EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32009R0396

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2009 ( 2009. gada 6. maijs ), ar ko Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu groza, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF

OV L 126, 21.5.2009., 1./2. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 14 Sējums 003 Lpp. 127 - 128

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 396/2009

(2009. gada 6. maijs),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu groza, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 148. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Kā noteikts 56. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (3), noteikumi par izdevumu atbilstību jāparedz valstu līmenī ar dažiem izņēmumiem, kas noteikti attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas Sociālo fondu (ESF).

(2)

Ar 11. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1081/2006 (4) noteikts, kuri izdevumi ir atbilstīgi atbalstam no ESF, kā noteikts minētās regulas 11. panta 1. punktā.

(3)

Finanšu krīze apstiprina to, ka ir nepieciešama papildu vienkāršošana, lai veicinātu piekļuvi ESF līdzfinansētajiem piešķīrumiem.

(4)

Eiropas Revīzijas palāta savā pārskatā par 2007. gadu ir ieteikusi likumdevējām iestādēm un Komisijai būt gatavām no jauna apsvērt turpmāko izdevumu programmu izveidi, pienācīgi izvērtējot, kā vienkāršot pamatu atbilstīgo izmaksu aprēķināšanai un vairāk izmantot vienreizējos maksājumus vai vienotas likmes maksājumus tā vietā, lai atlīdzinātu “reālās izmaksas”.

(5)

Lai nodrošinātu nepieciešamo vienkāršošanu to darbību vadībā, administrēšanā un kontrolē, par kurām tiek saņemts atbalsts no ESF, īpaši – ja tās ir saistītas ar atmaksāšanas sistēmām, kuru pamatā ir rezultāti, ir lietderīgi pievienot atbilstīgo izmaksu divus papildu veidus, proti, vienreizējos maksājumus un vienības izmaksu vienotas likmes standarta shēmas.

(6)

Lai nodrošinātu juridisko skaidrību attiecībā uz izdevumu atbilstību, šī vienkāršošana būtu jāattiecina uz visiem piešķīrumiem no ESF. Tādēļ būtu nepieciešama piemērošana ar atpakaļejošu datumu no 2006. gada 1. augusta, kas ir diena, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 1081/2006.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1081/2006 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1081/2006 11. panta 3. punktu ar šo groza šādi.

1.

Ar šādu punktu aizstāj b) apakšpunktu:

“b)

piešķīrumu gadījumā:

i)

netiešās izmaksas, kas noteiktas, pamatojoties uz vienotu likmi – līdz 2 % no tiešajām darbības izmaksām;

ii)

vienotas likmes izmaksas, ko dalībvalsts aprēķina, piemērojot vienības izmaksu standarta shēmas;

iii)

vienreizējus maksājumus, lai segtu darbības visas izmaksas vai to daļu;”.

2.

Pievieno šādas daļas:

“Pirmās daļas b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā minētos variantus var apvienot vienīgi tad, ja katrs no tiem attiecas uz atbilstīgo izmaksu atšķirīgu kategoriju vai ja tos vienā un tajā pašā darbībā izmanto dažādiem projektiem.

Pirmās daļas b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā minētās izmaksas nosaka iepriekš uz taisnīga, objektīva un pierādāma aprēķina pamata.

Pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punktā minētais vienreizējais maksājums nepārsniedz EUR 50 000.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr to piemēro no 2006. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 6. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. KOHOUT


(1)  2009. gada 25. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 5. maija Lēmums.

(3)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

(4)  OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.


Augša