EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 32009R0223

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009 , Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164—173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa: Tätä säädöstä on muutettu. Viimeisin konsolidoitu versio: 08/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj

31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/164


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 223/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jotta varmistettaisiin perustamissopimuksen 285 artiklan 2 kohdassa määrättyjen periaatteiden mukaisesti tuotettujen Euroopan tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus, olisi vahvistettava yhteistyötä ja koordinointia niiden viranomaisten välillä, jotka osallistuvat Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun.

(2)

Tätä varten kyseisten viranomaisten yhteistyötä ja koordinointia olisi kehitettävä entistä systemaattisemmin ja organisoidummin siten, että noudatetaan täysin kansallisia ja yhteisön toimivaltuuksia ja institutionaalisia järjestelyjä sekä otetaan huomioon tarve tarkistaa voimassa olevaa oikeudellista kehystä sen mukauttamiseksi nykyisiin olosuhteisiin, parantaa sitä tuleviin haasteisiin vastaamiseksi sekä varmistaa Euroopan tilastojen parempi yhdenmukaistaminen.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen lujittaa Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) toimia ja parantaa sen hallinnointia erityisesti kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten sekä yhteisön tilastoviranomaisen tehtävien selventämiseksi tarkemmin.

(4)

Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kussakin jäsenvaltiossa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta vastaavien kansallisten viranomaisten olisi erityisyytensä vuoksi voitava saada avustuksia ilman eri ehdotuspyyntöä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (4) 168 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

(5)

Kun otetaan huomioon, että tilasto-ohjelman täytäntöönpanosta aiheutuva taloudellinen rasite jaetaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden talousarvioiden kesken, yhteisön olisi lisäksi suoritettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) mukaisesti rahoitusosuuksia kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille niiden lisäkustannusten, joita kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille mahdollisesti aiheutuu komission päättämien väliaikaisten suorien tilastotoimien toteuttamisesta, kattamiseksi täysimääräisesti.

(6)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (6) sopimuspuolina olevien Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden sekä Sveitsin tilastoviranomaiset olisi Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 76 artiklan ja pöytäkirjan 30 sekä yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (7) ja erityisesti sen 2 artiklan mukaisesti otettava tiiviisti mukaan vahvistettuun yhteistyöhön ja koordinointiin.

(7)

Lisäksi on tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö ja asianmukainen koordinointi Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) välillä muun muassa salassapidettävien tietojen vaihdon edistämiseksi näiden kahden järjestelmän välillä tilastointitarkoituksia varten, ottaen huomioon perustamissopimuksen 285 artikla ja perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 18) 5 artikla.

(8)

Näin ollen sekä Euroopan tilastojärjestelmä että Euroopan keskuspankkijärjestelmä kehittävät, tuottavat ja jakavat Euroopan tilastoja, mutta tämä tapahtuu erillisissä oikeudellisissa kehyksissä, jotka heijastavat kummankin hallintorakenteita. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava rajoittamatta Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (8) soveltamista.

(9)

Tämän vuoksi ja vaikka Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenet eivät osallistu Euroopan tilastojen tuottamiseen tämän asetuksen nojalla, kansalliset tilastolaitokset, muut kansalliset viranomaiset ja yhteisön tilastoviranomainen voivat kuitenkin käyttää kansallisen keskuspankin tuottamia tietoja suoraan tai välillisesti Euroopan tilastojen tuottamiseen kansallisen keskuspankin ja yhteisön tilastoviranomaisen toimivaltansa puitteissa tekemän sopimuksen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen keskuspankin ja kansallisen tilastolaitoksen tai muiden kansallisten viranomaisten välisiä kansallisia järjestelyjä. Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenet voivat vastaavasti toimivaltansa puitteissa suoraan tai välillisesti käyttää Euroopan tilastojärjestelmän tuottamia tietoja, edellyttäen, että käytön tarve on perusteltu.

(10)

Kun on kyse yleisesti Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän suhteista, neuvoston päätöksellä 2006/856/EY (9) perustetulla raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealla on tärkeä tehtävä erityisesti siksi, että se avustaa komissiota raha-, rahoitus- ja maksutasetilastoja koskevien työohjelmien laatimisessa ja toteutuksessa.

(11)

Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa olisi otettava huomioon kansainväliset suositukset ja parhaat käytänteet.

(12)

On tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö ja asianmukainen koordinointi Euroopan tilastojärjestelmän ja muiden kansainvälisen tilastojärjestelmän toimijoiden välillä, jotta voidaan edistää kansainvälisten käsitteiden, luokitusten ja menetelmien käyttöä sekä erityisesti parantaa tilastojen yleistä yhtenäisyyttä ja vertailukelpoisuutta.

(13)

Tilastokäsitteiden ja -menetelmien yhdenmukaistamiseksi olisi kehitettävä asiaankuuluvaa monialaista yhteistyötä akateemisten laitosten kanssa.

