Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R0206

Komisijas Regula (EK) Nr. 206/2009 ( 2009. gada 5. marts) par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 77, 24.3.2009., 1./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 406 - 424

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 06/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/oj

24.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 206/2009

(2009. gada 5. marts)

par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 3. panta 5. punktu, 16. panta 3. un 4. punktu, kā arī 17. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (2), un jo īpaši tās 8. panta 5. punkta trešo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (3), un jo īpaši tās 25. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 97/78/EK paredz veterinārās pārbaudes attiecībā uz konkrētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumiem, kurus ieved Kopienā no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 1. un 2. punktu dalībvalstis nodrošina to, lai Kopienā netiktu ievests tāds sūtījums no trešās valsts, kam nav veiktas attiecīgās veterinārās pārbaudes (sistemātiskas pārbaudes), un to, lai sūtījumi tiktu ievesti Kopienā caur robežkontroles punktu.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 16. pantu šie noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri veido daļu no ceļotāja personīgās bagāžas un ir paredzēti personīgam patēriņam tiktāl, ciktāl daudzums nepārsniedz to daudzumu, kas jānosaka saskaņā ar minētajā pantā noteikto procedūru. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz produktiem, ko sīksūtījumu veidā nosūta privātpersonām, ja šādus produktus neieved komerciāliem mērķiem tiktāl, ciktāl daudzums nepārsniedz to daudzumu, kas jānosaka saskaņā ar minētajā direktīvā noteikto procedūru.

(4)

Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmumā 2007/275/EK par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (4), ir norādīts to dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, uz kuriem attiecas veterinārās pārbaudes robežkontroles punktos.

(5)

Komisijas 2004. gada 22. janvāra Regulas (EK) Nr. 136/2004, ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm (5), 8. pantā ir noteikts svara ierobežojums 1 kg apmērā personīgam patēriņam paredzētiem produktiem no apstiprinātām valstīm vai šo valstu daļām, kuriem neveic sistemātiskās veterinārajās pārbaudes. Minētajā pantā paredzēti arī svara ierobežojumi citiem konkrētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko Dānijā ieved, inter alia, no Grenlandes un Fēru salām, un atsevišķām zivīm, ko Somijā un Zviedrijā ieved no Krievijas.

(6)

Lēmuma 2007/275/EK II pielikumā ir iekļauts kombinēto produktu saraksts, uz kuriem neattiecina veterinārās pārbaudes. Tādēļ arī uz šiem produktiem jāattiecina atbrīvojums no sistemātiskām veterinārajām pārbaudēm, ja tie ir ceļotāja bagāžā un ir paredzēti personīgam patēriņam vai ja tos sīksūtījumos nosūta privātpersonām.

(7)

Tādējādi vairākos tiesību aktos ir noteiktas prasības un konkrēti svara ierobežojumi attiecībā uz personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu. Tomēr šīm prasībām ir jābūt viegli saprotamām gan izpildiestādēm, gan ceļotājiem un plašai sabiedrībai. Tāpēc ir lietderīgi vienkāršot un apkopot vienā regulā informāciju par to dzīvnieku izcelsmes produktu veidiem un daudzumu, kuriem var piešķirt atbrīvojumu no veterinārajām pārbaudēm, kas noteiktas komerciālam importam.

(8)

Vienmēr, nosakot pasākumus attiecībā uz šādu ievedumu regulēšanu, būtu jāņem vērā risks, ka ar dzīvnieku izcelsmes produktiem Kopienā var tikt ievestas dzīvnieku slimības. Dzīvnieku saslimšanas riska līmenis ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, produktu veida, dzīvnieku sugas, no kā produkti iegūti, un iespējamas slimības ierosinātāja klātbūtnes.

(9)

Viena no bīstamākajām slimībām, ko potenciāli varētu ievest Kopienā, ir mutes un nagu sērga. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir novērtējusi mutes un nagu sērgas ievešanas risku Kopienā. Šis novērtējums skaidri atklāj, ka gaļas un gaļas produktu, kā arī piena un piena produktu ievešana ir potenciāls veids, kā mutes un nagu sērgas vīruss var tikt ievests Kopienā.

(10)

Lai novērstu šādu slimību ievešanu, Kopiena daudzu gadu gaitā ir izstrādājusi visaptverošu noteikumu kopumu, kas regulē dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu komerciāliem mērķiem.

