēmu ovalbumīna un laktalbumīna tirdzniecībai

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 26., 87., 88., 89., 132., 133. un 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 2783/75 (1975. gada 29. oktobris) par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (2) ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula būtu jākodificē.

(2)

Uz ovalbumīnu, kas nav iekļauts Līguma I pielikumā, neattiecas Līguma noteikumi par lauksaimniecību, bet uz olu dzeltenumu tie attiecas.

(3)

Šajā sakarā veidojas situācija, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kopējās lauksaimniecības politikas efektivitāti olu nozarē.

(4)

Līdzsvarota risinājuma panākšanai būtu jāizveido tāda vienota sistēma ovalbumīna tirdzniecībai, kura atbilstu jau izveidotajai olu tirdzniecības sistēmai. Ir jāpaplašina šīs sistēmas piemērošana, to attiecinot arī uz laktalbumīnu, kas daudzos gadījumos izmantojams kā ovalbumīna aizstājējs.

(5)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (4), Kopienā izveidota olu tirgus kopīga organizācija.

(6)

Ņemot vērā albumīnu saistību ar olām, arī albumīnu tirdzniecības sistēmai būtu jāatbilst spēkā esošajai sistēmai attiecībā uz olām.

(7)

Daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā Kopiena ir risinājusi sarunas par dažādiem nolīgumiem. Vairāki no šiem nolīgumiem skar lauksaimniecību, jo īpaši Lauksaimniecības nolīgums (5).

(8)

Lauksaimniecības nolīgums prasa aizliegt mainīgo ievedmuitu, kā arī pārējos pasākumus un importa maksājumus. Muitas nodokļu likmes, kas ir piemērojamas lauksaimniecības produktiem saskaņā ar Lauksaimniecības nolīgumu, būtu jāietver kopējā muitas tarifā.

(9)

Ovalbumīna cenas parasti mainās tāpat kā olu cenas, kas Kopienas tirgū un pasaules tirgū ir atšķirīgas. Olu cena un pārstrādes izmaksas nav vienīgie faktori, kas nosaka albumīna cenu pasaules tirgū. Lai nodrošinātu nepieciešamā līmenī aizsardzību pret tarifikācijas nelabvēlīgo ietekmi uz tirgu, Lauksaimniecības nolīgums ļauj piemērot papildu ievedmuitu strikti noteiktos apstākļos, bet tikai produktiem, uz kuriem attiecas tarifikācija.

(10)

Lauksaimniecības nolīgums paredz virkni tarifu kvotu saskaņā ar vienošanos par tūlītēju un obligātu pieejamību. Nosacījumi, ar kādiem piemērojamas šādas kvotas, ir izklāstīti Lauksaimniecības nolīgumā. Ņemot vērā kvotu lielo daudzumu un lai nodrošinātu to, ka tās piešķir pēc iespējas efektīvi, Komisijas pienākums būtu tās atvērt un pārvaldīt saskaņā ar vadības procedūru.

(11)

Ciešās ekonomiskās saistības dēļ starp dažādiem olu produktiem ovalbumīnam un laktalbumīnam jānosaka tirdzniecības standarti, kas iespējami tuvu atbilst Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā minētajiem produktu tirdzniecības standartiem.

(12)

Saskaņā ar olu tirgus kopīgo organizāciju vienīgi Padomes kompetencē ir neatļaut izmantot muitas režīmu “ievešana pārstrādei”. Ekonomiskajos apstākļos, kas izriet no Lauksaimniecības nolīguma, var rasties vajadzība strauji reaģēt uz tirgus problēmām, kuras var radīt iepriekšminētā režīma piemērošana. Šajā sakarā Komisijai būtu jāuzliek par pienākumu veikt neatliekamus pasākumus, kas ierobežoti laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PIEMĒROŠANAS JOMA

1. pants

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, Kopējo muitas tarifu nodevu likmes attiecas uz šādiem produktiem:

KN kods

Apraksts

3502

Albumīni (tostarp divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrāti, kas satur vairāk nekā 80 svara % sūkalu proteīnu, rēķinot sausnā), albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

– olu albumīns:

ex 3502 11

– – žāvēts:

3502 11 90

– – – pārējais (izņemot nederīgu vai tādu, kas tiks padarīts nederīgs, cilvēku pārtikai)

ex 3502 19

– – pārējais:

3502 19 90

– – – pārējais (izņemot nederīgu vai tādu, kas tiks padarīts nederīgs, cilvēku pārtikai)

ex 3502 20

– piena albumīns, tostarp divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrāti:

– – pārējais (izņemot nederīgu vai tādu, kas tiks padarīts nederīgs, cilvēku pārtikai)

3502 20 91

– – – žāvēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

3502 20 99

– – – pārējais

II   NODAĻA

TIRDZNIECĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM

2. pants

1.   Importējot Kopienā kādu no 1. pantā uzskaitītajiem produktiem, var prasīt uzrādīt importa licenci.

2.   Dalībvalstis izsniedz importa licences jebkuram pretendentam neatkarīgi no tā, kurā vietā Kopienā tas veic uzņēmējdarbību, un neierobežojot pasākumus, ko veic 4. panta piemērošanai.