(14)

Euroopan tilastojärjestelmän toimintaa on myös tarpeen tarkastella uudelleen, koska Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevista menetelmistä on tehtävä joustavampia ja ensisijaiset toimintakohteet on vahvistettava selkeästi, jotta voidaan vähentää vastaajille ja Euroopan tilastojärjestelmän jäsenille aiheutuvaa rasitetta sekä parantaa Euroopan tilastojen saatavuutta ja ajantasaisuutta. Tätä tarkoitusta varten olisi suunniteltava eurooppalainen lähestymistapa tilastointiin (European Approach to Statistics).

(15)

Vaikka Euroopan tilastot yleensä perustuvat kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten tuottamiin ja jakamiin kansallisiin tietoihin, niitä voidaan tuottaa myös julkaisemattomista kansallisista tiedoista, kansallisten tietojen osajoukoista, erityisesti suunnitelluista eurooppalaisista tilastotutkimuksista tai yhdenmukaistetuista käsitteistä tai menetelmistä.

(16)

Näissä erityisissä tapauksissa, ja kun se on asianmukaisesti perusteltua, olisi voitava soveltaa eurooppalaista lähestymistapaa tilastointiin; siinä on kyse pragmaattisesta strategiasta, jolla helpotetaan yhteisön politiikoissa erityisen merkityksellisten Euroopan unionia kokonaisuudessaan tai euroaluetta kokonaisuudessaan edustavien eurooppalaisten tilastollisten aggregaattien laatimista.

(17)

Yhteisiä rakenteita, välineitä ja menettelyjä voitaisiin myös laatia tai kehittää edelleen yhteistyöverkostojen kautta, joissa olisivat mukana kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset sekä yhteisön tilastoviranomainen ja joissa helpotettaisiin tiettyjen jäsenvaltioiden erikoistumista tiettyihin tilastotoimiin siten, että siitä olisi hyötyä Euroopan tilastojärjestelmälle kokonaisuudessaan. Näissä Euroopan tilastojärjestelmän kumppanien välisissä yhteistyöverkostoissa olisi pyrittävä välttämään päällekkäistä työtä ja siten lisäämään tehokkuutta ja vähentämään talouden toimijoille vastaamisesta aiheutuvaa rasitetta.

(18)

Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tietoja, joita kerätään useista tutkimuksista, käsitellään johdonmukaisesti. Tätä varten olisi perustettava monialaisia työryhmiä.

(19)

Euroopan tilastojen aiempaa paremman sääntelykehyksen olisi erityisesti vastattava tarpeeseen minimoida kyselyihin vastaaville aiheutuvaa rasitetta ja edistettävä yleisempää tavoitetta, joka on Euroopan tasolla aiheutuvan hallinnollisen rasitteen vähentäminen, kuten 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmissä todetaan. Olisi kuitenkin korostettava myös kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten tärkeää tehtävää minimoitaessa eurooppalaisille yrityksille aiheutuvaa rasitetta kansallisella tasolla.

(20)

Euroopan tilastoja kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseksi kunkin jäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten sekä komissioon kuuluvan yhteisön tilastoviranomaisen on oltava ammatillisesti riippumattomia ja varmistettava Euroopan tilastojen tuotannon puolueettomuus ja korkea laatu perustamissopimuksen 285 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti sekä niiden periaatteiden mukaisesti, joita on edelleen täsmennetty Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä, jotka on vahvistettu 25 päivänä toukokuuta 2005 annetussa (Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt sisältävässä) komission suosituksessa kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Myös virallisen tilaston perusperiaatteet, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio on hyväksynyt 15 päivänä huhtikuuta 1992 ja Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio 14 päivänä huhtikuuta 1994, olisi otettava huomioon.

(21)

Tällä asetuksella varmistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan (10) 7 ja 8 artiklassa vahvistettu oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan.

(22)

Tällä asetuksella myös varmistetaan yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja täsmennetään Euroopan tilastojen osalta säännöt, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (11) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (12).

(23)

Salassapidettävät tiedot, joita kansalliset ja yhteisön tilastoviranomaiset keräävät Euroopan tilastojen tuottamiseksi, olisi suojattava, jotta saavutetaan ja säilytetään näiden tietojen antamisesta vastuussa olevien osapuolien luottamus. Tietojen salassapidon olisi täytettävä samat periaatteet kaikissa jäsenvaltioissa.

(24)

Sitä varten on tarpeen vahvistaa yhteiset periaatteet ja ohjeet, jotka koskevat Euroopan tilastojen tuottamiseen käytettävien tietojen salassapitoa ja kyseisten salassapidettävien tietojen käyttöoikeutta ja joissa otetaan asianmukaisesti huomioon tekniikan kehitys ja käyttäjien vaatimukset demokraattisessa yhteiskunnassa.

(25)

Salassapidettävien tietojen saatavuus Euroopan tilastojärjestelmän tarpeisiin on erityisen tärkeää, jotta voidaan maksimoida tiedoista saatava hyöty Euroopan tilastojen laadun parantamiseksi ja varmistaa, että yhteisössä ilmeneviin uusiin tilastotarpeisiin vastataan joustavasti.