(11)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 745/2004 (6) nosaka pasākumus attiecībā uz personīgam patēriņam paredzētas gaļas un gaļas produktu, kā arī piena un piena produktu importu. Saskaņā ar šo regulu ceļotāji nevar Kopienā ievest gaļu un gaļas produktus, kā arī pienu un piena produktus, ja šie produkti pilnībā neatbilst Kopienas noteikumiem par komerciālu importu.

(12)

Šis princips būtu jāievēro arī nākotnē, lai nodrošinātu, ka Kopiena saglabā tādas teritorijas statusu, kurā nav mutes un nagu sērgas. Tāpēc gaļas un gaļas produktu, kā arī piena un piena produktu daudzums, ko ved pasažieri un kam piemērojams atbrīvojums no sistemātiskām veterinārajām pārbaudēm uz robežas, kas noteiktas ar Direktīvu 97/78/EK, būtu jāpielīdzina nullei.

(13)

Šajā regulā noteiktie pasākumi nedrīkst ierobežot Kopienas veterināros tiesību aktus, kuru mērķis ir kontrolēt un izskaust dzīvnieku slimības vai kuri attiecas uz noteiktiem aizsardzības pasākumiem.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi nedrīkst ierobežot tiesību aktus, ar kuriem īsteno Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (7).

(15)

Ir lietderīgi arī nodrošināt, lai ceļotājiem un plašai sabiedrībai tiktu sniegta informācija par veterinārajām pārbaudēm un noteikumiem, kas piemērojami dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai.

(16)

Tiek uzskatīts, ka dažas trešās valstis to tuvā ģeogrāfiskā novietojuma un dzīvnieku veselības stāvokļa dēļ rada minimālus draudus dzīvnieku veselībai Kopienā. Tāpēc ierobežoti gaļas un gaļas produktu, kā arī piena un piena produktu daudzumi, ko ieved no šīm valstīm, arī turpmāk būtu jāatbrīvo no sistemātiskām veterinārajām pārbaudēm.

(17)

Turklāt dažas trešās kaimiņvalstis ir noslēgušas īpašus veterināros nolīgumus ar Kopienu par attiecīgiem aspektiem Kopienas tiesību aktos veterinārajā jomā.

(18)

Attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību ir izdarīti grozījumi 11. pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (8). Pēc minēto grozījumu izdarīšanas no 2009. gada 1. janvāra tika izbeigtas veterinārās pārbaudes attiecīgajiem sūtījumiem no Šveices.

(19)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 26. septembra Lēmumu 2007/658/EK par to, lai noslēgtu Papildu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (9), no 2009. gada 1. janvāra tika izbeigtas veterinārās pārbaudes arī attiecīgajiem sūtījumiem no Lihtenšteinas.

(20)

Tādējādi arī turpmāk tādu personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumiem, kuru daudzums nepārsniedz noteiktu robežu, no šīm trešām valstīm, kurām ir īpaši nolīgumi ar Kopienu, ieskaitot Andoru, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Sanmarīno un Šveici, nebūtu jāpiemēro sistemātiskās veterinārās pārbaudes, kas noteiktas Direktīvā 97/78/EK. Lai nodrošinātu pasažieriem precīzu informāciju, visos attiecīgajos publicitātes materiālos šādas trešās valstis būtu jānorāda kā valstis, kas atbrīvotas no veterinārajām pārbaudēm.

(21)

Kopumā dzīvnieku veselības stāvokli Horvātijā var uzskatīt par tādu, kas Kopienai rada minimālu dzīvnieku veselības apdraudējuma risku. Dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas ir pasažieru bagāžā un kuru daudzums nepārsniedz noteiktu robežu, vai ko no Horvātijas sīksūtījumos nosūta patērēšanai, nebūtu jāpiemēro sistemātiskas veterinārās pārbaudes, kas noteiktas Direktīvā 97/78/EK. Lai nodrošinātu pasažieriem precīzu informāciju, visos attiecīgajos publicitātes materiālos, kas noteikti šajā regulā, Horvātija būtu jānorāda kā valsts, kas atbrīvota no veterinārajām pārbaudēm.

(22)

Tomēr, ņemot vērā pašreizējo stāvokli Horvātijā saistībā ar klasisko cūku mēri, cūkgaļa un cūkgaļas produkti varētu radīt iespējamu apdraudējumu dzīvnieku veselībai ES. Lai risinātu šo jautājumu, Horvātija ir piekritusi veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka klasiskā cūku mēra uzliesmojuma gadījumā šie produkti, kas paredzēti Kopienai vai kurus ved ceļotāji, vai kurus sūta pa pastu privātpersonām, netiek izvesti no tās teritorijas.