3.   Importa licences ir derīgas visā Kopienā. Šādu licenču izsniegšana ir atkarīga no nodrošinājuma iemaksas, kas garantē produktu importēšanu licences derīguma termiņā; izņemot force majeure gadījumus, nodrošinājumu pilnībā vai daļēji atsavina, ja minētajā termiņā importu neveic vai ja to veic tikai daļēji.

4.   Importa licenču derīguma termiņu un pārējos sīki izstrādātos noteikumus 1. punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

1.   Lai nepieļautu vai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz Kopienas tirgu, kas var rasties dažu 1. pantā uzskaitīto produktu importa rezultātā, importējot vienu vai vairākus šādus produktus ar kopējā muitas tarifā noteikto nodokļu likmi, maksā papildu ievedmuitu, ja ir izpildīti Lauksaimniecības nolīguma 5. pantā izklāstītie nosacījumi, izņemot gadījumu, kad nepastāv varbūtība, ka šāds imports var radīt traucējumus Kopienas tirgū vai ka sekas būtu nesamērojamas ar izvirzīto mērķi.

2.   Sprūda cenas, zem kurām drīkst uzlikt papildu ievedmuitu, ir tās, kuras Kopiena nosūtījusi Pasaules Tirdzniecības organizācijai.

Sprūda daudzumus, kas jāpārsniedz, lai tiktu uzlikta papildu ievedmuita, nosaka, jo īpaši pamatojoties uz preču importu Kopienā iepriekšējos trīs gados pirms tā gada, kad sākusi izpausties vai var sākt izpausties 1. punktā minētā nelabvēlīgā ietekme.

3.   Importa cenas, kas jāņem vērā, uzliekot papildu ievedmuitu, nosaka, pamatojoties uz attiecīgā preču sūtījuma importa CIF cenu.

Šāda iemesla dēļ importa CIF cenas salīdzina ar šā produkta reprezentatīvajām cenām pasaules tirgū vai šā produkta importa tirgū Kopienā.

4.   Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem sīki izstrādātus noteikumus 1., 2. un 3. punkta piemērošanai. Šādi sīki izstrādāti noteikumi jo īpaši precizē:

a)

produktus, kuriem saskaņā ar Lauksaimniecības nolīguma 5. pantu uzliek papildu ievedmuitu;

b)

pārējos kritērijus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 1. punkta piemērošanu saskaņā ar Lauksaimniecības nolīguma 5. pantu.

4. pants

1.   Tarifu kvotas 1. pantā uzskaitītajiem produktiem, kuras izriet no nolīgumiem, kas noslēgti tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā, atver un piešķir saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kurus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Kvotas piešķir, izmantojot vienu no šādām metodēm vai to apvienojumu:

a)

metode, kas balstās uz hronoloģisko secību, kādā saņemti pieteikumi (“rindas kārtības” princips);

b)

metode, pēc kuras kvotas piešķir proporcionāli pieprasītajiem daudzumiem pieteikumu iesniegšanas brīdī (izmantojot “vienlaicīgās izskatīšanas” metodi);

c)

metode, kas balstās uz tradicionālo tirdzniecības praksi (izmantojot “tradicionālo klientu/jauno pienācēju” metodi).

Var paredzēt citas piemērotas metodes.

Tajās jāizvairās no jebkādas diskriminācijas attiecībā uz ieinteresētajiem uzņēmējiem.

3.   Vajadzības gadījumā pārvaldības metode ņem vērā Kopienas tirgus pieprasījuma vajadzības un nepieciešamību saglabāt tā līdzsvaru, un tās pamatā var būt metodes, kas iepriekš lietotas kvotām, kuras līdzīgas 1. punktā minētajām kvotām, neierobežojot tiesības, kuras rodas saskaņā ar daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā noslēgtajiem nolīgumiem.

4.   Šā panta 1. punktā minētajos sīki izstrādātajos noteikumos paredz ikgadējas kvotas, kuras vajadzības gadījumā tiek attiecīgi sadalītas gada garumā, un – attiecīgā gadījumā:

a)

garantijas, kas skar produkta pamatīpašības un izcelsmi;

b)

atzīšanas procedūru dokumentam, kuru izmanto a) apakšpunktā minēto garantiju apliecināšanai; un

c)

nosacījumus, ar kādiem izsniedz importa licences, un to derīguma termiņu.

5. pants

Ja cenas Kopienas tirgū ievērojami pieaug un ja šis stāvolis varētu turpināties, tādējādi radot traucējumus vai traucējumu draudus šajā tirgū, drīkst veikt attiecīgus pasākumus.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma 37. panta 2. punktā noteikto procedūru vajadzības gadījumā pieņem vispārīgus noteikumus šā panta pirmās daļas piemērošanai.