(26)

Tiedeyhteisön olisi saatava laajemmat käyttöoikeudet Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa käytettäviin salassapidettäviin tietoihin analyysejä varten tieteellisen kehityksen edistämiseksi Euroopassa. Sen vuoksi olisi parannettava tutkijoiden käyttöoikeutta salassapidettäviin tietoihin tieteellisiä tarkoituksia varten vaarantamatta kuitenkaan salassapidettävien tilastotietojen edellyttämää korkeaa suojan tasoa.

(27)

Olisi ehdottomasti kiellettävä salassapidettävien tietojen käyttäminen muihin kuin yksinomaan tilastotarkoituksiin, kuten hallinnollisiin, oikeudellisiin tai verotuksellisiin tarkoituksiin, tai niitä tilastoyksiköitä koskeviin tarkistuksiin, joita tiedot koskevat.

(28)

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (13) sekä tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (14) soveltamista.

(29)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevan oikeudellisen kehyksen laatimista, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, eikä näin ollen rajoiteta kansallisiin tilastoihin nimenomaisesti liittyviä kansallisia yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä, tehtävienjakoa ja edellytyksiä.

(30)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (15) mukaisesti.

(31)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä Euroopan tilastojen laatukriteereihin liittyviä toimenpiteitä ja määrittää säännöt, edellytykset ja yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, joiden mukaisesti käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin voidaan myöntää yhteisön tasolla tieteellisiin tarkoituksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(32)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi korvattava toimenpiteet, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1101/2008 (16), neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 (17) sekä neuvoston päätöksessä 89/382/ETY, Euratom (18). Kyseiset säädökset olisi sen vuoksi kumottava. Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 (19) sekä elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/452/EY (20) säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista olisi jatkettava.

(33)

Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan oikeudellinen kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä kansallisten ja yhteisön viranomaisten riippumattomuuden, koskemattomuuden ja vastuuvelvollisuuden mukaisesti Euroopan tilastot ovat asiaankuuluvia tilastoja, joita tarvitaan yhteisön toimien toteuttamiseen. Euroopan tilastot määritetään Euroopan tilasto-ohjelmassa. Tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava noudattaen perustamissopimuksen 285 artiklan 2 kohdassa määrättyjä tilastoperiaatteita, joita täsmennetään edelleen 11 artiklan mukaisissa Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä. Ne on pantava täytäntöön tämän asetuksen mukaisesti.

2 artikla

Tilastoperiaatteet

1.   Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun on sovellettava seuraavia tilastoperiaatteita:

a)

’ammatillinen riippumattomuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava riippumattomasti, erityisesti siltä osin kuin on kyse käytettävien tekniikoiden, määritelmien, menetelmien ja lähteiden valinnasta ja kaikenmuotoisen jakelun ajoituksesta ja sisällöstä, sekä vapaana kaikesta poliittisten ryhmien tai eturyhmien tai yhteisön tai kansallisten viranomaisten painostuksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta institutionaalisia järjestelyjä, kuten yhteisön tai kansallisia institutionaalisia tai talousarviota koskevia määräyksiä tai tilastotarpeiden määrittelyä;

b)

’puolueettomuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava neutraalilla tavalla ja että kaikkia käyttäjiä on kohdeltava yhdenvertaisesti;

c)

’objektiivisuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava systemaattisella, luotettavalla ja tasapuolisella tavalla; tämä edellyttää ammatillisten ja eettisten standardien käyttämistä sekä sitä, että noudatettavat toimintalinjat ja käytänteet ovat avoimia käyttäjille ja kyselyihin vastaaville;

d)

’luotettavuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastojen on mitattava mahdollisimman totuudenmukaisesti, tarkasti ja johdonmukaisesti sitä todellisuutta, jota ne on suunniteltu edustamaan, ja mikä edellyttää tieteellisten perusteiden käyttämistä lähteiden, menetelmien ja menettelyjen valinnassa;

e)

’tilastosalaisuus’, millä tarkoitetaan sitä, että suoraan tilastollisiin tarkoituksiin tai välillisesti hallinnollisista tai muista lähteistä saatuja yksittäisiin tilastoyksiköihin liittyviä salassapidettäviä tietoja suojataan, ja mikä edellyttää, että estetään saatujen tietojen käyttö muihin kuin tilastollisiin tarkoituksiin ja tietojen laiton paljastaminen;

f)

’kustannustehokkuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastotuotannon kustannusten on oltava suhteessa tavoiteltujen tulosten ja hyötyjen merkitykseen, että voimavaroja on käytettävä optimaalisesti ja että vastaajille aiheutuva rasite on minimoitava. Pyydetyt tiedot on voitava mahdollisuuksien mukaan helposti poimia käytettävissä olevista arkistoista tai lähteistä.

Tässä kohdassa esitettyjä tilastoperiaatteita täsmennetään 11 artiklan mukaisissa käytännesäännöissä.