(23)

Turklāt ir jāprecizē, ka noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem personīgam patēriņam paredzētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, būtu jāpiemēro arī lolojumdzīvnieku barībai paredzētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, lai neļautu ceļotājiem vai patērētājiem apiet šajā regulā paredzētos noteikumus.

(24)

Arī turpmāk būtu jābūt skaidri noteiktiem ierobežojošiem pasākumiem, lai novērstu tādu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā nekomerciālā nolūkā, kuri neatbilst Kopienas veselības prasībām, bez paredzētās veterinārās atļaujas. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāuzliek vajadzīgie maksājumi un jānosaka sankcijas, ieskaitot produktu iznīcināšanas izmaksas, personām, kas atbildīgas par noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Kopienā.

(25)

Dalībvalstīm būtu jāturpina sniegt Komisijai atbilstošu informāciju par mehānismiem, kurus tās ir ieviesušas šajā regulā paredzēto noteikumu īstenošanai. Turklāt sniegto informāciju varētu izmantot šajā regulā paredzēto noteikumu pārskatīšanai.

(26)

Lai ceļotājus un plašu sabiedrību efektīvi informētu par prasībām attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Kopienā, dalībvalstīm un starptautiskajiem pasažieru pārvadātājiem būtu jānodrošina, ka sabiedrība un Kopienā ieceļojošie pasažieri tiek iepazīstināti ar šīm prasībām.

(27)

Ņemot vērā grūtības apkopot informāciju par pasta šķirošanas centriem, dalībvalstīm būtu jādod vairāk laika šīs informācijas iesniegšanai.

(28)

Kopienas tiesību aktu konsekvences un skaidrības labad ir lietderīgi grozīt Regulas (EK) Nr. 136/2004 8. pantu un atcelt Regulu (EK) Nr. 745/2004.

(29)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz tādu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu nekomerciālu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam, kas ir ceļotāju bagāžā vai ko sīksūtījumos nosūta privātpersonām, vai pasūta no attāluma (piemēram, pa pastu, telefonu vai internetu) un piegādā patērētājam.

2.   Šo regulu nepiemēro personīgam patēriņam paredzētiem sūtījumiem no Andoras, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices. Turklāt šī regula neattiecas uz personīgam patēriņam paredzētu zvejas produktu sūtījumiem no Fēru salām un Īslandes. Lai nodrošinātu pasažieriem precīzu informāciju, visos attiecīgajos publicitātes materiālos šādas trešās valstis norāda kā valstis, kas atbrīvotas no veterinārajām pārbaudēm.

3.   Šajā regulā noteiktie pasākumi neierobežo Kopienas veterināros tiesību aktus, kuru mērķis ir kontrolēt un izskaust dzīvnieku slimības vai kuri attiecas uz noteiktiem aizsardzības pasākumiem.

4.   Šo regulu piemēro, neierobežojot attiecīgos noteikumus par sertifikāciju, kas izklāstīti tiesību aktos, ar kuriem īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību.

2. pants

Noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam

1.   Uz personīgam patēriņam paredzētiem dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumiem, kā norādīts Direktīvas 97/78/EK 16. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā un 4. punktā, neattiecas noteikumi, kas izklāstīti minētās direktīvas I nodaļā, ar nosacījumu, ka tie pieder pie vienas vai vairākām turpmāk minētajām kategorijām:

a)

produkti, kuri iekļauti I pielikuma 1. daļā un uz kuriem neattiecas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punkts, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 0 kilogramu apjomā;

b)

produkti, kuri iekļauti II pielikuma 1. daļā, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 2 kilogramu apjomā;

c)

ķidāti, svaigi vai sagatavoti zvejas produkti, vai apstrādāti zvejas produkti Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.5., 3.6. vai 7.4. punkta nozīmē, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 20 kilogramu apjomā vai vienas zivs svaru atkarībā no tā, kurš svars ir lielāks;

d)

citi produkti, nevis a), b), c) apakšpunktā vai Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punktā minētie produkti, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 2 kilogramu apjomā.

