EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R0019

Komisijas Regula (EK) Nr. 19/2009 ( 2009. gada 13. janvāris ), ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 9, 14.1.2009., 3./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 243 - 246

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/19/oj

14.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 19/2009

(2009. gada 13. janvāris),

ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (1) un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta otro daļu, 3. panta 1. punktu, 5. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 453/2008 tika izveidota vienota sistēma, lai regulāri sagatavotu ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā.

(2)

Ir vajadzīgi īstenošanas pasākumi attiecībā uz sniedzamās informācijas definīciju un informācijas vākšanas atsauces datumiem.

(3)

Turklāt jānorāda vajadzīgo datu formāts, nosūtīšanas termiņi un datums pirmajā pārskata ceturksnī, par kuru nosūtāmi dati.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 453/2008 7. pantu jāizveido pienācīga sistēma, lai īstenotu virkni priekšizpētes pasākumu, ko veic tās dalībvalstis, kurām ir grūtības datu sniegšanā par mazām vienībām un dažām nozarēm.

(5)

Ir veikta apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas saistībā ar “brīvu darbvietu”

Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 453/2008 2. panta 1. punktu:

a)

“aktīvi rīkoties, lai sameklētu piemērotu kandidātu” nozīmē šādus pasākumus:

i)

paziņot par brīvo darbvietu valsts nodarbinātības dienestiem;

ii)

sazināties ar privātu nodarbinātības aģentūru/darbinieku meklētājiem;

iii)

reklamēt brīvo darbvietu plašsaziņas līdzekļos (piemēram, internetā, avīzēs, žurnālos);

iv)

reklamēt brīvo darbvietu, izvietojot informāciju uz publiska ziņojumu dēļa;

v)

tieši nodibināt kontaktus, intervēt vai izraudzīties iespējamos kandidātus/potenciālos darbiniekus;

vi)

izveidot personisku saskarsmi un/vai kontaktus ar darbiniekiem;

vii)

izmantot prakses iespējas;

b)

“noteikts laikposms” ir maksimālais laikposms, kad brīvā darbvieta ir pieejama un paredzēta aizpildīšanai. Minētais periods ir neierobežots; ir jāziņo par visām brīvajām darbvietām, attiecībā uz kurām atsauces datumā turpinās aktīva rīcība.

2. pants

Atsauces datumi

Dalībvalstis sniedz datus par brīvo darbvietu skaitu un aizņemto posteņu skaitu, kā definēts Regulas (EK) Nr. 453/2008 2. panta 1. un 2. punktā un ko var uzskatīt par reprezentatīvu pārskata ceturksnim. Lai to sasniegtu, priekšroka dodama pastāvīgai datu vākšanai vai tādu savākto datu reprezentatīva vidējā rādītāja aprēķinam, kuri attiecas uz īpašiem atsauces datumiem.

3. pants

Datu nosūtīšana

1.   Septiņdesmit dienu laikā pēc pārskata ceturkšņa beigām dalībvalstis nosūta datus Regulas (EK) Nr. 453/2008 1. panta 2. punktā norādītajā dalījumā līdz ar attiecīgajiem metadatiem.

Tās dalībvalstis, kurās nodarbināto skaits ir vairāk nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, nosūta informāciju par brīvo darbvietu un aizņemto posteņu kopskaitu un attiecīgos metadatus 45 dienu laikā pēc pārskata ceturkšņa beigām.

Katras dalībvalsts īpatsvaru EK nodarbināto kopskaitā aprēķina reizi piecos gados, pamatojoties uz iepriekšējā kalendārā gada vidējo rādītāju par četriem ceturkšņiem. Ja pievienojas jaunas dalībvalstis, veic ad hoc aprēķinus. Pirmais aprēķins attiecas uz kalendāro gadu pirms šīs regulas pieņemšanas gada. Avots, kur iegūst datus par nodarbinātājiem, ir Eiropas Savienības darbaspēka apsekojums, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (2). Dati attiecas uz uzņēmējdarbības vienībām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 453/2008 1. pantā.

Visas nosūtīšanas termiņa pārmaiņas attiecībā uz valstīm, kuras pirmo reizi pārsniedz 3 % robežvērtību, piemēro no tā gada pirmā pārskata ceturkšņa, kas seko aprēķinam.

2.   Attiecīgie metadati īpaši attiecas uz informāciju saistībā ar metodikas vai tehniskiem notikumiem ceturksnī, kas ir vajadzīgi, lai interpretētu rezultātus, un informāciju par datu sastāvdaļām, kuras tiek uzskatītas par tādām, kas nav pietiekami ticamas, vai kuras nedrīkst izpaust.

3.   Ceturkšņa datus un attiecīgos metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) elektroniskā veidā. Nosūtīšana atbilst attiecīgiem datu apmaiņas standartiem, ko apstiprinājusi Statistikas programmu komiteja. Komisija (Eurostat) nodrošina piekļuvi detalizētai dokumentācijai saistībā ar apstiprinātajiem standartiem un sniedz pamatnostādnes par minēto standartu īstenošanu.

4.   Pirmos datus nosūta par pirmo tā gada ceturksni, kas seko šīs regulas spēkā stāšanās dienas gadam.

Datu rindas nosūta šādā formā:

a)

nekoriģētas;

b)

sezonāli koriģētas saskaņā ar Komisijas regulu, ar ko attiecībā uz sezonālās koriģēšanas procedūrām un kvalitātes ziņojumiem īsteno Regulu (EK) Nr. 453/2008; un

c)

brīvprātīgi, tendenču ciklu dinamisko rindu veidā.