2.   Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa on otettava huomioon kansainväliset suositukset ja parhaat käytänteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tilastoilla’ määrällisiä ja laadullisia, aggregoituja ja edustavia tietoja, jotka kuvaavat kollektiivista ilmiötä tarkasteltavana olevassa perusjoukossa;

2)

’kehittämisellä’ toimia, joiden tavoitteena on luoda, vahvistaa ja parantaa tilastollisia menetelmiä, standardeja ja menettelyjä, joita käytetään tilastojen tuottamiseen ja jakeluun, sekä suunnitella uusia tilastoja ja indikaattoreita;

3)

’tuottamisella’ kaikkia tilastojen kokoamiseksi tarvittavia keräämiseen, säilyttämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyviä toimia;

4)

’jakelulla’ toimia, joilla tilastot ja tilastolliset analyysit saatetaan käyttäjien saataville;

5)

’tietojen keruulla’ kyselytutkimuksia ja kaikkia muita tapoja kerätä tietoja eri lähteistä, hallinnolliset lähteet mukaan luettuina;

6)

’tilastoyksiköllä’ tarkastelun perusyksikköä, eli luonnollista henkilöä, kotitaloutta, talouden toimijaa ja muita yrityksiä, johon tiedot viittaavat;

7)

’salassapidettävillä tiedoilla’ tietoja, joiden avulla on mahdollista suoraan tai välillisesti tunnistaa tilastoyksiköt ja siten paljastaa yksikkötietoja. Määritettäessä, onko tilastoyksikkö tunnistettavissa, on otettava huomioon kaikki kyseeseen tulevat keinot, joita kolmannen osapuolen voidaan kohtuudella odottaa käyttävän tilastoyksikön tunnistamiseksi;

8)

’käytöllä tilastotarkoituksiin’ yksinomaista käyttöä tilastollisten tulosten ja analyysien kehittämiseen ja tuottamiseen;

9)

’suoralla tunnistamisella’ tilastoyksikön tunnistamista sen nimen tai osoitteen tai julkisesti saatavilla olevan tunnistusnumeron perusteella;

10)

’välillisellä tunnistamisella’ tilastoyksikön tunnistamista millä tahansa muulla keinolla kuin suoralla tunnistamisella;

11)

’komission (Eurostatin) virkamiehillä’ yhteisöjen virkamiehiä, joita tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 artiklassa ja jotka työskentelevät yhteisön tilastoviranomaisen palveluksessa;

12)

’komission (Eurostatin) muulla henkilöstöllä’ yhteisöjen henkilöstöä, jota tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2–5 artiklassa ja joka työskentelee yhteisön tilastoviranomaisen palveluksessa.

II LUKU

TILASTOALAN HALLINTO

4 artikla

Euroopan tilastojärjestelmä

Euroopan tilastojärjestelmä (ESS) muodostaa kumppanuuden, johon osallistuvat yhteisön tilastoviranomainen, joka on komissio (Eurostat), sekä kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat kussakin jäsenvaltiossa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta.

5 artikla

Kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset

1.   Kansallinen tilastoviranomainen, jonka kukin jäsenvaltio on nimennyt Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvien kaikkien toimien koordinoinnista kansallisella tasolla vastaavaksi elimeksi, jäljempänä ’kansallinen tilastolaitos’, toimii komission (Eurostatin) yhteyspisteenä tilastoasioissa. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän säännöksen soveltamisen varmistamiseksi.

2.   Komissio (Eurostat) pitää yllä luetteloa kansallisista tilastolaitoksista ja muista jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista viranomaisista, jotka vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta, ja julkaisee sen internetsivustollaan.

3.   Kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset, jotka mainitaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa, voivat saada avustuksia ilman eri ehdotuspyyntöä asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 168 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

6 artikla

Komissio (Eurostat)

1.   Yhteisön tilastoviranomaiseen, jonka komissio nimeää Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten, viitataan tässä asetuksessa nimellä ’komissio (Eurostat)’.

2.   Yhteisön tasolla komissio (Eurostat) varmistaa, että Euroopan tilastot tuotetaan vahvistettujen sääntöjen ja tilastoperiaatteiden mukaisesti. Tässä suhteessa sillä on yksinomainen vastuu päättää prosesseista, tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen sisällöstä ja aikataulusta.

3.   Komissio (Eurostat) koordinoi yhteisön toimielinten ja elinten tilastotoimia erityisesti tietojen johdonmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi ja raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan soveltamista. Tätä varten komissio (Eurostat) voi kutsua minkä tahansa yhteisön toimielimen tai elimen kuultavaksi tai tekemään yhteistyötä kanssaan menetelmien ja järjestelmien kehittämiseksi tilastotarkoituksia varten niiden omalla toimialalla. Kunkin tällaisen toimielimen ja elimen, joka voi ehdottaa tilastojen tuottamista, on kuultava komissiota (Eurostatia) ja otettava sen kyseisessä tapauksessa mahdollisesti antamat suositukset huomioon.

7 artikla

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea

1.   Perustetaan Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea, jäljempänä ’ESS-komitea’. Se tarjoaa ammatillista ohjausta Euroopan tilastojärjestelmälle Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjen tilastoperiaatteiden mukaisesti.