2.   Uz tādiem dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumiem personīgam patēriņam, kas paredzēti kā lolojumdzīvnieku barība, neattiecas Direktīvas 97/78/EK I nodaļas noteikumi ar nosacījumu, ka tie pieder pie vienas vai vairākām turpmāk minētajām kategorijām:

a)

produkti, kuri iekļauti I pielikuma 2. daļā, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 0 kilogramu apjomā;

b)

produkti, kuri iekļauti II pielikuma 2. daļā, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 2 kilogramu apjomā.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta a), b), d) apakšpunkta un 2. punkta, uz personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumiem no Horvātijas, Fēru salām, Grenlandes vai Īslandes neattiecas noteikumi, kas paredzēti minētās direktīvas I nodaļā, ar nosacījumu, ka tie pieder pie vienas vai vairākām turpmāk minētajām kategorijām:

a)

produkti, kuri iekļauti I pielikumā un uz kuriem neattiecas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punkts, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 10 kilogramu apjomā;

b)

produkti, kuri iekļauti II pielikumā, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 10 kilogramu apjomā;

c)

produkti, kuri nav minēti šā panta 1. punkta c) apakšpunktā, 3. punkta a) un b) apakšpunktā vai Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punktā, un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 10 kilogramu apjomā.

3. pants

Informācija, ko dalībvalstis nodrošina ceļotājiem un plašai sabiedrībai

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka visās attiecīgajās iebraukšanas vietās Kopienā ceļotājus, kas ierodas no trešām valstīm, informē par veterinārajiem noteikumiem attiecībā uz personīgam patēriņam paredzētu produktu sūtījumu ievešanu Kopienā.

2.   Informācijā, ko saskaņā ar 1. punktu nodrošina ceļotājiem, ietver vismaz to informāciju, kas ir iekļauta vienā no plakātiem III pielikumā, izvietojot to lielizmēra paziņojumos viegli pamanāmās vietās.

3.   Dalībvalstis šo informāciju var papildināt ar papildu informāciju, piemēram:

a)

IV pielikumā izklāstīto informāciju;

b)

informāciju, kas attiecas uz vietējiem apstākļiem un atbilst attiecīgās valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK.

4.   Informāciju, kas noteikta 2. un 3. punktā, sagatavo:

a)

vismaz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, caur kuru produktus ieved Kopienā;

b)

otrā valodā, kuru kompetentā iestāde uzskata par piemērotu; šī otrā valoda var būt valoda, ko lieto kaimiņvalstī, vai — attiecībā uz lidostām un ostām — valoda, kuru visbiežāk lieto pasažieri, kas ierodas šajās lidostās vai ostās.

Dalībvalstis nodrošina, lai plaša sabiedrība tiktu informēta par prasībām attiecībā uz tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Kopienā, ko sīksūtījumos nosūta privātpersonām vai ko gala patērētāji pasūtīta no attāluma.

4. pants

Informācija, kas starptautiskajiem pasažieru pārvadātājiem un pasta pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina saviem klientiem

Starptautiskie pasažieru pārvadātāji, tostarp lidostu un ostu operatori un ceļojumu aģentūras, kā arī pasta iestādes informē klientus par šīs regulas noteikumiem, konkrēti, nodrošinot informāciju, kas iekļauta III un IV pielikumā, kā paredzēts 3. pantā.

5. pants

Pārbaudes

1.   Kompetentā iestāde vai iestādes, un tās iestādes, kas veic oficiālās pārbaudes sadarbībā ar ostu un lidostu operatoriem un tiem operatoriem, kas atbildīgi par citām personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanas vietām, organizē efektīvas pārbaudes visās iebraukšanas vietās Kopienā.

2.   Šā panta 1. punktā paredzēto pārbaužu mērķis ir atklāt personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus un pārbaudīt, vai ir ievēroti 2. pantā norādītie nosacījumi.

3.   Organizējot 1. punktā paredzētās pārbaudes, var izmantot uz risku balstītu pieeju, ieskaitot (ja dalībvalsts kompetentā iestāde to atzinusi par vajadzīgu) tādu efektīvu atklāšanas līdzekļu izmantošanu kā skenēšanas iekārtas un meklētāji suņi, lai atklātu personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus lielā personiskās bagāžas daudzumā.