4. pants

Priekšizpēte

Sistēma attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 453/2008 7. pantā minēto priekšizpēti ir izklāstīta pielikumā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 13. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 145, 4.6.2008., 234. lpp.

(2)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.


PIELIKUMS

Priekšizpēte, lai izvērtētu to, kā NACE 2. red. O, P, Q, R un/vai S sadaļai iegūt ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām

Dalībvalstu veiktā priekšizpēte jo īpaši ietver:

1)

katras minētās saimnieciskās darbības nozares ieguldījumu valsts ekonomikā, kas izteikts kā uzņēmumu skaits un nodarbinātības īpatsvars vai citā piemērotā veidā;

2)

aprakstu par brīvo darbvietu struktūras un šo saimnieciskās darbības nozaru attīstības kopīgām iezīmēm un atšķirībām, salīdzinot ar brīvo darbvietu struktūru un attīstību NACE 2. red. B līdz N sadaļā.

Iespējas

Jāizvērtē dažādās iespējas iegūt datus par brīvo darbvietu skaitu un aizņemto posteņu skaitu NACE 2. red. O, P, Q, R un/vai S sadaļai. Ņem vērā šādus iespējamos datu avotus:

a)

esošos datu vākšanas pasākumus;

b)

administratīvus avotus;

c)

statistiskā novērtējuma procedūras;

d)

jaunus datu vākšanas pasākumus.

Katras iespējas izvērtējumā iekļauj datus par tehniskiem un juridiskiem jautājumiem, kas ir ar to saistīti, tostarp īstenošanas laiku; paredzamo rezultātu statistisko kvalitāti; gaidāmās datu vākšanas uzsākšanas un veikšanas izmaksas, izteiktas euro un nodarbinātās personās (pilnas slodzes ekvivalentos); vienas apsekotās vienības izmaksas; izmaksu novērtējumus par jebkuru papildu apgrūtinājumu uzņēmumiem; jebkuru risku vai neskaidrības; un īpašas priekšrocības vai trūkumus. Izmaksas un kvalitāti salīdzina ar esošās datu vākšanas kvalitāti un izmaksām B līdz N sadaļā.

Ieteikums

Pamatojoties uz dažādu iespēju izvērtējumu, sniedz ieteikumu par piemērotāko pieeju.

Īstenošana

Sniedz ieteiktā īstenošanas plāna sastāvdaļas, ietverot atsevišķo posmu sākuma un beigu datumus.

Dalībvalstis, kas veic priekšizpēti

Šādas dalībvalstis veic priekšizpēti, lai izvērtētu, kā NACE 2. red. O, P, Q, R un/vai S sadaļai iegūt tos ceturkšņa datus par brīvajām darbvietām, kas definēti Regulas (EK) Nr. 453/2008 2. pantā:

Dānija,

Vācija,

Spānija,

Francija,

Itālija,

Malta,

Austrija.

Priekšizpēte, lai izvērtētu to, kā iegūt ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām no uzņēmējdarbības vienībām, kurās ir mazāk par 10 darbiniekiem

Dalībvalstu veiktā priekšizpēte jo īpaši ietver:

1)

katra uzņēmuma lieluma klases ieguldījumu valsts ekonomikā, kas izteikts kā uzņēmumu skaits un nodarbinātības īpatsvars vai citā piemērotā veidā;

2)

aprakstu par brīvo darbvietu struktūras un attīstības kopīgām iezīmēm un atšķirībām šai uzņēmuma lieluma klasei, salīdzinot ar brīvo darbvietu struktūru un attīstību uzņēmumos, kuros ir 10 vai vairāk darbinieku.

Iespējas

Jāizvērtē dažādās iespējas iegūt datus par brīvo darbvietu skaitu un aizņemto posteņu skaitu uzņēmumos, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem. Ņem vērā šādus iespējamos datu avotus:

a)

esošos datu vākšanas pasākumus;

b)

administratīvus avotus;

c)

statistiskā novērtējuma procedūras;

d)

jaunus datu vākšanas pasākumus.

Katras attiecīgās iespējas novērtējumā iekļauj datus par tehniskiem un juridiskiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti, tostarp īstenošanas laiku; paredzamo rezultātu statistisko kvalitāti; gaidāmās datu vākšanas uzsākšanas un veikšanas izmaksas, izteiktas euro un nodarbinātās personās (pilnas slodzes ekvivalentos); vienas apsekotās vienības izmaksas; izmaksu aplēses par jebkuru papildu apgrūtinājumu uzņēmumiem; jebkuru risku vai neskaidrības; un īpašas priekšrocības vai trūkumus. Izmaksas un kvalitāti salīdzina ar esošās datu vākšanas kvalitāti un izmaksām uzņēmumos, kuros ir 10 vai vairāk darbinieku.

Ieteikums

Pamatojoties uz dažādu iespēju izvērtējumu, sniedz ieteikumu par piemērotāko pieeju.

Īstenošana

Sniedz ieteiktā īstenošanas plāna sastāvdaļas, ietverot atsevišķo posmu sākuma un beigu datumus.

Dalībvalstis, kas veic priekšizpēti

Šādas dalībvalstis veic priekšizpēti, lai izvērtētu, kā par uzņēmējdarbības vienībām, kurās ir mazāk par 10 darbiniekiem, iegūt tos ceturkšņa datus par brīvajām darbvietām, kas ir definēti Regulas (EK) Nr. 453/2008 2. pantā:

Dānija,

Francija,

Itālija,

Malta.


Augša