2.   ESS-komitea koostuu kansallisten tilastolaitosten edustajista, jotka ovat kansallisia tilastoasiantuntijoita. Sen puheenjohtajana toimii komissio (Eurostat).

3.   ESS-komitea hyväksyy työjärjestyksensä, jonka on ilmennettävä komitean tehtäviä.

4.   Komissio kuulee ESS-komiteaa

a)

toimenpiteistä, joita komissio aikoo toteuttaa Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi, niiden perusteluista kustannustehokkuuden pohjalta, niiden toteuttamiseksi tarvittavista välineistä ja aikatauluista sekä kyselyihin vastaaville aiheutuvasta rasitteesta;

b)

Euroopan tilasto-ohjelman ehdotetuista kehityssuuntauksista ja ensisijaisista toimintakohteista;

c)

aloitteista uudelleenpriorisoinnin ja vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämisen toteuttamiseksi käytännössä;

d)

tilastosalaisuutta koskevista kysymyksistä;

e)

käytännesääntöjen kehittämisestä edelleen; ja

f)

muista kysymyksistä, erityisesti menetelmiin liittyvistä kysymyksistä, jotka aiheutuvat tilasto-ohjelmien laatimisesta tai täytäntöönpanosta ja jotka puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä saattaa sen käsiteltäviksi.

8 artikla

Yhteistyö muiden elinten kanssa

Eurooppalaista tilastoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa sekä Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavaa lautakuntaa kuullaan niiden toimivaltuuksien mukaisesti.

9 artikla

Yhteistyö Euroopan keskuspankkijärjestelmän kanssa

Raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi ja Euroopan tilastojen tuottamiseksi tarvittavan yhtenäisyyden takaamiseksi Euroopan tilastojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä toimivat läheisessä yhteistyössä noudattaen samalla 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjä tilastoperiaatteita.

10 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Rajoittamatta yksittäisten jäsenvaltioiden kantoja ja tehtäviä ESS-komitea valmistelee ja komissio (Eurostat) koordinoi Euroopan tilastojärjestelmän kannan Euroopan tilastojen kannalta erityisen merkittäviin kysymyksiin kansainvälisellä tasolla sekä erityisjärjestelyt, jotka koskevat edustettuna olemista kansainvälisissä tilastoalan elimissä.

11 artikla

Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt

1.   Käytännesääntöjen tarkoituksena on varmistaa yleisön luottamus Euroopan tilastoihin vahvistamalla, miten Euroopan tilastoja kehitetään, tuotetaan ja jaetaan 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjen tilastoperiaatteiden ja parhaiden kansainvälisten tilastokäytänteiden mukaisesti.

2.   ESS-komitea tarkastelee käytännesääntöjä uudelleen ja ajantasaistaa niitä tarpeen mukaan. Komissio julkaisee käytännesääntöihin tehtävät muutokset.

12 artikla

Tilastojen laatu

1.   Tulosten laadun takaamiseksi Euroopan tilastoja kehitetään, tuotetaan ja jaetaan samanlaisten standardien ja yhdenmukaistettujen menetelmien pohjalta. Tässä suhteessa sovelletaan seuraavia laatukriteerejä:

a)

’relevanssi’, millä tarkoitetaan sitä, missä määrin tilastot täyttävät käyttäjien nykyiset ja potentiaaliset tarpeet;

b)

’tarkkuus’, millä tarkoitetaan estimaattien läheisyyttä tuntemattomiin todellisiin arvoihin nähden;

c)

’ajantasaisuus’, millä tarkoitetaan ajanjaksoa tiedon saatavuuden ja sen kuvaaman tapahtuman tai ilmiön välillä;

d)

’oikea-aikaisuus’, millä tarkoitetaan viivettä tiedon julkistamispäivämäärän ja tavoitepäivämäärän (päivämäärä, johon mennessä tieto olisi pitänyt toimittaa) välillä;

e)

’saatavuus’ ja ’selkeys’, millä tarkoitetaan niitä ehtoja ja yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden mukaisesti käyttäjät voivat saada, käyttää ja tulkita tietoja;

f)

’vertailukelpoisuus’, millä tarkoitetaan käytettyjen tilastollisten käsitteiden, mittausvälineiden ja menettelyjen eroavaisuuksien vaikutuksen mittaamista, kun tilastoja verrataan maantieteellisten alueiden, eri alojen tai eri ajanjaksojen välillä;

g)

’yhtenäisyys’, millä tarkoitetaan sitä, voidaanko tietoja luotettavasti yhdistellä eri tavoin ja eri käyttötarkoituksia varten.

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä laatukriteerejä tietoihin, jotka kuuluvat alakohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan tietyillä tilastoaloilla, komissio määrittelee alakohtaisessa lainsäädännössä säädettyjen laaturaporttien yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, rakenteen ja jaksoittaisuuden 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Erityisistä laatuvaatimuksista, kuten tilastotuotannon tavoitearvoista ja vähimmäisstandardeista, voidaan säätää alakohtaisessa lainsäädännössä. Jos alakohtaisessa lainsäädännössä ei säädetä niistä, komissio voi hyväksyä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) raportit toimitettujen tietojen laadusta. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun sekä laatii ja julkaisee raportteja Euroopan tilastojen laadusta.