6. pants

Sankcijas

1.   Kompetentā iestāde vai iestādes, kas veic oficiālās pārbaudes:

a)

identificē personīgam patēriņam paredzētos sūtījumus, attiecībā uz kuriem ir pārkāpti šajā regulā paredzētie noteikumi;

b)

konfiscē un iznīcina šādus sūtījumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2.   Kompetentā iestāde vai iestādes, kas veic oficiālās pārbaudes, var uzlikt maksājumus vai noteikt sankcijas personai, kas atbildīga par jebkuru personīgam patēriņam paredzētu sūtījumu, saistībā ar kuru ir konstatēti šajā regulā paredzēto noteikumu pārkāpumi.

3.   Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts tiesību aktos, kas piemērojami personīgam patēriņam paredzēto sūtījumu konfiskācijai un iznīcināšanai, ir noteikta fiziskā vai juridiskā persona, kurai jāsedz visu konfiscēto personīgam patēriņam paredzēto sūtījumu iznīcināšanas izmaksas.

7. pants

Paziņošanas pienākumi

1.   Katru gadu dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā apkopo attiecīgo informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai informētu par šajā regulā paredzētajiem noteikumiem un izpildītu tos, kā arī par šo pasākumu rezultātiem.

2.   Ziņojums ir aizpildītas tabulas veidā, kā norādīts V pielikumā, un to iesniedz līdz maija pirmajai dienai nākamajā gadā pēc katra ikgadējā pārskata perioda beigām. Pārskata periods ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

8. pants

Grozījums

Regulas (EK) Nr. 136/2004 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

Īpaši noteikumi par produktiem, kas ir ceļotāju bagāžā vai ko sīksūtījumos nosūta privātpersonām

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas ir ceļotāju bagāžā vai ko sīksūtījumos nosūta privātpersonām, atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 206/2009 (10).

9. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 745/2004 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskatāmas par atsaucēm uz šo regulu un ir lasāmas saskaņā ar VII pielikumā doto atbilstības tabulu.

10. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis var iesniegt Komisijai aizpildītu tabulu, kā norādīts VI pielikumā, tā vietā, lai atbilstoši 7. panta prasībām iesniegtu aizpildītu tabulu, kā norādīts V pielikumā, par pārskata periodiem pirms 2011. gada 1. janvāra līdz marta pirmajai dienai nākamajā gadā pēc katra ikgadējā pārskata perioda beigām. Pārskata periods ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2009. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 5. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(2)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(3)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.

(5)  OV L 21, 28.1.2004., 11. lpp.

(6)  OV L 122, 26.4.2004., 1. lpp.

(7)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(8)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(9)  OV L 270, 13.10.2007., 5. lpp.

(10)  OV L 77, 24.3.2009., 1. lpp.”.


I PIELIKUMS

1. DAĻA

To dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kuri minēti 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

ex 2. nodaļa

(0201-0210)

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Izņemot varžu kājiņas (KN kods 0208 90 70)

0401-0406

Piena pārstrādes produkti

Visi

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, dzesinātas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

Visi, izņemot zarnas

1501 00

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos

Visi

1502 00

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

Visi

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

Visi

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

Visi

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

Visi

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

Visi

1702 11 00

1702 19 00

Laktoze un laktozes sīrups

Visi

ex 1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 1905 90

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles un tamlīdzīgi produkti

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens

ex 2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir piens

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens


2. DAĻA

To dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kuri minēti 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

 

ex 2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Tikai mājdzīvnieku barība, košļājamās suņu rotaļlietas un rupja maluma miltu maisījumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens

Piezīmes.

1.

1. aile. Ja veterinārajās pārbaudēs jāpārbauda tikai daži ar kādu kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad kodu marķē ar “ex” (piemēram, “ex 1901: jāiekļauj tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa un/vai piens”).

2.

2. aile. Preču apraksts ir noteikts apraksta slejā I pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.). Sīkāki paskaidrojumi par to, kas tieši ir ietverts kopējā muitas tarifā, atrodami jaunākajos minētā pielikuma grozījumos.

3.

3. aile. Šajā ailē ir sīka informācija par attiecīgajiem produktiem.


II PIELIKUMS

1. DAĻA

To personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu saraksts, kuri minēti 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā

Sausais piens zīdaiņiem, zīdaiņu pārtika un īpaša pārtika, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, ar nosacījumu, ka:

i)

šie produkti pirms atvēršanas nav jāatdzesē;

ii)

tie ir iepakoti un patentēti firmu produkti, kas paredzēti tiešai pārdošanai galapatērētājam; un

iii)

iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots.