6. pants

Attiecībā uz 1. pantā uzskaitītajiem produktiem var pieņemt tirdzniecības standartus, kas, ievērojot vajadzību ņemt vērā šo produktu īpašības, atbilst Regulas (EK) Nr. 1234/2007 116. pantā noteiktajiem tirdzniecības standartiem tiem produktiem, kuri uzskaitīti minētās regulas I pielikuma XIX daļā. Standartus jo īpaši var saistīt ar iedalījumu šķirās pēc kvalitātes, iesaiņojuma, glabāšanas veida, transportēšanas veida, noformējuma un marķējuma.

Standartus, to darbības jomu, kā arī vispārīgus to piemērošanas noteikumus pēc Komisijas priekšlikuma pieņem Padome ar kvalificētu balsu vairākumu.

7. pants

1.   Tiktāl, ciktāl pastāv vajadzība nodrošināt olu tirgus kopīgās organizācijas un šīs regulas pienācīgu darbību, Padome pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma 37. panta 2. punktā noteikto balsošanas procedūru var atsevišķos gadījumos pilnīgi vai daļēji aizliegt režīmu “ievešana pārstrādei” attiecībā uz produktiem, kas uzskaitīti šīs regulas 1. pantā un paredzēti minētajā pantā uzskaitīto produktu ražošanai.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja rodas 1. punktā minētais stāvoklis ar ārkārtēju steidzamību un Kopienas tirgus pārdzīvo traucējumus vai tam var draudēt traucējumi sakarā ar preču ievešanu pārstrādei, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes lemj par vajadzīgajiem pasākumiem. Padomi un dalībvalstis informē par šādiem pasākumiem, kas ir spēkā ne ilgāk kā sešus mēnešus un ir piemērojami nekavējoties. Ja Komisija saņem lūgumu no dalībvalsts, tā pieņem šajā sakarā lēmumu nedēļas laikā pēc lūguma saņemšanas.

3.   Jebkura dalībvalsts var nedēļas laikā pēc paziņojuma saņemšanas Komisijas lēmumu nodot izskatīšanai Padomē. Padome ar kvalificētu vairākumu var apstiprināt, grozīt vai atcelt Komisijas lēmumu. Ja Padome trīs mēnešos nepieņem lēmumu, Komisijas lēmumu uzskata par atceltu.

8. pants

1.   Vispārīgos noteikumus kombinētās nomenklatūras interpretēšanai un īpašos noteikumus tās piemērošanai piemēro to produktu klasifikācijai, uz kuriem attiecas šī regula. Tarifu nomenklatūru, kas izriet no šīs regulas piemērošanas, iekļauj kopējā muitas tarifā.

2.   Ja šī regula vai saskaņā ar to pieņemtie noteikumi neparedz citādi, tirdzniecībā ar trešām valstīm ir aizliegts:

a)

iekasēt jebkādu maksu, kas ir līdzvērtīga muitas nodoklim;

b)

ieviest jebkādu kvantitatīvu ierobežojumu vai veikt jebkādu pasākumu, kam ir līdzvērtīgas sekas.

III   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

9. pants

Šīs regulas 1. pantā minētos produktus, kas ražoti vai iegūti no produktiem, uz kuriem neattiecas Līguma 23. panta 2. punkts un 24. pants, neļauj laist brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā.

10. pants

Dalībvalstis un Komisija apmainās ar šīs regulas īstenošanai nepieciešamo informāciju. Šīs informācijas apmaiņas un izplatīšanas noteikumus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru.

11. pants

Regulu (EEK) Nr. 2783/75 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

12. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 7. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BORG


(1)  2009. gada 13. janvāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 104. lpp.

(3)  Sk. I pielikumu.

(4)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


I PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA AR TĀS TURPMĀKO GROZĪJUMU SARAKSTU

Padomes Regula (EEK) Nr. 2783/75

(OV L 282, 1.11.1975., 104. lpp).

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 4001/87

(OV L 377, 31.12.1987., 44. lpp).

 

Padomes Regula (EK) Nr. 3290/94

(OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp).

tikai XII pielikuma B punkts

Komisijas Regula (EK) Nr. 2916/95

(OV L 305, 19.12.1995., 49. lpp).

tikai 1. panta 6. punkts


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 2783/75

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkta pirmā daļa

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkta otrā daļa

2. panta 2. punkts

2. panta 1. punkta trešā daļa

2. panta 3. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkta ievadfrāze

4. panta 2. punkta ievadfrāze

4. panta 2. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

4. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

4. panta 3. un 4. punkts

4. panta 3. un 4. punkts

5. līdz 7. pants

5. līdz 7. pants

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkta ievadfrāze

8. panta 2. punkts ievadfrāze

8. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

8. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

9. un 10. punkts

9. un 10. punkts

11. pants

12. pants

11. pants

12. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums


Augša