III LUKU

EUROOPAN TILASTOJEN TUOTTAMINEN

13 artikla

Euroopan tilasto-ohjelma

1.   Euroopan tilasto-ohjelmassa esitetään Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevat puitteet, pääasialliset alat ja suunniteltujen toimien tavoitteet enintään viiden vuoden ajaksi. Siitä päättävät Euroopan parlamentti ja neuvosto. Sen vaikutus ja kustannustehokkuus arvioidaan käyttäen apuna riippumattomia asiantuntijoita.

2.   Euroopan tilasto-ohjelmassa vahvistetaan yhteisön toiminnassa tarvittavia tietoja koskevat ensisijaiset toimintakohteet. Tarpeita on punnittava suhteessa voimavaroihin, joita tarvittavien tilastojen toimittaminen edellyttää yhteisön ja kansallisella tasolla, sekä vastaamisesta aiheutuvaan rasitteeseen ja vastaajalle aiheutuviin kustannuksiin.

3.   Komissio tekee aloitteita koko Euroopan tilasto-ohjelmaa tai sen osia koskevien ensisijaisten toimintakohteiden vahvistamiseksi ja vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi.

4.   Komissio antaa Euroopan tilasto-ohjelman luonnoksen ennakolta ESS-komitean tarkastettavaksi.

5.   Komissio esittää kunkin Euroopan tilasto-ohjelman osalta ESS-komiteaa kuultuaan väliarviointikertomuksen ja lopullisen arviointikertomuksen sekä toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

14 artikla

Euroopan tilasto-ohjelman täytäntöönpano

1.   Euroopan tilasto-ohjelma pannaan täytäntöön yksittäisillä tilastotoimilla, joista päättävät

a)

Euroopan parlamentti ja neuvosto;

b)

erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio, erityisesti odottamattomiin tarpeisiin vastaamiseksi, 2 kohdan säännösten mukaisesti; tai

c)

kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset ja komissio (Eurostat) keskinäisin sopimuksin toimivaltansa puitteissa. Tällaiset sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

2.   Komissio voi päättää väliaikaisista suorista tilastotoimista 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti sillä edellytyksellä, että

a)

toimi ei edellytä tietojen keruuta yli kolmen viitevuoden ajalta;

b)

tiedot ovat jo saatavilla tai ne on mahdollista saada asiasta vastaavilta kansallisilta tilastolaitoksilta ja muilta kansallisilta viranomaisilta tai ne voidaan saada suoraan käyttäen asianmukaisia otoksia tilastoinnin perusjoukon havainnoimiseen Euroopan tasolla riittävällä koordinoinnilla kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa; ja

c)

yhteisö suorittaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti rahoitusosuuksia kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille niille aiheutuneiden lisäkustannusten kattamiseksi.

3.   Ehdottaessaan toimia, joista päätetään 1 kohdan a tai b alakohdan nojalla, komissio esittää seuraavat tiedot:

a)

toimen perustelut erityisesti yhteisön kyseisen politiikan tavoitteiden kannalta;

b)

toimen tavoitteet ja odotetut tulokset;

c)

kustannustehokkuusanalyysi, mukaan lukien arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista; ja

d)

tavat, joilla toimi toteutetaan, mukaan lukien sen kesto sekä komission ja jäsenvaltioiden tehtävät.

15 artikla

Yhteistyöverkostot

Yksittäisissä tilastotoimissa on luotava mahdollisuuksien mukaan synergioita Euroopan tilastojärjestelmän piirissä yhteistyöverkostojen kautta jakamalla asiantuntemusta ja tuloksia tai edistämällä erikoistumista erityistehtäviin. Tätä varten on luotava soveltuva rahoitusrakenne.

Näiden toimien tulokset, kuten yhteiset rakenteet, välineet, prosessit ja menetelmät, on asetettava saataville Euroopan tilastojärjestelmässä. ESS-komitea tarkastelee aloitteita yhteistyöverkostojen perustamiseksi sekä niiden tuloksia.

16 artikla

Eurooppalainen lähestymistapa tilastointiin

1.   Tilastointia koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tavoitteena on erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja Euroopan tilasto-ohjelman puitteissa

a)

maksimoida tilastollisten aggregaattien saatavuus Euroopan tasolla ja parantaa Euroopan tilastojen ajantasaisuutta;

b)

vähentää vastaajille, kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille aiheutuvaa rasitetta kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti.

2.   Tapauksia, joissa eurooppalaisella lähestymistavalla tilastointiin on merkitystä, ovat muun muassa seuraavat:

a)

Euroopan tilastojen tuottaminen käyttämällä

i)

julkaisemattomia kansallisia tietoja tai jäsenvaltioiden osajoukon kansallisia tietoja;

ii)

erityisesti suunniteltuja tutkimusasetelmia;

iii)

osittaisia tietoja mallintamistekniikoiden avulla;

b)

tilastollisten aggregaattien jakelu Euroopan tasolla soveltaen erityisiä tilastotietojen tietosuojamenetelmiä loukkaamatta tietojen jakelua koskevia kansallisia säännöksiä.