2. DAĻA

To personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu saraksts, kuri minēti 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā

Īpaša lolojumdzīvnieku barība, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, ar nosacījumu, ka:

i)

šie produkti pirms atvēršanas nav jāatdzesē;

ii)

tie ir iepakoti un patentēti firmu produkti, kas paredzēti tiešai pārdošanai galapatērētājam; un

iii)

iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots.


III PIELIKUMS

(Šie paziņojumi atrodami: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html.)

Image

Image


IV PIELIKUMS

3. un 4. pantā minētā informācija

1. daļa. Brošūra

Image

Sargājiet Eiropas Savienību no dzīvnieku infekcijas slimībām!

Dzīvnieku izcelsmes produktos var būt patogēni, kas izraisa dzīvnieku infekcijas slimības

Pastāvot riskam, ka Eiropas Savienībā (ES) varētu ievest slimības, ir izstrādātas stingras procedūras attiecībā uz noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu ES. Šīs procedūras neattiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktu pārvadājumiem starp ES 27 dalībvalstīm, kā arī to ievešanu no Andoras, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.

Ieceļojot ES, visi dzīvnieku izcelsmes produkti, kas neatbilst šiem noteikumiem, ir jānodod oficiālai iznīcināšanai. Par šādu produktu nedeklarēšanu var uzlikt naudas sodu vai saukt pie kriminālatbildības.

1.   Gaļa, piens un gaļas un piena produkti nelielā daudzumā (izņemot sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku un īpašu pārtiku vai lolojumdzīvnieku īpašu barību, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ)

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt personīgam patēriņam paredzētus gaļas, piena un gaļas un piena produktu sūtījumus (izņemot sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku un īpašu pārtiku vai lolojumdzīvnieku īpašu barību, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ) tikai ar nosacījumu, ka to izcelsmes valsts ir Horvātija, Fēru salas, Grenlande vai Īslande un ka to svars uz vienu cilvēku nepārsniedz 10 kilogramus.

2.   Sausais piens zīdaiņiem, zīdaiņu pārtika un īpaša pārtika, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt personīgam patēriņam paredzētus sausā piena zīdaiņiem, zīdaiņu pārtikas un tādas īpašas pārtikas sūtījumus, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, tikai ar nosacījumu, ka

to izcelsmes valsts ir Horvātija, Fēru salas, Grenlande vai Īslande un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 10 kilogramu apjomā uz vienu cilvēku, un ka

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē,

tas ir iepakots un patentēts firmas produkts, kā arī

tā iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots;

to izcelsmes valsts ir cita valsts (izņemot Horvātiju, Fēru salas, Grenlandi vai Īslandi) un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 2 kilogramu apjomā uz vienu cilvēku, un ka

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē,

tas ir iepakots un patentēts firmas produkts, kā arī

tā iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots.

3.   Lolojumdzīvnieku barība, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt personīgam patēriņam paredzētus tādas lolojumdzīvnieku barības sūtījumus, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, tikai ar nosacījumu, ka

to izcelsmes valsts ir Horvātija, Fēru salas, Grenlande vai Īslande un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 10 kilogramu apjomā uz vienu cilvēku, un ka

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē,

tas ir iepakots un patentēts firmas produkts, kā arī

tā iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots;

to izcelsmes valsts ir cita valsts (izņemot Horvātiju, Fēru salas, Grenlandi vai Īslandi) un to kopējais daudzums nepārsniedz svara ierobežojumu 2 kilogramu apjomā uz vienu cilvēku, un ka

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē,

tas ir iepakots un patentēts firmas produkts, kā arī

tā iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots.

4.   Personīgam patēriņam paredzēti zvejas produkti nelielā daudzumā

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt zvejas produktus personīgam patēriņam (ieskaitot svaigas, kaltētas, termiski apstrādātas, sālītas vai kūpinātas zivis un dažus vēžveidīgos, piemēram, garneles, omārus, mirušas gliemenes un mirušas austeres) tikai ar nosacījumu, ka

svaigās zivis ir izķidātas,

ja zvejas produktu svars uz vienu cilvēku nepārsniedz 20 kilogramus vai vienas zivs svaru atkarībā no tā, kurš svars ir lielāks.

Šie ierobežojumi neattiecas uz zvejas produktiem, ko ieved no Fēru salām vai Īslandes.