3.   Jäsenvaltiot osallistuvat täysimääräisesti tilastointia koskevan eurooppalaisen lähestymistavan täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tilastointia koskevan eurooppalaisen lähestymistavan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet vahvistetaan 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yksittäisissä tilastotoimissa.

4.   Tarvittaessa vahvistetaan koordinoitu julkistamis- ja tarkistamispolitiikka yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

17 artikla

Vuotuinen työohjelma

Komissio esittää vuosittain toukokuun loppuun mennessä ESS-komitealle työohjelman seuraavaksi vuodeksi. Komissio ottaa ESS-komitean huomautukset mahdollisimman tarkoin huomioon. Työohjelman on perustuttava Euroopan tilasto-ohjelmaan, ja siitä on ilmettävä erityisesti

a)

toimet, joita komissio pitää ensisijaisina ottaen huomioon yhteisön politiikan tarpeet, kansallisen ja yhteisön rahoitustilanteen sekä vastaamisesta aiheutuvan rasitteen;

b)

ensisijaisten toimintakohteiden uudelleentarkastelua ja vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämistä koskevat aloitteet; ja

c)

menettelytavat ja kaikki oikeudelliset välineet, joita komissio suunnittelee ohjelman täytäntöönpanemiseksi.

IV LUKU

EUROOPAN TILASTOJEN JAKELU

18 artikla

Jakelutoimenpiteet

1.   Euroopan tilastojen jakelu on suoritettava noudattaen täysimääräisesti 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjä tilastoperiaatteita, erityisesti siltä osin kuin on kyse tilastosalaisuuden suojaamisesta ja puolueettomuusperiaatteen edellyttämien yhtäläisten tiedonsaantimahdollisuuksien varmistamisesta.

2.   Euroopan tilastojen jakelusta huolehtivat komissio (Eurostat), kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset kukin toimivaltansa puitteissa.

3.   Jäsenvaltiot ja komissio tarjoavat toimivaltansa puitteissa tarvittavan tuen, jotta varmistetaan kaikkien käyttäjien yhtäläiset mahdollisuudet saada käyttöönsä Euroopan tilastoja.

19 artikla

Julkiseen käyttöön tarkoitetut tiedostot

Yksittäisiä tilastoyksiköitä koskevia tietoja voidaan jakaa julkiseen käyttöön tarkoitetun tiedoston muodossa, joka koostuu tiedoista, joista on poistettu tunnistetiedot ja jotka on käsitelty siten, ettei tilastoyksikköä voida tunnistaa suoraan tai välillisesti, kun otetaan huomioon kaikki kyseeseen tulevat keinot, joita kolmannen osapuolen voidaan kohtuudella odottaa käyttävän.

Jos tiedot on luovutettu komissiolle (Eurostatille), vaaditaan tiedot toimittaneen kansallisen tilastolaitoksen tai muun kansallisen viranomaisen nimenomainen hyväksyntä.

V LUKU

TILASTOSALAISUUS

20 artikla

Salassapidettävien tietojen suojaaminen

1.   Seuraavia sääntöjä ja toimenpiteitä on sovellettava, jotta varmistetaan salassapidettävien tietojen käyttö yksinomaan tilastotarkoituksiin ja estetään niiden laiton paljastaminen.

2.   Kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset sekä komissio (Eurostat) voivat käyttää yksinomaan Euroopan tilastojen tuottamiseen saatuja salassapidettäviä tietoja yksinomaan tilastotarkoituksiin, ellei tilastoyksikkö ole yksiselitteisesti antanut suostumustaan niiden käyttämiseen muihin tarkoituksiin.

3.   Kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset sekä komissio (Eurostat) voivat seuraavissa poikkeustapauksissa jakaa sellaisia tilastollisia tuloksia, joista voi olla mahdollista tunnistaa tilastoyksikkö:

a)

jos erityiset edellytykset ja yksityiskohtaiset soveltamissäännöt on määritetty Euroopan parlamentin ja neuvoston perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen antamalla säädöksellä ja tilastollisia tuloksia on mukautettu sellaisella tavalla, ettei niiden jakelu vaaranna tilastosalaisuutta, jos tietojen kohteena oleva tilastoyksikkö on niin pyytänyt; tai

b)

jos tilastoyksikkö on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa tietojen paljastamiseen.

4.   Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten sekä komission (Eurostatin) on toimivaltansa puitteissa toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisaatiota koskevat toimenpiteet salassapidettävien tietojen fyysisen ja loogisen suojan turvaamiseksi (tilastollinen tietosuoja).

Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten sekä komission (Eurostatin) on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että salassapidettävien tietojen fyysisen ja loogisen suojauksen turvaamista koskevat periaatteet ja ohjeet yhdenmukaistetaan. Komissio toteuttaa kyseiset toimenpiteet 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

5.   Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten virkamiesten ja muun henkilöstön, joilla on käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin, on noudatettava tätä salassapitovelvollisuutta myös sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä ovat päättyneet.