5.   Personīgam patēriņam paredzēti citi dzīvnieku izcelsmes produkti nelielā daudzumā

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt citus dzīvnieku izcelsmes produktus, piemēram, medu, dzīvas austeres, dzīvas gliemenes un gliemežus, tikai ar nosacījumu, ka

to izcelsmes valsts ir Horvātija, Fēru salas, Grenlande vai Īslande un to kopējais svars nepārsniedz 10 kilogramus uz vienu cilvēku,

to izcelsmes valsts ir cita valsts (izņemot Horvātiju, Fēru salas, Grenlandi vai Īslandi) un to kopējais svars nepārsniedz 2 kilogramus uz vienu cilvēku.

Uzmanību! Drīkst ievests dzīvnieku izcelsmes produktus nelielā daudzumā, kuri pieder pie vairākām no iepriekš minētajām kategorijām (1.–5. punkts), ar nosacījumu, ka šie produkti atbilst attiecīgajā punktā minētajiem noteikumiem.

6.   Dzīvnieku izcelsmes produkti lielākos daudzumos

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt dzīvnieku izcelsmes produktus lielākos daudzumos, tikai ja tie atbilst komerciālu sūtījumu prasībām, kas ietver:

sertifikācijas prasības, kas noteiktas attiecīgajā oficiālajā EK veterinārajā sertifikātā,

preču un atbilstošas dokumentācijas uzrādīšanu apstiprinātā ES robežkontroles punktā veterinārajai pārbaudei, ierodoties ES.

7.   Dzīvnieku izcelsmes produkti, uz kuriem attiecas atbrīvojums

Iepriekš minētie noteikumi neattiecas uz šādiem produktiem:

maize, kūkas, cepumi, šokolādes un konditorijas izstrādājumi (ieskaitot saldumus), kuru sastāvā nav gaļas produktu vai kas nav pildīti ar gaļas produktiem,

pārtikas piedevas iepakojumā gala patērētājam,

gaļas ekstrakti un gaļas koncentrāti,

olīvas ar zivju pildījumu,

makaronu izstrādājumi un nūdeles, kas nav jauktas vai pildītas ar gaļas produktiem,

zupas buljoni un garšvielas iepakojumā gala patērētājam,

jebkuri citi pārtikas produkti, kuru sastāvā nav svaigu vai apstrādātu gaļas vai piena produktu un ir mazāk nekā 50 % apstrādātu olu vai zvejas produktu.

8.   Aizsargājamo sugu dzīvnieku izcelsmes produkti

Attiecībā uz dažām aizsargājamām sugām var būt spēkā papildu ierobežojumi. Piemēram, storveidīgo zivju sugu ikriem ir spēkā svara ierobežojums ne vairāk kā 125 grami uz vienu cilvēku.

2. daļa. Videomateriāls

Informāciju, kas izklāstīta 1. daļā, var sniegt arī ar videomateriāla palīdzību, piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas publicēto videomateriālu šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.


V PIELIKUMS

Dati par tādu noteikumu izpildes rezultātiem, kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu personīgam patēriņam

Image

Image

Image

Image

Jāiesniedz Eiropas Komisijai ne vēlāk kā maija pirmajā dienā nākamajā gadā pēc katra ikgadējā pārskata perioda beigām.

Pārskata periods ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Apkopotās informācijas kopsavilkums ir atrodams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.


VI PIELIKUMS

Dati par tādu noteikumu izpildes rezultātiem, kas attiecas uz gaļas un piena importu personīgam patēriņam

Image

Image

Jāiesniedz Eiropas Komisijai ne vēlāk kā marta pirmajā dienā nākamajā gadā pēc katra ikgadējā pārskata perioda beigām.

Pārskata periods ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.


VII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 745/2004

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1. panta 4. punkts

1. panta 2. punkts

2. pants

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

2. panta 3. punkta a) apakšpunkts

3. panta 1. punkts

3. panta 1. un 2. punkts

3. panta 2. punkts

4. pants

4. panta 1. punkts

5. pants

4. panta 2. punkts

6. panta 1. punkts

4. panta 3. punkts

6. panta 2. un 3. punkts

5. panta 1. punkts

7. pants

5. panta 2. punkts

V un VI pielikums

6. pants

7. panta 1. punkts

11. pants

7. panta 2. punkts

11. pants

7. panta 3. punkts

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IV pielikums

IV pielikums

V un VI pielikums

V pielikums

I pielikums


Augša