21 artikla

Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

1.   Salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa 4 artiklassa tarkoitetulta tiedot keränneeltä ESS-viranomaiselta toiselle ESS-viranomaiselle sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on välttämätöntä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi tehokkaasti tai niiden laadun parantamiseksi.

2.   Salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa tiedot keränneen ESS-viranomaisen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenen kesken sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on tarpeellista Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi tehokkaasti tai Euroopan tilastojen laadun parantamiseksi Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivallan puitteissa ja että luovuttamisen tarpeellisuus on perusteltu.

3.   Tietojen luovuttamiseen edelleen ensimmäisen luovuttamisen jälkeen on oltava tiedot keränneen viranomaisen nimenomainen lupa.

4.   Tilastosalaisuutta koskeviin kansallisiin sääntöihin ei voida vedota salassapidettävien tietojen 1 ja 2 kohdan mukaisesti tapahtuvan luovuttamisen estämiseksi, jos perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston säädöksessä säädetään tällaisten tietojen luovuttamisesta.

5.   Tämän artiklan mukaisesti luovutettuja salassapidettäviä tietoja saa käyttää yksinomaan tilastotarkoituksiin, ja ne saavat olla ainoastaan tilastotoimia suorittavien työntekijöiden saatavilla heidän nimenomaisia työtehtäviään varten.

6.   Tässä asetuksessa säädettyjä tilastosalaisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin salassapidettäviin tietoihin, joita luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän piirissä sekä Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä.

22 artikla

Salassapidettävien tietojen suojaaminen komissiossa (Eurostatissa)

1.   Salassapidettävien tietojen on oltava saatavilla ainoastaan komission (Eurostatin) virkamiehille heidän nimenomaisia työtehtäviään varten, jollei 2 kohdassa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu.

2.   Komissio (Eurostat) voi poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää käyttöoikeuden salassapidettäviin tietoihin muulle henkilöstölleen ja muille luonnollisille henkilöille, jotka työskentelevät komissiolle (Eurostatille) sopimussuhteessa, heidän nimenomaisia työtehtäviään varten.

3.   Henkilöiden, joilla on käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin, on käytettävä näitä tietoja yksinomaan tilastotarkoituksiin. Tämä rajoitus koskee heitä myös sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä ovat päättyneet.

23 artikla

Käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin tieteellisiä tarkoituksia varten

Komissio (Eurostat) tai kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset voivat toimivaltansa puitteissa myöntää käyttöoikeuden sellaisiin salassapidettäviin tietoihin, joiden perusteella tilastoyksiköt on mahdollista tunnistaa ainoastaan välillisesti, tutkijoille, jotka suorittavat tilastollisia analyyseja tieteellisiä tarkoituksia varten. Jos tiedot on luovutettu komissiolle (Eurostatille), vaaditaan tiedot toimittaneen kansallisen tilastolaitoksen tai muun kansallisen viranomaisen hyväksyntä.

Komissio vahvistaa käyttöoikeutta yhteisön tasolla koskevat säännöt, edellytykset ja yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

24 artikla

Käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin

Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi kansallisilla tilastolaitoksilla ja muilla kansallisilla viranomaisilla sekä komissiolla (Eurostatilla) on kullakin oikeus käyttää oman julkisen hallintonsa hallinnollisia tietolähteitä siinä laajuudessa kuin nämä tiedot ovat välttämättömiä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

Kukin jäsenvaltio ja komissio määrittelevät toimivaltansa puitteissa tarvittaessa käytännön järjestelyt ja edellytykset tietolähteiden toimivalle käyttöön saamiselle.

25 artikla

Julkisista lähteistä saadut tiedot

Tietoja, jotka on saatu laillisesti yleisön saatavilla olevista lähteistä ja jotka kansallisen lainsäädännön mukaan pysyvät yleisön saatavilla, ei pidetä salassapidettävinä näistä tiedoista saatujen tilastojen jakelemisen kannalta.

26 artikla

Tilastosalaisuuden rikkominen

Jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

27 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa ESS-komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

28 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY, Euratom) N:o 1101/2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Viittauksia kumotulla asetuksella perustettuun tilastosalaisuutta käsittelevään komiteaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 7 artiklalla perustettuun ESS-komiteaan.

2.   Kumotaan asetus (EY) N:o 322/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3.   Kumotaan päätös 89/382/ETY, Euratom.

Viittauksia tilasto-ohjelmakomiteaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 7 artiklalla perustettuun ESS-komiteaan.

29 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL C 291, 5.12.2007, s. 1.

(2)  EUVL C 308, 3.12.2008, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. marraskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. helmikuuta 2009.

(4)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(7)  EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.

(8)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(9)  EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21.

(10)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(11)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

(14)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

(15)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  EUVL L 304, 14.11.2008, s. 70.

(17)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(18)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(19)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7.

(20)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 1.


Alkuun